Sunteți pe pagina 1din 28

DEZVOLTARE DURABILA

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• Definiții ale Dezvoltării Durabile

• "Prin urmare, pot spune că pământul aparține fiecărei generații pe durata


existenței sale, care i se cuvine pe deplin și în întregime, nici o generație
nu poate face datorii mai mari decât pot fi plătite pe durata propriei
existențe" - Thomas Jefferson, 6 Septembrie , 1789

• "Dezvoltarea durabilă corespunde cerințelor prezentului fără să


compromită posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile
necesități " - Comisia Națiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător și
Dezvoltare (CNUED), 1972

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• Dezvoltarea durabilă la nivel mondial
"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte
satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite
posibilitățile generațiilor viitoare de a-şi satisface
propriile nevoi".
World Commission on Environment and Development
(WCED), 1986, în raportul "Viitorul nostru comun ",
cunoscut şi sub numele de "Raportul Bruntdland"
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
• Pentru a trăi în mod durabil, resursele naturale ale
Pământului trebuie utilizate într-un ritm în care
acestea se pot reface.
→ societatea noastră de consum exercită o presiune
enormă asupra planetei
• Amprenta ecologică a Europei este una dintre cele
mai mari de pe planetă. Dacă restul populației
mondiale ar trăi ca europenii, ar fi necesare resursele
a mai mult de două planete precum Pământul
pentru a o întreține.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
• Modul în care producem și consumăm “contribuie” la multe dintre
problemele de mediu din prezent, cum ar fi încălzirea globală, poluarea,
epuizarea resurselor naturale și pierderea biodiversității.

• Consecințele consumului nostru se resimt la nivel mondial: UE depinde de


importurile de energie și de resurse naturale, iar o proporție crescândă de
produse consumate în Europa sunt fabricate în alte părți ale lumii.

• Modelele nedurabile de consum și de producție afectează tot mai mult


mediul natural, societatea, economia și întreprinderile.

Trebuie să trăim mai durabil, iar acest lucru înseamnă


să realizăm mai mult cu mai puține resurse.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
Calitatea vieții,
prosperitatea și
creșterea economică
depind de consumul raţional / raționalizat al resurselor
disponibile.

Pentru a realiza acest lucru este necesar să schimbăm modul în care:


proiectăm,
fabricăm,
utilizăm și
eliminăm produsele.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
• EXERCIȚIU
• Ce înseamnă producție și consum durabile?
• Cum putem preveni risipa de resurse?

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
Consumul și producția durabile înseamnă:
- utilizarea mai eficientă a resurselor naturale și a energiei și
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor efecte asupra
mediului.

Cu alte cuvinte, producerea și utilizarea produselor și serviciilor


în așa fel încât să afecteze cât mai puțin mediul.
• Obiectivul : satisfacerea nevoilor de bază privind bunurile și serviciile, ameliorând
în același timp calitatea vieții și asigurând suficiente resurse pentru generațiile
viitoare.
• Producția durabilă se axează pe reducerea impactului proceselor de producție
asupra mediului și pe proiectarea unor produse “mai bune

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• Consumul și producția durabile maximizează potențialul
întreprinderilor de a transforma provocările din domeniul
mediului
în oportunități economice, furnizând în același timp
consumatorilor
o ofertă mai bună.
• Locuinţele, bunurile din gospodărie, alimentele și călătoriile
sunt responsabile pentru 70 - 80 % din totalitatea efectelor
asupra mediului, de la poluare și emisii de gaze cu efect de
seră până la exploatarea terenurilor și deșeuri.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
• Cel mai important “pas” constă în eliminarea treptată a
produselor care utilizează energie și resurse naturale în exces
sau care conțin substanțe periculoase sau eliberează emisii
nocive.

• Un alt “pas” (/ următorul) constă în promovarea produselor


eficiente din punctul de vedere al energiei și al resurselor și cu
o bună performanță de mediu. Aceasta înseamnă că trebuie
să se pornească de la faza de proiect.
Se estimează că 80 % din ansamblul efectelor asupra mediului
legate de produse se “stabilesc” în această fază.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
• În 2005, UE a adoptat o directivă prin care îi obligă pe producători să
pună accentul pe utilizarea energiei și pe alte aspecte de mediu pe
parcursul fazei de concepție și proiectare a unui produs.
• Directiva privind proiectarea ecologică pentru produsele
consumatoare de energie creează un cadru specific în care se pot
stabili cerințe de performanță pentru o gamă variată de produse
de uz cotidian care utilizează o cantitate considerabilă de energie
(ex.: boilere; dispozitive de încălzire a apei; computere; televizoare).
Produsele care nu îndeplinesc cerințele respective
nu pot fi introduse pe piața europeană.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
Un consum mai inteligent
• Consumatorii joacă un rol important în protejarea mediului,
prin intermediul alegerilor pe care le fac în momentul în care
cumpără produse.
• În scopul facilitării achiziționării de produse ecologice, există
sisteme de etichetare care ajută consumatorii prin furnizarea
de detalii referitoare la performanța de mediu a anumitor produse.
• În timp ce legislația UE (ex.: Directiva privind proiectarea ecologică)
asigură îmbunătățirea tehnică a produselor, etichetarea este utilă
pentru a furniza consumatorilor informații esențiale care să le
permită să facă alegeri în cunoștință de cauză.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
CADRUL GENERAL

