Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INITIALĂ

Disciplina BIOLOGIE
Clasa a IX-a

Numele si prenumele elevului:..................................................................


Data.................

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I 54p

1. Celula este unitatea ………………… şi ……………………. a organismului.( 4p)

2. Nucleul este constituentul celulei cu rol în: :


a) protejarea celulei b) înmulţirea celulară
c) pătrunderea substanţelor în celulă d) distrugerea celulelor ( 2p)

3. Membrana celulară este;


a) o foiţă fină b) un corpuşor ovoid
c) o masă gelatinoasă d) o componentă citoplasmatică ( 2p)

4.Frunzele sunt verzi pentru că ele conţin: 2p


a) substanţe de rezervă b) cloroplaste c) stomate d)celule secretoare

5. Ovulul este:
a)celula sexuală bărbătească b)un component celular
c) celula sexuală femeiască d) o substanţă organică ( 2p)

6. Alegeţi varianta optimă de asociere a noţiunilor aflate în prima coloană cu noţiunea corespunzătoare din
coloana a doua:
........1. nevertebrate A. nu au seminţe închise în fruct
........2. vertebrate B. nu au coloană vertebrală
……3. angiosperme C. au coloană vertebrală
……4. gimnosperme D. au seminţe închise în fruct ( 8 p )

7.. Identificaţi şi aşezaţi pe două coloane ţesuturile vegetale şi animale: (10 p )


Muscular, de apărare, nervos, osos, fundamental, conducător, cartilaginos, de susţinere, conjunctiv, secretor.

8. Completaţi tabelul cu exemple de animale caracteristice claselor: ( 18 p )

1
protozoare viermi moluşte artropode

peşti amfibieni reptile păsări mamifere

9. Integrarea organismului mamiferelor in mediul de viaţă se face prin intermediul funcţiilor de relaţie care
sunt : ................................. şi ........................................ (4 p)

10. Glandele endocrine produc substanţe numite hormoni, care se eliberează în sânge Adevarat / Fals (2 p)

PARTEA II 36p

Rezolvarea completă a cerinţelor din PARTEA a II-a a testului se realizează, pe foaia de test, în spaţiul
repartizat rezolvării acestora, de la sfârsitul testului de evaluare iniţială.

1. Răspunde la următoarele întrebări:


a. Ce organ este adăpostit în coloana vertebrală? (4p)............................................................
b. Ce organ este adăpostit în cutia craniană? (4p)............................................................
c. Enumeraţi în ordine, segmentele tubului digestiv la om. De asemenea, denumiţi glandele anexe ale
tubului digestiv la om (8p )
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2. Aratati care este relatia dintre cele 3 animale. Ce mod de hranire are fiecare dintre ele. Realizeaza o
schema asemanatoare cu alte animale cunoscute de voi: ( 12p)
planta→ omida→ vrabie→jder ................................................................
..................................................................................
...................................................................................

3. Descrieţi un ecosistem la alegere, in maxim o jumătate de pagină, precizând:


- tipul ecosistemului (2p.)
- elemente ale biotopului ecosistemului ( 3 p)
- elemente ale biocenozei ecosistemului (3 p)

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina BIOLOGIE

2
Clasa a IX-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

PARTEA I 54 de puncte

1.Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă (structurală, funcţională) 2x2p.=4 puncte
Pentru itemii 2– 5 se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect
2b; 3a; 4b; 5c; 4x2p.=8 puncte
6. Se acordă câte 2p. pentru fiecare asociere corectă: 4x2p.=8 puncte
7. Pentru fiecare noţiune aşezată corect se acordă 1p 10x1p.=10 puncte
8. Pentru fiecare exemplu corect se acordă 2p 9x2p.=18 puncte
9. Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă (S.N. si organe de simţ) 2x2p.=4 puncte
10. Răspunsul corect este afirmativ si se acordă 2 puncte

PARTEA II 36 de puncte

1.
a. Pentru răspunsul corect : măduva spinării se acordă 4 puncte
b. Pentru răspunsul corect se acordă 4 puncte
c. Pentru fiecare segment al tubului digestiv se acordă 1p 5x1p.=5 puncte
Pentru enumerarea segmentelor în ordine se acordă 1punct
Pentru fiecare glandă se acordă 1p 2x1p.=2 puncte

2. –relaţie trofică 2 puncte


-planta: fotosinteză, omidă:heterotrofă , vrabie: heterotrofă, jder: heterotrofă 4x2p.=8 puncte
-pentru realizarea unei scheme corecte 2 puncte
3.
- pentru tipul ecosistemului se acordă 2 puncte
- elemente ale biotopului ecosistemului 3 puncte
- elemente ale biocenozei ecosistemului 3 puncte
_______________________________________________________________________________________________