Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ………………..

SRL

FISA POSTULUI

Denumirea postului: Confecþioner - Îmbrãcãminte


Relaþii ierarhice: se subordoneazã ºefului de atelier.
Relaþii de colaborare: cu personalul de execuþie din atelier

Scopul postului: asigurã asamblarea semifabricatelor, urmãrind procesul


tehnologic pânã la executarea finalã a produsului
Atribuþiile principale ºi sarcinile specifice:
 Aplicarea corectã a documentaþiei tehnice (fiºa tehnicã a produsului,
fiºa de program, procesul tehnologic, fiºa tehnologica pe operaþie, fiºa
tehnicã a utilajului, produsul etalon):
- Respectarea/reglarea parametrilor de lucru conform documentaþiei
tehnice ;
- Executarea operaþiilor conform documentaþiei tehnice.
 Croirea reperelor articolelor de îmbrãcãminte:
- Pregãteºte materialele pentru croire (operaþii de calcare,control,
ºpãnuire, ºablonare, verificare cantitativã ºi calitativã);
- Executã croirea reperelor în sisteme de croire simplã sau combinatã.
 Prelucrarea manualã sau mecanicã a reperelor: însemnarea, îndoirea
marginilor, bordarea,executarea penselor, cutelor.
 Asamblarea reperelor pe maºini simple sau automate speciale
 Finisarea produselor:Executã operaþii de coasere a butonierelor
,cheiþelor,nasturilor, etc.

Atribuþii privind respectarea normelor de sãnãtate ºi securitate în muncã,


de prevenire ºi stingere a incendiilor:
- însuºirea ºi aplicarea corectã a legislaþiei, normelor generale ºi specifice
de sãnãtate ºi securitate în muncã ºi a diferitelor proceduri în
conformitate cu specificul locului de muncã;
- participarea la instruirea periodicã privind sãnãtatea ºi securitatea în
muncã, prevenirea ºi stingerea incendiilor;
- desfãºurarea activitãþii la locul de muncã respectând normele de
sãnãtate ºi securitate în muncã, normele P.S.I, regulile de sãnãtate ºi
igienã individualã la locul de muncã;
- utilizarea utilajelor de lucru cu respectarea instrucþiunilor de folosire ºi
a normelor specifice de securitate a muncii;
- utilizarea, întreþinerea, pãstrarea ºi depozitarea echipamentului de
protecþie în conformitate cu procedurile specifice locului de muncã;
- cunoaºterea factorilor de risc ºi a bolilor profesionale specifice locului de
muncã;
- identificarea pericolelor care apar la locul de muncã ºi raportarea
acestor pericole persoanei competente sã ia mãsuri, conform
procedurilor specifice locului de muncã;
- acordarea primului ajutor rapid ºi corect în conformitate cu tipul
accidentului produs;
- respectã procedurile de urgenþã ºi de evacuare: semnaleazã eventualele
accidente prin contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile
abilitate, conform procedurilor specifice; contacteazã serviciile de
urgenþã corespunzãtoare în cazul unui accident
semnalat; cunoaºte ºi aplicã procedurile de urgenþã ºi evacuare, atunci
când este nevoie; utilizeazã echipamentul de intervenþie conform
normelor de securitate ºi sãnãtate în muncã ºi a normelor P.S.I.; respectã
întocmai planul de evacuare a fabricii în caz de urgenþã.

Responsabilitãþile postului:
Legat de activitãþile specifice, rãspunde de:
- calitatea lucrãrilor efectuate la locul de muncã ºi se preocupã
permanent de îmbunãtãþirea lor;
- executarea corectã ºi în termenele stabilite a confecþionãrii produsului;
- pãstrarea în bunã stare a materialelor de lucru, utilizarea ºi întreþinerea
utilajelor conform parametrilor de funcþionare.
Legat de disciplina muncii, rãspunde de :
- îmbunãtãþirea permanentã a pregãtirii sale profesionale ºi de
specialitate;
- pãstrarea confidenþialitãþii informaþiilor ºi a documentelor legate de
firmã;
- pãstrarea în bune condiþii a utilajelor ºi utilizarea resurselor existente
exclusiv în interesul firmei;
- respectã prevederile normativelor interne ºi procedurile de lucru
privitoare la postul sãu;
- respectã normele de sãnãtate, securitate ºi igienã în muncã, normele de
prevenire ºi stingere a incendiilor ºi acþiune în caz de urgenþã, normele de
protecþie a mediului înconjurãtor;
- utilizarea, pãstrarea ºi întreþinerea echipamentelor de protecþie ºi a
echipamentelor de
intervenþie în caz de urgenþã.

Autoritatea postului:
- Utilizeazã materiale ºi echipamente puse la dispoziþie de firmã
Utilajele folosite: maºini de cusut simple, maºini de cusut automate,
maºini de cusut speciale.

Condiþiile de muncã:
Munca se desfãºoarã în atelierul de croitorie.
Manevrele se executã manual ºi automatizat, individual sau în echipã.
Mediul de lucru este poluat fonic.

Specificaþiile postului:
 Nivel de studii: liceu sau ºcoalã profesionalã în domeniu sau curs de
calificare.
 Cursuri de pregãtire
 Cunoºtinþe necesare:
a) specifice domeniului de lucru:
proceduri specifice de croire ºi confecþionare, modalitãþi de ambalare,
pliere ºi etichetare, tipuri de utilaje, modul de folosire al dispozitivelor
specifice, etape de lucru ºi norme de timp alocate fiecãreia.
b) în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii în muncã:
- legislaþia generalã ºi specificã privind: sãnãtatea ºi securitatea în
muncã, prevenirea ºi stingerea incendiilor, regulile de sãnãtate ºi igienã
specifice locului de muncã;
- simbolurile de avertizare a pericolelor la locul de muncã
- echipamentul de protecþie specific;
- echipamentul de stingere a incendiilor;
- planul de evacuare al atelierului, fabricii;
- procedurile de urgenþã, de prim ajutor ºi de evacuare.
 Caracteristici de personalitate, aptitudini ºi deprinderi necesare :
- capacitatea de a selecta, structura ºi utiliza informaþiile din
documentaþia tehnicã;
- îndemânare, precizie ºi rigurozitate în efectuarea operaþiilor specifice;
- capacitatea de selectare a detaliilor;
- atenþie deosebitã în verificarea detaliilor;
- acurateþe maximã necesarã realizãrii detaliilor;
- bune abilitãþi de lucru în echipã;
- comunicare interactivã la locul de muncã;
- planificarea activitãþii ºi a timpului de muncã;
- disponibilitate de a lucra în ture.