Sunteți pe pagina 1din 4

IPSSM 78A

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII


Redactarea 1
LUCRĂRI DE MONTARE A BRANŞAMENTELOR ŞI
Revizia 0
INSTALAŢIILOR DE APĂ Pagina 1 / 4

Conținut
Art. 1. Prezentele instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru lucrări de montare a
branşamentelor şi instalaţiilor de apă, cuprind măsuri minime de prevenire a accidentării şi îmbolnăvirii
profesionale, luând în considerare pericolele specifice şi cerinţele desfăşurării proceselor de muncă în
condiţii de securitate. Prezentele instrucţiuni nu se aplică lucrărilor de săpături manuale sau mecanizate,
lucrărilor de construcţii aferente căminelor de branşament sau altor lucrări care preced rmontarea
instalaţiilor şi nici lucrărilor de acoperire şi compactare.
Scop
Art. 2. - Scopul prezentelor instrucțiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici lucrărilor
de montare a branşamentelor şi instalaţiilor de apă, proprii celor patru componente ale sistemului de
muncă (executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă).
Conexiunea cu alte acte normative
Art. 3. - (1) Prevederile cuprinse în prezentele instrucțiuni se aplică cumulativ cu
T-SSM 01 - Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă
(2) Pentru fiecare dintre activitațile specifice se vor aplica reglementările interne prezentate în
T-SSM 02 - Reglementări interne privind securitatea și sănătatea în muncă
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă
Art. 4 - Operaţiile de montare a branşamentelor şi instalaţiilor de apă se vor executa numai de personalul
instruit special pentru operaţia respectivă.
Art. 5 - Supravegherea medicala a lucrătorilor este obligatorie. Examinarea şi avizarea medicală pentru
exercitarea meseriilor legate montarea branşamentelor şi instalaţiilor de apă, se face la angajare şi
periodic.
Dotarea cu echipament individual de protecţie
Art.6- Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie se va face în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare în domeniul SSM, în funcţie de riscurile de accidentare specifice.
(2) Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie este reglementată intern.
Art. 7 - Utilizarea echipamentului individual de protecţie este obligatorie. Lucrătorii vor folosi echipamentul
în conformitate cu cerinţele generale de organizare a activităţii pe şantier şi corespunzător lucrărilor
specifice executate.
Organizarea locului de muncă şi a activităţilor
Art. 8 - (1) Este obligatorie delimitarea şi semnalizarea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de
săpat şi a locurilor în care se execută lucrări ce prezintă pericol.
(2) Pasarelele, podeţele şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii trebuie să fie prevăzute cu
balustrade.
(3) În zonele periculoase, atât la locurile de lucru cât şi pe căile de circulaţie, se va asigura semnalizarea
corespunzătoare asupra pericolului de accidentare, prin indicatoare vizibile atât ziua, cât şi noaptea.
Art. 9 - Se interzice
- coborârea în şanţ prin săritură, fără utilizarea scărilor;
- circulaţia lucrătorilor pe marginea şanţurilor sau escavaţiilor.
Art. 10 - Intrarea în puţuri, camere de vizitare, canale vizitabile, decantoare, bazine de aerare, rezervoare
etc, se face cu echipamentul de protecţie specific şi numai după verificarea stării scărilor de acces.
În cazul în care construcţiile respective nu sunt prevăzute cu scări fixe, se utilizează scări mobile, cu
lungimi care să depăşească cu cel puţin 1 m adâncimea la care se coboară.
Art. 12 - Este interzisă ridicarea cu mâna a capacelor de fontă ale căminelor. În acest scop se utilizează
cârlige speciale, răngi de fier sau târnăcoape.
Art. 13 - Se interzice circulaţia lucrătorilor pe conducte, indiferent de diametrul acestora sau de înălţimea la
care se află montate, iar trecerea peste acestea, când nu există o altă posibilitate, se face cu scări duble
fixe, pasarele, podeţe, amenajate în punctele cu cel mai uşor acces şi prevăzute cu mănă curentă.
IPSSM 78A
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1
LUCRĂRI DE MONTARE A BRANŞAMENTELOR ŞI
Revizia 0
INSTALAŢIILOR DE APĂ Pagina 2 / 4
Art. 14 - Se va asigura accesul către toate locurile de muncă. Căile de acces vor fi menţinute libere, fără
obstacole sau goluri neacoperite.
Art. 15 - (1) Zona de lucru va fi împrejmuită pentru a se evita accesul persoanelor străine. Se vor îngrădi
