Sunteți pe pagina 1din 5

16.07.

2019 „Ştiu un om întru Hristos”: Stareţul Sofronie şi ucenicul său, Ierótheos | PEMPTOUSIA

Religie / Prezentări de carte

„Ştiu un om întru Hristos”: Stareţul Sofronie şi


ucenicul său, Ierótheos
13 September 2013

Dacă în anii din urmă, setea pentru o viaţă duhovnicească autentică se mărginea, la mare parte dintre creştini,
la citirea marilor cărţi ale literaturii patristice, vedem în ziua de azi o preocupare din ce în ce mai sporită
pentru punerea în practică a celor citite, cu deosebire a Tradiţiei isihaste, reînviată în zilele noastre de câţiva

www.pemptousia.ro/2013/09/stiu-un-om-intru-hristos-staretul-sofronie-si-ucenicul-sau-ierotheos/ 1/5
16.07.2019 „Ştiu un om întru Hristos”: Stareţul Sofronie şi ucenicul său, Ierótheos | PEMPTOUSIA

Stareţi aghioriţi, bine-cunoscuţi şi prea-iubiţi de publicul românesc, dintre care îi amintim doar pe Gheron
Iosif Isihastul şi Stareţul Sofronie de la Essex, precum şi ucenicii lor.

Cu toate acestea, unul din primele lucruri pe care le aflăm când


facem cunoştinţă cu învăţătura despre Rugăciunea minţii este acela că nu trebuie să începem să ne rugăm
fără călăuzirea unui Părinte duhovnicesc încercat, care să fie purtător al acestei Tradiţii şi să ne îndrume cu
mână sigură pe căile subţiri ale isihiei, ca nu cumva, fiindu-ne noi înşine „călăuze oarbe”, să cădem „în
groapă” (Matei 15, 14).

Unde să găsim un asemenea Părinte? Şi, dacă-l găsim, cum să facem să ne punem sufletul în mâinile lui fără
şovăire, fără rest şi fără împiedicare? Care e, aşadar, primul pas pe care trebuie să-l facem ca să ne ridicăm de
la o simplă, dar seacă, fără de rod lectură duhovnicească, la practica autentică a Rugăciunii minţii, cea prin
care am fost învăţaţi că este cale neînşelată spre primirea Duhului Sfânt şi, deci, spre îndumnezeire?

O mulţime de întrebări, şi tot atâtea temeri şi şovăiri, care însă nu-l vor împiedica pe cel cu adevărat aprins
de focul dumnezeiesc să se oprească, ci dimpotrivă, îl vor face să strige cu şi mai multă tărie către Domnul,
cerându-i, asemenea tânărului pe atunci Grigorie Palama, „să-i lumineze întunericul”. În întâmpinarea unor
asemenea suflete însetate de Dumnezeu, care-L caută pe Domnul în viaţa lor, iar nu în cărţi, cu toată fiinţa
lor, iar nu cu raţiunea, le vor ieşi Părinţii purtători ai Tradiţiei, ca să-i înveţe ce înseamnă cuvintele „Pacea
Mea dau vouă” (Ioan 14, 27) şi „Orice veţi cere de la Tatăl întru Numele Meu, va da vouă” (Ioan 16, 23).

Unul din aceşti părinţi, cu care Dumnezeu ne-a învrednicit a fi contemporani, este şi Mitropolitul Ierótheos al
Nafpaktosului. Ucenic al unora din cei mai mari stareţi ai zilelor noastre şi, prin urmare, purtător al multora
din darurile acestora – dintre care îi numim pe Părintele Paisie Aghioritul, Efrem Katunakiotul, Ioannis
Romanidis şi, nu în ultimul rând, cel pe care Mitropolitul l-a iubit cel mai mult, Stareţul Sofronie de la Essex
– Înalt-Preasfinţitul Ierótheos a fost dăruit de Dumnezeu cu harul de a preda omului de astăzi o tradiţie veche
de veacuri, în cuvinte simple, dar precise, limpezi şi pline de însuflare. De câte ori am deschis oricare din
cărţile sale, începând cu lucrarea sa de tinereţe, „O noapte în pustia Sfântului Munte”, şi până la ultimele
apariţii, am simţit, citind, că ştiu ce trebuie să fac – şi mai mult, că trebuie să fac fără întârziere totul.

De aceea, cu mare bucurie vă anunţăm că una din cărţile sale cele mai importante, la care Mitropolitul a
muncit nu mai puţin de treizeci de ani, a fost reeditată de curând la Editura Sophia, în traducerea Părintelui
Teofan (Munteanu): „Ştiu un om întru Hristos. Stareţul Sofronie, isihastul şi theologul”.

www.pemptousia.ro/2013/09/stiu-un-om-intru-hristos-staretul-sofronie-si-ucenicul-sau-ierotheos/ 2/5
16.07.2019 „Ştiu un om întru Hristos”: Stareţul Sofronie şi ucenicul său, Ierótheos | PEMPTOUSIA

