Sunteți pe pagina 1din 72

S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.

N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494


Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

CAIETE DE SARCINI
Privind proiectul

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+Mz+1E CU FUNCTIUNE


MULTIFUNCTIONALA CU CARACTER COMERCIAL, ANEXE
TEHNICE, COPERTINA, CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE,
AMENAJARE SPATII VERZI, ORGANIZARE DE SANTIER,
IMPREJMUIRE TEREN, UTILITATI, REALIZARE ACCES

1. DATE DE RECUNOASTERE ALE DOCUMENTATIEI:


Denumirea proiectului: Construire imobil S+P+Mz+1E cu functiune multifunctionala cu caracter
comercial , anexe tehnice, copertina, circulatii carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi,
organizare de santier, imprejmuire teren, utilitati, realizare acces
Amplasament: sos. Berceni, nr. 9, tarla 54/6, parcela 2, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov
Beneficiar: S.C. DENTOTAL MENTENANTA S.R.L.
Proiectant: S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
Faza de proiectare: PT
Nr. proiect: B-135/2018
Data elaborării: iunie 2019
Revizia: 00

2. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA:


Categoria de importanță: se apreciază categoria de importanță a construcției stabilită conform
Regulamentului aprobat prin H.G.R. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcții și a metodologiei specifice elaborate de M.L.P.A.T., construcțiile din cadrul investiției se
încadrează în categoria de importanță “C” – construcții de importanță normală.
Clasa de importanță: conform Normativului P100/2013, din punct de vedere al stabilității la seism,
obiectivul se încadrează în clasa de importanță “III” – construcții de importanță normală, la care se
impune limitarea avariilor având în vedere consecințele acestora – afectarea persoanelor.

3. DESCRIEREA GENERALA A OBIECTIVULUI:


Profilul de activitate – Imobil multifuncțional cu profil comercial;.

Funcțiuni:
Functiuni principale – showroom, birouri administrative si spatii sociale ;
Functiuni secundare - depozit;
Functiuni conexe - spatii tehnice.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 1 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

4. DATE GENERALE PRIVIND CAIETUL DE SARCINI:


Caietul de sarcini reprezintă o descriere generala a lucrărilor ce se vor executa si servește la
determinarea cantităților, costurilor si dotărilor necesare in vederea realizării obiectivului, precum si
verificările ce trebuie efectuate pentru a se constata daca aceste condiții au fost îndeplinite.
Caietul de sarcini se va citi obligatoriu împreuna cu piesele desenate si scrise ale proiectelor
de specialitate.
Precizările caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale pentru lucrările de construcții.
Constructorul, daca este oportun din punct de vedere tehnico-economic, poate solicita condiții
superioare celor prezentate in caietul de sarcini.

5. LEGISLATIE SI REGLEMENTARI:
La executarea lucrărilor de construcție se vor respecta prevederile cuprinse în piesele scrise
și piesele desenate ce fac obiectul prezentului proiect, cu toate specificațiile cuprinse în volumele de
proiect tehnic și detalii de execuție întocmite de firmele de specialitate, precum și prevederile cuprinse
în legislația în vigoare: normative, prescripții și standardele actuale.
Enumerăm principalele legi si normative care trebuie avute în vedere la executarea lucrărilor
de construcții în conformitate cu legislația românească:
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată prin
Legea nr. 125/1996, Legea nr. 453/2001, Legea nr. 401/2003 și Legea 199/2004 (republicată în MOR -
Partea I, nr.933/13.10.2004, modificată și completată ulterior prin OG nr. 122/2004 pentru modificarea
art.4 din Legea 50/1991), Legea 199/2005, Legea 52/2006 și Legea 376/2006;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (Legea
587/2002);
- HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții (regulamente
privind: activitatea de metrologie în construcții; conducerea și asigurarea calității în construcții;
stabilirea categoriei de importantă a construcțiilor; urmărirea comportării în exploatare; intervențiile în
timp și postulizarea construcțiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în
construcții; autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții; certificarea
de conformitate a calității produselor folosite în construcții);
- HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații
aferente acestora, modificată și completată prin HGR nr. 940/2006;
- HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;
- P 130-1999 – Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;
- alte normative specifice realizării lucrărilor de construcții;

6. SISTEMUL CALITATII:
Sistemul de asigurare a calității va fi aplicat având în vedere categoria de importantă a
construcției ce se realizează: clasa III – construcții de importantă normală conform “Claselor de

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 2 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

importantă” P100/2013, categoria de importantă “C” – conform H.G.R. 766/1997, conform


regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
Sistemul calității se va asigura în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 art. 9:
- respectarea reglementărilor tehnice în construcții;
- calitatea produselor în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini și a normativelor specifice;
- verificarea proiectelor, a execuției și expertizarea, după caz, a unor lucrări;
- conducerea și asigurarea calității execuției printr-un sistem propriu de calitate – responsabili tehnici
atestați;
- verificarea lucrărilor specifice prin laboratoare de analiză și încercări autorizate;
- activitatea metrologică în construcții;
- recepția și urmărirea lucrărilor în conformitate cu “Graficul de urmărire a lucrărilor de execuție” și
respectiv Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de
construcții și instalații aferente acestora. Executantul va efectua convocarea factorilor care trebuie să
participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și va asigura condițiile
necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
- comportarea în exploatare și intervenții în timp;
- postulizarea construcțiilor;
- controlul de stat al calității în construcții.
La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din standardele și normativele în vigoare
și prevederile din prezentul caiet de sarcini, precum și prevederile Legii nr. 10/1995. Dată fiind
amploarea lucrării, beneficiarul va asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor printr-un diriginte de
șantier, conform prevederilor Legii nr. 10/1995.
Executantul va proba prin laboratorul său de șantier, sau prin colaborare cu unități
specializate, încercări și determinări rezultate din prevederile legale în domeniu, precum și cele ce
rezultă din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Executantul este obligat sa tina evidenta zilnică a condițiilor de turnare a betoanelor, a
probelor prelevate și a rezultatelor obținute.
Executantul este obligat să efectueze, la cererea dirigintelui de șantier, verificări suplimentare
fată de prevederile prezentului caiet de sarcini.
Executantul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să
conducă la respectarea strictă a prevederilor proiectului și a caietului de sarcini.
În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de șantier
va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor de remediere.
Lucrările de betonare nu se vor executa sub temperatura de +5ºC.
Lucrările de sudură nu se vor executa sub temperatura de +5ºC, decât cu asigurarea unor
condiții de încălzire locală care să confere un microclimat adecvat.
Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzător prin respectarea standardelor,
normativelor și prescripțiilor specifice lucrărilor realizate și va sesiza orice problemă apărută factorilor
implicați (beneficiar, proiectant, ISC etc).
Toate materialele puse în operă vor avea certificarea calității produselor folosite, prin grija

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 3 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

producătorului în conformitate cu metodologia și procedurile stabilite de lege, conform HG nr. 102 din
30.01.2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor fi
prezentate mostre, certificate de calitate și agremente, inclusiv documentațiile specifice care au stat la
baza eliberării acestora, conform Ordin MLPTL 91/1902/2003.
Executantul va utiliza în execuție numai produsele și procedeele prevăzute în proiect,
certificate sau pentru care există agremente tehnice, va gestiona probele martor. Orice înlocuire de
material se va face numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului.
Toate neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție vor fi
rezolvate numai pe baza soluțiilor agreate și însușite de proiectant cu acordul investitorului.

7. PRECIZARI PRIVIND ORGANIZAREA EXECUTIEI:


Organizarea de șantier sa va realiza consultând planurile si memoriul specific lucrărilor de
organizare a execuției.
Racordarea la utilități necesara realizării lucrărilor de construcție se afla in sarcina
antreprenorului.
Pregătirea șantierului conform specificațiilor proiectului D.T.O.E. se afla in sarcina
antreprenorului împreuna cu lucrările auxiliare precum terasamente, pregătirea suprafețelor, nivelări,
defrișări, demolări, etc.
Antreprenorul general va pune la dispoziția tuturor firmelor ce executa lucrări in incinta
șantierului mijloacele comune necesare (instalații electrice; sanitare; cai de acces, schele, etc.).
Antreprenorul general va asigura accesul facil pe șantier si se va ocupa de realizarea si
mentenanța cailor temporare de circulație in incinta.
Antreprenorul general va asigura iluminarea corespunzătoare a șantierului pe timp de noapte.
Antreprenorul are sarcina de a prevedea toate construcțiile temporare (containere/module
pentru uz sanitar si social precum si birouri) împreuna cu amenajările pentru depozitarea materialelor
de construcții, platforme de lucru si împrejmuirea de siguranță a șantierului.
Antreprenorul este însărcinat cu curățenia, colectarea, depozitarea si îndepărtarea deșeurilor
rezultate ca urmare a lucrărilor de construcții.
La finalizarea lucrărilor, antreprenorul se va asigura de înlăturarea tuturor mijloacelor folosite
de acesta in vederea construcției, a deșeurilor si reziduurilor si va asigura amenajarea terenului.

8. PRECIZARI SPECIFICE PE TIPURI DE LUCRARI:


Proiectul de arhitectură cuprinde piese desenate și piese scrise aferente. Toate cotele de
nivel sunt raportate la cota ±0,00m a obiectului de bază, cotă care reprezintă cota pardoselii finite a
clădirii.
In cele ce urmeaza sunt descrise capitolele principale de lucrari de constructii si finisaje si se
tratează instrucțiuni generale de punere in opera, aceste informații fiind cu caracter informativ si
putând varia in funcție de producător.
Punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului materialului
selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni
Pag. 4 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

Acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile


standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in scris.
Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu prevederile aplicabile
ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
Caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile tehnice
prevăzute de producătorul materialului de construcție.

