Sunteți pe pagina 1din 455

Dicţionar de informatică englez-român

A drive unitatea de dischetă A, unitatea floppy A


A Programming Language limbajul de programare APL
a.c.-d.c. converter convertor c.a.-c.c.
A/B roll-editing editare A-B roll
a/b switch comutator basculant
A/UX versiune UNIX pentru Macintosh
AAC (Automatic Amplitude Control) reglare automată a amplitudinii
A-B roll editing editare A-B roll
abandon a abandona
abbreviated number număr rotunjit
ABC (Automatic Beam Control) control automat al curentului de fascicul (la camerele video)
ABC (Automatic Brightness Control) control automat al strălucirii
Abelian collection subgrup abelian
Abelian group grup abelian, grup comutativ
Abelian integral integrală abeliană, integrală algebrică
abend sfârşit anormal; încheiere anormală a unui calcul
ABI (Application(s) Binary Interface) interfaţă binară de aplicaţie, interfaţă pentru aplicaţii la nivel de cod
ablation inscripţionare (de CD-ROM)
abnormal end închidere/terminare anormală
abnormal shutdown închidere anormală/ incorectă (a calculatorului)
abnormal termination oprire/închidere anormală
abort a abandona, a opri
abort procedure procedură de anulare, procedură de oprire
abort sequence secvenţă de abandonare/de oprire
abort statement instrucţiune de abandonare/de oprire
aborted connection legătură abandonată/anulată
ABP (Actual Block Processor) program de traducere a cererilor adresate calculatorului
abridged multiplication înmulţire cu rotunjire/cu precizie impusă
abscissa abscisă
absolute absolut; necifrat
absolute accuracy precizie absolută
absolute address adresă absolută (în RAM)
absolute addressing adresare absolută
absolute binary form format binar absolut
absolute cell reference referinţă absolută de celulă
absolute code cod absolut
absolute command comandă absolută
absolute coordinate coordonată absolută
absolute error (AE) eroare absolută
absolute expiration timp absolut de expirare
absolute instruction instrucţiune absolută
absolute loader încărcător absolut /binar
absolute position poziţie absolută
absolute reference referinţă absolută
absolute URL URL absolut, adresă URL absolută
absolute value valoare absolută
absolute vector vector absolut
absorbency grad/putere de absorbţie
abstract data type tip de date abstract
abstract machine calculator abstract/complex; sistem de calcul abstract
abstract program program abstract
abstract set mulţime abstractă
abstract syntax sintaxă abstractă
abusive message mesaj injurios
AC c.a. (curent alternativ)
AC power alimentare de la reţea
ACA active configuration area
Acalc utilitar din DOS 7 pentru efectuarea de calcule matematice
ACC (Access Control Center) centru de control al accesului; centru de gestiune/comandă a accesului
ACC (Automatic Color Control) control automat al culorii
accel table tabel de acceleratori; taste rapide
Accelerated Graphics Port (AGP) port grafic accelerat, port pentru placa video
acceleration accelerare
acceleration features funcţii de accelerare
accelerator accelerator; tastă de accelerare
accelerator board placă de accelerare
accelerator chip cip de accelerare (al adaptorului video)
accelerator key tastă de accelerare, tastă rapidă, comandă directă
accelerator table tabel de acceleratori
accent accent
accept acceptare
Acceptable Use Policy (AUP) politică de utilizare acceptabilă; reguli de utilizare acceptabile
acceptance rate viteză de reacţie a tastaturii
acceptance test test de recepţie
acceptance testing testare de recepţie (a programelor)
access acces//a accesa, a obţine accesul
access arm braţ de acces (al hard-discului)
access category categorie de acces
access charge taxă de acces
access check verificări pentru acces
access code cod de acces
access coding codificare de acces
access control control al accesului (în server)
Access Control Entries (ACE) date/intrări pentru controlul accesului
access control field câmp de control al accesului
Access Control List (ACL) listă de control al accesului, listă ACL
Access Control Software (ACS) software de comandă a accesului
Access Control System (ACS) sistem de comandă a accesului
access counter contor pentru numărul de accesări, contor al vizitatorilor
access cycle ciclu de acces
access declaration declaraţie de acces
access denied acces refuzat
Access Developer’s Toolkit (ADT) set de instrumente de elaborare pentru Access
access device dispozitiv de acces
access gateway portal de acces
Access Gateway Provider furnizor de portal de acces
access hole orificiu de acces (la dischetă)
access ID identificator pentru acces
access identifier (ACID) identificator de acces
access information informaţii de acces
access key cheie de acces; tastă de acces
access level nivel de acces (la resursele partajate)
access license licenţă de acces
access line linie de acces
access list listă de acces
access log files fişiere de evidenţă a accesului
access management gestionare a accesului
access mechanism mecanism de acces(are)
access method metodă de acces(are)
access number număr de acces/ de contactare
access path cale de acces
access path independence independenţă de calea de acces
access pattern model de acces
access period perioadă de acces
access permission permisiune de acces, autorizare a accesului
access point punct de acces
access privileges privilegii de acces
access protocol protocol de acces
access rights drepturi de acces
access speed viteză de acces/de citire
access time timp de acces
access type tip de acces
access unit (AU) unitate de acces
access validation policy politică de validare a dreptului de acces
access violation încălcare a drepturilor de acces
access-challenge provocare a accesului
accessed deschis, accesat
accessibility accesibilitate; adresabilitate
Accessibility Accesibilitate; elemente/instrumente de accesibilitate, instrumente ajutătoare
Accessibility error eroare la instrumentele de accesibilitate

Accessibility icon pictograma „Accesibilitate”, pictogramă pentru facilităţile destinate utilizatorilor cu handicap
accessibility options opţiuni de accesibilitate; opţiuni pentru utilizatori cu handicap
Accessibility status stare a elementelor/instrumentelor de accesibilitate/ajutătoare
Accessibility tools instrumente de accesibilitate, instrumente destinate utilizatorilor cu handicap
asistent pentru instrumentele de accesibilitate, wizard pentru instrumentele ajutătoare/de
Accessibility Wizard accesibilitate
accessible adresabil; disponibil, abordabil, accesibil
accessor utilizator cu drept de acces, autorizat
accessory program program auxiliar
access-reject interzicere a accesului
access-request solicitare pentru acces
accidental error eroare întâmplătoare
account cont
account database key parolă pentru baza de date a utilizatorilor
account domain domeniu de conturi
account information informaţii despre cont
account lockout blocare a contului
account lockout count număr de încercări nereuşite (admise înaintea blocării contului)
account management gestionare a conturilor/administrare a conturilor
account operators operatori de cont
account password parolă de cont
account policies politici de cont
account type tip de cont
accountability responsabilitate, răspundere
accounting contabilitate; gestionare a conturilor
accounting application aplicaţie de contabilitate
accounting formats formate ale programelor de contabilitate recunoscute
accounting information informaţii pentru gestionarea conturilor
accounting ledger registru contabil
accounting machine aparat/calculator/maşină de facturat şi contabilizat
accounting package pachet de programe de contabilitate
accounting request solicitare pentru gestionarea conturilor
accounting-request solicitare pentru gestionarea conturilor
accounting-response răspuns al administraţiei conturilor
accouterment accesorii, echipament
accreditation acreditare
accumulator acumulator, registru pentru efectuarea de calcule în CPU
accuracy acurateţe, exactitate, precizie
accurately defined system (ADS) system exact definit
ACERLI (Association Française des Centres d’Essais pour
Asociaţia
les Reseaux
Franceză
Locaux
a Centrelor
Industriels)
de Cercetare pentru Reţele Locale Industriale
acetate folie transparentă (pentru retroproiector)
achievable colors culori realizabile (care pot fi obţinute prin combinări)
achromatic component componentă acromatică
ACIA (Asynchronous Communications Interface) interfaţă pentru comunicaţii asincrone
ACID (Access Identifier) identificator de acces
acknowledge a confirma (recepţia)
acknowledge character caracter de confirmare (a primirii unui mesaj)
acknowledgement confirmare (a recepţiei)
acknowledgement modes moduri de confirmare a legăturii
ACL (Application Control Language) program de comandă pentru aplicaţii
ACL propagation propagare ACL
ACM (Association for Computing Machinery) Asociaţia pentru Tehnica de Calcul
ACM Compressed Audio Stream flux audio comprimat tip ACM
acoustic echo cancellation anulare acustică a ecoului
acoustic signal semnal acustic
acoustic-connect modem modem cu cuplare acustică
ACP (Asynchronous Control Program) program de comandă asincron
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) interfaţă avansată pentru configurarea şi controlul alimentării
ACPI AC Power Source sursă de alimentare ACPI
ACPI Battery baterie ACPI
ACPI Embedded Controller controler ACPI intern/integrat
ACPI Fan ventilator pentru ACPI
ACPI Generic Bus magistrală ACPI generică
ACPI Generic EIO Bus magistrală ACPI EIO generică
ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering gestionar de întreruperi ACPI pentru interfeţele PCI
ACPI Lid capac de sursă ACPI
ACPI Power Button întrerupător al sursei ACPI
ACPI Sleep Button buton „Sleep” al sursei ACPI
ACPI System Button buton „System” al sursei ACPI
acquire achiziţie, achiziţionare, captare (a imaginii)
acquire dialog box caseta de dialog de achiziţie
acquire module modul de achiziţie
acquisition colectare (de date)
Acrobat program de la Adobe pentru fişiere PDF
acronym acronim, prescurtare
ACS (Access Control Software) software de comandă a accesului
ACS (Access Control System) sistem de comandă a accesului
action acţiune
action bar bară de meniuri; bară de acţiuni
action chart diagramă funcţională
action games jocuri de acţiune
action pane panou/sector cu acţiuni
action query interogare de acţiune, interogare pentru executarea unei acţiuni
activation activare
activation border chenar de activare, indicator al stării active
activation code cod de activare
activation function funcţie de activare
activation record înregistrare de activare
active activ
active area zonă activă
active border cadru activ
active cell celulă activă
active cell area zonă cu celule active
active cell marker marcaj al celulei active, chenar specific celulei active
active configuration configuraţie activă
active connections legături active
active database bază de date activă
active directory director activ
active directory objects obiecte de director activ
Active Directory Services Interface (ADSI) interfaţă ADSI, interfaţă pentru serviciile de director activ
Active Directory User Object obiect utilizator din Active Directory
active document document
active drive unitate/partiţie activă
active drive letter litera unităţii/partiţiei active
active fax modem fax-modem activ
active file fişier activ
active handle pointer activ, selector activ
active index index activ
active lease adrese închiriate active
active matrix matrice activă
active matrix color matrice de culori activă, tehnologie de afişare pentru notebook
active matrix display afişaj cu matrice activă, display cu matrice activă
active painting tool instrument de desenat activ
active partition partiţie activă
active printer imprimantă activă
active project proiect activ
active resources resurse active
active routes rute active
active scripting scriptare activă
active search tool instrument de căutare activ
active sensing sesizare activă
active session sesiune activă
active setup setup activ, instalare activă
active termination terminare/închidere activă
active title bar bară de titlu activă; bară de titlu a ferestrei active
active window fereastră activă
active window border cadru al ferestrei active
active wiretapping branşare clandestină activă
ActiveMovie Control control pentru ActiveMovie
ActiveX control control ActiveX
activity light led de activitate, indicator luminos/led pentru semnalizarea activităţii
activity tracking înregistrare/monitorizare/urmărire a activităţilor
actor actor
actual efectiv; real
actual address adresă efectivă; adresă reală
actual argument argument propriu-zis/efectiv
actual block processor (ABP) program de traducere a cererilor adresate calculatorului
actual data transfer rate viteză efectivă de transfer de date
actual decimal point virgulă zecimală reală
actual image size dimensiunile imaginii originale
actual instruction instrucţiune reală, instrucţiune propriu-zisă
actual key adresă reală
actual parameter parametru propriu-zis/efectiv
actual recipient destinatar pro-priu-zis/efectiv
actual size dimensiuni ale originalului
actual transfer rate viteză de transfer efectivă/reală
actuator dispozitiv de acţionare, braţ de citire/scriere
acute (accent) ascuţit, acut
ACW (Alternating Continuous Wave) undă alternantă continuă/neamortizată
ad hoc query interogare ad hoc/completă
Ada limbaj de programare la nivel înalt
adapt a adapta
adapter adaptor, placă de extensie
adapter address adresă a plăcii de reţea
adapter area domeniu al adaptorului
adapter bindings legături ale plăcii de reţea
adapter card placă adaptoare; placă de reţea
adapter check control al adaptorului
adapter default configuraţie standard (a plăcii)
adapter driver driver al plăcii adaptoare
adapter information informaţii despre placa de reţea/placă grafică
adapter plug fişă de adaptare, adaptor
adapter segment segment adaptor
adapter settings parametri ai adaptorului; setări ale adaptorului
adapter string şir al adaptorului
adapter type tip de adaptor, tip de placă
adaptive autoreglabil
Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM)metodă de comprimare pentru multimedia, comprimare ADPCM
adaptive integration integrare adaptivă
adaptive menu meniu adaptiv/autoconfigurabil/automodificabil
adaptive neural network reţea neuronală adaptivă/ autoconfigurabilă
adaptive palette paletă adaptivă/autoconfigurabilă/automodificabilă
adaptive threshold prag/nivel adaptiv/autoconfigurabil
adaptor adaptor
ADB (Apple Desktop Bus) interfaţă pentru periferice (la Macintosh)
ADC (Advanced Data Control) control avansat al datelor
ADC (Analog-Digital Converter) convertor analogdigital
add a adăuga (într-o listă); a introduce
Add Infrared Device Wizard asistent pentru configurarea aparatelor cu infraroşii
add instruction instrucţiune de adunare
add mode mod de însumare
Add New Hardware Wizard asistent pentru componente hard-ware
ADD NOT operation operaţie de excludere
Add Printer Wizard asistent pentru instalarea imprimantelor
add punch machine perfora-tor-sumator
Add Shared Folder partajare de dosar
Add/Remove Programs adăugare/eliminare programe
added color depth intensitate superioară a culorilor; adâncime de culoare îmbunătăţită/extinsă
added connectivity conectivitate extinsă
added feature facilitate suplimentară
adder sumator
adder gate poartă sumatoare
adder-subtracter sumator-scăză-tor
add-in program de completare/de extensie, program extern/auxiliar
add-in adapter adaptor de extensie
add-in commands comenzi de extensie
add-in program program de completare/de extensie, program auxiliar, utilitar
add-in utility utilitar de extensie
adding counter contor cumulativ
adding network reţea sumatoare
add-ins listă a modulelor de extensie
addition sumă
addition without carry disjuncţie
add-on modul/dispozitiv suplimentar, upgrade
add-on board placă de extensie/suplimentară
add-on filters filtre suplimentare/de extensie
address (ADR) adresă//a adresa
address administration administrare a adreselor
address band bandă de adresă
address bar bară de adrese
address blank blanc de adresă
address book agendă (de adrese)
address book file fişier al agendei (de adrese)
address book provider furnizor al agendei (de adrese)
address box casetă de/pentru adresă
address bus magistrală de adrese
address card fişă de adresă (pentru persoanele de contact)
address class clasă de adresă
address cluster size dimensiune a grupării de adrese
address conflict conflict de adresă
address data date despre adresă
address database bază de date cu adrese
address decoder decodificator de adrese
address display afişare a adresei
address family familie de adrese
address field câmp de adresă
address format format de adresă; format al adreselor
address list file fişier cu lista de adrese
address mapping asociere a adreselor; punere în corespondenţă a adresei
address mask mască de adrese
address mask replies răspunsuri ale măştii de adrese
address modification modificare a adresei
address of proxy adresă de proxy
address offset decalaj de adresă
address paragraph paragraf de adresă
address part parte/secţiune de adresă
address pool colecţie de adrese, set de adrese
address record înregistrare de adresă
address register registru de adrese
address resolution rezoluţia/conversia adresei
Address Resolution Protocol protocol ARP, protocol pentru conversia adreselor dintr-o reţea locală/LAN
address restrictions restricţii pentru adrese
address section secţiune de adresă
address segments segmente de adrese
address source sursă de adrese
address space spaţiu de adrese
Address Space Identifier (ASID) identificator al spaţiului de adrese
address track pistă de adrese
address translation translatare de adrese
address translator translator de adrese
addressability adresabilitate, capacitate de comunicare, capacitate de adresare
addressable adresabil
addressable point poziţie adresabilă; punct adresabil
addressee adresant; destinatar
addressing adresare (localizare a unui sector de memorie)
addressing exception excepţie de adresare
addressing mechanism mecanism de atribuire a adreselor/ de adresare
addressing scheme schemă/sistem de adresare
addressless instruction instrucţiune fără adresă
adequacy adecvare; acceptabilitate; proporţionalitate
ADES (Automatic Digital Encoding System) sistem de codificare digitală automată
ad-hoc queries interogări ad-hoc
ADI (Apple Desktop Interface) interfaţă cu utilizatorul a aplicaţiilor Macintosh
A-digit selector selector de primă cifră
adjacency adiacenţă; contiguitate
adjacency matrix matrice asociată
adjacent adiacent
adjacent tracks piste adiacente/ alăturate
adjust a adapta, a ajusta, a modifica
Adjust Audio Properties reglare proprietăţi audio
Adjust Display Properties modificare/ajustare proprietăţi de afişare
adjust handles marcaje de corecţie
Adjust Position adaptare/ajustare poziţie
Adjust Power Properties configurare sistem ecologic/de economisire a energiei
adjust text mode mod de aliniere a textului
Adjust volume reglaj volum
adjustable point virgulă deplasabilă
adjustable size dimensiune variabilă
adjustment command comandă de ajustare/de corecţie
adjustment handle marcaj/selector de ajustare/corecţie, marcaj/selector de modificare a formei unui obiect
adjustment layer strat de ajustare/corecţie
Admin Test Message mesaj de testare pentru administrator
admin tool instrument de administrare
administer administrare; gestionare
administer file system sistem de fişiere de administrat
administration command comandă de administrare/administrativă
administration file fişier pentru administrare (a serverului)
administration limit limită de administrare
administration management domain domeniu de gestionare a administrării
administration module modul administrativ
administration queue coadă de (aşteptare pentru) administrare
administration tools instrumente de administrare
administrative access drepturi de acces pentru administrare
administrative account cont administrativ
administrative alert avertizări administrative
administrative options opţiuni administrative
administrative privileges privilegii administrative/de administrare
administrative rights drepturi administrative/de administrare
administrative security securitate administrativă
administrative software program software administrativ
administrative status stare administrativă
administrative TAPI account cont TAPI administrativ
administrative tool instrument administrativ; program administrativ/de administrare
administrative wizard rutină wizard administrativă; asistent administrativ
administrator administrator
administrator account cont de administrator
Administrator Logon identificare a administratorului
Administrator mode instalare în modul Administrator
administrator name nume al administratorului
administrator password parolă a administratorului
administrator privileges privilegii de administrare/de administrator
Admins grup al administratorilor
ADO Automation object obiect de automatizare ADO
ADO MD (ADO Multidimensional (Expressions) expresii ADO multidimensionale
ADO Multidimensional (ADO MD) Expressions expresii ADO multidimensionale
Adobe firmă producătoare de software
Adobe Acrobat program pentru documente PDF
Adobe Document Structuring Convention convenţie de structurare a documentelor Adobe
Adobe Gamma program de calibrare a monitorului
Adobe Illustrator program de grafică
Adobe Photoshop program de editare a imaginilor
Adobe PostScript program pentru descrieri de pagină
Adobe Premiere program pentru editare video
Adobe Type Manager (ATM) program pentru gestionarea fonturilor Adobe
ADOX extensii ADO
ADP (Automatic Data Processing) prelucrare automată a datelor
ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)metodă de comprimare pentru multimedia, comprimare ADPCM
ADS (Accurately Defined System) system exact definit
ADSI (Active Directory Services Interface) interfaţă ADSI
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) linie digitală asimetrică de abonat
ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Loop) buclă digitală asincronă de abonat
ADT (Access Developer’s Toolkit) set de instrumente de elaborare pentru Access
ADTG (Advanced Data Table-Gram) protocol ADTG
adult adult
adult educational games jocuri educative pentru adulţi
advanced avansat, superior, îmbunătăţit; extins
Advanced Audio Properties proprietăţi audio extinse/suplimentare
Advanced Color Management gestionare avansată a culorilor
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) magistrală ACPI; interfaţă avansată pentru configurarea şi controlul alimentării
Advanced Connection Settings parametri extinşi pentru modem, parametri avansaţi de conectare
advanced controls parametri suplimentari
Advanced Diagnostics Disk teste avansate/complexe de diagnoză; programe avansate de diagnoză
Advanced Interactive eXecutive (AIX) versiune UNIX realizată de IBM
Advanced Micro Devices (AMD) firmă americană producătoare de procesoare
Advanced Power Management (APM) sistem îmbunătăţit/avansat de gestionare a consumului (de energie)
Advanced Power Management Control Panel Applet panou de comandă pentru sistemul APM
Advanced Power Management driver driver pentru APM
Advanced Power Management support compatibilitate cu standardul APM
Advanced programmable interrupt controller controler programabil extins pentru întreruperi
Advanced Program-to-Program Communications (APPC) standard pentru comunicaţii interprograme
advanced referential integrity features funcţii complexe pentru integritatea referinţelor
Advanced Research Projects Agency (ARPA) agenţie din cadrul Ministerului Apărării al SUA, creatoarea reţelei ARPANet
Advanced Run-Length Limited (ARLL) metodă de stocare a informaţiilor pe hard-disc
Advanced SCSI Programming Interface (ASPI) interfaţă pentru echipamentele SCSI
advanced sort sortare avansată
advanced technology (AT) tehnologie avansată
Advanced Technology Attach-ment Packet Interface (ATAPI)
interfaţă pentru conectarea unităţii CD-ROM EIDE
advanced tools instrumente performante/avansate/îmbunătăţite
advanced user utilizator avansat, utilizator experimentat
adventure game joc de aventuri
advertised anunţat, menţionat (pe suprafaţa de lucru)
advertisement files (.AAS) fişiere de reclamă
advisory system sistem orientativ/de consultanţă
AE (Absolute Error) eroare absolută
AESC (American Engineering Standards Committee) Comitetul pentru Standarde Tehnice din SUA
AFC (Application Foundation Classes) clase AFC
AFC (Automatic Frequency Control) control automat al frecvenţei, reglare automată a frecvenţei
affirmative acknowledge (ACK) confirmare pozitivă
AFIPS (American Federation of Information ProcessingFederaţia
Societies)Societăţilor de Prelucrare a Informaţiei din SUA
AFIS (Automatic fingerprint identification system) sistem automat de identificare după amprentele digitale
AFM (Audio Frequency Modulation) modulare a frecvenţei audio
AFP (AppleTalk Filing Protocol) protocol AFP
AFS (Andrew File System) sistemul de fişiere Andrew
after update image imagine după actualizare
aftermarket piaţă de subansambluri, piaţă de software şi periferice
agate agată
AGC (Automatic Gain Control) reglaj automat al amplificării
agent agent; program care lucrează în fundal; program pentru copii de siguranţă
agent group grupă de agent
agent ID indicativ al agentului
agent password parolă a agentului
agent state stare a agentului
aggregatable globalizabil
aggregate colecţie; mulţime
aggregate column coloană compozită
aggregate function funcţie globală
aggregate object obiect global
aggregate operator operator global
aggregate value valoare globală
aggregated functions funcţii globalizate
aggregation globalizare
AGP port (Accelerated Graphics Port) port grafic accelerat, port pentru placa video
AHA (Advanced Heuristic Analysis) analiză euristică avansată; tehnologie de monitorizare pentru detectarea viruşilor
AHPL (A Hardware Programming Language) limbaj evoluat de programare a componentelor hardware
AI (Artificial Intelligence) inteligenţă artificială
AI technology tehnologie de inteligenţă artificială
AIFF fişier audio mono pe 8 biţi
aiming circle cerc-obiectiv, cerc vizat
aiming field câmp-obiectiv, câmp vizat
aiming symbol câmp de ţintă
A-IN (Audio-Input) intrare de audiofrecvenţă
air floating head cap flotant
airbrush aerograf
AIS (Automated Information System) sistem informaţional automatizat
aisle interval
AIX (Advanced Interactive eXecutive) versiune UNIX realizată de IBM
A key (auxiliary key) cheie auxiliară
A-Law legea A
album album
ALC (Automatic Level Control) control automat al semnalului
Aldus Additions programe auxiliare pentru Aldus PageMaker
Aldus PageMaker program de tehnoredactare profesional
alert atenţionare, avertizare
alert box casetă de avertizare/atenţionare/alertare
alert conditions situaţii de atenţionare
alert entry înregistrare de atenţionare
alert function funcţie de avertizare atenţionare/alertare
alert interval interval de atenţionare
alert log protocol de atenţionare; jurnal de atenţionare
alert message mesaj de avertizare/ atenţionare/alertare
alert text text de atenţionare, text de avertizare
alert trigger triger de avertizare/atenţionare/alertare
ALG (algorithm) algoritm
algebraic language limbaj algebric
ALGOL (ALGOrithmic Language) limbaj de programare algoritmic
algorithm algoritm
algorithm complexity theory teoria complexităţii algoritmilor
algorithm parameters parametri ai algoritmului
algorithm theorem teorema algoritmilor
algorithmic compiler compilator algoritmic
algorithmic function funcţie algoritmică
algorithmic language limbaj algoritmic
alias nume de cod; pseudonim; alias
alias problem problemă de alias
alias record înregistrare de alias
alias text box casetă de text pentru pseudonim
aliased field câmp cu pseudonim/cu denumirea alternativă
1. multiplexare. 2. atribuire de pseudonime. 3. neuniformitate a marginilor; zimţuire a
aliasing marginilor
align a alinia
alignment aliniere
alignment buttons butoane pentru aliniere
alignment diagram abacă
alignment errors erori de aliniere
alignment fault eroare de aliniere
alignment style stil de aliniere
ALL CAPS (text scris numai) cu majuscule
all points addressable (APA) graphic grafică APA
allocate a aloca, a rezerva
allocated memory memorie alocată, memorie rezervată
allocation chain lanţ de alocare
allocation error eroare de alocare
allocation unit unitate de alocare
allocation unit size mărime a unităţii de alocare
allow a permite, a acorda permisiunea, a aproba
allowable entries intrări permise
allowed range domeniu permis
alpha blending mixaj alfa
alpha channel canal alfa
alpha characters caractere alfabetice
alpha test test alfa; testare alfa// a supune testării alfa
alpha testing testare alfa
Alpha-based machine calculatoare cu procesor Alpha
Alpha-based workstation staţie de lucru din familia Alpha
alphabet alfabet
alphabetic alfabetic
alphabetic character literă; caractere alfabetice
alphabetic character set set de caractere alfabetice
alphabetic character subset subset de caractere alfabetice
alphabetic code cod alfabetic
alphabetic coded codificat alfabetic
alphabetic interpreter interpretor alfabetic
alphabetic sequence ordine alfabetică
alphabetic string şir (de caractere) alfabetic
alphabetic word cuvânt alfabetic
alphabetize a ordona alfabetic
alphanumeric alfanumeric
alphanumeric character caracter alfanumeric, semn alfanumeric
alphanumeric character set set de caractere alfanumerice
alphanumeric code cod alfanumeric
alphanumeric coded codificat alfanumeric
alphanumeric data date alfanumerice
alphanumeric displaying afişare alfanumerică
alphanumeric keyboard tastatură/claviatură alfanumerică
alphanumeric keys taste alfanumerice
alphanumeric mode mod alfanumeric
alphanumeric reader lector alfanumeric
alphanumeric terminal terminal alfanumeric
alphanumerical constant constantă alfanumerică
alpha-test version versiune alphatest
alpha-tester executant al testării alfa
Alt (alternate/alternative) tastă de alternare
Alt (alternative) key tasta Alt
alt hierarchy ierarhie alt (în UseNet)
alternate function tastă alternativă; funcţie alternativă
alternate location altă locaţie; alt director
alternate method alternativă
alternate path cale de acces alternativă
alternate recipient destinatar alternativ
alternate replica set set de replici alternative
alternate rute drum alternativ, rută alternativă
alternate select selecţie alternativă
alternate site sit alternativ
alternate track pistă alternativă/de rezervă
alternates list listă cu alternative
alternating continuous wave (ACW) undă alternantă continuă; undă alternantă neamortizată
alternation disjuncţie
alternative track pistă de rezervă
ALU (Arithmetic-Logic Unit) unitate aritmetico-logică
AM (Amplitude Modulation) modulaţie de amplitudine
AM (Ante Meridian) antemeridian, înainte de amiază
ambient class modifier modificator al claselor de ambient
ambient properties proprietăţi de mediu/ de ambient
ambiguous command comandă ambiguă, comandă polivalentă
ambiguous conversion conversie ambiguă, conversie polivalentă
ambiguous name nume ambiguu, nume polivalent
ambiguous switch parametru ambiguu, parametru polivalent
ambiguous target obiectiv ambiguu, obiectiv polivalent
AMD (Advanced Micro Devices) firmă americană producătoare de microprocesoare
American Federation of Information Processing Societies
Federaţia
(AFIPS)Societăţilor de Prelucrare a Informaţiei din SUA
American National Standards Institute (ANSI) Institutul Naţional de Standardizare din SUA
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
codul ASCII (codul american standardizat pentru schimbul de informaţii)
Ami Pro program pentru redactarea textelor
Amiga calculator personal realizat de Commodore
A mode (asynchronous mode) regim de lucru asincron
amount of information cantitate de informaţie
amount of time interval de timp
AMP (Asymmetrical Multiprocessing) sistem de multiprocesare asimetrică
ampersand ampersand (&)
amplitude modulation (AM) modulaţie de amplitudine
amplitude shift keying modulare prin variaţia amplitudinii
analog analogic; analog
analog adder sumator analogic
analog Audio Tape bandă audio analogică
analog CD CD analogic
analog channel canal analogic
analog computer calculator analogic
analog computing calcul analogic
analog Connector conector analogic
Analog Crossbar Property Page pagină de proprietăţi pentru crossbar analogic
Analog Crossbar Switch comutator de crossbar analogic
Analog Crossbar Switch Property Page proprietăţi ale comutatorului de crossbar analogic
analog data date/informaţii analogice
analog device dispozitiv analogic
analog divider divizor analogic
analog editing editare analogică, editare liniară, editare cu două deck-uri
analog input channel amplifier amplificator analogic al canalului de intrare
analog line linie analogică
analog modem modem analogic
analog monitor monitor analogic
analog multiplier multiplicator analogic
analog network circuit analogic
analog representation reprezentare analogică
analog signal semnal analogic
analog sound sunet analogic
analog tape bandă analogică
analog transmission transmisie analogică
analog variable variabilă analogică
analog video decoder videodecodor analogic
Analog Video Decoder Property Page proprietăţi ale videodecodorului analogic
Analog Video In intrare video analogică
analog-digital computer calculator analogic-numeric
analogical reasoning raţionament analogic
analog-to-digital conversion conversie analogic-numerică
analog-to-digital converter (A/D converter, ADC) convertor ana-logic-digital
analysis analiză
analysis pass etapă de analiză
analysis technique tehnică de analiză
analyst analist (de sistem)
analytical graphics grafică analitică
analyzer analizor
anchor ancoră; referinţă; etichetă HTML//a ancora
anchor cell celulă de ancorare
anchor handle marcaj de ancorare; pointer de ancorare
anchor point punct de ancorare
anchored graphic grafică ancorată; element grafic fix
AND +I logic
AND circuit circuit logic +I
AND element element +I
AND gate poartă logică +I
AND operation operaţie +I
AND operator operator logic +I
AND-NOR gate poartă +I-SAU negat
AND-NOT +I negat; funcţie logică +I-NU
AND-NOT circuit circuit logic +I-NU
AND-NOT gate poartă logică +I-NU
AND-OR operator logic +I-SAU
Andrew File System (AFS) sistemul de fişiere Andrew
angle unghi
angle brackets paranteze ascuţite
angled arrow săgeată unghiulară; săgeată frântă
animate animare//a anima
animated button buton animat
animated cursor cursor animat
animated effects efecte de animaţie
animated GIF file fişier GIF de animaţie
animated graphics imagini animate
animated hourglass clepsidră animată
animated logo logo animat, siglă animată
animation animaţie
animation button buton de animaţie, buton pentru generarea unui efect de animaţie
animation effect efect de animaţie
animation file fişier de animaţie
animation speed viteză a animaţiei
animations text animat
animatronic device dispozitiv animatronic
annotation notă, notă explicativă; adnotare, comentariu; observaţie
anonymity anonimat
anonymous anonim, atipic
anonymous access acces anonim/fără identificare, acces în server prin cont anonim
anonymous account cont anonim
anonymous authentication autentificare ca anonim
anonymous connection legătură anonimă, legătură stabilită prin cont anonim
anonymous FTP protocol FTP anonim
anonymous login failed identificare anonimă eşuată/nereuşită
anonymous login succeeded for identificare anonimă pentru
anonymous logon identificare anonimă, sesiune deschisă prin cont anonim
anonymous name numele de utilizator anonim
anonymous post corespondenţă anonimă
anonymous server server anonim; server pentru transmiterea de mesaje anonime în UseNet
anonymous token token/jeton anonim
anonymous user utilizator anonim
anonymous username account cont cu nume de utilizator anonim/nespecificat
ANSI (American National Standards Institute) Institutul Naţional American de Standardizare
ANSI C versiune ANSI a programului C
ANSI graphics grafică prin emularea de terminal ANSI
ANSI screen control comenzi de afişare ANSI
ANSI.SYS fişier de configurare pentru afişarea grafică ANSI
answer răspuns// a răspunde
answer file fişier de răspuns
answer mode mod recepţie, mod răspuns
answer time timp de răspuns
answer/originate recepţie-trans-misie
answering machine robot telefonic
answering timeout limită de timp pentru răspuns; limită de timp pentru acceptare
antialiasing; anti-aliasing netezire
anticipatory buffering buferare anticipativă; salvare anticipativă
anticipatory paging paginare anticipativă
anti-glare antistrălucire, pentru reducerea reflexiilor monitorului
antistatic mat suprafaţă/folie antistatică, strat antistatic
anti-torque control control antirotaţie
antivirus (program) antivirus
antivirus program program anti-virus
anti-virus program program antivirus
any key orice tastă
A-OUT (Audio-Output) ieşire de audiofrecvenţă
APA graphic (All Points Addressable graphic) grafică APA
APC (Adaptive Predictive Coder) codificator predictiv adaptiv, codificator cu prezicere/prognoză adaptivă
APC (Adaptive Predictive Coding) codificare adaptivă cu prezicere/prognoză
aperture apertură
aperture card cartelă cu apertură
aperture grille grilă de apertură/deschidere
API (Application Program/Programming Interface) interfaţă pentru programe de aplicaţie; interfaţă de programare a aplicaţiilor
API access acces prin interfaţă API
API call apelare a interfeţei API
APIPA (Automatic Private IP Addressing) mecanism APIPA
APL (A Programming Language) limbaj de programare de nivel înalt
APM (Advanced Power Management) sistem avansat de gestionare a consumului de energie
APM 1 0 mode modul APM 1 0
APNIC (Asian Pacific Network Information Center) centrală pentru atribuirea denumirilor de domeniu în spaţiul asiatic
app (application) aplicaţie
APPC (Advanced Program-to-Program Communications)standard pentru comunicaţii interprograme
appearance reprezentare; vedere
appearance properties proprietăţi vizuale
append a adăuga, a anexa
append query interogare de adăugare/ de anexare
append to log anexare la jurnal/protocol
appendix anexă, apendice, supliment
applet miniaplicaţie, aplet
application aplicaţie
application .mdb file fişier .mdb client
application association asociere de aplicaţii
application background fundal de aplicaţie
application caching accelerare a aplicaţiei (prin salvare în cache/pe disc)
application class clasa aplicaţie
application component componentă a aplicaţiei
application configuration configuraţie a aplicaţiei
application container conteiner al aplicaţiei
application control language (ACL) limbaj de comandă pentru aplicaţii
application control menu meniu de comandă a aplicaţiei
application counter contor de aplicaţie
application data date de aplicaţie
application debugging depanare a aplicaţiei
application defragmentation defragmentare a aplicaţiei
application deployment GPO obiect GPO de plasare a aplicaţiei
application developer programator/creator de aplicaţii
application development language limbaj de elaborare/programare a aplicaţiilor
application development system sistem de elaborare/programare a aplicaţiilor
application display imaginea aplicaţiei
application error eroare de aplicaţie
application file fişier al aplicaţiei
application filter filtru de aplicaţie
application folder dosar al aplicaţiei
application generator generator de aplicaţie
application heap zonă de memorie pentru aplicaţie, zonă heap de aplicaţie
application icon pictogramă de aplicaţie, simbol al aplicaţiei
application independence independenţă a aplicaţiei (faţă de sistemul de operare)
application language limbaj de aplicaţie
application layer strat/nivel de aplicaţie
application log jurnal/protocol al aplicaţiei
application logic cod de execuţie al aplicaţiei
application menu bar bară de meniu a aplicaţiei
application message file fişier de mesaje al aplicaţiei
application name denumire a aplicaţiei, nume al aplicaţiei
application object obiect de aplicaţie
application of chaining aplicaţie înlănţuită
application oriented language limbaj orientat pe aplicaţii
application performance counters contoare de performanţă de aplicaţie
application problem problemă de aplicaţie/aplicativă
application profiling profilare a aplicaţiei
application program program de aplicaţie
Application Program Interface (API) interfaţă pentru programe de aplicaţie
Application Programming Interface (API) interfaţă de programare a aplicaţiilor
application root folder dosar principal al aplicaţiei
application service element element de serviciu de aplicaţie
application services servicii de aplicaţie
application settings opţiuni de configurare a aplicaţiei
application sharing features funcţii de partajare ale aplicaţiei
application shortcut key comandă rapidă a aplicaţiei
application software software/program de aplicaţie
application specific module (ASM) modul specific de aplicaţie
application subsystem subsistem de aplicaţie
application variable variabilă de aplicaţie
application window fereastră a aplicaţiei
application(s) binary interface (ABI) interfaţă binară de aplicaţie; interfaţă pentru aplicaţii la nivel de cod
application-level event eveniment la nivel de aplicaţie
application-level security system sistem de securitate la nivel de aplicaţie
application-level tracing trasare la nivel de aplicaţie
apply a aplica; a confirma; a accepta
appointment pane zonă de însemnare a întâlnirilor
Approach program de gestiune a bazelor de date
approved sites situri aprobate
Arago mediu de programare derivat din dBASE
ARAP (AppleTalk Remote Access Protocol) protocol ARAP
ARB (Address Reorder Buffer) buffer de reordonare a adreselor
arbitrary authentication mechanism mecanism de autentificare arbitrară
Arcada Backup Exec program pentru copii de siguranţă în reţele NetWare
arcade games jocuri tip arcade
architecture arhitectură
archival backup salvare de arhivare; salvare în arhivă
archival database bază de date de arhivare
archive arhivă//a arhiva
archive attribute atribut de arhivă; atribut pentru copii de siguranţă
archive bit bit de arhivare, bit de modificare a arhivei
archive box casetă de arhivare
archive file fişier de arhivă
archived copy exemplar/copie de arhivă
archived file fişier arhivat
ARCnet (Attached Resource Computer Network) reţea LAN de tip stea
ARCserve Agent program pentru executarea copiilor de siguranţă în reţele NetWare
area box casetă zonală
area chart diagramă zonală
area code prefix (telefonic)
area code rules opţiuni de apelare
area graph grafic cu suprafeţe
area of memory sector de memorie
areal density densitate de suprafaţă (a hard-discului)
areas of trouble zone cu probleme
argument argument
argument list listă de argumente
argument separator separator de argumente
arithmetic and logic unit (ALU) unitate aritmetică şi logică (a sistemului de calcul)
arithmetic data date aritmetice
arithmetic expression expresie aritmetică
arithmetic instruction instrucţiune aritmetică
arithmetic logic unit (ALU) unitate aritmetică logică
arithmetic mean medie aritmetică
arithmetic operation operaţie aritmetică
arithmetic operator operator aritmetic
arithmetic overflow depăşire aritmetică superioară, depăşire a capacităţii aritmetice prin valori superioare
arithmetic register registru aritmetic
arithmetic shift deplasare aritmetică
arithmetic statement instrucţiune aritmetică
arithmetic underflow depăşire aritmetică inferioară, depăşire a capacităţii aritmetice prin valori inferioare
arithmetic unit bloc aritmetic/unitate aritmetică
arithmetic-logic unit (ALU) unitate aritmetică-logică
ARLL (Advanced Run-Length Limited) metodă de stocare a informaţiilor pe hard-disc
Armstrong’s axioms axiomele lui Armstrong
ARP (Automatic Recovery Program) program de recuperare/refacere automată
ARPA (Advanced Research Projects Agency) Agenţia pentru Proiecte de Cercetare Avansată
ARPA network reţeaua ARPA
ARPANET reţeaua ARPA
arrange a ordona
array matrice
array bounds limite ale matricei (de date)
array expression expresie a matricei
array function funcţie matriceală/ vectorială
array handling procesare a matricelor
array index expression expresie a indicelui matricei
array processor procesor matriceal/vectorial/tabelar
array type tip de matrice
arrow bullets aliniate cu săgeată
arrow head vârf de săgeată
arrow keys taste cu săgeată
arrowhead vârf de săgeată
arrows săgeţi; taste cu săgeată
art print imagini artistice
article articol
article pane sector cu articole
article selector selector de articole
article submission form formular pentru trimiterea de articole
artificial intelligence (AI) inteligenţă artificială
artificial language limbaj artificial
artificial life viaţă artificială
artwork imagini artistice
artwork border chenar decorativ
ARX (AutoCAD Runtime Extension) aplicaţii ACAD de execuţie
ASA (American Standard Association) Asociaţia Americană pentru Standardizare
ascender partea literei care depăşeşte corpul acesteia, element superior de prelungire a literei
ascending ascendent, în ordine ascendentă
ascending diagonal ascendent diagonal
ascending order ordine crescătoare
ascending sequence ordine crescătoare
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
codul ASCII, codul american standardizat pentru schimbul de informaţii
ASCII art grafică ASCII, grafică realizată cu caractere ASCII
ASCII character caracter ASCII
ASCII character set set de caractere ASCII
ASCII comparison comparaţie pe ASCII
ASCII data date în ASCII
ASCII file fişier ASCII, fişier fără formatare
ASCII sort order sortare în sistem ASCII
ASCII text text în ASCII
ASCII transfer transfer ASCII
ASF (Active Streaming Format) format de fişier video
A-sized paper echivalent american pentru formatul A4 (8,5 x 11 inci)
ASM (Application Specific Module) modul specific de aplicaţie
ASM (Association for Systems Management) Asociaţia pentru Administrarea Sistemelor
aspect ratio raport dimensional; proporţia dimensiunilor, raport lăţime-înălţime, format al imaginii
ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) interfaţă pentru echipamentele SCSI
assemble a asambla
assembled card deck pachet de cartele în limbaj maşină
assembler asamblor, convertor limbaj de asamblare-limbaj/cod-maşină
assembler directive directivă de asamblare
assembler instruction instrucţiune de asamblare
assembling asamblare
assembling time durată a asamblării
assembly language limbaj de asamblare, limbaj de programare de nivel jos
assembly language program program asamblor
assembly listing listing de asamblor
assembly phase fază de asamblare
assembly time timp de asamblare
assertion aserţiune, afirmaţie, enunţ; expresie logică
assign a atribui, a aloca, a repartiza; a afilia; a asocia
assignable nealeatoriu
assigned profile profil atribuit
assignment atribuire, alocare; afiliere; asociere
assignment by name atribuire prin denumire/nume
assignment instruction instrucţiune de atribuire
assignment operator operator de atribuire
assignment statement instrucţiune de atribuire
assistant box casetă pentru asistent (într-o organigramă)
associate asociere; afiliere; alocare//a asocia
associated devices dispozitive/aparate asociate/afiliate
associated document document asociat (cu un anumit program)
associated editor editor de text asociat (cu un anumit fişier)
associated matrix matrice conjugată
association asociere; corelaţie
association control service element element al serviciului de control al asocierii
Association for Computing Machinery Asociaţia pentru Maşini de Calcul (ACM)
Association for Systems Management Asociaţia pentru Administrarea Sistemelor (ASM)
association mapping structură de asociere
associations asociaţii
associative asociativ
associative addressing adresare asociativă
associative language limbaj asociativ
associative memory memorie asociativă
associative programming programare asociativă
associative storage memorie asociativă
assumed decimal point virgulă zecimală implicită
asterisk asterisc (*), stea
astonisher semnul mirării
Asymetrix ToolBook instrument pentru crearea paginilor hipertext
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) linie digitală asimetrică de abonat
asymmetrical multiprocessing (AMP) sistem de multiprocesare asimetrică
asynchronous asincron
asynchronous communication comunicaţie asincronă
asynchronous communications interface (ACIA) interfaţă pentru comunicaţii asincrone
asynchronous computer calculator asincron
asynchronous connections legături asincrone
asynchronous control program (ACP) program de comandă asincron
asynchronous digital subscriber loop (ADSL) buclă digitală asincronă de abonat
asynchronous drawing desenare asincronă, sistem de afişare a cadrelor video pe ecran
asynchronous I/O operaţii I/O asincrone
asynchronous mode (A mode) mod asincron; regim de lucru asincron
asynchronous modem modem asincron
asynchronous operation funcţionare asincronă
asynchronous port port asincron
asynchronous procedure procedură asincronă
asynchronous read page citire asincronă a paginii

Asynchronous Transfer Mode (ATM) transfer asincron; tehnologie de transfer asincron; standard pentru comunicaţii în reţea
asynchronous transmission transmisie asincronă
asynchronously peeking privire asincronă
AT (Advanced Technology) tehnologie avansată
AT Attachment (ATA) interfaţă pentru conectarea dispozitivelor de stocare
AT bus magistrală AT
AT command set set de comenzi AT
AT commands comenzi AT
AT keyboard tastatură AT
AT&T (American Telephone & Telegraph Co) Compania Americană pentru Telefonie şi Telegrafie
ATA (AT-Attachment) standard pentru conectarea dispozitivelor de stocare; interfaţă ATA
ATA packet interface interfaţă ATAPI
ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface)
interfaţă pentru unităţile CD-ROM EIDE
ATM (Adobe Type Manager) programul Adobe Type Manager
ATM (Asynchronous Transfer Mode) standard pentru comunicaţii în reţea, tehnologie de transfer asincron
ATMP (Ascend Tunnel Management Protocol) protocol ATMP
ato ato (10-18)
atom atom
atomic atomic
atomic operation operaţie atomică/indivizibilă
ATR Adobe Type Reunion
AT-size case carcasă tip AT, carcasă desktop
attach a anexa; a ataşa (un fişier); a fixa/conecta/branşa/cupla
attached anexat; ataşat
attached document document anexat/ataşat
attached networks reţele adiacente; reţele anexate
Attached Resource Computer Network (ARCnet) reţea LAN de tip stea
attachment anexă
attachment column coloană cu anexe (la mesaje), coloană cu documente anexate
attachment file fişier anexat
attack method metodă de atac
attempt încercare//a încerca
attendee availability disponibilitate a participantului
attenuation atenuare
attribute atribut
attribute class clasă de atribute
attribute data type tip de date al atributului
attribute declaration declaraţie de atribut
attribute domain domeniu al atributului
attribute grammar gramatică de atribute
attribute relationship relaţie între atribute
attribute value valoare a atributului
attribute violation încălcare a atributului
ATV (Advanced TV) standard de televiziune digitală de înaltă definiţie
AU format de fişier audio
AU (Access Unit) unitate de acces
audible feedback reacţie acustică
audio adapter card placă de sunet
audio board placă audio, placă de sunet
audio CD CD audio
audio codec codec audio
audio compression comprimare audio
audio compression codec codec de comprimare audio
audio conferencing (ţinerea de) conferinţe audio
audio configuration configuraţie audio
audio devices dispozitive audio
audio format format audio
audio frequency modulation (AFM) modulare a frecvenţei audio
audio helper asistent audio
audio input intrare audio
audio language limbă audio
audio monitor monitor audio, difuzor
audio note notă sonoră, înregistrare sonoră
audio output ieşire audio
audio playback redare audio
audio properties proprietăţi audio
audio recording înregistrare audio
audio renderer convertor audio; generator audio
audio response terminal terminal cu răspuns audio
audio response unit unitate cu răspuns audio
audio stream flux audio
audio support facilităţi audio
Audio/Video Interleave (AVI) format de fişier video
audiofile fişier audio
audit attempt tentativă de supraveghere/monitorizare/de audit
audit events evenimente de control/audit
audit log jurnal de audit/control
Audit Log Full Help asistenţă completă pentru jurnalul de audit
audit message mesaj de control/audit/verificare
audit policy politică de verificare/audit/control
audit review file fişier de expertiză/verificare/audit

audit trail pistă de expertiză/verificare/audit; verificare/detectare a erorilor în programe de contabilitate


auditable information informaţii verificabile
audit-generation policy politică de generare a procedurii de verificare/expertiză/audit
auditing modul audit; supraveghere
Auditing toolbar bară cu instrumente pentru verificare/audit/expertiză/control
AUP (Acceptable Use Policy) reguli de utilizare acceptabile
AUP-free fără AUP, fără reguli de utilizare impuse
authenticate a autentifica
authenticated autentificat; confirmat
authenticated access acces cu autentificare
authenticated attributes atribute autentificate
authenticated RPC connections legături RPC cu autentificare
authenticated user utilizator autentificat/certificat
authentication autentificare, verificare, certificare a identităţii
authentication acknowledged autentificare confirmată
authentication certificate certificat de autentificare/paternitate
authentication cookie fişier cookie pentru autentificare
authentication database bază de date de autentificare/verificare (a identităţii)
authentication exchange schimb (de date) de autentificare
authentication information informaţii de autentificare
authentication key cheie de autentificare
authentication level nivel de autentificare
authentication method metodă de autentificare
authentication modes moduri de autentificare
authentication notify notificare/mesaj/avertizare de autentificare
authentication package pachet de autentificare
authenticode cod de autentificare/certificare
Authenticode signature semnătură Authenticode
author autor
author information informaţii cu privire la autor
authoritative autentificat, certificat, cu certificare; autorizat
authoritative answers răspuns autorizant
authoritative restore refacere autentificată, cu certificare
authorities agenţii
authority records înregistrări ale autorităţii/agenţiei
authorization autorizaţie
authorization check control de autorizare/verificare a autorizării
authorization code cod de autorizare
authorization levels niveluri de autorizare
authorization specification indicaţii de autorizare
authorization to copy (ATC) drept/autorizare pentru copiere
authorize a autoriza
authorized user utilizator autorizat
auto automat
auto answer răspuns automat
auto arrange aranjare automată; ordonare automată
auto attendant menu meniu cu dirijare automată
auto disconnect închidere automată
auto exposure expunere automată
auto focus focalizare automată
auto hide ascundere automată
auto indent indentare automată
auto insert notification notificare/informare/atenţionare automată la schimbare
auto mode mod automat, mod automatizat
auto rewind derulare automată înapoi
auto-answer cu conectare automată, cu răspuns automat
auto-answer modem modem cu conectare automată
auto-band scanning căutare automată a benzii
AutoCAD program pentru proiectare asistată de calculator (CAD) de la AutoDesk
autocomplemented code cod cu autocomplementare
autocorrelation autocorelare
autodetect feature caracteristică de autodetectare
auto-dial apel automat, formare automată a numărului
auto-dial modem modem cu apelare automată
auto-dial/auto-answer modem modem cu apelare şi conectare automată
autoexec.bat (AUTOmatically EXEcute.BATch) fişier de instrucţiuni, fişier cu instrucţiuni de iniţializare în DOS
autoforward retransmitere automată, înaintare automată
autolayout machetă predefinită, machetă aplicată în mod automat
autolevels correction corecţie automată pe niveluri
auto-login conectare automată
autologon/auto-logon accesare automată, deschidere automată a sesiunii de lucru; identificare automată
automate a automatiza
automated functions funcţii de automatizare, funcţii cu execuţie automată
automatic automat
automatic amplitude control (AAC) reglare automată a amplitudinii
automatic answering răspuns automat, conectare automată
automatic backup realizare automată a copiilor de siguranţă
automatic bulleted lists enumerare automată; liste cu aliniate automate
automatic call apel automat, conectare automată (a modemului) la primirea unui apel telefonic
automatic carriage return întoarcere automată a carului, retur de car automat
automatic data processing (ADP) prelucrare automată a datelor
automatic detection detectare automată
automatic digital encoding system (ADES) sistem de codificare digitală automată
automatic emulation switching comutare automată a emulării (la imprimante)
automatic error correction corecţie automată a erorilor
automatic error detection detecţie automată a erorilor
automatic examination examinare automată
automatic feed punch perforator cu alimentare automată
automatic fingerprint identification system (AFIS) sistem automat de identificare după amprentele digitale
automatic font downloading descărcare automată a fonturilor
automatic footnote notă de subsol automatizată, introducere automată a notelor de subsol
automatic formatting formatare automată
automatic frequency control (AFC) reglare automată a frecvenţei
automatic function funcţie automată/automatizată
automatic gain control (AGC) reglaj automat al amplificării
automatic head parking parcare automată a capului (la hard-disc)
automatic hyphenation despărţire automată în silabe
automatic install instalare automată
automatic launching lansare (în execuţie) automată
automatic link legătură automată, legătură cu actualizare automată
automatic linking legături cu actualizare automată
automatic login introducere automată (în reţea)
automatic mode switching comutare automată a modului
automatic navigation assistance asistenţă de navigare automată
automatic network switching comutare automată în reţea
automatic numbered lists numerotare automată; liste cu numerotare automată
automatic page numbering numerotare automată a paginilor
automatic pagination paginare automată
automatic paragraph numbering numerotare automată a paragrafelor
automatic pattern recognition system sistem de recunoaştere (automată) a formelor/modelelor
Automatic Private IP Addressing (APIPA) mecanism APIPA
automatic procedure procedură automată
automatic recalculation recalculare automată
automatic recognition recunoaştere automată
automatic recovery program (ARP) program de recuperare automată; program de refacere automată
automatic reset revenire automată
automatic send/receive (ASR) transmisierecepţie automată
automatic sequential operation funcţionare secvenţială automată, funcţionare iterativă
automatic settings configuraţie automatizată; configurare automată
automatic speech recognition recunoaştere automată a vocii
automatic storage allocation alocare automată de memorie
automatic tape loader dispozitiv pentru încărcarea automată a benzilor
automatic translation traducere automată
automatically automat
automatically numbering numerotare automată
automatics automatică
automation automatizare
automation wrapper manta/strat de automatizare
automaton automaton
automonitor automonitor
AUTOPIC (Automatic Personal Identificator Code) cod de identificare automată a persoanei
auto-pilot pilot automat
auto-proxy caching memorare intermediară automată prin proxy
auto-proxy scripts scripturi proxy automate
auto-redial reapelare automată, reformare automată a numărului
autorepeat key tastă cu autorepetare
autosave salvare automată
autosave feature funcţie pentru salvare automată
autoselect selectare automată; apelare automată
autoshape formă (geometrică) predefinită
autosizing dimensionare automată
autostart routine rutină cu autolansare/cu lansare automată
autotrace autotrasare
autotracing autotrasare, autocopiere
AUX port auxiliar, port de comunicaţii (sub DOS)
auxiliary auxiliar
auxiliary battery baterie suplimentară/auxiliară (la calculatoare portabile)
auxiliary memory memorie auxiliară
auxiliary speakers difuzoare suplimentare/auxiliare
auxiliary storage memorie auxiliară
availability disponibilitate
availability storage memorie de disponibilitate
available disponibil; accesibil
available ports porturi disponibile
avalent de valoare nulă
average (av.) medie
average access time timp mediu de acces
average compression ratio raport mediu de comprimare
average datarate rată de date medie; viteză medie a datelor
average frame rate frecvenţă medie a imaginilor
average seek time timp mediu de poziţionare (a capului de citire), timp mediu de căutare
average sync offset distanţare sincronă medie
Avery mailing labels etichete pentru adrese Avery
AVI (Audio/Video Interleave) format de fişier video; extensie de fişier video
AVI Capture DLL DLL pentru captură AVI
AVI Codec codec pentru AVI
AVI Compressed Stream date avi comprimate; flux AVI comprimat
AVI Default File Handler rutină de procesare standard pentru AVI
AVI file fişier în format AVI, fişier video
Avi Pro aplicaţie pentru fişiere AVI
awakened activat
axis axă
B (bandwidth) lărgime de bandă
B channel canal B
B drive unitatea B, unitatea de dischete B, unitatea floppy B
b.f. (bold face) caractere aldine, caractere grase
B/W document document a/n, document în alb-negru
B/W halftone semiton a/n, semiton alb-negru
B/W photo poză a/n, poză alb-ne-gru
Baby-AT Baby AT, tipodimensiune pentru placa de bază şi carcasa calculatoarelor personale
back înapoi, revenire; spate, partea din spate
Back button butonul Back, buton pentru revenire
back of the sheet verso al foii
back panel panou din spate
back print film folie transparentă
back probing măsurarea semnalelor fără decuplarea conectorului
back propagation propagare retrogradă/înapoi
back tractor tambur final, tambur spate; cilindru final
back up a face o copie de siguranţă, a salva
backbone magistrală (în reţele WAN)
backdoor intrare secretă, mod de acces nedocumentat
backdrop fundal
backdrop bitmap fundal standard
backed up asigurat, cu copii de siguranţă; salvat
backed up files fişiere asigurate, fişiere salvate, fişiere cu copii de siguranţă
back-end aplicaţie back-end/server; componentă back-end
back-end database bază de date partajată/ de serviciu
back-end database layer stratul bazei de date partajate
back-end file fişier de date .mdb/de serviciu
background fundal
background clean up curăţenie în fundal
background color culoare de fundal
background communication comunicaţii de fundal/realizate în fundal
background file fişier de fundal
background graphic ilustraţie de fundal
background image imagine de fundal/din fundal; fundal al imaginii
background layer strat de fundal
background music muzică de fundal, fundal sonor
background noise zgomot de fundal
background operations operaţii de fundal, operaţii executate în fundal
background page pagină de fundal
background pagination paginare în fundal
background partition partiţie serie/de bază
background pattern model de fundal
background picture imagine de fundal
background polling verificare în fundal
background printing tipărire în fundal
background process proces de fundal/executat în fundal
background program program derulat în fundal
background recalculation recalculare în fundal
background sound fond audio; fundal audio/sonor; sunete de fundal
background task scheduler planificator al lucrărilor de fundal
background tasks operaţii de fundal, operaţii executate în fundal
backlight iluminare a ecranului
backlight comp compensaţie pentru ecrane LCD
backlighting iluminare a fundalului
backlit display display cu fundalul luminat
backlit screen ecran cu fundal luminat
backplane arierplan
backplane plate placă de obturare
back-propagation network (BPN) reţea cu propagare regresivă
backscroll buffer buffer de derulare; tampon de backscroll, tampon de derulare
backslash bară inversă, semnul grafic
backspace caracter de salt înapoi//a poziţiona (un spaţiu) înapoi; a trage înapoi
Backspace tasta de revenire; tasta Backspace
backspace key tasta Backspace
BackStyle stil de fundal
copie de rezervă/de siguranţă; salvare de siguranţă; rezervă; asigurare; protejare; creare de
backup copii de siguranţă//a face copii de siguranţă; a salva, a proteja, a asigura
backup agent agent/utilitar de salvare/pentru copii de siguranţă
backup copy copie de rezervă/de siguranţă
backup database file fişier cu o copie de siguranţă a bazei de date
backup date dată a salvării; dată a creării copiilor de siguranţă
backup device dispozitiv pentru copii de siguranţă
backup domain controller (BDC) controler de domeniu de siguranţă
backup facility componentă/utilitar pentru crearea copiilor de siguranţă
backup file fişier de siguranţă; copie de siguranţă
backup folder dosar cu copii de siguranţă
operaţie de backup/de creare a copiilor de siguranţă; set de instrucţiuni pentru programul de
backup job backup; lucrare de salvare, lucrare de creare de copii de siguranţă
backup label etichetă a copiilor de siguranţă
backup medium mediu de stocare a copiilor de siguranţă
backup method metodă de backup, metodă de creare a copiilor de siguranţă
backup number număr al copiei de siguranţă
backup operators operatori de backup, operatori pentru copii de siguranţă
backup path cale de acces pentru copiile de siguranţă
backup procedure operaţie/procedură de backup; procedură pentru copii de siguranţă
backup routine rutină de backup, rutină pentru crearea copiilor de siguranţă
backup server server de rezervă
backup set set de rezervă/de siguranţă; set de copii de siguranţă
backup set information informaţii despre setul de copii de siguranţă
backup site controller controler de sit de siguranţă
backup software program software pentru copii de siguranţă
backup status stare a copiei de siguranţă
backup system sistem pentru copii de siguranţă
backup type tip de backup, tip de copiere de siguranţă
backup utility utilitar pentru salvări/copii de siguranţă
backup WINS server WINS de siguranţă/de rezervă
asistent de backup, asistent pentru copii de siguranţă, wizard pentru executarea copiilor de
Backup Wizard siguranţă
Backus Normal Form (BNF) forma normală Backus
Backus-Naur Form (BNF) metalimbaj Backus-Naur
backward regresiv/retrograd/în sens invers/înapoi
backward chaining înlănţuire regresivă/retrogradă/inversă
backward channel canal de întoarcere/de revenire/de retur; canal regresiv
backward compatibility compatibilitate regresivă/retrogradă
backward compatible compatibil regresiv/retrograd, compatibil cu versiunile mai vechi
backward file recovery restaurare a fişierului prin regresie, restaurare a fişierului prin actualizarea în amonte
backward hyperlink hiperlegătură regresivă/înapoi, hiperlegătură în sens invers
backward local area network (LAN) channel canal de retur/de revenire într-o reţea locală/LAN
backward recovery restaurare prin regresie, restaurare prin actualizarea în amonte
backward search căutare regresivă/retrogradă, căutare înapoi
backward slash bară inversă, semnul grafic
backwards search căutare regresivă/înapoi, căutare în sens invers
bacteria bacterie, virus nedistructiv
bad defect; eronat; greşit
bad argument argument eronat, argument nerecunoscut
bad attempt încercare nereuşită
bad attempt count număr de încercări nereuşite
bad attribute atribut eronat, atribut nerecunoscut
bad block bloc defect
bad break despărţire în silabe eronată
bad check value valoare de control eronată
bad cluster cluster defect, unitate de alocare defectă
bad connection legătură deficitară, legătură proastă
bad data packet pachet de date defect
bad destination address adresă de destinaţie incorectă, adresă de destinaţie inexistentă
bad disk disc defect
bad file mode mod de fişier eronat
bad format format greşit/eronat
bad format string şir de format eronat
bad gateway portal incorect, portal greşit
bad gateway address adresă de portal eronată, adresă de portal incorectă
bad hash hash eronat; dispersie eronată
bad IP address adresă de IP greşită/eronată
bad key cheie eronată, cheie greşită
bad length lungime incorectă, lungime greşită
bad line number număr de rând greşit
bad link legătură eronată, asociere eronată
bad logon attempt încercare de conectare nereuşită
bad metric value număr eronat
bad netmask value valoare eronată a măştii de reţea
bad numeric argument argument numeric eronat
bad option opţiune inexistentă, opţiune eronată
bad page pagină deteriorată; pagină defectă; pagină eronată
bad page break salt la pagină eronat
bad parameter parametru incorect, parametru nerecunoscut
bad path cale de acces greşită
bad pathname cale de acces greşită/eronată
bad pipe name nume de canal greşit
bad pipe server server de prelucrare greşit
bad protocol option opţiune de protocol greşită
bad radix rădăcină eronată
bad register name nume de registru greşit
bad request type tip de solicitare eronat
bad sector sector defect
bad sectoring sectorizare greşită
bad security context context de securitate greşit
bad seek eroare de poziţionare; poziţionare greşită
bad size dimensiune greşită
bad spot zonă defectă
bad suffix on number sufix eronat la număr
bad tape bandă defectă, bandă deteriorată
bad track pistă defectă
bad track table tabelă a pistelor defecte
bad transfer mode mod de transfer greşit
bad type cast transformare de tip greşită
bad UID identificator de utilizator eronat, identificator de utilizator nerecunoscut
BAK extensie a fişierelor de backup, extensie a fişierului salvat automat de program
balance factor factor de echilibru
balanced circuit circuit echilibrat
balanced error eroare simetrică/centrată
balanced line linie echilibrată
balanced tree arbore echilibrat
ball bat semn de exclamare (în UNIX), semnul mirării, caracter bang
balloon balon de text
balloon text balon de text; text afişat într-un balon
balloon-text feature funcţie pentru afişarea de informaţii într-un balon
band bandă; grup de piste
band printer imprimantă cu bandă
banding formare de structuri lamelare; divizare în benzi
band-stepper actuator dispozitiv de acţionare cu motor pas cu pas şi bandă (la hard-discuri)
lărgime/lăţime de bandă (Hz sau bps), viteză/rată de transfer a magistralei, bandă de frecvenţă
bandwidth a magistralei
bandwidth utilization ocupare a lăţimii de bandă
bang bang, semn de exclamare (în UNIX)
bang character caracter bang, semn de exclamare
bank switching comutare a bancurilor
banner manşetă; banner, sector de reclamă
banner ad banner de reclamă, casetă cu reclamă
banner advertisement reclamă pe banner
banner image imagine tip banner
banner page pagină de reclamă
BAP (Bandwidth Allocation Protocol) protocol BAP
Bapco program de testare/benchmark
bar bară, bară de opţiune (într-un meniu); linie verticală
bar chart histogramă; diagramă cu coloane
bar code cod de bare
bar code reader lector de coduri de bare
bar graph diagramă cu bare
bar printer imprimantă cu bare
bar tab tabulator pe bară
bar-code reader lector pentru coduri de bare; modul de extensie pentru citirea codurilor de bare
bare format format simplu/ordinar

bare unit partea de bază a unităţii amovibile, partea unităţii amovibile care este fixată în calculator
barred circle cerc tăiat
BAS extensie a fişierelor BASIC
base bază (a puterii)
base address adresă de bază/de referinţă
base address register registru de adrese de bază
base band bandă de bază
base band LAN reţea locală în banda de bază
base band modem modem în banda de bază
base class clasă de bază
base date data (calendaristică) de bază, data utilizată ca referinţă
base font font de bază, font prestabilit al programului
base I/O I-E de bază
base I/O Port port I-E de bază
base machine maşină/echipament de bază
base memory memorie de bază
base multimedia components componente multimedia de bază
base of code bază de cod
base of data bază de date
base register registru de bază
base relocation table tabel de reamplasare a bazei
base relocation table size mărime a tabelului de reamplasare a bazei
base requirement size capacitate minimă necesară
base system sistem de bază
base table tabel de bază/ principal
base text text de bază
base type tip de bază
Base64 Encoded File fişier codificat în Base64
baseband bandă de bază
baseband LAN reţea LAN în bandă de bază
baseband network reţea în banda de bază
based addressing adresare bazată/relativă
base-level synthesizer sintetizator elementar
baseline linie de bază (atinsă de caractere); linie de referinţă; reper
baseline information informaţii-reper
basic standard
BASIC (Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code)
limbaj de programare de nivel înalt
basic authentication autentificare simplă/standard/uzuală/obişnuită
basic backup utility utilitar simplu pentru crearea copiilor de siguranţă
basic code cod de bază
basic color management gestionare fundamentală a culorilor
basic colors culori de bază
basic computing elemente fundamentale
basic concept noţiune fundamentală
basic configuration configuraţie generică, configuraţie de bază
basic constraints limitări generice
basic disk (hard-)disc simplu, disc fizic simplu
basic format format de bază/implicit
basic input/output system (BIOS) sistem de bază pentru intrări-ieşiri
basic level nivel de bază
basic network transmission protocol protocol simplu pentru transmisii în reţea
Basic Rate ISDN (BRI) servicii ISDN de bază/generale
basic removable drive partea de bază a unităţii amovibile, partea unităţii amovibile fixată în calculator
basic report raport generic
basic storage stocare simplă (de date); stocare pe discuri simple
basic storage type tip de stocare simplă
basic structure structură generală
basic transmission unit (BTU) unitate de bază pentru transmisii
BASICA interpretor pentru programare în BASIC
basics noţiuni fundamentale, principii
BAT (batch) extensie a fişierelor de instrucţiuni
Batalia virus batch polimorf
batch grup, lot
batch build construcţie pe loturi
batch edits editări de grup, modificare a mai multor fişiere
batch facility capacitate de operare cu grupuri
batch file fişier de instrucţiuni, fişier secvenţial, fişier de comenzi secvenţiale; fişier de execuţie pe loturi
batch file compression comprimare pe grupuri de fişiere
batch image acquisition mode mod de lucru cu grupuri de imagini
batch job operaţie de grup
batch parameters parametri substituibili
batch processing prelucrare secvenţială
batch processing environment mediu de prelucrare secvenţială
batch processing terminal terminal de prelucrare secvenţială
batch program program de prelucrare secvenţială; program de prelucrare pe loturi
batch query interogare globală
batch repair corecţie pe grup
batch system sistem cu prelucrare secvenţială
batch testing verificare secvenţială
batched communication comunicare în loturi (fără confirmare)
batch-imaging capabilities rutine pentru lucrul cu seturi/grupuri de imagini
batch-optimistic blocare optimistă pe grupuri
battery alarm alarmă de baterie
battery backup baterie de siguranţă/rezervă
battery level stare a bateriilor; nivel al bateriilor
Battery Low LED LED pentru baterii consumate
battery meter indicator pentru baterii
Battery OK LED LED pentru baterie OK
Battery Operation LED LED pentru alimentare de la baterii
battery pack acumulator, modúl de baterii (la calculatoare portabile)
battery power alimentare de la baterie
battery powered calculator calculator cu baterii, calculator autonom
battery status stare a bateriilor, grad de încărcare al bateriilor
battery strength putere a bateriilor
baud baud, viteză de transmisie
baud rate viteză de bauzi, viteză de transmitere (a datelor)
Baudot code cod Baudot
bay compartiment
BBS (Bulletin Board System) sistem de avizier electronic, bază de date publică
Bcc (blind courtesy copy; blind carbon copy) copie secretă/ascunsă, copie Bcc
BCD (Binary Coded Decimal) număr zecimal codificat binar
BCD count sequence secvenţă de numărare în cod zecimal codificat binar
BCI (Binary Coded Information) informaţie codificată binar
BCP (Bulk Copy Program) program de copiere în masă
BCPL (Basic Combined Programming Language) limbaj de programare de nivel înalt
bearer mode mod purtătoare
bed fundal muzical
beep semnal sonor
before image imagine anterioară
begin size dimensiune iniţială, dimensiune de start
begin style stil de început
beginner începător
beginning of file label etichetă de început de fişier
beginning of line început de rând
beginning of partition început al partiţiei
beginning of tape început de bandă
beginning of tape marker reper de început de bandă
beginning of volume label etichetă de început de volum
beginning of word început al cuvântului
behavior mod de operare, comportament
Bell 103A protocol pentru modemuri (300 bps)
Bell 212A protocol pentru modemuri (1200 bps)
bell character caracter de apel
bells and whistles artificii, funcţii suplimentare, accesorii, zorzoane
benchmark standard de evaluare a performanţelor
benchmark program program benchmark, program de evaluare a performanţelor
benchmark test test de evaluare a performanţelor
bent arrow key tasta Enter, tasta cu săgeată frântă
Berkeley UNIX versiune de UNIX
Bernoulli box casetă/unitate Bernoulli
best optim
best fit cea mai bună potrivire; mărime/dimensiune optimă; optim, adaptat, ajustat
best performance performanţă optimă
beta versiune beta
beta site sit beta, laborator pentru teste beta
beta software program beta, versiune beta
beta test test beta; testare beta// a supune un produs testării beta
beta testing testare beta
beta version versiune beta (a unui software)
beta-test version versiune beta-test, versiune a unui produs software după testarea alfa
beta-tester persoană din afara firmei producătoare care realizează testarea beta
bevel scoatere în relief, transformare în format 3D, bizotare, faţetare, şanfrenare
beveled image imagine (scoasă) în relief/ bizotată/ faţetată/ şanfrenată
beveled in teşit spre interior; înclinat spre interior
beveled out teşit spre exterior; înclinat spre exterior
bezel mască (frontală); locaş; ramă
Bézier curve curbă Bézier
Bézier distortion deformare Bézier
Bézier splines curbe Bézier
bf. (buffer) bufer
BFP (Burst Flag Pulse) salve de sincronizare
BFT (Binary File Transfer) transfer de fişiere binare
BHT (Branch History Table) tabelă cu istoricul ramificaţiilor
bias abatere sistematică
bias error eroare sistematică
biased exponent exponent polarizat
bibliographic retrieval service serviciu de documentare (on-line), serviciu BRS
bicolorable graph graf bicolorabil/bipartit
biconnected graph graf biconectat
bidirectional bidirecţional
bidirectional communication comunicaţie bidirecţională
bidirectional flow control control al fluxului bidirecţional
bidirectional parallel port (BPP) port paralel bidirecţional
bidirectional pipe conductă bidirecţională
bidirectional prediction predicţie bidirecţională
bidirectional printer port port de imprimantă bidirecţional
bidirectional printing tipărire bidirecţională
bidirectional search căutare bidirecţională
bidirectional support facilitate pentru comunicaţii bidirecţionale
bidirectional transfer transfer bidirecţional
Big Blue Marele Albastru, firma IBM
big red switch marele buton roşu
bilingual dictionary dicţionar bilingv
billboard avizier
billing code cod de înregistrare; cod de facturare
billing delay întârziere de taxare (la liniile telefonice)
binary binar
binary adder sumator binar
binary arithmetic operation operaţie aritmetică binară
binary Boolean operation operaţie booleană binară
binary cell celulă (de memorie) binară
binary character caracter binar
binary character set set de caractere binare
binary circular files fişiere binare circulare
binary code cod binar
binary coded decimal (BCD) număr zecimal codificat binar
binary coded decimal code cod zecimal codificat binar
binary coded decimal notation notaţie zecimală codificată binar
binary coded decimal representation reprezentare zecimală codificată binar
binary coded information (BCI) informaţie codificată binar
binary coded notation notaţie codificată binar
binary coded representation reprezentare codificată binar
binary communications protocol protocol de comunicaţii binare
binary comparison comparaţie binară
binary compatible compatibil binar
binary data date binare
binary digit cifră binară, bit
binary digit string şir de cifre binare
binary digital signal semnal digital binar
binary file fişier binar
binary file transfer (BFT) transfer de fişiere binare
binary floating-point number număr binar în virgulă mobilă
binary format format binar
binary header antet binar
binary image imagine binară
binary large object obiect binar mare
binary loader încărcător binar/absolut
binary morphology morfologie binară
binary notation notaţie binară
binary numbers numere binare
binary numeral numeral binar
binary numeration system sistem de numeraţie binar
binary operation operaţie binară
binary raster operation code cod binar pentru operaţii de tip rastru
binary representation reprezentare binară
binary search căutare binară, algoritm de căutare binară
binary search tree arbore binar de căutare
binary sequence generator (BSG) generator de secvenţe binare
binary signal semnal binar
binary synchronous communication (BSC) comunicare binară sincronă
binary system sistem binar
binary transfer transfer binar
binary transfer protocol protocol de transfer binar, protocol pentru transferul de fişiere binare
binary tree arbore binar, arbore ordonat de ordinul 2
binary value valoare binară
binary variable variabilă binară
binary vector vector binar
bind a lega, a ataşa, a uni
BIND service serviciul BIND
bindable property proprietate legabilă
binder liant; biblioraft
binder document document dintr-un biblioraft
binder section secţiune a unui biblioraft
bindery legare, asociere; legătorie
bindery emulation emulare a legătoriei
bindery files fişiere legate
bindery services servicii de legătorie
binding asociere (de proces); legare
binding algorithm algoritm de legare
binding control data date de control al legării
binding handle indicativ de legătură
binding info informaţii de legătură
binding offset spaţiu pentru legat
binding rules reguli obligatorii
binding time timp de asociere/cuplare/legătură
binding type tip de legătură (la cărţi)
bindings legări
bindings review verificare a legărilor
bindings storage file fişier de salvare a legărilor
BinHex program pentru uuencoding
binoculars icon pictogramă de binoclu
biochip biocip
biocomputing bio-calculator, calculator cu biocipuri
biometric biometric
biometric hardware componente hardware biometrice; echipament biometric
bioriented serial protocol protocol serial biunivoc
BIOS (basic input/output system) sistem de bază pentru intrări-ieşiri, componenta BIOS
BIOS date data BIOS-ului
BIOS default standard BIOS
BIOS emulation driver driver de emulare pentru BIOS
BIOS information informaţii despre BIOS
BIOS name nume al BIOS-ului
BIOS settings configurări din BIOS, setări din BIOS
BIOS version versiune a BIOS-ului
biplex port port biplex
bipolar coding codificare bipolară
bipolar memory memorie bipolară
bipolar signal semnal bipolar
biquinary code cod bicvinar
biquinary coded decimal notation reprezentare zecimală codificată bicvinar
bisection algorithm algoritm de bisectare
bistable bistabil, circuit basculant bistabil
bistable circuit circuit bistabil
bistable trigger circuit circuit basculant bistabil
bisynchronous bisincron
bit liste de adrese BitNet LISTSERV
bit (BInary digiT) bit, cifră binară
bit density densitate de biţi
bit encryption codificare pe biţi
bit error rate frecvenţă de erori binare
bit error ratio raport de erori
bit exchange schimb de biţi
bit map fişier bitmap; descriere prin puncte, hartă de puncte
bit oriented protocol protocol orientat pe biţi, protocol bazat pe elemente binare
bit per inch (BPI) biţi pe ţol
bit position poziţie binară
bit rate (BR) debit binar, frecvenţă de biţi; rată de biţi; viteză de biţi; viteză de transmitere
bit shift deplasare a biţilor
bit spit transmitere în formă computerizată
bit stream flux de biţi
bit stuffing inserare de biţi
bit twiddler expert în calculatoare
bit-depth număr de biţi
bitiered architecture arhitectură bi-etajată
bitmap imagine bitmap, din puncte; reprezentare grafică prin biţi, tabelă de biţi
bitmap compression comprimare în bitmap
bitmap file fişier bitmap, fişier cu o imagine bitmap
bitmap font font bitmap/din puncte
bitmap images imagini (în format) bitmap, imagini bitmapate
bitmap soft fonts fonturi bitmap
bitmap thumbnail capture captură în miniaturi bitmap
bit-mapped font font bitmapat
bit-mapped graphic grafică bitmap, realizată prin puncte
bit-mapped graphic imagine bitmapată
bit-mapped image imagine bitmapată
bit-mapping transpunere/asociere de biţi, pixelizare
bitplane tabelă de biţi
bitraking căutare de informaţii on-line
bits per inch (bpi) biţi pe ţol/inci
bits per second (bps) biţi pe secundă
bit-wise bit cu bit

bit-wise procedures proceduri orientate/bazate pe biţi, care evaluează biţii în mod individual, nu ca o combinaţie
biunique biunivoc
BIX serviciu informaţional on-line (gestionat de Delphi)
BK! extensie a fişierelor de backup; extensie a fişierelor salvate automat de program
black and white alb-negru
black hole gaură neagră
black letter fractur, literă fracturată
black plate placa de negru, placă pentru cerneală neagră
black point punctul negru, zona cea mai întunecată
black screen dezactivare
black text text negru
black thatch textură neagră

