Sunteți pe pagina 1din 9

Situații financiare consolidate

Obiectiv: Stabilirea principiilor de prezentare și întocmire a situațiilor financiare consolidate atunci când o
entitate controlează una sau mai multe alte entități. În consecință, o entitate (societatea mamă) care
controlează una sau mai multe alte entități (filiale) trebuie să prezinte situații financiare consolidate.

Controlul reprezintă capacitatea de a controla politicile financiare şi de exploatare ale unei entităţi
pentru a obţine beneficii din activităţile acesteia. Societatea mamă trebuie să întocmească situații financiare
consolidate utilizând politici contabile uniforme pentru tranzacții și evenimente asemănătoare în
circumstanțe similare. Consolidarea unei entități în care s-a investit trebuie să înceapă la data la care
investitorul a obținut controlul și trebuie să înceteze când investitorul pierde controlul entității în care s-a
investit. Societatea mamă trebuie să prezinte interesele care nu controlează în situația poziției financiare
consolidată, în cadrul capitalurilor proprii, separat de capitalurile proprii ale proprietarilor societății mamă.
Modificările participațiilor unei societăți mamă în capitalurile proprii ale unei filiale care nu au drept rezultat
pierderea controlului de către societatea mamă asupra filialei reprezintă tranzacții de capitaluri proprii
(adică, tranzacții cu proprietarii, în calitatea lor de proprietari).

Dacă o societate mamă pierde controlul asupra unei filiale, societatea mamă:

(a) va derecunoaște activele și datoriile fostei filiale din situația poziției financiare consolidate;

(b) va recunoaște orice investiție nerepartizată în fosta filială la valoarea justă a acesteia atunci când a
pierdut controlul și va contabiliza ulterior aceste investiții și valorile datorate de sau către fosta filială în
conformitate cu IFRS-urile relevante. Acea valoarea justă trebuie considerată valoarea justă la momentul
recunoașterii inițiale a unui activ financiar în conformitate cu IFRS 9 sau, dacă este cazul, costul la
recunoașterea inițială a unei investiții într-o entitate asociată sau într-o asociere în participație;

(c) recunoaște câștigul sau pierderea asociate cu pierderea controlului, atribuibile fostului interes majoritar.

Metoda utilizată pentru consolidare este metoda integrării globale.Etapele necesare consolidării
conturilor prin metoda integrării globale sunt:
(i) efectuarea înregistrărilor în partidă dublă în jurnalul consolidat afectând separat, atât bilanţul cât şi
contul de profit şi pierdere;
(ii) întocmirea tabloului de consolidare;
(iii) completarea situaţiilor financiare consolidate.

1
Studiu de caz
Pe data de 31 ianuarie N societatea comercială Miramar SA cu sediul în Bucureşti achiziţionează 75% din
cele 17.500 de acţiuni ordinare (valoare nominală 100 MDL) ale societăţii comerciale Fidelis SA cu sediul
în Chişinău. Costul acţiunilor achiziţionate este de 500.000 RON. În vederea conversiei situaţiilor financiare
şi a întocmirii situaţiilor financiare consolidate ale Miramar SA sunt necesare următoarele informaţii:
Tabelul nr. 1
Bilanţ la momentul achiziției
MIRAMAR MIRAMAR
FIDELIS FIDELIS MIRAMAR
înainte de achiziția lui după achiziția lui
Denumirea elementului la 31.01.N la 31.12.N la 31.12.N
FIDELIS FIDELIS
(mii MDL) (mii MDL) (mii RON)
(mii RON) (mii RON)
0 1 2 3 4 5
A. Active imobilizate 870 1.659 2.159 2.790 2.300
Imobilizări necorporale 670 359 359 630 300
Imobilizări corporale 1.300 1.300 1.960 1.500
Imobilizări financiare 200 0 500 200 500
B. Active circulante 1.985 1.379 1.079 1.455 1.179
Stocuri 450 550 550 640 550
Creanţe 570 224 224 520 324
Investiţii pe termen scurt 170 195 195 170 195
Casa şi conturi la bănci 795 410 110 125 110
C. Cheltuieli în avans 120 50 50 120 50
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 105 310 310 105 214
E. Active circulante nete = B+C-D-I 1880 1.090 790 1.470 990
F. Total active minus datorii curente= A+E 2.750 2.750 2.950 4.260 3290
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 100 548 748 1.145 629
H. Provizioane 0 88 88 15 69
I. Venituri în avans 120 28 28 0 25
Total active-total datorii 2.650 2.114 2.114 3.100 2.592
J. Capital şi rezerve 2.650 2.114 2.114 3.100 2.592
Capital subscris 1.750 500 500 1.750 500
Rezerve 500 100 100 500 100
Rezultatul reportat 400 1.514 1.514 400 1.514
Rezultatul exercițiului 0 0 0 450 478
Tabelul nr. 2
Cont de profit și pierdere a 31 decembrie N
Denumirea elementului FIDELIS MIRAMAR
Sume (mii MDL) Sume (mii RON)
0 1 2
Cifra de afaceri netă 8.115 6.684
Venituri aferente costului stocurilor producției obținute 300 149
Venituri din producţia imobilizată 0 1.520
Alte venituri din exploatare 800 0
Venituri din exploatare - total 9.215 8.353
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 1.400 1.578
Alte cheltuieli din afară 640 356
Cheltuieli privind mărfurile 820 1.158
Cheltuieli cu personalul: 5.165 3.974
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 180 270
Ajustarea valorii activelor circulante 40 0
Alte cheltuieli de exploatare 320 148
Cheltuieli din exploatare - total 8.565 7.484
Rezultat din exploatare 650 869
Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate 55 0
Venituri din dobânzi şi alte venituri similare 30 23
Venituri financiare - total 85 23
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare 0 0
Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli similare 165 190
Cheltuieli financiare - total 165 190
Rezultat financiar -80 -167
Rezultat curent 570 702
Impozitul pe profit 120 224
Rezultatul exerciţiului 450 478