Lucrarile tratate sunt structurate pe capitole, dupa cum urmeaza:


8.1 – Lucrari de beton armat
8.2 – Mortare
8.2.1 – Sape de mortar
8.2.2 – Mortare pentru zidarii
8.2.3 – Mortare pentru tencuieli, gleturi
8.3 – Zidarii
8.4 – Pardoseli
8.4.1 – Pardoseli industriale cu durificator mineral
8.4.2 – Pardoseli din materiale plastice sau textile
8.4.3 – Pardoseli din placi ceramice, piatra naturala sau dale de beton
8.5 – Pereti de inchidere si compartimentare
8.5.1 – Pereti de inchidere din panouri tristrat (sandwich)
8.5.2 – Pereti de compartimentare din gips-carton (GK)
8.6 – Placari ceramice pentru pereti
8.7 – Lucrari de zugraveli si vopsitorii
8.8 – Termoizolatii
8.9 – Invelitori din membrane polimerice
8.10 – Plafoane suspendate
8.11 – Tamplarii
8.12 – Tratamente hidroizolante pentru zone cu umiditate ridicata
8.13 – Sistem de fatada realizat din panouri din aluminiu compozit

8.1. LUCRARI DE BETON ARMAT:


GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- pentru lucrările care fac obiectul acestui capitol se vor aplica prevederile caietelor de sarcini
cuprinse in proiectul de rezistenta, ale contractului de execuție si documentelor de licitație. In
cazul unei contradicții evidente intre prevederile menționate aici si caietele de sarcini cuprinse
in proiectul de rezistenta, contractul de execuție sau documentele de licitație, antreprenorul va
anunța beneficiarul in scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in
concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 5 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- CAPITOLUL CUPRINDE, SUPLIMENTAR FATA DE PREVEDERILE CAIETELOR DE


SARCINI DIN PROIECTUL DE REZISTENTA:
 execuția lucrărilor de beton armat in condiții care sa faciliteze execuția in
bune condiții a celorlalte lucrări de construcții, finisaj si instalații, cu
costuri minime si nivel de calitate maxim.
EXECUŢIE
PREGĂTIRE
- înainte de a începe lucrările de turnare a betonului, se va controla dacă toate piesele
înglobate sunt montate in poziția corecta si asigurate împotriva deplasării in timpul turnării
si vibrării:
 piese metalice de fixare;
 profile de etanșare contra pătrunderii apei din exterior;
- rețetele de beton vor asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute in proiectul de rezistenta.
La lucrările de infrastructura se va acorda o importanta deosebita clasei de permeabilitate
a betonului, ca măsura împotriva pătrunderii apei din exterior.
COFRARE
- cofrajele vor fi executate cu cat mai mare acuratețe.
ARMARE
- armările vor fi executate cu cat mai mare acuratețe. Se vor utiliza suficienți distanțieri
pentru a permite menținerea in poziție a armaturilor si a evita pătarea cu rugina a fetelor
vizibile ale betonului.
- se vor utiliza distanțieri din material plastic de culoarea betonului.
FINISARE
- toate operațiunile de finisare trebuie executate la intervale optime fată de turnarea
betonului.
- suprafața superioara a plăcilor ce urmează a fi tratate cu granule de cuarț sau vopsitorii
epoxidice se va finisa cu drișca mecanica (“elicopter”) si se vor respecta cerințele
producătorilor materialului de finisaj privind stratul suport.
TRATARE
- imediat după turnare, suprafețele vor fi protejate de vânt, curenți de aer și lumină solară
puternică.
- in cazul utilizării gelurilor de tratare se va asigura ca acestea sa nu păteze betonul, iar
suprafața acestuia sa permită aplicarea in bune condiții a straturilor de finisaj (vopsitorie,
etc).

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 6 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

8.2. MORTARE:
8.2.A. SAPE DE MORTAR:
GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- SR EN 197-4:2004 - Ciment. Partea 4.
- SR EN 413-1:2004 - Ciment pentru zidărie.
- SR EN 459-1:2003 - Var pentru construcții.
- SR EN 934-3:2004 si SR EN 934-3:2004/AC:2005 - Aditivi pentru mortar de zidărie
- SR EN 998-1:2004 si SR EN 998-1:2004/AC:2006 - Mortare pentru tencuire si gletuire
- SR EN 998-2:2004 - Mortare pentru zidărie.
- SR EN 1008:2003 - Apă pentru mortare si betoane.
- SR EN 1926:2001 - Pietre naturale pentru construcții.
- SR EN 12620:2003 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianți minerali.
- SR EN 13055-1:2003 / Partea 1 - Agregate ușoare pentru betoane, mortare si paste de
ciment.
- NE 001:1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subțiri
- Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068:2003 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței
de siguranță în exploatare.
- P118:99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
- Normative si instrucțiuni-cadru in vigoare de securitate si sănătate in munca aplicabile
subiectului.
- C35-82 - Normativ pentru alcătuirea si executarea pardoselilor, cu modificările si
completările acestuia.
MOSTRE SI TESTĂRI
- testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe conform prevederilor din STAS
2634-80 si anume:
 rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 m3 mortar;
 consistenta si densitatea mortarului proaspăt : un test la fiecare schimb;
- condiții de acceptare la recepție a mortarului:
 rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm2;
 consistenta mortar proaspăt: 12 cm;
 densitate mortar proaspăt: min. 1950 kg/m3.
- metoda de testare si rezultatul încercărilor laboratorului se vor supune spre aprobare
beneficiarului.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 7 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- se vor face testări, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe câte 5 kg din
fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrări.
- se va pune la dispoziția beneficiarului certificatul producătorului prin care se atesta ca
cimentul livrat la șantier este conform cu specificațiile.
MATERLALE SI PRODUSE
- ciment gri Portland, conform STAS 388-80, fără bule de aer, de culoare naturală sau alb,
fără constituenți care sa păteze;
- agregate naturale (nisip 0-7 mm) conform STAS 1667-76, având densitatea în grămadă,
în stare afânată de minimum 1200 kg/m3;
- nisipul de cariera poate fi parțial înlocuit cu nisip de concasare. Conținutul de nisip natural
va fi de cel puțin 50%;
- apă conform STAS 790 - 84. Apa va fi potabilă, curată, fără urme de grăsime sau alte
substanțe care pot păta, nu va conține acizi;
- plastifianți de tip DISAN (produs românesc) sau alt produs similar.
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
AGREGATE
- agregatele vor fi transportate si depozitate în funcție de sursa
si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa se evite separarea lor, pierderea
fineții sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine.
- daca agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se
amestecă, ele vor fi din nou trecute prin sită înainte de folosire.
- nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu
grade de finețe diferite.
- agregatele se vor amesteca numai pentru a obține gradații
noi de finețe.
- nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct
la locul de depozitare de la șantier dacă conținutul de umiditate este astfel încât poate
afecta precizia amestecului de mortar; în acest caz agregatele se vor depozita separat
până ce umiditatea dispare.
- agregatele se vor depozita în silozuri, lăzi sau platforme cu
suprafețe dure, curate. La pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a
preveni pătrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si mărimi diferite se vor
depozita separat.
- înainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lăsate să se
usuce pentru 12 ore.
CIMENTUL
- cimentul se va livra la locul de amestecare în sacii originali,
etanși, purtând etichete pe care s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca si
tipul. Cimentul se va depozita în spatii închise, ferit de umezeală.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 8 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fată


de greutatea specificata.
- dacă beneficiarul aprobă livrarea cimentului în vrac, se vor
asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. Nu se vor
amesteca mărcile si tipurile de ciment în siloz.
- nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau același sort, dar
din surse diferite, fără aprobarea explicita a beneficiarului.
- materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite
pătrunderea unor materiale străine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea
ambalajelor. Materialele vor fi livrate în timp util, pentru a se permite inspectarea si
testarea lor.
- materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri
etanșe, pe suporți mai înalți cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur.
- pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe
platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.
- se va îndepărta de pe șantier cimentul nefolosit care s-a
întărit sau a făcut priză.
EXECUTIE
AMESTECURI PENTRU MORTAR
- se vor măsura materialele pe lucrări astfel încât proporțiile
specificate în amestecul de mortar să poată fi controlate si menținute cu strictețe în timpul
desfășurării lucrărilor.
- dacă nu se specifica astfel, proporțiile se vor stabili după
volum.
- in cadrul acestor specificații, greutatea unui m3 din fiecare
material folosit ca ingredient pentru mortar este considerata astfel:
Material Greutatea pe metru cub
Ciment Portland 1506 kg
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg
- dozaje, compoziții: mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec de ciment cu
nisip în proporție de 1:3,5 (circa 405 kg ciment la m 3 mortar).
PREPARAREA MORTARULUI
- mortarul se amestecă bine si numai în cantități ce se vor folosi imediat. La prepararea
mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate
satisfăcătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului. Mortarul se va pune
în opera într-un interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp se permite
adăugarea apei în mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, dar acest
lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului.
Mortarul care nu se folosește în timpul stabilit va fi îndepărtat.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 9 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- dacă nu se aprobă altfel, prepararea se va face în mixere mecanice cu tambur, în care


cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru
cel puțin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru
continuarea amestecului după adăugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va
depăși capacitatea specificată de producătorul mixerului. Tamburul se golește complet
înainte de adăugarea lotului următor.
- mortarul folosit la rostuire va fi uscat atât încât sa aibă proprietăți plastice care să permită
folosirea lui la umplerea rosturilor.
TRANSPORTUL MORTARULUI
- se face cu utilaje adecvate.
- durata maxima de transport va fi astfel apreciată, încât transportul si punerea în opera a
mortarelor să se realizeze:
 în maximum 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;
 în maximum 1 oră de la preparare, pentru mortarele de ciment sau
ciment-var – fără întârzietor de priza;
 în maximum 16 ore, pentru mortarele cu întârzietor de priză.
OPERATIUNI PREGATITOARE
- imediat înainte de turnarea sapei, betonul de rezistenta va fi spălat si toate resturile de
materiale vor fi îndepărtate. Suprafața betonului va fi curățată de praf.
- sapele vor fi turnate într-o singură operație si vor fi drișcuite; atunci când sunt parțial
uscate, vor fi periate pentru obținerea unei suprafețe rugoase striate.
- sapa de mortar de ciment se execută în timp de minimum 24 ore si maximum 24 zile de la
turnarea planșeului de beton simplu sau armat.
- sapa se va executa în spatii în care s-au executat deja următoarele operațiuni de finisare:
 pozarea pereților despărțitori;
 executarea tencuielilor;
 pozarea tocurilor pentru uși interioare;
 executarea lucrărilor de instalații, inclusiv probele de verificare.
- se va verifica daca planșeul de beton are abaterile de la planeitate admise maxime astfel:
 planeitate: +/- 4 mm la 2 m;
 denivelări între 2 elemente prefabricate alăturate (plăci): +/- 0,5 mm.
PUNEREA IN OPERA
- sapele vor avea grosimea indicată în planuri.
- dacă nu se specifica altfel sapa va avea grosimea de 22 mm indiferent de stratul pe care
se aplică (beton sau hidroizolație) sau de tipul pardoselii care se aplică ulterior.
- se va avea de asemenea o grija deosebită la executarea pantelor conform desenelor, la
spatiile umede (băi, bucătarii, spălătorii, etc.).
- suprafața planșeului se curata cu perii de paie sau sârmă, de reziduuri, impurități, praf,
moloz, se răzuie cu șpaclul picăturile de beton sau mortar căzute din alte procese
tehnologice, se mătură si se spală cu jetul de apă, fără sa se inunde.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 10 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- se stropește suprafața cu lapte de ciment.


- se trasează nivelul, pornind de la linia de vagris.
- mortarul se aplică pe pardoseală cu pompe sau alte mijloace si se nivelează cu dreptarul,
apoi se drișcuiește suprafața.
- sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafață care sa asigure o buna aderenta a
stratului suport al pardoselii.
CURĂTARE SI PROTECTIE
- sapele vor fi acoperite pentru a se împiedica uscarea rapidă.
- după executarea sapei, antreprenorul o va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le
consideră adecvate.
ASIGURAREA CALITATII
- după executare, sapa va fi lăsata în stare perfecta, conform planurilor. Va fi obținuta
aprobarea beneficiarului pentru lucrarea executata.
- toate lucrările defectuoase vor fi înlăturate si înlocuite la cererea beneficiarului. Volumul
lucrărilor care urmează sa fie înlăturate si metodele de înlăturare si înlocuire vor fi cele
indicate de beneficiar.
- antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiala toate lucrările de înlăturare si înlocuire a
sapelor defectuoase.
- nu sunt admise lucrările dacă:
 sapa nu îndeplinește condițiile prevăzute în specificații;
 suprafață sapei este mult prea deteriorată pentru a putea fi acceptată;
 nivelul finit nu este conform planurilor din proiect;
 datorita încărcărilor premature sapa s-a deformat sau a fost deteriorata.
MASURARE SI DECONTARE
- sapele nu vor fi decontate separat.
- sapa se va deconta separat numai în cazul în care, fata de grosimile prevăzute în
specificații si detaliile din planșe, beneficiarul va solicita o grosime mai mare a acesteia.

8.2.B. MORTARE PENTRU ZIDARII:


GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
STANDARDE DE REFERINTA SI NORMATIVE
- SR EN 197-4:2004 - Ciment. Partea 4.
- SR EN 413-1:2004 - Ciment pentru zidărie.
- SR EN 459-1:2003 - Var pentru construcții.
- SR EN 934-3:2004 si SR EN 934-3:2004/AC:2005 - Aditivi pentru mortar de zidărie.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 11 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- SR EN 998-1:2004 si SR EN 998-1:2004/AC:2006 - Mortare pentru tencuire si gletuire.


- SR EN 998-2:2004 - Mortare pentru zidărie.
- SR EN 1008:2003 - Apă pentru mortare si betoane.
- SR EN 1926:2001 - Pietre naturale pentru construcții.
- SR EN 12620:2003 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianți minerali.
- SR EN 13055-1:2003 / Partea 1 - Agregate ușoare pentru betoane, mortare si paste de
ciment.
- NE 001:1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subțiri.
- Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10-95.
- NP 068:2003 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței
de siguranță în exploatare.
- P118:99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
- Normative si instrucțiuni-cadru in vigoare de securitate si sănătate in munca aplicabile
subiectului.
MOSTRE SI TESTĂRI
- testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte, în conformitate cu standardele de
referința, prin prelevare de probe si încercări, de către un laborator specializat., pe
cheltuiala contractorului, după cum urmează:
 rezistenta la compresiune la 28 zile;
 consistenta si densitatea mortarului proaspăt: un test la fiecare schimb.
- Condițiile de acceptare la recepție a mortarului sunt:
 rezistenta la compresiune la 28 zile;
 consistenta mortar proaspăt;
 densitate mortar proaspăt.
- metoda de testare si încercările laboratorului se vor supune spre aprobare beneficiarului.
- se vor face testări, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare, pe câte 5 kg din
fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrări.
- se va pune la dispoziție de asemenea certificatul producătorului cimentului si varului
livrate la șantier din care sa reiasă ca materialele sunt conforme cu specificațiile din
standarde si proiect.
- dacă în specificații se solicita adăugarea unor pigmenți coloranți în amestecurile de
mortar, se vor furniza eșantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de
reprezentantul arhitectului, conform solicitărilor acestuia.
- se va furniza numărul de eșantioane care este necesar pentru acest scop.
MATERIALE SI PRODUSE
- ciment gri Portland – cimentul va fi fără bule de aer, de culoare naturala sau alb, fără
constituenți care sa păteze.
- var pentru construcții – densitatea aparenta a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi
de circa 1300 kg/m3 .

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 12 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- agregat nisip natural (de carieră sau de râu) – nisipul de carieră poate fi parțial înlocuit in
proporție de pana la 50% cu nisip de concasare.
- apa – va fi curata, potabilă, nepoluată cu petrol în cantități dăunătoare, lipsita de săruri
solubile, acizi, impurități de natură organică si alte corpuri străine. Nu se va folosi apa de
mare, decât în condițiile respectării C140/87, anexa VII-3.
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
AGREGATE
- agregatele vor fi transportate si depozitate în funcție de sursa
si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa se evite separarea lor, pierderea
fineții sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine.
- daca agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se
amestecă, ele vor fi din nou trecute prin sită înainte de folosire.
- nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu
grade de finețe diferite.
- agregatele se vor amesteca numai pentru a obține gradații
noi de finețe.
- nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct
la locul de depozitare de la șantier dacă conținutul de umiditate este astfel încât poate
afecta precizia amestecului de mortar; în acest caz agregatele se vor depozita separat
până ce umiditatea dispare.
- agregatele se vor depozita în silozuri, lăzi sau platforme cu
suprafețe dure, curate. La pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a
preveni pătrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si mărimi diferite se vor
depozita separat.
- înainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lăsate să se
usuce pentru 12 ore.
CIMENT
- cimentul se va livra la locul de amestecare în sacii originali,
etanși, purtând etichete pe care s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca si
tipul. Cimentul se va depozita în spatii închise, ferit de umezeală.
- nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fată
de greutatea specificata.
- dacă beneficiarul aprobă livrarea cimentului în vrac, se vor
asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. Nu se vor
amesteca mărcile si tipurile de ciment în siloz.
- nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau același sort, dar
din surse diferite, fără aprobarea explicita a beneficiarului.
- materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite
pătrunderea unor materiale străine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 13 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

ambalajelor. Materialele vor fi livrate în timp util, pentru a se permite inspectarea si