BLACKER sistem de codificare intermaşină/interterminal al Agenţiei de Securitate Naţională din SUA


black-out întrerupere a transmisiei (de informaţii)
black-write technique tehnica scrierii părţii negre
blank blanc, spaţiu; casetă goală; gol; vid
blank card cartelă goală
blank cell celulă liberă, celulă goală
blank character blanc, spaţiu, caracterul blanc
blank document document gol
blank field câmp gol/liber; blanc
blank form formular gol/necompletat
blank line rând liber
blank medium mediu nescris/virgin/gol
blank page pagină goală/nouă
blank publication publicaţie goală
blank record înregistrare vidă
blank screen ecran negru
blank space spaţiu liber, zonă liberă
blank tape bandă goală, bandă neînregistrată
blanket placă de cauciuc pentru ofset
blanking curăţare, golire
blanking options opţiuni de dezactivare
bleed sângerare
bleed capability capacitate de sângerare
bleeding sângerare
blend amestec, melanj; blend
blending mode mod de amestecare, de combinare
blendo colaj multimedia
blessed folder dosar-sistem (la Macintosh)
blessing însemnare/marcare a dosarului (la Macintosh)
blind carbon copy (Bcc) copie (la indigo) ascunsă/confidenţială
blind copy recipient destinatar ascuns/confidenţial
blind courtesy copy copie Bcc/ascunsă/confidenţială
blink a clipi, a pâlpâi, a licări, a pulsa
blinking clipire, pâlpâire, afişare intermitentă
blinking background fundal clipitor
blinking cursor cursor pulsant/ clipitor
blitting (proces/operaţie) blitting
bloatware software supradimensionat
BLOB (Binary Large Object) obiect binar mare
block bloc; grup de celule
block address adresă de bloc
block cancel character caracter de anulare a blocului
block check verificare/control pe blocuri
block check sequence secvenţă de verificare pe blocuri
block cursor cursor bloc; cursor-pă-trăţel
block definition definiţie a unui bloc
block device componentă/dispozitiv monobloc
block device layer nivel/strat al dispozitivelor monobloc
block diagram schemă/diagramă funcţională/bloc
block elements elemente bloc
block graphics grafică de tip bloc
block header antet de bloc
block length lungime a blocului
block letters verzale, capitaluţe, majuscule
block move mutare a unui bloc
block of data bloc de date
block of information bloc de informaţii
block of text bloc de text, fragment/porţiune de text
block operation operaţii cu blocuri
block out definire de blocuri
block protection protejare a blocului
block selection selectare de bloc
block size dimensiune/mărime/lungime a blocului
block transfer transfer de blocuri
blocked process proces blocat
blocking factor factor de blocare/grupare
blocks majuscule, verzale
blocks world univers de blocuri
blocky în blocuri, cu aspect de blocuri
blocky pixels pixeli în blocuri
blue albastru
blue gradient gradient albastru
blue screen of death (BSD) terifiantul ecran albastru, ecran de blocare
blueprint proiect
blue-screen crash blocări cu ecran albastru
blur înceţoşare; estompare//a estompa, a înceţoşa, a face neclar
blur filter filtru de înceţoşare/estompare
blurb anunţ, subtitlu
BMP extensie a fişierelor bitmap
BNC connector conector BNC
BNF (Backus-Naur Form) metalimbaj Backus-Naur
board placă
board games jocuri cu tablă de joc
body corp (al mesajului); corp de text
body pane sector/secţiune cu corpul textului
body text first indent indentare pe primul rând în corp de text
body text indent indentare în corp de text
body type font folosit în corpul textului
BOF proprietatea BOF (beginning of file)
bogus RESET resetare fictivă
boilerplate (text) standard, tipizat, şablon
boilerplate text text standard/tipizat/şablon
boilerplate worksheet foaie de calcul tipizată
bold gras, aldin
bold fonts fonturi grase/aldine
bold italic gras cursiv, aldin cursiv
bold italic underline grascursiv subliniat
bold print scris cu aldine/cu caractere grase
bold roman font antiqua negru
bold type caractere aldine
bold underline gras/aldin subliniat
boldface aldin
bold-face (b.f.) font aldin
boldface text text scris cu aldine
boldfacing scriere cu aldine, îngroşare
bomb bombă; program distructiv (gen virus)
bond paper hârtie normală
book layout machetă a cărţii
book weight semialdin
bookmark semn de carte, signet
bookmark data date de signet, date pentru semnul de carte
bookmark folder dosar pentru signete
bookmark list listă cu signete
bookmark name denumire signet, denumire a semnului de carte
bookmark prompt mesaj pentru introducere de signet
bookmark text text de signet
bookmarks HTML HTML de signet
boolean boolean
boolean algebra algebră booleană/logică
boolean AND conjuncţie logică +I
boolean complementation complement boolean/logic, negaţie
boolean constant constantă booleană/logică
boolean difference diferenţă booleană
boolean expression expresie booleană/ logică
boolean function funcţie booleană/logică
boolean operation operaţie booleană/logică
boolean operation table tabelă de operaţii booleane/logice
boolean operator operator logic/boolean
boolean question întrebare de tip boolean, întrebare cu operatori logici
boolean search căutare logică/ booleană
boolean term valoare booleană
boost amplificare
boot iniţializare, încărcare a sistemului de operare//a iniţializa sistemul de operare
boot area zonă de iniţializare, zonă de boot, zonă de butare
boot disk dischetă de iniţializare
boot drive partiţie de iniţializare; unitate de iniţializare
boot floppy dischetă de iniţializare
boot indicator bytes octeţii de indicare a încărcării
boot loader menu meniu de încărcare la iniţializare
boot method metodă de iniţializare, metodă de butare
boot partition partiţie de boot, partiţie de iniţializare
boot process proces de iniţializare
boot properties proprietăţi de iniţializare, proprietăţi de butare
boot record date de iniţializare, date de boot
boot sector sector de iniţializare, sector de boot, sector de încărcare, sector de butare
boot sector virus virus de sector de iniţializare
boot sequence secvenţă de iniţializare/de încărcare
bootable încărcabil, iniţializabil
bootable hardware drive unitate de disc iniţializare
bootable partition partiţie de iniţializare
bootable partition marker marcaj al partiţiei de iniţializare
booting (up) pornire (a unui calculator); încărcare (a unui program)
BOOTP (Bootstrap Protocol) protocol de iniţializare/de încărcare
bootstrap amorsă; iniţializare (a sistemului de operare)//a iniţializa
bootstrap loader încărcător secvenţial binar
bootstrap protocol (BOOTP) protocol de iniţializare; protocol de încărcare
bootstrapping tehnică de implementare/executare secvenţială a unui program
border chenar; cadru
border area zonă de delimitare
border art chenar artistic
border bar bară de chenar
border color culoare a chenarului
border lines linii de chenar
border page pagină de chenar/pentru chenar
border selection selecţie marginală
border spacing spaţiere a chenarului
border style stil predefinit pentru chenar
border thickness grosime a chenarului
borders margini; chenar
borders effect efect de chenar
Borland Pascal variantă de Pascal creată de Borland Int.
borrow digit cifră de împrumut
bot bot, robot, program (interzis) de execuţie automată în timpul unei discuţii IRC
bottleneck limitare, cauză a limitării, strangulare
bottom jos
bottom center jos central
bottom guide linie de ghidare inferioară
bottom up ascendent, de jos în sus
bottom-up algorithm algoritm ascendent
bottom-up syntactical analysis analiză sintactică ascendentă
bottom-up testing strategy strategie de testare de jos în sus/ascendentă
bounce a returna
bounce rates viteză de salt a tastelor
bound commands comenzi asociate
bound control control legat
bound media medii legate
bound object obiect asociat/legat
bound object frame cadru de obiect legat
bound text box casetă de text legată
bound to adapter legare la adaptor; legare la placa de reţea
boundary value valoare a limitei
bounded area zonă delimitată
bounding box casetă de delimitare/de încadrare/de separare; zonă de delimitare; matrice de caractere
bounding rectangle dreptunghi de încadrare/de delimitare
Bounds Checker utilitar pentru detectarea erorilor de programare
bowl cupă, potcoavă
box casetă (de control)
box drawing trasare de linii
boxed effect efect de casetă
Boyce-Codd normal form forma normală Boyce-Codd
BPI (Bits Per Inch) biţi pe ţol
BPN (Back-Propagation Network) reţea cu propagare regresivă
BPP (Bidirectional Parallel Port) port paralel bidirecţional
bps (bits per second) biţi pe secundă
BR (Bit Rate) viteză de transmitere; viteză de biţi
brace paranteză ondulată, acoladă//a închide între acolade
bracket paranteză dreaptă, croşetă
bracket marker marcaj tip paranteză
bracket style stil/tip de paranteză
brain-dead design concepţie fără cap
branch (instrucţiune de) salt; ramificare (de director)//a ramifica
branch address adresă de ramificaţie
branch control structure structură de control al ramificării
branch history table (BHT) tabelă cu istoricul ramificaţiilor
branch instruction instrucţiune de ramificare
branch node nod de ramificare
branch prediction predicţie a ramificărilor
branch statement instrucţiune de salt
branched list listă ramificată
branching ramificaţie; derivaţie
branching decisions decizii derivate
branching statements instrucţiuni de ramificare
branchpoint punct de ramificare
brand marcă
brass ring inel de alamă

break (cheie de) întrerupere; pauză; rupere, divizare (a seturilor oglindă); întrerupere manuală//a opri
break across pages salt la pagină
break condition condiţie de întrerupere
break key tasta Break; cheie de întrerupere
break line linie de întrerupere
break mode mod întrerupere
break point punct de întrerupere; punct de oprire, punct de pauză
breakdown pană, defecţiune
break-out box dispozitiv de testare, analizor de semnale
breakpoint punct de întrerupere
breakpoint command comandă pentru punct de oprire/de pauză
breakpoint condition condiţie pentru punct de oprire/de pauză
breakpoint halt oprire dinamică
breakpoint hit detectare punct de oprire/de pauză
breakpoint object obiect punct de oprire/de pauză
breakpoint table tabel cu puncte de oprire/de pauză
breve semn de sunet scurt
bridge punte
bridge chip cip de legătură (la magistrala PCI), cip punte
Briefcase dosarul Briefcase
brightness luminozitate
brightness value valoare a luminozităţii
British pound symbol simbolul lirei sterline
broad bandwidth hardware componente hardware cu lăţime de bandă mare/mărită
broadband bandă largă; comunicaţie prin semnale multiplexate
Broadband ISDN (B-ISDN) reţea ISDN de bandă largă
broadband network reţea de bandă largă
broadband speed viteză de bandă largă
broadcast difuziune, difuzare, emisie (în reţea)
broadcast architecture arhitectură pentru difuziune/pentru difuzare, arhitectură de emisie (în reţea)
Broadcast Data Service serviciu de difuziune de date
broadcast message mesaj difuzat (către toţi utilizatorii din reţea)
broadcast mode modul difuziune, modul emisie
broadcast videography grafică video difuzată (în reţea)
broadcasting difuziune (în reţea)
broaden a extinde, a lărgi
brochure pliant, prospect
broken întrerupt, deteriorat, distrus
broken frame cadru fracţionat
broken histogram histogramă întreruptă, cu salturi
broken key cheie ruptă/frântă
broken link legătură întreruptă/ frântă
broken picture imagine distrusă/ frântă
broken pipe canal întrerupt, conducă întreruptă
brownout cădere (a alimentării)
browse a derula, a parcurge, a răsfoi
browse access drept de căutare în sit
browse button buton de deplasare/de derulare
browse dialog casetă de căutare, casetă de dialog pentru căutare
browse function funcţie de căutare/derulare
browse mode mod Browse, mod căutare/derulare
browse updating actualizare prin căutare
browse-mode editing editare în modul căutare
browse-mode updating actualizare în modul căutare
browser browser, derulator, program client pentru Web, program de căutare în Internet
browser customizations personalizare a browserului, adaptare a browserului
browser menu meniu al browserului
browser plug-in modul de extensie pentru browser
browser server list listă a serverelor de căutare
browser support compatibilitate cu diferite browsere, recunoaştere a diferitelor browsere
browser title titlu din browser
browser window fereastră de browser
browser-specific code cod specific pentru browser
browsing derulare, parcurgere, răsfoire; operaţie de căutare
browsing enhancements îmbunătăţiri ale browserului
browsing function funcţie de răsfoire/derulare/căutare
browsing services servicii de căutare/de răsfoire
BRS Information Technologies serviciu de documentare, server de indexuri
BRS/After Dark serviciu de documentare, server de indexuri, serviciu BRS
brush pensulă
brush size grosime a pensulei
brush source sursă pentru pensule
brush style stil pensulă (în tipografie)
brute force forţă brută
BSD (Berkeley Software Distribution) departament de distribuţie a programelor software de la Berkeley
BSD (Blue Screen of Death) ecran albastru ucigaş/paralizant
BSD UNIX versiune de UNIX realizată la Berkeley
BSG (Binary Sequence Generator) generator de secvenţe binare
B-size paper format standard american de 11 x 17 inci, apropiat de DIN A3
B-size printer imprimantă pentru foi 11x 17 inci, imprimantă A3
BTAC (Branch Target Address Cache) cache al procesoarelor RISC
BTB (Branch Target Buffer) buffer al procesoarelor MMX
B-trees arbori B, structuri/ierarhii B
bubble chart diagramă cu bule
bubble memory memorie cu bule
bubble-jet printer imprimantă cu jet de bule
bubbles bule
bucket bucket
buckyball toner toner buckyball
buf. (buffer) bufer
buffer bufer, memorie intermediară; memorie-tampon//a bufera
buffer allocator rezervare de bufer
buffer descriptor descriptor de bufer
buffer header antet de bufer
buffer I/O thread fir de I-E pentru bufer
buffer length lungime a zonei tampon
buffer memory memorie tampon
buffer overflow depăşire a buferului
buffer overrun errors erori de depăşire a buferului
buffer overruns depăşire a buferului
buffer pipes folosire de memorie tampon pentru canale/conducte
buffer pool callback reapelare a complexului de buferare
buffer pool page pagină a complexului de buferare
buffer registry registru tampon
buffer size mărime a tamponului/buferului; dimensiune a memoriei intermediare
buffer storage memorie tampon
buffer store memorie tampon
buffered chaining înlănţuire de bufere
buffering buferare, folosire a memoriei intermediare
buffering data buferare de date, plasare a datelor în memoria intermediară
buffering time timp de buferare
bug parazit, eroare de programare, defect (de programare)
bug fixes soluţii pentru paraziţi, rutine de eliminare a erorilor (de programare)
bug seeding introducere de paraziţi/defecte/anomalii
buggy cu mulţi paraziţi/cu multe defecte
buggy software software cu paraziţi/cu defecte (de programare)
build construire; elaborare
build error eroare la construire
build log jurnal de construire, protocol de construire
build operations operaţii de construire (a programului)
build step etapă de construcţie
builder constructor, generator
build-in styles stiluri integrate/interne
building block bloc structural
built in intern, integrat, încorporat
built-in COM port port COM intern
built-in dictionary dicţionar intern/propriu/integrat (al programului)
built-in font font intern
built-in function funcţie internă
built-in group grup intern/predefinit
built-in heading style stil predefinit pentru titluri
built-in pointing device dispozitiv intern de indicare
built-in security system sistem de securitate intern/integrat
built-in template şablon predefinit/integrat, şablon inclus în program
built-in viewer prezentator intern/integrat
bulk copy program (BCP) program de copiere în masă
bulk encryption codificare în masă/în bloc
bulk erasing ştergere globală, ştergere în masă
bulk information cantitate mare de informaţie
bulk input intrare globală, introducere globală
bulk memory memorie de mare capacitate
bulk operations operaţii de masă/în bloc
bulk output ieşire globală
bulk storage stocare în masă; capacitate mare de stocare
bulk transmission of data transmitere a unei mari cantităţi de date
bullet marcaj (de listă), alineat
bullet character caracter al marcajului (într-o listă marcată); caracter de alineat
bullet default simbol de alineat standard
bullet list style stil de listă cu alineate
bullet numbering formatting format de numerotare cu alineate
bullet picture imagine cu alineate
bullet position poziţie a alineatului
bullet style stil de marcare; stil cu alineate
bulleted cu alineate
bulleted list listă cu aliniate, listă cu marcaje
bulleted list chart diagramă cu listă marcată/cu alineate
bulletin board system (BBS) sistem de avizier electronic, sistem de informaţii din reţea
bulletproof blindat; indestructibil
bump proeminenţă, convexitate
bump map suprafaţă grunjoasă/în relief
bundle pachet
bundled software software la pachet, pachet de software
burned-in address adresă transmisă; adresă inclusă
burned-in image imagine remanentă
burn-in ardere, otrăvire (a tubului monitorului)//testare de anduranţă
burn-in testing teste de anduranţă
burning întunecare
burst flag pulse (BFP) salve de sincronizare
burst mode mod rafală
burst packets dropped pachete eliminate din rafală
burst protocol packets pachete de protocol în rafală
burst receive gap time decalaj de intrare a rafalei
burst send gap time decalaj de transmitere a rafalei
burster burster, detaşator
bus magistrală
bus architecture arhitectură a magistralei de date
bus configuration configuraţie de magistrală
bus enumerator enumerator de magistrală
bus location conector de magistrală
bus master bus-master, dispozitiv bus-master, placă bus-master
bus mastering controlul/administrarea magistralei
bus mastering card placă de control al magistralei
bus mouse mouse de magistrală, mouse cu adaptor dedicat
bus network reţea de tip magistrală
bus number număr de magistrală
bus parity error eroare de paritate a magistralei
bus quiet signal semnal de linişte pe magistrală
bus read error eroare de citire a magistralei
bus reset resetare a magistralei
bus riser placă multiextensie
bus riser card placă multiextensie
bus snooping ascultare/spionare a magistralei
bus type tip de magistrală
bus write error eroare de scriere la magistrală
business networking utilizare a reţelelor în cadrul firmelor
business presentation graphics program pentru prezentări grafice comerciale
business rules reguli de gestionare a bazelor de date
business service serviciu de afaceri
busmaster controlor de magistrală
busy ocupat, foarte solicitat
button buton; tastă
button bar bară cu butoane
button configuration configuraţie a butonului
button face suprafaţă a butonului
button face images imagini de pe butoane
button highlight buton evidenţiat
button list listă cu butoane
button mode mod buton
button shadow umbră a butonului
button state stare a butonului
button text text al butonului
buying history istoric al achiziţiilor
buzzword cuvânt la modă, termen din jargon
BY (busy) ocupat
by number după număr
by similarity to prin comparaţie
byline rând secundar
bypass evitare, ocolire; ignorare// a ignora
bypass list listă de ignorare
byte octet
byte oriented program program orientat pe octeţi
C limbaj de programare de nivel înalt; fişier în limbajul de programare C
C (confidential) confidenţial; pentru uz de serviciu
C drive unitatea/partiţia C
C Library Functions funcţii de bibliotecă C
C size foaie de tip/format C (17 x 22 in)
C size sheet foaie de tip/format C (17 x 22 in)
C# limbaj de programare de nivel înalt
C/C++ compiler compilator C/C ++
C/C++ identifier identificator C/C ++
C: partiţia C
C++ limbaj de programare de nivel înalt
C++ keyword cuvânt-cheie în C/C++
C++ language limbaj C++
C2 level security securitate de nivel C2
C2 requirements cerinţele C2
CA (Certification Authority) agenţie de certificare; organ/organism de certificare
CA (Computer Assisted) asistat de calculator
CA description descriere a agenţiei de certificare
CA name denumire a agenţiei de certificare
CA serial number număr curent al agenţiei de certificare
CAB contents conţinut al fişierului CAB
cabinet fişier CAB
cabinet file fişier de fişet, fişier arhivat cu extensia .cab
cable cablu
cable modem modem prin cablu direct
cable port port de cablu
cache cache, memorie intermediară/de accelerare
cache coherency coerenţă a cache-ului
cache controller controler de cache
cache hit identificare/localizare/găsire în cache
cache hit ratio raport de succese/de regăsiri în cache
cache memory memorie cache
cache name denumire a sectorului de cache
cache pages pagini de cache
cache program program de cache/de accelerare, program pentru salvare pe disc
cache RAM memorie rapidă/de accelerare, RAM cache, sector de cache
cache settings parametrii de cache
cache timeout value limită de timp pentru memoria intermediară/cache
cached stocat temporar
cached account information informaţii despre cont salvate în cache
cached data date salvate în cache
cached information informaţii salvate local/în cache
cached key cheie salvată local/în cache
cached password parolă salvată (local), parolă înregistrată de calculator
cachesize dimensiune/mărime a cache-ului
caching salvare în cache, salvare intermediară, accelerare, salvare pe disc
caching mechanism mecanism de accelerare/de salvare pe disc
caching method metodă de accelerare, metodă de salvare locală
caching server server de cache
CAD (Computer-Aided Design) proiectare asistată de calculator
CADD (Computer-Aided Design And Drafting) proiectare şi desenare asistată de calculator
caddy casetă/suport pentru CD-ROM
CAE (Computer-Aided Engineering) inginerie asistată de calculator
CAEDS (Computer-Aided Engineering Design System)sistem de proiectare tehnologică asistată de calculator
CAI (Computer-Assisted Instruction) instruire asistată de calculator
CAL licenţe CAL (pentru accesul clientului)
calculability calculabilitate
calculated field câmp calculat, câmp determinat din calcule
calculated text box casetă de text calculată
calculating calculare
calculating punch perforator calculator
calculating statement instrucţiune de calcul
calculation area zonă pentru calcule, zonă pentru efectuarea calculelor
calculation procedure metodă de calcul
calculation statement instrucţiune de calcul
calculator calculator; maşină de calcul
calendar program (tip) calendar
calendar program program de tip calendar
calendar type tip de calendar
calibrate a regla, a calibra, a etalona
calibration calibrare/etalonare
calibration card card de calibrare
calibration information informaţii de calibrare
calibration module modúl de calibrare
calibration strip bandă de calibrare/etalonare
call apel; apelare; instrucţiunea CALL// a apela
call accepted signal (CAS) semnal de acceptare a apelului
call address adresă de apel
call back apel invers; reapelare
call back number număr de reapelare
call back privilege privilegiu de reapelare
call by address apelare prin adresă
call by name apel prin nume; apel nominal
call by value apel prin valoare
call context context de apelare
call control interface interfaţă pentru controlul apelării
call control procedure procedură de control al apelului
call control signal (CCS) semnal de control al apelului
call depth adâncime de apelare
call direction direcţie de apelare
call duration durată a apelului/a comunicaţiei; durată a apelării
Call for Votes (CFV) chemare la votare
call forwarding retransmitere a apelului
call graph diagramă de apel
call handle pointer de apel
call log jurnal/protocol de apeluri
call log options opţiuni pentru jurnalul/protocolul de apeluri
call preferences setări pentru apeluri
call privilege privilegiu de apelare
call program program de apel
call progress stare a apelului
call select parameter parametru de selectare a apelului
call stack stivă de apeluri; listă de apeluri
call stack index index al listei de apeluri
call state stare a apelului
call statement instrucţiune de apel
call status stare a apelului
call tree arbore de apeluri
call waiting apel în aşteptare; suspendare a convorbirii
call waiting tone ton pentru apel în aşteptare
call window fereastră de apelare
callback apel invers; reapelare
callback functions funcţii cu apel invers
callback modem modem cu reapelare/cu întoarcere a apelului
callback number număr de reapelare/de apel invers
callback return system service serviciu de sistem de returnare a reapelărilor
callback security siguranţă a reapelării
callback system sistem cu apel invers
called party apelat, parte apelată
called procedure procedură apelată
called program program apelat
called service user utilizator al serviciului apelat
called station identifier (CSID) indicativ al sistemului apelat
callee apelat
caller apelant/parte apelantă
caller access acces pentru apelanţi
caller ID identificator al apelantului
calligraphic type literă caligrafică
calling apel(are)//a apela
calling back reapelare
calling card card telefonic, cartelă telefonică (pentru apeluri prin modem)
calling card sequence secvenţă pentru cartela telefonică
calling code cod de apelare
calling convention convenţie de apelare
calling instruction instrucţiune de apel
calling procedure procedură de apelare
calling sequence secvenţă de apel(are)
calling service user utilizator al serviciului apelant
calling syntax sintaxă de apelare
callout menţiune
calls highlight evidenţiere a apelurilor
CALS (Computer-Aided Acquisition and Logistics Support)
tehnologie pentru facilitarea schimbului de date prin calculator
CAM (Computer-Aided Manufacturing) producţie/fabricaţie asistată de calculator
camel cased „în scară”
camera cameră
camera memory memorie a camerei/aparatului
campus-wide information system (CWIS) sistem informaţional universitar
cancel oprire, anulare// a anula
cancel character caracter de anulare
cancel key buton de anulare/ştergere
cancel region zonă de oprire/anulare
cancelbot bot/robot de eliminare
candidate key cheie-candidat
canned routine rutină gata pentru utilizare
canonical form formă canonică
canonical generation generare canonică
canonical name nume canonic
CAO (Computer Automated Office) instituţie automatizată
cap majuscule; simbol al intersecţiei
CAP (Computer Aided Planning) planificare asistată de calculator
CAP (Computer Assisted Publishing) editare asistată de calculator
cap fonts caractere verzale
cap height înălţime a majusculei
capability capacitate, aptitudine; pl. posibilităţi; caracteristici funcţionale
capability list listă de caracteristici; listă de aptitudini
capacitor memory memorie capacitivă
capacitor storage memorie capacitivă
capacity capacitate; lungime a cuvântului
capacity exceeding number număr ce depăşeşte capacitatea (calculatorului)
capacity out-of-range number număr ce depăşeşte capacitatea (calculatorului)
capacity planning planificare a capacităţilor
capital majusculă, literă mare/de titlu/verzală
capital letter majusculă, literă mare/de titlu/verzală
capitalization capitalizare, scriere cu majusculă
capitalization mistake greşeală de capitalizare, scriere cu literă mică în loc de majusculă
Caps Lock tastă de blocare (pentru majuscule)
Caps Lock key tasta Caps Lock
Caps Lock LED LED pentru tasta Caps Lock, LED pentru tasta de blocare (pentru majuscule)
caption explicaţie a figurii, legendă; titlu
caption button buton de legendă
caption label etichetă cu legendă
caption numbering numerotare a legendelor
caption of window legendă a ferestrei
caption text text al legendei
capture captare (a datelor); înregistrare; afiliere; capturare a portului (de imprimantă)
capture device dispozitiv de capturare/înregistrare
capture driver driver de capturare
capture end sfârşit al capturării
capture file fişier de capturare
capture file size mărime a fişierului de capturare
capture frames capturare cadru cu cadru, capturare de cadre
capture method metodă de capturare
capture mode modul captură
capture palette paletă de captură
capture password parolă colectivă
capture pin output pin de capturare
Capture Printer Port capturare a portului de imprimantă, afiliere a portului de imprimantă
capture rate viteză de capturare
capture source sursă de capturare
capture start început al capturii
capture stop sfârşit al capturii
capture time limit limită de timp pentru înregistrare/capturare
captured frames cadre capturate/înregistrate
captured video înregistrare video
carbon copy copie la indigo
carbon-copy style stil copie la indigo
card placă/adaptor; card/cartelă; cartelă perforată; placă cu circuite imprimate; fişă (cu date)
card bed ghidaj pentru cartele
card bin casetă pentru cartele
card box cutie/casetă pentru cartele
card capacity capacitate a cartelei (perforate)
card channel pistă a cartelei
card code cod de cartelă
card collation interclasare a cartelelor
card column coloană a cartelei
card configuration configuraţie a plăcii
card contact contact de explorare a cartelelor (perforate)
card control comandă prin cartele (perforate)
card correction corectare a cartelelor (perforate)
card count numărare a cartelelor
card counter contor/numărător de cartele (perforate)
card counting contorizare a cartelelor
card deck pachet de cartele (perforate)/ magazie de cartele
card drawer file dulap pentru cartele
card duplication duplicare/copiere a cartelelor (perforate)
card feed mecanism de alimentare cu cartele
card feed attachment dispozitiv pentru alimentare cu cartele
card feed device dispozitiv pentru alimentare cu cartele
card feed hopper bunker/magazie de alimentare cu cartele
card field câmp al cartelei (perforate)
card games jocuri cu cărţi de joc
card guide ghidaj pentru cartele
card holder cutie pentru cartele (perforate)
card hopper bunker/magazie de alimentare cu cartele
card jam blocare a cartelelor
card matching interclasare a cartelelor
card memory memorie cu cartele
card path cale a cartelelor, circuit al cartelelor
card picker colectorreceptor de cartele
card pocket casetă receptoare de cartele
card proof puncher perforatorverificator de cartele
card punch perforator de cartele
card punch memory memorie a perforatorului de cartele
card puncher perforator de cartele
card reader lector de cartele (perforate)
card reader punch adapter adaptor de citire-perforare a cartelelor
card reproducing punch perforator pentru copierea cartelelor
card row linie a cartelei (perforate)
card sensing citire a cartelelor
card sorter sortator de cartele
card stacker magazie de preluare/recepţie a cartelelor
card track pistă a cartelei
card verifier verificator de cartele
CardBus magistrală PCMCIA
cardinality cardinalitate
card-oriented computer calculator cu cartele (perforate)
caret accent circumflex (^); cursor de editare
caret character accent circumflex, caracterul ^
carousel carusel
CARP (Cache Array Routing Protocol) protocol CARP
carpal tunnel syndrome (CTS) sindrom de durere carpiană
carriage car
carriage return retur de car, început de rând; întoarcere a carului
carriage return character caracter de retur de car, caracter de început de rând
carrier purtătoare (de date); semnal purtător
carrier charge taxă de transfer
carrier detect detectare a purtătoarei
carrier detect signal (CDS) semnal de detectare a purtătoarei/semnalului
carrier detection detecţie a purtătoarei
carrier sense detectare a purtătoarei
carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA)
acces multiplu cu detectarea purtătoarei şi evitarea coliziunilor
carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)
acces multiplu cu detectarea purtătoarei şi a coliziunilor
carrier signal undă purtătoare
carrier signaling semnalare a purtătoarei
carrier system sistem de purtătoare
Carrier-Sense Media-Access Carrier-Detect (CSMA/CD)standard de comunicaţii pentru reţele Ethernet
carry transport// a transporta
carry digit cifră de transport
carry save adder sumator fără propagarea cifrei de transport
carry time durată necesară transportului şi adunării bitului de transfer
Cartesian coordinate system (CCS) sistem de coordonate carteziene
cartridge cartuş; casetă
cartridge font font din cartuş
cartridge installation instalare a casetei
cartridge tape driver unitate de casete
CAS (Col-umn Address Select) selectare adrese pe coloană
cascade cascadă; suprapus, în cascadă
cascade windows ordonare în cascadă (a ferestrelor), dispunere suprapusă a ferestrelor
cascaded carry transport în cascadă
cascaded connection legătură în cascadă
cascaded windows ferestre în cascadă
cascading deletions ştergeri/eliminări în cascadă
cascading menus meniuri în cascadă
cascading style sheet (CSS) foaie de stil în cascadă
cascading update actualizare în cascadă
cascading windows ferestre în cascadă, ferestre suprapuse parţial
case carcasă
case insensitive independent de casa de literă/ de culegere
case of letters casă de literă
case-sensitive dependent de casa de literă, cu formă exactă
case-sensitive password parolă dependentă de casa de literă
case-sensitive search căutare cu respectarea casei de literă, căutare în formă exactă
cast formare; mulaj; calcul; transformare de tip//a forma
cast shadow umbră purtată/aruncată
cast up a aduna (o coloană)
cast-based animation animaţie bazată pe distribuţie
casting formare
catalog catalog//a cataloga
catalog backup catalog de rezervă, copie de siguranţă a catalogului
catalog clean up curăţenie în catalog
catalog entries înregistrări din catalog
catalog error eroare de catalog
catalog file fişier de catalog
catalog file entry înregistrare în fişierul de catalog
catalog import importare de catalog
catalog information informaţii despre catalog
catalog location adresă/locaţie a catalogului
catalog maintenance error eroare de întreţinere a catalogului
catalog status stare a catalogului; stare a catalogizării
catalog term termen din catalog
catalog usage utilizare a catalogului
catalog warning atenţionare de catalog
cataloging catalogare; catalogizare
catalogue catalog
catalogued procedure procedură catalogată
catastrophic event eveniment brusc/neaşteptat/catastrofal
catastrophic system failure cădere irecuperabilă a sistemului de operare
catch a detecta
catch handler rutină de prelucrare catch
catch up punere la curent
category categorie
category axis axă a categoriilor, axa orizontală, axa x
category icon pictogramă de categorie
category information informaţii de categorie
category string şir de categorie
catenet (concatenated network) reţea WAN formată din reţele LAN interconectate
cathode ray tube (CRT) tub catodic
caution atenţionare
CAV (Constant Angular Velocity) viteză unghiulară constantă
CBF (Code-Behind-Form) cod ascuns al formularului
CBT (Computer-Based Training) instruire/pregătire asistată de calculator
Cc (carbon copy) copie la indigo
CCCEP (Commercial Communications Security Endorsementprogram Program)
de atestare a mijloacelor comerciale de securitate a comunicaţiei
CCD (Charge-Coupled Device) dispozitiv/circuit cu cuplaj de sarcină
CCD scanner scaner CCD
CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique Comitetul
et Télégraphique)
Internaţional Consultativ pentru Telefonie şi Telegrafie
CCITT protocol protocol CCITT
CCL (Cursor Control Language) limbaj pentru controlul/comanda cursorului
C-clip inel de siguranţă
cComPort port cCom
CCP (Certified Computer Programmer) programator autorizat
CCS (Cartesian Coordinate System) sistem de coordonate carteziene
CCS (Common Command Set) set de comenzi comune, set de comenzi pentru controlerele SCSI
CCS (Cryptographic Checksum) sumă de control criptografic; cod de autentificare a mesajelor
CCSC (Commercial Computer Security Centre) Centrul de Securitate a Sistemelor de Calcul Civile (Marea Britanie)
CCTVS (Closed Circuit Television System) sistem de televiziune cu circuit închis
CD (Carrier Detect) detectare a purtătoarei
CD (Compact Disk) compact disc (audio)
CD Audio Input Level nivel de intrare pentru CD audio
CD Audio Volume Level nivel de volum pentru CD audio
CD File System (CDFS) sistem de fişiere pentru (unitatea) CD-ROM
CD Input Level nivel de intrare pentru CD
CD video CD video
CDC (Call Directing Code) cod pentru direcţionarea apelului
CD-DA (Compact Disk-Digital Audio) compact disc audio digital
CDEV (Control Panel Device) dispozitiv din panoul de control în Macintosh
CDF (Channel Definition Format) format pentru definirea unui canal
CDF file fişier CDF, fişier pentru definirea unui canal
CDFS (Compact Disk File System) sistem de fişiere pentru CD-ROM
CDI (Compact Disc Interactive) CD interactiv, compact disc multi-media
CD-I (Compact Disk-Interac-tive) compact disc interactiv
CDP (Certified Data Processor) specialist autorizat în prelucrarea datelor
CDR extensie de fişier CorelDraw
CD-R (CD Recordable) disc/CD înregistrabil
CD-ROM (Compact Disk with Read-Only Memory) compact disc doar pentru citire, disc optic compact
CD-ROM cache cache de CD-ROM, cache pentru încărcări/citiri de pe CD-ROM
CD-ROM changer încărcător de discuri CD-ROM
CD-ROM charger încărcător de discuri CD-ROM
CD-ROM disk drive unitate (pentru discuri) CD-ROM
CD-ROM drive unitate CD-ROM
CD-ROM drive cache cache pentru unităţi CD-ROM
CD-ROM interface interfaţă de CD-ROM
CD-ROM writing software soft-ware pentru scrierea pe CD-ROM
CD-ROM XA CD-ROM eXtended Architecture
CD-ROM/SD (CD-ROM/Super Density) CD-ROM de 9,6 GB
CD-ROM/Super Density
(CD-ROM/SD) CD-ROM de 9,6 GB
CD-ROM/XA standard de completare pentru Yellow Book
disc/CD reinscriptibil/ reînregistrabil; unitate CD-RW, unitate pentru scrierea/arderea CD-
CD-RW (CD ReWritable) urilor
CDTV tip de compact disc multimedia TV interactiv
CDV CD video
CD-WO (Compact Disc-Write Once) CD înregistrabil
CE (Clear Entry) ştergere intrare
cedilla sedilă
Ceefax sistem teletext
cell celulă
cell address adresă de celulă, adresă a celulei
cell animation animaţie de tip celulă, animaţie celulară
cell data date din celulă
cell definition definiţie a celulei
cell format format al celulei
cell height înălţime a celulei
cell margins margini de celulă
cell name denumirea/numele celulei
cell options opţiuni pentru celulă
cell padding capitonare a celulei, spaţiere a textului în celule
cell pointer indicator de celulă
cell properties proprietăţi ale celulei
cell protection protejare a celulei
cell reference referinţă a celulei
cell spacing spaţiere a celulelor; mărime a celulei
cell width lăţime a celulei
cellular automaton automat celular
cellular phone telefon celular
cellular protocol protocol celular, protocol pentru telefonia celulară
center centru//a centra (în pagină)
center alignment aliniere la centru
center desktop centrare suprafaţă de lucru
Center for Innovative Computing Applications (CICA) centru de cercetare al Universităţii din Indiana
centered centrat
centering centrare (a semnelor)
centering operations opţiuni pentru centrare
Central European central-euro-pean
central mass storage unitate centrală de stocare (masivă de date), server central
central monitor monitor central/executiv, sistem de monitorizare central/executiv
central processing unit (CPU) unitate centrală de prelucrare, (micro)procesor
central processor procesor central
centralized application access acces centralizat la aplicaţii
centralized computer network reţea de calculatoare centralizată
centralized control control centralizat
centralized program program centralizat
Centre Universitaire d’Informatique (CUI) departamentul de informatică al Universităţii din Geneva
Centronics interface interfaţă Centronics, port paralel
Centronics port port Centronics, port paralel
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)Consiliul European de Cercetări Nucleare
Cert PolicyId identificator pentru politica de certificare
certificate certificat
organ de certificare, organism emitent al certificatului; autoritate de certificare, organism de
certificate authority certificare
certificate chain lanţ de certificate
certificate description descriere a certificatului
certificate disposition dispoziţie a certificatului
certificate entry înregistrare din certificat
certificate extensions anexe ale certificatului
certificate file fişier de certificat
certificate fine print detalii din certificat
certificate information informaţii din certificat
certificate issuer emitent al certificatului
certificate list listă cu certificate
certificate manager administrator de certificate
certificate manifold multitudine de certificate
certificate of authenticity certificat de autenticitate
certificate policies politici de certificare
certificate properties proprietăţi ale certificatului
certificate purpose scop al certificatului
certificate request cerere de eliberare a certificatului; solicitare pentru certificat
certificate request agent agent pentru solicitarea unui certificat
certificate request error eroare în solicitarea de certificat
certificate request file fişier cu solicitarea de certificat
certificate revocation list (CRL) listă a certificatelor revocate
certificate server server de certificare, server pentru emiterea de certificare
certificate services servicii de certificare
certificate settings parametri ai certificatului
certificate signing semnătura certificatului
certificate status stare a certificatului
certificate store memorie pentru certificate
certificate template şablon de certificat
certificate trust list (CTL) listă de certificate de încredere
certificate trust list information informaţii despre lista de certificate de încredere
certificate type tip de certificat
certificate-based security securitate bazată pe/prin certificate
certification certificare
certification authority (CA) autoritate de certificare; organ de certificare; organism de certificare
certification chain lanţ de certificări
certification path cale de certificare
certification ticket talon de certificare
certified certificat, garantat
certified computer programmer (CCP) programator autorizat
certified data processor (CDP) specialist autorizat în prelucrarea datelor
cessation of operation încetare a activităţii
CFG extensie a fişierelor de configurare
CFP92 test de evaluare a performanţelor la calculul în virgulă mobilă
CFV (Call for Votes) chemare la vot
CGA (Color Graphics Adapter) adaptor grafic color
CGI (Common Gateway Interface) interfaţă comună de tip portal, interfaţă CGI
CGI (Computer Graphics Interface) interfaţă pentru grafică pe calculator
CGI Application Timeout depăşirea timpului alocat aplicaţiei CGI
CGM (Computer Graphics Metafile) format de fişier grafic, metafişier pentru grafică pe calculator
chad confetti
chadded paper tape bandă de hârtie perforată
chadless paper tape bandă de hârtie semiperforată
chadless tape bandă semiperforată
chain lanţ
chain printer imprimantă cu lanţ
chain printing tipărire înlănţuită
chained list listă înlănţuită
chained list search căutare în lanţ, căutare în liste înlănţuite
chained record înregistrare înlănţuită
chained sequential file fişier secvenţial înlănţuit
chaining înlănţuire
chaining address adresă de înlănţuire
chaining search căutare în lanţ
protocol de autentificare cu solicitarea confirmării; protocol pentru confirmarea legăturii prin
challenge handshake authentication protocol (CHAP) modem, protocol CHAP (pentru legătura cu serverul)
chamfer teşitură, şanfren
change înlocuire; modificare; schimbare//a modifica; a schimba
change directory (cd) schimbare de director
change drive schimbare de partiţie/de unitate
change dump afişare a memoriei după modificare
change file fişier de actualizări
change over system sistem de tranziţie
change password schimbare a parolei
channel canal; pistă
channel access acces la canal
channel adapter adaptor de canal
channel address word cuvânt de adresare a canalului/a pistei
channel bar bară pentru canale
channel capacity capacitate a canalului
channel content conţinut al canalului
channel controller controler de canal
channel coupled system sistem cu legătură prin canale
channel definition files fişiere de definiţie a canalului
channel definition format (CDF) format pentru definirea unui canal
channel depth sensibilitate a canalului
channel error eroare de canal
channel information informaţii despre canal
channel mask mască de canal
channel notifications notificări despre canal
channel operations operaţii pe canale
channel operator operator de canal, conducător al canalului de discuţii
channel port port de canal
channel program program de canal
channel refresh actualizare a canalului
channel screen saver screen saver pentru canal, program de protejare a ecranului pentru canal
channel standard standard pentru canale
channel status word (CSW) cuvânt de stare a canalului
channel surfer surfer pe canale
channel switching comutare de canal
channel time response timp de răspuns al canalului
channel title titlu al canalului
channel user interface interfaţă cu utilizatorul pentru canal
channel width lăţime de bandă a unui canal
channelop (channel operator) operator de canal
protocol de autentificare cu solicitarea confirmării; protocol pentru confirmarea legăturii prin
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) modem, protocol CHAP (pentru legătura cu serverul)
chapter capitol/secvenţă (de program)
chaptered cu capitole, secvenţial
chaptered Recordset obiect Recordset cu capitole/matricial/ierarhic/secvenţial
character caracter
character addressable adresabil la nivel de caracter
character box matrice de caractere

character buffer size mărime a buferului de caractere, dimensiune a memoriei tampon/intermediare pentru caractere
character code cod de caractere
character communication controller (CTC) cuplor de transmisie în mod caracter
character delay decalaj al caracterelor, întârziere la tipărirea/generarea caracterelor
character display ecran în mod caracter
character fill umplere cu caractere
character font set de caractere
character formatting formatare a caracterelor
character generator generator de caractere (la imprimante)
character graphics grafică realizată cu caractere
character map tabelă a caracterelor
character mapping distribuire/alocare/repartizare a caracterelor
character mode mod caracter/text
character options opţiuni pentru caractere
character printer imprimantă în mod caracter, imprimantă caracter cu caracter/serială
character properties proprietăţi ale caracterelor
character reader lector/cititor de caractere
character recognition recunoaştere a caracterelor
character repeat viteză de repetare a caracterelor
character ROM set de caractere intern
character scaling scalare a caracterelor
character set set de caractere
character spacing spaţiere a caracterelor
character string şir de caractere
character string resources resurse pentru şiruri de caractere; resurse de tip şir de caractere
character style stil de caractere; stil al caracterelor
character style tag etichetă pentru stilul caracterelor/textului (în HTML)
character subset subset de caractere
character view afişare în modul caracter
character wheel rolă cu caractere/de tipărire
character-based reprezentat prin caractere
character-based mode mod caracter (fără elemente grafice)
character-based program program cu reprezentare prin caractere; program în mod text
character-buffered cu memorie tampon de un caracter
character-byte serial transmission transmisie serială caracter cu caracter
characteristic caracteristică; pl. caracteristici; proprietăţi
character-mapped display afişare pe baza unui tablou de caractere
character-mode mod caracter/text (fără elemente grafice)
characters per inch (cpi) caractere pe ţol/inch
characters per second (cps) caractere pe secundă
charformat format de caracter
charge memory memorie capacitivă
charge-coupled device (CCD) dispozitiv cu cuplaj de sarcină
chart diagramă
chart options opţiuni de reprezentare (grafică), opţiuni pentru diagramă
chart screen fereastră de diagramă
chart sheet foaie (de calcul tabelar) cu diagramă
chart title titlu al diagramei
chart window fereastră cu diagramă
charting reprezentare grafică (printr-o diagramă)
charting category categorie de diagramă
charting column coloană reprezentată
charting component componentă pentru reprezentări grafice
Chebyshev approximation aproximare Cebîşev
check casetă de validare//a bifa; a verifica/a controla
check bit bit de control/de paritate
check box casetă de validare; casetă de marcare
check box size mărime a casetei de validare
check character caracter de bifare, semn de validare
check digit cifră de control
check for errors căutare a greşelilor/erorilor
check key cheie de control, indicativ de control
check list listă de verificare, centralizator
check mark semn de validare
check point punct de control/de verificare
check problem problemă martor/etalon
checked command comandă bifată
checkerboard eşichier
checkerboard grid grilă eşichier
checking program program de control
checklist listă de verificare
checkout verificare (a programului)
checkpoint punct de control
checkpointed job lucrare cu puncte de control
checkpointed program program cu puncte de control
checksum (SUMmation CHECK) sumă de control
checksum error eroare la suma de control
chemical-freeze spray spray cu substanţă de răcire
chevron paranteze unghiulare; pl. galoane
Chiclet keyboard tastatură Chiclet
chief programmer team echipă a programatorului-şef
child subordonat, descendent; copil
child certificate certificat secundar
child class clasă descendent/subordonată/copil
child container conteinerele descendent/subordonat/copil
child directory director descendent/subordonat/copil
child frame cadru descendent/subordonat/copil
child hit ocurenţă secundară
child level nivel inferior/subordonat/descendent (al paginilor secundare)
child node nod descendent/subordonat/copil
child object obiect descendent/subordonat
child page pagină descendent/subordonată
child process proces-descendent/subordonat/succesor/fiu
child process environment mediu al procesului subordonat/secundar
child record înregistrare secundară/descendentă/subordonată
child volume volum descendent/secundar/subordonat
child window fereastră descendent/secundară/subordonat
children procese secundare/subordonate, descendenţi
Chinese remainder theorem (CRT) teorema chineză a restului
chip cip, circuit integrat; pastilă
chip removal tool extractor de cipuri
chip set set de cipuri
chip type tip de subordonat
chipset set de cipuri
chiseled in gravură în interior
chiseled out gravură la exterior
CHKVOL utilitar NetWare pentru verificarea volumelor din reţea
choice device selector, dispozitiv de selecţie
Chomsky hierarchy ierarhie Chomski
choose a alege, a selecta
chopped off trunchiat
chord coardă
chroma key cheie cromatică
chromatic aberration aberaţie cromatică
chrominance crominanţă
CHS (Cylinder/Head/Sector) cilindru/cap/sector, sistem de adresare pentru unităţile de disc
chunk grupare, fragment, tranşă
chunking regrupare
CICA Center for Innovative Computing Applications
CIE Compton’s Interactive Encyclopedia
CIFAX ((en)ciphered facsimile communication) sistem de comunicaţie prin facsimile cifrate
cheie de iniţiere a operaţiunilor criptografice; cheie mecanică pentru închiderea dispozitivului
CIK (Crypto Ignition Key) criptografic
Cinepak codec program de comprimare/decomprimare video
CINT92 test de evaluare a performanţelor la calculul cu numere întregi
cipher cifru//a cifra
cipher key cheie de cifrare
cipher strength putere a codificării/cifrării
cipher system sistem de cifrare
ciphered facsimile communication (CIFAX) sistem de comunicaţie prin facsimile cifrate
ciphering cifrare
ciphersystem sistem de cifrare/codificare
ciphertext text cifrat/codificat, criptogramă
circuit board placă cu circuite electrice, placă cu circuite imprimate
circuit switching comutare de circuit
circuit switching network reţea cu comutare de circuite
circular buffer zonă tampon circulară
circular dependency dependenţă circulară
circular list listă circulară
circular logging protocolare/jurnalizare circulară
circular reference referinţă/referire/trimitere circulară
circular service dependency dependenţă de servicii circulară
circular shift deplasare circulară/ciclică
circulating memory memorie circulantă
circumflex circumflex
circumvent a ocoli
CISC (Complex Instruction Set Computing) procesor cu set complex de instrucţiuni
CL (clearance) aprobare, avizare
class clasă
Class 1 clasa 1 (standard pentru modem)
Class 1 modem modem de clasa 1
Class 2 clasa 2 (standard pentru modem)
Class 2 modem modem de clasa 2
Class A certification certificare de clasă A
Class A network reţea de clasa A
Class B certification certificare de clasă B
Class B network reţea de clasa B
Class C network reţea de clasa C
class entry intrare de clasă
class file fişier de clasă
class ID (CLSID) identificator/indicativ de clasă
class library bibliotecă de clase
class location dosar al clasei, adresă a clasei
class module modul de clasă
class name nume al clasei
class object obiect clasă
class registration înregistrare a clasei
class string şir clasă
class styles stiluri de clasă
class type tip de clasă
classify clasificat
clause clauză
clean a curăţa
clean area zonă curată

clean install instalare pe curat, instalare de la zero, instalare pe un hard-disc gol (fără sistem de operare)
clean removal dezinstalare completă
clean up curăţare
cleaning unit unitate de curăţare
cleaning up operaţie de curăţenie
cleansing epurare, curăţare
clear dezactivare; ştergere; golire//a şterge, a elimina; a goli (memoria)
clear all ştergere generală
Clear All function funcţie de ştergere/eliminare totală
clear entry (CE) ştergere intrare
Clear Entry function funcţie de ştergere a intrării
Clear Memory function funcţie de ştergere/golire a memoriei
clear text necodificat, text necifrat
clear to send (CTS) gata de transmisie
clearing ştergere, eliminare
clear-text text necodificat
clear-text password parole textuale simple/necodificate
clerical coding error eroare de codificare
CLI (Command Line Interface) interfaţă cu linie de comandă
click clic//a executa clic; a apăsa unul din butoanele mouse-ului; a selecta
click event eveniment de clic
click event procedure procedură de eveniment prin clic

clickable image imagine de clic, imagine-hiperlegătură, imagine pe care se poate executa clic cu mouse-ul
client (program) client
client .mdb file fişier .mdb client
client access license (CAL) licenţă CAL, licenţă de acces pentru client
client application aplicaţie client
client area zonă client, zonă de editare
client authentication autentificare a clientului
client certificate certificat de client
client computer calculatorclient
client connection software software de conectare a clientului
client connection status stare a legăturii clientului
client desktop calculator client
client disk dischetă a programului client
client document documentclient, document cu legături
client edge margineclient
client install disk dischetă pentru instalarea clientului
client installation disk dischetă pentru instalarea clientului
client installation wizard screen files fişiere pentru ecranele wizardului de instalare a clientului
client interface interfaţă a clientului
client manager manager client
client PC calculator personal client, PC client
client program program client
client pull extragere prin client, extragere realizată de aplicaţia client
client rect dreptunghiclient
Client Service for Netware serviciu client pentru Netware
client services servicii client
client services software softuri pentru servicii client
client share point punct de partajare pentru clienţi
client side componentă (a programului) client
client site sit client
client software software client
client system sistem client
client tier etaj client
client tracing urmărire a clientului
client workstation staţie de lucru client
client/server application aplicaţie client-server
client/server architecture arhitectură de tip client-server
client/server model model cli-ent-server
client/server network reţea de tip client-server
client/server networking sistem de reţea client-server
client/server scripting scripturi pentru sisteme client-server
client/server subsystem (CSRSS) subsistem client-server
client/server technology tehnologie clientserver
client-based application aplicaţie a clientului
client-side application aplicaţie din interfaţa client
client-side click clic executat în interfaţa client
client-side code cod al interfeţei client
client-side HTML codul HTML al interfeţei client
client-side technology tehnologie pentru sistemul client
climate maintenance climatizare
clip secvenţă
clip art imagini grafice, ilustraţii artistice
clip art autolayout machetă predefinită pentru ilustraţii artistice
clip art graphic ilustraţie artistică
clip art library bibliotecă de ilustraţii, bibliotecă de imagini grafice
clip mask mască de decupare
clip media clipuri multimedia, versiune multimedia pentru ilustraţiile artistice (clip art)
clip percentage mărime a secvenţei
clip-logging catalogare de clipuri video
clip-on pointing device dispozitiv amovibil de indicare
Clipper mediu de programare derivat din dBASE
clipping decupare, tăiere, tundere, tunsoare
clipping group grup de decupare/de tăiere
clipping path contur de decupare/de tăiere
clock tact; generator de tact; orologiu; ceas
clock cycle ciclu al ceasului, ciclu de tact, durată între două impulsuri ale ceasului
clock doubled frecvenţă de ceas dublată
clock generator generator de tact
clock register registru de ceas
clock signal semnal de ceas
clock speed frecvenţă de ceas
clock track pistă de sincronizare
clock tripled frecvenţă de ceas triplată
clock/calendar board placă pentru oră şi dată
clockwise (CW) dextrogir, în sens orar, în sensul acelor de ceasornic
clone clonă, copie, calculator ieftin
clone BIOS BIOS clonat, BIOS no name
close a închide
close box casetă de închidere
close brace paranteză de închidere
Close button buton pentru închidere (a aplicaţiei), butonul Close
close sample rates frecvenţe de eşantionare ridicate
closed bus system sistem cu magistrală închisă
closed caption subtitlu
closed loop buclă închisă, ciclu închis
closed subrutine subrutină închisă, subprogram închis
closed system sistem închis
closed user group grup de utilizatori închis
closed-circuit television system (CCTVS) sistem de televiziune cu circuit închis
closed-loop actuator dispozitiv de acţionare cu buclă închisă
closing formulă de încheiere
closing phrase style stil de formulă de încheiere
closing tag etichetă de închidere
CLR (Common Language Runtime) interpretor CLR
clr. (clear) a şterge
CLSID etichetă CLSID
cluster cluster, unitate de alocare; grupă
cluster access acces la unitatea de alocare
cluster algorithm algoritm de grupare
cluster analysis analiză pe grupuri/în ciorchine
cluster controller controler al clusterilor
cluster group grup de unităţi de alocare
cluster name nume al unităţii de alocare
cluster network reţea-cluster
cluster node nod-cluster
cluster size mărime a clusterului; mărime a unităţii de alocare
cluster system sistem cu clustere/cu grupare
clustered 2-D column graph grafic cu coloane bidimensionale grupate
clustered column graph grafic cu coloane grupate
clustered index index grupat, index conform structurii ISAM (Indexed Sequential Access Method)
clustering clusterizare, grupare
CLUT (Color Look-Up Table) memorie CLUT, tabelă de paletă de culori
CLV (Constant Linear Velocity) viteză liniară constantă
CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) memorie CMOS, semiconductor complementar metal-oxid
CMOS battery baterie pentru (memoria) CMOS
CMOS reset jumper jumper de iniţializare a memoriei CMOS
CMS format grafic bitmapat
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) model de culoare prin combinaţia dintre azuriu, purpuriu, galben şi negru
CNC (Computerized Numerical Control) comandă numerică prin calculator; maşină cu comandă numerică
coalesce a combina
coarse grob
coarseness granulaţie, macrogranulaţie
coated paper hârtie tratată/cerată
coax cablu coaxial
coaxial cable cablu coaxial
coaxial pair pereche coaxială
COBOL (COmmon Business Oriented Language) limbaj de programare procedural de nivel înalt orientat pe probleme economice
CODASYL (Conference on Data-Systems Language) organizaţie profesională care se ocupă de limbaje de programare şi baze de date
code cod//a programa, a scrie codul de program; a codifica
code characters caractere de cod
code comments comentarii referitoare la cod
code component componentă de cod
code converter convertor de cod, transcodor
code download notes informaţii pentru descărcarea codului
code editor editor de cod
code element set set (de combinaţii) de coduri
code field câmp de cod
code file fişier de cod
code generation generare de cod
code independent data communication comunicaţii de date independente de cod
code libraries biblioteci de cod
code listing listing de cod
code modularization modularizare a codului
code module modul de cod
code page pagină de cod
code page mismatch conflict de pagină de cod
code page number număr al paginii de cod
code page settings parametri pentru pagina de cod
code page status stare a paginii de cod
code render block blocuri cu cod de generare
code signing semnătură a codului
code snippet fragment de cod
code statement instrucţiune de cod
code template şablon de cod
code window fereastră de afişare a codului
code word cuvânt de cod
code-behind fişier de cod ascuns
code-behind page pagină de cod ascuns
codec codec, program de comprimare/decomprimare
code-checking feature funcţie de verificare a codului
coded character set set de caractere codificat
coded image imagine codificată
coded representation reprezentare codificată
coded set set codificat
code-declaration block bloc cu cod de declarare
code-named cu nume de cod
code-render block bloc cu cod de execuţie
coding process programare
coding scheme schemă de codificare
coding system sistem de codificare
coding technique tehnică de codificare (a programelor)
coerce a impune (condiţii/restricţii)
coerced impus, cu constrângeri
coercion impunere (de condiţii/restricţii)
cognitive modeling modelare cognitivă
cohesion coeziune
coincident current selection selecţie prin coincidenţă de curenţi
cold boot pornire la rece
cold link legătură rece
cold media medii reci (filme şi TV)
cold start pornire/iniţializare la rece
collaborative application session sesiune de lucru în colaborare
collaborative networking sistem de colaborare în reţea
collage colaj
collapse a închide, a ascunde, a restrânge, a minimiza
collapsible outline sinteză comprimabilă/minimizabilă
collate a interclasa, a ordona, a aranja, a sorta
collate multiple copies a aranja (într-o anumită succesiune) mai multe exemplare
collate sequence secvenţă de ordonare/interclasare
collating sequence sistem/secvenţă de ordonare/interclasare
collation interclasare
collation sequence secvenţă de sortare
collator interclasor
collator mode mod collator; mod interclasor
collect a colecta
collected information informaţii colectate
collection colectiv, colecţie, grupare
collection layers straturi colective
collection name denumire colectivă
collection point punct de colectare
collective control control colectiv
collision coliziune
collision detection detecţie a coliziunilor
collision domain domeniu de coliziune
colon două puncte
color culoare
color artifacting virări de culoare
color block bloc de culoare
color box casetă cu culoare (a unui element)
color buttons butoane colorate
color cast dominanţă, dominantă de culoare
color channel canal de culoare
color component componentă de culoare
color control adaptare a culorilor; control al culorilor
color data date de culoare
color depth intensitate a culorii
color fringe abatere de registru; franjuri de culoare, deformări ale culorilor
color gamut spectru de culori
color graphics grafică color
Color Graphics Adapter (CGA) adaptor grafic color
color information informaţii de culoare
color ink jet printer imprimantă color cu jet de cerneală
color intensity intensitate a culorii
color key cheie cromatică
color laser printer imprimantă laser color
color look-up table (CLUT) tabelă de selectare/căutare a culorii; tabelă de paletă de culori
color management gestionare a culorilor
Color Management Module (CMM) modul de gestionare a culorilor
color map paletă de culori, hartă de culori
color matching system sistem de adaptare a culorilor
color model model de culoare
color monitor monitor color
color notation sistem de notaţie pentru culori
color options opţiuni de colorare
color palette paletă de culori
color parameters parametri de culoare
color pattern model de culoare
color picker selector de culoare
color preview mostră de culoare
color printer imprimantă color
color profile description descriere a profilului color
color profile producer generator de profil color
color profiles profiluri color
color property page pagină de proprietăţi pentru culoare
color range spectru de culori
color rendering redare a culorii
color scanner scaner color
color scheme schemă de culori
color selector cursor cursor pentru selectarea culorii
color separation separaţie de culori
color seps separaţii de culoare
color settings parametri de culoare; setări/parametri pentru culori
color shift virări de culoare, virare cromatică
color space spaţiu de culoare, spaţiu cromatic
color spill împrăştiere a culorii
color steps paşi pentru colorare
color swatch casetă cu culoare; pătrat cu culoare, mostră de culoare, martor cromatic
color system sistem cromatic
color table tabelă cromatică; tabelă de culori
color value valoare a culorii; valoare a tonului cromatic
color wheel cerc al culorilor, miră cromatică
color zone zonă de culoare
color-change filter filtru pentru modificarea culorilor
color-code marcare cromatică
color-correction area zonă de corecţie cromatică
colored background fundal color
colorimetric colorimetrie
coloring layer strat de „colorare”
coloring scheme schemă de culori
color-management systems sistem de gestionare a culorilor
color-matching system sistem de echivalare a culorilor
colors specified culori specificate
color-space conversion conversia culorilor în RGB
colorspace primitives spaţii de culori spectrale
column coloană
Column Address Select (CAS) selectare adrese pe coloană
column break întrerupere de coloană; salt de coloană
column chart diagramă cu coloane
column definition definire a coloanei
column graph diagramă cu coloane
column header cap de coloană
column heading titlu de coloană
column ID identificator de coloană
column indicator indicator de coloană
column layout structură a coloanei, format al coloanei
column list listă de coloane
column marker marcaj/jalon de coloană
column names nume ale coloanelor
column privileges privilegii pentru coloane
column properties proprietăţi pentru coloane
column separator separator de coloană
column split divizare a coloanei
column style stil de coloană
column text chart diagramă cu coloane de text
column visibility vizibilitate a coloanelor
columnar DAP pagini DAP pe coloane
columnar design configuraţie cu coloane
column-oriented graph grafic cu dispunere (a datelor) pe coloane
column-wise recalculation recalculare pe coloane
COM extensie de fişier de comandă
COM Add-In modul de extensie COM
COM library bibliotecă COM
COM port port COM; port de comunicaţii, port serial
COM printer (Computer Output Microfilm printer) imprimantă cu ieşire pe microfilm
comb pieptene
combination chart diagramă combinată
combinational circuit circuit combinaţional
combinational network reţea/schemă (logică) combinaţională
combinatorial explosion explozie de combinaţii
combinatorial hashing dispersie combinatorică
combined index index combinat, index compus
combo box casetă mixtă, casetă combo
combo box query interogare pentru casetă combo/mixtă
combo list listă combinată
Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique
Comitetul(CCITT)
Internaţional Consultativ pentru Telefonie şi Telegrafie
comma virgulă
comma expression expresie cu virgule
comma notation notaţie cu virgule
comma operator operator virgulă
comma separated values (CSV) valori separate prin virgulă, sistem folosit la separarea în baze de date
comma-delimited file (CSV) fişier cu text delimitat prin virgule; fişier cu date delimitate prin virgule
command comandă/instrucţiune//a comanda
command action îndeplinire a comenzii/instrucţiunii
command bar bară de comenzi
command block bloc de comandă, unitate de comandă
command buffer memorie (intermediară) de comenzi, bufer de comenzi
command button buton de comandă
command button object obiect buton de comandă
command chaining retry repetare a înlănţuirii comenzilor
command compatibility compatibilitate de comenzi
command completion execuţie a comenzii
command error eroare de comandă
command file fişier de comenzi
command history comenzi executate; istoric al comenzilor; comenzi memorate
command input introducere a comenzii
command interpreter interpretor de comenzi
command key tastă de comandă
command language limbaj de comandă
command line rând de comandă; linie de comandă
command line editor editor cu linie de comandă
command line error eroare de sintaxă
command line format sintaxă, format pentru linia de comandă
command line interface interfaţă cu linie de comandă
command menu meniu de comenzi
command mode mod comandă
command name denumire a comenzii
command option opţiune de comandă
command output rezultat al comenzii
command processor interpretor de comenzi; procesor de comenzi
command prompt indicator de comandă; solicitare de comandă
command prompt administration administrare din linia de comandă
command queuing înşiruire a comenzilor, memorarea/înregistrarea comenzilor în ordinea primirii
command reject respingere a unei comenzi
command screen ecran de comandă
command separator separator de comenzi
command tape bandă pilot, bandă perforată închisă/circulară
command time out depăşire a timpului pentru comandă; limită (de timp) pentru comandă
command window fereastră de comandă
command word cuvânt de comandă
command.com fişier cu procesorul de comenzi
command-driven mode mod de lucru realizat prin comenzi
command-driven program program condus prin comenzi
command-line access acces din linia de comandă
command-line FTP client client FTP cu linie de comandă
command-line FTP utility utilitar FTP cu linie de comandă
command-line information informaţii în linia de comandă
command-line interface interfaţă cu linie de comandă
command-line operating system sistem de operare cu linie de comandă
command-line parameter parametru pentru linia de comandă
command-line utility utilitar cu linie de comandă
comment comentariu
comment box casetă de comentarii
comment identificator identificator de comentariu
comment out neutralizare (a unui rând de cod)
comment pane panou de comentarii
comment reference semn pentru comentariu
comment subject subiect al comentariului
comment text text al comentariului
commented code cod comentat
commenting comentare, neutralizare (a unui rând de cod)
comments observaţii, comentarii
commercial filter filtru comercial, filtru extern
commercial printing services servicii tipografice comerciale
commercial software programe software comerciale, programe software comercializate
commercial software publisher producător de software comercial
commit a executa; a aplica
commit changes aplicare a modificărilor
committed aplicat, executat
committed file fişier executat
Common Business Oriented Language (COBOL) limbaj de programare procedural de nivel înalt orientat pe probleme economice
common command set (CCS) set de comenzi comune
common dialog casetă de dialog standard
common dialog boxes casete de dialog comune
Common Gateway Interface (CGI) interfaţă comună de tip portal, interfaţă CGI
common segment segment comun
common statement instrucţiune comună
Common User Access (CUA) interfaţă comună de acces
communication comunicaţii
communication adapter adaptor pentru comunicaţii
communication channel canal de comunicaţii
communication components componente pentru comunicaţii
communication control unit unitate de control al comunicaţiilor
communication controller cuplor de transmisie
communication device dispozitiv pentru comunicaţii
communication error eroare de comunicaţie, eroare de transmisie
communication I/O error eroare de I-E în comunicaţie
communication interface interfaţă de comunicaţie
communication line linie de comunicaţie
communication line characteristics caracteristici ale liniei de comunicaţie
communication line control control al liniilor de comunicaţie
communication network reţea de comunicaţie
communication package pachet de programe pentru comunicaţie
communication port port de comunicaţie
communication procedure procedură de comunicaţie
communication processor procesor de comunicaţii
communication protocol protocol de comunicaţii
communication server server de comunicaţii
communication software software/program de comunicaţii
communication subsystem subsistem pentru comunicaţii
communication system sistem de comunicaţii
communications comunicaţii
communications buffer tampon de comunicaţii
communications bus magistrală pentru comunicaţii
communications failure eroare de comunicaţie, eroare de transmisie
communications format formă/format de comunicaţii
communications gear echipament de comunicaţii
communications mode mod comunicaţii
communications network reţea de comunicaţii
communications parameters parametri pentru comunicaţii
communications port port pentru comunicaţii, port COM
communications program program de comunicaţii
communications protocol protocol de comunicaţii
communications settings atribute de configurare pentru comunicaţii
communications subsystem subsistem de comunicaţii
compact comprimat; minim//a compacta, a comprima
compact automatic retrieval device (CARD) dispozitiv automat compact de regăsire a datelor
compact disk compact disc (CD)
compact disk file system (CDFS) sistem de fişiere pentru CD-ROM
compact disk player player pentru CD-uri, CD-player
Compact Disk-Digital Audio (CD-DA) compact disc audio (înregistrat) digital
Compact Disk-Interactive (CD-I) compact disc interactiv
compact installation instalare cu opţiunea Compact, instalare fără facilităţi suplimentare