2
Cursurile valutare necesare conversiei situaţiilor financiare sunt următoarele:
Data Curs valutar (RON/MDL)
31.01.N 0,2422
31.12.N 0,2490
Cursul mediu N 0,2450
Cota de impozit pe profit este de 16%.
Se cere:
a) Efectuați conversia situațiilor financiare;
b) Întocmiți situațiile financiare consolidate.
Soluție:
a) Conversia situațiilor financiare
a.1.) La data achiziției:
Pentru toate elementelor se ia în calcul cursul valutar de la data achiziției.
Tabelul nr. 3
Fidelis S.A.
Bilanţ la achiziţie
Denumirea elementului Sume (mii MDL) RON/MDL Sume (mii RON)
0 11
2 3=1*2
A. Active imobilizate 870 211
Imobilizări necorporale 670 0,2422 162
Imobilizări financiare 200 0,2422 49
B. Active circulante 1.985 480
Stocuri 450 0,2422 109
Creanţe 570 0,2422 138
Investiţii pe termen scurt 170 0,2422 41
Casa şi conturi la bănci 795 0,2422 192
C. Cheltuieli în avans 120 0,2422 29
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 105 0,2422 25
E. Active circulante nete* 1880 0,2422 455
F. Total active minus datorii curente** 2.750 0,2422 666
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 100 0,2422 24
H. Provizioane 0 0
I. Venituri în avans 120 0,2422 29
Total active-total datorii*** 2.650 642
J. Capital şi rezerve 2.650 642
Capital subscris 1.750 0,2422 424
Rezerve 500 0,2422 121
Rezultatul reportat 400 0,2422 97

a.2.) La 31 decembrie N

Utilizarea metodei cursului de închidere pentru conversia situaţiilor financiare implică mai întâi
retratarea informaţiilor prezentate în contul de profit şi pierdere şi ulterior a celor din bilanţ. Elementul de
legatură îl reprezintă rezultatul exerciţiului financiar exprimat în moneda societaţii-mamă, informaţie ce
este preluată din contul de profit şi pierdere în bilanţ. În bilanţul convertit în moneda societaţii mamă, la
nivelul capitalurilor proprii, apar diferenţele de conversie determinate pe baza respectării egalitaţii bilanţiere
(Activ – Datorii = Capitaluri proprii).

