Sunteți pe pagina 1din 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Sejarah Tahun 5 Anggerik


Pelajaran dan
Kelas
Tarikh 8 Julai 2019 (Selasa)
Jumlah Murid 27 orang
Tema/Tajuk Yang di-Pertuan Agong
Masa 12.00 – 1.00 pm (60 minit)
Standard 9.1 Jata Negara
Kandungan
Standard 9.1.1 Menyenaraikan lambang pada Jata Negara.
Pembelajaran
K9.1.4 Menyatakan kepentingan menghormati Jata Negara.

K9.1.5 Menyatakan Jata Negara sebagai lambang perpaduan.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

1. Menyatakan sekurang-kurangnya lima lambang pada Jata Negara


dengan betul.
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua kepentingan menghormati
Jata Negara.
3. Menyatakan dua aktiviti kemasyarakatan yang boleh mewujudkan
perpaduan antara kaum.
Aktiviti 1. Murid melengkapkan puzzle gambar Jata Negara
2. Murid membentangkan hasil kerja.
3. Murid membuat aktiviti cari kata mengenai kepentingan
menghormati Jata Negara.
4. Aktiviti Think, Pair & Share

EMK
Nilai Murni – Bekerjasama, Berani, Berusaha, Menghormati pemimpin
negara
KPS – Imaginasi dan Empati
KB – Menjana idea, Menghubung kait,
Elemen Kewarganegaraan - Kesetiaan

Tahap 1. Murid mengetahui Jata Negara sebagai lambang identiti negara.


Penguasaan
2. Murid memahami Jata Negara sebagai lambang identiti negara.

Bahan Bantu Gambar logo Proton, Maybank, FAM, Polis Diraja Malaysia (PDRM), sampul
Belajar
surat, kertas mahjong, puzzle bergambar Jata Negara, kad perkataan,
lembaran kerja.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK/PEDAGOGI CATATAN


Set Induksi (5 minit) Strategi : BBM:
Berpusatkan murid Gambar logo
1. Guru menunjukkan beberapa logo
yang mempunyai harimau sebagai Proton,
Teknik :
salah satu lambang yang terdapat di Maybank, FAM,
dalamnya.
2. Guru mengajukan soalan kepada Penyoalan Polis Diraja
murid. Malaysia
a) Adakah kamu pernah melihat Nilai :
logo-logo di hadapan? (PDRM)
b) Apakah logo-logo yang terdapat di -Berusaha
hadapan ini?
c) Adakah terdapat persamaan KB:
antara logo-logo tersebut?
3. Guru mengaitkan jawapan murid -Menjana idea
dengan isi pelajaran pada hari ini

Aktiviti 1 (25 minit) BBM:


Strategi
Kertas mahjong,
1. Guru memberi sedikit penerangan
-Berpusatkan murid sampul surat,
mengenai Jata Negara sebelum
puzzle gambar
memulakan aktiviti berkumpulan.
Nilai Murni: jata negara, kad
2. Murid dibahagikan kepada beberapa
perkataan
kumpulan. - Bekerjasama
3. Setiap kumpulan diberikan sehelai
KB:
kertas mahjong dan sampul surat
berisi puzzle jata Negara dan kad -Mengenal pasti
perkataan.
4. Setiap kumpulan diberi masa untuk -Menghubungkait
melengkapkan puzzle dan kad
perkataan bagi lambang jata Negara
dengan betul.
5. Guru meminta setiap kumpulan
mempersembahkan hasil kerja
masing-masing di hadapan kelas.
6. Murid dan guru menyemak jawapan
bersama-sama.
7. Murid diminta menyenaraikan
lambang-lambang yang terdapat
dalam buku latihan

Aktiviti 2 (15 minit) Strategi Lembaran kerja


1. Murid berada dalam kumpulan yang -Berpusatkan murid cari kata
sama. dan guru
2. Setiap kumpulan diberikan sehelai KPS:
kertas cari kata tentang kepentingan -Membuat interpretasi
menghormati jata negara. Nilai Murni:
3. Murid diberi masa untuk mencari dan -Bekerjasama
mengisi perkataan yang betul. -Berani
4. Murid dan guru menyemak jawapan
bersama-sama.

Aktiviti 3 (10 minit) Strategi


1. Guru membahagikan murid secara -Berpusatkan murid
berpasangan. Nilai
2. Guru meminta setiap pasangan - Bekerjasama
memikirkan satu aktiviti - Menghormati
kemasyarakatan yang dapat pemimpin negara
memupuk perpaduan. KB
3. Guru meminta setiap pasangan
- Menjana idea
menulis jawapan mereka pada peta
konsep yang telah dilukis oleh guru
pada papan putih.
4. Guru menyemak jawapan murid.
Penutup (5 minit) Nilai : BBM:
1. Guru meminta murid merumus isi Taat setia kepada Lembaran kerja
pembelajaran hari ini. pemimpin
2. Guru memberi maklum balas terhadap
hasil rumusan murid.
3. Guru memberi lembaran kerja sebagai
pengukuhan.