Sunteți pe pagina 1din 11
_# Consiliul General al Municipiului Bucuresti HOTARARE pentru aprobarea proiectului ,O sansa pentru cuplurile infertile - FIV 2° ‘Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiulul Bucuresti si Raportul de Specialitate comun al Directiei Generale Dezvoltare gi Investiti, si al Administratiei Spitalelor gi Servicillor Medicale Bucuresti; Vazand raportul Comisillor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucurest Tn conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea Proiectului" © gansa pentru cuplurile infertile"; In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) ltd), art 36 alin. (6) lita) pct. 2 si pot.3. si art 45 alin. (2) din Legea nr. 21/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE Arl.1 Se aproba proiectul . sansa pentru cuplurile infertile — FIV 2°, conform anexei nr, 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art2 Se aproba acordarea unui sprijin financiar sub forma de vouchere, in valoare de 13,800 lel/cuplu pentru 2.000 de cupluri infertile din Municipiul Bucuresti, cu afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala. Art3 Se aproba bugetul multianual al proiectului ,O gans pentru cuplurile infertile — FIV 2", respectiv 27.796.112,00 lei, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.4 in termen de 15 zile de la aprobarea Proiectului ,O sansa pentru cuplurile infertile — FIV 2" de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti ASSMB va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului. ArtS Direcfille din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti si Administratia Spitalelor si Servicillor Medicale Bucuresti vor duce la ‘indeplinire prevederile prezentel hot&rari ‘Aceasté hotdrare a fost adoptaté in sedinta ordinaré a Consiliulul General al Municipiului Bucuresti din data de PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Bucuresti, Nr. beta 47, sector 5, Bucuresti, Roméila; tel: +4022 308 55 00; yn, bucurestt-orimaria.ro ‘Strada St. Ecaterina,Ne.3 Sector 4, Bucureyt cur 28502860 (CONT: ROGSTREZ24A6650S0205030% ‘Trezorerta Moniipolot Bucarest ‘TeUFax: 021 310 1059/ 021 310 1068 ROMANIA Ema ssieseatse Tesveisaahomvensne — Administratia Spitaelor i Servcilor Medicale Bucurest Anexa I FISA DE PROIECT TITLUL PROIECTULUI : ”O sansa pentru cuplurile infertile - FIV 2” BENEFICTAR : Municipiul Bucuresti prin Administrafia Spitalelor si Servi lor Medicale Bucuresti OBIECTIVUL GENERAL Cresterea natalitafii in randul populatiei, pe raza Municipiului Bucuresti, prin acordarea unui sprijin financiar pentru aproximativ 2000 de cupluri, in perioada ianuarie 2019 - decembrie 2020, pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro. JUSTIFICARE Potrivit datelor Institutului Najional de Statistic’, in Romania rata infertiitatii creste alarmant. Se estimeazi cf in acest ritm, in anul 2050, Romania va ajunge la o populatie de doar 14 milioane de locuitori, fafi de aproximativ 19 milioane, cét sunt in prezent. Motivul principal este cauzat de faptul cA foarte multe femei pun cariera pe primul plan. Unul dintre efectele nefavorabile il reprezint& cresterea varstei medii a mame’ la prima nastere, acest lucru atrigénd de la sine 0 serie de probleme, cum ar fi rata de fertilitate mult mai scazuta, Datele Eurostat arati cd Roménia se afla printre primele 5 state care inregistreazi un declin demografic important. Unul din 6 cupluri care incearca sa aibd un copil, are dificultati in a objine sarcina, intrucat fertilitatea scade simultan cu inaintarea in varsta. = 25% dintre femei, au dificultaji in a obtine o sarcina intre 35 si 39 ani; - 34% dintre femei, au dificultati in a obfine o sarcina in jurul varstei de 40 ani. “2% ane . by In 50% dintre cazuri, o problema masculina contribuie la cauza infertilitafii, iar pases cuplurile infertile se confrunta cu cel putin 0 cauza referitoare la inabilitgtea de i copill. Pagina 1 din § Strada St Featerina,Ne 3 Seetor4,Bucuregt cur 25502860 (CONT: ROSSTREZ24A665050203050% ‘Teezoreria Munieipital Bucurest ROMANIA Poranonisiownss!enaieee Isoaielaenicmcnntna — Admiristatia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti Email contact assmb.xo De aceea, in cazul infertilitayii, procedura de fertilizare in vitro poate fi 0 solutie pentru: erva ovariana redusa, endometrioza grava, num&r mic de spermatozoizi (oligospermie) re: probleme cu uterul sau cu trompele uterine (insuficienta ovariana prematura, fibroame uterine, lipsa trompelor uterine), probleme cu ovulatia, probleme cu anticorpii care dauneaz spermei sau ovulelor, inabilitatea spermei de a penetra sau de a supraviefui in mucusul cervical, inversarea vasectomici/ligaturarea trompelor, varsta materna avansata (peste 38 ani), probleme inexplicabile de infertilitate, 2 — 4 cicluri de stimulare ovariana cu inseminare intrauterina esuate, boli genetice creditare, pastrarea fertlitajii dupa cancer sau alte afectiuni. Avand in vedere proiectul 0 sansi pentru cuplurile infertile”, care a reprezentat demersul Municipiului Bucuresti in ceca ce priveste implicarea in domeniul incurajirii cresterii natalitaii si rile de a ratei fertilititii si pe care il putem cataloga drept exemplu de buna practica, soli continuare a programului primite, intruedt aplicajia de inscriere a fost inchisa, ca urmare a atingerii numarului maxim de beneficiari, coroborate cu rata de succes, respectiv numarul de sarcini inregistrate ca urmare a procedurilor de fertilizare in vitro, consideram oportuna demararea proicetului,,O sans pentru cuplurile infertile ~ FIV 2.” GRUP TINTA Beneficiarii proiectului vor fi cuplurile infertile cdrora li s-a diagnosticat o afectiune incompatibili cu reproducerea pe cale naturali, de catre un medic specialist in obstetrica- ginecologie cu competenta in tratamentul infertilititii cuplului si reproducere umana asistati medical. ACTIVITATILE PROIECTULUL Al Constituirea echipei de proiect In cadrul acestei activitati se va desemna 0 echipa de implementare a proiectului, denumita in continuare UIP, ce va fi constituita in baza unei Decizii a Directorului General al ASSMBzc~ ne UIP va elabora 0 Procedura operationala privind inscrierea si circuitul nt scum \ aprobata de catre Directorul General ASSMB. \Pagina 2 din 5 ie