compact setup instalare compactă (a unui software)/cu opţiunea Compact, instalare fără facilităţi suplimentare
compaction compactare
companion însoţitor, accesoriu
company network reţea de firmă
Compaq Computer Corporation firmă producătoare de calculatoare
comparator comparator
compare a compara
compare job lucrare de comparare
comparison operator operator de comparaţie (< şi >)
comparison report raport de comparaţie/de referinţă
compatibility compatibilitate
compatibility configuration file fişier de configuraţie compatibilă
compatibility file fişier de compatibilitate
compatibility index index de compatibilitate
compatibility mode mod de compatibilitate
compatibility option opţiune de compatibilitate
compatibility problem incompatibilitate, problemă de compatibilitate
compatibility test test de compatibilitate
compatibility warning atenţionare de incompatibilitate
compatible compatibil
compatible display adapter placă grafică compatibilă, adaptor video compatibil
compatible modem modem compatibil
compatible printer imprimantă compatibilă; imprimante compatibile
compilation time timp de compilare
compilation unit unitate de compilare
compile a compila
compile error (mesaj de) eroare la/de compilare
compile phase fază de compilare
compile time moment al/fază a compilării
compiled compilat
compiled code cod compilat
compile-free application environment mediu de aplicaţie fără compilare
compiler compilator
compiler directive directivă de compilare
compiler limit limitare a compilatorului
compiler writing language limbaj pentru scrierea compilatoarelor
compiling compilare
compiling time timp de compilare, durată de execuţie a compilării
complement complement
complement base bază a complementului
complement gate circuit de complementare
complement on one complement faţă de unu
complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) semiconductor complementar metal-oxid
complementary operation operaţie complementară
complemented checksum sumă de control completată
complementer complementator
complete finalizat, complet; salvat; memorat//a finaliza; a încheia
complete carry transport complet
complete graph graf complet
complete name nume complet; denumire completă
complete trust domain model model cu domeniu de absolută încredere
completed finalizat
completions completări
complex data date complexe
complex document document complex
Complex Instruction Set Computer calculator cu procesor CISC
Complex Instruction Set Computing (CISC) procesor cu set complex de instrucţiuni
complex number număr complex
compliance information informaţii de conformitate
compliant conform
compliant printer imprimantă compatibilă
component commands comenzi de manevrare a componentelor
component confirmation confirmare a componentelor
component connections legături ale componentelor
component file fişier component
component gallery colecţie de componente
component object model (COM) modelul obiectelor componente
component partitions partiţii componente
component security error eroare în sistemul de securitate al componentelor
component services servicii componente
compose a compune, a redacta
composite compus; compozit; fotomontaj
composite attribute data type tipuri de date cu atribute compuse
composite channel canal compus
composite color channel canal de culoare compus
composite color monitor monitor color cu semnal de intrare video complex
composite criteria criterii compuse
composite image imagine compusă/combinată
composite keys chei compuse
composite moniker identificator complex
composite primary key cheie principală compusă
composite proof martor de compoziţie
composite signal semnal complex
composite sort sortare compusă
composite type tip compus
composite video semnal video complex
compositing compunere
composition window fereastră de compoziţie
compound criteria criterii combinate
compound document document compus
compound document container conteiner pentru documente compuse
compound statement instrucţiune compusă
compress a comprima
Compress utilitar UNIX de comprimare
compress data comprimare a datelor
compressed comprimat
compressed buffers memorie intermediară comprimată, bufer comprimat
compressed cache buffers memorii intermediare comprimate, memorii cache comprimate
compressed cache hits ocurenţe în memoria intermediară comprimată, ocurenţe în cache-ul comprimat
compressed cache pages pagini de cache comprimate
compressed data file fişier de date comprimat
compressed drive unitate (de disc) comprimată
compressed file fişier comprimat
compressed proprietary file format format de fişier comprimat dedicat
Compressed SLIP protocol CSLIP
compressed volume file (CVF) fişier de volum comprimat
compression comprimare
compression agent agent de comprimare
compression algorithm algoritm de comprimare
compression method metodă de comprimare
compression options opţiuni de comprimare
compression properties proprietăţi de comprimare
compression quality calitate a comprimării
compression ratio raport de comprimare
compression scheme schemă/tehnologie de comprimare
compression statistics statistică a comprimării
compression structure structură a comprimării

COMPUSEC (Computer Security) program al Agenţiei de Securitate Naţională din SUA de asigurare a securităţii calculatoarelor
computation power putere de calcul
computational function funcţie de calcul
computed address adresă calculată
computed checksum sumă de control calculată
computed field câmp calculat, câmp determinat prin calcul
computence computenţă, competenţă în domeniul calculatoarelor
computent computent, competent în domeniul calculatoarelor
computer calculator
computer account cont al calculatorului
computer addiction dependenţă de calculator, pasiune pentru lucrul cu calculatorul
computer aided asistat de calculator
computer aided design proiectare asistată de calculator
computer aided drawing desenare asistată de calculator
computer aided instruction învăţământ asistat de calculator
computer aided manufacturing fabricaţie/producţie asistată de calculator
computer aided planning (CAP) planificare asistată de calculator
computer aided publishing publicare asistată de calculator
computer application aplicaţie de/pentru calculator
computer architecture arhitectură a calculatorului
computer assisted asistat de calculator
computer assisted publishing (CAP) editare asistată de calculator
computer backed asistat de calculator
computer based asistat de calculator
computer center centru de calcul
computer code cod-maşină
computer conferencing conferinţă organizată prin calculator
computer crime delict informatic; infracţiune informatică
computer dependency dependenţă de calculator
computer direct process control comandă directă a procesului prin calculator
computer disaster avarie a calculatorului
computer essentials noţiuni fundamentale despre calculatoare
computer expert informatician
Computer Fraud and Abuse Act of 1984 lege privind utilizarea în scopuri ilegale a calculatorului (în SUA)
computer generated image imagine generată de calculator
computer generation generaţie de calculatoare
computer graphics sistem (de calcul) grafic
computer graphics interface (CGI) interfaţă pentru grafică pe calculator
computer graphics metafile (CGM) metafişier pentru grafică pe calculator; fişier de grafică
computer interface interfaţă pentru sistemele de calcul
computer jock expert în calculatoare
computer language limbaj-maşină
computer literacy cunoştinţe de utilizare a calculatorului
computer man informatician
computer master program program principal al calculatorului
computer name nume/denumire de calculator
computer nerd expert în calculatoare
computer network reţea de calculatoare
computer object obiect calculator
computer operator operator pe calculator
computer order code cod de instrucţiuni al calculatorului
computer oriented language limbaj orientat pe calculator
computer output microfilm printer (COM printer) imprimantă cu ieşire pe microfilm
computer output microfilmer imprimantă cu microfilm
computer output to microfilm (COM) ieşire a calculatorului spre un dispozitiv de înregistrare pe microfilm
computer policy politică de operare
computer power pack bloc de reţea al calculatorului
Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR)
organizaţie orientată pe impactul tehnicii de calcul
computer program program de calculator; program-maşină
computer remote control comandă de la distanţă a calculatorului
computer room sală a calculatoarelor
computer science informatică
Computer Science Network reţeaua de comunicaţii CSNET
computer scientist informatician
computer service întreţinere a calculatorului
computer settings configuraţie a calculatorului, parametri ai calculatorului
computer simulation simulare pe calculator
computer software industry industrie de programe (software) pentru calculatoare
computer subsystem subsistem al calculatorului; subsistem de calcul
computer system sistem de calcul
computer system architecture arhitectură a sistemului de calcul/a calculatorului
computer system arithmetic aritmetică a sistemului de calcul/a calculatorului
computer system configuration configuraţie a sistemului de calcul/a calculatorului
computer system security securitate a sistemului de calcul
computer virus virus de calculator
computer vision viziune artificială/prin calculator
computer word cuvânt-maşină
computer-aided acquisition and logistics support (CALS)tehnologie pentru facilitarea schimbului de date prin calculator
computer-aided correspondence corespondenţă asistată de calculator, generare computerizată a scrisorilor tipizate
computer-aided design (CAD) proiectare asistată de calculator
computer-aided design and drafting (CADD) proiectare şi desenare asistată de calculator
computer-aided design program program de proiectare asistată de calculator
computer-aided engineering (CAE) inginerie asistată de calculator
computer-aided engineering design system (CAEDS) sistem de proiectare tehnologică asistată de calculator
computer-aided manufacturing (CAM) fabricaţie asistată de calculator; producţie asistată de calculator
computer-assisted instruction (CAI) instruire asistată de calculator
computerate computerist, cunoscător al teoriei şi practicii utilizării calculatoarelor
computer automated office (CAO) instituţie automatizată
computer-based embezzling fraudă prin calculator
computer-based training (CBT) pregătire/instruire cu ajutorul calculatorului/asistată de calculator
computerization informatizare
computerize a informatiza
computerized numerical control (CNC) maşină cu comandă numerică
computer-numerical-controlled (CNC) (cu) comandă numerică prin calculator
computer-readable inteligibil pentru calculator
computer-readable form formă utilizabilă/citibilă de calculator
computing center centru de calcul
computing environment mediu de operare (în calculator)
computing equipment echipament de calcul(at)
computing machine maşină de calculat, calculator
computing office oficiu de calcul
computing power putere de calcul
computing station staţie de calcul
computing store memorie de lucru

COMSEC (Communications Security) program al Agenţiei de Securitate Naţională din SUA de asigurare a securităţii comunicaţiilor
CON echipament de consolă (tastatură şi mouse)
concatenated key cheie concatenată/compusă
concatenation concatenare/juxtapunere
concatenation operator operator de concatenare
concentrator concentrator
concept concept/noţiune
concept description descriere a conceptului/noţiunii
conceptual clustering grupare/agregare conceptuală
conceptual data models modele de date conceptuale
conceptual diagram schemă conceptuală/de principiu
conceptual level nivel conceptual
conceptual model model conceptual
conceptual schema schemă conceptuală
conceptual system design proiectare conceptuală a sistemelor
concordance file fişier de corespondenţe, fişier de indexare, fişier de repertoriu
concrete syntax sintaxă concretă
concurrency concurenţă
concurrency control control al concurenţei
concurrency management gestionare a concurenţei
concurrency parallel processing execuţie (a operaţiilor) în paralel
concurrency problems probleme de prioritate
concurrent simultan, concurent
concurrent connections legături simultane/concurente
concurrent hard disk access acces simultan la hard-disc
concurrent operation funcţionare concurentă
concurrent process proces concurent
concurrent processing prelucrare concurentă/simultană
condense condensat; sintetizat
condensed condensat, îngust
condensed font font condensat
condensed type font condensat
condensing program program de înregistrare condensată (a datelor)
condition condiţie
condition attribute atribut de condiţionare
conditional construct element condiţional
conditional execution execuţie condiţionată
conditional expression expresie condiţională; expresie de condiţionare
conditional formatting formatare condiţionată
conditional jump salt condiţionat
conditional jump instruction instrucţiune de salt condiţionat
conditional jump statement instrucţiune de salt condiţionat
conditional section secţiune condiţională

conditional statement instrucţiune de condiţionare, instrucţiune condiţională, indicare a succesiunii operaţiilor


conditioning condiţionare
conductive wristband brăţară antistatică
cone gradient gradient conic; degrade conic
CONELRAD (Control Of Electromagnetic Radiation) control al radiaţiei electromagnetice
conference conferinţă
Conference on Data-Systems Languages (CODASYL) organizaţie profesională care se ocupă de COBOL
conferencing bridge punte pentru conferinţe
confidence factor factor de încredere
confidence level nivel de încredere
confidentiality confidenţialitate
config file fişier de configuraţie
config info informaţii despre configuraţie
config.sys fişier cu comenzile de configurare în MS-DOS
configuration configurare; configuraţie
configuration block bloc de configurare
configuration change modificare în configuraţie
configuration database bază de date de configurare
configuration file fişier de configuraţie

configuration information informaţii despre configuraţie; informaţii privind configuraţia/privind atributele de configuraţie
configuration interface interfaţă de configurare
configuration management administrare a configuraţiei
configuration manager utilitar de configurare/pentru evidenţa configuraţiei; manager pentru configurare
configuration options opţiuni de configurare
configuration parameter parametru de configuraţie
configuration permissions permisiuni pentru configurare
configuration problem problemă de configuraţie
configuration program program de configurare
configuration registry node nod în registrul de configuraţie
configuration settings parametri de configuraţie, setări de configuraţie
configuration tool instrument de configurare; sistem de configurare
configuration type tip de configuraţie
configuration variable variabilă de configuraţie
configure a configura
confirm confirmare
confirmation confirmare
confirmation dialog casetă de confirmare
confirmation message mesaj de confirmare
confirmation page options opţiuni pentru pagina de confirmare
confirmation tone ton de confirmare
conflict detection detectare a conflictelor
conflict information informaţii despre conflicte
conflict resolution rezolvare a conflictelor
conflicting address range domeniu de adrese conflictual/incorect
conflicting device list listă a dispozitivelor cu conflicte
conflicting name nume generator de conflicte
conflicts conflicte
conjunction conjuncţie
connect a conecta, a stabili legătura
connect function funcţie de conectare
connect request solicitare de conectare
connect speed viteză de conectare, viteza legăturii dintre modemuri
connect time timp de conectare
connected graph graf conectat
connected time timpul de conectare
connection legătură (prin modem)
connection attempt încercare de conectare
connection costs costuri de conectare
connection error eroare de conectare
connection icon pictogramă pentru conectare
connection name denumire a legăturii, nume pentru conectare
connection number număr al legăturii
connection point punct de conectare
connection pooling comasarea legăturilor
connection preferences preferinţe pentru conectare
connection properties proprietăţi ale legăturii; proprietăţi pentru conectare
connection settings parametri pentru conectare
connection speed viteză a legăturii; viteză de conectare
connection statistics statistică a legăturii
connection status stare a legăturii
connection string şir de conectare
connection string attribute atribut al şirului de conectare
connection ticket tichet pentru conectare
connection time timp de conectare; durată a legăturii
connection type tip de legătură, de conectare
connectionless protocol protocol fără legătură/fără conectare
connectionless transmission transmisie fără legătură/fără conectare
connection-oriented orientat pe legături
connection-oriented protocol protocol orientat pe legătură
connections page pagină pentru conectare
connective conjuncţie
connectivity conectivitate, capacitate de lucru în reţea
connectivity feature componentă/element de conectivitate
connectivity platform platformă cu elemente de conectivitate
connector conector
connector conspiracy conspiraţie a conectorilor, impunere a anumitor conectori
consecutive consecutiv/succesiv
consecutive files/folders fişiere/dosare succesive/consecutive
consensus consens
conservative conservator, tradiţional
consistency check control al convergenţei
consistency checker verificator de convergenţă
consistent appearance aspect unitar
consistent database bază de date coerentă/unitară
consistent documents documente cu aspect unitar
console consolă; terminal; pupitru (de comandă)
console mode mod consolă
console operators operatori de consolă
console pane panoul consolei
console screen ecran al consolei
console tree arbore al consolei
console window fereastră de consolă
constant constantă
constant angular velocity (CAV) viteză unghiulară constantă
constant function funcţie constantă
constant linear velocity (CLV) viteză liniară constantă
constant value valoare constantă
constraint constrângere, restricţie
constraint conflict conflict între condiţii/restricţii
constraint conflict errors erori generate de condiţii/restricţii
constraint rule regulă de constrângere/restricţionare
constraint violation încălcare a restricţiilor
constructors constructori
consumables consumabile
consumer consumator
contact head cap de contact, cap de citire/scriere
contact input intrare prin contact
contact list listă cu persoanele de contact
contact sheet pagină informativă; informaţii de contactare
contact-management program program de tip agendă de adrese
contain a conţine
container conteiner
container class clasă tip conteiner
container info informaţii despre conteiner
container object obiect conteiner
container options opţiuni pentru conteiner
container variable variabilă conteiner
containership conteinerizare
contamination contaminare, poluare
content material; conţinut
content addressable storage memorie cu conţinut adresabil
content advisor consultant pentru conţinut
content advisor error eroare a consultantului pentru conţinut
content developer creator de material/de conţinut
content expiration dată de expirare a materialului/a conţinutului
content identifier identificator de conţinut
content index index de materiale; tablă de materii
content page pagină de conţinut
content rating clasificare a materialelor
content rating options opţiuni pentru clasificarea materialelor
content ratings filtru de materiale, filtru de conţinut
content scan verificare a conţinutului, scanare a conţinutului
content type tip de conţinut, tip de material
content-id (content identifier) identificator de conţinut
contention concurenţă, conflict
contents conţinut
contents frame cadru cu tabla de materii
contents page pagină de conţinut
contents pane panoul conţinutului
contents search căutare după conţinut
context context
context code cod contextual, de context
context free grammar gramatică independentă de context
context free language limbaj independent de context
context help asistenţă contextuală, ajutor contextual
context menu meniu contextual
context sensitive grammar gramatică dependentă de context
context switch comutator contextual
context switching comutare contextuală, comutare în funcţie de context
context-sensitive contextual, contextsenzitiv
context-sensitive help sistem Help contextual, ajutor contextual
context-sensitive language limbaj contextual, limbaj dependent de context
context-sensitive menu meniu contextual, meniu dependent de context
contiguous contiguu
contiguous namespace spaţiu de nume contiguu
contingency planning planificare pentru situaţii neprevăzute, plan de urgenţă
continuation character caracter de continuare (a rândului, a instrucţiunii), caracterul _
continue a continua
continuous fără sfârşit; continuu
continuous form paper hârtie continuă, hârtie de imprimantă
continuous paper hârtie continuă, hârtie de imprimantă; hârtie în role
continuous play autorepetare
continuous power alimentare continuă
continuous string şir continuu, denumiri scrise într-un cuvânt
continuous tone nuanţe continue
continuous tone image imagine cu tonuri continue
continuous tone output imagini cu tonuri continue
continuous-feed alimentare continuă
continuous-feed paper hârtie continuă
continuous-feed printer imprimantă cu avans continuu/cu alimentare continuă
continuous-page break salt de pagină continuu
continuous-tone image imagine cu nuanţe continue
continuous-tone printer imprimantă cu nuanţe continue
continuous-tone spot color separations separaţii ale culorilor spot cu tonuri continue
contone contonal
contour contur
contrast contrast
contrast value valoare a contrastului
control control; (buton de) comandă; instrucţiune; element de control/comandă
Control (Ctrl) key tasta Control
control area zonă de control/de comandă
control bar bară de controale
control bit bit de control
control bus magistrală de control
control button buton de control
control card cartelă de control
control channel canal de control
control character caracter de control/de comandă
control class clasă de control/de comandă
control code cod de control/de comandă
control data date de comandă
control device dispozitiv de comandă
control DLL DLL de comandă
control events evenimente de comandă
control file fişier de control, fişier de comandă
control flow flux de control
control frame cadru de control
control function funcţie de comandă
control grouping grupare a controalelor
control ID identificator al controlului, identificator al elementului de comandă
control information informaţie de control
control key cod de comandă; cheie de comandă; caracter de comandă
control language limbaj de comandă
control lights leduri de control
control logging jurnalizare a controlului, protocol pentru elementul de comandă
control management gestionare a elementului de comandă
control menu meniu de control
control menu boxes casete cu meniuri de control
control method metodă a controlului
control name nume al controlului, nume al elementului de comandă
control options opţiuni de control
control packet pachet de control
control pad sector de comandă
control panel panou de comandă, panou cu elemente de control
control panel device (CDEV) dispozitiv din panoul de control în Macintosh
control pictures imagini de comandă/de control
control point punct de comandă/de control/de reper/de orientare
control program program de comandă/ de control

control program for micro-processors (CP/M) program de comandă pentru microprocesoare; program de control pentru micro-procesoare
control record înregistrare de control/de comandă/de gestiune
control statement instrucţiune de control
control structure structură de control
control unit unitate de comandă/bloc de comandă
control word cuvânt de control
Control+Alt+Delete comandă de iniţializare la cald
Control+Break comandă de întrerupere
control-based hyperlink hiperlegătură realizată printr-un control
Control-L protocol protocol Control-L, protocol LANC
controlled access system sistem cu acces controlat
controlled maintenance întreţinere dirijată/controlată
controlled start deschidere controlată/neautomatizată (a unei aplicaţii)
controlled variable variabilă controlată
controller controler, controlor
controller calibration calibrare a controlorului
controller card placă-controler
controller ID identificator al controlerului
controller names nume de controler
controller option opţiune a controlerului
controller test testare a controlerului
controller type tip de controler
controlling software program software de comandă (driver de dispozitiv), program de control
Control-M protocol protocol Control-M
control-menu box casetă cu meniul de control
controls (set de) comenzi; elemente de comandă; controale
controls commands comenzi de configurare, instrucţiuni de control
Control-S protocol protocol Control-S, protocol SyncroEdit
conventional convenţional
conventional color printing tipărire color convenţională
conventional data handling procesare a datelor convenţionale
conventional memory memorie convenţională
conventional method metodă convenţională
conventional programming programare convenţională
convergence convergenţă
conversation channel canal de discuţii
conversation window fereastră pentru conversaţii
conversational conversaţional, interactiv
conversational compiling compilare conversaţională/interactivă
conversational mode mod conversaţional
conversational terminal terminal conversaţional
conversion conversie
conversion error eroare de conversie
conversion function funcţie de conversie
conversion option opţiune pentru conversie
conversion table tabel de conversie
convert a converti, a transforma
converter program de conversie
convolution convoluţie
convolution kernel nucleu de convoluţie
convolution tables tabele de convoluţie
cookie fişier cookie
cookie authentication autentificare prin fişiere cookie
cookie file fişier cookie
cookie information informaţii din cookie
cookie privacy confidenţialitatea fişierelor cookie
cookie servers servere-cookie
cooperative applications aplicaţii cooperative/cooperatiste
cooperative multitasking multi-tasking cooperatist/în cooperare
copper pair cablu bifilar de cupru
coprocessor coprocesor
coprocessor bus I/O mode mod I-E al magistralei coprocesorului
copy copie//a copia
Copy button butonul Copy, butonul pentru copiere
copy fitting încadrare a copiei
copy process proces de copiere
copy protected protejat la copiere, protejat împotriva copierii
copy protection protecţie la copiere
copy queue coadă (de aşteptare) la copiere
copy recipient destinatar al copiei
copy session sesiune de copiere
copy shop centru de copiere/pentru executarea de copii xerografice
copyleft copyleft
copyright copyright, drept de reproducere, drept de autor
copyright directory size mărime a directorului de copyright
copyright directory virtual address adresă virtuală a directorului de copyright
copyright infringement încălcare a drepturilor de autor
copyright line (rând cu) informaţii cu privire la dreptul de autor
CORAL 66 limbaj de programare în timp real
CORBA (Common Object Request Broker Architecture)arhitectură CORBA
cordless painting tablet planşă de desenat fără fir
core miez, nucleu
core access protocol protocol central de acces
core component componentă centrală
core dump golire a memoriei, tipărire a conţinutului memoriei; imagine a (conţinutului) memoriei
core fonts fonturi principale, fonturi de bază
core map hartă a memoriei
core protocol protocol central/de bază
core set of modulation protocols set central de protocoale de transmisie
CorelDraw! program de grafică de la Corel Systems Corporation
core-logic chip set set de cipuri logice centrale
corner point punct de inflexiune, punct unghiular
corona wire cablu corona
coroutine corutină
corporate administrator administrator de firmă
corporate applications aplicaţii de firmă
corporate install options opţiuni de instalare globale/pe firmă
corporate net reţea a firmei
corporate network reţea de firmă
corporate settings configuraţie globală, configuraţie pentru întreaga firmă
corporate standard standard la nivelul întregii firme
corporate user utilizator din cadrul unei firme, utilizator care foloseşte un software la serviciu
correction curve curbă de corecţie
correction pair pereche de cuvinte pentru corectare
corrections corecturi
corrective action acţiune corectivă/de retuş
corrective maintenance întreţinere corectivă, depanare
corrective settings parametri de corecţie
correspondence problem problemă de corespondenţă
correspondent entities entităţi corespondente
corrupt alterat, denaturat, falsificat, viciat; deteriorat; corupt//a infesta, a deteriora, a afecta
corrupt data date incorecte/denaturate
corrupt disk suport defect/deteriorat, disc defect
corrupt file fişier deteriorat
corrupt object obiect deteriorat
corrupt string table tabelă de şiruri deteriorată
corrupted alterat, denaturat, falsificat; deteriorat, corupt
corrupted file fişier deteriorat/defect/alterat/corupt
corrupted page pagină deteriorată, pagină coruptă
cost per page cost pe pagină
count of lines număr de rânduri
countdown numărare regresivă; numărătoare inversă
counter contor, numărător; tavă; sursă de date
counter sign contrasemnătură
counter signatures contrasemnături
counter variable variabilă contor
counterclockwise în sens antiorar, în sens invers acelor de ceasornic
counterfeiter falsificator
country ţară
country code cod de ţară, prefix de ţară
country container conteiner de ţară
country name nume de ţară
country/region code cod de ţară, prefix de ţară, indicativ de ţară
Courier font Courier
courseware software educaţional
courtesy copy (CC) copie CC, exemplar de complezenţă
covariance covarianţă; moment de corelare
cover letter scrisoare de prezentare
cover page pagină de gardă
coverage grad/putere de acoperire
covert channel canal clandestin
CP/M (Control Program for Microprocessors) program de comandă pentru microprocesoare
cpi (characters per inch) caractere pe inci
CPM (Critical Path Method) metoda căii critice/ drumului critic
CPS furnizor de servicii de criptografiere
cps (characters per second) caractere pe secundă
CPU (Central Processing Unit) unitate centrală de prelucrare, (micro)procesor
CPU fan ventilator pentru unitatea CPU/pentru procesor
CPU graphs diagrame pentru procesor
CPU speed viteză a procesorului
CPU time timp de unitate centrală/de procesor
CPU type tip de procesor
CPU usage utilizare a procesorului, ocupare a procesorului, solicitare a procesorului
CPU usage history istoric al utilizării procesorului, istoric al ocupării procesorului
crack spargere (a codurilor de protecţie)
cracker cracker, spărgător de coduri
crash blocare, cădere (a calculatorului)//a cădea, a se bloca
crash dump listare a memoriei la cădere; imagine a memoriei
crashed căzut, blocat
crawl depth adâncime de urmărire, adâncime de căutare
CRC error eroare CRC, eroare de redundanţă
create a crea
creation date dată de creare
creation parameters parametri de creare
credentials date de identificare; referinţe
credit card information informaţii despre cartea de credit
credit card number număr al cărţii de credit
creeping featurism perfecţionism
CREN Corporation for Research and Educational Networking
crippled version versiune incompletă
crisp foarte clar, bine definit, cu contrast puternic
criss-cross în zig-zag, trăsături de haşurare
criteria criteriu
criteria range domeniu de criterii
criterion criteriu
critical error eroare critică
critical event eveniment de maximă importanţă
critical file fişier indispensabil, vital
critical information informaţii esenţiale
critical path method (CPM) metoda căii critice/drumului critic
critical region regiune critică
critical section secţiune vitală/critică (a programului), fragment de cod prioritar
critical stop întrerupere critică, oprire critică
critical system memory memorie de sistem critică
critical variable variabilă semnificativă/vitală
CRL Distribution Point punct de distribuţie a listei CRL (de blocări)
CRL entry înscris în lista de blocări (CRL)
CRL extensions anexe ale listei CRL
CRL issuer emitent al listei CRL
crop a decupa, a tăia, a tunde
crop handle marcaj pentru decupare/tăiere
crop mark semn pentru decupare/tăiere
crop marquee casetă de tăiere/pentru decuparea unei poze
crop out a tăia, a elimina prin tăiere/prin decupare
crop tool instrument de tăiere/decupare
cropped decupat
cropping decupare, tăiere, eliminare
cross compilation compilare încrucişată
cross hair fir reticulat
cross linked cu legături încrucişate
cross mount point punct de încărcare încrucişată
cross reference table tabelă de corespondenţă
crossbar bară în cruce
cross-device link legătură încrucişată, legătură peste mai multe dispozitive
cross-encrypted password parolă codificată încrucişat; parolă cu codificare încrucişată
crossfoot control încrucişat
crossfooting control încrucişat, verificare pe orizontală
crosshair fir reticular
cross-hair pointer cursor (cu fire) în cruce
cross-hatching haşurare încrucişată
crosslink legătură încrucişată
crosslinked cu legătură încrucişată
crosslinked files fişiere cu legături încrucişate
cross-linked files fişiere suprapuse
cross-platform application aplicaţie multiplatformă/compatibilă cu diverse platforme
cross-platform class clasă multiplatformă/compatibilă cu diverse platforme
cross-platform class library bibliotecă de clase multiplatformă
cross-platform client client multiplatformă, client inter-plat-forme
cross-platform computing utilizare pe platforme diferite
cross-platform format format multiplatformă
cross-platform language limbaj multiplatformă/pentru platforme diverse
cross-reference trimiteri în text, referiri la un alt text, trimiteri la alte referinţe
cross-stitch model cu cruciuliţe, ştih cruciuliţă
crosstalk diafonie, intermodulaţie, convorbiri suprapuse
crosstalk interference interferenţă diafonică
CRT monitor CRT
CRT (Cathode Ray Tube) tub catodic
CRT (Chinese remainder theorem) teorema chineză a restului
CRT monitor monitor CRT, monitor cu tub catodic, monitor clasic
CRT refresh rate frecvenţă de împrospătare a imaginii CRT
CRT view port port de vizare CRT
crucial file fişier vital
cryogenic storage memorie supraconductoare/criogenică
cryptanalysis analiză a cifrurilor, analiză criptografică, criptanaliză
Crypto-API interfaţă API securizată
cryptogram criptogramă
cryptographic algorithm algoritm criptografic
cryptographic checksum (CCS) sumă de control criptografic
cryptographic code cod criptografic
cryptographic function funcţie de criptografiere, funcţie criptografică
cryptographic key cheie de codificare/criptare; cheie criptografică, cheie de criptografiere
cryptographic service provider (CSP) furnizor de servicii de codificare /de criptografiere
cryptographic system sistem de cifrare/criptare/criptografiere
cryptography criptografie
cryptology criptologie
cryptosystem (CS) criptosistem, sistem criptografic
cryptovariable (CV) variabilă criptografică
CS (Cryptosystem) criptosistem, sistem criptografic
CSID (Called Station Identifier) indicativ al sistemului apelat
CSLIP (Compressed SLIP) protocol CSLIP
CSMA (Carrier Sense Multiple Access) acces multiplu cu detectarea purtătoarei
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision
acces
Avoidance)
multiplu cu detectarea purtătoarei şi evitarea coliziunilor
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision
acces
Detection)
multiplu cu detectarea purtătoarei şi a coliziunilor
CSNET (Computer Science Network) reţeaua de comunicaţii CSNET
CSO name server (Computing Service Office) server de nume CSO
CSP (Cryptographic Service Provider) furnizor de servicii de codificare
CSS (Cascading Style Sheet) foaie de stil în cascadă
CSS selector selector pentru foi de stil în cascadă
CSV (Comma Separated Values) extensie de fişier cu valori despărţite prin virgulă
CTD (Cumulative Trauma Disorder) sindromul traumatismelor cumulate
CTL listă a certificatelor de încredere (CTL)
CTL Name nume al listei CTL
CTL Storage adresă a listei CTL
Ctrl tasta Ctrl
Ctrl (Control) key tasta Ctrl
Ctrl+Break (Control+Break) comandă de întrerupere
Ctrl-Alt-Del combinaţie de iniţializare la cald
CTS (Carpal Tunnel Syndrome) sindromul de durere carpiană
cube cub
CUI (Centre Universitaire d’Informatique) departamentul de informatică al Universităţii din Geneva

cumulative trauma disorder (CTD) durere provocată de traumatisme succesive/ cumulate; sindrom al traumatismelor cumulate
currency valută; monedă
currency decimal symbol simbol zecimal pentru valute
currency format format monetar/valutar
currency formatting formatare monetară
currency grouping symbol simbol de grupare pentru valute
currency symbol simbol valutar
currency value valoare monetară
current actual, curent
current cell celulă curentă
current cell indicator indicator al celulei curente
current command comandă curentă
current date dată curentă
current directory director curent
current drive unitate de disc/partiţie curentă
current graph diagramă curentă
current instruction instrucţiune curentă
current location adresă curentă; poziţie curentă
current pick variantă/alegerea curentă
current time oră curentă
current window fereastră curentă
currently momentan; curent
cursor cursor; fişier temporar
cursor blink rate viteză de clipire a cursorului
cursor concurrency simultaneitate a cursorului
cursor control comandă a cursorului
cursor control language (CCL) limbaj de comandă pentru cursor; limbaj pentru controlul cursorului
cursor handle indicativ al cursorului
cursor key tastă cu săgeată, tastă pentru deplasarea cursorului
cursor keypad mode taste numerice pentru cursor
cursor operations operaţii legate de cursor; operaţii ale cursorului
cursor size mărime a cursorului
cursor state stare a cursorului
cursor type tip de cursor
cursor-control key tastă pentru deplasarea cursorului
cursor-movement key tastă pentru deplasarea cursorului
curtate linie/diviziune orizontală
curve diagramă, grafic, curbă caracteristică; curbă
curve follower cititor de curbe
curve generator generator de curbe
curved path cale curbă, contur curb
custom personalizat, individualizat, definit de utilizator
custom access rights drepturi de acces personalizate
custom brush pensulă personalizată
custom build construcţie personalizată
custom color culoare compusă, culoare adaptată
custom compression settings parametri de comprimare personalizaţi
custom dictionary dicţionar personal, dicţionar personalizat
custom dictionary files fişiere cu dicţionarul personal
custom events evenimente personalizate
custom exceptions excepţii individualizate

custom form handler procesor de formulare personalizate, subrutină pentru procesarea formularelor personalizate
custom installation configuraţie personalizată
custom markup tag etichetă de balizare personalizată
custom paper format de hârtie personalizat
custom preview icon pictogramă personalizată de previzualizare
custom proxy settings parametri personalizaţi pentru proxy
custom rotate rotire personalizată
custom scale factors factori de scalare personalizaţi
custom scales scale personalizate
custom schedule program personalizat
custom settings atribute de personalizare
custom setup instalare personalizată; configuraţie proprie, personalizată
custom size preview previzualizare cu dimensiuni personalizate
custom tonal map tonalităţi personalizate
custom view vedere personalizată
customer record înregistrare a clientului, fişă a clientului
customer service asistenţă pentru clienţi; service pentru clienţi
customizable toolbar bară cu instrumente personalizabilă
customization code cod de personalizare
customization options opţiuni de personalizare
customizations personalizări
customize a personaliza
customized error numbers numere de eroare personalizate/individualizate
cut a decupa; a tăia
cut and paste decupare şi lipire, tăiere şi lipire
cut and paste options opţiuni pentru decupare/tăiere şi lipire
Cut button butonul Cut; butonul pentru decupare/tăiere
cut off a decupa, a tăia
cut point punct de tăiere
cutout decupaj
cut-out letters litere decupate (din poze)
cutover transfer, basculare
cut-sheet feeder alimentator cu foi separate
cutter ghilotină/cuţit
CV (Cryptovariable) criptovariabilă, variabilă criptografică
CVF (Compressed Volume File) fişier de volum comprimat
cyan azuriu
cybernetics cibernetică
cyberphobia ciberfobie, teamă de calculatoare
cyberpork bani cheltuiţi pentru supermagistrala informaţională
cyberpunk cyberpunk, literatură cyberpunk
cybersex cybersex, sex cibernetic
cyberspace ciberspaţiu, spaţiu virtual
cycle ciclu
cycle of operation ciclu de funcţionare
cycle steal furt de ciclu
cycle time durată a ciclului, timp de ciclu
cyclic code cod ciclic/polinomial
cyclic display device dispozitiv de afişare ciclică

cyclic redundancy check (CRC) control al redundanţei ciclice; verificare a redundanţei ciclice, detectare a erorilor de transmisie
cyclic shift deplasare ciclică
cylinder cilindru
Cylinder/Head/Sector (CHS) cilindru/cap/sector, schemă de adresare pentru unităţile de disc
Cypherpunk cypherpunk, programator cu vederi „radicale”
D (decipher) a descifra, a decodifica
D (deciphering) decodificare; operaţie de descifrare
D size format D
D size sheet foaie în format D
DA (Desktop Accessory) programe auxiliare
da Vinci toolset set de instrumente da Vinci
DAA (Data Authentication Algorithm) algoritm de autentificare a datelor
DAC (Data Authentication Code) cod de autentificare a datelor
DAC (Digital-To-Analog Converter) utilitar de conversie digitalanalogic
DAC attached ataşare prin DAC
dagger function funcţie logică NOR (NU-SAU)
daisy chain conectare în cascadă//a înlănţui
daisy chaining afişare înlănţuită, legarea mai multor dispozitive
daisy wheel rozetă, dispozitiv amovibil pentru tipărire
daisychain conectare în cascadă//a înlănţui
daisywheel rozetă, dispozitiv amovibil pentru tipărire
daisywheel printer imprimantă cu rozetă
damaged deteriorat
damaged disk disc deteriorat/cu defecte
damaged image imagine deteriorată
damaged sector sector defect, sector distrus
DAP (Direct Access Protocol) protocol de acces direct
dark fiber fibre optice neutilizate
DAS (Data Access System) sistem de gestiune a accesului la date
DASD (Direct Access Storage Device) dispozitiv de stocare/memorare cu acces direct
dash liniuţă; cratimă
dash dot linie-punct
dash dot dot linie-punct-punct
dashed punctat
DAT extensie pentru fişiere de date
DAT (DDS1&2) unitate cu bandă (pentru copii de siguranţă)
DAT (Digital Audio Tape) bandă audio digitală, casetă DAT
DAT drive unitate DAT, unitate pentru casete DAT
data date, informaţii; valoare
data abstraction abstractizare a datelor
data access component componentă pentru accesul la date
data access page pagină de acces la date
data access system (DAS) sistem de gestiune a accesului la date
data acquisition colectare a datelor, achiziţie de date
data acquisition system sistem de colectare/culegere/achiziţie de date
data administration administrare a datelor, gestiune de date
data analysis analiză a datelor
data area domeniu de date
data attribute atribut de date
data authentication autentificare a datelor
data bank bancă de date
data base bază de date
data base management gestiune a bazelor de date
data base management system sistem de gestiune a bazelor de date
data base manager administrator al bazei de date
Data Base Task Group (DBTG) Grupul pentru Studiul Bazelor de Date
data binding legare/asociere a datelor; legare de date
data bits biţi de date
data block bloc de date
data breakpoint punct de întrerupere a referinţei
data bus magistrală de date
data bytes octeţi de date
data caching accelerare a datelor, salvare în cache a datelor
data capture capturare de date, introducere de informaţii/date în calculator
data card cartelă oarbă
data carrier purtătoare de date, suport de informaţii
Data Carrier Detect (DCD) detectare a purtătoarei de date
data cartridge casetă de date
data cell celulă de date
data cell memory memorie cu celule de date
data channel canal de date
data check verificare a datelor
data ciphering processor (DCP) procesor pentru codificarea datelor
data circuit circuit de date
data circuit-terminating equipment (DCE) echipament terminal al circuitului de date
data collection colectare/culegere de date
data collection station staţie/post de culegere de date
data column coloană de date
data commands instrucţiuni pentru date
data communication transmitere/comunicare de date
data communication equipment (DCE) echipament pentru transmiterea de date
data compression comprimare a datelor
data concentrator concentrator de date
data conferencing conferinţă de date
data connection legătură de date
data consistency corectitudine a datelor
data consumer consumator de date
data contamination contaminare a datelor
data content description descriere a conţinutului de date
data control control al datelor
data control language (DCL) limbaj DCL
data conversion conversie de date/a datelor
data converter convertor de date
data corruption modificare/alterare/corupere a datelor
data cube cub de date
data definition definire a datelor
data definition language (DDL) limbaj de definire a datelor
data deletion ştergere a datelor
data density densitate de date
data dependency dependenţă de date
data description descriere de date
data description language (DDL) limbaj de descriere a datelor
data dictionary dicţionar de date
data dictionary table tabel al unui dicţionar de date
data directory director de date
data display afişare a datelor
data display form formular de afişare a datelor
data display page pagină pentru afişarea de date
data document document cu date
data drive unitate/partiţie de date
data editing form formular de editare a datelor
data element element de dată, dată elementară, element informaţional
data encipherment cifrare a datelor, codificare a datelor
data encryption cifrare/codificare a datelor
data encryption equipment (DEE) echipament de codificare a datelor; mijloace de codificare a datelor
data encryption standard (DES) standard pentru codificarea datelor
data entity entitate de date
data entry introducere de date; introducere a datelor
data entry application aplicaţie pentru introducerea de date
data entry mode mod introducere de date
data error eroare de date
data event eveniment de date
data exception excepţie de date
data exchange interface (DXI) interfaţă pentru schimbul de date
data field câmp de date
data file fişier de date
data file format format al fişierului de date
data flow flux de date
data flow chart grafic al fluxului de date
data flow diagram diagramă a fluxului de date
data flow graph grafic al fluxului de date
data fork ramificaţie de date
data form formular de date
data format format de date
data gloves mănuşi digitale, mănuşi electronice
data guarding asigurare a datelor
data handling tratare/prelucrare a datelor
data highway magistrală de date
data hold reţinere/stocare a datelor
data holder conteiner de date
data hypercube hipercub de date
data identifier (DID) identificator de date
data independence independenţă a datelor
data input station staţie/post de introducere a datelor
data insertion inserare de date
data integrity integritate a datelor
data interchange format (DIF) format de fişier pentru simplificarea schimbului de date
data interchange format (DIF) file fişier DIF
Data Interchange Standards Association (DISA) Asociaţia pentru Standardele pentru Transferul de Date
data inventory inventar al datelor
data item articol de date
data late error eroare de întârziere a datelor
data link legătură de date
data link control (DLC) control al legăturilor de date
data link layer strat al legăturilor de date
data link system sistem de transmitere a datelor
data location poziţie (pe disc) a clusterului de date
data loss pierdere de date
data management administrare/gestionare a datelor
data management strategy strategie de gestionare a datelor
data manipulation manipulare a datelor, operaţiuni de lucru cu date
data manipulation language (DML) limbaj de manipulare a datelor
data manipulation logic cod de manevrare a datelor
data manipulation rule regulă de manipulare a datelor
data mapping asociere a datelor
data marker marcaj de date, element de reprezentare a valorii într-o diagramă
data mart magazin de date
data massage „masare” a datelor, toaletare a datelor
data medium mediu/suport de date/de informaţii
data medium protection device dispozitiv de protecţie a suportului de date
data mining prospectare a datelor
data mirroring oglindire a datelor
data model model de date
data modeling facility serviciu de modelare a datelor
data modem modem de date, modem numai pentru transmiterea de date
data modification modificare a datelor
data module modúl de date
data multiplexer multiplexor de date
data name nume de dată
data network reţea de date
data normalization normalizare a datelor
data object obiect conţinând date, obiect de date, tabel
data object model model de obiect de date
data options opţiuni pentru date
data organization organizare a datelor
data overrun depăşire de date
data overrun error eroare de depăşire de date
data packet pachete de date
data path cale de date
data pointer pointer de date
data points puncte de date, puncte de reprezentare grafică
data preparation pregătire a datelor
data privacy confidenţialitate a datelor
data processing prelucrare/procesare a datelor
data processing center centru de prelucrare a datelor/informaţiilor
Data Processing Management Association (DPMA) Asociaţia pentru Managementul Prelucrării de Date
data processing node nod de prelucrare a datelor
data processing station staţie/post de prelucrare a datelor
data processing system sistem de prelucrare a datelor
data processing system security securitate/protecţie a sistemului de prelucrare a datelor
data processor procesor de date, unitate centrală a calculatorului
data protection protecţie a datelor
data provider furnizor de date
data quality calitate a datelor
data range grup/domeniu de date
data rate viteză a datelor
data record set de date, bloc de date; înregistrare de date
data redundancy redundanţă a datelor, repetare a datelor
data register registru de date
data reliability siguranţă a datelor
data representation reprezentare a datelor
data retention capacitate (a memoriei) de a păstra datele
data retrieval încărcare a datelor, citire a datelor
data routing dirijare a datelor
data row rând de date
data safeguard technique tehnologie/metodă de protejare a datelor
data section secţiune de date
data security securitate/protecţie a datelor
data security device (DSD) dispozitiv de securitate a datelor
data segment segment de date
data segment ID identificator al segmentului de date
data series set/serie de date
data service unit (DSU) dispozitiv/modúl de prelucrare a datelor
data services servicii de date
data services server serverul pentru servicii de date
data set adaptor de linie (modem)
data set label (DSL) etichetă a setului de date
Data Set Ready (DSR) funcţie pentru controlul pachetelor de date
data sheet foaie de date
data signaling rate (DSR) viteză de transmisie a datelor
data sink colector de date
data slicing triere a datelor
data source sursă de date
data source document document sursă de date
data source name (DSN) nume al sursei de date/denumire a sursei de date (în ODBC)
data source tier etaj al sursei de date
data station staţie/post de date
data storage stocare de date
data striping distribuire a datelor
data structure structură a datelor
data structuring rule regulă de structurare a datelor
Data Switching Exchange (DSE) schimb prin comutare de date
data table tabel de date
data terminal terminal de date
data terminal equipment (DTE) echipament tip terminal de date
data trace urmă a datelor
data transaction tranzacţie cu date
data transfer instruction instrucţiune de transfer de date
data transfer integrity integritate a transferului de date
data transfer phase fază de transfer al datelor
data transfer rate viteză/rată de transfer al datelor
data translation traducere de date
data transmission transmisie de date
data transmission chain lanţ transmisie (a datelor)
data transmission circuit circuit de transmisie a datelor
data transmission rate viteză de transmisie a datelor
data type tip de dată
data type identifier identificator/indicativ al tipului de date
data validation confirmare/validare a datelor
data validation formatting atribute pentru validarea datelor
data validation program program de validare a datelor
data value valoare a datelor
data value set set de valori de date
data volatility volatilitate a datelor
data warehouse (DW) depozit de date; depozit informaţional

data width capacitate de prelucrare, lăţime a benzii de date, număr de biţi de date prelucraţi simultan
database bază de date
database administration administrare a bazei de date
database administration language limbaj de administrare a bazelor de date
database administrator (DBA) administrator al bazei de date
database analysis tools instrumente pentru analize în bazele de date
database application aplicaţie pentru baze de date
database connection string şir de conectare la baza de date
database connectivity method metodă de conectare la bazele de date
database design proiectare a bazei de date; configuraţie a bazei de date
database diagram diagramă de bază de date
database driver driver pentru baze de date
database engine motor al bazei de date
database engine version stamp versiune a motorului bazei de date
database entries intrări din baza de date, înregistrări din baza de date
database file fişier al bazei de date
database file organization organizare a fişierelor unei baze de date
database handler gestionar/procesor al bazei de date
database item element din baza de date
database key cheie a bazei de date
database language limbaj pentru baze de date
database management gestiune a bazelor de date
database management program program de gestiune a bazelor de date
database management system (DBMS) sistem de gestiune a bazelor de date
database manager gestionar al bazei de date
database object obiect bază de date
database options opţiuni pentru baza de date
database organization organizare a bazei de date
database project proiect de bază de date
database query interogare a bazei de date
database repair reparare a bazei de date
database schema schemă a bazei de date
database security sistem de securitate al bazei de date
database server server de baze de date
database signature semnătură a bazei de date
database structure structură a bazei de date
database subschema subschemă a bazei de date, schemă secundară a bazei de date
database synchronization program program de sincronizare a bazelor de date
database system sistem pentru baze de date
database table tabel al bazei de date
database tracing urmărire a bazei de date
database user utilizator al bazei de date
database utility utilitar al bazei de date
databinding legare de date
data-binding expression expresie pentru legarea datelor
data-bound OLE Control obiect OLE Control asociat datelor
data-capture board placă pentru capturi de ecran/pentru capturi de date
data-centric orientat/bazat/centrat pe date
data-centric approach abordare centrată pe date
data-compression protocol protocol de comprimare a datelor
data-encoding scheme metodă/schemă de codificare a datelor
data-entry form formular pentru introducerea datelor
data-entry operator operator pentru culegerea de date/pentru introducerea de date
datagram datagramă, pachetul generat de IP şi expediat de SLIP
datagram reset frequency frecvenţă de ştergere a datagramei
datagram service serviciu de datagrame
datagrams failing fragmentation fragmentare eşuată/nereuşită a datagramei
datagrams forwarded datagrame retransmise/înaintate
datagrams received datagrame primite/recepţionate
datagrams sent datagrame trimise/expediate
datagrams successfully fragmented fragmentare reuşită a datagramelor
data-heavy application aplicaţie cu volum mare de date
datapac datapac, reţea cu comutare de pachete
data-related event eveniment dependent/legat de date
data-sensitive fault defecţiune evidenţiată prin prelucrarea datelor
dataset set de date
datasheet foaie de date
datasheet entry intrare din foaia de date
data-type conversion conversie a tipului de date
data-type declaration declaraţie a tipului de date
data-type misalignment tip de date eronat
date dată (calendaristică)
date and time questions întrebări cu privire la dată şi oră
date completed dată de finalizare
date deleted dată a ştergerii, dată de ştergere
date end dată finală
date format format de dată
date function funcţie de dată
date line rând pentru dată
date modified dată de modificare
date question întrebare referitoare la dată/pentru indicarea datei
date received data primirii (unui mesaj)
date separator separator pentru dată
date sequence ordine cronologică
date style stil de dată; format de dată
dates date
daughterboard placăfiică, placă de circuite secundară
day zi; ziua
dBASE for Windows dBASE pentru Windows, program de gestionare a bazelor de date
DBCS (Double-Byte Character Set) set de caractere de doi octeţi
DBF extensie pentru fişiere dBASE
DBMS (Database Management System) sistem de gestionare a bazelor de date
dbs (databases) baze de date
DBTG (Data Base Task Group) grup din cadrul conferinţei CODASYL orientat pe studiul bazelor de date
DC c.c., curent continuu
DC 6000 tip de unitate cu bandă
DC locator detector al controlerului de domeniu
DCC (Direct Cable Connection) sistem de conectare directă în reţea
DCD (Data Carrier Detect) detectare a purtătoarei de date
DCE (Data Circuit-terminating Equipment) echipament terminal al circuitului de date
DCE (Data Communication Equipment) echipament pentru transmiterea de date
DCE (Distributed Computing Environment) mediu de prelucrare distribuit
DCE speed viteza DCE
DCI (Display Control Interface) interfaţă pentru controlul monitorului
DCL (Data Control Language) limbaj DCL
DCP (Data Ciphering Processor) procesor pentru codificarea datelor
DCP (Diagnostic Control Program) program pentru operaţii de diagnosticare
DCT (Discrete Cosine Trans-form) standard de compresie intraframe pentru video
DCU (Data Ciphering Unit) codificator de date
DD (Double-Density) dublă densitate
DDC (Display Data Channel) canal pentru informaţii despre monitor
DDE (Dynamic Data Exchange) schimb dinamic de date
DDE client client DDE
DDE item articol/element DDE
DDE server server DDE
DDE topic subiect DDE
DDL (Data Definition/Description Language) limbaj de definire/descriere a datelor
DDN (Defense Data Network) reţea de date a Departamentului Apărării din SUA, reţea militară americană
DDNS (Dynamic DNS) DNS dinamic
deactivate a dezactiva
deactivation code cod de dezactivare
dead battery baterie consumată
dead end punct final, punct ultim
dead end user utilizator fără experienţă
deadlock blocare definitivă/fatală, blocare reciprocă, interblocare
deadlock condition condiţie de interblocare
deadlock detection detecţie a blocării definitive/fatale
deadlock prevention prevenire/evitare a blocării definitive/fatale
deadly embrace blocare fatală, interblocare
dead-zone unit unitate de zonă moartă
dealocate a elibera
debounce filtrare a contactelor tranzitorii
debug a deparazita
debug multithreaded deparazitare multifilară
debug session sesiune de deparazitare
debug settings parametri de deparazitare
debug window fereastră de deparazitare
debugger deparazitor, modúl/program de depanare, rutină de deparazitare
debugger operations operaţii ale deparazitorului
debugging deparazitare, detectare a erorilor
debugging single-step exception exceptare de un pas la deparazitare
DEC (decipher) descifrare; butonul „descifrare”
decal imagine abţibild
decentralized computer network reţea de calculatoare descentralizată
decimal zecimal(ă)
decimal digit cifră zecimală
decimal display afişaj zecimal
decimal marker semn zecimal
decimal notation notaţie zecimală
decimal number număr zecimal
decimal number system sistem numeric zecimal
decimal numeral numeral zecimal
decimal numeration system sistem de numeraţie zecimal
decimal point punct zecimal, virgulă zecimală
decimal separator separator zecimal
decimal symbol semn/separator zecimal; simbol pentru zecimale
decimal tab tabulator zecimal
decipher (D) operaţie de descifrare
deciphering (D) operaţie de descifrare
decision decizie
decision statement instrucţiune de transfer condiţionat
decision structure structură decizională
decision support application aplicaţie de asistenţă decizională
decision support system (DSS) sistem de asistenţă decizională
decision table tabelă de decizie
decision-support analysis analiză de asistenţă decizională
decision-support application aplicaţie de asistenţă decizională
decisionsupport query interogare de asistenţă decizională
deck pachet de cartele; pagină de gardă
declaration declaraţie, enunţ declarativ
declaration group grup de declaraţii
declaration section secţiune de declaraţii, secţiunea Declarations
declarative language limbaj declarativ
declarative markup language (DML) limbaj de marcare/balizare declarativ
declarative part parte declarativă
declarative referential integrity (DRI) integritate referenţială declarativă; metoda DRI
declarative region regiune/zonă declarativă
declarative statement declaraţie, instrucţiune declarativă
declared formal parameter list listă declarată de parametri formali
decline refuz
DECnet address adresă DECnet
decode a decodifica
decode time timp de decodare
decoded message parameters parametri de mesaj decodificaţi
decoded return values valori returnate decodificate
decoder decodor; decodificator
decoding decodificare
decoding error eroare de decodificare
decompile a decompila
decompiler decompilator
decomposition descompunere
decompress a decomprima
decompressing decomprimare (în curs), proces de decomprimare
decompression decomprimare
decompression failure eroare de decomprimare
decompression filter filtru de decomprimare
decompressor decomprimator
decorative decorativ
decorative border styles format de cadru decorativ
decrease micşorare, reducere
decrement a decrementa, a micşora o valoare
decrypt decodificat, decriptat
decryption decriptare, descifrare
dedicated dedicat, specializat
dedicated autotrace program program de autotrasare dedicat/specializat
dedicated file server server de fişiere dedicat
dedicated installer rutină de instalare dedicată/specializată
dedicated line linie (telefonică) dedicată
dedicated modem line linie de modem dedicată
dedicated network server server de reţea dedicat
dedicated resource resursă dedicată
dedicated router distribuitor dedicat
dedicated server server dedicat
dedicated software program software dedicat
DEE (Data Encryption Equipment) mijloace/echipament de codificare a datelor
deeply nested înseriat pe ultimul nivel
default prestabilit, predefinit, implicit, intrinsec; standard
default access permissions permisiuni de acces standard/implicite
default backdrop fundal standard/implicit
default beep semnal de atenţionare (standard)
default button buton prestabilit; buton standard/implicit
default cell margins margini de celulă standard
default cell spacing spaţiere a celulelor standard
default character caracter standard; personaj standard
default chat room spaţiu de chat standard, spaţiu virtual de discuţii standard
default chat server server de chat standard
default constructor constructor standard
default context context standard
default date dată implicită
default directory director prestabilit
default document document standard
default drive partiţie prestabilită/implicită
default editor editor (de text) prestabilit
default encoding codificare standard/implicită
default extension extensie implicită, extensie standard
default fill-in text text de completare standard
default font font prestabilit
default format format prestabilit; format standard
default gateway portal standard, portal implicit
default gateway address adresă de portal standard; adresă a portalului standard
default home page pagină de deschidere/iniţială prestabilită
default icon simbol standard; pictogramă implicită/standard
default language limbă standard, limbă implicită
default level nivel standard
default mode mod prestabilit/implicit
default number număr implicit, număr prestabilit
default numeric format format numeric prestabilit
default option settings configuraţie cu opţiuni standard
default paragraph font font de paragraf standard/implicit
default paragraph style stil de paragraf standard/implicit
default parameter parametru standard, parametru implicit
default password parolă standard, parolă implicită
default pattern model standard, model implicit
default printer imprimantă prestabilită; imprimantă standard, imprimantă implicită
default properties proprietăţi standard, proprietăţi implicite
default protocols protocoale standard, protocoale implicite
default quota record înregistrare de cotă standard
default radix rădăcină standard
default readings valori standard
default refresh frecvenţă de împrospătare standard, frecvenţă de împrospătare implicită
default schedule program de execuţie implicit
default security securitate standard, securitate implicită
default setting valoare predefinită/prestabilită; parametru standard/implicit
default size mărime standard, mărime implicită
default state stare standard, stare implicită/prestabilită
default system protocols protocoale de sisteme standard
default system setting configuraţie de sistem standard
default tab stops stopuri de tabulator standard/implicite
default text text standard
default time oră prestabilită, timp prestabilit
default timeout limită de timp standard
default time-to-live TTF standard, durată de viaţă standard
default toolbar buttons butoane standard pe bara cu instrumente
default tray tavă standard
default tree structură standard
default type creator creator de tip standard
default user utilizator standard, utilizator implicit
default value valoare predefinită/prestabilită; valoare standard, valoare implicită