Am numit importantă această lucrare din mai multe puncte de vedere. Primul, deoarece cuprinde un portret
inedit al Stareţului Sofronie de la Essex, care se desprinde întâi dintr-o analiză teologică amănunţită a operei
sale, apoi din cuvintele pe care i le-a adresat ca sfaturi de-a lungul vremii, pe parcursul a mai bine de
cincisprezece ani, cuvinte consemnate de Mitropolit, aşa cum mărturiseşte, sub forma în care s-a alcătuit
Patericul, imediat după ce i-au fost adresate şi întipărite pe pământul inimii sale. Analiza teologică este
îndreptată asupra a două aspecte ale operei Stareţului Sofronie: asemănarea cu Sfântul Simeon Noul Theolog
la nivelul experienţelor duhovniceşti trăite şi mărturisite în ultima sa carte, „Vom vedea pe Dumnezeu
precum este”, şi asemănarea cu Sfântul Grigorie Palama la nivelul dialogului cu teologia scolastică
academică, aşa cum se desprinde din corespondenţa Stareţului cu David Balfour, cuprinsă în cartea
„Nevoinţa cunoaşterii lui Dumnezeu”.

Un al doilea portret, viu, „în mişcare” este descoperit în Partea a doua a


cărţii, care cuprinde convorbirile dintre Stareţul Sofronie şi tânărul ucenic Ierótheos, însetat de „cuvintele
vieţii veşnice” Ioan 6:68. Deşi Mitropolitul mărturiseşte, în cuvântul de introducere, că este vorba de sfaturi
care i-au fost adresate personal, la propriile probleme sau la cele pe care le-a întâlnit la fiii săi duhovniceşti,
şi nu ştie cât folos ar putea trage alţii din ele – prin problematica largă şi universală abordată, începând cu
aspecte care ţin de păstorirea duhovnicească, trecând prin lupta cu patimile, Rugăciunea minţii, trăirea
Liturghiei, şi ajungând până la sfaturi pentru mamele şi familiile creştine, suntem încredinţaţi că mulţi vor fi
cititorii care vor afla cuvânt pentru sufletul lor şi însuflare pentru propria lor viaţă.

La o a doua lectură, pentru cititorul atent se conturează nu doar portretul Stareţului, ci şi al ucenicului (cu
toate că acesta din urmă nu spune aproape nimic, căci nici nu era nevoie, Stareţul Sofronie, prin harisma
străvederii, dându-i răspuns la toate întrebările, încă dinainte de-a apuca să le mai formuleze). Tăcut, smerit,
micşorându-se pe sine „ca Acela să crească” Ioan 3:30, chipul tânărului ieromonah Ierótheos, muncit de aspre
frământări (cum ar fi: „Mai există astăzi Părinţi ai Bisericii cum au fost cei din vechime?” sau „A dispărut,
oare, tradiţia isihastă?”), dar şi de simţirea tragică a propriei păcătoşenii, se desprinde printre rânduri, mai
ales din răspunsurile pe care i le dă Stareţul, dar şi din abordarea teologică inedită din Partea întâi pe care i-o
face Stareţului Sofronie.

Cu toate acestea, îndrăznesc să spun că miza cărţii este mai mult decât atât. Anume, personajul principal nu
este nici Stareţul Sofronie cel descris în carte, nici ucenicul care descrie. Ci însăşi relaţia dinamică a
uceniciei pe lângă un mare stareţ, primirea, picătură cu picătură şi şuvoi cu şuvoi a Tradiţiei, predarea
Predaniei de la Stareţul cel purtător către ucenicul cel neştiutor, naşterea într-un suflet muncit de gânduri şi

www.pemptousia.ro/2013/09/stiu-un-om-intru-hristos-staretul-sofronie-si-ucenicul-sau-ierotheos/ 3/5
16.07.2019 „Ştiu un om întru Hristos”: Stareţul Sofronie şi ucenicul său, Ierótheos | PEMPTOUSIA

de patimi a primelor scântei ale Rugăciunii minţii în inimă, la care suntem, cu uimire, martori, într-un act
mişcător de dezvelire de sine a sufletului tânărului ieromonah.

Şi încă, prin însuşi faptul că este o carte scrisă la persoana I, avem privilegiul de-a co-participa la trăirile
autorului, fiindu-i alături în această călătorie către Înviere, la braţ cu Stareţul Sofronie, pe drumeagul cel
îngust şi mărginit de ierburi înalte din preajma Mănăstirii de la Essex…

Mitropolit Hierotheos Vlachos, Știu un om in Hristos: Stareţul Sofronie, isihastul și theologul, Editura Sofia,
Bucuresti, 2013
www.pemptousia.ro/2013/09/stiu-un-om-intru-hristos-staretul-sofronie-si-ucenicul-sau-ierotheos/ 4/5
16.07.2019 „Ştiu un om întru Hristos”: Stareţul Sofronie şi ucenicul său, Ierótheos | PEMPTOUSIA

A consemnat: Anca Stanciu

www.pemptousia.ro/2013/09/stiu-un-om-intru-hristos-staretul-sofronie-si-ucenicul-sau-ierotheos/ 5/5

S-ar putea să vă placă și