11
Informații preluate din Tabelul nr. 1, coloana 1.

3
Tabelul nr. 4
Fidelis S.A.
Contul de profit şi pierdere al exerciţiului încheiat la 31 Decembrie N
Denumirea elementului Sume (mii MDL) RON/MDL Sume (mii RON)
0 12
2 3=1*2
Cifra de afaceri netă 8.115 0,2450 1.988
Venituri aferente costului stocurilor producției obținute 300 0,2450 74
Venituri din producţia imobilizată 0 0
Alte venituri din exploatare 800 0,2450 196
Venituri din exploatare - total 9.215 2.258
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 1.400 0,2450 343
Alte cheltuieli din afară 640 0,2450 157
Cheltuieli privind mărfurile 820 0,2450 201
Cheltuieli cu personalul: 5.165 1.265
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 180 0,2450 44
Ajustarea valorii activelor circulante 40 0,2450 10
Alte cheltuieli de exploatare 320 0,2450 79
Cheltuieli din exploatare - total 8.565 2.099
Rezultat din exploatare 650 159
Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate 55 0,2450 13
Venituri din dobânzi şi alte venituri similare 30 0,2450 7
Venituri financiare - total 85 21
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare 0 0
Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli similare 165 0,2450 40
Cheltuieli financiare - total 165 40
Rezultat financiar -80 -20
Rezultat curent 570 139
Impozitul pe profit 120 0,2450 29
Rezultatul exerciţiului financiar 450 110
Rezultatul pe acţiune:
- de bază (MDL/RON) 25,71 6,28
- diluat (MDL/RON) 25,71 6,28
Tabelul nr. 5
Fidelis S.A.
Bilanţ la 31 decembrie N
Denumirea elementului Sume (mii MDL) RON/MDL Sume (mii RON)
0 13
2 3=1*2
A. Active imobilizate 2.790 695
Imobilizări necorporale 630 0,2490 157
Imobilizări corporale 1.960 0,2490 488
Imobilizări financiare 200 0,2490 50
B. Active circulante 1.455 362
Stocuri 640 0,2490 159
Creanţe 520 0,2490 129
Investiţii pe termen scurt 170 0,2490 42
Casa şi conturi la bănci 125 0,2490 31
C. Cheltuieli în avans 120 0,2490 30
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 105 0,2490 26
E. Active circulante nete 1.470 0,2490 366
F. Total active minus datorii curente 4.260 0,2490 1.061
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 1.145 0,2490 285
H. Provizioane 15 0,2490 4
I. Venituri în avans 0 0
Total active-total datorii 3.100 772
J. Capital şi rezerve (Capitaluri proprii) 3.100 772
Capital subscris 1.750 0,2422 424
Diferențe de curs valutar din conversie 204
Rezerve 500 0,2422 121
Rezultatul reportat 400 0,2422 97
Rezultatul exerciţiului 450 1105

2
Informații preluate din Tabelul nr. 2, coloana 1.
3
Informații preluate din Tabelul nr. 1, coloana 4.
4 Calculat pe baza egalității fundamentale Active – Datorii = Capitaluri proprii, diferențele din reevaluare reprezentând elementul
necunoscut din această ecuație.
4
Diferenţele din conversie de 20.000 RON (din tabelul nr. 5, coloana 3) se explică prin variaţia
cursului valutar aferentă activului net la 1 ianuarie N, corectată cu variaţiile survenite între această dată şi
sfârşitul exerciţiului şi prin variaţia cursului valutar aferentă rezultatului exerciţiului N (între cursul mediu
anual şi cursul de la sfârşitul exerciţiului): 2.650.000 * (0,2490-0,2422) + 450.000 * (0,2490-0,2450) =
18.156 – 136 + 1.800 = 19.820 RON ~ 20.000 RON6.
b) Întocmirea situațiilor financiare consolidate.
Etapele necesare consolidării conturilor prin metoda integrării globale sunt:
(i) efectuarea înregistrărilor în partidă dublă în jurnalul consolidat afectând separat, atât bilanţul cât şi
contul de profit şi pierdere;
(ii) întocmirea tabloului de consolidare;
(iii) completarea situaţiilor financiare consolidate.
b.1.) La data achiziției:
Exemplul următor urmează prevederile IFRS 10 (par. 47) care consideră fondul comercial rezultat
din achiziţia unei operaţiuni în stăinătate ca aparţinând acelei operaţiuni, fiind deci parte a investiţiei nete a
societăţii-mamă. Reamintim că investiţia netă este supusă variaţiei cursului valutar între începutul şi sfârşitul
exerciţiului. Asemenea oricărui activ al operaţiunii din străinătate, fondul comercial va fi convertit la cursul
de închidere. Conform IFRS 10 (par. 33), care adoptă perspectiva entităţii economice în procedura de
integrare globală, prezentăm interesele care nu controlează în capitalurile proprii totale, separat de
capitalurile societăţii-mamă.
(i) efectuarea înregistrărilor în partidă dublă în jurnalul consolidat afectând separat, atât bilanţul cât şi
contul de profit şi pierdere:
a. În bilanţ, eliminarea acțiunilor deținute la filiale deţinute de societatea Miramar la societatea Fidelis:
423.850 Capital social /Fidelis = Acțiuni deținute la filiale /Fidelis 500.000
121.100 Rezerve/ Fidelis Interese care nu controlează 160.458
96.880 Rezultat reportat/ Fidelis
18.628 Fond comercial*
Capitalul propriu al filialei la data achiziţiei este eliminat contra costului acțiunilor deținute la filiale
Fidelis. Un sfert din capitalurile proprii se transferă la interese care nu controlează; diferenţa dintre costul
acțiunilor (500.000 RON) şi fracţiunea de 75% deţinută din capitalurile proprii generează, în acest caz, o
diferenţă pozitivă din achiziţie (fond comercial sau goodwill), inclusă în imobilizările necorporale.
*500.000 – 75% * (423.850 + 121.100 + 96.880) = 18.627,5 RON ~ 18.628 RON
b. În bilanţ, transferul rezervelor societăţii Miramar la rezerve consolidate:
100.000 Rezerve/ Miramar = Rezerve consolidate 100.000
c. În bilanţ, transferul rezultatului reportat al societăţii Miramar la rezultat reportat consolidat:
1.544.000 Rezultat reportat /Miramar = Rezultat reportat consolidat 1.544.000