defaults parametri iniţiali de configurare, parametri prestabiliţi; valori standard, parametri standard
defect defect
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Departamentul pentru Proiecte de Cercetare Avansată pentru Apărare
defer a amâna, a decala
deference amânare, decalare
deferred amânat, decalat
deferred maintenance întreţinere amânată/decalată
deferred printing tipărire amânată/decalată
define definire
definition definiţie
definition files fişiere de definiţii
definition list listă cu definiţii
definition term term de definiţie
defragging defragmentare
defragment a defragmenta
defragmentation defragmentare, optimizare
defragmented defragmentat
defragmenting defragmentare
defringe defranjurare, eliminare a franjurării
degauss demagnetizare (a monitorului)
degree grad
degree of multiprogramming grad de multiprogramare
deinitialize deziniţializare, anulare a iniţializării
Del (Delete) key tasta Del
delay amânare
delay element circuit de întârziere
delay line linie de întârziere
delay line storage memorie cu linie de întârziere
delay time amânare
delayed amânat
delayed rendering transmitere/transferare întârziată
delegate delegare
delegated sub-zone subzonă delegată
delegation delegare
deletable eliminabil
delete a elimina, a şterge
Delete ştergere
Delete (Del) key tasta Delete
delete character caracter de ştergere
delete event eveniment de ştergere
delete query interogare de ştergere/de eliminare
delete status stare de ştergere
deleting destructor destructor de ştergere
deletion date dată a ştergerii
delimited file fişier cu câmpuri delimitate
delimited text file fişier de text cu delimitare
delimited text format format de text cu delimitare
delimiter limitator, cod de delimitare; delimitator, separator, caracter separator
delimiter character caracter separator, delimitator, caracter de delimitare
delivery remitere/livrare
delivery address adresă de livrare, adresă a destinatarului
delivery modes moduri de livrare
delivery report raport de remitere/livrare
delocalised memory memorie delocalizată
delta value valoare delta, diferenţă dintre două semnale succesive
delurk a deconspira
demand lock blocare a cererii
demand paging paginare la cerere
demand-dial connection legătură prin modem de preluare
demand-paged virtual memory model model de memorie virtuală paginată la cerere
demo demonstraţie; program demonstrativ
demo speed viteză demonstrativă
demodulation demodulare
demodulator demodulator, dispozitiv pentru demodulare, care face conversia din analogic în digital
demonstration version versiune demonstrativă
demote a retrograda
demoted retrogradat
demount a descărca, a închide
demultiplexer demultiplexor
denominator numitor
densitometer densitometru, aparat pentru măsurarea densităţii foto
density densitate
density mask mască de densitate
deny refuz
department departament, secţie
department group grup de departament
departmental laser printer imprimantă laser departamentală
depend clause clauză de dependenţă
dependencies dependenţe
dependencies preserving decomposition descompunere cu conservarea dependenţelor
dependency dependenţă
dependency files fişiere dependente
dependency groups grupe dependente
dependency settings parametri dependenţi/subordonaţi
dependent succesor, descendent
dependent cell celulă descendentă
dependent compilation compilare dependentă
dependent worksheet foaie de calcul descendentă
deploy a plasa
deployment plasare
depth of focus profunzime a focalizării
depth search căutare în profunzime
deregistered eliminat
derivative action acţiune derivată
derived class clasă derivată
derived field câmp derivat
derived table tabel derivat
DES (Data Encryption Standard) standard pentru codificarea datelor
descender coborâtoare, element inferior de prelungire a literei
descending descrescător; descendent
descending sort sortare în ordine descrescătoare
descrambler (DSCR) decodificator de biţi
descreen eliminare a rasterului//a derasteriza
descreening derasterizare
descreening feature funcţie pentru eliminarea rasterizării/pentru derasterizare
description descriere
description space spaţiu pentru descriere
description text text descriptiv
descriptor descriptor
descriptor string şir de identificare
deselect deselectare, eliminare a marcajului//a deselecta
deserialization deserializare
design model; design//a proiecta
design automation automatizare a proiectării
design element element grafic/de design/de proiectare
design mode mod configurare; mod proiect
design rules checking verificare a regulilor de proiectare/de concepţie
design scheme schemă de design/proiectare
design screen ecran de proiectare
design set set de modele
design technique tehnică de proiectare
design template şablon de machetare, şablon de proiect
design time fază de proiectare
designing modelare, proiectare
design-master proiect principal, matriţă
design-master replica replică/copie a proiectului principal
desk accessory (DA) program auxiliar
desk application aplicaţie de birotică
desk checking verificare manuală
desktop calculator desktop; suprafaţă de lucru, fundal al ecranului
desktop accessory (DA) programe auxiliare
desktop administration administrare a suprafeţei de lucru
desktop animation animaţie a suprafeţei de lucru
desktop application aplicaţie client
desktop arrangement configuraţie a suprafeţei de lucru
desktop calculator calculator de birou; calculator client
desktop component componentă de pe suprafaţa de lucru
desktop computer calculator de birou, calculator desktop
desktop customization personalizare a suprafeţei de lucru
desktop files fişiere ale suprafeţei de lucru
desktop icons pictograme pe suprafaţa de lucru
desktop information informaţii despre suprafaţa de lucru
desktop information manage-ment program program pentru gestionarea informaţiilor pe calculator
desktop items obiecte pe suprafaţa de lucru
desktop machine calculator desktop, calculator de birou
desktop management configuration configuraţie a administrării suprafeţei de lucru
desktop management interface (DMI) interfaţă pentru gestionarea suprafeţei de lucru
Desktop Management Task Force (DMTF) organizaţie orientată pe gestionarea echipamentelor
desktop microphone microfon de birou
desktop operating system sistem de operare pentru calculatoare client
desktop pattern model/textură pentru suprafaţa de lucru
desktop presentation prezentare pe calculator
desktop printer imprimantă desktop/de birou
desktop product produs software
desktop publishing (DTP) sistem de editare computerizată/pe calculator, tehnoredactare computerizată
desktop RDBMS sistem RDBMS pentru calculatoare personale/client
desktop scanner scaner desktop/de birou
desktop settings parametri ai suprafeţei de lucru
desktop speaker difuzor de birou
desktop stereo speakers difuzoare stereo de birou
desktop system calculator client, sistem de calcul client
desktop toolbar bară cu instrumente pe suprafaţa de lucru
desktop video program de editare video pe calculator
desktop wallpaper tapet pe suprafaţa de lucru
despeckle a elimina petele
despeckling eliminare a petelor
despool a extrage din coada de aşteptare
destination destinaţie; obiectiv
destination address adresă de destinaţie
destination application aplicaţie de destinaţie
destination directory director de destinaţie
destination disk dischetă de destinaţie; disc de destinaţie
destination document document de destinaţie
destination file fişier de destinaţie
destination folder dosar de destinaţie
destination server server de destinaţie
destructive read citire destructivă
destructors destructori
detach a extrage, a desprinde/a desface (un fişier anexat)
detail detaliu
detail cell celulă de detaliu/ cu informaţii detaliate
detail data date detaliate/de detaliu, date dintr-o tabelă secundară
detail level nivel de detaliu
detail pane panou de detaliere
detail row rând cu detalii
detail table tabel cu detalii
detailed information informaţii detaliate
detailed security model model de securitate detaliat
detailed tracking urmărire detaliată
details pane panou de detalii
detect a detecta
detect mode mod detectare
detectable element element detectabil
detectable segment segment detectabil
detected detectat; identificat
detection detectare, operaţie de detectare a componentelor hardware
detection error eroare de detectare
detection function funcţie de detectare
detection manager error eroare a sistemului de detectare
detection module modul de detectare
detection progress stare a procesului de detectare
detectivity detectibilitate
deterministic function funcţie deterministă
deterministic program program determinist
develop a proiecta
developer proiectant
developer-definable tag etichetă definibilă de către programator
development environment mediu de programare/de dezvoltare
development language limbaj de programare
development software program de creaţie/dezvoltare
development team echipă de elaborare
development tools instrumentele de creaţie/de dezvoltare
development window fereastră de creaţie/programare
developmental baseline bază de dezvoltare
device aparat, dispozitiv
device address adresă a dispozitivului, adresă a aparatului
device assignment afiliere a dispozitivului, asociere a dispozitivului
device assignment error eroare de afiliere a dispozitivului
device block size mărime a blocului de dispozitiv
device busy dispozitiv ocupat
device class clasă dispozitiv
device conflict conflict de dispozitive
device contention conflicte între dispozitive
device context context de dispozitiv
device context (DC) handle indicativ de context de dispozitiv
device control caracter de comandă a dispozitivului; comandă a dispozitivului
device control character caracter de control al aparatului/echipamentului, caracter de serviciu
device coordinate coordonată a dispozitivului/a aparatului
device coordinate transformation transformare a coordonatelor dispozitivului
device description descriere a dispozitivului
device driver driver pentru dispozitiv, program intermediar de comandă
device driver component componentă a driverului de dispozitiv
device error eroare de dispozitiv
device events evenimente de dispozitiv
device file fişier de dispozitiv (.dat)
device font font de dispozitiv
device handle pointer de dispozitiv
device I/O error eroare de I-E la dispozitiv
device ID identificator de dispozitiv
device independence independenţă de dispozitiv
device independent independent de dispozitiv
bitmap independentă de dispozitiv, imagine bitmap independentă de dispozitiv; standard de
device independent bitmap (DIB) imagine independent de dispozitiv
device info structure structură de informaţii despre dispozitiv
device installation instalare de dispozitiv; instalare a dispozitivului
device limit limită de dispozitiv
device list listă de dispozitive
device manager manager de dispozitive
device map alocare a dispozitivelor
device name denumire a dispozitivului; nume al dispozitivului
device node nod de dispozitiv
device options opţiuni ale dispozitivului; opţiuni pentru dispozitive
device parity error eroare de paritate a dispozitivelor
device preinstall preinstalare a dispozitivului
device profile profil de dispozitiv
device request solicitare de dispozitiv
device request parameters parametri de solicitare de dispozitiv
device resources resurse de dispozitiv
device selection selecţie de dispozitiv
device settings parametri ai dispozitivului
device settings page parametri ai dispozitivului
device setup instalare a dispozitivului; configurare a dispozitivului
device space spaţiu al dispozitivului/aparatului
device statistics statistică a dispozitivului
device status stare a dispozitivului
device timeout depăşire a timpului de dispozitiv
device type tip de dispozitiv
device usage utilizare a dispozitivului, ocupare a dispozitivului
device validation validare a dispozitivului, control al dispozitivului
device view vedere a dispozitivului
device-dependent color culoare dependentă de dispozitiv
device-independent color culoare independentă de dispozitiv
devices report raport despre dispozitiv
Dewey decimal system sistemul zecimal Dewey
DFS tree (Distributed File System) arborele DFS
DFT (Discrete Fourier Transformation) transformare discretă Fourier
DFT (Distributed Function Terminal) terminal cu funcţii distribuite
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protocol pentru configurarea dinamică a gazdei
DHCP logging jurnalizare DHCP
DHCP manager manager DHCP
DHCP message mesaj DHCP
DHCP relay agent agent de schimb DHCP
DHCP snap-in modul (de extensie) DHCP
Dhrystone test pentru evaluarea CPU, test pentru performanţele cu întregi
diacritical marks semne diacritice
diagnose a analiza; a diagnostica
diagnosis diagnoză
diagnosis program program de diagnoză/de diagnosticare
diagnostic diagnostic; diagnoză; test
diagnostic control program (DCP) program pentru operaţii de diagnosticare
diagnostic function funcţie de diagnoză/de diagnosticare
diagnostic program program de diagnoză/de diagnosticare
diagnostic software program de testare, software de diagnoză
diagonal resize redimensionare diagonală
diagram pane domeniu al diagramei, sector al diagramei
diagrammatic database bază de date diagramată/cu reprezentare grafică
diagramming creare a diagramelor, reprezentare grafică
dialog casetă de dialog; dialog
dialog box casetă de dialog; casetă de mesaj
dialog box function funcţie pentru casetă de dialog
dialog caption base titlu de bază al casetei de dialog
dialog class clasa casetelor de dialog
dialog field câmp de intrare, câmp dintr-o casetă de dialog
dialog frame cadru al casetei de dialog
dialog ID identificator al casetei de dialog
dialog info informaţii despre caseta de dialog
DIALOG Information Services serviciu de documentare, server de indexuri (Menlo Park, California)
dialog module modul de dialog
dialog title titlu al casetei de dialog
dialog unit unitate de dialog
dialog window fereastră de dialog
diamond romb
diamond gradient gradient rombic
diamond-shaped icon pictogramă (în formă de) romb
DIB (Device Independent Bitmap) standard de imagine independent de dispozitiv
DIB bitmap bitmap DIB, imagine bitmap independentă de dispozitiv
DIB engine mecanism DIB, motor DIB, mecanism de afişare independent de dispozitiv
dichotomizing search căutare dihotomică
dictionary dicţionar
dictionary file fişier al dicţionarului
dictionary flame dezbatere lingvistică (aprinsă)
dictionary sort sortare lexicografică, sortare tip dicţionar
DID (Data Identifier) identificator de date
DIF (Data Interchange Format) format DIF, format de fişier pentru simplificarea schimbului de date
DIF (Data Interchange Format) file fişier DIF
difference diferenţă; abatere
difference check verificare prin diferenţă/ diferenţială
difference painting pictare prin diferenţă/diferenţială
differential analyzer analizor diferenţial
differential backup procedură selectivă/diferenţiată pentru copii de siguranţă

differential backup type backup de tip diferenţial, backup diferenţial, creare de copii de siguranţă în sistem diferenţial
differential encoding codificare diferenţială
diffuse highlight (bandă de) selecţie difuză
diffusion dither juxtapunere/superpoziţie prin difuzie
diffusion dither conversion conversie cu superpoziţie/juxtapunere prin difuzie
digest rezumat; text sistematizat
digest algorithm algoritm sintetic
digest encryption algorithm algoritm de codificare sintetic
digit cifră
digit grouping symbol simbol pentru grupare de cifre
digit place rang al unei cifre
digital digital; numeric
digital age epoca digitală
digital art arta digitală, artă realizată pe calculator
digital artwork lucrări de artă digitală
Digital Audio Tape bandă audio digitală, casetă DAT
digital camera aparat foto digital
digital cash bani digitali/electronici
digital cassette casetă magnetică
digital cassette unit unitate de casetă magnetică
digital certificate certificat digitale
digital computer calculator digital/numeric
digital controls controale digitale, elemente de comandă digitale, comenzi digitale
digital data date digitale/numerice
digital ID element de identificare/identificator/indicativ digital
digital image imagine digitală/numerică
digital imaging digitizare a imaginilor, prelucrare a imaginilor pe calculator
digital information informaţii/date în formă digitală
digital joystick joystick digital
digital loopback failure eroare în operaţiile în buclă digitale
digital micromirror display (DMD) ecran digital microoglindă; ecran de proiecţie
digital modem modem digital
digital monitor monitor digital
digital network port port de reţea digital
digital optical disk disc optic digital/numeric
digital paint program program pentru pictură digitală
digital printer imprimantă digitală
digital representation reprezentare digitală/numerică
digital scan scanare digitală
digital signal semnal digital/numeric
digital signal processing (DSP) prelucrare de semnale digitale
digital signal processor (DSP) procesor de semnale digitale
digital signature (DSG) semnătură digitală
digital sound processor (DSP) procesor de sunet digital
digital special effects (DSE) efecte speciale digitale
digital still camera aparat foto digital
digital to analog conversion conversie digital-analogic; conversie numeric-analogic
digital to analog converter convertor digital-analogic; conversie numeric-analogic
digital transmission transmisie digitală
digital volume volum digital
digital watermark filigran digital
digital-to-analog converter (DAC) utilitar de conversie digital-analogic
digitization digitizare
digitize conversie analogic-digi-tal//a digitaliza, a digitiza
digitized image imagine digitizată
digitized sound sunet digital/digitalizat
digitizer digitizor (grafic)
digitizing tablet digitizor, tabletă digitizoare
digits to dial număr de apelare
dim a inactiva/dezactiva, a determina afişarea cu o culoare estompată
dimension table tabel de dimensiuni
dimensions dimensiuni
diminished radix complement complement diminuat/restrâns al bazei
dimmed estompat; voalat
dimmed command comandă estompată, comandă scrisă estompat, comandă dezactivată/inactivată
dingbats caractere ornamentale
diode diodă
DIP (Document Image Processing) prelucrare a documentelor ca imagini
DIP (Dual In-Line Package) capsulă DIP
DIP switch microîntrerupător (de tip DIP), comutator DIP
direct access acces direct, acces selectiv
direct access protocol (DAP) protocol de acces direct
direct access storage device (DASD) dispozitiv de stocare/memorare cu acces direct
direct address adresă directă
direct addressing adresare directă
direct cell editing editare directă în celulă
direct connection legătură directă; conectare directă
direct coupled system sistem cu cuplare directă
direct data feed alimentare directă cu date
direct dependent descendent direct, celulă descendentă din celula activă
direct dial acces direct prin modem
direct disk access acces direct la disc
direct hardware access acces direct la componente/la hardware/la componentele hardware
direct instruction instrucţiune directă
direct mail expediere directă
direct memory access (DMA) acces direct la memorie
direct memory access (DMA) channels canale cu acces direct la memorie
direct memory access (DMA) conflict conflict în DMA-uri
direct memory access (DMA) controller controler DMA
direct network connection legătură directă prin reţea
direct numerical control control numeric direct, comandă numerică directă
direct paging paginare directă
direct percentage function funcţie procent direct
direct precedent ascendent direct
direct printer imprimantă directă
direct read citire directă
direct user utilizator direct
direct-access storage memorie cu acces direct
direct-connect modem modem cu conectare directă
direct-dialing cu apelare directă
directed beam display device dispozitiv de afişare cu rază direcţionată
direction direcţie de căutare
direction handle marcaj de direcţie
directional arrow săgeată direcţională
directional arrow button buton cu săgeată direcţională
directional finder căutător direcţional, pointer
directive directivă
direct-map cache cache cu mapare directă
directory director/catalog
directory address adresă a directorului
directory auditing supraveghere a directorului
directory circular logging jurnalizare circulară a directoarelor
directory cluster unitate de alocare pentru director
directory database bază de date de directoare
directory entries intrări din director, includeri în director
directory facility facilitate de director/catalog
directory file fişier din director
directory filtering filtrare a directoarelor
directory index index de directoare
directory index file fişier cu index de directoare
directory list listă a directorului; listă cu conţinutul directorului
directory listing listă de directoare
directory listing style format de afişare a directorului
directory maintenance gestionare/organizare a directoarelor
directory marker marcaj de director
directory name denumire a directorului, nume de director/catalog
directory object obiect director
directory of servers director/catalog de servere
directory path cale de acces la director
directory permissions permisiuni pentru director
directory replication replicare a directoarelor, actualizare a directoarelor
directory server server de directoare
directory service serviciu de directoare
directory service account cont pentru servicii de directoare
directory service database bază de date a serviciului de directoare
directory service information informaţii din serviciul de directoare
directory sorting sortare a directoarelor
directory structure structură de director
directory system sistem de directoare
directory system agent agent al sistemului de directoare
directory title titlu de director
directory tree arbore al directorului, structură a directorului
directory tree window fereastră a arborelui de directoare
directory window fereastră a directorului; fereastră de director
directory-name nume al directorului
direct-to-drum imaging creare a imaginii direct pe tambur
dirt speckles pete pe imagine
dirty bruiat; modificat; cu erori
dirty columns coloane modificate
DISA (Data Interchange Standards Association) Asociaţia pentru Standardele pentru Transferul de Date
DISA (Defence Information Systems Agency) Agenţia Sistemelor Informaţionale pentru Apărare
disability handicap
disable a dezactiva, a inactiva
disabled dezactivat; inactivat
disabled device dispozitiv dezactivat
disabled state stare de dezactivare
disallow a interzice
disassembly a dezasambla
disassembly window fereastră de dezasamblare
disaster incident serios, dezastru
disaster protection protecţie antiavarie
disaster protection feature facilitate antiavarie
disaster recovery refacere după o avarie
disaster recovery plan plan de urgenţă, plan pentru refacerea în urma avariilor, plan de intervenţie
disaster recovery planning planificare a strategiei pentru refacerea după avarii
disc disc; dischetă; CD, disc compact
disc and memory bottleneck strangulări cauzate de hard-disc şi memorie
disc caddy casetă pentru CD-ROM
disc pile pachet de discuri
disc/track info informaţii despre disc/piste
discard a anula, a elimina
discardable memory memorie amovibilă/eliberabilă
discarded ignorat
discarded output packets pachete de ieşire ignorate
disciplined programming programare disciplinată
disclaimer renunţare, clauză de delimitare; declaraţie de renunţare
discrete discret
discrete cosine transform (DCT) standard de compresie intraframe pentru video
discrete data date discrete
discrete Fourier transform transformata Fourier discretă
discrete Fourier transformation (DFT) transformare discretă Fourier
discrete logarithm (DL) logaritm discret
discrete logarithm problem (DLP) problemă de logaritmizare discretă
discrete representation reprezentare discretă
discrete signal semnal discret
discretionary hyphen cratimă condiţională
discrimination instruction instrucţiune de decizie
disjointed namespace spaţiu de nume disjunct
disjunction disjuncţie
disk dischetă; disc; hard-disc; unitate de disc; suport de date
disk access speed viteză de acces pe disc, viteză de citire a discului
disk activity activitate a discului/a hard-discului
disk administrator administrator de disc
disk backup dischete de siguranţă
disk browser browser de disc
disk buffer bufer de disc
disk cache cache pe disc, salvare pe disc; program pentru salvare în memorie
disk cache pages pagini de cache de disc; pagini de memorie rapidă
disk cache program program de cache de disc; program de accelerare
disk caching salvare locală
disk caddy casetă pentru discuri CD-ROM
disk capacity capacitate a dischetei; capacitate a hard-discului
disk cartridge cartuş de discuri
disk change schimbare de disc
disk cleanup curăţare a discului; curăţenie pe disc
disk commands comenzi pentru disc
comprimare a discului, comprimare a fişierelor de pe hard-disc; program pentru comprimarea
disk compression discului
disk compression settings parametri pentru comprimarea discului; parametri de comprimare
disk compression software program pentru comprimarea discului, program de comprimare
disk compression utility utilitar pentru comprimarea discului, utilitar de comprimare
disk contents conţinut al discului
disk controller controler de disc
disk controller reset reiniţializare a controlerului de disc
disk counter contor de disc
disk crash cădere/distrugere a hard-discului
disk display afişare a discului
disk display options opţiuni pentru afişarea discului
disk drive unitate de dischetă; unitate de disc
disk drive capacity capacitate a unităţii de disc
disk drive controller controler al unităţii de disc; controler al hard-discului
disk drives icon pictogramă pentru unităţile de disc
disk editor editor de disc/pentru citirea hard-discului
disk error eroare de disc
disk expansion extindere a spaţiului de stocare
disk failure eroare de disc, eroare generată de hard-disc
disk fault tolerance set member componentă a setului tolerant la erori
disk file fişier de disc
disk file system sistem de fişiere de disc
disk fixing reparare a hard-discu-lui/dischetei
disk format format al discului
disk formatting formatare a discului
disk fragmentation fragmentare a discului
disk I/O operaţii I/O ale discului, operaţii de intrare-ieşire ale hard-discului
disk maintenance întreţinere a discului
disk management gestiune a discurilor
disk mirroring oglindire a discurilor, creare de discuri-oglindă
disk name nume al discului, denumire a discului
disk operating system (DOS) sistem de operare (pentru disc)
disk operation operaţie pe disc; funcţionare a discului
disk optimization optimizare a discului; defragmentare a discului
disk optimizer optimizor de disc; program pentru defragmentarea discului
disk pack pachet de discuri
disk partition partiţie de disc
disk performance performanţă a hard-discului, caracteristici ale hard-discului
disk platters platine de disc, discuri ale hard-discului
disk quota cotă de disc
disk quota warning atenţionare privind cota de disc
disk redirection redirecţionare spre unitatea de disc
disk regions regiuni pe disc; zone ale discului
disk request solicitare de acces pe disc
disk scan scanare a discului
disk side suprafaţă a discului
disk size mărime a discului
disk space spaţiu (de stocare) pe (hard-)disc
disk space cleanup manager manager pentru curăţarea spaţiului pe disc
disk spindown decelerare a discului
disk storage space spaţiu de stocare pe disc
disk striping lamelare a (hard-)discurilor
disk subsystem subsistem de disc
disk swapping comutare pe disc, folosire a memoriei virtuale/a fişierului de schimb
disk sweep baleiere a discului
disk technology tehnologie de disc/de operare a hard-discului
disk thrashing activitate redusă a discului
disk unit unitate de disc
disk utility utilitar de disc
disk volume volum de disc
disk-access cycle ciclu de acces pe disc; ciclu de citire pe disc
disk-access light led indicator al accesului pe disc/ al activităţii discului
disk-access speed viteză de acces pe disc
disk-access support asistenţă pentru accesul pe disc
disk-based server server de pe disc, server aflat pe hard-discul propriului calculator
disk-caching software software pentru salvarea pe disc
disk-enhancing utility utilitar pentru mărirea capacităţii discului
diskette dischetă
disk-intensive consumator de spaţiu pe disc, care necesită mult spaţiu pe disc
diskless fără disc
diskless computer calculator fără hard-disc
diskless node nod fără disc, staţie de lucru fără hard-disc
diskless workstation staţie de lucru fără hard-disc
DISP (Directory Information Shadowing Protocol) protocol DISP
disparate platform platformă incompatibilă
dispatcher dispecer
dispatching a retransmite
dispersion dispersie
display display, afişaj, monitor, ecran; afişare; fereastră de afişare//a afişa (pe ecran)
display adapter adaptor de afişare, adaptor de monitor
display behavior comportament de afişare
display buffer buffer de ecran/al monitorului
display button buton pentru afişare
display card placă de afişare, placă de display, placă de monitor, placă video
display classes clase afişaj
display command comandă de afişare
display console consolă de afişare, videoterminal, videoconsolă, terminal de afişare
display control interface (DCI) interfaţă pentru comanda monitorului; interfaţă pentru controlul monitorului
display controls comenzi pentru afişaj
display coprocessor coprocesor de monitor, coprocesor pe placa video
display device dispozitiv de afişare/de vizualizare, ecran de afişare, monitor
display driver driver de monitor; driver de afişare
display file fişier de afişare
display font font de afişare/pentru ecran
display image imagine de afişare
display instruction instrucţiune de afişare
display minidriver minidriver de monitor
display mode mod afişare
display name nume afişat
display options opţiuni pentru afişare
display panel fereastră de afişare
display pixels pixeli de ecran
display power management signaling (DPMS) semnalizare pentru gestionarea consumului ecranului/monitorului; sistem DPMS
display processor procesor de afişare
display routine rutină de afişare
display settings opţiuni pentru afişare; parametri de afişare; parametri pentru monitor
display space spaţiu de afişare
display stand stativ al monitorului
display surface suprafaţă de afişare
display system sistem de afişare
display terminal terminal cu afişare
display text text care trebuie afişat
display text value valoare pentru afişarea textului
display type font de afişare, tip de caracter folosit pentru afişare
display unit unitate de afişare
disposition dispoziţie
dissimilar pixels pixeli diferiţi
distance learning învăţământ de la distanţă
distinctive ring semnale sonore distincte, sunat distinct
distinguished name (DN) nume distinctiv
distortion distorsiune
distortion curve curbă de deformare
distributed application aplicaţie distribuită
distributed application development crearea de aplicaţii distribuite
distributed bulletin board buletin informativ distribuit
distributed caching salvare locală distribuită
distributed computing environment (DCE) mediu de prelucrare distribuită; mediu de operare distribuit
distributed data processing (DDP) prelucrare distribuită a datelor
distributed database bază de date distribuită
distributed dial-up networking sistem distribuit pentru conectarea prin modem
distributed environment mediu distribuit
distributed file system (Dfs) sistem de fişiere distribuit
distributed function terminal (DFT) terminal cu funcţii distribuite
distributed information system sistem informatic distribuit
distributed link tracking service serviciu de urmărire a legăturilor distribuite
distributed management environment (DME) mediu de gestiune distribuit
distributed memory memorie distribuită
distributed network reţea distribuită
distributed object management system (DOMS) sistem de gestiune a obiectelor distribuite
distributed objects computing (DOC) prelucrare distribuită a obiectelor
distributed operating system sistem de operare distribuit
distributed password authentication (DPA) autentificare prin parolă distribuită
distributed processing system sistem distribuit de prelucrare
distributed query engine motor de interogare distribuit
distributed system object model (DSOM) model distribuit al obiectelor de sistem
distributed transaction tranzacţie distribuită
distributed transaction processing prelucrare distribuită a tranzacţiilor
distribution distribuire
distribution CD-ROM disc CD-ROM de instalare/furnizat de producător
distribution disk dischetă de instalare, dischetă de distribuire a programului
distribution group grup de distribuţie
distribution list (DL) listă de distribuţie
distribution list style stil de listă de distribuţie
distribution point name nume al punctului de distribuţie
distribution server server de distribuţie
dither a juxtapune/a superpoza
model de juxtapunere/superpoziţie, obţinut prin combinaţie de pixeli, model de puncte (pentru
dither pattern crearea unei culori)
dithered rendition reproducere (a imaginii) prin juxtapunere/superpoziţie
dithering juxtapunere/superpoziţie, combinaţie de pixeli, combinaţie de culori, amestec de culori
dithering process proces de combinare/de juxtapunere/superpoziţie a pixelilor
divide by zero diviziune cu zero
divide error eroare de diviziune
dividend deîmpărţit
divider separator; bară divizoare
divider bar bară divizoare
division împărţire, diviziune
division by zero diviziune cu zero
division operator operator pentru împărţire, semnul /
dizzy zig-zag
dk (decryption key) cheie de decodificare
DL (Discrete Logarithm) logaritm discret
DL (Distribution List) listă de distribuţie
DL (download) descărcare
DLC (Data Link Control) protocol DLC
colecţie de rutine de bibliotecă, bibliotecă de date cu legături dinamice; extensie a fişierelor de
DLL (Dynamic Linked Library) tip bibliotecă de date; protocol DLL
DLL Initialization iniţializare a DLL-ului
DLL path cale de acces la DLL, adresă a DLL-ului
DLP (Discrete Logarithm Problem) problemă de logaritmizare discretă
DLT unitate cu bandă
DMA (Direct Memory Access) acces direct în memorie
DMA buffer bufer pentru acces direct la memorie
DMA channel canal DMA, canal de acces direct la memorie
DMA channel conflict conflict între canalele DMA
DMA Channel Usage Summary sinteză a ocupării canalelor DMA
DMA conflict conflict de canale DMA
DMA resource resursă DMA
DMAC (Direct Memory Access Channel) canal de acces direct la memorie
DMAC (Direct Memory Access Controller) controlor de acces direct la memorie
DMD (Digital Micromirror Display) ecran digital microoglindă, ecran de proiecţie
DME (Distributed Management Environment) mediu de gestiune distribuit
DMI (Desktop Management Interface) interfaţă pentru gestionarea suprafeţei de lucru
DML (Declarative Markup Language) limbaj de balizare/marcare declarativ
DMS (Document Management System) sistem de gestiune a documentelor
DMTF (Desktop Management Task Force) organizaţie orientată pe gestionarea echipamentelor
DNC (Direct Numerical Control) control numeric direct
DNS (Domain Name System) sistem de conversie a denumirilor de domenii
DNS address adresă DNS
DNS domain suffixes sufixe de domenii DNS
DNS hostname denumire DNS a gazdei
DNS name server server de nume DNS
DNS namespace spaţiu de nume DNS
DNS process proces DNS
DNS server address adresă a serverului DNS
DNS services servicii DNS
DNS traffic trafic în sistemul DNS
DO/WHILE loop buclă DO/WHILE
DOAPI (DOS Open API) interfaţă deschisă pentru programare de aplicaţii în mediul DOS
doc extensie de fişier-document; fişier MS Word
DOC (Distributed Objects Computing) prelucrare distribuită a obiectelor
dock andocare
dockable window fereastră andocabilă/fixabilă
docking cuplare, andocare; plasare a unei bare cu instrumente la marginea ecranului
docking options opţiuni pentru andocare/ancorare/fixare
docking station dispozitiv de andocare, staţie de extensie, panou de extensie
docking toolbar bară cu instrumente cu andocare, bară cu instrumente deplasabilă
document document
document architecture arhitectură a documentului
document base font font de bază al documentului
document body corp/conţinut al documentului
document class clasa document
document collaboration colaborare în document
document compare comparaţie între documente
document compare program program de comparare a documentelor
document comparison utility utilitar de comparare a documentelor
document contents conţinut al documentului
document control-menu box caseta meniului de control a documentului
document delivery remitere/furnizare a documentului
document display form formular pentru afişarea documentului
document extension extindere de document
document file fişier cu document
document file icon pictogramă a fişierului cu document
document format format al documentului
document formatting formatare a documentului
document image processing (DIP) prelucrare a documentelor ca imagini
document imaging reprezentare vizuală a documentelor
document information informaţii despre document
document interchange format format pentru schimbul de documente
document invocation invocare de document
document label etichetă a documentului
document management system (DMS) sistem de gestionare a documentelor
document map structură a documentului
document processing prelucrare a documentelor
document processing system (DPS) sistem de prelucrare a documentelor
document profile profil de document
document properties proprietăţi ale documentului
document reader lector de documente
document routing slips fişe de distribuire a documentului
document settings parametri pentru documente
document statistics statistică a documentului
document style stil al documentului
document template şablon pentru documente
document template information informaţii despre şablonul de documente
document text definition (DTD) descriere a tipului de document în limbaj SGML
document type tip de document
document type definition (DTD) definire a tipului de document
document update actualizare a documentului
document variable variabilă document
document versions versiuni ale documentului
document view vedere a documentului
document viewer afişor de documente
document window fereastră de document
documentation documentaţie; documentare
documents folder dosar de documente
dollar sign semn al dolarului
DOMS (Distributed Object Management System) sistem de gestiune a obiectelor distribuite
done terminat
DOP (Directory Operational Binding Management Protocol)
protocol DOP
DOS (Disk Operating System) sistem de operare
DOS application aplicaţie pentru DOS
DOS backup program program pentru copii de siguranţă sub DOS
DOS critical error eroare critică în DOS
DOS filename denumire de fişier tip DOS
DOS Open API (DOAPI) interfaţă deschisă pentru programare de aplicaţii în mediul DOS
DOS prompt linie de comandă din DOS, prompt DOS
DOS protected-mode interface (DPMI) interfaţă pentru rularea aplicaţiilor DOS în modul protejat
DOS session sesiune DOS
DOS Shell programul DOS Shell
DOS window fereastră DOS
DOS workstation staţie de lucru sub DOS
Doskey utilitar din MS-DOS
dot punct
dot address adresă cu punct, adresă de IP
dot dash punct-linie
dot file fişier cu punct
dot gain mărire a punctului; creştere a punctului
dot leaders linie directoare din puncte
dot matrix character generator generator de caractere prin puncte
dot operator operator punct
dot pitch distanţă între puncte, rezoluţie
dot spacing spaţiere a punctelor
dots per inch (dpi) puncte pe ţol/inci
dotted format format cu punct, format tip x.x.x.x
dotted line linie întreruptă/punctată
double arrow săgeată cu două vârfuri, săgeată dublă
double buffering memorie tampon dublă
double click dublu clic
double density dublă densitate
double image size mărime dublă a imaginii
double length register registru de lungime dublă
double precision dublă precizie
double pulse recording înregistrare prin impuls dublu
double quotation marks ghilimele duble
double register registru dublu
double ring sunat de două ori, semnal de două ori
double size mărime dublă
double spaced la două rânduri
double speed viteză dublă
Double Supertwisted Nematic LCD (DSTN-LCD) tip de ecran cu cristale lichide
double underlining subliniere (cu linie) dublă
double wide lăţime dublă
double words (dw) cuvinte duble
double-buffering memorie tampon dublă, buferare dublă
double-byte character set (DBCS) set de caractere de doi octeţi/reprezentate pe doi octeţi
double-click dublu clic, executare de dublu clic//a executa dublu clic
double-click speed viteză de dublu clic; viteză pentru dublu clic
double-exposure screen capture captură de ecran cu dublă expunere
double-headed arrow săgeată cu două vârfuri
double-precision format format de bază în dublă precizie
double-precision-extended format extins în dublă precizie
double-scanned passive matrix matrice pasivă cu baleiere dublă
double-sided floppy disk (2HD) dischetă dublă faţă
DoubleSpace utilitar de comprimare a discului
double-speed CD-ROM unitate CD-ROM dublă viteză
double-speed drive unitate (CD-ROM) dublă viteză, unitate 2X
double-spin dublă viteză, unitate CD-ROM 2X
double-stacked cards plăci duble
doublet dublet
doughnut chart diagramă inelară/toroidală
doughnut graph grafic inelar/toroidal
down jos; în jos
Down tasta „în jos”
down arrow săgeată de deschidere, buton cu săgeată, buton de derulare
Down Arrow tasta „în jos”
down arrow key tastă cu săgeată în jos
down time timp de nefuncţionare, timp mort, timp de oprire/de indisponibilitate
downlevel domain controller controler de domeniu de nivel inferior
download a descărca
download error eroare de descărcare
download options opţiuni pentru descărcare
download pages pagini de descărcare
download progress stare a descărcării
download result rezultat al descărcării
download sites situri de descărcare
download size mărime a fişierului descărcat
download status stare a descărcării
download time timp de descărcare
downloadable descărcabil
downloadable font font descărcabil, font stocat pe disc, font software
downloading descărcare
downloading utility utilitar de descărcare, program pentru descărcarea fişierelor din reţea
downstream system sistem aval
downtime timp de nefuncţionare, timp mort, durată a defecţiunii
downward compatibility compatibilitate regresivă/retrogradă, compatibilitate cu versiuni mai vechi
DP (Data Processing) prelucrare a datelor
DPA (Distributed Password Authentication) autentificare distribuită a parolelor
DPA (Document Printing Application) aplicaţie de tipărire a documentelor
dpi (dots per inch) puncte pe ţol/inci
DPI Resolution rezoluţie DPI
DPMA (Data Processing Management Association) Asociaţia pentru Managementul Prelucrării de Date
DPMI (DOS protected-mode interface) interfaţă pentru rularea aplicaţiilor DOS în modul protejat
DPMI-compatible extender extensie compatibilă DPMI, pentru rularea aplicaţiilor DOS în modul protejat
DPMS (Display Power Mana-gement Signaling) semnalizare pentru gestionarea consumului monitorului/ecranului
DPP (Distributed Parallel Processing) prelucrare (de date) paralelă distribuită
DPS (Document Processing System) sistem de prelucrare a documentelor
DQL (Data Query Language) protocol DQL
draft concept, ciornă, schiţă; proiect
draft copy schiţă
draft copy quality calitate draft, calitate concept
draft font font draft, font concept
draft mode mod draft, mod concept
draft output tipărire în modul draft/concept
draft quality calitate draft, calitate concept
drag a trage; a deplasa
drag and drop tragere şi fixare/plasare
drag down tragere în jos
drag-and-drop editing editare prin tragere şi fixare/plasare
drag-drop operation operaţie de tragere şi fixare/plasare
dragging tragere
DRAM (Dynamic Random-Access Memory) memorie RAM dinamică
draw program program de desenare
draw stream flux de date
draw tool instrument de desenare
drawer subdosar
drawing desen; desenare
drawing buttons butoane pentru instrumente de desenat
drawing crosshair fir reticular pentru desenat
drawing grid grilă de desenat
drawing objects obiecte desenate
drawing program program de desenare
drawing tablet planşetă de desen
drawing tool instrument de desenat
drawing window ferestre de desenat
DR-DOS versiune DOS intuitivă
DRI (Declarative Referential Integrity) metoda DRI
drill-down a căuta în profunzime
drill-down operations operaţii de căutare în profunzime
drill-down techniques tehnici de căutare în profunzime
drilling down căutare în profunzime
drilling-down operation operaţie de căutare în profunzime
drive unitate de disc, partiţie
drive activity indicator LED/indicator de activitate al unităţii
drive arrays matrice de unităţi de disc, matrice/grup de hard-discuri
drive bar bară a unităţii de disc
drive bay compartiment pentru unitatea de disc
drive capacity capacitate a unităţii de disc
drive controller controler al unităţii de disc
drive designator indicativ al unităţii de disc, literă a unităţii de disc
drive head cap (de citirescriere) al unităţii de disc/al hard-discului
drive icon pictogramă a unităţii de disc/a partiţiei
drive information informaţii despre unitatea de disc
drive latency întârziere la citire
drive letter literă a unităţii de disc/a partiţiei
drive letter of host drive literă a unităţii de disc gazdă
drive map table tabel al unităţilor de disc
drive mirroring oglindire a unităţii de disc
drive mirroring installation configuraţie cu oglindirea unităţilor de disc
drive name nume al unităţii de disc
drive parity paritate a unităţilor de disc
drive relationships relaţii între unităţile de disc
drive share unitate de disc partajată
drive shutdown oprire a alimentării hard-discului, închidere a hard-discului
drive space spaţiu de stocare
drive spanning comasare a unităţilor de disc
drive specification specificare a unităţii de disc
drive spin down decelerare/oprire a hard-discului
drive spin failure imposibilitatea iniţierii rotaţiei discului
drive spin-down oprire a hard-dis-cului; reducere a vitezei de rotaţie a unităţii
drive surface suprafaţă a unităţii de disc
drive-level access acces la nivel de partiţie
driver driver, program pentru dispozitive periferice
driver circuit circuit de comandă
driver configuration dialog casetă de dialog pentru configurarea driverului
driver control screen interfaţă a driverului
driver date dată a driverului
driver description descriere a driverului
driver failure eroare de driver
driver file fişier de driver; fişier al driverului
driver file details detalii despre fişierul driverului
driver information informaţii despre driver
driver installation instalare a driverului
driver instance location adresă a instanţelor de driver
driver internal error eroare internă a driverului
driver list listă a driverelor
driver name nume al driverului
driver options opţiuni pentru driver
driver provider producător al driverului
driver setup instalare a driverului
driver status stare a driverului
driver type tip de driver
driver version versiune a driverului
drivers report raport al driverului
drop (frames) eliminare (cadre)
drop cable cablu de derivaţie
drop cap letrină coborâtă
drop color culoare de eliminat
drop down listbox casetă cu listă derulantă
drop frames eliminare de cadre
drop in informaţii parazite
drop out pierdere de informaţii
drop quality ignorare a calităţii
drop shadow imagine flotantă; umbră proiectată
dropcap letrină coborâtă
drop-down arrow săgeată de derulare, săgeată „în jos”
drop-down box casetă (cu listă) derulantă
drop-down list listă derulantă
drop-down list box casetă cu listă derulantă
drop-down menu meniu derulant
drop-down palette paletă derulantă
drop-in informaţie parazită
drop-out pierdere (de informaţii)
dropout black negrul eliminat
dropout colors culori pentru eliminare
dropout type caractere video inverse, caractere albe tipărite pe fond negru
dropouts pierderi de date/de informaţii
dropped eliminat; pierdut
dropping frames cadre pierdute/eliminate/ neredate
drum tambur
drum plotter plotter/trasator cu tambur
drum printer imprimantă cu tambur
drum scanner scaner cu tambur
drunk mouse mouse ameţit, mouse fără coordonare
DRV (driver) driver
DS/DD (Double-Sided/Double-Density) dischetă de densitate dublă, dischetă dublă faţă/dublă densitate
DS/HD (Double-Sided/High-Density) dischetă de densitate ridicată, dischetă dublă faţă/densitate ridicată
DSA (Directory System Agent) agent pentru sisteme de directoare
DSD (Data Security Device) dispozitiv de securitate a datelor
DSDD (Double Sided Double Density) bilateral/cu două feţe cu densitate dublă
DSDM (Dynamic System Development Method) metodă de elaborare a sistemelor dinamice
DSE (Data Switching Exchange) schimb prin comutare de date
DSE (Digital Special Effects) efecte speciale digitale
DSG (Digital Signature) semnătură digitală
DSHD (Double Sided High Density) bilateral/cu două feţe cu densitate ridicată
DSL (Data Set Label) etichetă a setului de date
DSMA (Distributed Scheduling Multiple Access) acces multiplu cu administrare distribuită
DSN (Data Source Name) denumire a sursei de date
DSNET (Defense Secure NET work) reţea de comunicaţie secretă a Ministerului Apărării al SUA
DSOM (Distributed System Object Model) model distribuit al obiectelor de sistem
DSS (Decision Support System) sistem de asistenţă decizională
DSTN-LCD (Double Supertwisted Nematic LCD) tip de ecran cu cristale lichide
DSU (Data Service Unit) dispozitiv/modúl de prelucrare a datelor
DTC (Distributed Transaction Coordinator) coordonator de tranzacţii distribuit
DTD (Document Text Definition) descriere a tipului de document în limbaj SGML
DTD (Document Type Definition) definire/descriere a tipului de document
DTD validation validare DTD
DTE (Data Terminal Equipment) echipament tip terminal de date
DTE speed viteză DTE, viteză de transmitere a datelor
DTP (DeskTop Publishing) editare computerizată
dual boot încărcare/iniţializare duală
dual cable broadband LAN reţea LAN de bandă largă cu două cabluri
dual controller controler dual
dual in-line package capsulă DIP
dual operation operaţie duală
dual y-axis graph diagramă cu două axe y
dual-boot încărcare/iniţializare duală
dual-boot system sistem cu încărcare/iniţializare duală
dual-channel SCSI adapter adaptor SCSI bicanal
dual-issue processor procesor cu două canale
dual-ported video RAM memorie video RAM (VRAM) biport/cu două porturi
dual-scanned passive matrix matrice pasivă cu dublă baleiere
dual-tone multi-frequency (DTMF) dublu ton multifrecvenţă
dual-tone multi-frequency (DTMF) tone ton DTMF, ton de telefon cu transmiterea cifraţiei prin frecvenţe
dumb terminal terminal simplu/neprogramabil/neinteligent
dummy argument argument fictiv
dummy combo box imitaţie de casetă combo
dummy instruction instrucţiune fictivă
dummy link legătură fictivă
dummy text text pentru exemplificare/fictiv
capturare a memoriei, tipărire a memoriei, golire a memoriei, vidaj; reproducere//a copia, a
dump vida (memoria)
dump file fişier cu datele din memorie
dumping vidare/golire (a memoriei), tipărire a memoriei
duodecimal duodecimal
Duotone imagine Duotone; cerneală dublu ton
duotone image imagine duotonă, imagine grayscale care poate fi tipărită cu 1-4 culori
duplex duplex
duplex connection legătură duplex; legătură bidirecţională
duplex mode mod duplex
duplex printing tipărire duplex/faţă-verso, tipărire pe ambele părţi
duplex transmission transmisie duplex
duplexing jumelare
duplicate dublură, repetare//a reproduce, a multiplica, a duplica
duplicate address adresă duplicat
duplicate attribute atribut dublu, atribut în dublu exemplar
duplicate buttons butoane duble, butoane în dublu exemplar
duplicate cursor name nume de cursor dublu, nume de cursor în duplicat
duplicate data date/informaţii în duplicat/repetate
duplicate data fields câmpuri de date repetate
duplicate FAT copie FAT, copie a tabelei FAT
duplicate formatting formatare dublă
duplicate names nume în duplicat, nume duble
duplicate redirection redirecţionare dublă
duplicate row rând repetat/în duplicat
duplicate shortcut key combinaţie de taste în duplicat
duplicate worksheets dubluri ale foilor de calcul
duplicated data date/informaţii repetate
duplicated fields câmpuri repetate
duplicated information informaţii repetate/în duplicat
duplicates dubluri
duplication problem problemă a dublurilor/repetărilor/reproducerilor
duplication station staţie de multiplicare
duration durată
duster desprăfuitor, recipient cu aer comprimat
duty cycle ciclu de funcţionare
Dvorak keyboard tastatură tip Dvorak
Dvorak layout configuraţie Dvorak
DW (Data Warehouse) depozit informaţional; depozit de date
dw (double words) cuvinte duble
DWORD value valoare DWORD
DX (duplex) duplex
DXI (Data Exchange Interface) interfaţă a schimbului de date
dyadic Boolean operation operaţie booleană diadică
dyadic operation operaţie diadică
dyadic operator operator diadic
dye sub imprimantă cu sublimare
dye sublimation printer imprimantă cu sublimare a cernelii
dynaload comandă pentru încărcare dinamică
dynamic dinamic
dynamic array matrice dinamică
dynamic beam forming formare dinamică a fasciculului
dynamic binding legare dinamică
dynamic buffering alocare dinamică a memoriei tampon
dynamic caching modificare dinamică a cacheului
dynamic control control dinamic
dynamic data exchange (DDE) schimb dinamic de date
dynamic disk disc dinamic
dynamic domain name service serviciu dinamic pentru denumiri de domeniu (DDNS)
dynamic dump vidare dinamică (a memoriei)
dynamic host configuration protocol (DHCP) protocol pentru configurarea dinamică a gazdelor
dynamic HTML HTML dinamic
dynamic image imagine dinamică
dynamic init device modul de iniţializare dinamică
dynamic key cheie dinamică
dynamic link legătură dinamică
dynamic link library (DLL) bibliotecă cu legături dinamice
dynamic link library (DLL) initialization routine rutină de iniţializare DLL (dynamic link library)
dynamic linking legare dinamică
dynamic load device modul/dispozitiv de încărcare dinamică
dynamic memory allocation alocare dinamică de memorie
dynamic object obiect dinamic, obiect înglobat
dynamic partition partiţie dinamică
dynamic partition resizing redimensionare dinamică a partiţiilor
dynamic priority prioritate dinamică
dynamic programming programare dinamică
dynamic random-access memory (DRAM) memorie RAM dinamică
dynamic range domeniu dinamic
dynamic relocation relocare/translatare dinamică
dynamic reregistration reînregistrare dinamică
dynamic resource allocation alocare dinamică de resurse
dynamic storage memorie dinamică; stocare dinamică
dynamic storage allocation alocare dinamică a memoriei
dynamic storage disk disc de stocare dinamică
dynamic system development method (DSDM) metodă de elaborare a sistemelor dinamice
dynamic testing testare dinamică
dynamic update actualizare dinamică
dynamic update protocol protocol de actualizare dinamică
dynamically assigned alocat dinamic, atribuit dinamic
dynamically programmable connection legătură programabilă dinamic
dynamically sized dimensionat dinamic, cu dimensiuni variabile
dynamically start pornire dinamică, iniţializare dinamică
dynamic-priority system sistem de alocare dinamică a priorităţilor
dynaset obiect dynaset, set dinamic
E (encipher) operaţie de cifrare// a cifra, a codifica
e rate frecvenţă de cadre
E size (foaie în) format E
E size sheet foaie în format E
E/D (Encryption/Decryption) cifrare/descifrare
E3 (End To End Encryption) cifrare cap la cap
EA (Encryption Algorithm) algoritm criptografic, criptoalgoritm
EAD (Enhanced Access Diversity) acces multivariantă extins/îmbunătăţit, metodă de dirijare
earcon versiune sonoră pentru pictogramă
earliest cel mai devreme
early binding legare timpurie/precoce
early detection detectare timpurie/precoce
early warning atenţionare timpurie/precoce
EAROM (Electrically Alterable Read-Only Memory) memorie nevolatilă reprogramabilă
earth masă
Easter egg ou de Paşte, mesaj nedocumentat
easy-to-read interface interfaţă intuitivă/prietenoasă/facilă
EAX (Electronic Automatic Exchange) schimb electronic automat (de date)
EB (Embedded Basic) limbajul EB
EB (End Of Block) sfârşit de bloc
EBCDIC cod EBCDIC
EBCDIC code (Extended Binary Coded Decimal Interchange
cod EBCDIC,
Code) cod zecimal codificat binar extins
EBD (Emergency Boot Disk) dischetă de urgenţă/de avarie
EBI (Extended Bus Interface) interfaţă extinsă a magistralei
EBR (Enterprise Backup and Restore) arhivare şi restaurare a informaţiei la nivelul întregii reţele
ECAP (Electronic Circuit Analysis Program) program pentru analiza asistată de calculator a circuitelor electronice
ECB (Event Control Block) bloc de control eveniment
ECC (Error Checking And Correction) verificare şi corectare a erorilor
echo ecou, afişare a comenzilor executate
ECHO ecou, comandă pentru afişarea unui mesaj
echo check verificare/control prin ecou
echo checking testare/verificare prin ecou
ECHO OFF ecou interzis, comandă pentru eliminarea ecoului
echoing keystrokes afişare în ecou/dublă a tastărilor
echoplex ecoplex, protocol de comunicaţii
ECL (Emitter Cou-pled Logic) circuit electronic
ECM (Error-Correction Mode) mod corecţie a erorilor
ECMA (European Computer Manufacturers Association)Asociaţia Europeană a Producătorilor de Calculatoare
ECP (Extended Capabilities Port) port cu posibilităţi extinse
ECP cable cablu (pentru porturi) ECP
ECPA (Electronic Communications Privacy Act) lege americană cu privire la confidenţialitatea comunicaţiilor electronice
ECPH (encipherment) (operaţie de) cifrare
ECPL (Endorsed Cryptographic Product List) listă de produse criptografice certificate
ECS (External Cache Socket) soclu pentru conectarea pseudomemoriei externe
EDCC (Error Detection and Correction Code) cod cu depistarea şi corectarea erorilor
edge connector conector marginal
edge detection detectare a conturului
edge effect efect marginal
edge following urmărire a conturului
edge mask mască marginală
edge operator detector de contur
edge pixel pixel marginal, pixel din marginea liniei
edge refinement netezire a marginilor
edge selection selecţie marginală
edgelighting iluminare laterală
edge-sensitive mode sesizare pe front a unui semnal
EDI (Electronic Data Inter-change) schimb electronic de date
EDI (Electronic Document Interchange) schimb electronic de documente
edit a edita, a modifica, a prelucra
edit annotation text prelucrare a textului adnotării, editare a textului adnotării
edit box casetă de editare
edit class clasă de editare
edit command comandă de editare
edit controller controler de editare
edit hyperlink prelucrare a hiperlegăturii, editare a hiperlegăturii
edit image rubber stamp properties prelucrare/editare a proprietăţilor ştampileiimagine
edit master bandă de editare master/principală/matriţă
edit master tape bandă de editare master/principală/matriţă
edit mode mod editare, mod prelucrare
edit screen ecran de editare
edit window fereastră de editare, fereastră de prelucrare
editable fax fax editabil
editable text text editabil
editable text box casetă de text editabilă, casetă combo
editing editare, modificare, prelucrare
editing caret caret/cursor de editare
editing commands comenzi pentru editare
editing files prelucrare/editare de fişiere
editing keys taste de editare
editing mode mod editare
editing options opţiuni pentru editare, opţiuni pentru operaţii de modificare
editing session sesiune de editare, sesiune de modificare
editing tools instrumente de editare
editor editor, program de editare/de prelucrare
EDL listă cu decizii de editare, listă pentru editarea video on-line
EDM (Electronic Document Management) gestiune a documentelor electronice
EDM (Enterprise Document Management) gestiune a documentelor la nivel de reţea
EDP (Electronic Data Processing) prelucrare automa(tiza)tă/electronică a datelor/informaţiilor
EDPS (Electronic Data Processing System) sistem de prelucrare automa(tiza)tă/electronică a datelor/informaţiilor
EEMS (Enhanced Expanded Memory Specification) specificaţie pentru memoria utilizată de aplicaţiile DOS
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only memorie
Memory)
nevolatilă programabilă, cip de memorie pentru plăcile de reţea şi de sunet
effective address adresă efectivă
effective instruction instrucţiune efectivă
effective privilege level (EPL) nivel efectiv de privilegii
effective procedure procedură efectivă
effective resolution rezoluţie efectivă
effective transfer rate viteză de transfer efectivă/reală
effective transmission rate viteză/rată de transmisie efectivă
EFS sistemul EFS
EGA (Enhanced Graphics Adapter) adaptor grafic îmbunătăţit
EGA card placă video EGA, placă pentru afişarea imaginilor grafice extinse
EGD (Enhanced Graphics Display) display grafic îmbunătăţit, monitor color digital
EGP (Exterior Gateway Protocol) protocol de portal exterior
EIA (Electronic Industries Association) Asociaţia Profesională din Industria Electronică
EIDE (Enhanced IDE) IDE îmbunătăţit, controler de disc îmbunătăţit
eight binary digit output ieşire binară cu opt biţi
eight bit byte octet
eight-bit (pe) 8 biţi
EISA (Extended Industry Standard Architecture) magistrală ISA îmbunătăţită
EISA-2 versiune îmbunătăţită pentru EISA
EITHER OR operation reuniune
eject ejectare
eject area domeniu de ejectare
eject request solicitare a ejectării
Electrical(ly) Erasable Programmable Read-Only Memorymemorie
(EEPROM)
nevolatilă, cip de memorie pentru plăcile de reţea şi de sunet
electrically alterable read-only memory (EAROM) memorie nevolatilă reprogramabilă
electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM)
memorie nevolatilă programabilă
electrobash descărcare pe aparate, lovire a echipamentului de calcul
electrocutaneous feedback reacţie electrocutanată
electromagnetic interference (EMI) interferenţă electromagnetică
electromechanical reading citire electromecanică
electron gun tun electronic, catod
electronic electronic; într-o formă care poate fi citită de calculator
electronic archive arhivă electronică
electronic automatic exchange (EAX) schimb electronic automat (de date)
electronic book carte electronică, carte în versiune electronică/înregistrată pe disc
electronic bulletin board sistem de avizier electronic
electronic circuit analysis program (ECAP) program pentru analiza asistată de calculator a circuitelor electronice
Electronic Communications Privacy Act (ECPA) lege americană cu privire la confidenţialitatea comunicaţiilor electronice
electronic cottage domiciliu electronic
electronic data interchange (EDI) schimb electronic de date
prelucrare automa(tiza)tă a datelor; prelucrare electronică a informaţiilor; prelucrare
electronic data processing (EDP) electronică a datelor
sistem de prelucrare automa(tiza)tă a datelor; sistem de prelucrare electronică a datelor; sistem
electronic data processing system (EDPS) de prelucrare electronică a informaţiilor
electronic document inter-change (EDI) schimb electronic de documente
electronic document management (EDM) gestiune a documentelor electronice
electronic funds transfer (EFT) transfer electronic de fonduri
electronic message mesaj electronic, mesaj de e-mail
electronic messaging mesagerie electronică
electronic publishing software program pentru editarea pe calculator/electronică
electronic slide show prezentare de diapozitive pe calculator
electronic text text electronic, versiune pe calculator a unui text
electrostatic plotter plotter/trasator electrostatic
electrostatic printer imprimantă electrostatică
electrostatic storage memorie electrostatică, mediu de stocare electrostatic
element element
element tag etichetă de element
elementary action acţiune elementară
elevator seeking căutare ascendentă, poziţionare în profunzime
ELF (Extremely Low Frequency) frecvenţă extrem de joasă
ELF emissions emisii ELF, emisii de frecvenţe extrem de joase
elite elite, font elite
ellipsis puncte de suspensie
ELPP (European Laboratory for Particle Physics) Laboratorul European pentru Fizica Particulelor
ELSE rule regula ELSE
ELSI (Extra Large Scale Integration) integrare la scară ultralargă
em pătrişor
em dash cratimă lungă
em fraction fracţie em
em quad pătrişor
em space pătrişor
emacs editor de text
e-mail e-mail, mesaj electronic; poştă electronică//a transmite prin e-mail
e-mail account cont de e-mail
e-mail address adresă de e-mail
e-mail application aplicaţie de e-mail
e-mail file fişier de e-mail
e-mail filter filtru de/pentru e-mail
e-mail interface interfaţă de e-mail
e-mail mailbox căsuţă poştală de e-mail
e-mail message mesaj de e-mail
e-mail name nume pentru e-mail
e-mail program program de e-mail
e-mail provider furnizor de (servicii de) e-mail
e-mail server server de e-mail
e-mail service serviciu de e-mail
e-mail service provider furnizor de servicii de e-mail
e-mail settings configuraţie a clientului de e-mail
e-mail system sistem de poştă electronică/e-mail
embed a îngloba, a încapsula, a intercala
embedded bitmap bitmap înglobat, imagine bitmap înglobată
embedded chart diagramă înglobată
embedded code cod înglobat
embedded command comandă înglobată/integrată/încapsulată
embedded database language limbaj înglobat pentru baze de date
embedded form object obiect formular înglobat
embedded formatting command comandă de formatare înglobată
embedded object obiect înglobat
embedded object type tip de obiect înglobat
embedded style sheet foaie de stil înglobată
embedded system sistem înglobat/serial
embedded window fereastră înglobată
emboss gofraj; gofrare; relief//a gofra, a profila, a şagrina
emboss layer effect efect de gofrare/reliefare a stratului
embossed text effect efect de text în relief, efect de text gofrat
embossing gofrare, profilare, şagrinare
EMC (Electromagnetic Compatibility) compatibilitate electromagnetică
em-dash pătrişor, cratimă lungă
emergency boot disk (EBD) dischetă (de iniţializare) de intervenţie/de avarie/de urgenţă
emergency broadcasting system (EBS) sistem de radiodifuziune în caz de urgenţă; sistem de radioînştiinţare în caz de urgenţă
emergency disk dischetă de intervenţie/de avarie/de urgenţă
emergency files fişiere de intervenţie, fişiere pentru iniţializarea în caz de avarie
emergency plan plan de intervenţie
emergency power supply (EPS) sursă de alimentare în caz de avarii; sursă de alimentare în situaţii critice
emergency recovery disk (ERD) dischetă de refacere în caz de avarie
emergency recovery diskettes dischete de recuperare, dischete de urgenţă
emergency repair disk dischetă pentru (refacerea după) avarii, dischetă de intervenţie; dischetă de urgenţă
EMF (Enhanced Metafile) metafişier extins
derulare prin (fişiere) EMF; salvare în memoria temporară/intermediară, salvare pe disc în
EMF spooling fişier EMF
EML file fişier EML
EMM (Expanded Memory Manager) program de gestionare a memoriei expandate
EMM (Extended Memory Manager) program de gestionare a memoriei extinse
EMM386.EXE emulator de memorie expandată
EMMI (Enhanced Multimedia Interface) interfaţă multimedia extinsă
emoticon emoticon, grup de caractere pentru exprimarea unor stări afective
emphasis accentuare, subliniere; evidenţiere
emphasis accent accent de evidenţiere
emphasis mark semn de evidenţiere/ de accentuare
empirical programming programare empirică/neorganizată
empty gol; vid
empty area zonă liberă
empty medium suport vid
empty string şir vid
EMS (Expanded Memory Specification) specificaţie de memorie expandată
EMS memory memorie EMS, sector de memorie EMS
emulate a emula, a imita
emulated emulat
emulated device profile profil de dispozitiv emulat
emulation emulare, imitare
emulation capabilities funcţii de emulare
emulation driver driver de emulare
emulation manager manager pentru emulare
emulation mode mod emulare
emulation package pachet de emulare
emulation sensing sesizare a emulării
emulation switching comutare a emulării
emulator stack overflow depăşire a stivei emulatorului
en semipătrişor, cratimă medie
EN (End Node) nod terminal (al reţelei)
en clair necifrat
en dash semipătrişor, cratimă medie
en fraction fracţie en
en quad spaţiu en, semipătrişor, cratimă medie
en rule cratimă semipătrişor/medie
en space spaţiu en, semipătrişor, cratimă medie
enable a activa
enable authoring option opţiune pentru permiterea creaţiei
Enable Boot Logging (activare a funcţiei de) înregistrare în jurnalul de iniţializare
enabled activat
enabled command comandă activată
enabling check box casetă de validare pentru activare
enabling menu items activare a articolelor de meniu
enabling signal semnal de validare; semnal de activare
ENC (encryption) cifrare; dispozitiv de cifrare
encapsulated înglobat
Encapsulated PostScript (EPS) limbaj complex de descriere a paginii
Encapsulated PostScript file fişier EPS, fişier Encapsulated PostScript
encapsulation încapsulare
encipher a cifra
encipher (E) operaţie de cifrare
enciphered data (ENDATA) date cifrate
enciphered facsimile communication (CIFAX) sistem de comunicaţie prin facsimile cifrate
encipherment (ECPH) operaţie de cifrare
enclosing rectangle dreptunghi de încadrare
enclosure anexă; anexare
encode a codifica
encoded text text codificat
encoder codificator, convertor de cod; codor, convertor de date
encoder configuration configuraţie a codorului
encoder controls comenzi pentru codor
encoder matrix matrice de codificare
encoding codificare; cifrare; codare
Encoding button butonul Encoding; buton de codare/codificare
encoding error eroare de codificare
encoding method metodă de codificare, metodă de codare
encountered întâlnit; găsit
encrypt a cifra/a codifica
encrypted codificat, criptat
encrypted authentication confirmare codată a autenticităţii, autentificare codificată/criptată
encrypted connection legături cifrate/codificate
Encrypted File System (EFS) sistem de cifrare/codificare a fişierelor
encrypted format format cifrat/codificat
encrypted password parolă cifrată/codificată
encrypted tunnel tunel cifrat/codificat
encrypted user utilizator cifrat/codificat
encryption cifrare, codificare
encryption algorithm algoritm de codificare, algoritm de codare
encryption policy politică de codificare/codare, directive de codificare/codare
encryption strength nivel de complexitate a cifrării/codificării
encryption type tip de codificare, tip de codare
encryption unit unitate de codificare
encryptor program de codare/codificare, program de cifrare
encyclopedia enciclopedie
encyclopedia articles articole din enciclopedie
end sfârşit; timp final; timp de sfârşit
end around borrow împrumut circular
end around carry transport circular
end around shift deplasare circulară/în circuit închis
end date dată de sfârşit; dată de încheiere
end drive letter ultima literă; litera ultimei unităţii de disc
End key tasta End
end mark reper de sfârşit
end node (EN) nod terminal (al reţelei)
end of block (EB) sfârşit de bloc
end of block (EOB) sfârşit de bloc
end of extent (EOE) sfârşit al zonei
end of file (EOF) sfârşit de fişier
end of file label etichetă „sfârşit de fişier”
end of file mark reper/marcaj „sfârşit de fişier”
end of file statement instrucţiune „sfârşit de fişier”
end of job (EOJ) sfârşit de rutină
end of line (EOL) sfârşit de rând
end of media sfârşit al mediului (de stocare)
end of medium character caracter „sfârşit al suportului”
end of section sfârşit de secţiune
end of tape sfârşit de bandă
end of tape marker marcator/marcaj/reper de sfârşit de bandă
end of tape sensor senzor pentru sfârşitul de bandă
end of text character caracter de sfârşit al textului
end of transmission sfârşit al transmisiei
end of transmission block sfârşit al blocului de transmisie
end of transmission character caracter de sfârşit al transmisiei
end of volume label etichetă de sfârşit de volum
end of word sfârşit de cuvânt
end open system sistem deschis la exterior
end packet pachet final, pachet de sfârşit
end print job încheiere lucrare de tipărit; terminare lucrare de tipărit
end quote ghilimele de închidere, ghilimele finale
end size mărime finală
end style stil final
end user utilizator final
end value valoare finală
en-dash cratimă en; semipătrişor
ENDATA (Enciphered Data) date cifrate
end-entity unitate finală, entitate finală
endfile statement instrucţiune „sfârşit de fişier”
ending file label etichetă „sfârşit de fişier”
ending IP address adresă IP de sfârşit
ending page number număr al ultimei pagini dintr-o serie
endnote notă de sfârşit, notă plasată la sfârşitul documentului
endnote mark marcaj de notă de sfârşit
endnote number număr al notei de sfârşit
endnote reference marcaj de notă de sfârşit
endnote separator separator pentru note de sfârşit
endnote text text al notei de sfârşit
endorsed cryptographic product list (ECPL) listă de produse criptografice certificate
endpoint punct terminal
endpoint assignment desemnare a punctului terminal; desemnare a punctului de sfârşit/de încheiere
endpoint node nod terminal
endpoint properties proprietăţi ale punctului terminal
endpoints puncte terminale
energy saving features funcţii pentru economisirea energiei
enforced referential integrity integritate referenţială impusă
engine list listă de motoare
engine programming programare de motoare
engineer proiectant
engrave a grava
enhance a îmbunătăţi, a extinde
enhanced îmbunătăţit, extins
enhanced 101-key keyboard tastatură cu 101 taste extinsă
Enhanced Access Diversity (EAD) metodă de dirijare
Enhanced ATA standard ATA îmbunătăţit
Enhanced CD standard de CD audio
Enhanced Expanded Memory Specification (EEMS) specificaţie pentru memoria utilizată de aplicaţiile DOS
enhanced features facilităţi extinse/îmbunătăţite
Enhanced Graphics Adapter (EGA) adaptor grafic îmbunătăţit
Enhanced Graphics Display (EGD) display grafic îmbunătăţit
enhanced hyperlinks hiperlegături extinse
Enhanced IDE (EIDE) IDE îmbunătăţit, interfaţă cu discul îmbunătăţită
Enhanced Integrated Electronics (EIDE) standard IDE îmbunătăţit, controler de disc îmbunătăţit
Enhanced ISA (EISA) magistrală ISA îmbunătăţită
Enhanced ISA (EISA) expansion bus magistrală de extensie ISA îmbunătăţită
enhanced keyboard tastatură extinsă
enhanced metafile (EMF) metafişier extins; metafişier îmbunătăţit
Enhanced Metafile Format (EMF) format de metafişier îmbunătăţit
enhanced mode mod extins
enhanced multimedia interface (EMMI) interfaţă multimedia extinsă
enhanced parallel port (EPP) port paralel îmbunătăţit
Enhanced Print Troubleshooter (EPTS) program pentru depanarea problemelor de tipărire în reţea
enhanced serial port (ESP) port serial îmbunătăţit
controler de hard-disc îmbunătăţit; interfaţă extinsă pentru dispozitive mici; interfaţă
Enhanced Small Device Inter-face (ESDI) îmbunătăţită pentru dispozitive mici
Enhanced System Device Inter-face (ESDI) standard ESDI, controler de hard-disc îmbunătăţit
enlarged mărit
en-quadrat semipătrişor
enquiry interogare
enter introducere; tastare//a introduce
Enter key tasta Enter
Enter/Return retur de car, tasta Enter
Enter/Return key tasta Enter-Return, tasta de retur de car
enterprise întreprindere, societate, organizaţie
enterprise applications aplicaţii la nivel de firmă
enterprise document management (EDM) gestiune a documentelor la nivel de reţea
enterprise integration integrare la nivel de reţea
enterprise server server de întreprindere, server al firmei
enterprisewide license licenţă universală, licenţă pentru întreaga firmă
entertaining recreativ; distractiv
entertainment distracţie, recreere
entertainment sites situri recreative
entire picture întreaga imagine
entity entitate, cod din HTML
entity class clasă de entităţi
entity identification identificare de entităţi
entity integrity integritate a entităţilor
entity occurrence ocurenţă/apariţie a entităţii
entity relationship relaţie între entităţi
entity type tip de entitate
entity world lume a entităţilor, univers al entităţilor
entropy entropie
entry intrare; înregistrare
entry details detalii despre intrare/înregistrare
entry form formular pentru introducerea datelor
entry line rând pentru introducerea datelor
entry macro macrocomandă de introducere
entry point punct de intrare; punct de introducere
entry screen fereastră de intrare/de introducere a datelor
entry table tabel de înregistrare; tabel de introducere; tabel de intrări
entry table index index al tabelului de intrări
entry-level system sistem minimal/redus
enumerate enumerare//a enumera
enumeration enumerare
envelope plic; conteiner pentru date
envelope address adresă înscrisă pe plic
envelope feed alimentare cu plicuri
envelope feeder tavă de alimentare cu plicuri; alimentator pentru plicuri
envelope options opţiuni pentru plicuri
envelope printer imprimantă pentru plicuri
envelope printing options opţiuni pentru tipărirea pe plicuri
envelope return adresă a expeditorului (înscrisă pe plic)
envelope size format de plic
environment mediu (de lucru); mediu de operare
environment description descriere a mediului
environment information informaţii de mediu
environment report raport de mediu
environment size dimensiune a mediului
environment subsystem subsistem de mediu
environment variable variabilă de mediu, variabilă a mediului de lucru
environmental change modificare de mediu
environmental subsystem subsistem de mediu
environmental variable variabilă de mediu
EO (Electronic Office) birou electronic
EO (Erasable Optical Disk) disc optic cu ştergere
EOB (End Of Block) sfârşit de bloc
EOE (End Of Extent) sfârşit al zonei
EOF (End Of File) sfârşit de fişier
EOJ (End Of Job) sfârşit de rutină
EOL (End Of Line) sfârşit de rând
EOM (Event Oriented Modeling) modelare orientată pe evenimente
EPA (Environmental Protection Agency) agenţie de protecţie a mediului din SUA
episode episod
EPL (Effective Privilege Level) nivel efectiv de privilegii
EPMI (European Printer Manufacturers and Importers) Comitetul Producătorilor şi Importatorilor Europeni de Imprimante
epoch epocă
EPP (Enhanced Parallel Port) port paralel îmbunătăţit
EPP/ECP port port EPP/ECP
EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) cip EPROM, memorie nevolatilă reprogramabilă
EPS (Emergency Power Supply) sursă de alimentare în caz de avarii/în situaţii critice
EPS (Encapsulated PostScript) fişier EPS
Epson firmă producătoare de imprimante
EPTS (Enhanced Print Troubleshooter) program pentru rezolvarea problemelor de tipărire în reţea
equal mark semn al egalităţii
equal partner method metoda partenerilor egali
equal sign semnul egal (¡); semn de egalitate
equals function funcţie „egal”
equation ecuaţie
equation editor editor de ecuaţii; editor de formule
equation typesetting editare de ecuaţii
equi-join cuplaj intern; asociere de tip echivalent
equivalence operation operaţie de echivalenţă
equivalent echivalent
equivalent menu choice opţiune echivalentă din meniu
erasable memory memorie cu posibilitate de ştergere
erasable optical disk drive unitate de disc optic care poate fi şters
erasable programmable read-only memory (EPROM) memorie nevolatilă reprogramabilă
erasable storage mediu de stocare reînregistrabil; memorie reînregistrabilă
erase a şterge
erase head cap (magnetic) de ştergere
Erase Protect TSR program TSR de protecţie la ştergere
erase status stare a ştergerii
erase warning atenţionare la ştergere
eraser radieră; gumă de şters
Eraser tool instrumentul Radieră
erasing head cap de ştergere
ERD (Emergency Repair Disk) dischetă de intervenţie/avarie
ergonomic keyboard tastatură ergonomică
ergonomics ergonomie
error eroare
error analysis analiză a erorilor
error checking verificare a erorilor; identificare a erorilor
error checking and correction (ECC) verificare şi corectare a erorilor
error code cod de eroare
error condition situaţie de eroare
error control control al erorilor
error correcting code cod corector de erori, cod autocorector
error correction corectare/corecţie a erorilor
error description descriere a erorii
error detecting code cod detector de erori
error detection detecţie/detectare a erorilor
error diffusion dispersie a erorilor
error handler rutină de procesare a erorilor
error handling procesare a erorilor
error level nivel/grad de eroare
error message mesaj de eroare
error number număr al erorii; număr de erori
error page pagină de eroare
error range domeniu/plajă de eroare
error rate frecvenţă/rată a erorilor
error recovery reluare/restabilire/refacere/recuperare în caz de eroare, refacere după erori
error searching identificare a erorilor; căutare a mesajelor de eroare
error span interval al erorii
error trapping detectare a erorilor
error value valoare de eroare
error-check căutare a erorilor/a defectelor
error-checking verificare a erorilor; identificare a erorilor
error-correcting protocol protocol de corectare a erorilor
error-handling code codul de procesare a erorilor
Esc (Escape) key tasta Esc
escape a eluda
escape character caracter Escape; caracter de eludare
escape code cod de evadare, cod de eludare
escape sequence secvenţă de eludare
escape syntax sintaxă de eludare
ESDI (Enhanced Small Device Interface) interfaţă îmbunătăţită/extinsă pentru dispozitive mici
ESDI (Enhanced System Device Interface) controler de hard-disc îmbunătăţit
ESDL (Electronic Software Distribution And Licensing)distribuire şi licenţiere electronică de software
ESNET sit FTP
ESP (Encapsulating Security Payload) tehnologie ESP
ESP (Enhanced Serial Port) port serial îmbunătăţit
establish stabilire//a stabili
establishment of connection stabilire a legăturii
estimated estimat
estimated compression ratio raport de comprimare estimat
etext (electronic text) text electronic
EtherNet standardul EtherNet
Ethernet connection legătură prin placă Ethernet
EtherTalk standard de reţea
ETX/ACK dialog de confirmare ETX/ACK
ETX/ACK handshaking dialog de confirmare ETX/ACK
Euler method metoda lui Euler
Eulerian graph graf Eulerian
European Laboratory for Particle Physics (ELPP) Laboratorul European pentru Fizica Particulelor
evaluation function funcţie de evaluare
evaluation period perioadă de evaluare
evaluation report raport de evaluare
even par
even page pagină pară; pagină cu număr par
even page footer notă de subsol pară, notă de subsol cu număr par
even page header antet pe pagină pară
even parity paritate pară, număr de biţi cu soţ
event eveniment; efect, rezultat
event detail detaliu de eveniment
event flag indicator de eveniment
event handler procesor de eveniment, subrutină de procesare a evenimentelor
event ID identificator/indicativ de eveniment
event log protocol al evenimentelor, jurnal al evenimentelor
event log file fişier de protocol al evenimentelor, fişier de jurnal al evenimentelor
event log wrapping continuare a protocolului (de evenimente)
event logging înregistrare a evenimentelor, jurnalizare a evenimentelor
event logging service serviciu de protocolare a evenimentelor, serviciu de jurnalizare a evenimentelor
event management gestiune a evenimentelor
event model model de eveniment
event name nume al evenimentului
event number număr al evenimentului
event object obiect eveniment
event pair pereche de evenimente
event parameter parametru de eveniment
event procedure procedură de eveniment, procedură de procesare a evenimentului
event property proprietate de eveniment
event repertoire repertoriu de evenimente
event script script de reacţie la evenimente; script activat de un eveniment
event services servicii de eveniment
event signaling semnalizare/marcare a evenimentelor
event sink colector de evenimente
event syntax sintaxă pentru evenimente
event trigger declanşator de eveniment, triger de eveniment
event viewer afişor de evenimente
event-based trigger triger asociat unui eveniment
event-driven condus de evenimente
event-driven application aplicaţie condusă de evenimente, aplicaţie orientată pe evenimente
event-driven environment mediu orientat pe evenimente
event-driven language limbaj orientat pe evenimente
event-driven program program orientat pe evenimente
event-handling code cod pentru procesarea evenimentelor
event-handling subprocedure subprocedură pentru procesarea evenimentelor
eventlog service serviciu de protocolare a evenimentelor
event-logging service serviciu pentru înregistrarea evenimentelor
event-oriented modeling (EOM) modelare orientată pe evenimente
events schemes scheme de evenimente
exact search căutare exactă
examined examinat, verificat, controlat
exceeded depăşit
except funcţie de excluziune, funcţie logică +I-NU
EXCEPT operation excluziune
exception excepţie; eroare excepţională
exception handler rutină de procesare a excepţiilor
exception handling tratare a excepţiilor
exception return revenire după excepţie
exclamation indicaţie
excluded exclus
exclusion excluziune
exclusion range domeniu de excludere
exclusive mode mod exclusiv
exclusive OR (EXOR) SAU exclusiv
EXCLUSIVE OR element element/circuit SAU EXCLUSIV
EXCLUSIVE OR gate poartă SAU EXCLUSIV, poartă de disjuncţie exclusivă
EXCLUSIVE OR operation operaţie SAU EXCLUSIV
exclusive semaphores semafoare exclusive
EXE extensie a fişierelor executabile
executable program executabil
executable code cod executabil, cod (de) maşină
executable file fişier executabil, fişier de program
executable image imagine executabilă
executable path cale executabilă, cale de program
executable program program executabil
executable statement instrucţiune executabilă
execute a executa
execute phase fază de execuţie
execute statement instrucţiune de execuţie
execution execuţie
execution environment mediu de execuţie
execution error eroare de execuţie
execution profile profil de execuţie
execution sequence ordine de executare
execution speed viteză de execuţie
execution time timp de execuţie; durată a execuţiei
executive (program) executiv
executive module modúl executiv
exhaustive password attack atac cu parole alese aleatoriu
exist existent; există
exit ieşire (din program); instrucţiune de ieşire//a ieşi din, a închide programul
exit code cod de ieşire
Exit command comanda Exit
exor (exclusive or) operaţiune logică „SAU exclusiv”
expand a deschide (un dosar), a desface (arborele), a extinde, a dezvolta
expandability expansibilitate, capacitate de a fi extins/desfăcut/dezvoltat
expandable branches ramificaţii
expandable data string şir de date expansibil
expandable nested list listă serială/imbricată expansibilă
expandable outline entry intrare expansibilă/cu ramificaţii
expanded memory memorie expandată
expanded memory (EMS) memorie expandată
expanded memory board placă de memorie expandată
expanded memory driver driver de memorie expandată
expanded memory emulator emulator de memorie expandată, program pentru simularea memoriei expandate
expanded memory manager (EMM) program de gestionare a memoriei expandate
expanded memory pages pagini de memorie expandată
expanded memory pool grupare de memorie expandată
Expanded Memory Specification (EMS) specificaţie de memorie expandată
expanded memory status stare a memoriei expandate
expanded type font extins
expansion extindere
expansion board placă de extensie
expansion bus magistrală de extensie
expansion bus bottleneck strangulare/gâtuire în magistrala de extensie
expansion card placă de extensie
expansion slot conector/slot de extensie
expect statement instrucţiune de aşteptare
expected results rezultate aşteptate, rezultate normale
expedited accelerat
experimental copy exemplar de lucru
expert expert
expert system (ES) sistem expert
expiration date dată de expirare, dată pentru eliminare
expired article articol expirat
expiry date indication indicare a datei de expirare
explicit dialogue dialog explicit, casetă de dialog explicită
explicit instantiation instanţiere explicită
explicit point-to-point trust relationship relaţie de încredere explicită post cu post
exploded pie graph diagramă circulară explodată
exponent exponent
exponentiation operator operator de ridicare la putere
export export//a exporta; a converti
export directory director/catalog de export
export file format format de fişier exportat
export file name nume de fişier exportat
export format format de exportare
export key cheie de exportare
export path cale de exportare
export version versiune de/pentru export
expose a etala/a expune, a face disponibil un obiect
expression expresie
extended (XMS) memory memorie extinsă
extended attribute (EA) flag fanion de atribut extins
extended attribute (EA) list listă a atributelor extinse
extended attribute (EA) name nume al atributului extins
extended attribute handle indicativ de atribut extins
extended attribute set set/grupă de atribute extinse
extended binary coded decimal interchange code (EBCDIC)
cod EBCDIC, cod zecimal codificat binar extins
extended bus interface (EBI) interfaţă extinsă a magistralei
extended capabilities port (ECP) port cu facilităţi extinse
extended character set set extins de caractere
extended graphics array (XGA) standard pentru sistemul video; standard de placă video IBM