cu împrejmuiri continue lucrările în curs, situate de-a lungul drumurilor publice.
(2) În cazul în care împrejmuirea se execută la o distanţă mai mică de 10 m de o lucrare în curs de
construcţie, care are o înălţime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevăzută cu copertină lată de cel puţin
1 m şi cu o rampă de 200 spre partea opusă lucrării.
Art. 16 - (1) Maşinile şi utilajele de construcţii vor fi astfel instalate încât să se asigure stabilitatea şi
imposibilitatea unor deplasări necomandate.
(2) Se interzice lăsarea pe şantier a maşinilor şi utilajelor de construcţii, precum şi a mijloacelor de
transport în poziţii în care stabilitatea nu este asigurată sau în care e posibilă deplasarea lor necomandată.
Art. 17 - (1) Se interzice aplecarea lucrătorilor peste marginea săpăturii pentru a lăsa sau prelua materiale,
echipamente sau scule.
(2) Aceste operaţii se fac cu cârlige de tragere sau frânghii ajutătoare.
Art. 18 - Ridicarea sau coborârea încărcăturilor se va face pe verticală. Nu se admite poziţia oblică a
dispozitivelor de prindere şi nici târârea încărcăturilor manuală sau cu utilajele.
Art. 19 - Executarea unor lucrări pe timp de noapte, se poate face cu luarea unor măsuri de:
- iluminarea corespunzătoare a întregii zone de lucru, a căilor de acces şi a locurilor de depozitare a
materialelor sau elementelor de construcţii;
- dotarea lucrătorilor cu echipament de protecţie reflectorizant;
- iluminare locală cu lămpi portabile a zonelor de lucru;
Art. 20 - Atunci cănd este necesară asigurarea unui iluminat local în zona de lucru se vor utiliza corpuri de
iluminat portabile destinate funcţionării în mediu umed.
Art. 21 - (1) Operaţiile de prelucrare a ţevilor (tăierea, îndoirea, fasonarea etc.) vor fi executate în exterior,
în zonă amenajată sau banc de lucru.
(2) Se interzice executarea operaţiilor de prelucrare a ţevilor la locul de montaj, cu excepţia ajustării
racordurilor între conducte, în vederea definitivării poziţiei de montaj.
Art. 22 - Prelucrarea ţevilor metalice în vederea executării "poziţiilor" sau a prefabricatelor, precum şi
operaţiile de pilire, găurire, lipire şi sudare a ţevilor şi confecţiilor metalice, se vor efectua cu scule,
dispozitive şi utilaje în bună stare de funcţionare şi cu respectarea normelor specifice de securitate a
muncii privitoare la operaţiile respective.
Art. 23 - Este interzisă depozitarea ţevilor la distanţă mai mică de 0,75 m de marginea şanţului. În cazul
depozitării ţevilor pe marginea şanţului vor fi luate măsuri pentru a împiedica rostogolirea acestora în şanţ.
Art. 24 - Este interzisă coborârea ţevilor, tuburilor sau a armăturilor în şanţ prin aruncare.
Art. 25 - Coborârea sau ridicarea în/şi din şanţuri a conductelor şi armăturilor a căror masă nu depăşeşte
50 kg, va fi făcută prin trecerea acestora din mână în mână.
Art. 26 - Coborârea şi ridicarea în/şi din şanţuri a conductelor şi armăturilor cu o masă mai mare de 50 kg
va fi făcută cu ajutorul macaralelor ce se pot mişca de-a lungul şanţurilor sau cu ajutorul scripeţilor fixaţi pe
trepiede.
Art. 27 - Trepiedele vor fi aşezate pe podine de dulapi, iar picioarele trepiedelor vor fi legate între ele
pentru a împiedica şi limita deschiderea acestora.
Art. 28 - Este interzisă suspendarea palanelor şi macaralelor diferenţiale direct de bulonul din vârful
trepiedului. Suspendarea acestora de trepiede va fi realizată cu ajutorul unui inel special.
Art. 29 - Este interzisă folosirea elementelor de sprijinire a pereţilor şanţurilor ca suport pentru tuburile ce
urmează a fi instalate în şanţ.
Art. 30 - Este interzisă scoaterea elementelor de susţinere a unui şanţ sprijinit pentru coborârea ţevilor în
şanţ. În cazuri speciale este permis a se scoate o parte din piesele sprijinirii pe timpul coborârii ţevilor în
şanţ numai pe baza unui proiect aprobat de persoana cu atribuţii conform funcţiei pe care o deţine, cu
respectarea prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrări geotehnice, de excavaţii,
fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren.
IPSSM 78A
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1
LUCRĂRI DE MONTARE A BRANŞAMENTELOR ŞI
Revizia 0
INSTALAŢIILOR DE APĂ Pagina 3 / 4
Art. 31 - Coborârea conductelor în şanţuri va fi făcută o dată pe toată lungimea, evitând înclinarea