5
Preluat din contul de profist și pierdere.
6
Dat fiind faptul că bilanţul a fost intocmit în mii RON, diferenţa apărută are drept cauză rotunjirile făcute în momentul întocmirii
acestuia.
5
(ii) întocmirea tabloului de consolidare:
Tabelul nr. 6
Tablou de consolidare pentru bilanţ
mii RON
Denumirea elementului Miramar Fidelis Total Corecţii Cont consolidat
0 17 28 3=1+2 4 5=3+/-4
Imobilizări necorporale 359 162 521 a + 19 540
Imobilizări corporale 1.300 0 1.300 - 1.300
Imobilizări financiare 500 49 549 a - 500 49
Stocuri 550 109 659 - 659
Creanţe 224 138 362 - 362
Investiții pe termen scurt 195 41 236 - 236
Casa şi conturi la bănci 110 192 302 - 302
Cheltuieli în avans 50 29 79 - 79
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 310 25 335 - 335
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 748 24 772 - 772
Provizioane 88 0 88 88
Venituri în avans 28 29 57 - 57
Capital subscris 500 424 924 a - 424 500
Rezerve a - 121
100 121 221 b - 100 0
Rezerve consolidate 0 0 0 b + 100 100
Rezultatul reportat a - 97
1.514 97 1.611 c - 1.514 0
Rezultatul reportat consolidat 0 0 c + 1.514 1.514
Interese care nu controlează 0 0 0 a + 161 161

(iii) completarea situaţiilor financiare consolidate:


Tabelul nr. 7
Bilanţul grupului Miramar la data achiziţiei
Denumirea elementului Valori (mii RON)
0 19
A. Active imobilizate 1.889
Imobilizări necorporale 540
Imobilizări corporale 1.300
Imobilizări financiare 49
B. Active circulante 1.589
Stocuri 659
Creanţe 362
Investiţii pe termen scurt 236
Casa şi conturi la bănci 302
C. Cheltuieli în avans 79
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 335
E. Active circulante nete 1.246
F. Total active minus datorii curente 3.135
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 772
H. Provizioane 88
I. Venituri în avans 57
Total active-total datorii 2.275
J. Capital şi rezerve 2.275
Capital subscris 500
Rezerve consolidate 100
Rezultatul reportat consolidat 1.514
Interese care nu controlează 161

7
Informații preluate din Tabelul nr. 1, coloana 3.
8
Informații preluate din Tabelul nr. 3, coloana 3.
9
Sumele sunt determinate pe baza celor din Tabelul nr. 6, coloana 5.
6
b.2.) La data consolidării:
(i) efectuarea înregistrărilor în partidă dublă în jurnalul consolidat afectând separat, bilanţul şi contul de
profit şi pierdere:
a. În bilanţ, eliminarea acțiunilor deținute la filiale deţinute de societatea Miramar la societatea Fidelis:
423.850 Capital social/ Fidelis = Acțiuni deținute la filiale/ Fidelis 500.000
121.100 Rezerve /Fidelis Rezultat consolidat 82.688
96.880 Rezultat reportat/ Fidelis Interese care nu controlează** 188.020
110.250 Rezultatul exerciţiului /Fidelis
18.628 Fond comercial*
*500.000 – 75% * (423.850 + 121.100 + 96.880) = 18.627,5 RON ~ 18.628 RON

