Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA privind Prelucrarea datelor cu cracter personal

la CONTRACTUL DE CAZARE NR.269/14.07.2019

Prestatorul, CORBU GOLF S.R.L., cu sediul social in Sat Corbu, Comuna Corbu, Cc590, ZONA PESCARIE, Jud.
Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pelanga Tribunalul Constanta sub nr. J13/910/2016,
avand C.U.I. RO 35917414, prelucreaza date cu caracter personal (“Datele”) apartinand Beneficiarului cu
respectarea dispozitiilor legale si a principiilor generale aplicabile in domeniul protectieidatelor cu caracter
personal, respectiv: legalitatea, corectitudinea si transparenta, limitarea la scopul specific, minimizareadatelor,
acurateteadatelor, limitareastocarii, integritatesiconfidentialitatesiresponsabilitate, in scopulderulariiprezentului
Contract, respectivfurnizareaserviciilor de cazare.

In acestescop, PrestatorulpoateprelucraDate apartinandBeneficiarului, dupacaz, precum: numesiprenume,


seriesinumar act de identitate, inclusivcopiacartii de identitate, cod numeric personal, data nasterii, sexul, date de
sanatate (dacavaexista un intereslegitimpentruprelucrareaacestorasauvor fi solicitate de dispozitiilelegale),
contbancar, numar de telefon, email, ID retele de socializare, imagine, fotografie, ID card acces, unitatea de
invatamant, numar de inmatriculareautoturism, tipulsiculoareaacestuia, precumsinumelesiprenumele, datele de
contact, contulbancarapartinandparintilor/membrilor de familieaiBeneficiarului, iar in situatia in care
Beneficiarulutilizeazaformularele de comunicare online puse la dispozitie de catrePrestator, acesta din
urmavaprelucra in plus date precumadresa IP, tipulbrowseruluifolosit, tipul device-uluifolosit.

Temeiuljuridic al prelucrariiDateloreste, in principal, executareaprezentului Contract (art. 6 alin. 1 lit. b) din


Regulamentul nr. 679/2016), darsiconsimtamantulBeneficiaruluiatuncicandacestaestenecesar (art. 6 alin. 1 lit. a)
din Regulament), precumsiinteresullegitim al Prestatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament in
situatiaprelucrariiDatelor in scopulasigurariisecuritatiibunurilor, spatiilorsipersoanelor, al derulariicomunicarilor
cu Beneficiarul, inclusiv al celor on-line sau al realizarii de diverse sondaje in randulbeneficiarilor cu privire la
calitateaserviciilorprestate de catrePrestatorsimodul in care acestea pot fi imbunatatite.

Datele nu vor fi dezvaluite de catrePrestatorniciuneitertepersoane, cu exceptiafurnizorilorPrestatorului care


