Sunteți pe pagina 1din 9
MUNICIPIUL BUCURESTI @B CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuresti www.primarie3.ro HOTARARE privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de cdtre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizifie publica in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobati prin Hotirarea nr, 530/15.11.2018 Consiliu! Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, ales in conditile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdfilor administragiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/201, precum $i pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, intrunit in sedint& extraordinaré, azi 13.06.2019 Avand in vedere: - Expunerea de motive nr. 434340/CP/04.06.2019 a Primarului Sectorului 3; - HCLS3 nr, 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie public& in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in conformitate cu prevederile: - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu’ modificarile si ~ Instructiunii nr, 1/2018 a Agenfiei Nafionale pentru Achizitii Publice privind je interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind le publi + Art. 71 al Legit nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicaté’, cu modificarile si completirile ulterioare in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrafia public& locala, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare. HOTARASTE: Art.1., Se indreapta eroarea material din cuprinsul Metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publicd in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 ptivind achizitiile publice, in sensul c& termenul "negociere” se inlocuieste cu termenul “analiza”. Art,2. Metodologia de atribuire de catre Sectoral 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie public& in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobata prin HCLS3 nr. 530/15,11.2018, incluzand indreptarea erorii materiale conform art. 1, este prevazuti in Anexa care face parte integrant& din prezenta hotarare. Art.3. Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. PRESEDINTE DE SEDINTA ULIANA VADUVA CONIERASEMNEAZA NR. 306 DIN 13.06.2019 ‘SECTORS CABINET PRIMAR w 232.322, owe. 24.. LEa WG. EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotdrare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica fn temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobata prin Hot&rarea nr. 530/15.11.2018 Prin Hotararea nr. 530/15.11.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de atribuire de cdtre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Contractelor/acordurilor-cadru de achizitie public’ tn temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, metodologie care a avut la baz Instructiunile nr. 1/2018 ale Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modul de interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din aceast’ lege. ‘in conformitate cu prevederile art. 4 din aceste Instructiuni, autoritatea contractantS are dreptul de a atribui direct un contract de achizitie public, in conditiile art. 31 alin. (1) si (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completérile ulterioare, persoanel juridice prevazute la art. 3 alin. (2) sau (3) daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) autoritatea contractanti exercitd, individual sau tn comun cu alte autoritti contractante, asupra persoanei juridice in cauz un control similar celui pe care fl exercit’ asupra propriilor departamente sau servicii; 'b) mai mult de 80% din activitatile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care fi sunt incredintate de catre autoritatea contractant’ care o controleazé sau de catre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractanta; ¢) de regula, nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice controlate. Potrivit art. 13 alin. (1) din Instructiuni, autoritatea contractant3 are dreptul sti atribuie contracte direct, fara organizarea unei proceduri de atribuire, in temelul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificdrile si completarile ulterioare, persoanei juridice de drept public sau de drept privat care indeplineste toate cele trei conditii prevazute la art. 4, caz in care nu reprezinta altceva decat un instrument de lucru, care difera de celelalte departamente/compartimente interne ale autorittii contractante numai prin faptul cd are personalitate juridicd distinct’. Datele dumimavoasi pot-onale ts! prlurate de Princ Sector dept at“ Tegal Foo dexsduito uno tg egatanomtul UR 2026579, prictvo cer sev enna dita eas