testarea lor.
- materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri
etanșe, pe suporți mai înalți cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur.
- pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe
platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.
- se va îndepărta de pe șantier cimentul nefolosit care s-a
întărit sau a făcut priză.
VAR
- pentru prepararea mortarului se va folosi var hidratat in
pulbere care sa îndeplinească condițiile tehnice din standardul menționat.
EXECUTIE
AMESTECURI PENTRU MORTAR
- se vor măsura materialele pe lucrări astfel încât proporțiile
specificate în amestecul de mortar să poată fi controlate si menținute cu strictețe în timpul
desfășurării lucrărilor.
- dacă nu se specifica astfel, proporțiile se vor stabili după
volum.
- in cadrul acestor specificații, greutatea unui m3 din fiecare
material folosit ca ingredient pentru mortar este considerata astfel:
Material Greutatea pe metru cub
Ciment Portland 1506 kg
Pasta de var (consistenta 12 cm) 1300 kg
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg
- dozaje, compoziții: compoziția mortarului va fi cea prevăzută in STAS 1030-85 si
Normativul C17-82.
PREPARAREA MORTARULUI
- mortarul se amestecă bine si numai în cantități ce se vor folosi imediat. La prepararea
mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate
satisfăcătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului. Mortarul se va pune
în opera într-un interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp se permite
adăugarea apei în mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, dar acest
lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului.
Mortarul care nu se folosește în timpul stabilit va fi îndepărtat.
- dacă nu se aprobă altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face în mixere mecanice
cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie si uniformitate. Se va
amesteca pentru cel puțin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3
minute pentru continuarea amestecului după adăugarea apei. Volumul de amestec din
fiecare lot nu va depăși capacitatea specificată de producătorul mixerului. Tamburul se
golește complet înainte de adăugarea lotului următor.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 14 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- mortarul folosit la rostuire va fi uscat atât încât sa aibă proprietăți plastice care să permită
folosirea lui la umplerea rosturilor.
TRANSPORTUL MORTARULUI
- se face cu utilaje adecvate.
- durata maxima de transport va fi astfel apreciată, încât transportul si punerea în opera a
mortarelor să se realizeze:
 în maximum 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;
 în maximum 1 oră de la preparare, pentru mortarele de ciment sau
ciment-var – fără întârzietor de priza;
 în maximum 16 ore, pentru mortarele cu întârzietor de priză.
MASURATOARE SI DECONTARE
- pentru lucrările din aceasta secțiune nu se fac decontări cantitative separat, ci se cuprind
în cadrul lucrărilor de zidărie, conform articolelor de cantități de lucrări.

8.2.C. MORTARE PENTRU TENCUIELI, GLETURI:


GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- SR EN 197-4:2004 - Ciment. Partea 4.
- SR EN 413-1:2004 - Ciment pentru zidărie.
- SR EN 459-1:2003 - Var pentru construcții.
- SR EN 934-3:2004 si SR EN 934-3:2004/AC:2005 - Aditivi pentru mortar de zidărie.
- SR EN 998-1:2004 si SR EN 998-1:2004/AC:2006 - Mortare pentru tencuire si gletuire.
- SR EN 998-2:2004 - Mortare pentru zidărie.
- SR EN 1008:2003 - Apă pentru mortare si betoane.
- SR EN 1926:2001 - Pietre naturale pentru construcții.
- SR EN 12620:2003 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianți minerali.
- SR EN 13055-1:2003 / Partea 1 - Agregate ușoare pentru betoane, mortare si paste de
ciment.
- NE 001:1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subțiri.
- Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10-95.
- NP 068:2003 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței
de siguranță în exploatare.
- P118:99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
- Normative si instrucțiuni-cadru in vigoare de securitate si sănătate in munca aplicabile
subiectului.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 15 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

MATERLALE SI PRODUSE
- mortar de ciment:
 marca M100 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 3 parți nisip si 0.2 parți
var pasta.
 marca M 50 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 4 parți nisip si 0.3 parți
var pasta.
 marca M 25 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 6.5 parți nisip si 1 parte
var pasta.
 marca M 10 cu dozajul volumetric 1 parte ciment, 7 parți nisip si 1.7 parți
var pasta.
- consistenta mortarului:
 șpriț 11 cm.
 grund 7-8 cm.
 strat vizibil 9-10 cm.
- tendința de segregare intre 0.1-0.25.
- dozaje si cantități necesare: conform standard aferent.
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
AGREGATE
- pentru prepararea mortarului se folosește nisip conform condițiilor tehnice din SR EN
12620:2003 si SR 667:2000 (vezi si anexa IV.3.C140-86).
- se va utiliza sortul nisip 0-3 – SR 662:2002
- sub aspectul calității, nisipul trebuie sa satisfacă următoarele condiții:
 sa provină din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau îngheț. Se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau șistoase.
 sa fie inerte si sa nu conducă la efecte dăunătoare asupra liantului folosit
la prepararea betonului
 nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipăit. Se interzice folosirea nisipului
de mare.
 conținutul de impurități nu trebuie sa depășească valorile înscrise in NE
012:1999.
- caracteristicile mecanice ale nisipului vor respecta prevederile SR EN 1926:2001.
- nisipul se va aproviziona din timp in depozite in scopul asigurării omogenității si constantei
calității acestui material.
- aprovizionarea nisipului la stația de betoane se va face numai după ce analizele de
laborator au arătat ca acesta este corespunzător.
- in timpul transportului de la furnizor la șantier si a depozitarii pe șantier, nisipul trebuie ferit
de contaminarea cu impurități.
- la stația de betoane, nisipul trebuie depozitat separat.
- controlul calității nisipului de către executant se face in conformitate cu standardele
menționate.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 16 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- la stația de sortare se vor determina:


 curbele granulometrice
 conținutul in substanțe organice
 conținutul in substanțe levigabile
 analiza chimica.
- aceste determinări se executa si atunci când se schimba furnizorul nisipului.
- la fabrica de beton se vor determina:
 levigabilul si argila aderenta
 curbele granulometrice
 umiditatea
- laboratorul executantului va tine evidenta calității nisipului prin:
 certificatele de calitate emise de furnizor
 rezultate ale determinărilor executate de laborator
CIMENT
- cimentul se va livra la locul de amestecare în sacii originali,
etanși, purtând etichete pe care s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca si
tipul. Cimentul se va depozita în spatii închise, ferit de umezeală.
- nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fată
de greutatea specificata.
- dacă beneficiarul aprobă livrarea cimentului în vrac, se vor
asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. Nu se vor
amesteca mărcile si tipurile de ciment în siloz.
- nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau același sort, dar
din surse diferite, fără aprobarea explicita a beneficiarului.
- materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite
pătrunderea unor materiale
străine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi
livrate în timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor.
- materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri
etanșe, pe suporți mai înalți cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur.
- pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe
platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.
- se va îndepărta de pe șantier cimentul nefolosit care s-a
întărit sau a făcut priză.
VAR
- pentru prepararea mortarului se va folosi var hidratat in
pulbere care sa îndeplinească condițiile tehnice din standardul menționat.
EXECUTIE
PREPARAREA
- se va face in următoarele moduri:

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 17 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 preparare mecanizata pe șantier folosindu-se mortar uscat M100/ M50/


M25/ M10 gata dozat de către furnizor, pe șantier se adaugă apa si se
face amestecul.
 dozajul si prepararea se fac in totalitate pe șantier.
PREGATIREA SUPORTULUI
- tencuielile se aplica pe suprafețe rigide, uscate, curate si rugoase, plane.
- se rectifica abaterile mai mari de 40 mm cu plasa de rabiț, iar peste 70 mm cu completări
de zidărie.
- rosturile pline ale zidăriei se curata, iar suprafețele de beton se cioplesc. La rostul intre
materiale cu coeficient diferit de dilatație, se prevăd fâșii de rabiț de 15 cm lățime.
- pereții spatiilor umede se protejează cu bariera de vapori.
PUNEREA IN OPERA
- se va face in conformitate cu prevederile instrucțiunilor C130-78.
- execuția tencuielilor se va face numai după recepționarea lucrărilor de beton si a zidăriilor,
care trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute la capitolele aferente.
- aplicarea tencuielilor se va face numai după proba de etanșeitate la apa si eventuale
remedieri.
- tencuiala se executa atunci când sunt terminate învelitorile si terasele, pereții despărțitori,
tocurile tâmplăriei, instalațiile (fără obiecte si aparate), reparațiile de șanțuri.
- tencuielile pe care nu se aplica protecții se vor sclivisi daca sunt in contact cu lichidul si se
vor drișcui daca nu sunt in contact cu lichidul.
- mortarul pentru tencuieli hidrofuge se prepara cu ciment, fără adaos de var.
- se recomanda utilizarea sablării pentru pregătirea suportului tencuielilor indiferent de
modul de aplicare a acesteia.
- la tencuieli nu se utilizează decât mortarul proaspăt preparat.
- aplicarea grundului, a stratului vizibil si finisarea lui trebuie terminata in același schimb pe
porțiunea începuta.
- la colturi, profile, racorduri se prevăd colțari din aluminiu fixați pe elementul de construcție
si înglobați ulterior in tencuiala.
- trasarea suprafețelor de tencuit se va executa, la interior si exterior, cu dispozitivele
specifice, astfel încât sa nu se depășească dimensiunile prevăzute prin proiect.
- pentru amorsarea suprafețelor acestea se vor stropi cu apa pentru asigurarea nivelului de
umiditate prevăzut. Ulterior se va aplica un șpriț de 3 mm având aceeași compoziție cu a
mortarului pentru stratul de grund. Pe suprafețele orizontale se va aplica un șpriț de 3 mm
de lapte de ciment.
- grundul se va aplica in grosime de 5-20mm la 24 de ore de la aplicarea șprițului pentru
suprafețele de beton, si la 1 ora pentru cele de cărămidă. Daca șprițul este prea uscat, se
va umezi in prealabil.
- la exterior, grundul se aplica de sus in jos, pe schele care au distanta minima de 50 cm
fata de planul fațadei.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 18 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- corectarea grosimii grundului se face imediat după aplicare, cu dreptare, fără drișcuire.
- pentru asigurarea aderentei stratului vizibil, grundul va fi striat in diagonala la 8-10 cm.
- stratul vizibil se va executa in grosime de 2-5 mm.
- la interior, stratul de tinci se va drișcui si se va gletui.
- stratul de glet se întinde cu drișca sau cu șpaclul, 1-2 mm grosime si se prelucrează cu
drișca pana la obținerea unei suprafețe perfect netede.
- Abateri admisibile:
 tencuieli interioare: verticalitatea si rectilinearitatea muchiilor: 1 mm/m, nu
mai mult 2 mm pe înălțimea încăperii.
 tencuieli exterioare: verticalitatea si rectilinearitatea muchiilor: 2 mm/m, nu
mai mult 20 mm pe înălțimea clădirii.
 tencuieli interioare: orizontalitatea si rectilinearitatea muchiilor : 1 mm/m,
nu mai mult 3 mm pe dimensiunea încăperii.
 omogenitatea culorii: nu se admit pete, urme de opriri ale lucrului.
INFLUENTA CONDITIILOR METEOROLOGICE
- lucrările de tencuieli nu se vor executa sub temperatura de + 10ºC.
- lucrările de tencuieli exterioare se vor executa numai in următoarele condiții climaterice:
 iarna, la temperaturi de minim + 10ºC.
 vara intre +10ºC si +30ºC, umiditate 65%.
- lucrările de tencuieli exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vânt
puternic.
- lucrările de tencuieli se aplica numai pe pereții uscați.
- materialele utilizate la lucrările de tencuieli se depozitează in medii încălzite.
CONDITII TEHNICE
- Clasificare:
 tencuieli exterioare poroase la calcane:
 șpriț / M100
 grund / M25
 tencuieli etanșe – hidrofuge la socluri:
 șpriț / M100
 grund / M100
 tencuieli interioare la pereți cu umiditate sub 60%:
 șpriț / M50
 grund / M10
 strat vizibil / M10
 tencuieli interioare la pereți cu umiditate peste 60%:
 șpriț / M50
 grund / M10
 strat vizibil / M10