Rezultatul exerciţiului /Fidelis din anul N se cuvine:


-acţionarilor societăţii mamă 75%* 110.250=82.687,5 RON~82 RON

- intereselor care nu controlează 25%* 110.250 = 27.562,5 RON~ 28 RON


**reprezintă interese care nu controlează la data achiziţiei + partea din creşterea de profit ulterior
achiziţiei=160.458+25%*110.250=188.020,5 RON
b. În bilanţ, partajul diferenţei de conversie:
19.820 Diferențe de curs valutar din = Diferențe de curs valutar din 14.865
conversie/Fidelis conversie consolidate
Interese care nu controlează 4.955
c.În bilanţ, înregistrarea diferenţei de conversie aferentă fondului comercial (IAS 21, par. 47):
523 Fond comercial = Diferențe de curs valutar din 523
conversie/Fond comercial
Fond comercial reexprimat în moneda filialei (MDL) = 18.628/0,2422 = 76.911,64 MDL ~ 76.912 MDL
Diferenţa de conversie aferentă fondului comercial= 76.912*(0,2490-0,2422) = 523 RON
d. În bilanţ, partajul diferenţei de conversie aferentă fondului comercial:
523 Diferențe de curs valutar din = Diferențe de curs valutar din 392
conversie/Fond comercial conversie consolidate
Interese care nu controlează 131
e. În contul de profit şi pierdere, partajul rezultatului societăţii Fidelis:
82.688 Rezultal consolidat = Rezultatul exerciţiului /Fidelis 110.250
27.562 Rezultatul aferent intereselor care
nu controlează
f. În bilanţ, transferul rezervelor societăţii Miramar la rezerve consolidate:
100.000 Rezerve/ Miramar = Rezerve consolidate 100.000
g. În bilanţ, transferul rezultatului reportat al societăţii Miramar la rezultat reportat consolidat:
1.514.000 Rezultat reportat /Miramar = Rezultat reportat consolidat 1.514.000
h. În bilanţ, transferul rezultatului societăţii Miramar la rezultat consolidat:
478.000 Rezultat /Miramar = Rezultat consolidat 478.000
i. În contul de profit şi pierdere, transferul rezultatului societăţii Miramar la rezultat consolidat:
478.000 Rezultat consolidat = Rezultatul exerciţiului /Miramar 478.000

7
(ii) întocmirea tabloului de consolidare:
Tabelul nr. 8
Tablou de consolidare pentru contul de profit şi pierdere
Denumirea elementului Miramar Fidelis Total Corecţii Cont consolidat
0 1 2 3 = 1+2 4 5=3+/-4
Cifra de afaceri netă 6.684 1.988 8.672 - 8.672
Venituri aferente costului stocurilor producției obținute 149 74 223 - 223
Venituri din producţia imobilizată 1.520 196 1.716 - 1.716
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 1.578 343 1.921 - 1.921
Alte cheltuieli din exploatare 356 193 549 - 549
Cheltuieli privind mărfurile 1.158 201 1.359 - 1.359
Cheltuieli cu personalul 3.974 1.265 5.239 - 5.239
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 270 44 314 - 314
Ajustarea valorii activelor circulante 0 10 10 - 10
Alte cheltuieli de exploatare 148 43 191 - 191
Rezultat din exploatare 869 159 1.028 - 1.028
Venituri din alte investiții şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate 0 13 13 - 13
Venituri din dobânzi şi alte venituri similare 23 7 30 - 30
Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli similare 190 40 230 - 230
Rezultat financiar -167 -20 -187 - -187
Rezultat curent 702 175 877 - 877
Impozitul pe profit 224 29 253 - 253
Rezultatul exerciţiului financiar e - 110
478 110 588 i - 478 0
Rezultatul ansamblului consolidat e + 110
0 0 0 i +478 588
Partea din rezultat ce revine intereselor care nu controlează 0 0 0 e + 28 28
Partea din rezultat ce revine acţionarilor societăţii mamă (Rezultatul consolidat) e + 82
0 0 0 i + 478 560
Tabelul nr. 9
Tablou de consolidare pentru bilanţ
Denumirea elementului Miramar Fidelis Total Corecţii Cont
consolidat
0 1 2 3=1+2 4 5=3+/-4
Imobilizări necorporale a +19
300 157 457 c +0,5 476,5
Imobilizări corporale 1.500 488 1.988 - 1.988
Imobilizări financiare 500 50 550 a - 500 50
Stocuri 550 159 709 - 709
Creanţe 324 129 453 - 453
Investiţii financiare pe termen scurt 195 42 237 - 237
Casa si conturi la bănci 110 31 141 - 141
Cheltuieli în avans 50 30 80 - 80
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 214 26 240 - 240
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 629 285 914 - 914
Provizioane 69 4 73 - 73
Venituri în avans 25 0 25 - 25
Capital subscris 500 424 924 a - 424 500
Rezerve a - 121
100 121 221 f - 100 0
Rezerve consolidate 0 0 0 f + 100 100
Diferențe de curs valutar din conversie 0 20 20 b -20 0
Diferențe de curs valutar din conversie consolidate b +15
0 0 0 d +0,4 15,4
Diferențe de curs valutar din conversie aferente fondului comercial c + 0,5
0 0 0 d - 0,5 0
Rezultatul reportat a - 97
1.514 97 1.611 g - 1.514 0
Rezultatul reportat consolidat 0 0 0 g +1.514 1.514
Rezultatul exerciţiului financiar a - 110
478 110 588 h - 478 0
Partea din rezultat ce revine acţionarilor societăţii mamă (Rezultatul consolidat - din contul de a + 82
profit şi pierdere) 0 0 0 h 478 560
Interese care nu controlează a + 188
b +5
0 0 0 d + 0,1 193,1