extended industry standard architecture (EISA) magistrală ISA extinsă, magistrală de extensie pe 32 de biţi; magistrală ISA îmbunătăţită
extended machine maşină extinsă, sistem de calcul extins
extended memory (XMS) memorie extinsă
extended memory manager (EMM) program de gestionare a memoriei extinse; manager pentru memoria extinsă
eXtended Memory Specification (XMS) specificaţie de memorie extinsă
extended partition partiţie extinsă
extended VGA standard VGA extins
extended window style stil extins pentru ferestre
extensibility extensibilitate
extensible extensibil
extensible authentication protocol (EAP) protocol EAP, protocol de autentificare extins
extensible language limbaj extensibil
extensible markup language (XML) limbaj de balizare extensibil
extension extensie
extension attribute atribut de extindere
extension parameter parametru de extindere
exterior gateway protocol (EGP) protocol de portal exterior
external extern
external cache cache extern, cache secundar
external cache socket (ECS) soclu pentru conectarea pseudomemoriei externe
external clock ceas extern
external command (XCMD) comandă externă
external data bus magistrală de date externă
external database bază de date externă
external drive unitate externă
external fragmentation fragmentare externă
external function (XCFN) funcţie externă
external hard disk hard-disc extern
external hyperlink legătură externă
external label etichetă externă
external level nivel extern
external memory memorie externă/auxiliară
external message allocations alocări pentru mesaje externe
external modem modem extern
external reference referinţă externă/la o celulă externă
external reference formula formulă cu referinţă externă
external scheme schemă externă
external storage memorie externă
external style sheet foaie de stil externă
external table tabel extern
external tampering modificări externe neautorizate
external transceiver radio-emiţă-tor extern
extra large-scale integration (ELSI) integrare la scară ultralargă
extra pulse impuls parazit
extract a extrage
extracted file fişier extras
extraction extragere, decodificare
extra-high-density floppy disk dischetă de foarte mare densitate (2,88 MB)
extremely low frequency (ELF) frecvenţă extrem de joasă
extremely low-frequency (ELF) emission emisie de frecvenţă extrem joasă
extrude a extruda
extrusion extruziune
Eyedropper tool instrumentul Pipetă
eyestrain oboseală a ochilor
F keys taste funcţionale
FA (False Acceptance) identificare falsă
FAC (factorization) factorizare
face name nume al fontului, denumire a fontului
faceplate mască, panou frontal
face-up în sus
facing pages pagini alăturate
facsimile facsimil, fax
facsimile format format de fax
facsimile I/O device aparat de fax, echipament pentru facsimile
facsimile machine fax, aparat de fax
facsimile transmission transmisie prin fax, transmisie de facsimile
fact fapt
factor factor
factorial factorial
factorial function funcţie factorială
factorization (FAC) factorizare
factorize a factoriza
factory configuration configuraţie de fabrică
factory defaults configuraţie standard
fade a se atenua/diminua
fadeout rate viteză de filare/atenuare/diminuare
fading atenuare, amortizare; decolorare
fail a eşua
failed eşuat; nereuşit
failed data drive unitate de date defectă
failed request solicitări deconectate sau neonorate
failing area domeniu cu erori
failing feature caracteristică a erorii
fail-safe boot încărcare/iniţializare de siguranţă
failure defecţiune
failure audit control/audit al eşecurilor; supraveghere a eşecurilor; evaluare/analiză a eşecului
failure rate frecvenţă/rată de defectare
fall back regresare, scădere a performanţelor// a regresa
fall forward progresare, creştere a performanţelor// a progresa
false acceptance (FA) identificare falsă
false alarm rate (FAR) frecvenţă a alarmelor false
false dependency dependenţă greşită/eronată
false drop selecţie greşită/eronată
family name nume de familie
fan speed viteză a ventilatorului
fanfold hârtie continuă
fanfold paper hârtie continuă/ în evantai
fan-in entranţă
fan-out sortanţă
FAQ (Frequently Asked Questions) întrebări puse frecvent
FAR (False Alarm Rate) frecvenţă a alarmelor false
far call apel îndepărtat/de la distanţă
FAS (Flexible Access System) sistem cu acces flexibil
fast rapid
fast access storage memorie rapidă/cu acces rapid
fast cancel întrerupere rapidă; anulare rapidă
fast draft quality calitate de tipărire draft rapidă; proces de tipărire rapidă în modul draft
fast forward derulare (rapidă) înainte
fast line linie rapidă
fast memory (FM) memorie rapidă
fast mode mod rapid
fast pasting lipire rapidă; inserare rapidă
fast protected-mode RAM memorie rapidă de mod protejat
fast rewind derulare rapidă înapoi
fast ROM emulation emulare de memorie ROM rapidă
fast SCSI (controler) SCSI rapid
fast select selecţie rapidă
fast shutdown închidere rapidă (a calculatorului), oprire rapidă
fast-load area zonă de încărcare rapidă
fast-SCSI controler SCSI rapid
FAT (File Allocation Table) FAT, tabel de alocare a fişierelor
FAT chain lanţ din FAT
fat client client umflat
fat mask mască groasă
FAT shares partajări FAT
FAT32 tabelă FAT32
fatal application exit închidere bruscă a aplicaţiei
fatal error eroare fatală, eroare gravă
fatal flaw deficienţă gravă
fatal system error eroare gravă de sistem
fatware fatware, software supradimensionat
fault incident, defecţiune
fault rate threshold prag al frecvenţei de defectare; limită a frecvenţei de defectare
fault tolerance adaptabilitate/toleranţă la defecţiuni/ erori
fault tolerance scheme schemă de fiabilizare
fault tolerant system sistem cu tolerare a erorilor/cu toleranţă la erori
fault-tolerance adaptabilitate la defectări
fault-tolerant Dfs system sistem Dfs adaptabil la erori
fault-tolerant file system sistem de fişiere tolerant la erori
fault-tolerant volume volum tolerant la erori
favorites favoriţi
FC-AL (Fibre Channel-Arbit-rated Loop) standard de interfaţă pentru mediile de stocare
FCB (File Control Block) bloc de control al fişierelor
FCC (Federal Communications Commission) Comisia Federală a Comunicaţiilor
FCC certification certificare FCC
FCFS (First-Come First-Served) primul venit - primul servit
FCONSOLE utilitar de reţea NetWare
FDD (Floppy Disk Drive) unitate de dischetă, unitate floppy
interfaţă pentru date distribuite prin fibră optică, schimb de date prin fibră optică, standard
FDDI (Fiber Distributed Data Interface/Interchange) pentru transferul prin fibră optică
FDHD (Floppy Drive High Density) unitate de dischetă de densitate ridicată
FDM (Frequency Division Multi-plexing) multiplexare prin divizarea frecvenţei
FDMA (Frequency Division Multiple Access) acces multiplu cu divizarea frecvenţei
FDSE (Full Duplex Switched Ethernet) reţea Ethernet duplex comutată
feasibility study studiu de fezabilitate
feature caracteristică; facilitate, funcţie; capacitate a unui program; componentă
feature selection selectare a caracteristicilor
feature space spaţiu al caracteristicilor/atributelor
feature vector vector de caracteristici/atribute
feature-packed operating system sistem de operare complet echipat
feature-rich bogat formatat, cu multe caracteristici
features funcţii
features checklist listă de verificare pentru facilităţi
FED (Ferroelectric Display) monitor feroelectric
FED (Field Emission Display) tip de monitor fără tub catodic, monitor cu emisie de câmp
Federal Communications Commission (FCC) Comisia Federală pentru Comunicaţii
federated database bază de date federativă
feeb novice, neştiutor
feed alimentare
feed backwards alimentare inversă, alimentare în sens invers
feed direction direcţie de alimentare; direcţie de introducere; direcţie de avans
feed hole perforaţii de antrenare; fantă de antrenare
feed method metodă de alimentare
feed pitch pas de antrenare
feed track pistă de antrenare
feedback comentariu; reacţie
feedback form formular pentru înregistrarea reacţiilor/părerii
feedback loop buclă de reacţie
feedback shift register (FSR) registru de deplasare de reacţie
feedforward network reţea cu propagare înainte
feedpath cale de alimentare
FEIT (Fujitsu Enhanced Imaging Technology) tehnologie FEIT, tehnologie Fujitsu de îmbunătăţire a calităţii imaginii
female connector conectormamă
femto- femto- (10-15)
FEOV (Forced End Of Volume) sfârşit forţat al volumului/ suportului de date
ferrite core (inel de) ferită
ferroelectric display (FED) monitor feroelectric
fetch a extrage/a citi; a prinde/a captura
fetching extragere
fiber distributed data interchange (FDDI) schimb de date prin fibră optică
fiber distributed data interface (FDDI) interfaţă pentru date distribuite prin fibră optică
fiber optic fibră optică
fiber optic cable cablu din fibră optică
fiber optic cabling cablare cu fibră optică, reţea cu cabluri din fibră optică
fiber optics fibre optice
Fibonacci search căutare Fibonacci
Fibre Channel-Arbitrated Loop (FC-AL) standard de interfaţă pentru mediile de stocare
FIC (Fractal Image Compression) compresiune fractală a imaginilor
FID (Field Identificator) identificator de câmp
field câmp; rubrică
field buttons butoane de câmp
field code cod de câmp; funcţie de câmp
field definition definiţie a câmpului
field delimiter separator de câmp
field effect efect de câmp
field emission display (FED) monitor cu emisie de câmp
field identificator (FID) identificator de câmp
field identifier identificator/indicativ de câmp
field list title bar bară de titlu a listei cu câmpuri
field name denumire a câmpului; nume al câmpului
field options opţiuni pentru câmpuri
field privilege privilegiu de câmp, operaţii permise asupra unui câmp
field properties proprietăţi ale câmpului
field settings parametri ai câmpului
field symbol simbol de câmp
field template şablon de câmp
field text box casetă de text a câmpului
field type tip de câmp
field upgradable cu posibilitate de upgrade pe teren/ la faţa locului
field value valoare de câmp
FIFO (First In-First Out) primul intrat – primul ieşit, metodă de prelucrare a lucrărilor
FIFO buffers bufere FIFO
fifth-generation computer calculator din generaţia a V-a
figurative figurativ
figurative constant constantă figurativă
figure figură
file fişier//a salva un mesaj de e-mail într-un dosar
file access privilege privilegiu de acces la fişiere
file allocation table (FAT) tabel(ă) de alocare a fişierelor
file and print sharing partajare a fişierelor şi imprimantelor
file association asociere a fişierului
file association editor editor pentru asocierea fişierelor
file attribute atribut al fişierului
file attribute system sistem de atribute ale fişierelor
file auditing supraveghere a fişierului
file backup backup al fişierului, copie de siguranţă a fişierului
file browser fereastră de căutare
file clean up curăţare a fişierului
file closing închidere a fişierului
file compatibility compatibilitate de fişiere
file compression comprimare a fişierelor
file compression ratio raport de comprimare a fişierului
file compression utility utilitar de comprimare a fişierelor
file contention conflict între fişiere
file contents conţinut al fişierelor
file control block (FCB) bloc de control al fişierelor
file conversion conversie de fişier; conversie a fişierelor
file conversion utility utilitar de conversie a fişierelor
file converter utilitar pentru conversia fişierelor
file copying copiere de fişiere/ a fişierelor
file creation creare de fişier/a unui fişier
file defragmentation defragmentare a fişierelor
file deletion ştergere a fişierelor
file description descriere a fişierului
file descriptors descriptori pentru fişiere
file details detalii despre fişier
file directory director/catalog de fişiere
file download descărcare de fişiere
file download dialog casetă de dialog pentru descărcarea de fişiere
file encryption codificare a fişierelor
file error eroare de fişier
file extension extensie de fişier, terminaţie a denumirii fişierului; extensie a denumirii fişierului
program de extragere a fişierelor, utilitar de extragere a fişierelor, utilitar de decomprimare a
file extract utility fişierelor
file folder dosar cu fişiere
file format format de fişier
file fragmentation fragmentare a fişierelor
file handle pointer de fişier; indicativ al fişierului; marcaj de fişier
file handler procesor de fişiere, subrutină pentru fişierele deschise; rutină de prelucrare a fişierelor
file header antet de fişier
file header label etichetă de început de fişier
file I/O operaţii de intrareieşire cu fişiere; I-E de fişiere
file I/O error eroare de I-E de fişiere
file I/O failure eroare la I-E de fişier
file identification identificare de fişier/ a fişierului
file identifiers identificatori de fişier
file inspection consultare a fişierului
file installation error eroare la instalarea fişierului
file inventory inventar de fişier
file inventory program program de inventariere a fişierelor
file label etichetă de fişier
file layout configuraţie a fişierului, machetă a fişierului
file library bibliotecă de fişiere
file link legătură de fişier
file link information informaţii despre legătura fişierului
file list listă de fişiere
file list error eroare în lista de fişiere
file locations locaţii ale fişierelor, adrese ale fişierelor
file locations commands instrucţiuni pentru localizarea fişierelor
file lock blocaj al fişierului; blocare de fişier
file locking blocare a fişierului
file logging înregistrare în fişiere
file maintenance întreţinere/gestionare/organizare a fişierelor
file management program program de gestiune a fişierelor
file management system sistem de gestiune a fişierelor
file manager program/aplicaţie de gestiune a fişierelor, gestionar de fişiere
file mark marcă a fişierului
file mode mod fişier
file name denumire a fişierului, nume de fişier
file name extension extensie a denumirii fişierului
file opening deschidere de fişier/ a fişierului
file operations operaţii cu fişiere
file options opţiuni de fişier; opţiuni pentru fişiere
file organization organizare a fişierelor
file path cale de acces pentru fişier; cale de acces a fişierului
file permissions permisiuni de acces; permisiuni pentru fişiere
file pointer pointer/indicator din fişier
file privilege privilegiu de fişier, comenzi posibile pentru fişiere
file processing prelucrare de fişier; prelucrare a fişierului
file progress stare a fişierului
file properties proprietăţi ale fişierului
file property pages pagină de proprietăţi ale fişierului
file protection protejare/protecţie a fişierelor
file protection ring inel de protecţie a fişierelor
file read citire a fişierului
file receive primire a fişierului, recepţionare a fişierului
file recovery refacere a unui fişier defect
file replication replicare a fişierelor
file restoration process operaţie de refacere a fişierelor
file searching căutare a fişierului
file security (FILESEC) securitate a fişierelor; protecţie a fişierelor
file selection selectare de fişier
file send trimitere de fişier, expediere de fişier
file server server de fişiere
file services servicii de acces la fişiere
file set set de fişiere
file setting configurare
file share properties proprietăţi pentru partajarea fişierului, proprietăţi de fişier partajat
file sharing partajare a fişierelor
file sharing and locking semantics semantică pentru partajare şi blocare a fişierelor
file size mărime a fişierului
file size limitations limitări impuse dimensiunii fişierelor
file specification specificaţie a fişierului
file system sistem de fişiere
file system directories directoare ale sistemului de fişiere
file system driver (FSD) driver pentru sistemul de fişiere; driver al sistemului de fişiere
file system error eroare a sistemului de fişiere
file system object obiect sistem de fişiere
file system resources resurse ale sistemului de fişiere
file table overflow depăşire a tabelului de fişiere
file transfer transfer de fişiere
file transfer errors erori la transferul de fişiere
file transfer protocol (FTP) protocol de transfer al fişierelor
file transfer utility utilitar pentru transferul fişierelor
file type gen/tip de fişier
file type details informaţii despre tipul de fişier
file type exception error eroare de excepţie la tipul de fişier
file undelete refacere/recuperare a fişierelor şterse
file updating actualizare a fişierului
file utility utilitar pentru (lucrul cu) fişiere
file verification verificare a fişierului
file verify verificare a fişierului
file version versiune a fişierului
file version info informaţii despre versiunea fişierului
file write scriere în fişier
file-based configuration system sistem de configurare prin fişiere
file-class association asociere a claselor de fişiere
filemark marcă de fişier
filename denumire de fişier; nume al fişierului
filename extension extensie a numelui fişierului
file-path parameter parametru al căii de acces la fişier
FILER utilitar NetWare pentru furnizarea de date despre fişiere
files pane sectorul/panoul cu fişiere
FILESEC (FILE SECurity) securitate a fişierelor; asigurare a securităţii fişierelor
file-sharing level nivel de partajare a fişierelor
filespec specificaţie de fişier
filesystem conversion conversie a sistemului de fişiere
file-system recovery refacere a sistemului de fişiere
filing arhivare
fill a completa, a umple
fill character caracter de umplere
fill color culoare de umplere
fill handle marcaj de completare/de umplere
fill option opţiune pentru colorare/pentru aplicarea unei nuanţe
fill pattern model/textură de umplere
filled area suprafaţă plină
filled ellipse elipsă plină
filled rectangle dreptunghi plin
filled rectangle color culoare a dreptunghiului plin
filled round rectangle dreptunghi plin rotunjit
filler element de umplere
filling mode mod de umplere
film plotter ploter pentru filme
film recorder înregistrator de film
film scanner scaner pentru film
film separations separări pe film
filmstrip imagine tip „filmstrip”, bandă de film
filter filtru; filtrare//a filtra
filter class clasă de filtre
filter clause condiţie de filtrare
filter column coloană de filtrare
filter command comandă de filtrare
filter criteria criterii de filtrare
filter error eroare de filtrare
filter event eveniment de filtrare
filter graph diagramă de filtrare
filter interface interfaţă de filtrare
filter list listă de filtre
filter options opţiuni pentru filtrare
filter properties proprietăţi ale filtrului
filtering filtrare
FilterKeys funcţie pentru eliminarea caracterelor dublate; întârziere a apăsării
filter-specific specific filtrului
final line screen raster liniar final
find a găsi
find and replace căutare şi înlocuire
find options opţiuni pentru căutare
fine fin
FinePrint opţiune pentru rezoluţia imprimantei
fine-tune a optimiza, a regla
fine-tuning optimizare; reglaj de fineţe, reglare precisă
fingerprint amprentă
finish terminare, finalizare
finite differences diferenţe finite
finite element method metoda elementelor finite
FIR (Fast Infrared) dispozitiv rapid cu infraroşii
fire a declanşa
fired declanşat
firewall parafoc, zid de protecţie
FireWire tip de port serial
firmware microprogram, software integrat/intern
firmware header antet în firmware
firmware image imagine de firmware
firmware revision versiune a microprogramului; versiune de firmware
first allocation unit prima unitate de alocare
first name prenume
first normal form forma normală 1
first operand primul operand
first-come first-served (FCFS) primul venit - primul servit
first-time users începători; novici
fit adaptare//a adapta
fit to height adaptare pe înălţime; înălţime optimă
fit to width adaptare pe lăţime; lăţime optimă
fix corectare//a repara; a pune la punct; a corecta
fixed corectat; fix; fixat
fixed column heading cap de coloană fix
fixed decimal mode mod în virgulă fixă
fixed disk disc fix, hard-disc
fixed drive unitate de disc
fixed fonts fonturi fixe ale sistemului de operare, fonturi de sistem
fixed form part mantisă
fixed function generator generator de funcţie fixă
fixed hard disk (hard-)disc fix
fixed length lungime fixă
fixed numeric format format numeric fix
fixed point register registru în virgulă fixă
fixed point representation system sistem de reprezentare în virgulă fixă
fixed radix numeration system sistem de numeraţie cu bază fixă
fixed space font font monospaţiat
fixed text text fixat
fixed value list listă cu valoare fixă
fixed-frequency monitor monitor cu frecvenţă fixă
fixed-length field câmp cu lungime fixă
fixed-point arithmetic aritmetică în virgulă fixă
fixed-point representation reprezentare în virgulă fixă
fixed-value search list listă de căutare cu valoare fixă
fixed-width lăţime fixă
fixed-width text file fişier de text cu lăţime fixă
Fkey utilitar pentru Macintosh
flag fanion; indicator (de semnalizare)
flag register registru de indicatoare
flagging semnalizare
flags atribute
flags parameter parametru de fanion, parametru de atribut
flame replică violentă, atac violent
flame bait provocare a atacului
flame war război verbal
flamefest dispută verbală între două persoane
flamer persoană care transmite o replică violentă
flare release lansare de semnal
flash BIOS BIOS reprogramabil
flash memory memorie permanentă reprogramabilă
flash mode mod flash
flash ROM memorie reprogramabilă
flash ROM chip cip de memorie reprogramabilă
flash switch comutare a apelului la un număr de interior
FlashPix (FPX) format de fişier grafic
flat plat; plan
flat address space spaţiu plat de adresare (a memoriei)
flat color culoare simplă/neindexată
flat database bază de date plată/ simplă /nerelaţională
flat file fişier plat
flat memory memorie plată
flat memory address space spaţiu plat de adresare a memoriei
flat panel monitor monitor plat
flat pixel pixel obişnuit/neindexat
flat tension-mask monitor monitor cu mască plată
flatbed plotter plotter plan
flatbed scanner scaner plan/cu masă plană
flat-file database management program program de gestionare a bazelor de date tabelare
flat-file manager aplicaţie de gestionare pentru fişiere plate/tabelare
flat-panel display afişaj tip panou plat
flat-screen display ecran plat
flat-square monitor monitor platpătrat
flattened image imagine nivelată, imagine cu straturi aplatizate/nivelate
flattened layer strat nivelat
flattened object model model de obiect aplatizat
flavor of VBA variantă de VBA caracteristică unei aplicaţii
FLC format de fişier de animaţie
flecked pătat
fleshtone culoare a tegumentului
flexible access system (FAS) sistem cu acces flexibil
flexible administration administrare flexibilă
flexible disk disc flexibil
FLI format de fişier de animaţie
flicker pâlpâire, licărire//a pâlpâi, a licări
flicker filter filtru pentru pâlpâire
flight simulation simulare de zbor, zbor simulat
flight stick manşă
flight yoke manşă
flip oglindire; răsturnare//a răsturna
flip dialog răsturnare dialog, răsturnare casetă de dialog
flip horizontal răsturnare orizontală
flip vertical răsturnare verticală
flip-flop circuit (basculant) bistabil
flipping răsturnare
float a desprinde
float constant constantă mobilă, constantă flotantă
floaters selecţii flotante
floating desprindere a unei selecţii
floating decimal mode mod în virgulă mobilă/flotantă
floating decimal point virgulă mobilă
floating frame cadru flotant
floating graphic imagine grafică flotantă
floating head cap flotant
floating palette paletă flotantă
floating panel panou flotant/liber
floating point virgulă flotantă/mobilă
floating point base bază în virgulă flotantă/mobilă
floating point radix bază în virgulă flotantă/mobilă
floating point register registru în virgulă flotantă/mobilă
floating point representation system sistem de reprezentare/numeraţie în virgulă flotantă/mobilă
floating point routine rutină/subprogram în virgulă mobilă
floating precision precizie flotantă
floating tool window fereastră flotantă pentru instrumente
floating toolbar bară cu instrumente flotantă
floating-point arithmetic aritmetică în virgulă mobilă
floating-point calculation calcul în virgulă mobilă
floating-point denormal operand operand incorect în virgulă mobilă
floating-point division by zero diviziune cu zero în virgulă mobilă
floating-point exception excepţie în virgulă mobilă
floating-point expression expresie în virgulă mobilă
floating-point hardware hardware în virgulă mobilă
floating-point inexact result rezultat inexact în virgulă mobilă
floating-point instruction instrucţiune în virgulă mobilă
floating-point invalid operation operaţie incorectă în virgulă mobilă
floating-point numbers numere cu virgulă mobilă
floating-point operation operaţie în virgulă mobilă; calcul în virgulă mobilă
floating-point operations per second (FLOPS) operaţii în virgulă mobilă pe secundă
floating-point overflow depăşire în virgulă mobilă
floating-point promotion extensie în virgulă mobilă
floating-point representation reprezentare/numeraţie în virgulă flotantă/mobilă
floating-point stack check verificare de stivă în virgulă mobilă
floating-point standard conversion conversie standard în virgulă mobilă
floating-point underflow depăşire negativă în virgulă mobilă
floating-point unit (FPU) unitate de calcul în virgulă mobilă
floating-point workaround artificiu în virgulă mobilă
floor planşeu
floppy dischetă
floppy disk dischetă, disc flexibil
floppy disk controller (FDC) controler al unităţii de dischetă
floppy disk drive (FDD) unitate de dischetă, unitate floppy
floppy disk driver driver pentru unitatea de dischetă
floppy disk error eroare a unităţii de dischetă
floppy drive unitate de dischetă
floppy drive high density (FDHD) unitate de dischetă de densitate ridicată
floppy install instalare a unităţii de dischetă
floppy setup instalare de pe dischetă
FLOPS (Floating-Point Operations Per Second) operaţii în virgulă mobilă pe secundă
floptical dischetă optică
floptical disk dischetă optică, disc optic amovibil
floptical drive unitate pentru dischetă optică
flow curgere; succesiune
flow control control al fluxului (de date), control al derulării
flow diagram diagramă de flux, organigramă
flow direction sens al fluxului
flowchart organigramă, schemă logică
flow-chart organigramă, schemă logică
flow-control statement instrucţiune pentru controlul fluxului (execuţiei)/derulării
flowline linie de flux
fluorescent lighting lumină fluorescentă
flush a goli; a şterge, a elimina
flush left franjurare dreapta; aliniere/aliniat la (marginea din) stânga
flush right franjurare stânga; aliniere/aliniat la (marginea din) dreapta
flushing the log golire/vidare a protocolului, golire/vidare a jurnalului
flyer foaie volantă, circulară, fluturaş
flying head cap flotant
flying height înălţime a capului magnetic
FM (Fast Memory) memorie rapidă
FM (Frequency Modulation) modulare a frecvenţei
FM synthesis sinteză în FM
FMV (Full Motion Video) film video cu viteză normală
foam element element spongios
FOC (Fiber Optics Communications) comunicaţii prin fibră optică
focus atribut/indicator de activare; focalizare
focus object obiect activ
FOIA (Freedom of Information Act) lege americană despre accesul liber la informaţie
fold line linie de îndoire/de pliere
fold marks linii de îndoire/de pliere
folder dosar
folder banner baner al dosarelor
folder bar bară de dosare
folder icon pictogramă de dosar
folder list listă de dosare; listă a dosarelor
folder location cale de acces pentru dosar
folder name nume al dosarului
folder options opţiuni pentru dosare
folder pane panoul/secţiunea/fereastra cu dosare
folder shortcut pictogramă pentru acces la dosare
folder structure structură de dosare
folder view vedere normală a dosarului
folder window fereastră de dosar
fold-out keyboard tastatură extensibilă
follower dispozitiv de urmărire
follow-on post mesaj de continuare
follow-up post mesaj de continuare
FON file fişier în format bitmap cu extensia FON, fişier cu fonturi tip rastru
font font, corp de literă, tip de caracter
font alignment aliniere a caracterelor, aliniere a fontului
font associations asocieri de fonturi
font cartridge cartuş cu fonturi; casete de fonturi
font change character caracter pentru schimb de font/de schimbare a setului (de fonturi)
font code cod de font
font color culoare a fontului
font directory director de fonturi
font download descărcare de fonturi; descărcare a fontului
font downloader program pentru descărcarea de fonturi
font family familie de fonturi
font file fişier de fonturi
font formatting formatare a fontului
font ID conflict conflict de identitate a fontului
font info informaţii despre font
font information informaţii despre font
font installer aplicaţie de instalare a fonturilor
font manager manager de fonturi, gestionar de fonturi
font metric dimensiune a fontului
font metrics proprietăţi ale fonturilor
font name nume de font, denumire a fontului
font preview prezentare a fontului
font resolution rezoluţie a fonturilor/de tipărire
font settings parametri ai fontului
font size mărime a fontului
font size options opţiuni pentru mărimea fontului
font sizes specified mărimi ale fonturilor specificate
font smoothing netezire a fonturilor
font style stil de font
font styles specified stiluri de fonturi specificate
font substitution înlocuire a fontului; înlocuire de font; substituire a fontului
font substitutions table tabel pentru substituirile de fonturi
font view application aplicaţie de prezentare a fonturilor
font weight grosime a fontului
fonts folder dosar de fonturi
fontware fontware, utilitar care permite tipărirea unor fonturi deosebite
footer subsol (de pagină)
footer preview (window) fereastră de previzualizare a subsolului
footer section secţiune de subsol
footnote notă de subsol

footprint amprentă, loc ocupat de calculator pe masa de lucru; urmă lăsată deliberat de un hacker
FOR/NEXT loop buclă FOR/NEXT
force forţare, impunere
Force mediu de programare derivat din dBASE
forced ancorat
forced configuration configuraţie impusă
forced end of volume (FEOV) sfârşit forţat al volumului de date
forced hardware componente hardware impuse
forced page break salt forţat la pagină nouă
forced perfect termination terminare perfectă forţată
forcibly disconnect deconectare forţată
forecasting prognoză
forecasting command comandă de prognoză
foreground prim-plan
foreground color culoare de prim-plan
foreground color swatch martor pentru culoarea de prim-plan
foreground colors culori de prim-plan
foreground image imagine de prim-plan
foreground operation operare în prim-plan; operaţii executate în prim-plan
foreground partition partiţie paralelă
foreground picture imagine în prim-plan
foreground process proces de prim-plan
foreground task operaţie (executată) în prim-plan
foreign class clasă străină
foreign key cheie străină
foreign variable variabilă străină
foreign-key field câmp de cheie străină
forest pădure
forgery mesaj fals, falsificare
form formular
form area zonă pentru formular
form class clasă formular
form data date de formular
form declaration declaraţie pentru formular
form event eveniment asociat formularului
form factor factor de formă
salt la pagină nouă, poziţionare pe pagina următoare; avans de pagină; alimentare de pagini;
form feed poziţionare a formularului
form feed character caracter de salt la pagină nouă
form flash imprimare de cadru
form handler procesor de formulare, subrutină pentru procesarea formularelor
form handling component componentă pentru procesarea formularelor
form handling language limbaj pentru procesarea formularelor
form information informaţii despre formular
form letter scrisoare tip/standard
form module modul de formular
form overlay cadru de suprapunere/supraimprimare
form template şablon pentru formulare
form view mod de afişare formular
formal conference structure structură de conferinţă oficială
formal language limbaj formal
formal language theory teoria limbajelor formale
formal logic logică formală
formal parameter parametru formal
formal semantics definire formală a semanticii limbajelor de programare
formal specification specificaţie formală
formal system sistem formal
formalized procedure procedură standardizată
format format; formatare//a formata
format bar bară de prelucrare
format broken formatare întreruptă
format character caracter de formatare
format descriptor cod/descriptor de format
format error eroare de format; eroare de formatare
format mark marcaj/semn de formatare, cod de formatare
format options opţiuni de formatare
format painter copiator de formatare
format parameter parametru de formatare
format results rezultate ale formatării
format selection selectare a formatului
format status stare a formatării
format string şir de formatare
format style list listă cu stiluri de formatare
format type tip de formatare
formatted formatat
formatted disk dischetă formatată; disc formatat
formatter formator, program de conversie a formatului datelor; program de formatare
formatting formatare a discului/dischetei; aranjare în pagină a documentelor
formatting button buton de formatare
formatting choice opţiune de formatare
formatting code cod de formatare
formatting command comandă de formatare
formatting consistency consistenţă a formatării, convergenţă a formatării
formatting marks marcaje de formatare
formatting option opţiune de formatare
formatting process proces/operaţie de formatare
formatting properties proprietăţi de formatare
formatting script script de formatare
formatting style stil de formatare
formatting tab etichetă pentru formatare
form-based updating actualizare cu formulare
forms formulare
forms support facilităţi pentru utilizarea formularelor
forms-based authentication autentificare prin formulare
forms-based search tool instrument de căutare pe bază de formulare
forms-capable browser browser care recunoaşte formulare, browser care permite folosirea formularelor
formula formulă
formula bar bară pentru formule
formula function funcţie formulă
formula translating system sistem traductor de formule
FORTH limbaj de programare de nivel înalt
FORTRAN (FORmula TRANslator) limbaj de programare de nivel înalt compilat
forum forum, colecţie de documente
forward chaining înlănţuire înainte
forward channel canal de expediere/de retransmitere/de înaintare; canal înainte/direct
forward DNS lookup zones zone DNS de căutare înainte
forward LAN channel canal de expediere/de retransmitere/de înaintare al reţelei locale
forward lookup query interogare de căutare înainte
forward lookup zone zonă de căutare înainte
forward navigation deplasare înainte/ la următorul sit din listă
forward propagation propagare înainte
forward search căutare înainte
forward slash bară, semnul grafic /
forward-only cursor cursorul „numai înainte”
forward-only rowset set de rânduri configurate numai pentru retransmitere
FOT file fişier cu fonturi TrueType
found găsit
four-digit year date dată cu anul din patru cifre
four-digit year formatting format cu anul din patru cifre
Fourier series serie Fourier
fourth generation language (4GL) limbaj (de programare) din generaţia a patra
fourth normal form formă normală 4
fourth-generation computer calculator din generaţia a patra
foxel foxel, dimensiune medie a unui caracter
FoxPro mediu de programare derivat din dBASE
FPD (Full Page Display) monitor care permite afişarea completă a unei pagini de 8,5 x 11 inci
FPS (Fast Packet Switching) comutare rapidă de pachete
fps (frames per second) cadre pe secundă
FPU (Floating-Point Unit) unitate de calcul în virgulă mobilă
fractals fractali, grupuri de forme similare; tehnologie de comprimare a datelor
fraction parte fracţionară
fractional connection legătură T1 fracţionară
fractional value valoare fracţionară
fragment fragment, parte a unui pachet
fragmentation fragmentare
fragmentation state stare de fragmentare
fragmentation status stare de fragmentare
fragmented file fişier fragmentat
Fraktur set de litere fracturate
frame cadru, chenar; unitate de date, de transmitere a pachetelor de date în reţea; imagine
frame bitmap bitmap al ferestrei principale
frame buffer bufer de cadre
frame caption titlu al ferestrei principale
frame check sequence secvenţă de control de cadru
frame control field câmp de control de cadru
frame effect efect de cadru
frame end delimiter delimitator de sfârşit de cadru
frame errors erori de cadre; cadre pierdute; erori în blocurile de date
frame frequency frecvenţă de cadre
frame properties proprietăţi ale cadrelor
frame rate frecvenţă de cadre/a cadrelor
frame reader lector de cadre
frame segment segment de cadru
frame size mărime a blocurilor de date; mărime a cadrelor
frame start delimiter delimitator de început de cadru
frame temporal cadru temporal
frame type tip de cadru
frame window fereastră cadru/de încadrare
frame-compatible browser browser care recunoaşte cadrele
frames imagini; cadre; succesiune de cadre
frames page pagină cu cadre
frames per second (fps) cadre pe secundă
frameset set/grup de cadre
frameset page pagină cu set de cadre
frameset template şablon pentru set de cadre
framework cadru
framing bloc de date
framing bits biţi de încadrare
framing error eroare de cadrare; eroare în blocurile de date
free liber; gratuit//a elibera
free cell celulă liberă, celulă vidă/goală
free disk space spaţiu liber pe disc
free form formă liberă
free header antet gol
free program program gratuit
free space spaţiu liber
free space administration administrare/gestionare a spaţiului liber
free space consolidation consolidare a spaţiului liber, compactare a fişierelor
free space count mărime a spaţiului liber
free system resources resurse libere ale sistemului
free trial copy versiune gratuită pentru testare/pentru probă
free/busy schedule program liber/ocupat
freed eliberat
Freedom of Information Act (FOIA) lege americană despre accesul liber la informaţie
freeform formă liberă, formă neregulată
free-form database program de bază de date nestructurată, bază de date freeform
free-form line linie pentru forme libere
free-form text chart diagramă cu text formatat liber
freehand line dreaptă liberă
freestanding pointing device dispozitiv de indicare autonom/separat
freeware freeware, software gratuit
freeze a îngheţa
french braces paranteze ondulate
frequency frecvenţă
frequency band bandă de frecvenţe
frequency division multiple access acces multiplu prin divizare a frecvenţei
frequency division multiplexing (FDM) multiplexare prin divizarea frecvenţei
frequency modulation (FM) modulare a frecvenţei
frequency modulation encoding codificare prin modulaţie în frecvenţă
frequency modulation recording înregistrare cu modulare a frecvenţei
frequency shift keying (FSK) modulare prin variaţie/deplasare a frecvenţei, multiplexare în frecvenţă
friction feed alimentare prin fricţiune
fried ars; scurt-circuitat
friend specifier identificator de prieten
friendly name denumire descriptivă; nume afişat, nume explicit
front parte frontală, faţă
front push tractor de avans, tambur de avans
front tractor tambur frontal, tractor frontal
front tray tavă frontală
front-end application aplicaţie de interfaţă/de lucru/frontală
front-end application generator generator de aplicaţii de interfaţă
front-end computer calculator frontal/de interfaţă
front-end form formular de interfaţă
front-end processor (FEP) procesor de interfaţă/frontal
front-end report raport de interfaţă
front-end service serviciu de interfaţă
front-ending culegere directă a textului
FSA (Financial Services Architecture) arhitectură a serviciilor financiare
FSD (File System Driver) driver pentru sistemul de fişiere
FSF (Free Software Foundation) organizaţie americană care distribuie software gratuit
FSK (Frequency Shift Keying) modulare cu deplasare a frecvenţei
FSR (Feedback Shift Register) registru de deplasare de reacţie
FT boot disk dischetă de iniţializare FT
FTM (Flat Technology Monitor) monitor (de calculator) plat
FTS (Functional Test Suite) set de teste funcţionale
FTSA (Fault Tolerant System Architecture) arhitectură de sistem adaptabilă la defecte
Fujitsu Enhanced Imaging Technology (FEIT) tehnologie Fujitsu de îmbunătăţire a calităţii imaginii
full plin; complet
full 32-bit addressing adresare integrală pe 32 de biţi
full 32-bit processor procesor integral pe 32 de biţi
full acceleration acceleraţie maximă
full access acces total; acces pentru citit şi scris; toate drepturile de acces
full access password parolă pentru acces total
full access rights toate drepturile de acces, acces total
full adder sumator complet/cu trei intrări

full backup backup complet; procedură de backup/de salvare completă; copie de siguranţă completă
full bleed depăşire completă
full color mod Full Color; (în) policromie
full command set set complet de comenzi
full duplex duplex integral, bidirecţional
full duplex communication comunicaţie duplex integral/complet, comunicaţie bidirecţională
full duplex transmission transmisie duplex complet/bidirecţională
full frames imagini întregi; pe tot ecranul
full image preview previzualizare integrală/a întregii imagini
full justification aliniere stânga-dreapta
full length lungime standard
full motion video (FMV) film video (derulat) cu viteză normală
full network permissions permisiuni de reţea complete
full opacity opacitate maximă
full page obiecte separate; pagină completă
full page display afişare pagină întreagă
full page view vedere pagină întreagă
full path cale de acces completă
full replica replică/reproducere integrală/completă
full restore refacere integrală
full screen pe tot ecranul
full screen mode mod de afişare pe întregul ecran, mod „pe tot ecranul”
full server server complet
full setup instalare completă
full size mărime maximă
full subtracter scăzător complet
full system backup salvare a întregului sistem, creare de copii de siguranţă pentru întregul sistem
full-associative cache cache asociativ total
full-color image imagine color/în policromie
full-color printing tipărire în policromie
Full Duplex Switched Ethernet (FDSE) reţea Ethernet duplex comutată
full-featured complet
full-featured software router distribuitor de software complet echipat
full-fledged definitivat
full-height înălţime standard
full-height drive bay compartiment cu înălţime standard
full-motion video adapter adaptor video full-motion
full-page display afişare pagină întreagă, afişare a întregii pagini
full-scale size la scara 1:1
full-screen pe tot ecranul
full-screen application aplicaţie care ocupă tot ecranul
full-screen mode mod „pe tot ecranul”; mod de afişare pe întregul ecran
fullscreen playback redare pe întregul ecran
full-screen view afişare în modul full-screen, afişare pe întregul ecran
full-size vedere la scara 1:1
full-size preview previzualizare la scara 1:1
full-text indexing and searching indexare şi căutare textuală completă
full-text search căutare după întregul text
full-travel keyboard tastatură cu cursă completă
full-width lăţime normală
fully connected network reţea cu interconectare integrală
fully formed character printer imprimantă cu caractere integrale
fully functioning complet funcţional
fully qualified domain name (FQDN) denumire de domeniu complet definită
fully qualified path cale de acces completă
function funcţie
function address adresă de funcţie
function argument argument al funcţiei
function call apel de funcţie, apelare a unei funcţii, instrucţiune de apelare a unei funcţii
function code cod de funcţie
function coverage acoperire a funcţiei
function declaration declaraţie a funcţiei
function definition definiţie de funcţie
function dependency dependenţă de funcţie
function generator generator de funcţii
function key tastă funcţională
function parameter parametru al funcţiei
function pointer pointer de funcţie
function preselection capability (capacitate de) preselectare a funcţiilor
function procedure funcţie
function specifier descriptor de funcţie
function timing timp al funcţiei
function type tip de funcţie
functional analysis analiză funcţională
functional block bloc funcţional
functional character caracter de comandă
functional cohesion coeziune funcţională
functional dependence dependenţă funcţională
functional dependency dependenţă funcţională
functional equivalent echivalent funcţional
functional language limbaj funcţional
functional programming programare funcţională
functional test suite (FTS) set de teste funcţionale
functional unit unitate funcţională
fuser area zonă a fixatorului
fuser wand cilindru de topire
fusing unit modul de fixare
future-proof cu viitor sigur, neperisabil
fuzziness neclaritate
fuzzy pufos, scămoşat; neclar, difuz, necontrastant
fuzzy logic logică fuzzy, metodă de raţionament intuitiv
fuzzy matching căutare cu specificator ambiguu
fuzzy set mulţime fuzzy
fuzzy set logic logică fuzzy
G gigaoctet
gain câştig
gallery galerie, colecţie
game joc
game controller controler pentru jocuri
game controller error eroare a controlerului pentru jocuri
game port port de jocuri
game programmer programator de jocuri pe calculator
gamma canal gama; punct gama, factor de contrast
gamma point punct gama
gamma value valoare gama
gamut gamă (de culori), spectru
gamut clipping tăiere a spectrului
gamut warning atenţionare de spectru
gang screens liste/ecrane ascunse
gap întrerupere, sector de separaţie; zonă neînregistrată; decalaj; interspaţiu; rost; distanţă
gappy histogram histogramă cu salturi/întreruptă
garage garaj, locaş pentru cartuş
garbage informaţii parazite
garbage characters caractere dispuse la întâmplare
garbage collection colectare a reziduurilor, curăţare a memoriei, refacere a spaţiului disponibil
garbage collector colector de deşeuri
garbage in, garbage out (GIGO) gunoi introduci, gunoi obţii
gas panel ecran cu plasmă
gas plasma display ecran/display cu plasmă
GAT settings parametri GAT
gate poartă; poartă logică
gateway (GW) poartă de acces; portal; ecluză interreţea; sistem de compatibilizare
gateway address adresă de portal
gateway entries intrări pentru portal
gateway product produs tip portal
gateway service serviciu de portal/poartă
Gauss elimination eliminare Gauss
Gauss-Seidel method metoda GaussSeidel
Gbps gigabiţi pe secundă
GCD (Greatest Common Divisor) cel mai mare divizor comun
GCHQ (Government Communications HeadQuarter) Direcţia de Comunicaţii Guvernamentale (MB)
GCR (Gray Component Replacement) substituţie/înlocuire a nuanţelor gri, metoda GCR
GDI (Graphical Device Inter-face) interfaţă de dispozitiv grafic
GDI printer imprimantă GDI
GDI resources resurse GDI, resurse grafice
GDMO (Guidelines for the Description of Managed Objects)
principii de descriere a obiectelor gestionate
GDT (Global Descriptor Table) tabel de reprezentare globală
GEDT sistem de gestiune a documentaţiei pe calculator
geek împătimit al calculatorului, obsedat de calculatoare
gender changer schimbător de tip
general format format general
general format identifier (GFI) identificator de format general de date
general ledger registru de casă/general
General MIDI (GM) standard MIDI universal
general network error eroare generică de reţea
general options opţiuni generale
general printer error eroare generică de imprimantă
general protection fault (GPF) eroare generică în sistemul de protecţie; eroare de memorie
general purpose computer calculator universal
general purpose format format/tip universal
general purpose register registru general/universal
general purpose terminal (GPT) terminal (de uz) general; terminal universal
general register registru general
general setup file fişier general de instalare
generalized information system sistem informatic generalizat
Generalized Markup Language (GML) limbaj de balizare generalizat
generalized project proiect tip
generalized syntax sintaxă generalizată
generally accepted database design practice (GADBDP)uzanţă general acceptată pentru configurarea bazelor de date
general-purpose computer calculator de uz general
general-purpose interface (GPI) interfaţă universală
general purpose interface bus (GRIB) interfaţă hardware a dispozitivelor periferice
generate a genera
generate and test generare şi testare
generated generat
generated address adresă generată/calculată
generating function funcţie generatoare
generative grammar gramatică generativă/Chomsky
generic EPS rasterizer rasterizor generic pentru formatul EPS
generic error-handling function funcţie generică de procesare a erorilor
generic infrared serial port port serial generic cu infraroşii
generic unit unitate generică
generic window style stil generic pentru ferestre
genlock card placă genlock
genlocking codare prin tehnica genlock
geometric modeling modelare geometrică
geometry geometrie
GF (Galois Field) câmp Galois
GFI (General Format Identifier) identificator de format general de date
GFS (Grandfather, Father, Son) rotaţie bunic-tată-fiu
GFS rotation rotaţie GFS
ghost imagine-fantomă, urmă rămasă în ecran
ghosted image imagine-fantomă; imagine reprezentată printr-un contur
ghosted representation repre-zentare-fantomă/figurativă
GhostView aplicaţie pentru fişiere PostScript (EPS)
gibberish galimatie, amestec neinteligibil de text
GIF (Graphics Interchange Format) format de fişier grafic introdus de CompuServe
GIF 87a format grafic bitmapat cu întreţesere
GIF 89a format grafic bitmapat care poate folosi fundal transparent
GIF animation program program pentru animaţii GIF
giga- giga- (109)
gigabit gigabit
gigabyte gigaoctet
GIGO (Garbage In, Garbage Out) principiul GIGO (gunoi introduci, gunoi obţii)
gill gill
glare strălucire, reflexie a luminii
glare filter filtru anti-reflexie

glitch blocare, cădere, defecţiune tehnică; perturbare//a funcţiona defectuos, a se bloca, a „cădea”
glitchy predispus la „căderi” sau blocări
global global
global account cont global
global administration administrare globală
global backup salvare de siguranţă globală
global catalog catalog global
global catalog server server al catalogului global
global change modificare globală
global correction corecţie globală
global definition file fişier de definire globală
global descriptor table (GDT) tabel de reprezentare globală
global environment mediu global
global error eroare globală
global find and replace căutare şi înlocuire globală
global format format global
global group grupă globală
global group membership apartenenţă la o grupă globală
global identifier (GUID) identificator global
global index index global
global key assignment alocare globală a tastelor
global kill file fişier de suprimare globală
global name space spaţiu de nume global
global page pagină globală
global scope anvergură globală
global search and replace căutare şi înlocuire globală
global template şablon global
global timer timer global
global variable variabilă globală
globally unique identifier (GUID) identificator/indicativ unic global
gloss luciu
glossary glosar
glossy folie lucioasă
glossy finish hârtie lucioasă
glossy paper hârtie lucioasă
glow lucire, strălucire; luminescenţă
glueless fără circuite auxiliare
GM (General MIDI) standard MIDI universal
GML (Generalized Markup Language) limbaj de balizare generalizat
go to comandă/instrucţiune de salt; salt la...
GOOP (Graphical Object Oriented Programming) programare grafică orientată pe obiecte
goto comandă/instrucţiune de salt; salt la...
Gouraud shading umbrire Gouraud
GPC (Group Policy Container) conteiner al politicii de grup
GPF (General Protection Fault) eroare protecţie generală; eroare de procesor; eroare de memorie
GPI (General-Purpose Interface) interfaţă universală

GPIB (General Purpose Interface Bus) magistrală de interfaţă universală/de uz general; interfaţă hardware a dispozitivelor periferice
GPO (Group Policy Objects) obiecte ale politicii de grup
GPO’s obiecte GPO
gppm (graphics pages per minute) pagini cu grafică pe minut
GPSS (General Purpose System Simulator) limbaj de programare pentru simulare directă
GPT (General Purpose Terminal) terminal universal/(de uz) general
GPT (Group Policy Template) şablon pentru politica de grup
GRA (Group Random Access) acces aleatoriu de grup
grab a captura, a prelua
grabber graber, graifăr, agăţătoare
grabber hand palmă întinsă; mână graifăr
grace logins notificări de complezenţă
graceful error-handling rezolvare elegantă a erorilor
gradient gradient
gradient fill umplere gradată
graft a grefa
grafted menu meniu grefat
graininess grad de granulaţie, granularitate
grainy granular/granulos
grammar gramatică
grammar change modificare gramaticală
grammar check verificare a sintaxei; verificare gramaticală
grammar checker corector/verificator sintactic/gramatical
grammar file fişier de gramatică
grand total total general
grandfather bunic, a treia generaţie
grandfather cycle ciclu de trei generaţii
grandfather, father, son (GFS) rotaţie bunic-tată-fiu
graph grafic; graf
graph chart diagramă
graph component componentă a grafului
graph plotter trasator, plotter de grafuri
graph theory teoria grafurilor
graph time durată a diagramei
graphic grafic, reprezentare grafică
graphic character caracter grafic
graphic data processing prelucrare a datelor grafice
graphic design proiectare grafică
graphic displaying afişare grafică
graphic example exemplu ilustrativ
graphic file fişier grafic
graphic format format grafic
graphic frame cadru pentru ilustraţie
graphic hyperlink hiperlegătură grafică
graphic input device dispozitiv de intrare grafică
graphic pattern recognition recunoaştere a formelor grafice
graphic primitive primitivă grafică, element grafic
graphic printer imprimantă grafică
graphic processor procesor grafic
graphic report raport grafic/ în formă grafică
graphic rollover alternanţă grafică
graphic terminal terminal grafic
graphical browser browser grafic
graphical designer modúl de configurare grafică
Graphical Device Interface (GDI) interfaţă de dispozitiv grafic
Graphical Device Interface (GDI) printer imprimantă GDI
graphical image imagine grafică
graphical interface interfaţă grafică
graphical model reprezentare grafică
graphical object oriented programming (GOOP) programare grafică orientată pe obiecte
graphical presentation prezentare grafică
graphical programming aids asistenţă grafică a programării
graphical representation reprezentare grafică
graphical symbol simbol grafic
graphical theme temă grafică
Graphical User Interface (GUI) interfaţă grafică cu utilizatorul
graphical wizard wizard grafic, asistent cu interfaţă grafică
graphics grafică
graphics accelerator accelerator grafic
graphics accelerator board placă de accelerare grafică
graphics accelerator card placă de accelerare grafică
graphics adapter adaptor grafic
graphics application aplicaţie de grafică
graphics art program program pentru lucrări de grafică
graphics board placă grafică
graphics card placă grafică
graphics character caracter grafic
graphics chip cip pentru grafică/pentru plăci grafice
graphics coprocessor coprocesor grafic
graphics digitizer tabelă de digitizare
graphics editor editor grafic, program pentru editarea fişierelor grafice
graphics engine sistem pentru reprezentări grafice
graphics file fişier grafic
graphics file format format de fişier grafic
graphics format format grafic
graphics image imagine grafică, reprezentare grafică
Graphics Interchange Format (GIF) format de fişier grafic introdus de CompuServe
graphics mode mod grafic
graphics obiect obiect grafic, imagine grafică
graphics output device dispozitiv de grafică
graphics pages per minute (gppm) pagini cu grafică pe minut
graphics primitive primitivă grafică
graphics program program de grafică
graphics resolution rezoluţie grafică
graphics scanner scaner grafic
graphics spreadsheet program grafic de calcul tabelar
graphics tablet pad grafic, tabletă grafică
graphics technology tehnologie de grafică pe calculator
graphics terminal terminal de grafică
graphics view afişare în modul grafic
graphics workstation staţie de lucru pentru grafică
graphing program program pentru reprezentări grafice/pentru realizarea de grafice
grave grav; accent grav
gray gri
Gray code codul Gray
gray component replacement (GCR) înlocuire a nuanţelor gri; substituţie a nuanţelor gri
gray gradient gradient gri
gray scale scară de gri; nuanţe de gri
gray scale image type tip de imagine cu nuanţe de gri
gray scale processing procesare/prelucrare în scară de gri
gray shades nuanţe de gri
gray wedge scală/scară de gri
grayed out estompat, scris cu o culoare ştearsă; inactiv; dezactivat
grayed out commands comenzi inactive; comenzi estompate
grayscale/gray-scale scară/gamă/tonuri de gri; nuanţe de gri
grayscale options opţiuni pentru nuanţe de gri
grayscale scanner scaner alb-ne-gru/monocrom/cu nuanţe de gri
greater-than sign semnul „mai mare ca”
Greek text text simulat, text în formă de linii
greeking simulare a paginii, reprezentare schematică a paginii
green verde
Green Book standardul Green Book
green PC PC economic; PC ecologic
green system sistem economic; sistem ecologic
grid grilă, tabel; rastru, reţea; caroiaj
grid dots puncte de grilă
grid holder ancoră de raster; ancoră de reţea
grid pane sector de reţea
grid placeholder substituent de raster; substituent de reţea
grid settings parametri pentru raster; parametri pentru reţea
grid spacing spaţiere a rasterului; spaţiere a reţelei
gridlines (linii de) reţea; linii de raster
grounding împământare; descărcare
group grup; grupă; grupare//a grupa
group box casetă de grup; casetă de grupare
group button buton al grupului/de grup
group coding codificare de grup
group dependencies dependenţe de grup
group error eroare de grup; eroare de grupare
group file fişier de grup
group file error eroare de fişier de grup
group footers subsoluri de grup
group headers antete de grup
group icon pictogramă de grup
group ID identificator de grup
group license information informaţii pentru licenţa de grup
group mark marcă de grup
group membership apartenenţă la un grup
group pane sector/panou cu grupuri
group pane header antet al sectorului/panoului cu grupuri
group permissions permisiuni de grup
group policy politică de grup
group policy objects (GPO) obiecte ale politicii de grup
group policy template (GPT) şablon pentru politica de grup
group priority prioritate de grup
group project proiect de grup
group registrations înregistrări de grup
group scenario scenariu de grupare
group scheduling features funcţii de planificare de grup
group section secţiune de grup
group symbol simbol de grup
group technology tehnologie de grup
grouped pages pagini grupate
grouping grupare, creare de grupe
grouping by range grupare pe domenii
grouping cursor cursor de grupare
grouping levels niveluri de grupare
grouping report raport de grupare
grouping symbol simbol de grupare
grow box casetă de mărire
growing incremental backup procedură de salvare/backup „incremental-progresivă”
GTO (Guide-To-Operations) ghid de operare
guard page pagină de gardă
guard page exception excepţie de pagină de gardă
guard tone frecvenţă de siguranţă
guarding asigurare
guest vizitator, oaspete; calculator vizitator
guest book registru al vizitatorilor
guest computer calculator vizitator/oaspete
guest user utilizator ocazional
GUI (Graphical User Interface) interfaţă grafică cu utilizatorul
GUI editor editor GUI, editor cu interfaţă grafică
GUID (Globally-Unique Identifier, Globally Unique ID)identificator/indicativ global unic
GUID prefix prefix GUID
GUID substitution substituţie GUID
guide linie de ghidare
guide edge margine de referinţă
guide lines linii de ghidare
guide type tip de linie de ghidare
guided tour prezentare pas cu pas
guideline regulă, directivă; reper, linie ajutătoare
guidelines for the description of managed objects (GDMO)
principii de descriere a obiectelor gestionate
guide-to-operations (GTO) ghid de operare
guide-to-operations (GTO) manual ghid de operare
GUIDs identificatori GUID
guru guru, expert în calculatoare
gutter spaţiu de legare
gutter position poziţie a spaţiului de legare
gutter space spaţiu de legare
GW (gateway) portal, ecluză interreţea; punct de acces
GW-BASIC (Gee Whiz-BASIC) versiune de BASIC, limbaj de programare de nivel înalt
GZ extensie a fişierelor comprimate cu gunzip
hack a sparge (codul de acces), a obţine acces neautorizat
hacker pirat informatic, spărgător (de coduri)
hacker ethic etică a hackerilor
hacker watch sistem electronic pentru prinderea piraţilor informatici/spărgătorilor de coduri
hacker-proof imposibil de spart, imposibil de decodificat
hacker-speak limbaj al piraţilor informatici/al spărgătorilor de coduri
hacking operaţie de „păcălire”/spargere a sistemului
hairline linie fină
HAL (Human Access Language) limbaj de programare natural
half jumătate
half adder semi-sumator, sumator cu două intrări
half duplex semiduplex, transmisie şi recepţie alternativă
half duplex transmission transmisie semiduplex
half size dimensiuni pe jumătate
half size image imagine la 1/2
half speed viteză la jumătate
half subtracter semi-scăzător
half-duplex semi-duplex
half-duplex transmission (HD) transmisie semi-duplex
half-height jumătate din înălţimea standard
half-height drive unitate de disc cu înălţimea pe jumătate
half-height drive bay compartiment pentru unităţi de disc cu înălţimea pe jumătate
halftone semiton; autotipie
halftone color adjustment adaptare a culorii pentru autotipii
halftone dot punct de raster
halftone image type tip de imagine semiton
halftone screen ecran cu raster
halftone setup configuraţie pentru autotipii
halftoning semitonizare
half-width lăţime la jumătate
halt oprire// a se opri, a se bloca
HAM (Host Attachment Module) modúl de conectare la sistemul-gaz-dă
Hamiltonian graph graf Hamiltonian
Hamming code cod Hamming
Hamming distance distanţă Hamming
hand comment adnotare manuală
hand held calculator calculator de buzunar
hand input introducere manuală
hand tracker dispozitiv de urmărire a mâinii
hand-feed punch perforator cu alimentare manuală
hand-held computer mini-com-puter
hand-held PC (HPC) calculator personal miniatural
handheld scanner; hand-held scanner scaner manual
pointer; pseudonim; punct de control; canal de acces la memoria extinsă; marcaj de selecţie,
handle selector, dispozitiv de manevrare
handle ID identificator de pointer
handler subrutină de tratare, program de procesare; dispecer; procesor
handout raport, prezentare
handout master matriţă pentru broşuri
handset receptor (de telefon)
hands-free install instalare hands-free, instalare automatizată
handshake dialog de confirmare
handshaking salutare/ comunicare cu confirmare
handwriting scriere de mână
handwriting alternatives variante de scriere de mână
hang buclă infinită; blocaj//a se bloca
hang up întrerupere a legăturii (telefonice)//a închide un canal de comunicaţii
hanging indent indentare suspendată/agăţată
hanging indentation indentare suspendată/agăţată
hard hardware, element permanent/ definitiv
hard card cartelă hard; card de memorie
hard copy exemplar/document tipărit
hard disk hard-disc, disc; disc rigid/dur
hard disk access acces la hard-disc
hard disk backup backup al hard-discului, copie/salvare de siguranţă a hard-discului
hard disk backup program program de salvare a datelor de pe hard-disc
hard disk card cartelă de hard-disc
hard disk carrier transportor de hard-disc
hard disk controller controler de hard-disc; controler al hard-discului
hard disk drive unitate de hard-disc
hard disk error eroare de hard-disc
hard disk interface interfaţă a hard-discului
hard drive unitate de disc, hard-disc
hard drive adapter adaptor de hard-disc, controler de hard-disc
hard error eroare hardware, eroare la citire/scriere datorată unui defect de hardware; eroare gravă
hard font font hardware, font intern al imprimantei
hard hyphen cratimă hard, liniuţă de despărţire hard (forţată)
hard IO error eroare de I-E la hardware
hard link legătură hardware/fizică
hard page salt hard la pagină nouă, salt forţat la pagină nouă
hard page break întrerupere de pagină hard/impusă/introdusă, salt la pagină nouă hard/impus
hard return retur de car hard/impus/introdus
hard sectoring sectorizare fizică
hard space spaţiu hard, blanc hard
hardcard cartelă hard
hard-coded debugging break-point punct de oprire pentru deparazitare codat fizic
hardcopy copiere a imaginii, tipărire a imaginii
hard-deleted row rând şters fizic
hard-disk drive (HDD) unitate de disc
hard-drive space spaţiu pe hard-disc
hardware hardware, componente hardware; echipament; dispozitive
hardware abstraction layer strat de abstracţie hardware
hardware acceleration accelerare hardware, accelerare autonomă
hardware cache cache hardware/fizic, memorie cache a controlerului de hard-disc
hardware capabilities facilităţi hardware, facilităţi ale dispozitivelor
hardware code page pagină de cod în memoria ROM
hardware compatibility compatibilitate (la nivel de) hardware
hardware compatibility list (HCL) listă a componentelor hardware compatibile
hardware compression comprimare hardware
hardware configuration configuraţie a componentelor hardware
hardware configuration warning mesaj de atenţionare pentru configurarea componentelor hardware
hardware debugging depanare/deparazitare (a sistemului) hardware/a echipamentului
hardware default refresh actualizare standard a componentelor hardware
Hardware Description Language (HDL) limbaj de descriere de hardware
hardware detection detectare a componentelor hardware, detectare a dispozitivelor
hardware diagnostic program de diagnosticare (pentru) hardware
hardware diagnostic tool instrument de diagnostic hardware
hardware documentation documentaţie pentru hardware; documentaţie pentru echipamente
hardware drive failure defectare a unei unităţi de disc
hardware error eroare a componentelor hardware; eroare hardware, eroare a dispozitivelor
hardware error control control prin hardware al erorilor
hardware failure defectare a unei componente hardware
hardware flow control control prin hardware al fluxului
hardware handshaking dialog de confirmare prin hardware
hardware history diagnostic tool instrument de diagnostic al istoricului hardware
hardware I/O error eroare de I-E la hardware
hardware info utility utilitar pentru informaţii despre hardware, utilitar pentru informaţii despre dispozitive
hardware information services servicii de informaţii despre hardware
hardware interaction interacţiune a componentelor hardware
hardware interrupt întrerupere pentru componentele hardware
hardware layer strat de hardware
Hardware Maintenance Reference Manual (HMS) manual de întreţinere a dispozitivelor/a componentelor hardware
hardware monitoring program program de monitorizare a componentelor hardware
hardware overlay limitations limitări de suprapunere hardware
hardware overrun depăşire hardware
hardware panning panoramare (realizată prin) hardware
hardware platform platformă hardware
hardware profile profil hardware, configuraţie a dispozitivelor
hardware reset iniţializare fizică (reiniţializare)
hardware resources resurse hardware
hardware setup parametri ai componentelor hardware
hardware sharing partajare a perifericelor, partajare de componente hardware
hardware solutions soluţii hardware
hardware subsystem subsistem de hardware
hardware tree arbore al dispozitivelor/al componentelor hardware, structură a dispozitivelor
hardware type tip de componentă hardware
hardware vendor channel canal al producătorilor de hardware
hardware-detection process operaţie de detectare a componentelor hardware
hard-wired cablat
hardwired connection legătură fizică
hash dispersie; comprimare; valoare a dispersiei; valoare a comprimării
hash addressing adresare calculată
hash algorithm algoritm de dispersie; algoritm de comprimare
hash function funcţie de dispersie
hash tabel search căutare prin calcul de adresă
hash table tabel de dispersie, ordonat pe baza unei funcţii de dispersie
hash type tip de dispersie; tip de comprimare
hash value valoare a dispersiei; valoare a comprimării; valoare calculată/de control
hashing dispersare; adresare calculată; algoritm de dispersie; algoritm de comprimare
hashing algorithm algoritm de dispersie; algoritm de comprimare
hashing process proces de verificare
hat switch comutator pluripolar
hatch brush pensulă pentru haşuri
Hayes command set set de comenzi Hayes
Hayes-compatible modem modem compatibil cu specificaţiile Hayes
HCL (Hardware Compatibility List) listă a componentelor hardware compatibile
HCL (Home Communications Terminal) terminal de comunicaţie casnic/domestic
HCL file fişier HCL, fişier cu lista componentelor hardware compatibile
HD (Half-Duplex) Transmission transmisie semiduplex
HD (High-Density) densitate ridicată
HDD (Hard-Disk Drive) unitate de disc
HDDT (High Density Digital Tapes) benzi digitale de mare densitate
HDL (Hardware Description Language) limbaj de descriere de hardware
HDW (hardware) hardware, echipament
head cap (de citire/scriere)
head access aperture fantă/fereastră de acces a capului (de citire-scriere)
head actuator mecanism/dispozitiv de acţionare a capului (de citire-scriere)
head arm braţ al capului (de citire-scriere)
head crash coliziune a capului, defectare/cădere a capului de disc
head gap înălţime a capului
head loading zone zonă de încărcare a capului
head parking parcare a capului
head seek time timp de poziţionare a capului
head sliders sanie (pentru capetele de discuri); pastilă a capului
head slot fantă de acces a capului de citire (la dischete)
head switching comutare de capete
head/body element element cap/corp
head-disk assembly (HDA) ansamblu cap-disc
header antet; preambul (în e-mail), început al mesajului; titlu; cap de fişier; cap de tabel
header bar bară de titluri
header block bloc de început
header cell celulă de titlu; celulă pentru capul de coloană
header file fişier antet
header font font de titlu
header information informaţii din antet
header label etichetă de început
header options opţiuni pentru antet
header preview (window) fereastră de previzualizare a antetului
header record înregistrare de început
header row cap de tabel, rând cu titlurile coloanelor
header section secţiune de antet
header value valoare de antet
heading cap; titlu
heading block bloc de început
heading information preambul
heading number număr de titlu
heading rows rânduri de titlu
heading style stil de titlu; stil pentru capetele de coloană
heading text text de titlu
headline colontitlu
heads-down data entry completare rapidă, introducere rapidă a datelor

heap zonă heap (de memorie), memorie heap, zonă specială de memorie (pentru alocare dinamică)
heap block bloc heap
heat spreader disipator de căldură
height înălţime
helical scan baleiere elicoidală
help ajutor, asistenţă
help desk serviciu de asistenţă
help pointer indicator/cursor de ajutor
help screen text ajutător
help system sistem de asistenţă/de ajutor
help topic temă de ajutor
helper application aplicaţie-asis-tent, aplicaţie de asistenţă
helper program programasistent program ajutător
helper thread fir ajutător
Helvetica font Helvetica
Hercules Graphics Adapter adaptor grafic Hercules, adaptor video monocrom
Hermite matrix matrice hermitică
hertz (Hz) hertz
Hessenberg matrix matrice Hessenberg
heterogeneous computer network reţea (de calculatoare) eterogenă
heterogeneous network reţea eterogenă
heterogeneous table tabel eterogen; tabel ajutător
heuristic euristic
heuristic analysis analiză euristică
heuristic function funcţie euristică
heuristic method metodă euristică
heuristic programming programare euristică
heuristic rule regulă euristică
heuristics euristică
Hewlett-Packard Graphic(s) Language (HPGL) limbaj de descriere a paginii; limbaj PDL