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 19 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 tencuieli interioare la tavane cu umiditate sub 60%:


 șpriț / M100
 grund / M 25
 strat vizibil / M10
 tencuieli interioare la tavane cu umiditate peste 60%:
 șpriț / M100
 grund / M 25
 strat vizibil / M10
 tencuieli speciale.
CARACTERISTICI
- tencuieli obișnuite:
 caracteristici conform normelor specifice.
- tencuieli speciale:
 tencuieli etanșe – hidrofuge la socluri (de natura acrilica, cu coeficient de
elasticitate ridicat):
 granulație 1.5-4 mm.
 model cu structura zgâriata vertical.
 rezistent la apa, intemperii, loviri, la influenta mediului ambiant.
 adaos de vopsele compacte de nuanțare pe baza de rășini
sintetice, culoare – conform proiect tehnic de execuție.
CURĂTARE SI PROTECTIE
- tencuielile vor fi protejate împotriva murdăririi si pătării pe parcursul execuției lucrărilor.
ASIGURAREA CALITATII
- recepția materialelor ce vor fi puse in opera se va face pe baza documentelor de calitate.
Verificarea calității se face prin examinare vizuala, încercări pe probe in condițiile
prevăzute de standarde si de caietul de sarcini.
- se vor respecta indicațiile producătorului privind depozitarea si aplicarea produselor
prevăzute in documentele însoțitoare.
- calitatea stratului suport:
 uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrărilor ulterioare.
 limitarea tasărilor.
 suprafețele din beton si zidarii: abaterile nu vor depăși +/- 10 mm.
 nu se admit urme de noroi, grăsime, praf.
 umiditatea stratului suport va fi de 5-7%, sub acest nivel suprafață va fi
stropita cu apa si apoi amorsata cu șpriț de lapte de ciment 3 mm
grosime. Daca umiditatea depășește 7%, execuția tencuielilor este
interzisa.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 20 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- in timpul execuției diverselor straturi, cat si după aceasta, se vor lua masurile ce se impun
pentru protecție, pana la întărirea mortarului: condiții de temperatura si umiditate, protecția
la soc, izbituri si distrugeri.
- suprafața grundului finit trebuie sa asigure: umiditate 5-7%, rugozitate care sa permită
aderenta stratului de finisaj, grosimea stabilita prin trasare.
- continuitatea si aderenta de stratul suport al tencuielilor se vor verifica prin metode
nedistructive (vizual, ușoara ciocănire, deplasare pe întreaga suprafață a presei de
polizare, etc.).
- se va încheia proces verbal de lucrări ascunse.
- nu se admit umflături, crăpături, fisuri, urme vizibile de reparații locale, asperități.
- nu sunt admise lucrările dacă:
 tencuielile nu îndeplinesc condițiile prevăzute în specificații;
 suprafață tencuita este mult prea deteriorată pentru a putea fi acceptată;
 nivelul finit nu este conform planurilor din proiect;
 tencuielile prezinta urme de lovituri, pete, fisuri, etc.
MASURARE SI DECONTARE
- măsurarea si decontarea lucrărilor se va face la metru pătrat.

8.3. ZIDARII:
GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- SR EN 197-4:2004 - Ciment. Partea 4.
- SR EN 413-1:2004 - Ciment pentru zidărie.
- SR EN 459-1:2003 - Var pentru construcții.
- SR EN 771-4:2004/A1:2005 - Partea 4: Elemente de zidărie din BCA..
- SR EN 772-(1÷20):2000÷2006 - Metode de încercare a elementelor de zidărie.
- SR EN 934-3:2004 si SR EN 934-3:2004/AC:2005 - Aditivi pentru mortar de zidărie.
- SR EN 998-1:2004 si SR EN 998-1:2004/AC:2006 - Mortare pentru tencuire si gletuire.
- SR EN 998-2:2004 - Mortare pentru zidărie.
- SR EN 1008:2003 - Apă pentru mortare si betoane.
- SR EN 1926:2001 - Pietre naturale pentru construcții.
- STAS-8600/79 - Tolerante si asamblări în construcții, Sistem de tolerante.
- STAS-10109-1/82 - Construcții civile, industriale si agrozootehnice. Lucrări de zidărie.
- STAS 10265-75 - Toleranțe în construcții. Calitatea suprafețelor finisate.
- SR EN 12620:2003 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianți minerali
B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni
Pag. 21 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- SR EN 13055-1:2003 Partea 1 - Agregate ușoare pentru betoane, mortare si paste de


ciment.
- NE 001:1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subțiri.
- Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068:2003 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței
de siguranță în exploatare.
- P 100-1:2013 - Cod de proiectare seismic. Partea I. Prevederi de proiectare pentru clădiri.
- P118:99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
- Normative si instrucțiuni-cadru in vigoare de securitate si sănătate in munca aplicabile
subiectului.
CONCEPTE DE BAZA
- pereții portanți interiori si exteriori din zidărie trebuie sa reziste la sarcinile verticale,
sarcinile orizontale si la alte solicitări rezultate din funcțiunile spatiilor pe care le închid.
- pereții neportanți interiori si exteriori trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile
date de finisaje, la presiunea vântului si la alte solicitări rezultate din funcțiunile spatiilor pe
care le închid.
- pereții portanți si neportanți trebuie să asigure protecția termica, fonică si acustică
funcțiunilor pe care le închid.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale pentru realizarea zidăriilor, antreprenorul va
prezenta beneficiarului si proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de
calitate pentru fiecare material in parte după cum urmează:
 buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar;
 buletine de laborator executate de fiecare data când este necesar să se
schimbe furnizorul unui material;
 certificate de calitate pentru adaosuri si materiale folosite (ciment, nisip,
armături, cărămizi, blocuri, etc.).
- contractorul, împreună cu furnizorul blocurilor de zidărie vor executa schițe si detalii
curente, în care se vor prezenta modalitățile de execuție, coordonarea modulara, goluri
pentru uși si ferestre, buiandrugi, țeseri, etc. respectând specificațiile si exigentele
proiectului tehnic de execuție. Schițele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de
contractor se vor prezenta proiectantului înainte de începerea execuției, spre aprobare.
- de asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc. pentru
toate materialele utilizate, astfel încât proiectantul si beneficiarul să fie asigurați de
corectitudinea execuției acestor operațiuni.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de zidărie.
- înaintea începerii lucrării, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând
materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Pereții mostră se execută acolo

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 22 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

unde se indica de către inginerul proiectant. Pe durata execuției lucrării pereții mostra nu
se vor distruge sau deteriora.
MATERIALE SI PRODUSE
- materialele si produsele se pot clasifica în funcție de rolul lor astfel:
 materiale de baza - cărămizi, blocuri, placi pentru zidărie;
 materiale auxiliare - mortare, armaturi;
 accesorii - piese de prindere, ancore, distanțieri, etc.
- in cadrul acestui capitol sunt luate în considerare materialele si produsele principale
utilizate la execuția zidăriilor curente.
- se vor utiliza blocuri de zidărie din beton celular autoclavizat (BCA) GBN-50 Clasa I,
conform SR EN 771-4/2004, având dimensiunile 25x25x60cm.
- blocurile pentru zidărie vor fi conforme si nu vor prezenta fisuri, spărturi, ciobiri sau alte
defecte si deteriorări, care ar putea împiedica punerea in opera corespunzătoare sau ar
afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea construcției. Blocurile nu vor prezenta urme
de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice înglobate sau
aplicate.
- materialele neconforme vor fi sortate si respinse cu aprobarea beneficiarului.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
- se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării cantitățile necesare conform
programului de lucru.
- materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si același
producător pentru întreaga cantitate necesara.
- materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă manipularea
lor mecanizată pe tot traseul de transport până la punctul de lucru.
- manipulările se vor face îngrijit, cu atenție pentru a se evita degradările (ciobiri, spargeri,
fisurări, etc).
- materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere, în
locuri ferite si protejate.
- se vor acoperi imediat după livrare la șantier astfel încât să se evite expunerea la
intemperii si sa se asigure starea adecvată de uscare si temperatura la punerea în opera.
- materialele pentru zidărie se vor păstra în stare uscata, ferite de acțiunea ploii, zăpezii,
soarelui.
EXECUTIE
ABATERI SI TOLERANTE DE EXECUTIE
- suprafețele pereților, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb,
furtunul de nivel, nivela în montura de lemn, nivela cu laser, colțarul de lemn sau metal la
90°, echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4x15 sau 5x15, șabloane sau
orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzătoare zidăriei.
- la execuția zidăriilor se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile:
 la dimensiunile zidurilor:

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 23 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 lățimea de până la 10 cm: +/- 4mm;


 lățimea de 15 cm: +4 sau - 6mm;
 lățimea de 20 cm: + 5 sau - 7mm;
 lățimea de 25 cm: + 6 sau - 8mm;
 lățimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau -10 mm;
 la dimensiunile golurilor:
 egal / mai mic de 1 m: +/- 10 mm;
 egal / mai mare de 1 m: - 15 mm, + 10mm;
 la dimensiunile în plan ale încăperilor:
 latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm;
 latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;
 la dimensiunea rosturilor:
 verticale: + 3, - 2 mm;
 orizontale: +3, - 2 mm;
 la planeitatea suprafețelor:
 8 mm la 2,5 m în orice direcție:
 la rectiliniaritatea muchiilor:
 4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;
 la verticalitatea muchiilor si a suprafețelor:
 6 mm la metru sau 10 mm pe etaj;
 abateri fată de orizontala asizelor:
 3 mm la metru sau 15 mm pe toată lungimea peretelui.
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute zidăriile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- înainte de închiderea cu zidărie a unui spațiu, se vor îndepărta resturile si se va curata
zona ce urmează a fi închisa.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a
materialelor de zidărie si a mortarului;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protecție;
 punerea în funcțiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;
 verificarea pompei de mortar si probarea ei;
 trasarea si verificarea axării zidăriei;

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 24 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 verificarea si îndreptarea materialelor verticale si orizontale care leagă


zidăria de structura;
 poziționarea golurilor de uși si ferestre, spaleţi, alte goluri, etc.;
 rectificarea unor neregularități din structură;
PUNEREA IN OPERA
- fiecare asiza se va fixa intr-un strat continu de mortar.
- blocurile se vor umezi pe fata ce urmează a fi pozata pe stratul de mortar aplicat pe asiza
inferioara.
- țeserea zidăriei se face obligatoriu la fiecare asiza.
- rosturile vor respecta următoarele prescripții:
 grosimea rosturilor orizontale va fi de maximum 10 mm;
 grosimea rosturilor verticale va fi de maximum 10 mm;
 umplerea rosturilor se face la mai puțin de 15 mm de la fata zidului.
- ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi, diafragme) se va face in conformitate cu
proiectul de structura.
- legătura zidăriei cu structura se face prin aplicarea unui șpriț de mortar de ciment, rostul
între zidărie si structură se va umple complet cu mortar.
- Daca sunt prevăzute prin proiectul de structura, barele de armătură prevăzute în zidărie
se vor poziționa corect, iar grosimea rostului de mortar va acoperi corespunzător barele
de armatura.
ALTE PRESCRIPTII
- pentru evitarea pătrunderii umezelii si infiltrării in peretele de zidărie, se hidroizolează
elevația prin așezarea sub primul rând de zidărie a unui strat de membrana bituminoasa,
după ce in prealabil s-a procedat la eliminarea denivelărilor apărute la turnarea betonului
fundației prin nivelare cu mortar obișnuit (pe baza de var-ciment).
- zidăria se va începe de la colturi.
- întreruperile se lasă sub forma de trepte.
- la întreruperea lucrului nu este permisă așternerea mortarului peste ultimul strat de
cărămizi sau blocuri, aceasta operațiune se va efectua la reluarea lucrului.
- suprafețele verticale se vor peria în timpul execuției si se vor păstra în stare de curățenie.
- spațiul dintre tocurile tâmplăriei si zidărie (când se montează anterior) vor fi bine umplute
cu mortar.
- deasupra golurilor, acolo unde se indică în planșe, se vor prevedea buiandrugi din beton
armat (prefabricați sau monoliți, conform detaliilor anterior aprobate si armați
corespunzător specificațiilor).
- se vor prevedea piesele înglobate în zidărie necesare prevăzute în planuri si specificații
(ghermele, dibluri, piese metalice înglobate, etc.) a căror schițe au fost aprobate în
prealabil de proiectant.
CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
- lucrările se vor executa menținând pe cât posibil o stare de curățenie corespunzătoare.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 25 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- se vor îndepărta resturile de mortar de pe laturi, înainte de a se întări.


- zidăria trebuie sa rămână curată, fără pete sau scurgeri de mortar.
- suprafețele de zidărie vor fi protejate pe durata execuției lucrărilor atunci când nu se
lucrează la ele.
- pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada întreruperii lucrărilor, zidurile expuse se vor
proteja la partea superioara cu folie de polietilena.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite între două dreptare de 1 m
așezate pe fetele zidurilor.
- verificările țeserii corecte a zidăriei, armării, legăturii la colturi, ancorărilor, golurilor,
pieselor înglobate se fac în cursul execuției prin examinări vizuale.
- verificarea planeității suprafețelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul
de 2 m lungime.
- verificarea verticalității suprafețelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bolobocul si
dreptarul de 2 m.
- verificarea dimensiunilor încăperilor, a golurilor pentru uși, ferestre, nișe, etc. se face prin
măsurători directe cu metrul si ruleta.
- sunt considerate defecte ce trebuie remediate prin refacere parțială sau totala a lucrărilor,
funcție de cum va decide beneficiarul si proiectantul, următoarele:
 nerespectarea prezentelor specificații;
 folosirea materialelor necorespunzătoare;
 trasare si execuție greșita fata de axe;
 execuția de goluri, dibluri, ghermele, piese înglobate, în alte poziții decât
cele specificate în planuri si schițe;
 nerespectarea planeității si verticalității panourilor de zidărie.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru cub, in conformitate cu specificațiile producătorului privind
materialele si manopera. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi incluse.

8.4. PARDOSELI
8.4.A. PARDOSELI INDUSTRIALE CU DURIFICATOR MINERAL
GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 26 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- pentru lucrările care fac obiectul acestui capitol se vor aplica corelat prevederile caietelor
de sarcini cuprinse in proiectul de rezistenta privind stratul suport.
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- SR EN 206-1:2002 Beton / Partea 1 - Specificație, performanta, producție și conformitate
- STAS 10265-75 - Toleranțe în construcții. Calitatea suprafețelor finisate.
- NP 068:2003 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței
de siguranță în exploatare.
- Normative si instrucțiuni-cadru in vigoare de securitate si sănătate in munca aplicabile
subiectului.
- Norma DIN 18202 Tab 3 Zeile 4
CONCEPTE DE BAZA
- stratul suport - planșeul de beton armat va respecta prescripțiile si specificațiile referitoare
la marca betonului, armare, grosime, executie etc. înscrise in proiectul si caietul de sarcini
al specialității structura.
- stratul de uzura - este un amestec mineral colorat si uscat, mono-component, care conține
ciment, agregate minerale de cuarț selecționat, aditivi si pigmenți, destinat acoperirii
suprafețelor din beton proaspăt turnat. Durificatorul asigura un înveliș din amestec mineral
uscat foarte dur pentru pardoseli monolitice. Când este împrăștiat si finisat cu elicopterul
de nivelat, pe pardoselile de beton proaspăt turnat, formează o suprafață colorata, extrem
de rezistenta la uzura, neteda si densa.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale pentru realizarea pardoselilor, antreprenorul va
prezenta beneficiarului si proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de
calitate pentru fiecare material in parte.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de pardoseli.
- înaintea începerii lucrării, contractorul va executa un fragment de pardoseala-mostra,
utilizând materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Pardoselile mostră se
execută acolo unde se indica de către inginerul proiectant si vor avea dimensiunea de
minimum 4m2.
MATERIALE SI PRODUSE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 27 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- se vor utiliza durificator de pardoseala mineral, colorat de tipul Sikafloor-3 QuartzTop sau
orice alt produs echivalent sau similar având culoarea specificata in proiectul tehnic de
executie.
- se vor utiliza alți aditivi sau agenți pentru prepararea stratului suport recomandați de
producătorul durificatorului.
- materialele neconforme vor fi sortate si respinse cu aprobarea beneficiarului.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
DURIFICATOR
- se va livra la locul de utilizare în sacii originali, etanși, purtând
etichete pe care s-au înscris greutatea, numele producătorului si tipul. Durificatorul se va
depozita în spatii închise, ferit de umezeală.
- nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fată
de greutatea specificata.
- nu se vor folosi materiale de la producători diferiți sau același
producător dar din surse diferite, fără aprobarea explicita a beneficiarului.
- materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite
contaminarea cu materiale străine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea
ambalajelor. Materialele vor fi livrate în timp util, pentru a se permite inspectarea si
testarea lor.
- durificatorul de pardoseala se va livra împreună cu
documentația completa privitoare la instrucțiunile de aplicare si prescripțiile tehnice,
precum si cu certificatul de conformitate (conform normativului SR EN ISO/CEI 17050-
1:2005, privitor la Declarația de Conformitate a Furnizorului).
- producătorul va furniza date privind cerințele necesare pentru
depozitare.
ADITIVI
- daca specificațiile producătorului durificatorului recomanda
folosirea de aditivi sau tratamente ale stratului suport, aceste materiale vor fi transportate,
depozitate si manipulate in conformitate cu specificațiile producătorului.
- se vor folosi numai aditivi sau tratamente recomandate de
producătorul durificatorului.
EXECUTIE
ABATERI SI TOLERANTE DE EXECUTIE
- suprafețele pardoselilor se vor executa cu scule si dispozitive de lucru care asigura
calitatea, planeitatea si textura corespunzătoare.
- tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de ±3.5mm la fiecare 2.5m.
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute pardoselile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- se va asigura ca zona ce urmează a fi finisata nu este contaminata cu materiale străine.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 28 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:


 degajarea frontului de lucru;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 rectificarea unor neregularități ale stratului suport.
- pentru începerea lucrărilor este necesar a se întruni următoarele condiții:
 temperatura stratului suport: 5ºC - 35ºC;
 temperatura ambientala: 5ºC - 35ºC;
 umiditatea relativa a aerului: 30% r.h. min. - 98% r.h. max
 aplicarea nu se va face pe vânt, curenți de aer puternici sau condiții de
timp uscat.
 nu se folosește betonul la care o parte din ciment a fost înlocuit cu
cenușa zburătoare deoarece aceasta face amestecul lipicios și mai greu
de prelucrat.
- placa trebuie să fie dintr-un beton de calitate superioară cu un raport minim apă / ciment
pentru obținerea unei plăci puternic compactată.
- rezistența la compresiune a stratului suport trebuie să fie de minim 25 N/mm 2
PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale de aplicare a mixturilor durificatoare pentru
pardoseli, aceste informații fiind cu caracter informativ si putând varia in funcție de
producător.
- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului agentului
durificator selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
- Preferabil, aplicarea se va face mecanic cu pulverizator automat si laser screed sau
tehnologii similare.
- împrăștierea poate să înceapă imediat după nivelarea betonului pentru a permite
amestecului uscat să se hidrateze.
- se împrăștie uniform durificatorul pe betonul proaspăt turnat imediat după nivelare în
cantitate de 4-6 kg/m2 într-o singura aplicare, conform specificatiilor producatorului.
- durificatorul este împrăștiat si finisat cu elicopterul de nivelat în pardoseala de beton
proaspăt turnata.
- compactarea poate să înceapă imediat ce betonul suportă greutatea elicopterului pentru
nivelare.
- produsul se aplică având grijă să nu se producă denivelări pe suprafața betonului.
- nu se va adăuga niciodată apă pe suprafața pe care a fost aplicat durificatorul de
pardoseala.
- durificatorul produce o întărire rapidă a suprafeței plăcii. Este necesară o prelucrare
minuțioasă a marginilor în continuarea cărora se va turna o nouă placă.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 29 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- verificarea periodică a stării si a evoluției betonului va determina un cadru corect de timpi


pentru fiecare etapă sau secvență a aplicării.
ALTE PRESCRIPTII
- rosturile de pardoseala vor respecta prescripțiile stabilite prin proiectul de specialitate
structura referitoare la execuție, adâncime, lățime, etc.
- după operațiile de taiere si finisare a rosturilor, se vor curata si îndepărta imediat urmele
de lubrifiant sau pasta de ciment rezultate.
- rosturile vor fi umplute cu un sigilant flexibil de tipul Sikaflex sau orice alt produs
echivalent sau similar.
CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
- lucrările se vor executa menținând pe cât posibil o stare de curățenie corespunzătoare.
- se vor îndepărta resturile de material de pe laturi, înainte de a se întări.
- se vor respecta prescripțiile producătorului privind traficul pe suprafața tratata pentru a se
evita deteriorarea acesteia.
- exceptând lucrările de taiere a rosturilor, nu se vor efectua alte lucrări asupra pardoselii
pana la ajungerea la starea deplina de funcționare a stratului de uzura, respectiv suport.
- orice scurgeri vor fi îndepărtate de pe suprafața finisata imediat si se va monitoriza
neafectarea stratului de uzura de către acestea.
- nu vor fi folosiți agenți chimici de curățire a suprafețelor decât daca acest lucru este
explicit permis de producător.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la planeitate, rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- sunt considerate defecte ce trebuie remediate prin refacere parțială sau totala a lucrărilor,
funcție de cum va decide beneficiarul si proiectantul, următoarele:
 nerespectarea prezentelor specificații;
 folosirea materialelor necorespunzătoare;
 trasare si execuție greșita;
 execuția defectuoasa ce prezinta pete de culoare;
 nerespectarea planeității;
 zone sparte, ciobite;
 urme de contaminanți in stratul de uzura;
 neaplicarea uniforma a stratului de uzura;
 zone neacoperite cu strat de uzura.
MASURATOARE SI DECONTARE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 30 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru


executarea lucrării conform specificațiilor producătorului. Toate lucrările pregătitoare si
conexe vor fi incluse.

8.4.B. PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE SAU TEXTILE


GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- pentru lucrările care fac obiectul acestui capitol se vor aplica corelat prevederile caietelor
de sarcini privind stratul suport, respectiv „Sape de mortar”.
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.
- STAS 7361-80 - Covor si dale din policlorura de vinil.
- STAS 7915-71 - Covor din policlorura de vinil, pe suport textil.
- C 35-82 - Normativ pentru alcătuirea si executarea pardoselilor, cu modificările si
completările ulterioare.
- SR EN 1504-2 - Sisteme de protecție pentru suprafețele din beton.
- STAS 10265-75 - Toleranțe în construcții. Calitatea suprafețelor finisate.
- NP 068:2003 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței
de siguranță în exploatare.
- Normative si instrucțiuni-cadru in vigoare de securitate si sănătate in munca aplicabile
subiectului.
CONCEPTE DE BAZA
- stratul suport - sapa pentru pardoseli va respecta prescripțiile si specificațiile referitoare la
marca, grosime, execuție etc. înscrise in proiect.
- stratul de uzura – covor si/sau dale din materiale plastice (P.V.C.) sau textile (mocheta)
montat cu adeziv pe stratul suport.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale pentru realizarea pardoselilor, antreprenorul va
prezenta beneficiarului si proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de
calitate pentru fiecare material in parte, precum si mostre de prezentare in vederea
selectării sortimentului ce urmează a fi utilizat.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de pardoseli.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 31 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

MATERIALE SI PRODUSE
- se va utiliza covor P.V.C. omogen, pentru trafic industrial intens, având culoarea
specificata in proiectul tehnic de execuție si se va prevedea plinta de dimensiuni conform
proiectului aplicata pe pereții adiacenți.
- se vor utiliza dale de mocheta pentru trafic intens, având dimensiuni si culoare conform
celor specificate in proiectul tehnic de execuție si se va prevedea plinta de dimensiuni
conform proiectului aplicata pe pereții adiacenți.
- se vor folosi adezivi si aditivi pentru tratarea stratului suport specificați de producătorul
covorului P.V.C. / mochetei selectate.
- materialele neconforme vor fi sortate si respinse cu aprobarea beneficiarului.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
COVOR P.V.C.
- transportul covoarelor se va face cu mijloace de transport
acoperite, uscate, curate si închise, sulurile fiind așezate în poziție verticala.
- depozitarea covoarelor din P.V.C. se va face în locuri uscate
si acoperite, la temperaturi cuprinse între +5°C si +40°C, ferite de acțiunea luminii solare
directe. Sulurile se vor depozita în poziție verticala.
- producătorul va furniza date suplimentare privind cerințele
necesare pentru depozitare.
MOCHETA
- transportul dalelor de mocheta se va face cu mijloace de transport acoperite, uscate,
curate si închise, fiind livrate pe paleţi si ambalate in cutii.
- depozitarea mochetei se va face în locuri uscate si acoperite, la temperaturi cuprinse între
+5°C si +40°C, ferite de acțiunea luminii solare directe si umiditate. Cutiile se vor depozita
in poziție orizontala pentru a evita deformarea dalelor.
- producătorul va furniza date suplimentare privind cerințele necesare pentru depozitare.