presteaza diverse serviciicatreacesta, precumfurnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de paza,
consultantijuridici, financiari, furnizori de servicii de cercetare de piatasi marketing sialtiprestatori care, data
fiindnaturaserviciiloroferite, au nevoiesacunoascaanumite Date ale Beneficiarului. Prestatorul se vaasigura, in
fiecaresituatie in parte, ca accesulpe care ilvaacordaacestorava fi cu respectareaprincipiuluiminimizariidatelor,
asaincat nu le vor fi dezvaluitemaimulte Date decatcele strict necesareprestariiserviciilor respective
sidoarpentruperioadaprestariiacestora. DateleBeneficiaruluiarputea fi dezvaluitesiautoritatilorpublice in
cazulunui control, al aparitieiunui incident sau in oricealtesituatii in care oastfel de dezvaluireesteimpusa de
dispozitiilelegalesau de anumite circumstance de fapt (ex: savarsirea de infractiuni, contraventii etc.).
Datelevor fi prelucrate de catrePrestatorpetoatadurataprezentului Contract, iardupaaceastavor fi
stocateatatatimp cat va fi necesarpentruaparareadrepturilorPrestatorului in
cazulaparitieiuneisituatiilitigioasesi/sauatatatimp cat o dispozitielegalaimpune un anumittermen de stocare a
acestora.
Beneficiarul are urmatoareledrepturi:
- de a solicitaPrestatoruluiacces la Date, precumsi de a solicitarectificareaacestora.
BeneficiarulvacomunicaPrestatorului, faraintarziere, oricemodificari ale Datelor sale,
prelucrareaDatelorfurnizatesi care nu maisunt de actualitateurmand a exonera de
raspunderePrestatorul in situatiautilizariiacestora.
- dreptul de accespresupunedreptuldvs. de a obtine o confirmare din parteaPrestatorului ca prelucreaza
date cu caracter personal cevaapartin, precumsiinformatii cu privire la: scopulprelucrarii, categoriile de
date prelucrate, destinatariiacestora, perioada de stocare a datelor, existentadreptului de a
solicitaPrestatoruluirectificareasaustergereadatelor, restrictionareaprelucrariisau a dreptului de
opozitie, a dreptului de a depune o plangere in fata uneiautoritati de supraveghere, dacaexista un
procesdecizionalautomatizat, respectivdacasuntluatedeciziidoar ca urmare a prelucrarii automate de
date cu caracter personal, dacadatelesunttransferatecatretaritertesicegarantii au fostimplementate de
catrePrestatorpentru a se asigurasecuritateadatelortransferate;
- de a solicitastergereaDatelor, de a vaopuneprelucrarii, de a varetrageconsimtamantul, cu mentiunea ca
retragereaconsimtamantului nu vaafectatalegalitateaprelucrariiefectuatapebazaacestuiconsimtamant,
inainte de retragereaacestuia;
- de a solicitarestrictionareaprelucrariipana la efectuarearectificariidatelorsau, in masura in care
vaopunetiprelucrarii, pana la momentulsolutionariiacesteicereri;
Mentionam ca atuncicandDatelesuntprelucratepentruexecutareaprezentuluiContractului, in masura in
care vavetiopuneprelucrariisauvetisolicitarestrictionareaprelucrariisaustergereaDatelor,
acestlucruvaputea conduce la imposibilitateaPrestatorului de a-
simaiputeaexecutaobligatiileasumateprinacest Contract. Mai mult, in anumitesituatiiesteposibilsa nu
putem da curs acestorsolicitari ale dvs. dacaprelucrareaesteimpusa de dispozitiilelegale.
- de a vaadresa cu o plangere in fata uneiautoritati de supraveghere a prelucrariidatelor cu caracter
personal sauinstantelor de judecata: AutoritateaNationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal, Bdul. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, www.dataprotection.ro, tel:
0212525599; email: anspdcp@dataprotection.ro;
- deasemenea, avetidreptul la portabilitateadatelor.
Mentionam ca, la nivelulSocietatii, nu existaunprocesdecizional automat care saconduca la crearea de profiluri.

Pentru oricei ntrebari cu privire la cele de maisus,


precumsipentruexercitareaoricaruiadintredrepturiledumneavoastra, vaputetiadresa cu o
cererescrisaresponsabiluluinostru cu protectiadatelor la adresa de email carasimuzizi@yahoo.com sau la
adresasediuluiSocietatii, mentionata la inceputulprezentului Contract.

De asemenea, varugam sava exprimati optiunea cu privire la urmatoarele prelucrari ale Datelor si pentru care
am nevoie de consimtamantul dvs.:

(i) doresc primirea de informari de marketing, newslletersprivindcampaniisipromotiisialtemesaje de


marketing apartinandPrestatorului,

prinsms prin email


□ DA □ DA
□ NU □ NU
Beneficiarul intelege ca sipentruacesteprelucraribeneficiaza de aceleasidrepturimentionatemaisus.
Beneficiarul se obliga ca, in situatia in care transmitePrestatorului Date apartinandunorterti (ex:
vizitatoriaiBeneficiarului) saobtinaconsimtamantulprealabil al acestorasisaindicedatele de contact ale
Prestatoruluipentruexercitarea de catreacestia a oricarordrepturi cu privire la prelucrareaDatelorlor.
Prestator, Beneficiar,

CORBU GOLF SRL NITA ANDREI