Hewlett-Packard Printer Control Language (HPPCL) limbaj de comandă pentru imprimantă; limbaj de control al imprimantei; standard HPPCL
hex hexa
hex bytes and characters reprezentare în hexa
hexadecimal hexazecimal
hexadecimal code cod hexazecimal
hexadecimal display afişaj hexazecimal
hexadecimal number număr hexazecimal
hexadecimal numbering numerotare hexazecimală
hexadecimal numeral număr hexazecimal
hexadecimal numeration system sistem de numeraţie hexazecimal
hexadecimal values valori hexazecimale
hexadecimal-encoded file fişier codificat hexazecimal
HFC (Hybrid Fiber/Coax) standard pentru reţele cu cabluri hibride
HID (Human Input Device) dispozitiv de comandă umană
hidden ascuns
hidden character caracter ascuns
hidden code cod ascuns
hidden directory director ascuns
hidden file fişier ascuns
hidden form field câmp de formular ascuns
hidden layer strat ascuns
hidden line linie ascunsă
hidden slides diapozitive ascunse
hidden surface suprafaţă ascunsă
hidden system table tabel de sistem ascuns
hide a ascunde
hierarchical ierarhic, structurat
hierarchical computer network reţea (de calculatoare) ierarhică
hierarchical computer system sistem ierarhic de echipamente de calcul
hierarchical configuration system sistem de configurare ierarhic
hierarchical database bază de date ierarhică
hierarchical domain tree arbore de domeniu ierarhic
Hierarchical File System (HFS) sistem de stocare ierarhic
Hierarchical Integrated Local Area Network (HILAN) reţea de calcul locală integrată ierarhică
hierarchical list listă ierarhică
hierarchical menu meniu ierarhic
hierarchical menu structure structură cu meniuri ierarhice
hierarchical model model ierarhic
hierarchical naming atribuire a numelor în sistem ierarhic, denumire ierarhică
hierarchical network reţea ierarhică
hierarchical planning planificare ierarhică
hierarchical production control conducere ierarhizată a producţiei
hierarchical proxying/caching sisteme de salvare ierarhizată
hierarchical sequential access method (HSAM) metodă de acces secvenţial ierarhic; mod de acces secvenţial ierarhic
hierarchical storage management (HSM) gestiune ierarhică a dispozitivelor de stocare
hierarchical structure structură ierarhică
hierarchical tree arbore ierarhic, structură arborescentă ierarhică
hierarchical view reprezentare/vedere ierarhică
hierarchy ierarhie
high înalt; ridicat
high capacity feeder alimentator de mare capacitate
high capacity input intrare de mare capacitate
high color număr mare de culori
high contrast contrast puternic/ridicat
high data availability acces rapid la date
high end de ultimă oră, scump, din ultima generaţie, de vârf, perfecţionat
high level data link control control al legăturii de date de nivel înalt
high level language limbaj de nivel înalt; limbaj evoluat
high memory (zonă de) memorie înaltă/superioară
high memory area (HMA) zonă de memorie superioară, zonă de memorie înaltă
high performance disk driver (HPDD) driver de disc de performanţă ridicată; driver de disc performant
high performance scalable networking (HPSN) reţele extensibile de înaltă performanţă; reţele scalabile de înaltă performanţă
high resolution rezoluţie ridicată
high resolution paper hârtie de înaltă rezoluţie
High Sierra standard de codificare
high speed tipărire rapidă
high speed carry transport cu viteză mare/ridicată
high speed draft tipărire rapidă în modul draft
high speed hardware componente hardware de mare viteză/puternice
High Speed Technology (HST) standard pentru transmisii prin modem
high speed test test la viteză ridicată
high/low/close/open (HLCO) graph diagramă de tip superior-inferior-închidere-deschidere, diagramă HLCO
high-bandwidth connectivity conectivitate de bandă extinsă
high-capacity disk disc de mare capacitate
high-density densitate mare/ridicată
high-density disk dischetă de mare densitate
high-density drive unitate cu capacitate ridicată
High-Density Multimedia Com-pact-Disc (HDMMCD) compact disc multimedia de mare densitate
high-end binuscan software program binuscan profesional
high-end correction program program de corecţie profesional
high-end package pachet software profesional
high-end server server profesional
high-end system sistem profesional
higher-level tasks operaţii de nivel superior
higher-order characters caractere de ordin superior
high-level format formatare de nivel înalt
high-level language limbaj de programare evoluat/de nivel înalt
high-level permission permisiune de nivel superior
high-level programming lang-uage limbaj de programare de nivel înalt
highlight marcare; evidenţiere //a evidenţia; a selecta, a defini un bloc de text
highlight area zonă selectată
highlight line color culoare a liniei de marcare
highlight point picker selector pentru evidenţiere
highlight value valoare pentru marcare/evidenţiere
highlighted text text evidenţiat/selectat
highlighted window fereastră activă
highlighter dreptunghi de marcare, dreptunghi de evidenţiere
highlighter color culoare a dreptunghiului de marcare, culoare a dreptunghiului de marcare evidenţiere
highlighting evidenţiere; selectare, marcare luminoasă
high-low graph diagramă cu maxime şi minime
high-performance file system (HPFS) sistem de fişiere de înaltă performanţă; sistem de fişiere rapid/performant
high-performance query interogare performantă/rapidă
high-powered access acces rapid
high-quality coated stock hârtie cretată de calitate superioară
high-resolution înaltă rezoluţie, rezoluţie ridicată
high-security password/authentication/encryption systemsistem performant de securitate cu codificare/autentificare/parolare
high-speed de mare viteză
high-speed modem modem de mare viteză
high-speed network reţea de mare viteză
high-speed processor procesor de mare viteză
high-volume site sit cu trafic ridicat
highway canal
HILAN (Hierarchical Integrated Local Area Network) reţea de calcul locală integrată ierarhică
HIMEM (HIgh MEMory) memorie înaltă
HIMEM.SYS driver de configurare a memoriei sub DOS
hinting subţiere/reducere a grosimii unui stil de caracter
histogram histogramă
history istoric
history column coloană de istoric
history file fişier de istoric
history graph diagramă a istoricului
history list listă de evidenţă /a istoricului
history log jurnal de evidenţă/de istoric, jurnal tip repertoar
history palette paletă de istoric
history settings parametri pentru istoric
hit rezultat într-o căutare, reuşită, găsire
hit counter contor al vizitatorilor
hit logging jurnalizare a reuşitelor
hit ratio proporţie de reuşite
hit-on-the-fly printer imprimantă cu deplasare/mişcare continuă
hit-on-the-run printer imprimantă cu deplasare/mişcare continuă
hit-or-miss operation operaţie efectuată prin încercări
hit-test message mesaj de testare a poziţiei
hive colonie; subsubarbore
HLCO chart diagramă HLCO
HLP extensie de fişier Help
HLP file name denumire a fişierului HLP
HMA (High Memory Area) zonă de memorie superioară
HMD (Head-Mounted Display) ochelari stereoscopici
HMS (Hardware Maintenance Reference Manual) manual de întreţinere a componentelor hardware
hold mode mod menţinere
holding reţinere, înmagazinare
holding place conteiner
hole pattern model de perforaţii
Hollerith code cod Hollerith
holographic memory memorie holografică, memorie permanentă cu laser
holographic storage memorie holografică; suport holografic; stocare holografică
home address adresă de origine; adresă de început de pistă
home cell celulă de pornire
home communications terminal (HCL) terminal de comunicaţie casnic/domestic
home computer calculator domestic/utilizat acasă
home directory director propriu; director de origine; director de bază
home document document de bază
home domain domeniu de origine
home folder dosar (al paginii) de deschidere
Home key tasta Home
home network reţea domestică, reţea cu acces privat
home page pagină de deschidere, pagină iniţială, pagină de start
home page options opţiuni pentru pagina de deschidere
home page settings parametri pentru pagina de deschidere
home page view vedere a paginii de deschidere; prezentare a paginii de deschidere
home server server de start, serverul iniţial, server de origine
home telephone number număr de telefon de acasă
home user utilizator domestic
home-row rând de bază
homogenous computer net-work reţea (de calculatoare) omogenă
hook agrafă
hookswitch device ID identificator al dispozitivului de comutare
horizontal alignment formatting formatare pentru alinierea pe orizontală
horizontal bar graph grafic cu bare orizontale
horizontal blanking suprimare pe orizontală
horizontal frequency frecvenţă pe orizontală/frecvenţă a liniilor
horizontal grid grilă orizontală; raster orizontal
horizontal line linie orizontală
horizontal microprogramming microprogramare pe orizontală
horizontal retrace cursă inversă/întoarcere pe orizontală
horizontal rule riglă orizontală
horizontal scroll bar bară de derulare orizontală
horizontal scrolling derulare pe orizontală
horizontal spacing spaţiere pe orizontală
horizontal tabulation character caracter de tabulare pe orizontală
host host, gazdă, calculator-gazdă, calculator principal
host adapter adaptor-gazdă, placă adaptoare gazdă
host address adresă a gazdei, adresă a calculatorului-gazdă
host address reserve rezervă de adresă a gazdei
host attachment module (HAM) modúl de conectare la sistemul-gaz-dă
host computer calculator-gazdă
host computer name nume al gazdei, nume al calculatorului-gaz-dă
host computing folosire a calcula-toarelor-gazdă
host drive unitate (de disc) gazdă, unitate de disc fizică; unitate de disc a gazdei
host header name denumire a antetului gazdei

host name denumire a gazdei/a calculatorului-gazdă; nume al gazdei, nume al calculatorului-gaz-dă


host node nod gazdă
host number număr al gazdei, număr al calculatorului-gazdă
host session sesiune de lucru în calculatorul gazdă
host system sistem-gazdă
host table tabel-gazdă
hostname denumire a gazdei/a calculatorului-gazdă
hot docking andocare la cald, (de)conectare la cald
hot fixes modúle de corecţie
hot key tastă directă, tastă de lansare, tastă de selectare rapidă, tastă cu funcţie specială
hot link legătură caldă; legătură directă, legătură permanentă
hot pluggable drive unitate de disc conectabilă la cald
hot plugging conectare la cald
hot spot zonă senzitivă; punct de aplicare
hot swap înlocuire la cald, înlocuire (de placă) sub tensiune
hot swapping comutare/înlocuire la cald
hotfix soluţie de depanare
hotkey tastă directă
hot-plugging conectare la cald
hotspot punct de interes
hourglass clepsidră
housekeeping pregătire, întreţinere; curăţenie
housekeeping chores activităţi de curăţenie
housekeeping instruction instrucţiune de organizare
hover planare//a plana
hover button buton de planare
hover color culoare pentru planare
HPDD (High Performance Disk Driver) driver de disc performant/de performanţă ridicată
HPFS (High-Performance File System) sistem de fişiere rapid/performant/de înaltă performanţă
HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language) limbaj de imprimantă, limbaj de descriere a paginii
HP-PA (Hewlett-Packard Precision Architecture) arhitectură RISC a procesoarelor Hewlett-Packard
HPPCL (Hewlett-Packard Printer Control Language) limbaj de control al imprimantei, standard/limbaj HPPCL
HPSN (High Performance Scalable Networking) reţele scalabile/extensibile de înaltă performanţă
HSAM (Hierarchical Sequential Access Method) metodă/mod de acces secvenţial ierarhic
HSM (Hierarchical Storage Management) gestiune ierarhică a dispozitivelor de stocare
HTML (HyperText Markup Language) limbaj de balizare/marcare pentru hipertext
HTML + versiune HTML avansată
HTML Assistant editor HTML
HTML code cod HTML
HTML editor editor HTML
HTML front end interfaţă HTML
HTML presentation prezentare în format HTML
HTML stationery formulare HTML
HTML tag etichetă HTML
HTML Thumbnail Capture captură de miniatură HTML
HTTP (HyperText Transfer Protocol) protocol HTTP, protocol de transfer prin hipertext
HTTP transfer block bloc de transfer HTTP
hub centrală (de reţea), concentrator
hub ring inel de întărire (la dischete)
hue tonalitate cromatică, nuanţă (de culoare), tentă
Human Access Language (HAL) limbaj de programare natural
human error eroare umană
Human Input Device (HID) dispozitiv de comandă umană
hung system sistem suspendat
hunting localizare; selecţie
hunting contacts terminale în hunting
hybrid computation calcul hibrid
hybrid computer calculator hibrid
hybrid disc disc hibrid; CD-ROM hibrid
hybrid integrated circuit circuit integrat hibrid
hybrid multiple access protocol (HYMAP) protocol hibrid de acces multiplu
hybrid redundancy redundanţă hibridă
HYMAP (Hybrid Multiple Access Protocol) protocol hibrid/mixt de acces multiplu
hypergraphics hipergrafică
hyperlink hiperlegătură; superlegătură, înlănţuire succesivă, succesiune de legături
hyperlink information informaţii despre hiperlegătură
hyperlink navigation navigare prin hiperlegături
hyperlink object library bibliotecă de obiecte pentru hiperlegături
hyperlink subaddress subadresă a hiperlegăturii
hypermedia hipermedii; structurare a informaţiei în diferite medii
hypertext hipertext, element de legătură între documente HTML
HyperText Markup Language (HTML) limbaj de marcare/balizare pentru hipertext
HyperText Style Sheet foaie de stil pentru hipertext
HyperText Template şablon pentru hipertext
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) protocol de transfer prin hipertext; protocol HTTP
hyphen cratimă, liniuţă de unire
hyphen drop suprimare a cratimei
hyphen ladder dispunere în scară
hyphen stack dispunere în scară
hyphenate a despărţi în silabe
hyphenation despărţire în silabe; tăiere a cuvântului
hyphenation file fişier pentru despărţirea în silabe
hyphenation zone zonă de despărţire în silabe
hysteresis histerezis
Hz (Hertz) Hz
I/O (Input/Output) intrare-ieşire
I/O adapter adaptor de I-E
I/O address adresă de I-E
I/O address conflict conflict de adrese de I-E
I/O address range domeniu de adrese de I-E
I/O base bază de I-E
I/O base address adresă de bază de I-E
I/O buffer tampon de I-E, bufer de intrare-ieşire
I/O buffering buferare de I-E
I/O bus reset resetare a magistralei de I-E
I/O card placă de I-E
I/O device dispozitiv de I-E
I/O error eroare de I-E
I/O location poziţie de I-E
I/O operation operaţie de I-E
I/O permissions permisiuni de I-E
I/O port port de I-E
I/O port address adresă de port de I-E, adresă din memorie pentru operaţii de I-E
I/O port conflict conflict de port de I-E
I/O port usage summary sinteză a utilizării portului de I-E
I/O range domeniu de I-E
I/O redirection redirectare pentru intrare-ieşire
I/O request solicitare de I-E
I/O request packet (IRP) pachet cu o solicitare de intrare-ieşire
I/O resource resursă de I-E
I/O subsystem subsistem de I-E; subsistem de intrare-ieşire
I/O system sistem de intrare-ieşire
I/O task operaţie de intrare-ieşire
IAC (Integration Access Controller) dispozitiv general de gestiune a accesului
IAC (Inter-Application Communication) specificaţie pentru Macintosh
I-beam formă de I, formă de bară
I-beam cursor indicator tip bară/în formă de I
I-beam pointer indicator tip bară/în formă de I
IBN (Integrated Branch Node) nod de comutare integrat
IC (Integrated Circuit) circuit integrat
IC memory (Integrated Circuit memory) memorie cu circuite integrate
I-Cache (Instruction-Cache) cache pentru instrucţiuni, memorie pentru instrucţiuni a procesorului
ICC Profile profil ICC
ICCA (Independent Computer Consultants Association)Asociaţia Consultanţilor Independenţi în Domeniul Tehnicii de Calcul
ICCP (Institute for Certification of Computer Professionals)
Institutul pentru Acreditarea Specialiştilor în Tehnică de Calcul
ICM (Image Color Matching) standard pentru reproducerea culorilor
ICM Monitor Management gestionare a modulului ICM
ICM Printer Management gestionare a tipăririi cu ICM
ICM Scanner Management gestionare a scanării cu ICM
ICMP network reţea ICMP
ICMP port port ICMP
ICO extensie de fişier de pictogramă
icon pictogramă, reprezentare simbolică; simbol
icon bar bară cu pictograme
icon extraction error eroare la extragerea pictogramei
icon file fişier cu pictograme
icon handle pointer de pictogramă
icon options opţiuni pentru pictograme
icon spacing spaţiere a pictogramelor
icon title titlu al pictogramei
iconified minimizat, transformat în pictogramă
iconify a minimiza, a transforma în pictogramă
iconize a minimiza, a restrânge
ICOT (ISDN Conformance Testing) testare a conformităţii cu ISDN
ICU (Instruction Control Unit) unitate de comandă pentru instrucţiuni
ICV (Integrity Check Value) valoare de control/de verificare a integrităţii
ICV (Integrity Check Vector) vector de verificare a integrităţii
ICX (Interexchange Carrier) companie de telecomunicaţii care oferă servicii de comunicaţii globale
id identificator distinctiv
ID identificator, indicativ, element de identificare
ID label etichetă de identificare
ID value valoare distinctă/univocă de identificare
IDE (Integrated Development Environment) mediu de programare/dezvoltare integrat
IDE (Integrated Drive Elec-tronics) standard IDE, standard pentru unităţile de disc
IDE adapter adaptor/controler IDE
IDE controller controler IDE
IDE drive unitate IDE
IDE interface interfaţă IDE
IDE PD (IDE Port Driver) driver de port pentru controler IDE
IDE port driver (IDE PD) driver de port pentru controler IDE
IDEA (International Data Encrypt-ion Algorithm) algoritm internaţional de cifrare a datelor
identification identificare
identification tag etichetă de identificare
identifier identificator, element de identificare
identify a marca; a identifica; a egala
identifying name denumire de identificare
identity identitate
identity element element de identificare
identity gate poartă de identificare
identity login identificare
identity matrix matrice identitate
identity operation operaţie de identitate
identity password parolă de identificare
identity properties proprietăţi de identitate
identity verification (IV) verificare a identităţii
ideogram ideogramă
idle inactiv, în aşteptare
idle loop buclă inactivă
idle state stare de inactivitate
idle time timp mort, inactivitate, perioadă de inactivitate/de aşteptare
idle timeout depăşire a timpului de inactivitate
idle trigger triger activat de inactivarea sistemului
IDS (Intruder Detection System) sistem de detectare a intruşilor
IEC (International Electrotechnical Commission) Comisia Internaţională pentru Electrotehnică
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică
IEEE 1284 standard pentru porturi paralele bidirecţionale
IEEE 802 standard standard IEEE 802
IF AND ONLY IF element element de echivalenţă, element DAC{ +I NUMAI DAC{
IF AND ONLY IF gate poartă de echivalenţă
IF AND ONLY IF operation operaţie de echivalenţă
IF THEN element element de includere, element DAC{..., ATUNCI
IF THEN gate poartă de includere/implicaţie
IF THEN operation operaţie de includere/implicaţie
IF THEN rule regulă condiţională
IF THEN statement instrucţiune condiţională
IF/THEN/ELSE buclă pentru impunerea unei condiţii
IFF (If And Only If) dacă şi numai dacă
IFF (Image File Format) format de fişier de imagini
I-frame (Intraframe) cadru I, tehnologie de comprimare video
IFS (Installable File System) sistem pentru detectarea automată a arhitecturii unităţii de disc
IFSHLP (Installable File System Helper) componentă pentru folosirea funcţiilor de mod protejat de către aplicaţiile DOS
IF-THEN-ELSE statement instrucţiune DAC{-ATUNCI-ALTMINTERI
ignore a ignora
IH (Information Highway) magistrală informaţională
IHV (Independent Hardware Vendor) distribuitor de hardware independent
IKBS (Intelligent Knowledge-Based System) sistem inteligent bazat pe cunoştinţe
illegal character caracter nepermis; caracter incorect
illegal code combination combinaţie de cod nepermisă
illegal command sequence secvenţă de comandă incorectă
illegal function call apelare de funcţie incorectă
illegal instruction instrucţiune incorectă
ill-formed format greşit, construit greşit
illustration program program pentru ilustraţii, program de desenare/de grafică
illustrator grafician
IMA (Invalid Memory Address) adresă incorectă a dispozitivului de stocare
image imagine, reprezentare vizuală// a crea imagini
image acquisition achiziţie de imagini
image alignment aliniere a imaginii
image analysis analiză de imagini
image approximation aproximare/ comprimare a imaginii
image area zonă de imagine; suprafaţă a imaginii; ecran
image backup protejare a imaginii
image blending fuzionare de imagini; combinare de imagini
image box casetă de imagine
image bullet marcaj cu imagine
image cache cache pentru imagini
image color matching (ICM) standard pentru reproducerea culorilor
image combination combinare de imagini
image composite imagine compusă, colaj
image compositing compoziţie de imagini
image compression comprimare/aproximare a imaginii; comprimare de imagini
image conversion conversie grafică/de imagini
image conversion software software pentru conversie grafică/ de imagini
image data date ale imaginii
image degradation degradare a imaginii
image destination destinaţie a imaginii
image dimensions dimensiuni ale imaginii
image document document cu imagini
image download descărcare de imagini
image editing editare/prelucrare a imaginilor
image editing program program pentru editarea imaginilor, program de editare grafică
image editing software software pentru prelucrarea imaginilor
Image Enhanced MetaFile metafişier de imagini extins
image enhancement îmbunătăţire a imaginii
image file fişier care conţine o imagine, fişier al imaginii; fişier de imagini, fişier grafic
image file name nume al fişierului grafic
image form field câmp de formular pentru imagine
image format format de imagine, format de fişier grafic
image frame cadru de imagine
image hyperlink hiperlegătură grafică/cu imagine
image interpretation interpretare de imagini
image link legare de imagine
image map hartă cu imagini
image mask mască pentru imagine
image metafile metafişier grafic
image object obiect imagine
image optional header antet opţional de imagine
image pack pachet de imagini
image path cale a imaginii
image preprocessing preprelucrare de imagini
image processing prelucrare de imagini, prelucrare grafică
image processor procesor de imagini
image quality calitate a imaginii
image quantization cuantizare a imaginii
image regeneration regenerare a imaginii
image resolution rezoluţie a imaginii; rezoluţie grafică
image restoration restaurare a imaginii
image scaling scalare a imaginii
image screening input device dispozitiv de explorare
image selection selecţie din imagine
image shell extension extindere a imaginii
image silhouette siluetă (creată) dintr-o imagine
image size mărime a imaginii
image stamp file fişier cu imagine a ştampilei
image subtraction extragere de imagini
image synthesizer sintetizator de imagini
image tone tonalitate a imaginii
image transformation transformare a imaginii
image type tip de imagini
image-editing operaţii de editare a imaginii
image-processing tools instrumente de prelucrare a imaginilor
imagesetter maşină tipografică; imprimantă cu rezoluţie foarte ridicată
imaging prelucrare a imaginilor; prelucrare grafică, prelucrare de imagini
imaging device dispozitiv de prelucrare grafică, dispozitiv prelucrare de imagini
imaging error eroare de prelucrare grafică
imaging model model de creare a imaginii
imaging process procedură de creare a imaginilor/de reprezentare grafică
imaging techniques tehnici de prelucrare a imaginilor, tehnici de prelucrare grafică
immediate addressing adresare imediată
immediate instruction instrucţiune imediată
immediate jump instruction instrucţiune de salt necondiţionat
immediate recipient destinatar direct
impact printer imprimantă cu impact
impersonate a personifica; a reprezenta; a imita
impersonation personificare; imitare
impersonation level nivel de imitaţie; nivel de impostură
implementation implementare; variantă
implementation file fişier de implementare
implementation limit limită de implementare
implication implicaţie
implication gate poartă de înlănţuire
implicit declaration declaraţie implicită
implicit dialogue dialog implicit; casetă de dialog implicită
implied addressing adresare implicită
import a importa
import directories directoare de importare
import errors table tabel de erori la importare
import facility subrutină de importare
import library call apel pentru importarea unei biblioteci
import path cale de importare
import settings parametri pentru importare
import specifications specificaţii pentru importare
importing importare
imposition aşezare în pagină
impulse impuls
IMR (Integrated Multiport Repeater) repetitor multiport integrat
in background în fundal
in memory rezident în memorie
in place editing editare directă/la faţa locului/în document, în programul de lucru
In port port de intrare, portul „Intrare”
inactive inactiv
inactive border cadru inactiv
inactive title bar bară de titlu inactivă
inactive window fereastră inactivă
inactive window border cadru de fereastră inactivă
in-band management administrare operaţională
inbound intern; de intrare
inch ţol; inci
include a include
include file fişier de includere
inclusion includere
inclusion gate poartă de înlănţuire
INCLUSIVE OR element element SAU INCLUSIV
INCLUSIVE OR gate poartă SAU INCLUSIV
INCLUSIVE OR operation operaţie SAU INCLUSIV
incoming call apel primit/recepţionat
incoming data date intrate
incoming phone call apel primit, apel recepţionat
incoming trafic trafic recepţionat
incompatible incompatibil
incomplete frame cadru incomplet
inconsistency necompatibilitate; contradicţie; inconsistenţă, inconsecvenţă
inconsistent incompatibil; contradictoriu
inconsistent equations ecuaţii incompatibile
incorrect incorect; eronat; greşit
Incorrect Network Resource Type tip de resursă de reţea incorect
incorrect parameter parametru incorect
incorrect schema schemă incorectă
incorrect system call level nivel de apel de sistem incorect
incorrect volume volum (de disc) incorect
incorrectly incorect
increased reliability stabilitate superioară/mărită
increment a incrementa
increment size increment, mărime/pas de incrementare

backup incremental; copiere incrementală; sistem de copii de siguranţă incremental; salvare de


incremental backup siguranţă incrementală/selectivă; copie de rezervă/siguranţă incrementală/selectivă
incremental backup procedure procedură de salvare incrementală
incremental compiler compilator incremental
incremental compiling compilare incrementală
incremental coordinate coordonată incrementală
incremental data date incrementale
incremental improvements îmbunătăţiri treptate/incrementale
incremental linking legare incrementală
incremental representation reprezentare incrementală
incremental search căutare incrementală
incremental search backward căutare incrementală inversă
incremental update actualizare incrementală/selectivă
indefinite nedeterminat
indefinite value valoare nedeterminată
indent indentare//a indenta, a decala, a paragrafa
indent marker marcaj de indentare
indentation indentare, alineat; spaţii de indentare
indenting creare a unui alineat; retragere a rândurilor
independent independent
independent compilation compilare independentă/separată
independent software vendor (ISV) producător de software independent
independent variable variabilă independentă
index index; centralizator
index card fişă de index
index contention conflict (legat) de index
index document document de căutare, document de indexuri
index entries articole din index
index entry articol din index; intrare dintr-un index
index file fişierindex, fişier de gestionare a intrărilor dintr-o bază de date
index hole orificiu de reper, orificiu/perforaţie de index
index method metoda indexului; metodă de indexare
index picture index de imagini
index register registru (de) index
index server server/program de căutare; server de indexuri
index subentry intrare secundară în index; articol secundar din index
index target articol indexabil
index track pistă de index
index value valoare la indice
index verification verificare a indexului
indexed address adresă indexată/cu index
indexed addressing adresare indexată/cu index
indexed color culoare indexată
indexed columns coloane indexate
indexed file fişier indexat
indexed sequential access method (ISAM) metodă de acces secvenţial indexat
indexed sequential file fişier secvenţial indexat
indexing clasare; indexare
indexing system sistem de indexare/de clasificare
indicate a indica, a desemna; a marca
indicator indicator, pointer
indicator color culoare de indicator
indicator variable variabilă indicator
indirect access acces indirect
indirect address adresă indirectă
indirect addressing adresare indirectă
indirect dependent descendent indirect
indirect instruction instrucţiune indirectă
indirect precedent ascendent indirect
indirect referencing referire indirectă
indirect user utilizator indirect
individual software publisher producător de software independent
induction inducţie
inductive inference perturbaţie datorită inducţiei
Industry Standard Architecture (ISA) standard de magistrală AT
Industry Standard Architecture expansion bus magistrală de extensie ISA
industry standard data model model de date standardizat
industry standard format format standardizat
industry standard user interface interfaţă cu utilizatorul standardizată
industry-standard modem modem obişnuit
INF file fişier INF
INF file name nume al fişierului INF
infect a infecta, a contamina
infection infectare
infinite loop buclă infinită, buclă închisă
infix form formă infixată
infix notation notaţie infixată
info informaţii
infobit fragment de informaţie sau date
infomercial reclamă informativă
informatics informatică
information informaţie; informaţii
information analysis analiză a informaţiei
information base bază de informaţii
information bearer purtător de informaţie
information bit bit de informaţie
information circuit circuit informaţional
information class clasă de informaţii
information content cantitate de informaţie
information detection extragere a informaţiei
information event eveniment de informare
information flow flux informaţional
information form formular pentru informaţii
information highway (IH) magistrală informaţională
information kiosk chioşc de informaţii
information management administrare/gestiune a informaţiei
information measure măsură a informaţiei, măsură a incertitudinii realizării unui eveniment
information processing procesare/prelucrare a informaţiei
information processing system sistem pentru procesarea/prelucrarea informaţiilor
information protection protecţie a informaţiei
information rate debit de informaţie
information resource dictionary dicţionar de resurse de informaţie
information retrieval încărcare/extragere de informaţii
information science informatică
information separator caracter separator
information server server de informaţii
information service serviciu de informaţii
information source sursă de informaţii
information store memorie de informaţii
Information Superhighway Supermagistrală Informaţională
information system sistem informatic, sistem informaţional/de informaţii
information system development realizare a sistemului informatic
information technology (IT) tehnologia informaţiei
information viewer fereastră/zonă pentru informaţii
informational cohesion coeziune informaţională
informational entropy entropie informaţională
informational message mesaj informativ
infosphere infosferă
infrared infraroşu
infrared communication comunicaţii prin infraroşii
infrared data port port de date cu infraroşii
infrared device dispozitiv cu infraroşii
infrared icon pictogramă pentru infraroşii
infrared monitor monitor cu infraroşii
infrared port port cu infraroşii
Infrared Printing (LPT) Port port paralel cu infraroşii
infrared properties proprietăţi pentru (dispozitive cu) infraroşii
infrared pulses impulsuri în infraroşii
Infrared Serial (COM) Port port serial cu infraroşii
infrared transceiver type tip de radioemiţător cu infraroşii
infrared transfer transfer prin infraroşii; transmitere prin infraroşii
inherit a moşteni
inheritance determinare; moştenire, succesiune
inheritance hierarchy ierarhie de succesiune; ierarhie de moştenire
inherited attribute atribut moştenit/asociat
inherited properties proprietăţi moştenite/asociate
inhibiting signal semnal inhibitor/de inhibare
in-house network reţea internă
INI (initialization) extensie a fişierelor (de sistem) de iniţializare
INI file fişier INI, fişier de iniţializare
initial (literă) iniţială
initial base font font de bază iniţial
initial capital iniţială majusculă
initial caps (capitals) iniţiale majuscule
initial condition mode mod condiţii iniţiale
initial environment mediu iniţial
initial heap size mărime iniţială a zonei heap
initial instruction pointer indicator de instrucţiuni iniţial
initial program load (IPL) device dispozitiv IPL, dispozitiv de încărcare a sistemului
initial replication replicare iniţială
initial size mărime iniţială
initial speed viteză iniţială
initial stack pointer indicator de stivă iniţial
initial stack segment segment de stivă iniţial
initialization iniţializare
initialization command comandă de iniţializare
initialization error eroare de iniţializare
initialization file fişier de iniţializare
initialization string şir de iniţializare; grup de comenzi de iniţializare
initialization value (IV) valoare de iniţializare
initialize a iniţializa
initialize address adresă de iniţializare
initialized iniţializat
initiator iniţiator
initiator association asociere de iniţiator
ink jet printer; inkjet printer imprimantă cu jet de cerneală
inked ribbon ribon cu cerneală
in-line fără stocare/memorare
inline assembler asamblor intern; asamblor integrat
in-line connection legătură in-line/directă
in-line data processing prelucrare a datelor fără stocare/memorare
inline function funcţie internă; funcţie integrată
inline function expansion extensie de funcţie integrată
inline image; in-line image imagine integrată/inserată
inline plug-ins module (software) integrate/interne
inline table-valued function funcţie tabelară/cu valori întabelate liniară
inner code language limbaj de cod intern
inner join cuplaj intern, sinonim cu equijoins
inner loop buclă interioară
inner query interogare internă
INOS (Interactive Network Optimization System) sistem interactiv de optimizare a reţelelor
in-place activation activare directă/pe loc
in-place method metodă de editare directă/în programul de lucru
in-place upgrade actualizare directă
in-process interprocesual
in-process OLE Automation server server OLE Automation interprocesual
input intrare; date de intrare; introducere de date
input alphabet alfabet de intrare
input bar bară de introducere
input box casetă de intrare/de introducere a datelor
input buffer zonă de intrare; bufer de intrare
input buffer length lungime a buferului de intrare
input conditions condiţii/restricţii de intrare
input control control de intrare
input data date de intrare
input device dispozitiv/echipament de intrare, instrument de comandă
input file fişier de intrare, fişier cu date de prelucrat
input focus cursor de intrare
input form formular de colectare
input format format de intrare
input job deck lot de lucrări de intrare
input language limbaj de intrare/comandă
input layer strat de intrare
input length lungime de intrare
input line linie de intrare
input locale ambient de intrare
input mask mască de intrare
input moniker pseudonim de intrare
input output (de) intrare-ieşire
input output channel canal de intrare-ieşire
input output controller controler de intrare-ieşire, controler de periferic
input output device dispozitiv de intrare-ieşire
input output unit unitate de intrare-ieşire
input parameter parametru de intrare
input primitive primitivă de intrare
input process operaţie de intro-ducere
input profile profil de intrare
input protection protecţie a intrărilor
input record înregistrare de intrare
input routine rutină de intrare
input screen ecran de intrare
input selection selecţie a intrării
input stream fişier de lucrări
input subsystem subsistem de intrare
input tag etichetă de intrare
input time window fereastră de timp pentru introducere, interval de timp pentru introducere
input tray tavă de alimentare
input unit unitate de intrare
input value valoare de intrare
input/output (I/O) intrare-ieşire (I-E)
input/output bus magistrală de intrare-ieşire
input/output channel canal de intrare-ieşire
input/output command comandă de intrare-ieşire
input/output operation operaţie de intrare-ieşire
input/output processor procesor de intrare-ieşire
input/output range domeniu de intrare-ieşire, domeniu I-E
input/output redirection redirijare pentru intrare-ieşire
input/output register (IOR) registru de intrare ieşire
input/output routine rutină de intrare-ieşire
input/output system sistem de intrare-ieşire
input-output command comandă de intrare-ieşire
input-output operation operaţie de intrare-ieşire
input-output processor procesor de intrare-ieşire
input-output routine rutină de intrare-ieşire
input-output system (IOS) sistem de intrare-ieşire
input-synchronous call apel sincronizat cu intrarea
inquiry station staţie/post de interogare
Ins key tasta Insert
insert a insera; a introduce
Insert key tasta Insert
Insert mode (Ins) modul inserare/suprapunere
inserted introdus
insertion point punct/loc de inserare
inset coborât
inside în interior
inside address adresă în antet
inside folders dosare interne; dosare incluse
in-situ activation activare insitu/directă
install a instala
install date dată a instalării
install directory director de in-stalare
Installable File System (IFS) sistem pentru detectarea automată a arhitecturii unităţii de disc
installation instalare
installation directory director de instalare
installation disk dischetă de insta-lare
installation error eroare de insta-lare; eroare la instalare
installation failed instalare eşuată
installation files fişiere de instalare
installation folder dosar de insta-lare
installation location loc de insta-lare
installation options opţiuni de instalare
installation path cale (de acces la dosarul) de instalare
installation procedure procedură de instalare
installation program program de instalare
installation requirements cerinţe de instalare
installation source sursă de insta-lare
installation space spaţiu de insta-lare
installed instalat; conectat
installer rutină de instalare
install-on-demand features funcţii de instalare la cerere
instance instanţă; variantă (a aceluiaşi program)
instance number număr de exemplar
instance tags etichete de instanţă
instant groupware programe software de grup instant
instantiate a instanţia
instantiated instanţiat
instantiation instanţiere
Institute for Certification of Computer Professionals (ICCP)
Institutul pentru Acreditarea Specialiştilor în Tehnică de Calcul
Institute of Electrical and Elec-tronic Engineers (IEEE) Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică
instruction instrucţiune; indicaţie
instruction address adresă a instrucţiunii
instruction address register registru al adreselor de instrucţiuni
instruction area zonă de instrucţiuni
instruction control unit (ICU) unitate de comandă (pentru instrucţiuni)
instruction cycle ciclu al instrucţiunii/ de instrucţiune
instruction decoding decodificare a instrucţiunii
instruction execution execuţie a instrucţiunii
instruction fetch citire/extragere a instrucţiunii
instruction format format de instrucţiune
instruction modifier modificator de instrucţiuni
instruction phases faze ale instrucţiunii
instruction pointer pointer de instrucţiuni
instruction pointer register registru de pointeri de instrucţiuni
instruction register registru de instrucţiuni
instruction repertory repertoriu/set de instrucţiuni
instruction set set/repertoriu de instrucţiuni
instruction word cuvânt de instrucţiune
instructions for user indicaţii pentru utilizator; indicaţii de utilizare
instrument instrument
instrument definition definiţie de instrument
instrument name nume de instrument
insufficient resources resurse insuficiente
insufficient room spaţiu insuficient
Int 13 unit dispozitiv Int 13
integer (număr) întreg
integer constant constantă întreg
integer division împărţire de întregi
integer division by zero eroare de diviziune de întreg cu zero
integer number număr întreg
integer overflow depăşire de întreg
integer parameter parametru întreg
integral operand operand întreg
integral subsystem subsistem integral
integrated accounting package pachet integrat de programe de contabilitate
integrated branch node (IBN) nod de comutare integrat
integrated circuit (IC) circuit integrat
integrated circuit memory (IC memory) memorie cu circuite integrate
integrated development environ-ment (IDE) mediu de dezvoltare integrat; mediu de programare integrat; componenta IDE
Integrated Drive Electronics (IDE) standard pentru controlere de hard-disc
integrated fax feature funcţie de fax integrată; componentă de fax integrată
integrated information system sistem informatic integrat
integrated modem modem integrat
integrated multiport repeater (IMR) repetitor multiport integrat
integrated program program integrat
integrated schema schemă integrată
integrated security sistem de securitate integrat
Integrated Services Digital Network (ISDN) reţea digitală/numerică cu servicii integrate, reţea telefonică digitală/numerică
integrated software software integrat
integrated testing workstation (ITW) staţie de lucru pentru testări complexe
integration access controller (IAC) dispozitiv general de gestiune a accesului
integration test test de integrare
integration testing testare de integrare
integrator integrator
integrity integritate
integrity check verificare a integrităţii
integrity check value (ICV) valoare de control a integrităţii; valoare de verificare a integrităţii
integrity check vector (ICV) vector de verificare a integrităţii
integrity constraints constrângeri de integritate; restricţii de integritate
integrity file fişier de integritate
integrity of the message integritate a mesajului
intelligent inteligent, cu microprocesor propriu
intelligent adapter card placă adaptoare inteligentă
intelligent database program inteligent pentru baze de date
Intelligent Knowledge-Based System (IKBS) sistem inteligent bazat pe cunoştinţe
intelligent terminal terminal inteligent/programabil
intended recipient destinatar vizat
intense application aplicaţie mare
interaction interacţiune
interactive interactiv/conversaţional
interactive chart diagramă interactivă
interactive computer graphics grafică pe calculator interactivă
interactive drawing trasare interactivă
interactive features caracteristici de interactivitate
interactive graphics grafică interactivă
interactive logon identificare interactivă
interactive mode mod interactiv
interactive multimedia aplicaţie multimedia interactivă
interactive network optimization system (INOS) sistem interactiv de optimizare a reţelelor
interactive online command reference ghid online interactiv al comenzilor (unui limbaj)
interactive options opţiuni interactive
interactive processing prelucrare interactivă
interactive program program interactiv
interactive support facilităţi pentru operaţii interactive, proprietăţi de interactivitate
interactive system sistem interactiv
interactive training instruire interactivă
interactive user utilizator interactiv
interactive videodisk disc video interactiv
interactive videography videografie interactivă
interactively load încărcare interactivă
interactivity interactivitate, caracter interactiv
interapplication communication comunicare între aplicaţii
Inter-Application Communication (IAC) specificaţie pentru comunicaţii interaplicaţii
interarrival time timp între sosiri
interblock gap spaţiu între blocuri
interchangeability interschimbabilitate
intercharacter spacing spaţiere între caractere
interconnected interconectat
interface interfaţă//a interfaţa
interface card placă de interfaţă
interface changes modificări de interfaţă
interface index index de interfeţe
interface item element de interfaţă
interface list listă de interfeţe
interface message processor procesor de interfaţare a mesajelor, minicalculator de transfer rapid
interface module modúl de interfaţă
interface names nume al interfeţei
interface object obiect (de) interfaţă
interface standard standard de interfaţă
interface statistics statistică a interfeţei
interface string şir de interfaţă
interface system sistem de interfaţă
interface type tip de interfaţă
interference interferenţă
interframe compression comprimare interframe
interlace întreţesere//a întreţese
interlaced întreţesut
interlaced recoding înregistrare întreţesută/intercalată
interlacing întreţesere
interleave distribuţie intercalată//a imbrica, a intercala
interleave factor factor de intercalare, factor de salt
interleave ratio raport de intercalare/modulare
interleaved întreţesut, modular
interleaved addressing adresare întreţesută/modulară/intercalată
interleaved memory memorie intercalată/modulară
interleaving intercalare; adresare întreţesută/modulară
interlining frames cadre secante
interlock interblocare
interlocking tabs cleme cu interblocare
intermediate intermediar, temporar; avansaţi
Intermediate Certification Authorities autorităţi de certificare intermediare
intermediate equipment echipament intermediar
intermediate file fişier intermediar/secundar
intermediate language limbaj intermediar
intermediate node nod intermediar
intermediate system sistem intermediar/secundar
intermediate-level code cod de nivel intermediar
internal intern
internal bitmap bitmap intern; imagine bitmap internă
internal buffer length lungime a buferului intern
internal cache cache intern
internal character set set de caractere intern
internal command comandă internă
internal connected conectat intern
internal crosslink legătură internă încrucişată
internal data bus magistrală internă de date
internal drive unitate (de disc) internă
internal driver driver intern
internal error eroare internă
internal font font intern
internal fragmentation fragmentare internă
internal hard disk hard-disc intern
internal hyperlink legătură internă/din situl propriu
internal label etichetă internă
internal level nivel intern
internal memory memorie internă, memorie RAM
internal modem modem intern
internal navigation aid asistenţă internă pentru navigare, elemente interne pentru navigare
internal network number număr de reţea intern
internal reference referinţă internă; referinţă la o celulă internă
internal scheme schemă internă
internal security database corruption deteriorare internă a bazei de date de securitate
internal storage memorie internă
internal system clock ceas intern de sistem
internal user utilizator intern
international characters caractere internaţionale
international layout configuraţie internaţională

international settings parametri pentru configuraţii internaţionale; setări internaţionale, parametri internaţionali
international standardized profiles (ISP) profile internaţionale standardizate
International Standards Organization (ISO) Organizaţia Internaţională de Standardizare
International Telecommunic-ation Union (ITU) Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii
International Telecommunic-ation Union-Telecommunic-ations
organizaţie
Standards
de standardizare
Section (ITU-TSS)
în telecomunicaţii
internationalize internaţionalizare
internodal connection conectare internodală, sistem cu noduri interconectate
interoperability interoperabilitate, compatibilitate
interpersonal messaging service serviciu de mesagerie interpersonală
interpersonal messaging system sistem de mesagerie interpersonală
interpolated resolution rezoluţie interpolată
interpolation interpolare
interpolation method metodă de interpolare
interpret a interpreta
interpretation interpretare
interpreted code cod interpretat
interpreter interpretor
interpreter device dispozitiv de interpretare/traducere
interpreter directive directivă de interpretare
interpreter-oriented semantics semantică interpretativă
interpretive aids elemente ajutătoare de interpretare
interpretive program program interpretativ
interprocess communication (IPC) comunicaţii interprocesuale/între procese
interprocess communication mechanism mecanism de comunicare interprocesuală
interrecord gap spaţiu între înregistrări
interrogating interogativ
interrupt (IRQ) întrerupere, semnal de întrerupere, solicitare/cerere de întrerupere
interrupt 13h call apel de întrerupere 13h
interrupt 21h handler subrutină de procesare a întreruperii 21h
interrupt address adresă de întrerupere
interrupt conflict conflict la o întrerupere
interrupt controller controler de întreruperi
interrupt disabling dezarmare/dezactivare a nivelului de întrerupere
interrupt driven system sistem comandat prin întreruperi
interrupt enabling armare/activare a nivelului de întrerupere
interrupt handler (IH) rutină de tratare a întreruperilor
interrupt key cheie/caracter de întrerupere
interrupt latency latenţă de întrerupere
interrupt level nivel de întrerupere
interrupt level disabling invalidare a unui nivel de întrerupere
interrupt masking mascare a întreruperilor
interrupt moderation verificare a întreruperilor
interrupt number număr de întrerupere
interrupt priority (IP) prioritate de întrerupere
interrupt register registru de întreruperi
interrupt request (IRQ) solicitare/cerere de întrerupere
Interrupt Request Line (IRQ) solicitare de întrerupere
interrupt routine rutină de întrerupere
interrupt service servire/rezolvare/tratare a întreruperii
interrupt service routine rutină/(sub)program de tratare a întreruperii
interrupt signal semnal/cerere de întrerupere
interrupt system sistem de întreruperi
interrupt vector vector de întrerupere
interrupted system call apel de sistem întrerupt
interruption întrerupere
intersection intersecţie
interval timer contor de intervale (de timp), ceas de timp real
intraframe compression comprimare intraframe, sistem de comprimare video pe baza cadrelor
intrinsic intrinsec
intrinsic constant constantă nativă/intrinsecă
intruder detection system (IDS) sistem de detectare intruşilor
invalid incorect; nerecunoscut
invalid accelerator table handle pointer incorect pentru tabelul de acceleratori
invalid address adresă incorectă/nevalabilă
invalid address expression expresie incorectă de adresă
invalid address ID identificator de adresă incorect
invalid address mode mod de adresă incorect
invalid agent activity activitate a agentului incorectă
invalid agent group grupă a agentului incorectă
invalid agent ID identificator al agentului incorect
invalid agent password parolă a agentului incorectă
invalid agent state stare a agentului incorectă
invalid alignment aliniere incorectă
invalid annotation group name nume de grup de adnotări incorect
invalid annotation type tip de adnotare incorect
invalid API function funcţie API incorectă
invalid argument argument incorect
invalid array index indice de matrice incorect
invalid bearer mode mod de purtătoare incorect
invalid bindery security securitate a legării incorectă
invalid border style stil de chenar incorect; stil de linie incorect
invalid button state stare a butonului incorectă
invalid certification certificat incorect
invalid change modificare incorectă/nevalabilă/neacceptată de program
invalid code cod nevalabil
invalid data date neacceptabile/nevalabile; date incorecte
invalid EA flag fanion EA incorect
invalid entry înregistrare incorectă; înscris incorect
invalid field câmp incorect
invalid file name denumire de fişier neacceptată/eronată/nevalidă
invalid instruction instrucţiune incorectă
invalid IP address adresă de IP incorectă
invalid length lungime incorectă
invalid level nivel incorect
invalid lock sequence secvenţă de blocare incorectă
invalid logon type value valoare incorectă pentru tipul de identificare
invalid mapping asociere incorectă
invalid network address adresă de reţea incorectă
invalid numerical range interval numeric incorect
invalid page fault eroare generată de o pagină incorectă
invalid parameter parametru incorect
invalid path cale incorectă; cale de acces incorectă
invalid port name nume de port incorectă
invalid region regiune incorectă
invalid relative path name nume de cale relativ incorect
invalid request solicitare incorectă
invalid SET command comandă SET incorectă
invalid subnet subreţea incorectă
invalid subnet mask mască de subreţea incorectă
invalid time stamp punct temporal incorect
invalid value valoare incorectă
inverse function funcţie inversă/reciprocă
inverse gate poartă NU/de negaţie
inverse video imagine video negativă
inversion inversiune logică
invert a inversa
inverted inversat
inverted files fişiere inverse
inverter inversor/schimbător de semn
invisible file fişier invizibil, fişier ascuns
invocation path cale de apelare/invocare
IOR (Input/Output Register) registru de intrareieşire
IOS (Input-Output System, I/O Subsystem) sistem de intrare-ie-şire; subsistem de I-E
IP (Image Processing) prelucrare a imaginilor
IP (Initial Permutation) permutare iniţială
IRB (Instruction Reorder Buffer) bufer pentru reordonarea instrucţiunilor
IrDA (Infrared Data Association) standard pentru porturile de infraroşii
IrDA serial infrared device dispozitiv serial IrDA cu infraroşii
IRowset interface interfaţa IRowset
IRQ (Interrupt Request) solicitare de întrerupere
IRQ conflict conflict de IRQ
IRQ steering conducere prin IRQ
IRQ table tabel de IRQ-uri
irrational number număr iraţional
irregular wrapped text text cu desfăşurare neregulată
irrelevance irelevanţă
ISA (Industrial Standard Architecture) standard ISA
ISA (Invalid Storage Address) adresă eronată a dispozitivului de stocare
ISA adapter placă de reţea ISA; adaptor ISA
ISA slot slot ISA
ISAM (Indexed Sequential Access Method) metodă de acces secvenţial indexat; bază de date ISAM
ISDN ISDN
ISDN (Integrated Services Digital Network) reţea digitală de servicii integrate
ISDN adapter adaptor ISDN
ISDN Conformance Testing (ICOT) testare a conformităţii cu ISDN
ISDN line linie (telefonică) ISDN
ISDN line connection legătură prin linie ISDN; conectare prin linie ISDN
ISDN subaddress adresă secundară de ISDN
ISO (International Standards Organization) Organizaţia Internaţională de Standardizare
ISO 9660 standard folosit pentru compatibilizarea sistemelor de fişiere între PC şi Mac
ISO code cod ISO
ISO Latin 1 set de caractere ISO
ISO/OSI reference model model de referinţă ISO/OSI
isochronous network reţea izocronă
isolated amplifier amplificator izolat
isolation levels niveluri de izolare
isolation protocol protocol de izolare
ISP (International Standardized Profiles) profile internaţionale standardizate
ISP Phone number număr de apel pentru ISP
issuer emitent
issuer name nume al emitentului
issuer note notificare a emitentului
issuer RDN (Relatively Distinguished Name) RDN al emitentului
issuer statement declaraţie a emitentului
ISVR (Intel Smart Video Recorder) sistem pentru captură video numerică
IT (Information Technology) tehnologia informaţiei
IT manager director de IT/TI
italic cursiv; italic
italic type (caractere) italice
italicized cursiv, cu litere cursive; italic, scris cu italice
item articol; element logic; obiect; componentă
item list listă de elemente; listă de obiecte
item name nume de element; nume de obiect
item security securitate a elementelor
item type tip de element; tip de obiect
iteration iteraţie
iteration instruction instrucţiune de ciclare/iterare
iteration settings valori pentru iteraţie
iterative array reţea iterativă
iterative method metodă iterativă
iterative operation funcţionare iterativă
ITU (International Telecommunication Union) Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii
ITU-TSS (International Telecommunication Union-Telecom-munications
organizaţie de standardizare
Standards Section)
în telecomunicaţii
ITW (Integrated Testing Workstation) staţie de lucru pentru testări complexe
IV (Identity Verification) autentificare, verificare a identităţii
IV (Initialization Value) valoare de iniţializare
jabber zgomot de fundal
jack jack; fişă
jacket carcasă (a dischetei)
JAD (Joint Application Development) elaborare/dezvoltare mixtă/în comun a aplicaţiilor
jagged neregulat, zimţat
jaggies neregularităţi, margini zimţate
jam blocaj
jam signal semnal de perturbare
jargon jargon, limbaj de specialitate/profesional
Java limbaj de programare pentru Web
Java applet mini-aplicaţie Java
Java compiler compilator pentru Java
Java console consolă Java; linie de comandă Java
Java Virtual Machine (JVM) sistem Java virtual
JavaScript limbaj de programare evoluat
JDBC Java Database Connector
JDK (Java Developer Kit) bibliotecă de clase Java
jerky sacadat
Jet (Joint Engine Technology) motor Jet
Jet SQL variantă a limbajului SQL
JIT (Just-In-Time) compilator Java
jitter instabilitate; variaţie a timpului de răspuns
J-lead pin/picioruş J, pin/picioruş în formă de J
job lucrare, sarcină de lucru
job control language (JCL) limbaj de comandă a lucrărilor; limbaj de control al lucrărilor
job data type tip de date al lucrării
job details detalii ale lucrării
job file error eroare a fişierului de lucrare
job id număr de lucrare
job name nume de lucrare
job owner proprietar de lucrare
job parameters parametri de lucrare
job queue serie de lucrări, coadă de lucrări; coadă de aşteptare
job run executare a lucrării
job scheduler monitor de înlănţuire
job scheduling planificare a lucrărilor
job separation separare a lucrării
job separator separator al lucrării
job status stare a lucrării
job step etapă/fază a lucrării
job timeout limită de timp pentru lucrare; limită temporală pentru lucrare
job transfer transfer al lucrării
join cuplaj, reuniune; asociere//a fuziona, a cupla, a îmbina, a asocia
join capabilities posibilităţi de cuplaj
join condition condiţie de cuplare
join dependency dependenţă de cuplare
join line linie de cuplare/de legătură
join structure structură cuplată
joined field câmp cuplat
joining cuplat
joint application development (JAD) elaborare/dezvoltare mixtă/în comun a aplicaţiilor
Joint Photographic Experts Group (JPEG) Comitetul Unit al Experţilor în Fotografie
journal jurnal
journal entry înregistrare în jurnal, însemnare în jurnal
journal table tabel de evidenţă
journaling modes moduri de jurnalizare
journalizing evidenţă, înregistrare într-un jurnal
joystick joystick, manşă
joystick port port de joystick
JPEG (Joint Photographic Experts Group) format de fişier grafic
JPEG graphic grafică JPEG
JPEG picture imagine JPEG
JPEG resolution rezoluţie JPEG
JPG extensie de fişier grafic
jump salt, săritură//a sări
jump instruction instrucţiune de salt
jump line rând de salt
jump to salt la...
jumper jumper, călăreţ
jumper settings poziţionare/configurare a jumperilor
justification uniformizare, împlinire (prin spaţiere); încadrare, aliniere
justify a uniformiza, a împlini; a încadra, a alinia
JVM (Java Virtual Machine) sistem Java virtual
k cheie criptografică
k (key) tastă
K (kilo-) o mie; mii
k(d) (decryption key) cheie de decodificare
K(E) (Encryption Key) cheie de codificare
KAK (Key Autokey) cheie autocheie
Karnaugh map diagramă/tabel Karnaugh
Kaspersky, Eugene specialist în antiviruşi
KB KB, kilooctet
KB (Knowledge Base) bază de cunoştinţe
Kbps Kbps, kiloocteţi pe secundă
KCA (Key Certification Authority) organ/organism de certificare a cheilor
KCC (Key Certification Centre) centrală de certificare a cheilor criptografice
KCS (Kilo Characters Per Second) o mie de caractere pe secundă
KDC (Key Distribution Center) centrală pentru distribuirea de chei
KDP (Key Distribution Protocol) protocol de distribuire a cheilor
Ke (encryption key) cheie de codificare
KEA (Key Exchange Algorithm) algoritm al schimbului de chei
keep a păstra; a menţine
keep colors culori „de păstrat”
Kerberos protocol de autentificare
Kermit protocol de comunicaţii asincrone
kern spaţiere (a caracterelor)
kernel nucleu
kernel component componentă a nucleului
kernel debugger deparazitor al nucleului
kernel driver driver de nucleu; driver de hardware
kernel file fişier al nucleului
kernel memory memorie de nucleu
kernel mode mod nucleu
kernel processor usage utilizare a procesorului de către nucleu
kernel STOP mesaj de eroare STOP în modul nucleu
kernel thread fir de execuţie de nucleu
kernel timings timpi de nucleu
kernel-mode drivers drivere pentru modul nucleu
kerning spaţiere; kerning
Kerr effect efect Kerr
key tastă; comutator; cheie (în criptografie); cheie din Registry; legendă; număr de cheie
key agreement concordanţă de cheie
key assignment alocare a tastelor
key attributes atributecheie
key authority name numele autorităţii emitente a cheii
key authority serial number număr serial al autorităţiicheie
key bindings legări de taste
key certification authority (KCA) autoritate/organism/organ de certificare a cheilor
key column coloanăcheie/de cheie principală
key combination combinaţie de taste
key data elements elementelecheie pentru căutarea datelor
key disk disc-cheie; dischetă de cod
key distribution center (KDC) centrală pentru distribuirea/repartizarea de chei
key distribution protocol (KDP) protocol de distribuire a cheilor
key encipherment cifrare a cheii
key exchange schimb/transfer de chei
key field câmp-cheie
key file fişier indispensabil; fişier-cheie
key frame imagine-cheie
key frame interval interval a imagini-cheie
key generation generare de chei
key matching concordanţă a cheilor
key name denumire a cheii
key pair pereche de chei
key punch perforator
key specification specificaţie de cheie
key status indicator indicator al stării tastelor
key term cuvânt-cheie
key type tip de cheie
key usage domeniu de folosire a cheii; utilizare de cheie
key usage restriction restricţii la utilizarea cheii
key value valoare-cheie
key variable variabilă-cheie
key word cuvânt-cheie
key/value pair pereche cheie-valoare
keyboard tastatură, claviatură// a introduce de la tastatură
keyboard buffer bufer de tastatură, memorie tampon pentru tastatură
keyboard code cod de tastatură
keyboard delay întârziere a tastaturii; decalaj al tastaturii; timp de întârziere (a tastaturii)
keyboard equivalent comandă echivalentă de la tastatură, combinaţie de taste echivalentă
keyboard help ajutor pentru tastatură
keyboard ID identificator de tastatură
keyboard indicator indicator de tastatură
Keyboard Language Indicator Applet miniaplicaţie pentru limba tastaturii
keyboard languages limbile tastaturii
keyboard layout configuraţie a tastaturii, dispunere a tastelor
keyboard map asociere a tastelor
keyboard operations operaţii (efectuate) de la tastatură, operaţii cu taste
keyboard punch perforator cu tastatură
keyboard rate viteză de repetare
keyboard shortcut comandă rapidă de la tastatură; combinaţie de taste
keyboard template şablon pentru tastatură; foaie cu combinaţii de taste
keyboard type tip de tastatură
keyboard typematic rate viteză de repetare a tastaturii
keyboarder culegător de text
keycap tastă
key-encrypted criptografiat
keypad minitastatură numerică
keypunch perforator cu claviatură/tastatură
keypunch and verifier operator operator perfoverificare
keystroke acţionare de tastă, apăsare a unei taste, tastare; apăsare a tastei
keystroke buffer bufer de tastare
keystrokes tastări
keyswitch comutator de tastă
keyword cuvânt-cheie; parolă
keyword search căutare după cuvinte-cheie
keywords cuvinte-cheie
KF (Family Key) cheie al unui grup de utilizatori
KHz kilohertz
kill a suprima; a elimina
kill file fişier de suprimare
kilo- kilo- (103)
kilobit kilobit, 1.024 biţi de informaţie
kilobyte (K) kilooctet
kiosk chioşc
kiosk mode mod chioşc
kiosk presentation prezentare (multimedia) tip chioşc
KIS (Knowbot Information Service) serviciu de informaţii pentru programe Knowbot
kit set, kit
knocking out separare reciprocă
knowledge cunoştinţe; cunoaştere; ştiinţă
knowledge acquisition acumulare/achiziţionare de cunoştinţe
knowledge base bază de cunoştinţe/ de informaţii
knowledge based system sistem bazat pe cunoştinţe
knowledge domain domeniu de cunoştinţe
knowledge engineer inginer de documentare
knowledge representation reprezentare a cunoştinţelor
knowledge source sursă de cunoştinţe
knowledge tree arbore de cunoştinţe; structură a cunoştinţelor
Kodak dye subprinter imprimantă Kodak cu sublimare
Kodak Photo CD (PCD) format (Kodak) Photo CD
Kodak Photo CD system sistem Kodak Photo CD
KS (Session Key) cheie de sesiune
Kurzweil Voice software pentru recunoaştere vocală
L2 cache cache L2, cache de nivel 2
L2TP (Layer-Two Tunneling Protocol) protocol L2TP
label etichetă; identificator
label alignment aliniere a etichetelor
label box casetă a etichetei
label caption text al etichetei
label details detalii de etichetă
label height înălţime de etichetă
label information informaţii despre etichetă
label name nume de etichetă
label prefix prefix al etichetei
label printer imprimantă pentru etichete
label printing options opţiuni pentru tipărirea etichetelor
label sheet foaie de etichete
label text text pentru etichetă
label width lăţime de etichetă
labeled graph graf etichetat/cu etichete
labeled statement instrucţiune generală marcată
labeling etichetare
lacing transfilaj
lag decalaj
Lambda calculus calcul Lambda
LAN (Local Area Network) reţea LAN, reţea locală
LAN backup program program pentru salvări de siguranţă în reţea
LAN connection legătură în LAN
LAN Emulation Server (LES) server de emulare a reţelei locale
LAN manager gestionar de reţea locală/LAN
LAN memory management program program de gestionare a memoriei în reţea
LAN Network Manager (LNM) program de gestiune a unei reţelei locale
LAN server server de reţea locală/LAN
LAN settings parametri pentru LAN
LAN-aware program program în versiunea pentru reţea
LANC protocol pe două canale pentru editare video, protocol Control-L
landing zone zonă de parcare
landmark reper, baliză
landscape format orizontal; format pe lat
landscape font font landscape
landscape format format orizontal/peisaj
landscape orientation orientare (a paginii) pe orizontală, orientare peisaj; format orizontal; format pe lat
landscape printing tipărire pe orizontală, tipărire peisaj
language limbaj; limbă
language compiler compilator de limbaj
language elements elemente de limbaj
language indicator indicator de limbă
language mismatch conflict de limbă
language neutral independent de limbă
language parameter parametru pentru limbaj
language preprocessor preprocesor de limbaj
language processor procesor de limbaj
language reference referinţă de limbă
language script script de limbă
language settings parametri pentru limbă
language support limbi recunoscute
LAN-ignorant program program fără facilităţi de lucru în reţea
LANSEC (Local Area Network Security) securitate a reţelelor locale de calculatoare
laptop calculator portabil/laptop
laptop computer calculator portabil/laptop
large mare
large capacity capacitate mare
large font font mare
large icon view afişare cu pictograme mari
large scale integrated circuit circuit integrat pe scară largă
large-scale database bază de date de mari dimensiuni
large-scale integration (LSI) integrare pe scară largă
laser beam printer imprimantă cu fascicul laser
laser font font laser, font pentru imprimante laser
laser printer imprimantă (cu) laser
laser printer driver driver de imprimantă laser
laserdisc laserdisc; CD
LaserJet serie de imprimante (cu) laser Hewlett-Packard
LaserVision sistem video de citire cu laser
LaserWriter serie de imprimante cu laser Apple
last access date dată a ultimei accesări; dată a ultimei deschideri
last changed ultima modificare
last checked ultima verificare; data ultimei verificări
last come-first served (LCFS) ultimul venit - primul servit
last digit ultima cifră, ultima poziţie
last in-first out (LIFO) ultimul venit - primul servit
last name nume de familie
last page ultima pagină
last updated ultima actualizare; data ultimei actualizări
last visited ultima accesare; ultima deschidere; data ultimei deschideri
last-opened files cele mai recent deschise fişiere
late binding legare tardivă/întârziată
latency latenţă
launch a lansa, a porni un program
launch permissions permisiuni de lansare; permisiuni de deschidere
LAWN (Local Area Wireless Network) reţea locală fără fir
layer strat
layer effect efect de strat
layer mask mască de strat
layer opacity opacitate a stratului
layer thumbnail miniatură a stratului
layered architecture arhitectură stratificată
layered image imagine ipsometrică/stratificată
layered version versiune (finală) ipsometrică/stratificată
layout aranjare/punere în pagină, machetare, paginare; machetă; configuraţie a tastaturii
layout character caracter de prezentare/machetare
layout grid grilă de machetare
layout guides repere de ghidare/pentru machetare
layout object obiect fizic
layout style stil structural
layout tools instrumente de machetare
lazy commit aplicare lentă
lazy write scriere lentă, scriere leneşă, scriere prin cache
LBA (Logical Block Addressing) sistem de adresare cu blocuri logice
LBX (Local Bus Extended) magistrală locală de extensie
LCA (Logic Cell Array) matrice de celule logice
LCD (Liquid Crystal Display) afişaj cu cristale lichide
LCD expansion extensie LCD
LCD panel panou LCD
LCD panel type tip de panou LCD
LCD printer imprimantă LCD
LCD screen ecran cu cristale lichide, ecran LCD
LCD screen size mărime a ecranului LCD
LCIT feedpath cale de alimentare LCIT
LCS printer imprimantă LCS
LDM Logical Disk Manager
LDT (Local Descriptor Table) unitate pentru controlul accesului la memorie
lead interlinie
lead-and-go funcţionare fără întreruperi
leader linie directoare, şir de puncte
leading interliniere; spaţiere a rândurilor
leading tags eticheteprefix
leading zero zero iniţial/premergător
leading-edge technology tehnologie de vârf
leaf frunză; nod final
leaf object obiect-frunză
leaf volume volum-frunză
leaky application aplicaţie cu pierderi
learning algorithm algoritm de învăţare
learning by analogy învăţare prin analogie
learning from examples învăţare din/prin exemple
learning machine maşină de învăţat/de examinat
learning strategy strategie de învăţare
lease process procedură de închiriere
leased line linie închiriată
least memory memoria cea mai redusă
least significant bit (LSB) bitul cel mai puţin semnificativ
least significant digit cifra cea mai puţin semnificativă
least square method metoda celor mai mici pătrate
LEC (LAN Emulation Configuration Server) server de configurare a emulării reţelei locale
LED (Light-Emitting Diode) led, bec indicator
LED indicator indicator LED, bec indicator
LED printer imprimantă cu LED-uri
ledger registru
left la stânga
left adjusted aliniat/egalizat la stânga
left aligned aliniat la stânga
left button tasta din stânga
left hand side parte din stânga, membru stâng
left justification uniformizare la stânga; cadrare la stânga
left justified uniformizare la stânga; cadrat la stânga
left justify uniformizare la stânga
left outer join cuplare externă pe stânga
left-click clic cu butonul din stânga al mouse-ului, clic stânga
left-handed pe stânga; stângaci
left-justify a uniformiza la stânga; a cadra la stânga
legacy neautoconfigurabil, componentă non-Plug And Play; depăşit, cu standard învechit, „moştenit”
legacy adapter card placă adaptoare non-Plug and Play, care nu este autoconfigurabilă
legacy application aplicaţie non-Plug and Play, care nu este autocon-figurabilă
legacy CD-ROM drive unitate CD-ROM non-Plug and Play
legacy client client neautocon-figurabil
legacy device dispozitiv non-Plug And Play/moştenit
legacy fonts fonturi MS-DOS; fonturi moştenite
legacy hardware hardware depăşit, non-Plug and Play
legacy modem modem non-Plug and Play/neautoconfigurabil
legacy serial infrared device dispozitiv serial cu infraroşii moştenit/vechi
legal orientation orientare (a paginii) pe verticală
legal site sit pe teme juridice
legend legendă
legend box casetă pentru legendă
legend key cheie a legendei
length lungime
lens control control al lentilei
LES (LAN Emulation Server) server de emulare a reţelei locale
less-than sign semnul „mai mic decât”
letter scrisoare; literă
letter key tastă cu literă
letter quality calitate a literei, calitate a tipăriturii; calitate de maşină de scris
letter template şablon de scrisoare
letter/legal orientation orientare (a paginii pe) verticală, orientare portret
letterhead antet (de scrisoare)
letter-quality (LQ) calitate superioară a tipăririi
letter-quality printer imprimantă LQ (letter-quality)
level nivel
level number număr de nivel
level of abstraction nivel de abstractizare
level sensitive dependent de nivel
levels of security niveluri de securitate
lexical analysis analiză lexicală
lexical scopes domenii de valabilitate lexicală
lexical token entitate lexicală
lexical unit unitate lexicală
LF (Line Feed) deplasare/salt la rând nou
LFSR (Linear Feedback Shift Register) registru de deplasare de reacţie liniară
LHArc program de comprimare a fişierelor
librarian bibliotecar, program de sistem pentru lucrul cu biblioteci
library bibliotecă
library database bază de date de biblioteci
library features funcţii de bibliotecă
library identifier identificator de bibliotecă
library path cale de bibliotecă
library program program de bibliotecă
library routine rutină de bibliotecă
library settings parametri ai bibliotecii
license licenţă, autorizaţie de folosire
license agreement acord de licenţă; contract de licenţă
license fee taxă de licenţă
license group grupă de licenţe
license logging service serviciu de jurnalizare a licenţelor
license service serviciu de licenţiere
license violation încălcare a (condiţiilor) licenţei
licensed licenţiat; sub licenţă
licensed distribution distribuţie licenţiată; distribuţie sub licenţă
licensing mode mod de licenţiere
licensing system (LS) sistem de licenţiere
LIDS (Local Injection And Detection System) sistem local de introducere şi înregistrare a datelor
LIF (Light/Low Insertion Force) cu forţă redusă de inserare; cu efort redus de inserare
life durată (de viaţă)
lifetime durată de viaţă
LIFO (Last In-First Out) ultimul venit - primul servit
ligature ligatură
light deschis; luminos
light button buton luminos/virtual
light emitting diode (LED) diodă electrolumenescentă
light illumination level nivel de iluminare
light pen creion/stilou optic/fotosensibil
Light Remote Procedure Call (LRPC) apel simplu de procedură de la distanţă; apel LRPC; procedură LRPC
light sensitive array matrice fotosensibilă
light splotch pată luminoasă; pată de lumină
light wave undă luminoasă
light-emitting diode (LED) led, diodă electroluminescentă
light-emitting diode (LED) printer imprimantă cu leduri
lightness luminozitate
light-pen detection detecţie prin creion fotosensibil
light-touch keyswitch comutator de tastă cu reacţie tactilă slabă
light-wave cabling sistem de cablare a reţelelor prin IR sau laser
lightweight control control simplificat
lightweight form formular suplu/simplificat/redus
lightweight protocol protocol redus
Li-Ion battery acumulator Li-Ion
limit limită; valoare limită
limit check control al valorii limită
limit register registru limită
limiter limitator
line linie; rând; linie (telefonică)
line adapter adaptor de linie/modem
line art grafică alb-negru/din linii
line art image type tip de grafică alb-negru
line between linie despărţitoare
line borders linii de chenar
line break salt la rând nou; întrerupere de rând
line by line rând cu rând
line chart diagramă liniară/cu linii
line code cod de linie
line color culoare a liniei
line condition stare a liniei
line conditioner stabilizator de reţea
line conditioning condiţionare/adaptare a liniei închiriate; stabilizare a reţelei
line configuration options opţiuni de configurare a liniei
line control control al liniei
line count număr de rânduri
line delay decalaj al rândurilor; întârziere a rândurilor
line detector detector de linie
line drawing desen cu linii
line edit buffer bufer de rânduri
line editor program de editare pe linii
line equalization egalizare a liniei
line feed salt la rând nou, avans de rând
line feed character caracter pentru saltul la rând nou
line graph grafic cu linii/liniar
line handle pointer de linie
line indicator indicator de linie
line input intrare (de linie)
line input volume volum de intrare
line interactive UPS stabilizator de reţea, sursă de tip acumulator interactiv
line items elemente de linie
line name nume al liniei
line noise zgomot de fond/de linie; bruiaj în linia telefonică
line number număr al rândului
line of code rând de cod
line of text rând de text
line printer imprimantă rând cu rând
line properties proprietăţi ale liniei
line rate frecvenţă a liniilor
line spacing spaţiere a rândurilor, spaţiul dintre rânduri
line speed viteză de transmitere
line style stil de linie
line switching comutare a liniei
line weight grosime a liniei
line width lăţime a rândului
linear address adresă liniară
linear editing editare liniară; editare analogică; editare pe matriţă
linear feedback shift register (LFSR) registru de deplasare de reacţie liniară
linear list listă liniară/unidirecţională
linear network reţea liniară
linear programming (LP) programare liniară
linear search căutare liniară
linearized imagesetter maşină tipografică liniarizată
line-by-line editing editare rând cu rând
line-continuation pair pereche de continuare a rândului
linefeed instrucţiune de salt la rând nou; avans de rând
Line-In Input Level nivel de intrare al liniei
Line-In Input Meter indicator pentru linia de intrare
Line-In Volume Level nivel de volum la intrare
line-of-sight angle unghi vizual
liner căptuşeală
lines per inch (LPI) rânduri pe inci/ţol
lines per minute (LPM) rânduri pe minut
line-width tools instrumente pentru selectarea grosimii liniei
link legătură; cuplare, înlănţuire//a lega
Link Access Protocol for Modems (LAPM) protocol pentru modemuri cu acces comutabil
link color culoare a legăturii
link color settings parametri de culoare pentru legături
link editor editor de legături
link level nivel al legăturii de date
link name denumire a legăturii
link properties proprietăţi ale legăturilor
link speed calculation calculare a vitezei de conectare
link type tip de legătură
linkage editor editor de legături
linkage segment segment de legare
linked data date legate/înlănţuite
linked graphics grafice cu legături
linked image imagine legată, imagine cu legătură
linked list listă înlănţuită/cu legături
linked list search căutare înlănţuită/prin listă înlănţuită
linked object obiect legat
linked topics subiecte conexe/legate/asociate/înrudite
linker editor de legături
linking procedure procedură de înlănţuire
linking value valoare de legătură
links and references legături şi trimiteri
Linux sistem de operare provenit din UNIX
liquid crystal display (LCD) afişaj cu cristale lichide
liquid crystal display (LCD) printer imprimantă cu cristale lichide, imprimantă LCD
liquid crystal shutter (LCS) printer imprimantă LCS
LISP (LISt Processing; language for interactive structurate
limbaj
programming)
de programare neprocedural de nivel înalt
list listă//a lista, a afişa
list arrow săgeată de derulare
list box casetă cu listă
list box item articol din caseta cu listă; element din caseta cu listă
list bullet alineat; simbol de alineat
list column coloană a listei
list of fonts listă de fonturi
list of macros listă de macro-co-menzi
list of markup listă de marcări
list of newsgroups listă a grupurilor de discuţii
list preview prezentare a listei
list processing prelucrare a listelor, prelucrare de listă
list processor procesor de liste
list request address adresă de solicitare a înscrierii
list separator separator de listă
list server server de adrese
list style stil de listă; tip de listă; format de listă
list tab tabulator pentru listă
list view afişare tip listă
listen a asculta; a supraveghea; a monitoriza
listening ascultare
listing listare; listing
literal literal; valoare literală
literal string şir literal
literal text text literal
lithium battery baterie/acumulator cu litiu
litho film film litografic
little endian format de codificare
live copy/paste copiere şi lipire pe viu/imediată
liveware elementul viu, factorul uman
LLF program program de formatare fizică
LNCE (Local Network Control Element) element de control al reţelei locale; comandă a reţelei locale
LNM (LAN Network Manager) program de gestiune a unei reţelei locale
LO (Low Order) pondere inferioară
load a încărca
load balancing echilibrare a sarcinii/a încărcării
load control controlul încărcării
load high încărcare înaltă, încărcare în memoria superioară
load instruction instrucţiune de încărcare
load module modúl încărcabil
load order ordine de încărcare
load parameters parametri de încărcare
load point punct de încărcare
loader rutină de încărcare
loader screen ecran pentru încărcare
loading încărcare
loading procedure procedură de încărcare
loading time timp de încărcare, durată a încărcării
load-sharing methodology metodologie de partajare a sarcinii/a încărcăturii
local account database bază de date a conturilor locale
local administration administrare locală
local area network (LAN) reţea locală (de calculatoare)
local area network broadcast difuzare în reţeaua locală
local area network broadcast address adresă de difuzare într-o reţea locală
local area network gateway portal de acces în reţeaua locală
local area network global address adresă globală din reţeaua locală
local area network group address adresă de grup din reţeaua locală
local area network multicast difuzare selectivă într-o reţea locală
local area network multicast address adresă multidestinatar într-o reţea locală
local area network security (LANSEC) securitate a reţelelor locale de calculatoare
local area network server server dintr-o reţea locală
local area wireless network (LAWN) reţea locală fără fir
local bus magistrală locală
local bus extended (LBX) magistrală locală de extensie
local communication comunicaţie locală
local computer calculator local
local computer system sistem de calcul local