acestora. Înainte de coborâre conducta va fi adusă până la marginea şanţului şi aşezată pe bile rotunde
amplasate de-a curmezişul şanţului.
Art. 32 - Aşezarea în şanţuri a tuburilor sau conductelor cu dimensiuni până la 200 mm se va face cu
ajutorul chingilor cu lăţime de minimum 15 cm. Chinga va avea capetele libere. Este interzisă înfăşurarea
chingii după mână sau după corp.
Art. 33 - Aşezarea în şanţ a tuburilor sau conductelor grele se va face cu ajutorul macaralei, după ce în
prealabil picioarele acesteia au fost bine fixate în pământ. Pentru împiedicarea răsturnării macaralei
picioarele vor fi aşezate la 1200 . Pentru a nu se rupe lanţul în timpul manevrei se va face o verificare
prealabilă a acestuia.
Art. 34 - (1) Pentru coborârea tuburilor şi conductelor în şanţuri se poate folosi şi un plan înclinat. În acest
caz se interzice muncitorilor să stea în faţa tuburilor ce se coboară.
(2) Dirijarea coborârii tuburilor se va face numai din poziţia laterală.
Art. 35 - Este interzisă prezenţa lucrătorilor în şanţuri sau puţuri sub sarcina care coboară (armături sau
conducte) .
Art. 36 - Este interzis a se face controlul cu mâna al coincidenţei orificiilor şuruburilor la îmbinarea ţevilor
prin flanşe. În acest scop vor fi folosite dornurile sau şuruburile.
Înainte de a începe lucru cu aparatul de sudură este necesar să citiţi cu atenţie “Manualul de utilizare”. În
timpul lucrului luaţi-vă mereu măsuri de protecţie direct precum mănuşi, cască, etc.
Utilizarea echipamentelor tehnice specifice
Art. 37 - (1) Sunt incluse în această categorie echipamente de muncă mobile şi portabile, acţionate electric
(aparate pentru sudarea ţevilor şi fitingurilor făcute din PE, PP şi PVDF, aparate pentru efectuarea probelor
sub presiune, aparate şi dispozitive de debitare, îndreptare, răzuire de calibrare, îndoire, găurire, etc).
Aceste echipamente sunt specifice unei anumite operaţii şi, de la caz la caz, unui anumit material.
(2) Utilizarea aparatului pentru orice alte operaţiuni este strict interzisă şi poate conduce la un pericol
pentru utilizator, poate avaria aparatul sau alte echipamente din zona de lucru.
Art. 38 - (1) Tot personalul care contribuie la mentenanţa aparatului trebuie să cunoască şi să înţeleagă
instrucţiunile de utilizare.
(2) Aparatul poate fi utilizat doar când starea lui tehnică este perfectă,
(3) Se vor urmări continuu procedurile de siguranţa în exploatare,
(4) Documentaţia completă va fi disponibilă personalului tot timpul, este recomandat să fie păstrată în
apropierea echipamentului.
Reguli generale de siguranţă
Art. 39 - Înainte de fiecare utilizare verificaţi aparatul cu atenţie urmărind posibile defecţiuni (fisuri,
scurgeri, abraziuni). Defectele constate vor fi raportate şi reparate imediat.
Art. 40 - Doar personalul calificat poate utiliza aparatul electric.
Art. 41 - Operatorul care constată o defecţiune sau o anomalie în funcţionarea aparatului va opri imediat
aparatul şi va notifica superiorul.
Art. 42 - În timpul operării acordaţi o atenţie sporită propriei persoane precum şi a persoanelor în imediat
dvs. vecinătate. Înainte de a începe procedura de sudură (fixarea ţevilor, tăierea, etc.) asiguraţi-va că
operaţiunea este realizată corect şi nu va cauza nici o pagubă.
Art. 43 - Pentru siguranţa personalului dvs. şi pentru utilizarea optimă a aparatului - acesta trebuie
asamblat corespunzător.
Art. 44 - Furtunele hidraulice sau pneumatice care conduc la şi de la aparat pot fi conectate / deconectate
doar atunci când sistemul nu funcţionează şi nu există presiune în sistem.
Art. 45 - Cablurile şi conductoarele electrice pot fi conectate / deconectate doar atunci când sistemul
electric este oprit.
ST
IPSSM 78A
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1
LUCRĂRI DE MONTARE A BRANŞAMENTELOR ŞI
Revizia 0
INSTALAŢIILOR DE APĂ Pagina 4 / 4

Evidenta documentelor

Numar de exemplare: Registrul intern


(cu valoare de original) 1 de evidenta a documentelor
Utilizare: Intern Nr. inregistrare:
Regim: Confidential
_______ din ----------------

Referinta: IP-SSM 78A

Redactari si revizii ale documentului Data Observatii


Redactarea 1 Revizia 0 ------------------- Prima redactare

Redactat: Aprobat:
Serviciu Extern ---------------------- ----------------------- -----------------------
de Prevenire si Protectie
_______________ _________________