Sunteți pe pagina 1din 1

Comunicat de presi

Coalilia actuald din Parlamentul Republicii Moldova este una


situativ[ gi se manifest[ mai mult printr-un comportament de rdzbunare ;i
eliminare politicd, inclusiv a profesionigtilor, decdt o stare de emancipare
succedatd de promovarea reformelor integralioniste in UE sau, altfel spus,
o salvare a na{iunii!
Astfel, in conditiile actuale, dar gi prin experienfa acumulatd in
actualul legislator, constat cu certitudine, dar Ei cu regret, ca rolul
deputafilor independenfi este redus la zero ! Promov area cu viteza cosmic[
a proiectelor de acte normative in parlament, dar ;i ignorarea prevederilor
procedural-legale in procesul de examinare Ei aprobare a acestora exprima
un dubiu iminent a calite i lucrului intregului for legislativ ! Eu md
rezervez in asumarea rdspunderii pentru reperculiunile ca urmare a
aprobdrii actelor legislative necalitative !
Prin urmare, clard este concluziacd in parlamentul ales prin sistemul
electoral mixt deputatul independent este limitat in posibilitAli gi nu poate
rdspunde exigenfelor alegitorilor, mai cu seama a celor care l-au ales!
In acest context, nu mai vdd necesitatea de a fr prezent in acest
legislativ gi anunf despre depunerea mandatului de deputat!

ilo"o/ ,tl{elnic
4t or lY -/ee