local descriptor table (LDT) tabelă pentru controlul accesului la memorie; unitate pentru controlul accesului la memorie
local devices dispozitive locale; aparate locale; echipamente locale
local directory director local
local downlevel document fişier de imprimantă local
local drive unitate de disc locală
local drive access acces pe o unitate de disc locală
local echo ecou local
local error eroare locală
local file fişier local/nepartajat
local fixups corecturi locale
local folder dosar local
local group membership apartenenţă la un grup local
local hardware componente hardware locale
local host calculator gazdă local
local injection and detection system (LIDS) sistem local de introducere şi înregistrare a datelor
local loop buclă locală
local machine calculator local, calculatorul utilizatorului
local network access acces în reţeaua locală
local network control element (LNCE) element de control al reţelei locale
local network host gazdă dintr-o reţea locală
local object binding legare locală a obiectelor
local path cale de acces locală; adresă locală
local port port local
local printer imprimantă locală
local printer port port de imprimantă locală
local profile profil local
local reboot reîncărcare locală; reiniţializare locală
local registry registru local
local resource resursă locală
local RPC call apel RPC local, apel de procedură local
local RPC connection sesiune RPC locală
local scope domeniu de aplicare local, anvergură locală
local security database bază de date a sistemului de securitate local
local server server local
local service serviciu local
local session key cheie de sesiune locală
local session table tabel de sesiune local
local system calculator local
local user utilizator local
local user account cont de utilizator local
local user profile profil de utilizator local
local variable variabilă locală
locale ambient; poziţie
locale information informaţii de ambient; informaţii de localizare
locale settings parametri de ambient; parametri de localizare
locate a localiza
location localizare, adresă, poziţie, amplasare; număr; fixare în memorie
location breakpoint punct de oprire în locaţie
location ID identificator al locaţiei
location information informaţii despre locaţie
location list listă de locaţii
location section secţiune pentru localizare
location settings parametri ai locaţiei
location tag etichetă de localizare
locator localizor de coordonate
lock a proteja; a bloca
lock anchor ancorare
lock count contor de blocare
lock error eroare de blocare
lock escalation extindere a blocării
lock mode mod de blocare
lock out blocare
lock out facility mecanism/funcţie de blocare
lock quota cotă de blocare
lock request solicitare de blocare
lock violation încălcare a blocării
locked blocat; protejat
locked file fişier blocat
locked non-cache pages pagini blocate inexistente în cache
locked position poziţie fixă
locking key tastă de blocare
lockout blocare
lockout count număr de încercări nereuşite pentru blocare
log jurnal, fişier de evidenţă; protocol
log driver statistics statistică a driverului de jurnal/de protocol

log entry post din jurnal/din protocol; înregistrare din jurnal/din protocol; înscris din jurnal/din protocol
fişier de evidenţă, pentru înregistrarea operaţiilor, fişier de jurnal; fişier de deschidere a
log file sesiunii, fişier de sesiune; fişier de protocol
nume al fişierului de jurnal; nume al fişierului de protocol; nume al jurnalului; nume al
log file name protocolului
log file path cale de acces a fişierului de jurnal; cale de acces a fişierului de protocol
log file viewer prezentator pentru fişierele de jurnal; prezentator pentru fişierele de protocol
log format format de jurnal; format de protocol
log header antet de jurnal; antet de protocol
log in intrare în sistem, conectare la sistem//a se conecta, a deschide sesiunea de lucru
log information informaţii despre jurnal; informaţii despre protocol
log level nivel de jurnalizare; nivel de protocolare
log location dosar de jurnal; dosar de protocol
ieşire din sistem, deconectare din sistem//a întrerupe (legătura), a închide, a se deconecta; a
log off închide sesiunea de lucru
log on a accesa, a deschide sesiunea de lucru, a introduce datele de identificare
log on ID identificator/indicativ de conectare
log out deconectare, închidere a sesiunii de lucru
log settings parametri pentru jurnal; parametri pentru protocol
log signature semnătură de identificare; semnătură pentru jurnal/pentru protocol
log version stamp versiune a jurnalului; versiune a protocolului
log viewer prezentator de jurnale; prezentator de protocoale
logarithmic chart diagramă logaritmică
logarithmic graph grafic logaritmic
log-E unitate de măsură logaritmică
logfile fişier de jurnal
log-file format formatul de fişier de jurnal
logged in identificat, legitimat; în sesiune deschisă
logged-on user utilizator conectat
logger înregistrator
logging jurnalizare; protocolare; identificare, legitimare; deschidere a sesiunii de lucru
logging file fişier de evidenţă/pentru înregistrarea operaţiilor
logging level nivel de consemnare; nivel de protocolare/de jurnalizare
logging method metodă de înregistrare/consemnare
logging module modul de jurnalizare; modul de protocolare
logging module description descriere a modulului de jurnalizare/de protocolare
logging option opţiune pentru consemnare/pentru înregistrarea în jurnal
logging system sistem de jurnalizare/înregistrare/protocolare
logic logică
logic board placă logică
logic bomb bombă logică
logic cell array (LCA) matrice de celule logice
logic circuit circuit logic
logic circuitry circuite logice
logic design proiectare logică/la nivel logic
logic device dispozitiv logic
logic diagram schemă logică
logic element element logic
logic error eroare logică
logic function funcţie logică
logic gate poartă logică
logic instruction instrucţiune logică
logic network schemă logică
logic operation operaţie logică
logic probe sondă logică
logic product produs logic
logic programming programare logică
logic pulser sondă generatoare de impulsuri
logic sum sumă logică
logic symbol simbol logic
logic unit unitate logică
logical logic
logical access control control logic al accesului
logical algebra algebră logică
logical assertion expresie logică
logical block addressing (LBA) sistem de adresare cu blocuri logice
logical branch salt condiţionat logic
logical cohesion coeziune logică
logical comparison comparaţie logică
logical data date logice, date nenumerice
logical drive unitate (de disc) logică, partiţie logică
logical drive letter literă a partiţiei logice
logical entity entitate logică
logical equivalent echivalent logic
logical error eroare logică
logical expression expresie logică
logical file fişier logic/secvenţial
logical format format logic
logical function funcţie logică, funcţie booleană
logical grouping grupare logică
logical hashing algoritm algoritm de dispersie logică
logical instruction instrucţiune logică
logical level nivel logic
logical link legătură logică
logical link control control pentru legături logice
logical link control protocol protocol de control pentru legături logice
logical link control sublayer substrat/subnivel de control pentru legături logice
logical name space spaţiu de nume logic
logical network reţea logică
logical object obiect logic
logical operation operaţie logică
logical operator operator logic
logical printer imprimantă logică
logical record înregistrare logică
logical schema schemă logică
logical shift deplasare logică
logical style stil logic
logical style element element de stil logic, element de configurare a paginii HTML
logical subnet subreţea logică
logical sum sumă logică
logical symbol simbol logic
logical tree structure structură de arbore logic
logical unit unitate logică
logical units (LU) unităţi logice
logical volume manager (LVM) program de gestiune a volumelor logice
logically group grupare logică
identificare pentru conectare, deschidere a unei sesiuni de lucru, accesare a sistemului//a se
login conecta
login dialog casetă de dialog pentru identificare
login fields câmpuri de identificare
login form formular de identificare
login ID cod de identificare, identificator pentru deschiderea sesiunii de lucru
login information informaţii de identificare/pentru conectare

login name nume de identificare/pentru deschiderea sesiunii de lucru, nume/denumire de conectare


login page pagină de conectare/pentru identificare
login procedure procedură de conectare
login prompt linie de comandă pentru conectare/pentru identificare
login screen ecran de conectare/pentru identificare, ecran de deschidere a sesiunii de lucru
script de identificare; script de legitimare; fişier de conectare la server, fişier de text cu
login script instrucţiuni, script pentru deschiderea sesiunii de lucru
login security protecţie/securitate la deschiderea unei sesiuni de lucru
login sheet foaie de conectare
login time timp de conectare; oră de identificare; oră de legitimare
login timeout limită de timp pentru identificare/pentru legitimare
logjam balast de înregistrări
Logo limbaj de programare de nivel înalt
logo siglă, emblemă
logo bitmap bitmap cu sigla; bitmap cu logo-ul
logoff închidere de sesiune, deconectare//a închide sesiunea; a se deconecta
logon identificare pentru conectare, deschidere a unei sesiuni de lucru, accesare a sistemului
logon access capabilities posibilităţi de acces la conectare
logon authentication autentificare la conectare
logon credentials date ale utilizatorului pentru conectare/pentru deschiderea sesiunii de lucru
logon domain domeniu de identificare; domeniu de legitimare
logon file fişier de conectare/de deschidere a sesiunii de lucru
logon hours ore de identificare/de legitimare; interval (orar) de identificare/de legitimare
logon information informaţii pentru identificare; informaţii pentru legitimare
logon message mesaj la identificare; mesaj la legitimare
logon name nume de identificare/de conectare; nume de legitimare
logon network security sistem de securitate a reţelei
logon password parolă de identificare/legitimare
logon permission violation încălcare a permisiunii de identificare/de legitimare
logon preferences preferinţe pentru identificare; preferinţe pentru legitimare
logon problems probleme de conectare
logon procedure procedură de identificare/de conectare
logon request solicitare de identificare; solicitare de legitimare
logon rights drepturi de conectare
logon script script de conectare/pentru deschiderea sesiunilor de lucru
logon script script de identificare; script de legitimare
logon script name nume al scriptului de identificare; nume al scriptului de legitimare
logon script processing prelucrare/procesare a scriptului de identificare; prelucrare a scriptului de legitimare
logon server server de identificare; server de legitimare; server de conectare
logon session sesiune de identificare; sesiune de legitimare
logon step etapă/pas de identificare/pentru conectare
logon type value valoare pentru tipul de identificare; valoare pentru tipul de legitimare
logon validation validare a identificării; validare a legitimării; validare a conectării
logon workstations staţii de lucru de conectare; staţii de lucru de legitimare/identificare
logon/logoff script script de conectare-deconectare
logon-server server de conectare; server de identificare/de legitimare
logout închidere a sesiunii, deconectare//a se deconecta
long date dată lungă; format de dată lung
long date style stil de dată lung; format de dată lung
long distance calls convorbiri interjudeţene; convorbiri externe
long division împărţire în format lung
long file name denumire lungă de fişier
long filename nume lung de fişier
long integer întreg lung
long page pagină lungă
longitudinal magnetic recording înregistrare magnetică longitudinală
look up căutare
look up table tabel de căutare
looked-up value valoare căutată
lookup feature funcţie de căutare/de identificare
lookup field câmp de căutare
lookup function funcţie de căutare
lookup list listă de căutare
lookup operation operaţie de căutare
lookup properties proprietăţi de căutare
lookup table tabel de căutare
lookup timeout value limită de timp pentru căutare; valoare a limitei de timp pentru căutare
loop buclă (de execuţie/de program), ciclu; trecere ciclică
loop check control prin buclă
loop invariant invariant de ciclu/de buclă
loop network reţea în buclă
loopback buclă închisă
loopback connector conector în buclă închisă
loopback plug fişă/conector cu buclă închisă
looping statement instrucţiune de execuţie în buclă
looping structure structură ciclică/în buclă
loosely coupled connection legătură cu cuplare instabilă
loss of files pierderi de fişiere
loss of signal pierderi de semnal
lossless compression; loss-less compression comprimare fără pierderi
lossy compression comprimare cu pierderi
lost allocation unit unitate de alocare pierdută
lost chain lanţ pierdut
lost cluster cluster pierdut, unitate de alocare pierdută
lost delayed-write data pierderi de date la scrieri decalate
lost file fragments fragmente de fişier pierdute
low scăzut; redus
low end ieftin; de calitate redusă
low insertion force soclu LIF
low overhead consum minim de resurse
low resolution rezoluţie scăzută
low speed connection mode mod viteză redusă de conectare
low-bandwidth bandă îngustă
low-bandwidth network connection conectare prin reţea de bandă îngustă
lower bindings legături joase
lower case minusculă, literă mică
lower feedpath alimentare inferioară
lower left corner colţ din stân-ga-jos
lower memory memorie joasă
lower paper tray tavă de alimentare inferioară
lower right corner colţ din dreapta-jos
lower tractor feed alimentare inferioară
lower tray tavă inferioară
lowercase litere mici; (casă de) literă mică, minusculă
lowercase character literă mică
lowered coborât
lowering text coborâre a textului
low-level format formatare la nivel jos
low-level hard-dependent function funcţie de nivel jos dependentă de hardware
low-level language limbaj de programare de nivel jos
low-level programming language limbaj de programare de nivel jos
low-level service serviciu de nivel jos
low-power microprocessor microprocesor cu consum redus
low-profile redus
low-rez persoană atehnică
LP (Linear Programming) programare liniară
LPC message mesaj LPC
LPI (Lines Per Inch) rânduri pe ţol/inci
LPM (Lines Per Minute) rânduri pe minut
LPR compatible printer imprimantă compatibilă cu LPR
LPT (Line Printer) interfaţă paralelă
LPT port port paralel, port LPT
LQ (Letter Quality) calitate apropiată de maşina de scris
LRPC (Light Remote Procedure Call) apel/ procedură LRPC
LS (Library Server) server de bibliotecă
LS (Licensing System) sistem de licenţiere
LSB (Least Significant Bit) bitul cel mai puţin semnificativ
LSI (Large-Scale Integration) integrare pe scară largă
LSIC (Large Scale Integration Circuit) circuit integrat la scară largă, circuit cu înalt grad de integrare
LU (Logical Units) unităţi logice
luggable deplasabil; calculator deplasabil
Lukasiewicz notation notaţie poloneză/Lukasiewicz
lum deschis
luminance luminozitate, intensitate
luminance value valoare de luminanţă
luminosity luminozitate, strălucire a culorilor
luminosity pointer indicator pentru luminozitate
LVM (Logical Volume Manager) program de gestiune a volumelor logice
LVQ (Learning Vector Quantizat-ion) cuantificare a vectorilor în instruire
LZH extensie a fişierelor de arhivă create cu LHArc
LZW (Lempel, Zip and Welch) algoritm de compresie a formatului GIF
M mega
machine sistem informatic; sistem de calcul; calculator
machine account cont al calculatorului
machine code cod-maşină
machine cycle ciclu al maşinii/de sistem
machine dependent dependent de echipament
machine directory director de calculator
machine executable form formă accesibilă sistemului (de calcul)
machine executable program program direct executabil
machine information informaţii de sistem
machine instruction instrucţiu-ne-maşină, instrucţiune în cod-maşină
machine instruction set set de instrucţiuni-maşină
machine language limbaj-maşină
machine name nume de calculator

machine oriented language (MOL) limbaj orientat pe calculator; limbaj orientat pe maşină; limbaj orientat pe sistemul de calcul
machine-level authentication autentificare a datelor la nivel de calculator
macro macro, macrocomandă
macro bar bară de macrocomenzi
macro code cod de macrocomandă
macro command macrocomandă
macro conversion conversie/transformare prin macrocomandă
macro definition definiţie de macrocomandă
macro expansion extensie de macrocomandă
macro file fişier de macrocomenzi
macro file options opţiuni pentru fişierele de macrocomenzi
macro interpreter interpretor de macrocomenzi
macro invocation apelare de macrocomandă
macro language macrolimbaj, limbaj de macrodefinire/pentru macrocomenzi
macro name denumire a macro-comenzii; nume de macrocomandă
macro object obiect macro(comandă)
macro procedure procedură de macrocomandă
macro project items elemente de proiect de macrocomandă
macro recorder subrutină pentru înregistrarea macrocomenzilor
macro submenu submeniu de macrocomenzi
macro text text de macrocomandă
macro view prezentare de macrocomandă
macroassembler macroasamblor
macrobutton macrobuton
macrocall macroinstrucţiune
macrodefinition macrodefiniţie
macrogenerator macrogenerator/macroprocesor
macroinstruction macroinstrucţiune
macrolanguage macrolimbaj
macroprocessing macroprelucrare; macroprocesare
macroprocessor macroprocesor
macrospecification macrodefinire, specificare prin macrodefiniţii
MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation
protocol
Protocol)
MADCAP
magazine magazin/magazie
magenta fucsină
magnetic bubble memory memorie cu bule magnetice
magnetic card cartelă magnetică, card magnetic
magnetic card file registru de cartele magnetice
magnetic card reader lector de cartele magnetice
magnetic card storage memorie pe cartele magnetice; stocare pe cartele magnetice
magnetic core storage memorie cu miezuri magnetice
magnetic disk disc magnetic
magnetic disk memory memorie pe disc
magnetic disk storage memorie pe discuri magnetice; stocare pe discuri magnetice
magnetic disk unit unitate cu discuri magnetice
magnetic drum tambur magnetic, memorie externă cu acces direct
magnetic drum memory memorie cu tambur magnetic
magnetic drum storage memorie cu tambur magnetic
magnetic drum unit tambur magnetic
magnetic field câmp magnetic
magnetic head cap magnetic
magnetic ink cerneală magnetică
magnetic ink character caracter (scris) cu cerneală magnetică
magnetic ink character reader lector de caractere (scrise) cu cerneală magnetică
magnetic ink character recognition recunoaştere de caractere (scrise) cu cerneală magnetică
magnetic matrix memory memorie cu matrice magnetică
magnetic medium suport magnetic
magnetic memory memorie magnetică
magnetic recording înregistrare magnetică
magnetic storage suport magnetic, memorie magnetică
magnetic storage media medii de stocare magnetice
magnetic tape bandă magnetică
magnetic tape cartridge cartuş cu bandă magnetică
magnetic tape cassette casetă cu bandă magnetică
magnetic tape leader început al benzii magnetice
magnetic tape memory memorie/unitate cu bandă magnetică
magnetic tape reader lector de bandă magnetică
magnetic tape recorder înregistrator de bandă magnetică
magnetic tape storage salvare pe bandă magnetică; memorie cu bandă magnetică
magnetic tape trailer (indicator de) sfârşit al benzii magnetice
magnetic tape transport antrenare a benzii magnetice
magnetic tape unit (MTU) unitate cu bandă magnetică
magnetic thin-film storage memorie pe peliculă magnetică
magnetic track pistă magnetică
magnetical reading citire magnetică
magnetographic printer imprimantă magnetografică
magneto-optical (MO) cartridge casetă magneto-optică
magneto-optical (MO) drive unitate magneto-optică
magneto-resistive (MR) head cap magneto-rezistiv
magnification (grad de) mărire; grosisment; amplificare
magnification level grad de multiplicare/de mărire
magnifying glass cursor cursor în formă de lupă
magnifying glass icon pictogramă de lupă
mail poştă//a expedia/a trimite prin poştă
mail account cont de e-mail
mail address adresă de e-mail
mail agent agent de e-mail
mail alias pseudonim pentru contul de e-mail
mail bombing bombardament prin e-mail
mail box căsuţă poştală
mail bridge punte de e-mail
mail client (program) client pentru/de e-mail
mail directory director de poştă (electronică)
mail editor editor de mesaje electronice
mail encoding codificare a mesajelor de e-mail
mail exchange program pentru schimbul de mesaje electronice; program de e-mail
mail exploder distribuitor de e-mail
mail folder dosar cu mesaje de e-mail
mail folder pane fereastră pentru dosarele de e-mail
mail format format de mesaj electronic
mail gateway poartă pentru e-mail
mail group grupă de e-mail
mail group member membru al grupei de e-mail
mail group record înregistrare dintr-o grupă de e-mail
mail list requests error eroare de solicitare din listele de e-mail
mail package pachet de programe e-mail
mail reader program pentru citirea mesajelor de e-mail
mail reflector reflector de e-mail, sistem de distribuire a mesajelor
mail rename redenumire a mesajului (electronic/de e-mail)
mail robot robot de e-mail, robot de poştă electronică
Mail Robot (MailBot) mesaj electronic/de e-mail transmis pentru obţinerea de informaţii
mail server server de e-mail
MailBot (Mail Robot) mesaj electronic/de e-mail transmis pentru obţinerea de informaţii
mailbox cutie poştală (electronică); căsuţă poştală, căsuţă de e-mail
mailbox information informaţii despre căsuţa de e-mail
mailbox name denumire de cutie poştală; nume al căsuţei de e-mail
mailbox number număr al căsuţei de e-mail
mailbox selection selectare a căsuţei de e-mail
mailbox settings parametri pentru căsuţa de e-mail
mail-header preambul pentru mesajul e-mail
mailing address adresă de e-mail; adresă poştală
mailing instructions instrucţiuni de expediere
mailing label etichetă cu adresă/pentru expedierea mesajului
mailing list listă de adrese
mailing list manager program de gestionare a listelor de adrese
mailing service serviciu de curierat
mailman poştaş, program pentru distribuirea mesajelor e-mail
main channel canal principal
main computer calculator principal
main control unit unitate de comandă/de control principală
main document document principal
main entry înregistrare principală; intrare principală
main form formular principal
main index index principal
main memory memorie principală/centrală
main memory address register (MMAR) registru de adresă a memoriei principale
main memory register (MMR) registru al memoriei principale
main menu bar bară principală de meniuri
main paper tray tavă de hârtie principală
main program program principal
main report raport principal
main sheet feeder alimentator (de hârtie) principal
main storage (MSTOR) memorie principală/centrală
main storage data register (MDR) registru de date al principalului dispozitiv/mediu de stocare
main transport area zonă principală de transport
main window fereastră principală
mainframe calculator mainframe, calculator central (de mare putere), supercalculator
mainframe system sistem de calcul central/de mare putere
mains/battery powered cu alimentare mixtă
maintain a supraveghea; a întreţine; a actualiza
maintainability mentenabilitate, uşurinţă în întreţinere
maintenance întreţinere; mentenanţă; organizare, gestionare
maintenance mode mod întreţinere; mod mentenanţă
maintenance panel panou de întreţinere
maintenance program program de întreţinere; program de mentenanţă
maintenance programming programare de întreţinere
maintenance settings parametri de întreţinere; parametri de mentenanţă
maintenance task lucrare/operaţie de întreţinere
major tick mark diviziune principală
majority element element/circuit majoritar
majority gate portal majoritar
make marcă, origine//a crea; a construi
make file; makefile fişier de construcţie
makefile format format makefile
make-ready pregătire
make-tabel query interogare generatoare/creatoare de tabel
make-table summary query interogare sintetică cu generare de tabel
male connector conectortată
malformed function table tabel de funcţii prost formatat
malformed timestamp option opţiune incorectă pentru marcajul orar
malfunction funcţionare defectuoasă
management administrare
management by exception administrare/management prin excepţii
management function funcţie de administrare/gestiune
management information system (MIS) sistem informatic/informaţional pentru conducere/de gestiune
management interface (MI) interfaţă de administrare; interfaţă de gestiune
manager manager; gestionar; program de gestionare
manager box casetă pentru manager
Manchester encoding codificare bifazică/de tip Manchester
mandatory obligatoriu
mandatory group grupă obligatorie
mandatory user profile profil de utilizator obligatoriu
manipulate a manevra
manipulated manipulat
manipulating files gestionare de fişiere; manipulare de fişiere
man-machine language limbaj ommaşină
mantissa mantisă
manual manual; ghid de utilizare; (adj.) manual
manual answering răspuns manual
manual calling apelare manuală
manual devices dispozitive manuale
manual exposure expunere manuală
manual feed alimentare manuală
manual function funcţie manuală
manual hyphenation despărţire manuală în silabe
manual input introducere manuală, comandă manuală
manual line break salt manual la rând nou; întrerupere manuală de rând
manual link legătură manuală
manual page break salt manual la pagină nouă
manual procedure procedură manuală
manual recalculation recalculare manuală
manual removal eliminare manuală
manual suspend trecere manuală în standby
manual tombstoning îngropare manuală
manufacturer producător
manufacturing stepping (mfg. stepping) variantă/metodă de fabricaţie
many-to-many relation relaţie multiformă/plurivalentă
reprezentare; hartă (a memoriei); transpunere//a asocia; a reprezenta; a transpune; a aloca o
map literă
map expanded memory pages alocare de pagini de memorie expandată
map network drive alocare a unităţii de reţea
map number alocare de număr
mapfile fişier de alocări
MAPI (Messaging Application Program(ming) Interface)interfaţă de programare a aplicaţiilor de curierat
MAPI 1+ interfaţă MAPI 1¢
mapped cartografiat, mapat; alocat
mapped link legătură alocată
mapped section secţiune alocată
mapped view vedere alocată
alocare; mapare; transpunere; cartare; reprezentare; asociere; atribuire a unei litere; stabilire a
mapping corespondenţei
mapping file fişier de alocări
mapping mode mod de alocare; mod de mapare; mod de transpunere; mod de cartare
mapping type tip de alocare
marching black ants coloană de furnici negre
marching red ants coloană de furnici roşii
margin margine
margin note notă de margine
marginal cost costuri marginale
margins margini
mark marcare//a marca
mark scanning scanare/citire optică a marcajelor
mark sensing sesizare a marcajelor; detectare a marcajelor
mark to retrieve marcare pentru extragere/preluare
marked marcat
marker marcă; marcator
Markov chain lanţ Markov
Markov process proces Markov
markup language limbaj de balizare/marcare
markup syntax sintaxă/elemente de balizare/marcare
marquee text derulant; afişor, casetă de afişare a unui text derulant
marquee control control pentru text derulant; control pentru afişor
marquee display afişor de text derulant, casetă de afişare a unui text derulant
marquee tool instrument de selectare
marshal a anula; a ordona; a tria
marshalling ordonare, triere
martian packet pachet marţian, pachet de pe Marte
MAS (Multimedia Access System) sistem de acces la datele multimedia
mask mască//a masca
mask channel canal mască
mask-in mască de păstrare
masking mascare, aplicare a unei măşti
masking brush pensulă de mascare/de acoperire
mask-out mască de eliminare
mass mailing expediere cu listă de adrese, expediere în masă
mass storage memorie de mare capacitate; memorie de masă
mass storage classes clase de memorii de mare capacitate/de masă
mass storage system unitate de memorare de mare capacitate
master matriţă, discmatriţă; master; original
master adapter adaptor principal
master boot record (MBR) sector principal de iniţializare, sector de încărcare principal
master browser browser principal
master card cartelă principală
master class clasă principală
master copy versiune master/originală/principală; matriţă, original
master database bază de date principală
master database file fişier cu baza de date principală
master document document principal/original; document central
master file fişier principal/de referinţă/original
master file table tabel de fişier principal
master merge compunere principală
master server server principal
master stream flux (de date) principal
master table tabel de referinţă/original/principal/etalon
master tape bandămatriţă
master user account database bază de date principală a conturilor de utilizator
master view mod de afişare matriţă
master volume slider glisor principal pentru volum, pentru reglarea volumului sonor
master-child linkage legătură părintecopil
masthead casetă tehnică; titlu principal într-un buletin informativ, casetă de titlu
MAT (Memory Address Test) verificare a adresei dispozitivului de stocare
match identitate; element identic; corespondenţă; ocurenţă//a corespunde; a reproduce
match brace parantezăpereche
match case respectare a casei de literă
matching adaptare; suprapunere
matching phrases expresii similare; expresii corespondente
matching records înregistrări identice
matching words cuvinte corespondente
math coprocessor coprocesor matematic
math/trigonometry function funcţie matematicătrigonometrică
mathematical induction inducţie matematică
mathematical programming programare matematică
mathematical software software/program matematic
matrix matrice (de ace)
matrix memory memorie matricială
matrix printer imprimantă matricială
matrix printing imprimare matricială
matrix processing prelucrare a matricelor
matrix storage memorie matricială
maximize a maximiza, a afişa cu dimensiunile maxime
Maximize button buton de maximizare
maximum allowable setting valoare maximă admisă
valoare maximă pentru dimensiunea blocului (de date); valoare maximă pentru dimensiunea
maximum frame size setting cadrului
maximum number număr maxim
maximum packet size mărime maximă a pachetului
maximum RAM dimensiune maximă de RAM
maximum transmission rate viteză maximă de transmisie
maximum transmission unit (MTU) unitate de transmisie maximă
Mb (Megabit) megabit
MB (Megabyte) megaoctet
Mbps megabiţi pe secundă
MBR virus virus de MBR
MCA (Micro Channel Architecture) magistrală IBM
MCA adapter adaptor MCA
MCA game port port de jocuri MCA
MCA network card placă de reţea MCA
MCB (Micro Channel Bus) magistrală de extensie IBM
MCGA (Multicolor Graphics Array) standard de placă grafică
MCI (Media Control Interface) interfaţă pentru controlul componentelor multimedia
MCI control of source video control MCI al sursei video
MCI driver for AVI driver MCI pentru AVI
MCM (Monte Carlo Method) metoda Monte Carlo
MCNS (Multimedia Cable Network System) standard pentru sisteme de reţea prin cablu
MD5-CHAP Message Digest 5 Challenge Handshake Authentication Protocol
MDA (Monochrome Display Adapter) standard de placă grafică pentru monitor monocrom
MDI (Multiple Document Inter-face) interfaţă multidocument
MDR (Main Storage Data Register) registru de date al principalului mediu/dispozitiv de stocare
mean access time timp mediu de acces
mean down time timp mediu de indisponibilitate/nefuncţionare
mean rate accuracy precizie nominală medie
mean service rate viteză medie de servire
durată medie înaintea primei defectări; timp mediu de bună funcţionare; timp mediu între
mean time between failure (MTBF) defecţiuni/căderi; timp mediu de funcţionare corectă
mean time to failure timp mediu între defecţiuni, timp mediu de funcţionare corectă
mean time to first failure timp mediu (de funcţionare corectă) înaintea primei defecţiuni
mean time to recovery timp mediu de refacere
mean time to repair timp mediu de reparare
means of input dispozitiv de comandă/de intrare
measurement system sistem de unităţi de măsură
measurement units unităţi de măsură
mechanical mouse mouse mecanic
media medii; suporturi de date
media change schimbare a suportului (de date)
media choice alegere a suportului (de date)
Media Control Device dispozitiv MCI
interfaţă pentru controlul componentelor multimedia; standard pentru controlul dispozitivelor
media control interface (MCI) multimedia
media conversion conversie de suport
media conversion program program de conversie (de) suport, program de transfer pe suporturi
media failure eroare a suportului de date
media header antet al suportului de date
media independent interface (MII) interfaţă independentă de mediul de transmisie a datelor
media list listă de medii
media name nume al suportului de date; nume al mediului
media pools grupări de medii
media removal îndepărtare a suportului de date
media standardization standardizare a suportului
media view vedere a suportului de date
medium mediu, suport
medium access control control al accesului la mediu
medium access control protocol protocol pentru controlul accesului la mediu
medium access control sublayer substrat pentru controlul accesului la mediu
medium safety securitate medie
medium scale integrated circuit circuit integrat pe scară medie
medium-scale-integrated (MSI) integrat pe scară medie
medium-sized network reţea de dimensiuni medii
meeting planner calendar pentru şedinţe
meeting request solicitare de întrunire
meg mega, megaoctet
mega- mega- (106)
megabits per second (Mbps) megabiţi pe secundă
megabyte (MB) megaoctet
megaflop megaflop
megahertz (MHz) megahertz
member membru
member function funcţiemembru
member ID identificator de membru
member pane secţiune/cadru pentru membri
member record înregistrare membru
member server server component
member variable variabilă-mem-bru
membership ID identificator/indicativ de membru
membrane keyboard tastatură cu membrană
memo (memorandum) circulară, notă internă, notă informativă, minută
memo header style stil de antet de memorandum
memory memorie
memory access acces la memorie
memory access channel canal de acces la memorie
memory address adresă de memorie
memory address range domeniu de adrese de memorie
memory address register registru de adresă a memoriei
memory address test (MAT) verificare a adresei dispozitivului de stocare
memory allocation alocare de memorie; rezervare de memorie
memory allocation failure eroare de alocare de memorie
memory allocation request solicitare de alocare de memorie
memory aperture apertură de memorie
memory architecture arhitectură a memoriei
memory bank banc de memorie
memory base address adresă în memoria de bază
memory bit bit de memorie
memory block bloc de memorie
memory buffer tampon al memoriei
memory buffer space spaţiu din memoria tampon
memory cache memorie cache, memorie de accelerare
memory capacity capacitate de memorare/de stocare
memory card card de memorie
memory cell celulă de memorie, locaţie de memorie
memory check verificare a memoriei (de lucru)
memory chip cip/circuite de memorie
memory conflict conflict de memorie
memory contents conţinut al memoriei
memory control blocks blocuri de control al memoriei
memory controller gate array standard de afişare video
memory cycle ciclu al memoriei
memory device memorie; dispozitiv de stocare
memory device context context de dispozitiv în memorie
memory dump golire/vidare a memoriei
memory error eroare de memorie
memory fault eroare de memorie
memory footprint amprentă în memorie
memory header antet de memorie
memory hierarchy ierarhie a memoriei
memory highlight marcare în memorie
memory leak pierdere de memorie; blocări de memorie
memory load index index de încărcare a memoriei
memory location locaţie/celulă de memorie
memory management gestiune a memoriei
memory manager manager de memorie; program de gestionare a memoriei
memory map hartă a memoriei
memory model model de memorie
memory module modul de memorie
memory overlay suprapunere a memoriei
memory paging paginare a memoriei
memory partitioning partiţionare a memoriei
memory port port de memorie
memory print listare a memoriei
memory protection protecţie a memoriei
memory range domeniu de memorie; interval de memorie
memory read citire din memorie
memory register registru de memorie
memory requirements cerinţe de memorie
memory resident rezident în memorie
memory resource resursă de memorie
memory search register registru de căutare în memorie
memory search routine rutină de căutare în memorie
memory space spaţiu al memoriei (interne)
memory system sistem de memorie
memory trace urmărire a memoriei; urmărire a proceselor din memorie
memory tracing monitorizare a memoriei; urmărire a proceselor din memorie
memory usage ocupare/alocare a memoriei; utilizare a memoriei
memory usage delta modificare a ocupării memoriei
memory usage history istoric al ocupării memoriei
memory word cuvânt memorie
memory-constrained system calculator cu memorie redusă/insuficientă
memory-hungry application aplicaţie avidă de memorie
memory-management program program de gestionare a memoriei
memory-matched extension extensie pentru memoria mărită
memory-resident (TSR) program program rezident în memorie
memory-restricted environment mediu cu memorie limitată
menu meniu
menu add-ins module de extensie pentru meniuri
menu bar bară cu meniuri
menu caption titlu al meniului
menu command comandă din meniu
menu contents conţinut de meniu
menu controls controale de meniu; elemente de comandă din meniu
menu entry intrare/articol din meniu
menu grafting grefare de meniu
menu handle pointer de meniu
menu item element de meniu; articol/linie de meniu; comandă din meniu
menu list listă de meniu
menu name nume de meniu
menu negociation negociere de meniu
menu option opţiune din meniu
menu popup casetă derulantă de meniu
menu script file fişier script de meniu
menu software program cu meniuri
menu system sistem de meniuri
menu text text de meniu
menu-driven program program controlat prin meniuri
merge a compune; a fuziona; a contopi; a combina
merge data file fişier de fuziune/combinare a datelor
merge data source sursă de date pentru fuziune/combinare
merge document document de fuziune/combinare
merge field câmp de fuziune/combinare/compunere
merge file fişier de fuziune/combinare
merge handler rutină de prelucrare pentru contopire/comasare
merge operation operaţie de fuziune/combinare
merge options opţiunile pentru fuziune/combinare
merge printing tipărire a mesajelor fuzionate/compuse
merge records înregistrări de comasare
merged contopit; fuzionat; comasat
merging program program de interclasare/fuzionare
mesh network reţeaplasă/reticulată
message mesaj
message allocations alocări de mesaje
message area zonă/suprafaţa/fereastră pentru mesaje
message box casetă de mesaje
message communication controller (CT QM) cuplor de transmisie în mod mesaj
message control control al mesajelor (recepţionate)
message controls controale pentru mesaje
message correlator corelator de mesaje
message editor window fereastră pentru editarea mesajelor, fereastră a editorului de mesaje
message filter filtru de mesaje
message format format al mesajului; format de mesaj
message groups grupe de mesaje
message handling environment mediu de procesare a mesajelor
message handling service serviciu de procesare a mesajelor
message handling system sistem de procesare a mesajelor
message header antet de mesaj
message heading antet al mesajului; titlu al mesajului
message ID identificator de mesaj
message identification identificare a mesajelor
message identifier (MID) identificator de mesaj; indicativ de mesaj
message label etichetă de mesaj
message log jurnal de mesaje; protocol de mesaje
message loop ciclu/buclă de mesaje
message options opţiuni pentru mesaje
message oriented text inter-change system sistem de curierat, sistem pentru schimbul de texte prin mesaje
message pane panou/sector/fereastră/secţiune de mesaje
message processing prelucrare a mesajului
message pump coadă de distribuţie a mesajelor
message queue şir/coadă de mesaje
message queue service serviciu de distribuire organizată a mesajelor
message queuing organizare a mesajelor pentru expediere
message queuing services (MQS) servicii pentru înşiruirea mesajelor
message retrieval extragere/încărcare de mesaje
message routing dirijare a mesajului
message rules reguli pentru mesaje
message screen ecran cu mesaj
message segment segment de mesaj
message settings atribute de configurare pentru mesaje
message sink colector de mesaje
message source sursă a mesajului
message storage salvare a mesajului
message switching comutare a mesajelor/ de mesaje
message text text al casetei de derulare; text de mesaj
message title titlu al mesajului
message transfer transfer de mesaje
message transfer agent (MTA) agent pentru transferul mesajelor
message transfer system sistem pentru transferul mesajelor
message window fereastră pentru mesaje
message-driven architecture arhitectura bazată pe mesaje
messaging transmitere de mesaje
messaging and groupware infrastructure infrastructură pentru transmiterea de mesaje şi pentru programele de grup

Messaging Application Program(ming) Interface (MAPI)interfaţă de programare a aplicaţiilor de curierat; interfaţă MAPI; interfaţă API pentru curierat
messaging client client de curierat, client pentru (trimiterea de) mesaje
messaging protocol protocol de curierat, protocol pentru (trimiterea de) mesaje
messaging settings parametri pentru mesaje
messaging system sistem de curierat
metaassembler metaasamblor
metabase metabază
metacharacter metacaracter
metadata metadate
metafile metafişier
metafile picture imagine (dintr-un) metafişier
metafile spooling memorare temporară (în metafişier); derulare prin metafişier
metafilepict imagine de metafişier
metal case carcasă metalică
metalanguage metalimbaj
metal-oxide semiconductor (MOS) semiconductor metal-oxid, cip MOS
metal-oxide varistor (MOV) varistor metal-oxid
metavariable metavariabilă; variabilă metalingvistică
method error eroare de metodă
method parameter parametru de metodă
metric metrică
metrified user utilizator care foloseşte sistemul metric
metropolitan area network (MAN) reţea metropolitană
mezzotint gravuri mezzotinto
mezzotinting aplicare a procedeului de mezzotinto, procesare mezzotinto
MFF extensie de fişier audio (în format MIDI)
MFLOPS (Million Floating Point Operations Per Second)
milioane de operaţii în virgulă mobilă pe secundă
MFM (Modified Frequency Modulation) modulaţie în frecvenţă modificată
MFM controller controler MFM
MFP (Multifunctional Peripheral) dispozitiv periferic multifuncţional
MFS (Macintosh File System) sistem de organizare a fişierelor (din Macintosh)
MHS variantă Novell de poştă electronică
MHz megahertz
MI (Management Interface) interfaţă de gestiune/administrare
MIB (Management Information Base) bază de date MIB
MIC (Message Integrity Code) cod de verificare a integrităţii mesajelor
micro- micro (10-3)
Micro Channel Architecture (MCA) arhitectură de microcanal
micro channel bus (MCB) magistrală de microcanal; magistrală de extensie IBM
microcard microcartelă (perforată)
microchip microcip, circuit integrat
microcode microcod
micro-code level nivel de micro-cod
Microcom Networking Protocol protocol MNP
microcomputer microcalculator, calculator personal
microdiagnostics microdiagnostic, microprogram de testare
microelectronics microelectronică
microfilm microfilm
microfloppy dischetă de 3,5 inci
microinstruction microinstrucţiune
microkernel micronucleu
micron micron
microoperation microoperaţie
microphone microfon
microprocessor microprocesor
microprogram microprogram
microprogramming microprogramare
MID format de fişier de sunet, extensie a fişierelor audio (în format MIDI)
MID (Message Identifier) identificator/indicativ de mesaj
middle paper tray tavă de alimentare mediană
middle tier etaj median
middle tray tavă mediană
middleware programe intermediare
MIDI (Musical Instruments Digital Interface) interfaţă digitală pentru instrumente muzicale
MIDI file fişier MIDI, fişier audio
MIDI input intrare MIDI
MIDI input level nivel de intrare MIDI
MIDI instrument definition definiţie de instrument MIDI
MIDI interface interfaţă MIDI
MIDI Manufacturers’ Association (MMA) Asociaţia Producătorilor de Componente MIDI
MIDI Mapper driver pentru redarea fişierelor de sunet
MIDI music muzică MIDI
MIDI port port MIDI
MIDI properties proprietăţi MIDI
MIDI scheme schemă MIDI
MIDI sequence secvenţă MIDI
MIDI sequencer secvenţiator MIDI
MIDI stream flux de date MIDI
midtone ton mediu; nuanţă medie
mid-tower tipodimensiune de carcasă
MIF (Management Information File) fişier de date MIF
migrate a transpune; a migra
migrated code cod transpus
migration migrare, transpunere
migration plan plan de conversie/transpunere
migration scenario scenariu de transpunere/conversie
migration tools instrumente pentru migraţie/conversie
MII (Media Independent Interface) interfaţă independentă de mediul de transmisie a datelor
milli- mili-
million floating point operations per second (MFLOPS) milioane de operaţii în virgulă mobilă pe secundă
million instruction per second (MIPS) milioane de instrucţiuni pe secundă
millisecond (ms) milisecundă
MILNET reţea de comunicaţii militară a SUA
mini-AT-size case carcasă mini-AT
miniature title bar bară de titlu miniaturală
minicard minicartelă
minicomputer minicalculator, calculator central într-o LAN
mini-driver minidriver
mini-frame header file fişier de antet mini-cadru
minimax minimax, punct şa
minimax principle (principiul) minimax
minimization minimizare
minimize a minimiza
Minimize button buton de minimizare
minimized minimizat
minimum password length lungime minimă a parolei
miniport driver driver de miniport
mini-server aplicaţie mini-server
mini-tower tipodimensiune de carcasă
mini-tower case carcasă minitower
minute-to-minute charge taxare la minut
MIPS (Million Instructions Per Second) milioane de instrucţiuni pe secundă
mirror oglindă; oglindire//a oglindi
mirror drive unitate de disc oglindă
mirror image replică în oglindă/simetrică
mirror set set-oglindă
mirror site sit-oglindă
mirrored layout configuraţie în oglindă/simetrică
mirrored set set-oglindă
mirrored volume volum-oglindă
mirroring oglindire, reproducere
miscellaneous diverse
misconfiguration configuraţie eronată
mismatch contradicţie; incompatibilitate; conflict
miss nereuşită
missing lipsă; inexistent
missing cache program program de cache inexistent
missing pulse impuls lipsă
mission-critical application aplicaţie de lucru indispensabilă
misspelled word cuvânt scris/ortografiat greşit
misspelling ortografiere greşită, cuvânt ortografiat greşit
mistake greşeală
mixed addressing adresare mixtă
mixed base notation notaţie cu baze multiple
mixed base numeration system sistem de numeraţie cu baze multiple
mixed cell reference referinţă mixtă la celulă
mixed column/line chart diagramă mixtă cu coloane şi linii
mixed column/line graph grafic mixt cu coloane şi linii
mixed environment mediu mixt
mixed mode mod de operare mixt
mixed radix numeration system sistem de numeraţie cu bază mixtă
MK (Master Key) cheie principală; cheie primară
MK (Message Key) cheie de mesaj cifrat
M key (Master Key) cheie principală, cheie primară
MMAR (Main Memory Address Register) registru de adresă a memoriei principale
MMC snap-in modúl de extensie al consolei MMC
MMR (Main Memory Register) registru al memoriei principale
MMX (Multimedia Extension) tehnologie multimedia
MMX processor procesor MMX
mnemonics mnemonică
MNI (Mobile Network Integration) integrare a reţelelor de comunicaţie mobilă
MNP (Microcom Networking Protocol) protocol de corectare a erorilor
MO disk disc MO, disc magneto-optic
MO drive unitate MO, unitate magneto-optică
mobile computer user utilizator de calculator portabil
mobile environment mediu mobil
mobile network integration (MNI) integrare a reţelelor de comunicaţie mobilă
mobile processor procesor mobil
mobile user utilizator de calculator portabil, utilizator mobil/flotant
modal casetă de dialog modală
mode mod
mode indicator indicator de mod
mode session sesiune în modul MS-DOS
model model
model based system sistem bazat pe modele
model database bază de date model
modeless nemodal
modeless dialog casetă de dialog nemodală
modeless dialog box casetă de dialog nemodală
modeless mini-frame pointer pointer de mini-cadru nemodal
modem (MOdulator/DEModulator) modem, adaptor de linie
modem address adresă de modem
modem compression comprimare pentru modem; comprimare a modemului
modem condition stare a modemului
modem configuration configuraţie a modemului
modem connection legătură prin modem
modem duplex modem duplex
modem ID identificator de modem
modem information informaţii despre modem
modem pool grupări de modemuri
modem pool support facilităţi pentru grupări de modemuri; compatibilitate cu grupările de modemuri
modem power down închidere/oprire a modemului
modem properties proprietăţi ale modemului
modem requirements cerinţe pentru modem
modem speaker difuzor al modemului
modem speed viteză a modemului
modem status stare a modemului
modem type tip de modem
modeming utilizare a modemului, transmitere de date prin modem
moderated channel canal (de discuţii) moderat/cu moderator
moderated conference conferinţă moderată/cu moderator
moderate-speed telecommunication connection legătură de telecomunicaţii de viteză medie
moderator moderator
MODI (Modified Distribution) distribuire modificată
modification date dată a modificării
modification file fişier de modificare (cu extensia MST)
modified modificat
modified chart diagramă modificată
modified frequency modulation (MFM) modulaţie în frecvenţă modificată
modified frequency modulation recording înregistrare prin modularea frecvenţei modificate
modified report raport modificat
modifier modificator
modifier key tastă modificatoare; tastă suplimentară
modify a modifica
modify privileges drepturi de modificare; privilegii de modificare
Modula-2 limbaj de programare de nivel înalt
modular accounting package pachet modular de programe de contabilitate
modular connection sistem de conectare modular
modular hardware expansion dezvoltare modulară a calculatorului
modular jack jack modular, jack RJ-11, jack de telefon
modular nature natură modulară
modular program program modular
modular programming programare modulară
modular redundancy redundanţă modulară
modular structure structură modulară
modularization modularizare
modulation modulare
modulation protocol protocol de modulare
modulation rate frecvenţă de modulare
modulation type tip de modulare
modulator modulator, dispozitiv pentru modulare
module modul
module list listă de module
module name nume de modul
module type tip de modul
modulo N check control modulo N
modulo N counter numărător modulo N
modulo two sum sumă modulo doi
moiré moar
moiré effect efect de moar
MOL (Machine Oriented Language) limbaj orientat pe calculator/maşină/sistemul de calcul
monadic operation operaţie monadică
monadic operator operator monadic
monetary format format monetar/financiar
moniker pseudonim
moniker class clasă pseudonim
monitor monitor; sistem de monitorizare
monitor calibration calibrare a monitorului
monitor phosphors (matrice de) luminofori ai monitorului
monitor profile profil de monitor; configuraţie a monitorului
monitor settings parametri pentru monitor
monitor size dimensiuni ale monitorului
monitor type tip de monitor
monitoring monitorizare; supraveghere
monitoring system sistem de monitorizare
mono monocrom
monochrome monocrom; nuanţe de gri
monochrome display adapter (MDA) adaptor de afişare monocrom; standard de placă grafică pentru monitor monocrom
monochrome mode mod monocrom
monochrome monitor monitor monocrom, monitor a/n
monochrome printer imprimantă monocromă, imprimantă a/n
monolithic integrated circuit circuit integrat monolitic
monoprogramming monoprogramare
monospace monospaţiat
monospaced font font monospaţiat
monospaced text text monospaţiat
monostable trigger circuit circuit basculant monostabil
monouser monoutilizator
Monte Carlo method (MCM) metoda Monte Carlo
morphing metamorfozare, tehnică de animaţie
MOS (Metal-Oxide-Semiconduc-tor) tranzistor MOS
most significant bit (MSB) bitul cel mai semnificativ
most significant digit cifra cea mai semnificativă
most-recently-used (MRU) listă a celor mai recent folosite comenzi; listă a celor mai recent folosite fişiere
motherboard placă de bază
motherboard resources resurse ale plăcii de bază
mothercard placă de comandă
motion mişcare
motion blur înceţoşare de mişcare
motion dynamics dinamică de mişcare/de animaţie
Motion JPEG standard de comprimare pentru fişiere video
motion wakeup punere în mişcare