8
(iii) completarea situaţiilor financiare consolidate:
Tabelul nr. 10
Contul de profit şi pierdere consolidat al grupului Miramar la 31 decembrie N
Denumirea elementului Sume (mii RON)
0 110
Cifra de afaceri netă 8.672
Venituri aferente costului stocurilor producției obținute 223
Producţia imobilizată 0
Alte venituri din exploatare 1.716
Venituri din exploatare – total 10.611
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 1.921
Alte cheltuieli din afară 513
Cheltuieli privind mărfurile 1.359
Cheltuieli cu personalul 5.239
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 314
Ajustarea valorii activelor circulante 10
Alte cheltuieli de exploatare 227
Cheltuieli din exploatare – total 9.583
Rezultat din exploatare 1.028
Venituri din alte investiții şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate 13
Venituri din dobânzi şi alte venituri similare 30
Venituri financiare – total 43
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare 0
Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli similare 230
Cheltuieli financiare – total 230
Rezultat financiar -187
Rezultat curent 877
Impozitul pe profit 253
Rezultatul ansamblului consolidat 588
Partea din rezultat ce revine intereselor care nu controlează 28
Partea din rezultat ce revine acţionarilor societăţii mamă (Rezultatul consolidat) 560
Rezultatul pe acţiune:*
- de bază 5,60
- diluat 5,60
*presupunând 100.000 de acţiuni ordinare Miramar a 5 RON valoare nominală fiecare.
Tabelul nr. 11
Bilanţul consolidat al grupului Miramar la 31 decembrie N
Denumirea elementului Sume (mii RON)
0 111
A. Active imobilizate 2.514,5
Imobilizări necorporale 476,5
Imobilizări corporale 1.988
Imobilizări financiare 50
B. Active circulante 1.540
Stocuri 709
Creanţe 453
Investiții pe termen scurt 237
Casa si conturi la bănci 141
C. Cheltuieli în avans 80
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 240
E. Active circulante nete 1.355
F. Total active minus datorii curente 3.869,5
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 914
H. Provizioane 73
I. Venituri în avans 25
Total active-total datorii 2.882,5
J. Capital şi rezerve 2.882,5
Capital subscris 500
Diferențe de curs valutar din conversie consolidate 15,4
Rezerve consolidate 100
Rezultatul reportat consolidat 1.514
Partea din rezultat ce revine acţionarilor societăţii mamă (Rezultatul consolidat - din contul de profit şi pierdere) 560
Interese care nu controlează 193,1

10
Sumele sunt determinate pe baza celor din Tabelul nr. 8, coloana 5.
11
Sumele sunt determinate pe baza celor din Tabelul nr. 9, coloana 5.
9

S-ar putea să vă placă și