Sunteți pe pagina 1din 4

Denumirea instituţiei

…………………….
Se aprobă, Se confirmă,
Director Serviciul Judeţean Sibiu
al Arhivelor Naţionale
Şef serviciu,
Dr. Alexiu TATU

NOMENCLATOR ARHIVISTIC
Aprobat prin Decizia nr. .... din ...............

Denumirea dosarului (continutul


Termenul de
Compartiment pe scurt al problemelor la care Observatii
pastrare
face referire)
1. Proiecte de management P
2. Decizii, dispozitii 5
A. Manager
3. Rapoarte saptamanale de 2
activitate
1. Nomenclator Arhivistic P
2. Inventare arhiva P
3. Procese verbale de predare- P
primire documente arhiva
4. Registru intrari-iesiri depozit P
arhiva
5. Registrul unic de control P
6. Certificare ISO P
7. Dosare evenimente P
(autorizatii, parteneriate,
B. Compartimentul
protocoale etc.)
Pregatire si Organizare
8. Arhiva foto/video P
Evenimente Cultural-
9. Legislatie specifica serviciului 10
Artistice
(ordine, instructiuni, decizii,
HCL-uri – copii)
10. Procese verbale de negociere 5
11. Caiete de sarcini 5
12. Material promotionale (afise, 5
flyere, brosuri, caiete de sala
etc.)
13. Referate de necesitate 3
14. Corespondenta institutiei 3
15. Dosar de presa 1
1. Fise de prezenta 10
C. Corpul de balet
repetitii/studii
2. Dosarele spectacolelor 10 De la casarea
/evenimentelor spectacolului
3. Invoiri/bilete de voie/absente 5
1. Inventare echipamente P
2. Cartea tehnica a P
constructiilor
3. Fise individuale de instructaj P
SSM si PSI
4. Inventarul patrimoniului P
institutiei
5. Dosar continand evidenta 10 De la finalizarea
D. Compartiment tehnic contractelor de inchiriere contractului
(scaune, garduri etc.)
6. Ridere tehnice ale 10 De la casarea
spectacolelor spectacolului
7. Dosar privind evidenta
protocoalelor
8. Necesar anual echipamente si 5
consumabile
9. Caiete de sarcini 5
10. Referate de necesitate 3
1. Regulament de Ordine P
Interioara

2. Decizii privind angajari de P


personal, transferuri,
detasarea, delegarea,
desfacerea contractului de
munca, pensionare
3. Registre privind retributia, P
vechimea in munca si
sporurile
4. Registru general de evidenta 70
E. Compartiment Juridic,
salariati (REVISAL)
Resurse Umane,
5. Dosare ale angajatilor ( CV, 50
Achizitii Publice
acte stare civila, acte studii,
certificate de cursuri
profesionale, adeverinta
medicala, recomandare de la
ultimul loc de munca ,
contract individual de munca,
informare, acte aditionale,
dispozitii, fisa postului, fise de
evaluare, nota de lichidare,
adrese transfer)
6. Proceduri de lucru privind 30
activitatea biroului
7. Pontaje 20
8. Diplome, atestate, plan de 15
formare profesionala privind
activitatea de perfectionare a
personalului
9. Evidenta concedii odihna 10
10. Evidenta concedii medicale 10
11. Fise de post 10
12. Condica de prezenta 5
13. Program anual de achiziţii. P
14. Corespondenţă, hotărâri, 10
proiecte de execuţie şi oferte
ş.a. privind organizarea
licitaţiilor publice pentru
achiziţii publice de bunuri şi
servicii. (dosarul achiziţiei
finalizate, documente
originale).
15. Referate de necesitate şi note 3
justificative cu estimarea
valorii pentru achiziţia
directă.
16. Hotărâri şi decizii ale P
instanţelor.
17. Registru special de evidenţă a P
cauzelor.
18. Decizii manager P
19. Contracte colaborare, achiziţii 10
de bunuri şi servicii
1. Buget de venituri și cheltuieli P
aprobat
2. Situații financiare anuale P
3. Documente financiare privind P
investițiile efectuate
4. Registrul inventar privind P
bunurile din domeniul public
F. Compartiment și privat al UAT primite în
financiar – administrare precum și a
contabilitate, bunurilor din domeniul privat
administrativ al instituției
5. Listele de inventariere privind P
bunurile din domeniul public
și privat
6. Nomenclatorul arhivistic, P
inventarul și procesul verbal
de predare-primire a
documentelor predate la
arhiva
7. State de plată privind salariile P
personalului și onorariilor
colaboratorilor
8. Documente de bancă, 50
trezorerie, extrase de cont,
ordine de plată, facturi
furnizori, devize de lucrări
referate de necesitate,
documente justificative
privind efectuarea de plăți,
propuneri de angajare a unei
cheltuieli, angajamente
bugetare, ordonanțări de
plat, ordine de deplasare, foi
de parcurs
9. Situații financiare trimestriale 10
10. Deschirei de credite bugetare 10
conform bugetului aprobat
11. Note de fundamentare 10
privind transferurile de
subvenție de la bugetul local
12. Registru de casă, borderouri, 10
chitanțe și alte acte privind
evidența încasărilor,
deconturi, dispoziții de plată,
foi de vărsământ, CEC – uri de
numerar
13. Registru privind operațiunilor 10
supuse Controlului Financiar
Preventiv
14. Situațiile privind 10
monitorizarea lunară și
trimestrială a cheltuielilor de
personal
15. Situații financiare lunare 10
16. Registru imprimate cu regim 10
special, registru ordine de
plată
17. Declarații privind obligațiile 10
de plată a contribuțiilor
sociale, a impozitului pe venit
și evidența nominală a
persoanelor asigurate
18. Declarații privind obligațiile 10
de plată la bugetul de stat