mount a încărca; a monta; a instala; a insera un disc într-o unitate de disc; a plasa (într-un dosar)
mounted drive unitate plasată într-un dosar
mounting brackets riglete
mount-point punct de încărcare
mousable interface interfaţă care acceptă mouse
mouse mouse (pl. mice - mouse-uri)
mouse action acţiune a mouse-ului
mouse button buton al mouse-ului
mouse configuration configuraţie a mouse-ului
mouse cursor indicator/cursor al mouse-ului
mouse device mouse
mouse driver driver de mouse
mouse elbow cot dureros, durere de cot datorată utilizării mouse-ului
mouse highlight marcare cu mouse-ul
mouse operation acţiune a mouse-ului
mouse pointer indicator al mouse-ului
mouse pointer type tip de indicator de mouse
mouse port port pentru mouse, port serial
mouse potato dependent de calculator
mouse resolution rezoluţie a mouse-ului
mouse sample rate rată de eşantionare a mouse-ului
mouse sensitivity for unblanking sensibilitate a mouse-ului pentru reactivare
mouse settings parametri (de configurare) pentru mouse
mouse support compatibilitate a mouse-ului
mouse trails urmă a indicatorului, „urme” lăsate de mouse pe ecran
mouse-controlled controlat prin mouse
mouse-driven comandat prin mouse
MouseKey simulare de mouse; mouse de la tastatură; mouse din taste
mouse-oriented program program gândit pentru lucrul cu mouse-ul
MOV format de fişier video (QuickTime)
MOV (Metal-Oxide Varistor) varistor metal-oxid
movable box casetă deplasabilă/mobilă
movable memory memorie deplasabilă; memorie amovibilă
move a deplasa; a muta
move handle selector de deplasare (pentru barele cu instrumente)
movie camera icon pictogramă de cameră video
movie clip fragment de film
movie size mărime a filmului; mărime a ferestrei video
moving mutare; deplasare
moving border chenar deplasabil/flotant/mişcător
Moving Picture Experts Group (MPEG) Grupul de Experţi în Cinematografie
moving point calculation calcul cu virgulă mobilă/flotantă
MPC (Multifunction Peripheral Controller) control multifuncţional al dispozitivelor periferice
MPC (Multimedia Personal Computer) calculator personal multimedia, standard pentru calculatoare multimedia
MPC Level 2 standard pentru calculatoare multimedia
MPC standard standard MPC, standard pentru calculatoare multimedia
MPC-2 (MPC Level 2) standard pentru calculatoare multimedia
MPD (Mini-Port Driver) driver de mini-port
MPEG (Motion Picture Experts Group) format de fişier video
MPEG audio format MPEG audio stereo
MPEG movie viewer program pentru redarea filmelor MPEG, prezentator pentru filme video
MPEG video format MPEG video
MPEGPlay aplicaţie pentru fişiere MPG, MPEG
MPG extensie de fişier video
MPR (Multiple Provider Router) repartizor pentru mai mulţi furnizori
MPR I standard pentru monitoare
MPR II standard pentru monitoare
MPU 401 standard pentru porturi MIDI
MQS (Message Queuing Services) servicii pentru înşiruirea mesajelor
MR (Modified Read) tehnologie de comprimare pentru modemuri
MR head (Magneto-Resistive Head) cap MR, cap magnetorezistiv
MRU (Most-Recently-Used) listă a celor mai recent folosite fişiere/comenzi
ms milisecundă
MSApps mode mod MSApps
MSApps net drive unitate de reţea MSApps
MSApps net path cale de reţea MSApps
MSApps net server server de reţea MSApps
MSD (Most Significant Digit) cifra cea mai semnificativă
MS-DOS based care rulează sub MS-DOS, aplicaţie pentru DOS
MS-DOS compatibility mode mod compatibilitate MS-DOS
MS-DOS drivers driver MS-DOS
MS-DOS mode mod MS-DOS
MS-DOS prompt solicitare de comandă MS-DOS; prompt MS-DOS
MS-DOS QBasic mediul de programare BASIC îmbunătăţit
MS-DOS session sesiune MS-DOS
MS-DOS-based application aplicaţie sub MS-DOS
MSI (Medium-Scale-Integrated) integrat pe scară medie
MSMQ persistent store memorie MSMQ permanentă
MSMQ service serviciu MSMQ; serviciu de criptografiere
MSTOR (Main Storage) memorie principală
MTBF (Mean Time Between Failure) durată medie înaintea primei defectări, timpul mediu de bună funcţionare
MTU (Magnetic Tape Unit) unitate cu bandă magnetică
MTU (Maximum Transmission Unit) unitate de transmitere maximă
multi select selecţie multiplă
multiaccess acces multiplu, acces prin mai multe terminale, multiacces
multiaccess computer calculator multiacces/cu acces multiplu
multiaccess system sistem (de calcul) cu acces multiplu/ cu acces prin mai multe terminale/ multi-acces
multicolor policrom, multicolor
Multicolor Graphics Array (MCGA) standard de placă grafică; standard pentru componente de afişare
multicolor printing imprimare policromă
multi-column pluricolumnar
multicolumn query interogare multicoloană
multiconnected network reţea multiconectată/distribuită
MULTICS sistem de operare multi-utilizator
multidisk system sistem multidisc
multidrop multipunct
multifield data date multicâmp
multifunction PC Card PC Card multifuncţional, placă PC Card multifuncţională
multifunctional peripheral (MFP) dispozitiv periferic multi-functional
multihome machine sistem multidomiciliu
multihomed multidomiciliu; pluridomiciliat
multihomed server server multi-domiciliu
multihop transmitere multisegmen-tară
multilanguage support compatibilitate multilingvistică
multilaunching lansări multiple
multilayered directory director multistrat/stratificat
multilayered network reţea multistrat/stratificată
multilevel address adresă multi-nivel, adresă indirectă
multilevel list listă multinivel, listă cu mai multe niveluri
multilevel sort sortare pe mai multe niveluri
multiline multi-rând
multiline graph grafic multilinar
multilink polilegătură
multilinking options opţiuni multilegare
multimaster replication replicare/reproducere multioriginal
multimedia multimedial; multimediatic
multimedia access system (MAS) sistem de acces la datele multimedia
multimedia application aplicaţie multimedială; aplicaţie multimedia
multimedia authoring tool instrument de creaţie pentru aplicaţii multimediale
multimedia clip clip multimedial
Multimedia Compact Disc (MMCD) standard de CR-ROM
multimedia components componente multimediale; aplicaţii multimedia
multimedia computer calculator multimedial
multimedia driver driver multi-medial; driver multimedia
multimedia enhancements extensii multimediale
multimedia extension (MMX) tehnologie multimedia
multimedia extension processor procesor MMX, procesor cu facilităţi extinse pentru multimedia
multimedia extensions extensii multimediale
multimedia feeder alimentator multimedial
multimedia file fişier multimedial
Multimedia PC calculator personal multimedial
Multimedia Personal Computer (MPC) calculator personal multimedial, standard pentru calculatoare multimediale
Multimedia Personal Computer-2 (MPC-2) calculator personal multimedial, standard pentru calculatoare multimediale
multimedia presentation prezentare multimedială
multimedia settings parametri multimediali
multimedia sound scheme schemă audio multimedială
multimedia upgrade kit set de componente pentru transformarea în calculator multimedial
multimonitor display plurimonitor; afişare pe mai multe monitoare
multimonitor support facilităţi plurimonitor/pentru folosirea mai multor monitoare
multipage cu mai multe pagini/pagini multiple, multi-pagină
multipage document document multipaginat
multipage form formular cu mai multe pagini/multi-pagină
multipage printout document cu mai multe pagini, document multi-pagină
multi-pass copy procedură de copiere multifazică
multi-phase clock generator generator de tact polifazic
multiple multiplu
multiple access acces multiplu
multiple address adresă multiplă
multiple address computer calculator cu adrese multiple/ cu mai multe adrese
multiple boot iniţializare multiplă
multiple commands comenzi multiple
multiple conversions conversii multiple
Multiple Document Interface (MDI) interfaţă multi-document
multiple domains domenii multiple
multiple firing declanşare multiplă
multiple frequency monitor monitor cu frecvenţe multiple
multiple lines linii multiple
multiple point digitizer digitizor multipunct
multiple program loading încărcare a mai multor programe simultan
multiple provider router (MPR) repartizor pentru mai mulţi furnizori
multiple proxies servere proxy/reprezentante multiple
multiple punching perforare multiplă
multiple random colors multi-color (culori aleatorii); policolor (culori aleatorii)
multiple schedule times ore de programare multiple
multiple selection selectare multiplă; selecţie multiplă
multiple string şir multiplu
multiple tasks lucrări multiple
multiple views vederi multiple
multiple zone recording (MZR) înregistrare multizonală
multiple-boot configuration configuraţie cu iniţializări multiple
multiple-boot feature funcţie/opţiune pentru iniţializare multiplă
multiple-drive system sistem multi-unitate
multiple-precision (în) precizie multiplă
multiple-table query interogare multitabel
multiple-valued multiform
multiple-valued function funcţie multiformă
multiplex multiplex//a multiplexa
multiplexer (mux) multiplexor
multiplexer channel canal multiplexor
multiplexing multiplexare
multiplication înmulţire
multiplication formula formulă pentru înmulţire/de multiplicare
multiplication operator operator de înmulţire/multiplicator/de multiplicare
multiply instruction instrucţiune de înmulţire
multi-point multi-punct
multipoint conferencing conferinţe multipunct
multipoint connection legătură multipunct
multipoint data conferencing conferinţe de date multipunct
multi-port serial card placă serială multi-port
multiprocessing multiprelucrare/multiprocesare
multiprocessing operating system sistem de operare multiprocesare/multiprelucrare
multiprocessor multiprocesor
multiprocessor environment mediu multiprocesor
multiprocessor kernel nucleu multiprocesor
multiprocessor PC calculator multiprocesor
multiprocessor server server multiprocesor
multiprocessor support facilităţi multiprocesor
multiprocessor synchronization sincronizare a procesoarelor
multiprocessor system sistem multiprocesor
multiprogramming multiprogramare, multioperare/multitasking
multiprogramming with virtual storage (MVS) multiprogramare cu memorie virtuală
multipurpose feeder alimentator (de hârtie) universal
multipurpose server server universal
multi-purpose tray tavă universală
multirow tabbed dialog casetă de dialog plurietichetată/cu etichete multiple/ pe mai multe rânduri
multiscan monitor monitor cu frecvenţă de baleiere multiplă
multi-scanner software driver driver multiscaner
multiscanning monitor monitor cu frecvenţă de baleiere multiplă; monitor multiscan
multiselect selecţie multiplă
multiserver transaction tranzacţie multiserver
Multisession PhotoCD standard de înregistrare Photo-CD multisesiune
multistatement table-valued function funcţie cu valori întabelate, funcţie tabelară multiinstrucţiune
multisync monitor monitor multisync
multitask multisarcină, sarcină multiplă
multitask read and write citiri şi scrieri în modul multioperare/multisarcină
multitask system sistem (de calcul) multisarcină
multitasking multitasking, lucrul în mai multe programe simultan, (mediu) multioperaţie, multisarcină
multithread sistem multifir/multifilar
multithreaded multifilar
multithreaded application aplicaţie multifir/multifilară
multithreaded spooler architecture arhitectură cu derulator multifilar
multithreading execuţie multifilară, execuţie în fir multiplu
multitier client/server application aplicaţie client-server multietajată
multi-tone multiton
multiuser multiutilizator
multiuser configuration configuraţie multiutilizator
multiuser copy exemplar partajat/multiutilizator
multiuser editing editare multiutilizator/de către mai mulţi utilizatori
multiuser environment/mul-tiuser environment mediu multiutilizator/cu mai mulţi utilizatori
multiuser operating system sistem de operare multiutilizator
multiuser security securitate multiutilizator
multi-user settings parametri multiutilizator
multiuser system/multi-user system sistem multiutilizator
multiuser workbook registru de calcul multiutilizator/partajat
multivalued dependency dependenţă plurivalentă
multivideo system (MVS) sistem multivideo
multi-way list listă multidirecţională/multiplă, listă multiplu înlănţuită
multi-way tree arbore multicăi, arbore de ordin > 2
multiword DMA sistem de transfer a mai multor cuvinte de comandă
multiword DMA mode 1 mod de operare al hard-discurilor EIDE
music clip fragment muzical, clip muzical; clip sonor
musical composition compunere a muzicii, generare (electronică) a partiturii
Musical Instruments Digital Interface (MIDI) interfaţă digitală pentru instrumente muzicale
mutex mutex; excludere reciprocă
mutex object obiect mutex, obiect de excludere reciprocă
mutual authentication autentificare reciprocă
mutual exclusion excludere mutuală/reciprocă
mutual information informaţie mutuală
mutual information measure măsură a informaţiei mutuale, măsură a incertitudinii realizării unui eveniment
mutually exclusive cu excludere reciprocă/mutuală, incompatibil
mutually exclusive choices opţiuni cu excludere reciprocă/incompatibile
MVS (Multiprogramming With Virtual Storage) multiprogramare cu memorie virtuală
MVS (Multivideo System) sistem multivideo
MZR (Multiple-Zone Recording) înregistrare multizonală
n address instruction instrucţiune cu n adrese
n-adic operation operaţie nadică
name nume
name cache sector de cache pentru denumiri
name conflict conflict de nume
name control control pentru nume/pentru introducerea numelui
name list listă cu nume
name recognition recunoaştere a numelor
name release request solicitate de eliberare de nume
name resolution rezoluţie a numelor/denumirilor
name server server de nume
name server record înregistrare într-un server de nume
name space spaţiu de nume/spaţiu al numelor
name table tabel de nume
name tag etichetă de identificare
named argument argument nominalizat
named combination combinaţie nominalizată
named constant constantă nominalizată
named group grup nominalizat
named location adresă/zonă nominalizată/cu denumire proprie
named pipe conductă nominalizată
named placeholder substituent nominalizat/definit/cu denumire
named range domeniu nominalizat/cu denumire proprie
named value valoare nominalizată/definită
named variable variabilă nominalizată/definită
named view vedere nominalizată/definită
namespace spaţiu de nume
naming context context de denumire/nume
naming scheme sistem logic de nominalizare, sistem de denumiri
naming violation încălcare a convenţiilor de numire
NAND NU-+I, funcţie logică
NAND gate poartă NU-+I
NAND operation operaţie NU-+I, nonconjuncţie
nano- nano- (10-9)
nanosecond (ns) nanosecundă
nanotechnology nanotehnologie
NAP (Network Access Point) punct de acces la reţea
NAP (Network Application Platform) platformă a aplicaţiilor de reţea
narrow a limita, a reduce
narrowband bandă îngustă
NAS (Network Access Server) server NAS, server de acces în reţea
National Computer Security Center centrul NCSC
National Computer Systems Laboratory (NCSL) Laboratorul Naţional pentru Sisteme de Calcul din SUA
National Information Infrastructure (NII) Infrastructura Naţională de Informaţii din SUA
National Information Standards Organization (NISO) Organizaţia Naţională de Informare pentru Standardizare
national language support (NLS) facilităţi pentru limba naţională
National Research and Education Network (NREN) Reţeaua Naţională de Cercetare şi Educaţie (SUA)
National Science Foundation (NSF) Fundaţia Naţională pentru +tiinţă din SUA
National Television Standards Committee (NTSC) Comitetul Naţional de Standardizare pentru Televiziune
native application aplicaţie nativă
native code cod nativ
native file format format de fişier nativ
native filter filtru nativ
native format format nativ
native support compatibilitate nativă
natural join cuplaj natural
natural language (NL) limbaj natural, limbaj uman
natural language processing prelucrare a limbajului natural
natural language understanding înţelegere a limbajului natural
natural number număr natural
natural recalculation recalculare naturală, calculare în ordine logică
navigation navigare
navigation bar bară (cu butoane) de navigare/de deplasare
navigation button buton de navigare
navigation control control de navigare
navigation frame cadru de navigare
navigation link legătură de navigare/de deplasare
navigation pane panou de navigare/de deplasare
navigation system sistem de deplasare/de navigare
navigation view vedere pentru navigare, mod de afişare pentru navigare
navigator navigator, program de navigare/de deplasare
NBF (NetBEUI Frame) cadru NetBEUI
NBF transport protocol protocol de transport NBF
n-bit byte multiplet, n-tet
NBNS NetBIOS name server
NC (Network Computer) calculator de reţea
NC (Network Control) control de reţea
NCD (Network Call Distributor) mecanism de distribuire a apelurilor în reţea
NCIA (Native Client Interface Architecture) arhitectură nativă a interfeţei clientului
NCL (Network Control/Command Language) limbaj de control/de comandă al unei reţele de calculatoare
NCP (Network Control Program) program de gestionare/de comandă a reţelei
NCP (Network Control Protocol; NetWare Core Protocol)
protocol pentru controlul reţelei
NCSA (National Center for Supercomputing Application)
Centrul Naţional pentru Aplicaţii în Supercalculatoare
NCSC (National Computer Security Center) centrul NCSC, Centrul Naţional pentru Securitatea Informatică
NCSL (National Computer Systems Laboratory) Laboratorul Naţional pentru Sisteme de Calcul din SUA
NDIS driver driver NDIS
NDIS miniport driver driver de miniport NDIS
NDM (Network Data Mover) program de gestiune a transmisiei de date în reţea
NDMS (Novell Distributed Management Services) servicii de administrare distribuită în NetWare
NDS (NetWare Directory Services) servicii de directoare NetWare
NDS (Network Directory Services) servicii de directoare de reţea
near call apel apropiat/direct
near letter quality; nearletter quality (NLQ) calitate NLQ, calitate de tipărire apropiată de maşinile de scris
needle drop fragment muzical
negate a nega
negation negaţie
negative entry intrare negativă; post negativ
negative example exemplu negativ
negative indication semn minus
negative left indent indentare stânga negativă
negative mask mască negativă
negative sign semn negativ
negative subscript indice negativ
negociation negociere
neighbor vecin
neighborhood processing prelucrare pe grupe
nerd specialist (în calculatoare); intelectual
nest a imbrica, a intercala, a înseria
NEST command comanda NEST, comandă de înseriere
nested serial, înseriat, imbricat; încasetat
nested bulleted list listă serială/imbricată cu aliniate/marcaje
nested intervals intervale seriale
nested list listă serială/imbricată
nested numbered list listă serială/imbricată cu numerotare
nested object obiect înseriat
nested structure structură serială, structură inclusă/imbricată
nested subtotal subtotal serial, formulă inclusă/imbricată
nested table tabel serial/imbricat
nested transaction tranzacţie serială/inclusă
nesting level nivel de înseriere; nivel de încasetare
net (network) reţea
net classes componente de reţea
net lag decalaj în reţea, întârziere în reţea
net printable width lăţime maximă tipăribilă
netcard driver driver de placă de reţea
netmask value valoare de mască de reţea
NETSEC (Network Security) securitate a reţelelor
network reţea, sistem de calculatoare interconectate
network access password parolă de acces în reţea
network access point (NAP) punct de acces la reţea
network access server (NAS) server de acces în reţea
network account cont de reţea
network adapter placă de reţea; adaptor de reţea
network adapter card placă adaptoare de reţea
network adapter card driver driver al plăcii de reţea
network adapter error eroare de adaptor de reţea; eroare de placă de reţea
network adapter hardware error eroare hardware a plăcii de reţea
network address adresă de reţea
network address range domeniu de adrese de reţea
network administrator administrator de reţea
network alert notificare din reţea; avertizare din reţea
network analyzer analizor de reţele
network application aplicaţie de reţea
network application platform (NAP) platformă a aplicaţiilor de reţea
network architecture arhitectură a reţelei, arhitectură de reţea
network cable cablu de reţea
network cache cache de reţea/pentru descărcări din reţea
network call distributor (NCD) mecanism de distribuire a apelurilor în reţea
network card placă de reţea
network chart grafic/diagramă de reţea
network client client de reţea
network client disk dischetă de instalare a clientului din reţea
limbaj de comandă al unei reţele de calculatoare; limbaj de control al unei reţele de
network command language (NCL) calculatoare
network component componentă de reţea
network computer calculator din reţea
network configuration configuraţie a reţelei
network connection legătură la reţea
network connectivity posibilitate de conectare la reţea
network contention conflicte din reţea
network control block (NCB) bloc de control al reţelei
limbaj de comandă al unei reţele de calculatoare; limbaj de control al unei reţele de
network control language (NCL) calculatoare
network control panel panou de comandă pentru reţea; panou de comandă al reţelei
network control program (NCP) program de comandă a reţelei; program de gestionare a reţelei
network control protocol (NCP) protocol pentru controlul reţelei
network controller controler de reţea
network copy exemplar din reţea
network data fault eroare de date din reţea
network design configurare a reţelei
network device driver driver de dispozitiv pentru reţea
network device installer aplicaţie pentru instalarea dispozitivelor de reţea
network domain domeniu din reţea
network drive unitate (de disc) de reţea, unitate (de disc) din reţea
network drive cache cache pe o unitate (de disc) din reţea
network driver driver de reţea
network engineer inginer de sistem/de reţea
network environment mediu de reţea
network error eroare de reţea
network error messages mesaje de eroare din reţea
network experience experienţa lucrului în reţea
network fax service serviciu de fax prin reţea
network faxing server server de fax prin reţea
network file fişier de reţea
Network File System (NFS) sistem de fişiere pentru reţea; utilitar pentru fişiere de reţea
network file system handler subrutină pentru sistemul de fişiere al reţelei
network floppy unitate de dischetă din reţea
network flow trafic din reţea
network folder dosar din reţea
network hard drive unitate de disc din reţea
network hardware hardware de reţea
network ID identificator/indicativ al reţelei; identificator de reţea
network info informaţii despre reţea
network information informaţii de reţea
network interface interfaţă de reţea
network interface card (NIC) placă de interfaţă cu reţeaua, adaptor de reţea; placă de reţea
network laser printer imprimantă (cu) laser de reţea
network library bibliotecă de reţea
network load balancing echilibrare a încărcării reţelei
network location locaţie din reţea
network log location cale a jurnalului de reţea
network management system (NMS) staţie de administrare a reţelei
network management vector transport (NMVT) transport vectorial al datelor de administrare/gestionare a reţelei
network manager manager de reţea
network message mesaj de reţea
network model model (de) reţea
network monitor monitor de reţea
network monitoring password change modificare de parolă pentru monitorizarea reţelei
network name nume de reţea
network name parameters parametri ai numelui de reţea
network news transfer protocol (NNTP) protocol de transfer al ştirilor prin reţea; protocol NNTP
network node (NN) nod de reţea
network number număr de reţea
network number range domeniu al numerelor de reţea
network operating system (NOS) sistem de operare pentru reţele; sistem de operare al reţelei

network operations center (NOC) centru de coordonare al reţelei; centrală de comandă a reţelei; grup de administrare a reţelei
network part parte de reţea, parte reprezentând reţeaua (într-o adresă)
network password parolă de reţea
network path cale de acces în reţea
network performance information informaţii despre performanţele reţelei
network place loc din reţea
network policy politică de reţea
network printer imprimantă de reţea
network printer driver files fişiere de driver de imprimantă de reţea
network printer server server de imprimantă de reţea; server pentru tipărirea în reţea
network printing tipărire în reţea/la o imprimantă din reţea
network printing software software pentru tipărirea în reţea
network priority prioritate de reţea
network processor procesor de reţea
network program program de reţea
network protocol protocol de reţea
network protocol connection result rezultat al legăturii protocolului de reţea
network protocol connections legături ale protocolului de reţea
network protocol information informaţii despre protocoalele de reţea
network provider (NP) furnizor de servicii de reţea
network redirector componentă de redirijare în reţea, redirector de reţea
network redundancy redundanţă a reţelei
network registration înregistrare în reţea
network registry registru de reţea
network report raport al reţelei
network request solicitare din reţea
network request timeout depăşire a timpului pentru o solicitare de reţea
network resource shortage penurie de resurse de reţea
network resources resurse de reţea
network route rută de reţea
network router repartizor/distribuitor de reţea
network routing table tabel de distribuire prin reţea
network scheduling program program de planificare în reţea
network security (NETSEC) securitate a reţelelor
network security policy politică de securitate a reţelei
network segment segment de reţea
network server server de reţea
network server computer calculator server dintr-o reţea
network service serviciu de reţea
network services protocol (NSP) protocol de servicii de reţea
network settings parametri ai reţelei
network setup instalare a reţelei
network share partajare de reţea
network sniffing device dispozitiv de spionaj în reţea
network software programe de reţea
network software protocol protocol software de reţea
network speed viteză a reţelei
network storage space spaţiu de stocare în reţea
network structure structură de reţea, structură a reţelei
network termination 1 unit (NT-1) unitate/aparat/dispozitiv NT-1 (în reţele ISDN)
network topology topologie a reţelei
network traffic trafic din reţea
network transport transport în reţea
network troubleshooter depanator pentru probleme de reţea
network upgrade conversie/extindere a reţelei
network user utilizator din reţea; utilizator al reţelei
network variable variabilă de reţea
network version versiune de reţea
network virtual terminal (NVT) terminal virtual de reţea
network warning atenţionare a reţelei
networked legat în reţea
networked computers calculatoare interconectate
networking operare/lucru în reţea
networking API interfaţă API de reţea
networking community comunitate a utilizatorilor din reţele, comunitate a utilizatorilor interconectaţi
networking computers calculatoare interconectate
networking manufacturer firmă specializată/producător specializat în componente de reţea
networking model model pentru lucrul în reţea
networking role funcţie de reţea
networking software software/programe de reţea
network-interface printer imprimantă cu interfaţă de reţea
neural neuronal
neural computer calculator neuronal
neural net reţea neuronală
neural network reţea neuronală
neural network model model de reţea neuronală
neurochip cip neuronal, circuit integrat neuronal
neurocomputer calculator neuronal
neutral neutru
neutral gray gri neutru
neutral shadow area zonă neutră de umbră/întunecată
neutral shadow point punct neutru de umbră/întunecat
new line character caracter de salt la rând nou
new line pair pereche de instrucţiuni pentru retur de car şi salt la rând nou
new message mesaj nou
new technology (NT) nouă tehnologie
newline characters (set de) caractere „rând nou”
newline pair pereche de instrucţiuni pentru retur de car şi salt la rând nou
newsletter buletin informativ
newspaper columns coloane de ziar
Newton-Raphson method metoda Newton-Raphson
NeXT staţie de lucru cu interfaţă grafică
next următor; următorul; mai departe
next state equation ecuaţie de stare
NeXTStep sistem de operare
NFS (Network File System) sistem de fişiere al reţelei
nibble tetradă, jumătate de octet
NIC (Network Information Center) Centrul de Informaţii despre Reţea
NIC (Network Interface Card) placă de interfaţă cu reţeaua/placă de reţea/adaptor de reţea
nickname pseudonim
nine’s complement complement faţă de nouă
NIP (Nonimpact Printer) imprimantă fără impact/nonimpact
NISO (National Information Standards Organization) Organizaţia Naţională de Informare pentru Standardizare
NITC (National Information Technology Center) Centru Naţional de Tehnologii Informaţionale (SUA)
NL (Natural Language) limbaj natural
NL (New Line) caracterul NL
NLM (NetWare Loadable Module) modul NetWare încărcabil
NLQ (Near-Letter Quality) calitate/mod NLQ
NLS (National Language Support) facilităţi pentru limba naţională
NMI (Non Mascable Interrupt) întrerupere nemascabilă
NMS (Network Management System) staţie de gestiune/administrare a reţelei
NMVT (Network Management Vector Transport) transport vectorial al datelor de gestionare/administrare a reţelei
nn prezentator de mesaje în UNIX
NN (Network Node) nod de reţea
NNTP (Network News Transfer Protocol) protocol de transfer al ştirilor prin reţea, protocol folosit în UseNet
NNTP Server server NNTP
no nu
no break space spaţiu impus/fără întrerupere
no duplicates index index fără dubluri
no operation instruction instrucţiune inoperantă
no parity fără paritate
no route fără dirijare
no sort header fără antet de sortare
NOC (Network Operations Center) centru de coordonare a reţelei, grup de administrare a reţelei
node nod, punct de conectare
node address adresă a nodului; adresă de nod
node definition definiţie de nod
node ID identificator de nod
node name nume de nod
node portion parte de nod, parte reprezentând nodul (într-o adresă)
node syntax sintaxă de nod
node type tip de nod
no-duplicates index index fără dubluri
noise interferenţe, paraziţi, zgomot, perturbaţii
noise burst signal semnal de zgomot în rafală
noise immunity imunitate la zgomot
nominal transfer rate viteză nominală de transfer, debit teoretic/nominal de transfer
non conjunction non-conjuncţie
non disjunction non-disjuncţie
non equivalence operation operaţie de non-echivalenţă
non identity operation operaţie de non-identitate
non impact printer imprimantă fără impact
non numeric characters caractere nenumerice
non return to reference recording înregistrare fără întoarcere la nivelul de referinţă
non return to zero change on ones recording (NRZ-1) înregistrare fără întoarcere la zero cu schimbare asupra lui unu
nonactive content material neactiv
nonadjacent range grup de celule neadiacente
nonadjacent selection selecţie neadiacentă/de elemente neadiacente
nonauthoritative answer răspuns neautorizat
nonbanding device dispozitiv fără banding
nonblank cell celulă nevidă
nonbooting device dispozitiv care nu permite iniţializarea
nonbreaking hyphen cratimă nedivizibilă
nonbreaking space spaţiu nedivizibil
noncached fără cache
noncharacter data date non-caracter
nonclustered index index dispersat
noncommercial system serviciu/sistem nonprofit
noncompliant incompatibil
nonconflicting system configuration configuraţie neconflictuală a sistemului
noncontiguous necontiguu
noncontiguous blocks blocuri necontigue
noncontiguous cells celule necontigue, nealăturate
noncontiguous range grup de celule necontiguu
noncontiguous space spaţiu necontiguu
nondedicated server server nededicat
nondestructive read citire nedistructivă
nondestructive sensing interogare fără pierderea informaţiei
nondeterministic automaton automat nedeterminist
nondeterministic function funcţie nedeterministă
nondeterministic program program nedeterminist
nondisclosure agreement (NDA) convenţie de confidenţialitate
nonequal join cuplaj inegal, cuplaj neegal (< >)
nonerasable storage memorie nevolatilă
nonexecutable statement instrucţiune neexecutabilă
nonexistent rowset set de rânduri inexistent
nonfatal error eroare nefatală
non-HCL device componentă non-HCL
nonimpact printer imprimantă fără impact
noninheritable ACL listă ACL netransmisibilă
noninteractive neinteractiv
noninterlaced monitor monitor fără întreţesere
nonlinear editing editare (video) neliniară, editare direct pe calculator
nonlinked fără legături
nonmascable interrupt (NMI) întrerupere nemascabilă
nonnumeric characters caractere nenumerice
nonnumerical data date nenumerice
nonnumerical programming programare nenumerică/simbolică
nonoriented vector vector neorientat
nonoverlapping „temp” channels canale „temporare” nesuprapuse
nonpageable nepaginabil
nonpaged pool grupare nepaginată
nonpreemptive necontrolat
nonpreemptive multitasking multitasking necontrolat
nonprint (NP) netipăribil
nonprintable notes area zonă netipăribilă pentru însemnări
nonprinting areas porţiuni neutre; albituri
nonprinting character caracter netipăribil
nonprinting section secţiune netipăribilă
nonprivileged processor mode mod procesor fără privilegii
nonprocedural language limbaj neprocedural
nonprogrammable calculator calculator neprogramabil
nonprogrammable terminal terminal neprogramabil
nonproprietary nebrevetat
nonrecoverable error eroare necorectabilă
nonrelational database bază de date nerelaţională
nonresident name nume nerezident
nonscalar type tip nescalar
non-SCSI non-SCSI, controler IDE
nonsecure nesecurizat, nesigur, negarantat
nonshared environment mediu nepartajat
nonspooled job lucrare nederulată
nonsupported nerecunoscut; incompatibil
nonsystem file fişier nesistemic
nonsystem keystrokes taste ordinare/obişnuite
nonterminal symbol simbol neterminal
nontransactional application aplicaţie netranzacţională
nontransactional method metodă netranzacţională
nontransparent pixel pixel netransparent
nonuse period perioadă de inactivitate/de neutilizare
nonvolatile nevolatil
nonvolatile memory (NVM) memorie nevolatilă/permanentă
nonvolatile memory chip (NVRAM) cip de memorie nevolatilă/permanentă
nonvolatile RAM (NVR) memorie RAM nevolatilă
nonvolatile RAM (NVRAM) memorie RAM nevolatilă; RAM nevolatil; sector de RAM nevolatil
nonvolatile storage memorie nevolatilă/permanentă
nonzero nenul
nonzero file size mărime de fişier diferită de zero
NOP (no-operation instruction) instrucţiune NOP
NOR NU-SAU
NOR element element/circuit NU-SAU, element NICI
NOR gate poartă NU-SAU
norm normă
normal normal; standard
normal form formular normal
normal hyphen cratimă normală
normal replication process proces de replicare/reproducere normală
normal shutdown procedure procedură normală de închidere
normal startup iniţializare normală; pornire normală
normal view vedere normală
normal zero zero normalizat
normalization normalizare
normalize normalizare//a normaliza; a standardiza; a reduce la scară
normalized form formă standardizată
NOS (network operating system) sistem de operare pentru reţea
not allowed nepermis; inacceptabil
NOT AND operation operaţie NU +I, nonconjuncţie
not authenticated neconfirmat; nevalidat
not checked dezactivat
not editable needitabil
NOT element element/circuit NU
not equal to inegal
NOT gate poartă NU
NOT IF THEN gate poartă de excludere
not licensed nelicenţiat; fără licenţă
NOT operation operaţie NU
NOT OR operation operaţie NU SAU
not return to zero (NRZ) fără revenire la zero
notation notaţie
notch crestătură; gradaţie, reper
note observaţie; sfat; indicaţie
note box casetă cu informaţii/cu însemnări/cu observaţii
notebook calculator notebook, calculator portabil
notebook computer calculator notebook, calculator portabil
notepad secţiune pentru compunerea mesajului
not-equal join cuplare de inegalitate
not-equal operator operator de inegalitate
notes area zonă pentru însemnări
notes layer strat pentru însemnări
notification notificare
notification log jurnal de notificări; protocol de notificări
notification queue coadă de notificări
notify list listă de notificări
Novell Distributed Management Services (NDMS) servicii de administrare distribuită în NetWare
no-width optional break întrerupere opţională de lungime nulă
NP (Network Provider) furnizor de servicii de reţea
NP (Non-Print) netipăribil, cod NP
NPTN (National Public Telecommuting Network) reţea NPTN
NREN (National Research and Education Network) Reţeaua Naţională de Cercetare şi Educaţie
NRZ (Not Return To Zero) fără revenire la zero
ns ns, nanosecundă
NSAPI (Netscape Server Application Programming Interface)
interfaţă API pentru servere Netscape
NSF (National Science Foundation) Fundaţia Naţională pentru +tiinţă
NSFnet reţea creată de NSF
NSP (Network Services Protocol) protocol de servicii de reţea
NT (New Technology) nouă tehnologie
NT domain domeniu NT
NT emulator emulator de NT
NT LanMan error eroare în NT LanMan
NT network reţea NT
NT password parolă pentru NT
NT pseudo domain pseudodomeniu de NT
NT server server NT
NT workstation staţie de lucru NT
NT-1 (Network Termination 1 Unit) unitate NT-1 în reţeaua ISDN
N-tiered architecture arhitectură n-etajată
NTLM (NT LanMan) sistem de protecţie
NTLM authentication autentificare prin NTLM
NTSC (National Television Standards Committee) Comitetul Naţional de Standardizare pentru Televiziune
NTSC video transmission transmisie video NTSC
nucleus nucleu
nuke a lichida, a şterge integral
null nul
null address adresă zero/nulă
NULL buffer bufer NULL
null context handle pointer de context nul
null index value valoare de index nulă
null modem cable cablu null-modem, cablu de conectare fără modem
NULL pointer pointer NULL
null reference pointer pointer de referinţă nul
null string şir vid
NULL string şir vid
null value valoare nulă
nullification anulare
nullifier funcţie anulatoare
Num Lock key tasta Num Lock
number număr
number address adresă numerică
number command comandă numerică
number crunching socoteli; calculare, executare de calcule complicate; „măcinare” a numerelor
number field câmp pentru valori numerice; corp de numere
number format format numeric
number of arguments număr de argumente
number of columns număr de coloane
number of copies număr de exemplare
number of processors număr de procesoare
number of retries număr de repetări
number of rows număr de rânduri
number of users număr de utilizatori
number position poziţie numerică
solicitare a unei valori numerice, întrebare cu privire la o valoare numerică, solicitare a unei
number question informaţii numerice
number representation numeraţie, reprezentare a numerelor
number representation system sistem de numeraţie/de reprezentare a numerelor
number style stil numeric
number to dial număr de apelat
number to redial număr de reapelare
number type tip de număr
numbered list listă cu numerotare
numbering numerotare
numbering scheme schemă/sistem de numerotare
numbering style stil de numerotare
numeral numeral; cifră
numeration (sistem de) numeraţie
numeration system sistem de numeraţie
numeric numeric
numeric argument argument numeric
numeric character caracter numeric, cifră
numeric character set set de caractere numerice
numeric character subset subset de caractere numerice
numeric charts reprezentări numerice; diagrame numerice
numeric code cod numeric
numeric coded codificat numeric
numeric coprocessor coprocesor numeric
numeric coprocessor socket soclu de coprocesor numeric
numeric data date numerice
numeric data processor coprocesor numeric; procesor numeric de date
numeric field câmp numeric
numeric format format numeric
numeric formatting options opţiuni de formatare a valorilor numerice
numeric input câmp de date numerice
numeric key pad/numeric keypad bloc de taste numerice; tastatură numerică; minitastatură numerică
numeric pad minitastatură numerică
numeric pixel value valoare numerică a pixelului
numeric printer imprimantă numerică
numeric representation reprezentare numerică
numeric value valoare numerică
numeric word cuvânt numeric
numerical numeric
numerical algorithm algoritm numeric
numerical analysis analiză numerică
numerical branch salt condiţionat numeric
numerical command (NC, N/C) comandă numerică
numerical computation calcul numeric
numerical constant constantă numerică
numerical control comandă numerică
numerical data date (cu valori) numerice
numerical differential analyzer analizor diferenţial numeric
numerical differentiation diferenţiere numerică
numerical image imagine numerică
numerical integration integrare numerică
numerical notation sistem de notaţie numeric; notaţie numerică
numerical programming programare numerică
numerical value valoare numerică
numerically controlled tool maşină cu comandă numerică
NVM (Non-Volatile Memory) memorie nevolatilă/permanentă
NVR (Non-Volatile RAM) memorie RAM nevolatilă/permanentă
NVRAM (Non-Volatile RAM) memorie RAM nevolatilă/permanentă, RAM nevolatil, sector de RAM nevolatil
n-way set associative cache cache asociativ cu seturi pe n căi
NWLink service serviciul NWLink
nybble tetradă, jumătate de octet
sistem de operare şi limbaj de programare utilizabil pentru mărirea performanţelor sistemelor
OBERON de operare
obey a executa
obey sequentially a executa secvenţial/succesiv (comenzile)
object obiect
object anchors ancore de obiect
object application aplicaţie cu obiecte, aplicaţie care foloseşte obiecte
object area zonă a obiectelor, zonă pentru obiecte
object attributes (set de) atribute ale obiectului
object change modificare de obiect
object class clasă obiect
object class instances prezenţe ale claselor de obiecte
object code cod de obiect
object colors culori ale obiectelor
object conversion conversie a obiectelor
object data date ale obiectului
object data type tipuri de date al obiectului
object database management system (ODBMS) sistem de gestiune a bazelor de date obiect
Object Definition Language (ODL) limbaj de definire a obiectelor
object description files fişiere de descriere a obiectelor
object event list listă de evenimente legate de obiecte
object file fişier de obiect
object frame cadru de obiect
object group frame cadru al grupului de obiecte
object handle pointer de obiect
object hierarchy ierarhie a obiectelor
object ID identificator de obiect
object id file fişier de identificator de obiect
object identifier identificator de obiect
object information informaţii despre obiecte
object language limbaj obiect
object level nivel de obiect
object library bibliotecă de obiecte
object linking and embedding (OLE) legare şi încapsulare a obiectelor
object location broker (OLB) program broker al amplasamentului obiectelor
object management group (OMG) grup de administrare a obiectelor; grup de gestiune a obiectelor
object menu meniu de obiect
object model model de obiect
object module modúl obiect
object name nume de obiect
object of search obiect al căutării
object oriented language limbaj orientat pe obiecte
object oriented programming (OOP) programare orientată pe obiecte
object owner proprietar de obiect
object ownership posesie/proprietate a obiectului
object path cale a obiectului
object permissions permisiuni de obiect
object pooling comasare/grupare a obiectelor
object program program obiect, program tradus de un compilator
object properties proprietăţi ale obiectului
object protection protejare a obiectelor
object request broker (ORB) intermediar pentru solicitările de obiecte
object safety siguranţă a obiectelor; securitate a obiectelor
object select tool instrument pentru selectarea obiectelor
object separator separator de obiecte
object tag etichetă de obiect
object technology (OT) tehnologie de obiect
object type tip de obiect
object type prefix prefix pentru tipul obiectului
object variable variabilă obiect; variabilă intuitivă
object variable declaration declaraţie de variabilă obiect
object-enabled application aplicaţie care recunoaşte obiecte
object-oriented database bază de date orientată pe obiecte
object-oriented graphics grafică orientată pe obiecte
object-oriented language limbaj orientat pe obiecte
object-oriented programming (OOP) programare orientată pe obiecte, limbaj de programare modulară
object-oriented programming language limbaj de programare orientat pe obiecte
object oriented programming system (OOPS) sistem de programare orientat pe obiecte
obscure a ascunde
obtain a obţine
OC (Optical Carrier) linie de comunicaţie cu fibră optică
occurrence ocurenţă; apariţie
OCR (Optical Character Recognition) program de recunoaştere optică a caracterelor
OCR zones zone de recunoaştere optică
octal octal
octal code cod octal
octal digit cifră octală
octal escape sequence secvenţă de evadare octală
octal numeral numeral octal
octal numeration system sistem de numeraţie octal
octal system sistem octal
octet octet
OCX (OLE Control eXtension) extensie pentru controale ActiveX
OCX (OLE Custom eXtension); extensie OLE adaptată
OD (On Demand) la cerere
ODA (Office Document Architecture) arhitectură de descriere a documentelor
ODBC (Open Database Connectivity) interfaţă ODBC
ODBMS (Object Database Management System) sistem de gestiune a bazelor de date obiect
odd parity imparitate, fără soţ; paritate impară
ODI (Open Data Link Interface) interfaţa pentru legături de transfer deschise
ODL (Object Definition Language) limbaj de definire a obiectelor
ODM (Original Design Manufac-turer) fabricant de produse conform unui proiect original
OEM (Original Equipment Manufacturer) producător al echipamentului original
OEM Audit License licenţă de audit OEM
OEM fonts fonturi OEM
OEM text text OEM
offending command comandă generatoare; comandă declanşatoare; comandă vinovată
office automation automatizare a lucrărilor de birou
office location adresă la serviciu
Office Server Extensions (OSE) extensii OSE
offline independent, în afara sesiunii de lucru; neconectat, nealimentat, întrerupt
offline printing tipărire offline, tipărire după deconectare (de la reţea)
off-screen formatting formatare neafişată, atribute de formatare neafişate
offset ofset, spaţiu suplimentar; deviaţie; abatere, decalaj; tipar plan//a tipări; a deplasa
offsetting a deplasa, a decala
offsite storage stocare/depozitare în afara sediului/într-un alt loc/într-un loc diferit
offsite tape bandă (cu copii de siguranţă) păstrată în afara sediului firmei/în alt sediu
off-the-shelf software programe comerciale/vândute pe piaţă
oil paint vopsea de ulei
OK OK
OK button butonul OK
OLAP (Online Analytical Processing) procesare/prelucrare analitică în timp real
OLB (Object Location Broker) program broker al amplasamentului obiectelor
OLE (Object Linking and Embedding) legarea şi încapsularea obiectelor
OLE automation automatizare a tehnologiei OLE
OLE automation server server de automatizare OLE
OLE client client OLE
OLE container application aplicaţie conteiner OLE
OLE DB data providers furnizori de date OLE DB
OLE server server OLE
OLE server application aplicaţie server OLE
OMG (Object Management Group) grup de gestiune/administrare a obiectelor
on demand (OD) la cerere
on the fly din mers
on top în primplan; deasupra
onboard audio circuit audio integrat; componentă audio integrată
on-board cache cache integrat
on-board speaker difuzor integrat
one address instruction instrucţiune cu o singură adresă
one color monocolor
one core per bit storage memorie cu un inel pe bit
one hundred percent (100%) column graph diagramă procentuală cu coloane 100%
one page vedere de o pagină
one-ahead addressing adresare cu progresie automată
one-dimensional array matrice unidimensională
one-line text box casetă de text pe un singur rând
one’s complement complement faţă de unu
one-shot program program cu întrebuinţare unică
one-step filter filtru cu o singură trecere
one-time login system sistem de conectare unică
one-time password system sistem cu parolă de unică folosinţă
one-time transaction tranzacţie singulară
one-to-many relation relaţie surjectivă
one-to-one mapping aplicaţie/reprezentare biunivocă
one-to-one relation relaţie injectivă/biunivocă
one-way encrypted password parolă codificată univoc
one-way list listă simplu înlănţuită/liniară/unidirecţională
one-way trust încredere univocă
online conectat (la reţea), în reţea, direct; în stare de funcţiune, alimentat (cu energie)
onscreen directions indicaţii de pe ecran
on-screen display (OSD) meniu afişat direct pe ecran
on-screen form formular afişat pe ecran
on-screen formatting formatare vizibilă pe ecran
on-screen instructions instrucţiuni de pe ecran
on-screen pen stilou electronic
on-screen presentation prezentare (de diapozitive) pe ecran
onsite tape bandă (cu copii de siguranţă) păstrată la sediul firmei
on-the-fly data compression comprimare a datelor instantanee/din mers/în timp real
on-the-fly reconstruction refacere în timp real
OOP (Object-Oriented Programming) programare orientată pe obiecte
OOPS (Object Oriented Programming System) sistem de programare orientat pe obiecte
OPC drum tambur OPC
open deschis//a deschide
open application environment mediu de aplicaţie deschis
open architecture arhitectură deschisă
open bus system sistem cu magistrală deschisă
Open Data Link Interface (ODI) interfaţa pentru legături de transfer deschise
Open Database Connectivity (ODBC) conectivitate a bazelor de date deschise
Open Data-Link Interface (ODI) interfaţa pentru legături de transfer deschise
open environment mediu deschis
Open Look interfaţă grafică pentru UNIX
open paragraph paragraf deschis
open platform platformă deschisă
Open Shortest Path First (OSPF) componenta OSPF
Open Software Foundation (OSF) Fundaţia pentru Software Deschis
open standard standard deschis
open subroutine subrutină deschisă
open system sistem deschis
Open System Interconnect (OSI) sistem de interconectare deschis
Open System Interconnection (OSI) reference model model de referinţă pentru interconectarea sistemelor deschise
Open System Interconnection/Transaction Processing (OSI/TP)
prelucrare a tranzacţiilor în mediul OSI
Open Systems Foundation (OSF) organizaţie care administrează sistemul UNIX
open systems interconnection (OSI) interconectare a sistemelor deschise
Open Systems Interconnection (OSI) Protocol Suite suită de protocoale OSI
Open Systems Message Exchange (OSME) schimb de mesaje în sisteme deschise
OpenGL tehnologie de grafică pentru multimedia

opening dialog prima casetă de dialog (afişată de program la deschidere), casetă de dialog de deschidere
opening menu meniu de deschidere
opening screen ecran de deschidere
opening tag etichetă de deschidere
opening window fereastră de deschidere
open-loop actuator dispozitiv de acţionare cu buclă deschisă
operand operand
operand fetch extragere a operandului
operand type tip de operand
operate mode mod de calcul
operating environment mediu de operare
operating instructions form foaie de operare
operating mode mod de execuţie
operating space spaţiu de operare/de funcţionare/de lucru
operating system sistem de operare
operating system (OS) sistem de operare, SO
operating system loader încărcător al sistemului de operare
operating system version versiune de sistem de operare
Operating System/2 (OS/2) sistem de operare multitasking
operating voltage tensiune de alimentare/de lucru
operation operaţie
operation code cod de operaţie
operation facility comoditate în exploatare
operation part parte de operaţie
operation table tabel de operaţii
operational operaţional; funcţional
operational amplifier amplificator operaţional
operational status stare operaţională
operations research cercetare operaţională
operator operator, simbol matematic
operator access drept de acces ca operator
operator algebra algebră cu operatori
operator console consolă a operatorului, pupitru de comandă
operator control panel panou/tablou de comandă
operator group grup de operatori
operator precedence prioritate a operatorilor
operator syntax sintaxă pentru operatori
opportunity study studiu de oportunitate
opposite setting atribut contrar
optical character caracter optic
optical character recognition (OCR) recunoaştere optică a caracterelor; program de recunoaştere optică a caracterelor
optical disc disc optic; CD
optical fibre fibră optică
optical mark reading citire optică a semnalelor
optical memory memorie optică
optical mouse mouse optic
optical processing prelucrare/procesare optică
optical reading citire optică/fotoelectrică
optical resolution rezoluţie optică
optical scanner scaner optic, analizor prin baleiaj
optical storage memorie optică
optical transmission transmisie optică
optic-fibre cable cablu de fibră optică
optimal recalculation recalculare optimă
optimal search tree arbore optim de căutare, arbore binar de căutare
optimistic locking blocare optimistă
optimization optimizare
optimization limit limită de optimizare
optimize a optimiza
optimized tabs tabulatoare optimizate
optimizing optimizare
optimizing compiler compilator de optimizare
optimum value valoare optimă
option opţiune
option button buton de opţiune
option card placă de extensie, placă de opţiuni
option class clasă de opţiuni
option configuration configuraţie a opţiunilor
option frame cadru de opţiune
option group grup de opţiuni
option name nume de opţiune
option value valoare de opţiune
optional button buton opţional
optional component componentă opţională
optional default value valoare prestabilită opţională
optional hyphen cratimă opţională; cratimă condiţională
optional pause instruction instrucţiune de oprire facultativă
optional printer feature funcţie de imprimantă opţională
optional program program opţional/facultativ
optional toolbar bară cu instrumente opţională
options page pagină cu opţiuni
OR (operatorul) SAU
or sau
OR operation operaţie SAU
Oracle sistem de baze de date; sistem teletext; program pentru Macintosh
Orange Book Cartea portocalie, standard pentru discurile magnetice reînregistrabile
order ordine//a aranja, a ordona; a comanda
order of evaluation ordine de executare
order of precedence ordine a (executării) operaţiilor, ordine a priorităţilor
order visited ordine de vizitare
ordered list listă ordonată
ordered tree arbore ordonat, arbore cu ramuri ordonate
ordering information informaţii pentru comandă (prin poştă)
ordering queue coadă de ordonare; coadă de aşteptare
ordinal număr ordinal
ordinary procedure call apel de procedură ordinar
organization firmă; societate
organization chart diagramă de organizare
organizational unit (OU) unitate organizatorică; unitate organizaţională
organizatoric container conteiner organizaţional
orientated graph graf orientat
orientation orientare; direcţie de tipărire
origin origine; provenienţă
original iniţial
original account info informaţii de cont iniţiale
original configuration configuraţie originală; configuraţie iniţială
original design manufacturer (ODM) fabricant de produse cu proiect original
original equipment manufacturer (OEM) producător al echipamentului original
original filename nume de fişier original; nume de fişier iniţial
original folder dosar de origine
original format format iniţial; format original
original formatting formatare iniţială; formatare originală
original location dosar iniţial; dosar original
original location locaţie/poziţie/adresă iniţială, de origine
original path cale de acces iniţială; cale de acces originală
original size mărime iniţială; mărime de pornire; mărime originală
originate a iniţia; a apela (telefonic)
originating application aplicaţie de origine
originating page pagină de origine
origination origine
orphan orfan; fără copie de sincronizare
orphan data date orfane
orphan line orfelin, rând orfan
orphan record înregistrare orfană
orphaned files fişiere lăsate/rămase orfane
OS (Operating System) SO, sistem de operare
OS type tip de SO
OS version versiune a SO; versiune a sistemului de operare
OS/2 sistem de operare multitasking
OS/2 Warp sistem de operare multitasking
oscillator oscilator, generator de tact
OSD (On-Screen Display) (meniu) afişat direct pe ecran
OSE (Office Server Extensions) extensii OSE
OSF (Open Software Foundation) Fundaţia pentru Software Deschis
OSF Motif interfaţă grafică pentru UNIX de la OSF
OSF/1 versiune de UNIX cu caracter public
OSI (Open System Interconnect) sistem de interconectare deschis
OSI (Open System Interconnection) interconectarea sistemelor deschise
OSI environment mediu OSI, mediu de interconectare a sistemelor deschise
OSI management gestiune/administrare a mediilor OSI
OSI Model (Open Systems Interconnect 7-layer Model) modelul OSI
OSI/TP (Open System Interconnection/Transaction Processing)
prelucrare a tranzacţiilor în mediul OSI
OSME (Open Systems Message Exchange) schimb de mesaje în sisteme deschise
OSPF (Open Shortest Path First) alegere cu prioritate a celei mai scurte căi/a celui mai scurt traseu
OSTA (Optical Storage Technology Association) asociaţie a firmelor din domeniul mediilor de stocare/suporturilor optice
OT (Object Technology) tehnologie de obiect
OTK (One Time Key) cheie de unică folosinţă, cheie de uz unic
OU (Organizational Unit) conteiner OU, unitate organizatorică
OUI (Offline Usenet Interface) interfaţă OUI
out of memory memorie insuficientă
out of order execution executare prin regrupare
out of paper fără hârtie
out of range în afara domeniului (admisibil)
out of sinc dezacordat
Out port port de ieşire, portul „Ieşire”
outbound connection legătură externă
outdent indentare exterioară
outer control point punct de control extern
outer join cuplaj extern
outgoing access acces de ieşire
outgoing call apel de ieşire/spre exterior; apel trimis
outgoing data date/informaţii ieşite
outgoing sequences hash table tabel de dispersie a secvenţelor ieşite

outline sinteză, rezumat, recapitulare, centralizare; contur; ramură sintetică; delimitare; sintetizare
outline body text corp de text de sinteză
outline font font conturat, font scalabil, font PostScript
outline heading titlu de sinteză
outline level nivel de sinteză
outline list listă structurată, sinteză (a unui text)
outline representation reprezentare a conturului
outline selection selecţie conturată
outline soft fonts fonturi software conturate
outline structure structură sintetică
outline style stil sintetic
outline utility utilitar centralizator/de structurare
outline view mod de afişare sintetic, mod de afişare schiţă/rezumat/sinteză; vedere sintetică
outline-numbered list listă de sinteză cu numerotare
outlines fonturi conturate
outlining structurare (document); conturare, vectorizare (grafică)
outlining button buton pentru sintetizare
out-of-paper error message mesaj de eroare privind lipsa hârtiei
OutOfProc(ess) server OutOfProc; server neprocesual
out-of-process neprocesual
out-of-process application aplicaţie neprocesuală
out-of-range în afara domeniului (permis)
output (date de) ieşire; informaţii transmise de calculator
output alphabet alfabet de ieşire
output bin casetă de ieşire; tavă de ieşire
Output Bin/Tray Assignment afiliere a tăvii de ieşire
output buffer zonă de ieşire
output cache sector de cache de ieşire
output cache control control al cache-ului de ieşire
output caching accelerare a ieşirilor
output control program program de comandă a ieşirii
output data date de ieşire
output density densitate de ieşire/de tipărire
output destination adresă de ieşire
output device dispozitiv de ieşire/de redare
output directory director de ieşire
output equation ecuaţie de ieşire
output file fişier de ieşire, fişier cu rezultate; fişier de destinaţie
output file name nume al fişierului de ieşire; nume al fişierului de destinaţie
output image layout machetă a imaginii de ieşire
output length lungime de ieşire
output packet pachet de ieşire
output parameter parametru de ieşire
output process proces de ieşire
output profile profil de ieşire
output program program de ieşire
output quality calitate de ieşire
output queue length lungime a cozii de aşteptare; lungime a cozii la ieşire
output record înregistrare de ieşire
output requests solicitări de ieşire
output signal format format de semnal de ieşire
output sources surse de ieşire
output tray tavă de ieşire
output unit unitate de ieşire
output window fereastră de afişare
outside line linie (telefonică) externă
OV (Overflow) depăşire
overall global, general
overall architecture arhitectură generală/globală
overall size mărime generală; dimensiuni generale
overall structure structură globală
overall system speed viteză globală a sistemului
overclocking forţare a ceasului, supraturare
OverDrive microprocesor OverDrive
overflow depăşire (a capacităţii); excedent; depăşire aritmetică (prin valori superioare)
overflow area zonă de depăşire; zonă de excedent
overflow check control al depăşirii
overflow error eroare de depăşire
overflow sector sector de depăşire
overflowing text text excedentar/revărsat
overhead suprasarcină, informaţii suplimentare pentru transmisie
overhead average cheltuieli medii de regie
overhead calculated cheltuieli de regie calculate
overhead code cod de întreţinere
overhead projector retroproiector
overhead time timp de organizare
overhead transparency folie transparentă (pentru retroproiector)
overhead used cheltuieli de regie reale
overlaid windows ferestre suprapuse
overlap a (se) suprapune, a acoperi parţial
overlapped suprapus
overlapped I/O operation operaţie de I-E suprapusă
overlapping I/O port regions regiuni de port de I-E suprapuse
overlapping memory regions regiuni de memorie suprapuse
overlapping windowing suprapunere de ferestre
overlapping windows ferestre (parţial) suprapuse
overlay acoperire//a suprapune
overlay chart diagrame suprapuse, diagramă combinată
overlay segment segment de suprapunere
overlay sheet coală de potriveală
overlay structure structură de acoperire/de suprapunere
overlay video video suprapus
overload supraîncărcare
overloaded function funcţie supraîncărcată
overloaded functions funcţii supraîncărcate
overloaded operator operator supraîncărcat
overloaded version versiune supraîncărcată
overprint supraimprimare, supratipărire//a supraimprima, a supratipări
overprint color culoare de supratipărire/de supraimprimare
overprint gradient gradient de supratipărire/de supraimprimare
overpunch a supraperfora
override bridges dezactivare a punţilor
overriding control comandă prioritară
overrun error eroare de depăşire (la recepţie)
overscan suprabaleiere
overstrike supraimprimare, tipărire suprapusă, tipărire prin suprapunere
overstrike mode modul supraimprimare
overtype suprascriere
Overtype mode mod suprascriere; mod înlocuire
overview imagine de ansamblu
overvoltage supratensiune
overwrite suprascriere; înlocuire//a supraînregistra; a suprascrie; a înlocui
overwrite error eroare de suprascriere
OVR (Overtype) indicator indicatorul OVR
owner proprietar
owner data date ale proprietarului
ownership proprietate; drept de proprietate
P&P (Plug and Play) autoconfigurabil, autoidentificabil
PA (Precision Architecture) arhitectură de microprocesor Hewlett-Packard
PABX (Private Automatic Branch Exchange) centrală (telefonică) automată privată
PAC (Personal Authentication Code) cod personal/individual de autentificare
pack a arhiva, a condensa; a împacheta
package pachet
package body corp de pachet
package name nume de pachet
package title titlu al pachetului
packaged software programe comerciale
packed decimal notation notaţie zecimală condensată
packet pachet (de date)
packet assembler asamblor de pachete
packet assembler-dissasembler (PAD) asamblor-dezasamblor de pachete
packet authentication autentificare a pachetelor
packet burst rafală de pachete
packet burst protocol protocol de transfer în rafală a pachetelor
packet destination address adresă de destinaţie a pachetului
packet disassembler dezasamblor de pachete
packet disassembly dezasamblare de pachet
packet flow flux de pachete
packet information informaţii despre pachet
packet integrity integritate a pachetului
packet privacy confidenţialitate a pachetelor
packet radio difuzare de pachete
packet sequencing ordonare a pachetelor
packet size mărime a pachetului; dimensiune a pachetului
packet switching comutare a pachetelor/de pachete
packet switching network reţea cu comutare a pachetelor
packet switching service serviciu cu comutare de pachete
packet tracing urmărire a pachetelor
packet-burst mode mod packet-burst, mod de transfer în rafală a pachetelor
packet-bus connection conectare la magistrala de pachete
packet-bus frame cadru al magistralei de pachete
packet-driven prin pachete de date
packets received pachete primite
packet-switched network reţea cu comutare de pachete
packet-switching network reţea cu comutare de pachete, reţea de transmitere a datelor în pachete
packing împachetare
packing density densitate de împachetare
pad pad, suport pentru mouse; pâslă; tampon; zonă de opţiune; caracter fictiv
PAD (Personal Authentication Device) dispozitiv de autentificare personal
pad character caracter fictiv, caracter de umplutură
padded spaţiat; extins
padding capitonare, spaţiere a textului; umplutură, adăugare de caractere fictive
paddle paletă, dispozitiv pentru jocuri
page pagină (de memorie), bloc de memorie cu dimensiuni fixe; pagină (în documente)
page border margine a paginii; chenar de pagină
page border options opţiuni pentru chenarul paginii
page break salt la pagină nouă, întrerupere de pagină
page caching accelerare a paginilor, plasare a paginilor într-un cache
page code cod de pagină
page count număr de pagini
page creation commands comenzi pentru crearea de pagini
page defaults valori standard pentru pagini; valori implicite pentru pagini
page depth lungime a paginii
page description language (PDL) limbaj de descriere/definire a paginii, software pentru imprimantă
page dimensions dimensiuni ale paginii
page directive directivă de pagină
page display afişare în mod pagină
page division împărţire a textului pe pagini
Page Down key tasta Page Down, tasta „pagină jos”
page errors erori de pagină
page fault defect de pagină
page field câmp de pagină
page file fişier de pagină, fişier al unei pagini
page footer subsol al paginii
page frame set/cadru de pagini; cadru al paginii
page frame base address adresă de bază a cadrului de pagină
page frame segment segment de cadru de pagină
page header antet al paginii
page height înălţime a paginii
page icon pictogramă de pagină
page independence independenţă a paginii
page information informaţii despre pagină
page layout machetă a paginii
page layout program program de machetare, program de punere în pagină
page layout view vedere tip machetă de pagină
page length lungime a paginii
page length control control pentru lungimea paginii
page link legătură de pagină
page lock blocare de pagină
page memory memorie de paginare
page movement transfer al paginilor
page name nume de pagină
page number număr al paginii; număr de pagini
page number format format pentru numărul de pagină; format pentru numerotarea paginilor
page numbering numerotare a paginilor
page odometer contor al paginii
page of memory pagină de memorie
page options opţiuni pentru pagini
page order ordine a paginilor
page orientation orientare/poziţie a paginii
page preview previzualizare a paginii
page printer imprimantă de pagină
page processor procesor de pagini
page properties proprietăţi ale paginilor
page protect pagini protejate
page protection protejare a paginilor
page range grup de pagini; domeniu al paginii
page reader lector de pagini
page replacement algorithm algoritm de înlocuire a paginilor
page selector button buton de selectare a paginii
page setup configurare a paginii
page size format de pagină; mărime a paginii
page tab etichetă a paginii
page table tabelă de pagină
page template şablon de pagină
page title titlu de pagină
page transition tranziţie între pagini; tranziţii de pagină
Page Up pagină sus; salt la pagina anterioară
Page Up key tasta Page Up, tasta „pagină sus”
page view mod de afişare pagină; vedere de pagină
page width lăţime de pagină
PageCount număr de pagini
paged paginat
paged memory memorie paginată
paged memory management unit (PMMU) unitate de gestionare a memoriei paginate
paged pool grupare paginată
page-description language limbaj de descriere a paginii
pagefile fişier de paginare
pagefile space spaţiu de fişier de paginare
PageMaker program de tehnoredactare computerizată
page-mode RAM memorie RAM în modul pagină/paginată
page-processing code cod de procesare a paginii
pages per minute (ppm) pagini pe minut
pagination numerotare a paginilor, paginare, împărţire în pagini
paging paginare, transfer de pagină
paging drum tambur de paginare
paging file fişier de paginare; fişier de memorie virtuală; fişier de schimb
paging technique tehnică de paginare
paint file format format de fişier grafic
paint program program de grafică/de desenat
painting tool instrument de pictat
PaintShop Pro program de editare grafică
pair kerning spaţiere selectivă a perechilor de caractere
paired bar graph diagramă cu bare pereche
paired cable cablu bifilar
paired pie graph diagramă circulară dublă
pairing împerechere, executare în paralel
PAL chip cip de tip PAL
palette paletă
palette setting parametri ai paletei
palette title titlu al paletei
palettizing paletizare
palm-top calculator palmtop, computer miniatural
palmtop computer calculator palmtop
PAMA (Preassigned Multiple Access) acces multiplu cu prealocare a canalelor
pan panoramare
PAN (Personal Access Number) număr personal de acces
pane fereastră, sector (al unei ferestre), panou; domeniu; zonă
pane divider bară divizoare
pane row rând de sector
panning separare; panoramare
panning cursor cursor/indicator de panoramare
panning mode mod panoramare
panoramic translating translatare panoramică
Panose element de descriere a fontului
Panose ID număr de identificare a fontului
Pantone Matching System (PMS) model de culoare PMS
PAP (Password Authentication Protocol) protocol de identificare a parolei
paper hârtie
paper cassette casetă cu hârtie
paper clip clemă/agrafă de birou/pentru hârtie
paper color culoare a hârtiei
paper destination destinaţie a hârtiei
paper feed alimentare cu hârtie
paper feeder alimentator de hârtie
paper jam blocare a hârtiei
paper layout format al hârtiei
paper length lungime a foii
paper name nume al foii; nume al hârtiei
paper offset decalaj; ofset
paper orientation orientare a hârtiei
paper output cover capac al tăvii de ieşire
paper problem problemă generată de hârtie
paper size dimensiune a hârtiei; mărime a hârtiei; format de foaie
paper size format al hârtiei
paper source sursă de alimentare (cu hârtie)
paper tape bandă perforată
paper tape punch(er) perforator de bandă
paper tape reader lector de bandă perforată
paper tray tavă pentru hârtie, tavă de alimentare
paper tray size format al tăvii de alimentare
paper type tip de hârtie
paper width lăţime a foii
paperless office birou fără hârtii
paper-white monitor monitor alb-negru
paradigm model; paradigmă
Paradox program pentru baze de date
paragraph paragraf
paragraph alignment aliniere a paragrafelor
paragraph alignment style stil pentru alinierea paragrafelor
paragraph border options opţiuni pentru cadrele paragrafelor
paragraph formatting formatare a paragrafelor
paragraph mark marcaj/simbol/semn de paragraf
paragraph number număr de paragraf
paragraph style stil de paragraf
paragraph text text al paragrafului; paragraf de text
parallel (în) paralel
parallel adder sumator paralel
parallel addition adunare paralelă
parallel algorithm algoritm paralel
parallel buffer bufer paralel
parallel cable cablu paralel
parallel columns coloane paralele
parallel computer calculator paralel
parallel connection legătură în paralel; legătură prin cablu paralel
parallel data transmission transmisie paralelă
parallel distributed processing prelucrare paralelă distribuită
parallel execution execuţie paralelă
parallel input/output (PIO) intrare-ieşire paralelă
parallel interface interfaţă paralelă
parallel modem modem paralel
parallel operation funcţionare în paralel
parallel port port paralel
parallel port interface interfaţă de port paralel
parallel port mode mod port paralel
parallel print device dispozitiv de tipărire paralel/ cu port paralel
parallel printer imprimantă paralelă
parallel printer port port de imprimantă paralel
parallel processing prelucrare/execuţie paralelă
parallel processor procesor paralel
parallel run execuţie în paralel
parallel serial converter adaptor/convertor paralel-serial
parallel transmission transmisie paralelă/în paralel
parallel-to-serial converter adaptor/convertor paralel-serial
parameter parametru
parameter association asociere de parametri
parameter combination combinaţie de parametri
parameter error eroare de parametru
parameter filter filtru cu parametri
parameter format format de parametru
parameter ID identificator de parametru
parameter passing transferare/transmitere a unui parametru
parameter problems probleme de parametru
parameter prompt solicitare a unui parametru
parameter query interogare cu parametri
parameter RAM memorie RAM cu parametri
parameter transfer transfer al parametrilor
parameter value valoare a parametrului
parameter word cuvânt parametru
parameterized query interogare parametrizată
parameterized SQL instrucţiuni SQL parametrizate
parameterized SQL statement instrucţiune SQL parametrizată
parent părinte; ascendent; superior
parent application aplicaţie ascendentă/de origine
parent certificate certificat ascendent
parent class clasă-părinte/ascendent
parent device dispozitiv ascendent
parent directory director-ascen-dent
parent domain domeniu-părinte/ascendent
parent file fişier-ascendent; fişier de origine
parent folder dosar-părinte/ascendent
parent frame cadru ascendent/principal/părinte
parent level nivel superior/ascendent
parent node nod-părinte/ascendent
parent page pagină principală/ascendent
parent process proces ascendent/părinte
parent record înregistrare-părinte/ascendent
parent window fereastră ascendent/părinte
parent-child ascendent-descendent, părinte-copil
parent-child linkages legături ascendent-descendent, legături părinte-copil
parenthesis paranteză
parenthesis free notation notaţie fără paranteze, notaţie predefinită
parenthesized exception declaration declaraţie de excepţie în paranteze
parity paritate
parity algorithm algoritm de paritate
parity bit bit de paritate/de verificare/de control
parity check verificare/controlare a parităţii
parity check digit cifră de paritate
parity checking verificare a parităţii
parity chip cip de paritate/paritar
parity drive unitate de paritate/paritară
parity error eroare de paritate
parity generator generator (de biţi) de paritate
parity information informaţii de paritate
parity memory memorie paritară
parity track pistă de paritate
parity-based fault tolerance scheme tehnică de fiabilizare prin informaţii de paritate
park a parca
park mode mod parcare
parked parcat
parse a analiza (morfologic); a separa datele
parse error eroare de analiză sintactică; eroare a analizorului sintactic
parser analizor de sintaxă; modúl de analiză sintactică
parsing derivare; analizare
parsing strings şiruri pentru analiză sintactică
partial backup copie de siguranţă parţială
partial carry transport parţial
partial colors culori parţiale
partial compression comprimare parţială/a unei părţi a hard-discului
partial content scan verificare parţială a conţinutului
partial correctness exactitate/corectitudine parţială
partial expedited data date parţiale accelerate
partial foreign key cheie străină parţială/trunchiată
partial list listă parţială
partial listing afişare a unei liste parţiale
partial name denumire parţială/trunchiată
partial name search căutare după denumire parţială/trunchiată
partial replication replicare/reproducere parţială
partial restorative auditing audit restaurator parţial
participate participare; implicare
partition partiţie, secţiune a discului, unitate logică a hard-discului//a partiţiona (hard-discul)
partition boot sector sector de iniţializare al partiţiei
partition information informaţii despre partiţii
partition table tabelă a partiţiilor; tabelă de partiţii
partitioned partiţionat
party line legătură de tip interfon
PAS extensie de fişier PASCAL
Pascal limbaj de programare de nivel înalt
pass through trecere
passed-by-reference transfer prin referinţă
passive matrix display afişaj cu matrice pasivă
passive search tool instrument de căutare pasiv
passive station staţie pasivă; post pasiv
passive termination terminare/încheiere/închidere pasivă
passive-matrix matrice pasivă
pass-through authentication autentificare de trecere
pass-through network connections legături de tranziţie inter-re-ţele
pass-through options opţiuni de trecere
pass-through security securitate cu transfer
pass-through security model model de securitate cu transfer
pass-through terminator terminator de trecere
password parolă; cod de acces
password aging învechire a parolei
password authentication autentificare a parolei
password authentication protocol (PAP) protocol de autentificare a parolei; protocol de identificare a parolei
password caching salvare a parolei; salvare în cache a parolelor
password checking legitimare, solicitare şi verificare a parolei utilizatorului
password confirmation confirmare a parolei
password confirmation field câmp de confirmare a parolei
password control control al parolelor
password database bază de date pentru parole
password dialog box casetă de dialog pentru parolă
password error eroare de parolă
password list listă de parole
password protect protejare prin parolă
password protected protejat prin parolă
password protection protejare prin parolă
password protection for private key protejare prin parolă a cheii private
password schemes proceduri/scheme de protejare prin parolă/ de parolare
password startup iniţializare cu parolă
password step pas/etapă de introducere a parolei
password text-input control control pentru scrierea/introducerea parolei
password uniqueness unicitate a parolei
password verification error eroare de verificare a parolei
password verification request solicitare de verificare a parolei
password-protect remote administration administrare de la distanţă parolată
password-protected protejat prin parolă
password-protected services servicii protejate prin parolă
password-secured site sit protejat prin parolă
paste a lipi; a insera
paste bomb bombă de transfer; text fără sens
paste insert lipire; inserare
pasteboard machetă de lucru
pastime timp de trecere
reparare; corectare; modúl de corecţie; cod/instrucţiune de corecţie, software de corecţie//a
patch rearanja; a corecta
patch file fişier de corecţie
patch set pachet de corecţie; set de eşantioane
patch upgrade upgrade „de corecţie”
patchwork documente documente compilate
path cale (de acces); contur
path length constraint limitare a lungimii căii
path name denumire a căii (de acces)
path prefix prefix pentru calea de acces
path properties proprietăţi ale căii de acces
path separator separator din calea de acces
path statement instrucţiune de cale
path tool instrument pentru contururi
pathname cale de acces
pattern model, textură
pattern analysis analiză a formelor/a modelelor
pattern classification clasificare a formelor/a modelelor
pattern dither model de superpoziţie/juxtapunere
pattern fill model de umplere
pattern generation generare a formelor
pattern recognition recunoaştere a modelului/formei
pattern segmentation segmentare a modelului
pattern string şir de model
pattern synthesis sinteză/generare a formelor/modelelor
pause pauză//a se opri
pause instruction instrucţiune de pauză
paused oprit
pausing oprire, întrerupere (temporară)
PBX (Private Branched Exchange) centrală (telefonică) privată
PC (Personal Computer) calculator personal
PC AT (Advanced Technology) calculator AT
PC Card placă PC Card
PC Card driver driver de placă PC
PC clone clonă după PC (IBM PC); calculator compatibil cu IBM PC
PC DOS sistem de operare DOS pentru PC-uri
PC net reţea de calculatoare personale
PC network reţea de calculatoare personale
PC speaker difuzor (intern) al calculatorului
PC XT (eXtended Technology) calculator XT
PCA (Public Key Algorithm) algoritm al criptosistemului cu cheie publică
PCB (Printed Circuit Board) placă cu circuite imprimate, placă PCB
PCCARD configuration configuraţie a plăcii PC Card
PC-compatible calculator compatibil cu IBM PC
PCD (Photo CD) extensie de fişier foto
PC-DOS sistem de operare pentru PC-uri
PCI (Peripheral Component Interconnect) standard PCI
PCI bus magistrală PCI
PCI device ID identificator de dispozitiv PCI
PCI local bus magistrală locală PCI
PCI slot slot PCI
PCL (Printer Control Language) limbaj de comandă pentru imprimante
PCM (Pulse Code Modulation) modulare a codurilor prin impulsuri
PCMCI (Personal Computer Memory Card International)
standard pentru plăci de extensie
PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface Adapter)
placă PCMCIA
PCMCIA bus magistrală PCMCIA
PCMCIA card cartelă PCMCIA
PCMCIA card reader lector de cartele PCMCIA
PCMCIA modem modem PCMCIA
PCMCIA modem card placă de modem PCMCIA
PCMCIA slot slot PCMCIA
PCMCIA socket soclu PCMCIA
p-code pseudocod
PCS (Print Contrast Signal) semnal de contrast
PCT (Personal Communications Technology) format de fişier Macintosh PICT
PCX extensie de fişier grafic
PD (Port Driver) driver de port
PD (Port Driver) layer strat al driverelor de port
PD (Public Domain) domeniu public
PDA (Personal Digital Assistant) agendă computerizată
PDF (Portable Document Format) format de fişier Adobe
PDL (Page Description Language) limbaj de descriere a paginii
PDN (Public Data Network) reţea cu acces public
PDS (Portable Document Software) program pentru documente portabile
PE (Phase Encoding) variaţie a fazei
peak valoare maximă; vârf
peak use utilizare la maxim
peer computer calculator de nivel egal
peer page pagină (descendent) înrudită/de acelaşi nivel, pagină de nivel egal
peer relationship relaţie de egalitate
peer server server dintr-o reţea post-cu-post/peer-to-peer/cu legături directe
peer service serviciu direct
peer system sistem de nivel egal
peer-to-peer sistem post-cu-post/peer-to-peer, sistem de interconectare directă în reţea
peer-to-peer file transfer transfer de fişiere post-cu-post
peer-to-peer network reţea post-cu-post
pel (pixel) pel
pen peniţă; stilou; creion
pen acceleration accelerare a stiloului
pen color culoare a stiloului
pen computer calculator cu ecran tactil
pen computing utilizare a unui calculator cu ecran tactil
pen data date despre stilou
pen force apăsare a stiloului
pen palette paletă a stiloului
pen priority prioritate pentru stilou
pen set set de stilouri
pen type tip de stilou
pencil symbol simbol de creion
pending în curs
pending device driver error eroare de driver de dispozitiv
Pentium microprocesor Pentium; calculator Pentium
Pentium-ready (placă de bază) cu soclu Pentium
per seat pe loc (de muncă)
per seat licensing licenţă per unitate/per loc (de muncă)
per server licensing licenţă per server
percentage distribution chart diagramă cu distribuţie procentuală
percentage formatting formatare procentuală
perceptron perceptron, sistem pentru reproducerea funcţiei vizuale şi cerebrale
perform a executa
performance performanţă; caracteristici de performanţă; randament
performance attributes atribute de performanţă
performance counter contor de performanţă
performance date date/informaţii de performanţă
performance level nivel de performanţă
performance object obiect de performanţă
performance setting atribut/parametru de performanţă
performance tool instrument pentru măsurarea performanţelor
performance tuning optimizare a performanţelor
perfs manşete perforate
perimeter rectangle dreptunghi de delimitare
period punct; perioadă; interval de timp
periodic periodic
periodic broadcast routing protocol protocol de repartiţie/distribuţie pentru transmisiile/difuzările periodice
peripheral (dispozitiv/echipament) periferic
peripheral addressing adresare de periferic
peripheral component inter-face (PCI) interfaţă pentru componente periferice
peripheral component inter-face (PCI) expansion bus magistrală de extensie PCI
peripheral control unit unitate de control al perifericelor/de legătură
peripheral device dispozitiv/echipament periferic
peripheral equipment (dispozitive) periferice
peripheral event eveniment periferic
peripheral interface unit (PIU) unitate interfaţă de periferic
peripheral node nod periferic
peripheral transfer transfer periferic
Perl (Pract