Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala cu cls.

I- VIII, Malu- Spart


Profesor: PINTILIE OANA
PROIECT DE LECŢIE
Data: 27.02.2008
Clasa : a VI-a B
Obiectul : Matematica- Algebrǎ
Unitatea de învǎţare: Operaţii de ordinul II cu numere întregi
Subiectul : împǎrţirea numerelor întregi când deîmpǎrţitul este multiplu al împǎrţitorului
Tipul lectiei: - formare de priceperi şi deprinderi

Obiectivele lecţiei :
a) Obiectivele de referinţǎ :
-R1.2 - sǎ efectueze calcule cu numere întregi.
-R2.1- sǎ exploreze modalitǎţi de descompunere a numerelor întregi, folosind operaţiile studiate
-R2.2 - sǎ investigheze valoarea de adevǎr a unei afirmaţii

b) Obiective cognitive :
-O1 - sǎ aplice regula semnelor la împǎrţire
-O2 – sǎ respecte ordinea efectuǎrii operatiilor
-O3 – sǎ rezolve ecuaţii simple
-O4 –sǎ calculeze modulul unor numere întregi sau a unor sume/ diferenţe
-O5- sǎ compare douǎ numere întregi
Obiective afectiv- comportamentale:
O6 – sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate , prin participarea activǎ;
O7 – sǎ manifeste curiozitate si satisfacţie la obţinerea rezultatelor corecte ;

ELEMENTELE ACTIVITǍŢII DE PREDARE-ÎNVǍŢARE:


-tipul de învǎţare: inteligibil- operaţionalǎ
-tipul de interacţiune: frontalǎ semi-dirijatǎ, independentǎ
-strategia didacticǎ: -algoritmicǎ
-metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, problematizarea, conversatia,învǎţarea prin descoperire
-mijloace de învǎţǎmânt: fişǎ de raţionalizare a timpului, manualu Ed. Petrion, culegeri

EVALUARE: -tipul: formativǎ


-procedee: chestionare oralǎ, fişǎ de muncǎ independentǎ
DESFASURAREA LECTIEI

Etapele lecţiei Obiec Conţinutul învǎţǎrii Descrierea activitǎţii de predare- învǎţare Evaluare
(dozare) tive Mijloacele învǎţǎrii Metode şi
procedee
Moment -capacitatea de a se pregǎti pentru buna Aprobare/
organizatoric desfǎşurare a lecţiei dezaprobare
(2min.)
-cunoştinţe despre formula matematicǎ a -verificarea
împǎrţirii exacte: D:Î=C, Î= 0 şi proba împǎrţirii: -exemple simple : 27:3=9 -interacţiune temei prin
O6 D=Î  C Proba: 9  3  27 frontalǎ sondaj , oral
Fixarea ideilor -cunoştinţe despre proba înmulţirii a  b  c ,unde -chestionare
ancorǎ a, b, c  Z  care se efectueazǎ prin împǎrţire -explicaţia: trecerea de la operaţia de -conversaţia oralǎ
(5min) a  c:b înmulţire cunoscutǎ la cea de împǎrţire -exemplul
-exemple : 10  5  50 -explicaţia
Proba: 50:10=5 sau 50:5=10

Anunţarea temei -cunoştinţe despre subiectul lecţiei:”Împǎrţirea


si a obiectivelor numerelor întregi” şi obiectivele acesteia: explicaţia
(3min) O7 aplicarea regulii semnelor în calcul conversaţia

-capacitatea de a deduce regula semnelor la -observarea exemplelor: ex1/fişǎ: -fişǎ de -observaţia


împǎrţire prin analogie, aplicând proba înmulţirii   8    7   56    56  :   8  7 raţionalizare a permanentǎ
O1 numerelor întregi   4    3  12    12 :   4  3 timpului
  7     5  35    35 :   5  7 -interacţiune
Dirijarea   4    9  36    36 :   9  4 frontalǎ
invǎţǎrii -observaţia
(20min) -regula semnelor (scrisǎ cu roşu în caiete): -exercitiul
-cunoştinţe despre regula semnelor la împǎrţire   :     
   :      -învǎţare
  :       inteligibilǎ
  :     

-cunoştinţe despre operaţia fǎrǎ sens a:0, oricare


aZ -exerciţiul 1/ pag 20(culegere)
-capacitatea de a împǎrţi douǎ numere întregi -evaluare
aplicând regula semnelor -învǎţare formativǎ
-exerciţiul 1/pag 58 (manual) operaţionalǎ
-capacitatea de a respecta ordinea efectuǎrii   48 :   3 :   2  -exerciţiul
operaţiilor în exerciţii cu mai multe operaţii de …………………… -lucrul cu
O2 împǎrţire manualul
-capacitatea de a înlocui o necunoscutǎ într-o -ex 10/ pag 31(culegere)
operaţie de împǎrţire cu un numǎr corespunzǎtor x :   9  1
O3 astfel încât sǎ obţinǎ o propoziţie adevǎratǎ ……………
-interacţiune
frontalǎ
Obţinerea O1 -capacitatea de a rezolva exerciţii respectând -ex 4/ pag 59 (manual) - -interacţiune -observare
performanţei şi O2 ordinea efectuǎrii operaţiilor de ordinul I şi II  37  10 :  7  4  frontalǎ permanentǎ
realizarea O4 -capacitatea de a rezolva calcule cu modul .............................. -exerciţiul
feed-back-ului -ex 11/ pag 31 (culegere)
(15min)  14  13  6   20  7    3  :   233 
-ex2/fişǎ
O5 -capacitatea de a compara douǎ numere întregi -fişǎ de muncǎ
independentǎ -verificarea
O1 -capacitatea de a aplica algoritmii de calcul -ex 3,4/ fişǎ -interacţiune oralǎ a
O2 învǎţati în rezolvarea unei fişe de muncǎ independentǎ rezultatelor
O6 independentǎ
O7

Încheierea O7 - aprecieri asupra raspunsurilor , notarea elevilor -tema: manual pag 58 ex 1,2,3 -conversaţia -aprobarea
activitǎţii care s-au remarcat la lecţie
(5 min) -tema
FIŞǍ DE LUCRU

1. Completaţi propoziţiile: a) 10  5  50
Proba:

  8    7  56    56 :   8 
b)
  4    3  12    12 :   4 
  7     5  35    35 :   5 
  4    9  36    36 :   9 
2. Comparaţi numerele: a) x  125 :   25  144 :   12 şi y  88 :   11  96 :   16
b) x   5 :   1   63  35  :   7  şi y  42  42 :   42   53

3. Calculaţi: a)   10  : 5  c)   16 :   4  :   2 
b)   98 :   7   d)   108 :   6 :   4 

4. Efectuaţi, respectând ordinea efectuǎrii operaţiilor:


a)   28  14 :   7   c)  3  3    4   2    15 : 3    6  

b)  20 :   8  4    4  d) 2 :   1  1   6  9  : 2 