• Există trei dimensiuni majore ale dezvoltării durabile: economică,


socială şi de mediu.
• În acest sens, Articolul 11 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii
Europene (versiunea consolidată), recunoaște nevoia de a integra în
definirea și implementarea politicilor și acțiunilor Uniunii Europene,
în special pentru promovarea dezvoltării durabile, a cerințelor de
protecție a mediului.
• Astfel, aspectele de mediu, dezvoltarea economică şi
dezvoltarea socială trebuie să fie tratate ca o singură temă.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
Tematica dezvoltării durabile, vizează următoarele obiective specifice,
așa cum sunt ele promovate în cadrul regulamentelor Fondurilor
Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, respectiv:
• protecția mediului;
• utilizarea eficientă a resurselor;
• atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
• conservare şi protejarea biodiversităţii;
• dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor;
• prevenirea și gestionarea riscurilor.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
CADRUL CONCEPTUAL

Protecţia mediului
În sensul conceptului de dezvoltare durabilă, domeniul „protecţia
mediului” vizează:
a) controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului;
b) protecţia resurselor naturale;
c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
CADRUL CONCEPTUAL

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice


Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe
glob generate de activităţile umane, în principal datorită emisiilor de
gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror
efect principal este încălzirea globală a atmosferei.
• Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența
societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum
impactul efectelor negative ale acestora.
• Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu
efect de seră.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
CADRUL CONCEPTUAL

Conservare şi protejarea biodiversității


Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv:
• diversitatea ecosistemelor,
• diversitatea speciilor,
• diversitatea genetică,
• diversitatea etnoculturală.

Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are o valoare intrinsecă,


acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică, genetică, socială,
economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
CADRUL CONCEPTUAL

Principiul „poluatorul plătește” - plata costurilor cauzate de poluare să fie


suportată de cei care o generează.
- este un principiu de bază în politicile de mediu și care prevede ca plata
costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează.
- se urmărește internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor
responsabili, principiul având scopul de a încuraja operatorii economici care
poluează să îmbunătățească procesele de producție astfel încât impactul
negativ asupra mediului înconjurător să se diminueze.
- acest lucru implică conștientizarea implicațiilor de mediu ale produselor/
serviciilor pe parcursul întregului „ciclu de viață”, altfel spus, costul acestor
măsuri va fi reflectat de costul de producţie al bunurilor şi serviciilor ce
cauzează poluarea.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
Potențialul proiectului de a contribui la dezvoltarea durabilă
• Implementarea proiectului ar putea avea un efect negativ direct sau indirect
asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor sau biodiversităţi?
• Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv
asupra utilizării resurselor?
• Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra
atenuării efectelor schimbărilor climatice?
• Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea
stării de sănătate a populației? (spre exemplu prin diminuarea/ eliminarea
riscului de poluare sau reducerea volumului de deşeuri)
• Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea
cadrului natural (terestru şi acvatic) sau la conservarea şi protejarea
habitatelor din ariile protejate?
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
Potențialul proiectului de a contribui la dezvoltarea durabilă
• Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea gradului de
siguranţă în condiţii de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de
inundaţii)?
• Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea responsabilităţii
faţă de mediul înconjurător?
• Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor
degradate?
• Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei iniţiale?
• Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?
• Există o analiză de apreciere a vulnerabilităţii rezultatelor proiectului faţă de
dezastre şi a riscului de producere a acestora (spre exemplu: inundaţii,
cutremure, secetă)?
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
Răspunsul la întrebările propuse vă va sprijini să determinaţi dacă un
anumit proiect are implicaţii directe sau indirecte asupra:
• protecției mediului,
• utilizării eficiente a resurselor,
• conservării şi protejării biodiversităţii.
De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și adaptare la
schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor,
precum şi prevenirea și gestionarea riscurilor.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
Pe baza informațiilor obținute, printre altele, puteţi stabili:
 obiectivele, rezultatele așteptate și activitățile proiectului;
 obligativitatea parcurgerii etapei de evaluare a impactului asupra mediului în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
 modul în care un proiect este vulnerabil la schimbările climatice;
 stabilirea de indicatori și ținte pentru măsurarea progresului și efectelor
proiectului;
 formele de integrare ale obiectivelor caracteristice dzvoltării durabile, astfel
încât să se asigure protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor,
conservarea şi protejarea biodiversităţii, precum şi adoptarea de măsuri de
atenuare și adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața
dezastrelor, precum şi prevenirea și gestionarea riscurilor;
 resursele necesare pentru acţiunile de integrare.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
GENERAȚIILE VIITOARE AU DREPTUL DE ACCES LA RESURSE PENTRU
ASIGURAREA PROPRIILOR NEVOI ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII, PRECUM ȘI
ACCESUL LA UN MEDIU CURAT

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
 1972 - Conferința privind Mediul Ambiant care a
avut loc la Stockholm a pus pentru prima dată în mod
serios problema deteriorării mediului înconjurător
1983 - Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare
(WCED), condusă de Gro Bruntland
1985 este descoperită gaura din stratul de ozon de
deasupra Antarcticii și, prin Convenția de la Viena, se
încearcă găsirea unor soluții pentru reducerea
consumului de substanțe care dăunează stratului
protector de ozon care înconjoară planeta
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
 în 1986, după catastrofa de la Cernobîl, apare
Raportul Brundtland, cu titlul „Viitorul nostru
comun” care dă și cea mai citată definiție a
dezvoltării durabile
 1992 - Rio de Janeiro „Summit-ul Pământului”, la
care au participat reprezentanți din aproximativ 170
de state

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
2002 – Johannesburg - Summitul privind dezvoltarea
durabilă
2004 - United Nations Global Compact - INIȚIATIVĂ
ONU PENTRU ÎNCURAJAREA COMPANIILOR SĂ
ADOPTE POLITICILE DEZVOLTĂRII DURABILE

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
Social

Mediu Economic
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
Asigurati-va ca aveti un comportament care să se armonizeze cu mediul si ca
activitatile contribuie la eficientizarea consumului de resurse

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717