ADEZIV SI ADITIVI
- transportul recipientelor cu adeziv si diluant se va face cu
respectarea dispozițiilor în vigoare privind transportul materialelor inflamabile.
- recipientele cu adeziv si diluant se vor depozita în încăperi
special amenajate pentru produse inflamabile, ferite de orice posibilitate de explozie, cu
respectarea dispozițiilor privind paza contra incendiilor. Temperatura în aceste încăperi va
fi cuprinsă între +15°C si +20°C.
- daca specificațiile producătorului rășinii recomanda folosirea
de aditivi sau tratamente ale stratului suport, aceste materiale vor fi transportate,
depozitate si manipulate in conformitate cu specificațiile producătorului.
- se vor folosi numai aditivi sau tratamente recomandate de
producătorul selectat.
EXECUTIE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 32 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

ABATERI SI TOLERANTE DE EXECUTIE


- suprafețele pardoselilor se vor executa cu scule si dispozitive de lucru care asigura
calitatea, planeitatea si textura corespunzătoare.
- rosturile între fâșiile de covor nu vor depăși dimensiunile admise si anume: 0,5 mm lățime.
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se va asigura ca lucrările ante-mergătoare acestei etape au fost finalizate si anume:
 tencuieli interioare la pereți si tavane;
 zugrăveli si vopsitorii;
 montarea tâmplăriei, ferestrelor (inclusiv geamurilor) si tocurilor de uși;
 instalații electrice, sanitare si de încălzire, inclusiv probele corespondente.
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute pardoselile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- se va asigura ca zona ce urmează a fi finisata nu este contaminata cu materiale sau
substanțe străine.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 rectificarea unor neregularități ale stratului suport.
- pentru începerea lucrărilor este necesar a se întruni următoarele condiții:
 temperatura stratului suport: 16ºC - 30ºC;
 temperatura ambientala: 16ºC - 30ºC;
 umiditatea stratului suport: maximum 3% părți conținut umed;
 umiditatea relativa a aerului: maximum 65% u.r.;
 aplicarea nu se va face daca zona de lucru este direct expusa la soare.
 nu se aplica covorul pe suprafețe umede sau unde umiditatea revine prin
capilaritate.
- suprafețele suport trebuie sa fie complet uscate, curate si solide.
- înainte de lipirea dalelor de mocheta sau a covorului din PVC, în cazul în care după
curățirea stratului suport se va constata ca suprafața acestuia prezinta neregularități
frecvente, se va face o corectare printr-o gletuire subțire (maximum 1,5 mm grosime).
- inainte de gletuire, suprafața se va amorsa cu un grund de Aracet D 5O, DPC 50-18 sau
Crilorom DC 2100 diluat în apa în proporție de 1:1 în volum, aplicat în cantitate de cca.
0,200 kg/m2 si lăsat sa se usuce minimum 2 ore.
- chituirea sau gletuirea se va executa cu un mortar pentru glet, care se va aplica cu
minimum 24 ore înainte de montarea dalelor de mocheta sau a covorului din P.V.C. si a
cărui compoziție va fi în funcție de sortimentul de dale sau covor selectat.
- tot praful si materialele friabile desprinse trebuie îndepărtate în totalitate de pe toate
suprafețele înainte de aplicarea produsului, de preferință prin periere și/sau aspirare.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 33 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale de aplicare a dalelor de mocheta si a
covoarelor P.V.C. pentru pardoseli, aceste informații fiind cu caracter informativ si putând
varia in funcție de producător.
- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului
materialului selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
- înainte cu 24 ore de lipire, dalele de mocheta respectiv covorul P.V.C. vor fi aduse în
încăpere pentru aclimatizare, vor fi derulate sulurile respectiv desfăcute pachetele cu dale,
vor fi debitate si așezate în poziția de montare.
- se va aplica concomitent câte un strat de adeziv subțire (0,200-0,250 kg/m 2), atât pe
suprafața suport cat si pe covorul din P.V.C., respectiv dalele de mocheta.
- după cca. 20-40 minute de la aplicarea adezivului tip Prenadez sau 10-15 minute pentru
Aracet D50, se va trece la lipirea covorului / dalelor prin presare manuala, evitându-se
prinderea de aer sub material.
- după lipirea tuturor fâșiilor de covor sau dalelor, pardoseala se va presa cu ruloul metalic,
cu mâner lung (25-30 kg), îmbrăcat la exterior în bandaj elastic de cauciuc moale.
- se vor îndepărta imediat orice urme de adeziv rămase pe suprafața covorului, se vor
controla rosturile pentru a se realiza o lipire perfecta.
- se va asigura ca suprafețele sunt complet plane si netede; nu se admit umflături sau
adâncituri in suprafața finisata.
- In cazul rulourilor de covor P.V.C. se va executa sudarea rosturilor, aplicându-se un șnur
din P.V.C. plastifiat; operația se va executa cu aparatul de sudat tip Zinsser.
- după terminarea operațiunilor de montare a covorului din P.V.C., respectiv a dalelor de
mocheta, se va trece la montarea plintei astfel:
 pereții vor fi complet finisați, iar în zona de montare a plintei, suprafața
trebuie sa fie plana, neteda si uscată.
 pervazul se va aplica prin lipire autoadeziva si prindere mecanica.
Montarea se va face prin așezarea la poziție si presare puternica, în
porțiuni succesive de 50-60 cm. La aceeași distanta (50-60cm) se va
prevedea prindere mecanica.
 excesul de adeziv se va îndepărta imediat.
CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
- lucrările se vor executa menținând pe cât posibil o stare de curățenie corespunzătoare.
- se vor îndepărta resturile de material din spațiul finisat.
- suprafața pardoselii din covor P.V.C. / dalelor de mocheta si a plintei se va curata de
eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o cârpă aspră si uscată.
- se va curata si lustrui întreaga suprafața finisata cu produse agreate de producător si se
va realiza inspecția vizuala finala pentru a identifica eventuale neconformități.
- se vor respecta prescripțiile producătorului privind traficul pe suprafața tratata pentru a se
evita deteriorarea acesteia.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 34 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- orice scurgeri vor fi îndepărtate de pe suprafața finisata imediat si se va monitoriza


neafectarea stratului de finisaj de către acestea.
- nu vor fi folosiți agenți chimici de curățire a suprafețelor decât daca acest lucru este
explicit permis de producător.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la planeitate, rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- sunt considerate defecte ce trebuie remediate prin refacere parțială sau totala a lucrărilor,
funcție de cum va decide beneficiarul si proiectantul, următoarele:
 nerespectarea prezentelor specificații;
 folosirea materialelor necorespunzătoare;
 trasare si execuție greșita;
 neregularități ale suprafeței finisate
 pete pe suprafața finisata;
 tăieturi, zone ce prezinta urme de lovire sau perforare;
 rosturi nesudate sau sudate incorect;
 bule de aer sau alte materiale captive sub stratul de finisaj.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor producătorului. Toate lucrările pregătitoare si
conexe vor fi incluse.

8.4.C. PARDOSELI DIN PLACI CERAMICE, PIATRA NATURALA, SAU DALE DE


BETON
GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- pentru lucrările care fac obiectul acestui capitol se vor aplica corelat prevederile caietelor
de sarcini privind stratul suport, respectiv „Sape de mortar”.
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 35 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- SR EN 14411:2007 - Placi ceramice pentru pardoseli si pereți. Definiții.


- SR EN ISO 10545-1:1999 Placi si dale ceramice. Luarea probelor si condiții de recepție.
- SR EN 1926:2007 Metode de încercare a pietrei naturale.
- SR EN 12371:2010 Metode de încercare a pietrei naturale. Rezistenta la îngheț.
- SR EN 14411:2007 Placi si dale ceramice presate uscat cu absorbție de apa E>10%.
Grupa BIII.
- NP 068:2003 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței
de siguranță în exploatare.
- Normative si instrucțiuni-cadru in vigoare de securitate si sănătate in munca aplicabile
subiectului.
CONCEPTE DE BAZA
- stratul suport - sapa pentru pardoseli va respecta prescripțiile si specificațiile referitoare la
marca, grosime, execuție etc. înscrise in proiect.
- stratul de uzura - placi din gresie ceramica sau piatra naturala montate cu adeziv pe
stratul suport.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale pentru realizarea pardoselilor, antreprenorul va
prezenta beneficiarului si proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de
calitate pentru fiecare material in parte, precum si mostre de prezentare in vederea
selectării sortimentului ce urmează a fi utilizat.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de pardoseli.
- antreprenorul va prezenta spre aprobare metoda de punere în opera a plăcilor, conform
indicațiilor producătorului. Lucrările nu se vor începe până ce nu se obține aprobarea
proiectantului si beneficiarului privind aceasta metoda.

MATERIALE SI PRODUSE
- placi de gresie ceramica, antiderapante, de dimensiuni si grosimi indicate în proiect,
conform STAS 5993-89 sau similar, având culoarea specificata in planuri.
- se vor folosi adezivi si aditivi pentru tratarea stratului suport specificați de producătorul
plăcilor selectate.
- materialele neconforme vor fi sortate si respinse cu aprobarea beneficiarului.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
GRESIE CERAMICA / PLACI DE PIATRA NATURALA
- plăcile de gresie ceramica se vor depozita în ambalajele
originale ale producătorului, în locuri ferite astfel încât sa se evite spargerea sau
deteriorarea plăcilor.
- Manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu
mare grija si numai atunci când va fi necesar astfel ca sa se evite deteriorarea plăcilor.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 36 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- producătorul va furniza date suplimentare privind cerințele


necesare pentru depozitare.
ADEZIV SI ADITIVI
- daca specificațiile producătorului plăcilor de gresie / piatra
recomanda folosirea de aditivi sau tratamente ale stratului suport, aceste materiale vor fi
transportate, depozitate si manipulate in conformitate cu specificațiile producătorului.
- se vor folosi numai aditivi si adezivi recomandați de
producătorul selectat.
EXECUTIE
ABATERI SI TOLERANTE DE EXECUTIE
- suprafețele pardoselilor se vor executa cu scule si dispozitive de lucru care asigura
calitatea, planeitatea si textura corespunzătoare.
- abaterile permise de la dimensiunile nominale ale plăcilor sunt:
 lungimea si lățimea nominala a laturii: ± 2% maximum din lungimea laturii;
 grosimea nominala a plăcilor : maximum ± 10%;
 abaterea de la unghi drept a plăcilor: maximum 0,5% din lungimea laturii;
 deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari.
- tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de ±3,25mm, la fiecare 2,5m.
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se va asigura ca lucrările ante-mergătoare acestei etape au fost finalizate si anume:
 tencuieli interioare la pereți si tavane;
 zugrăveli si vopsitorii;
 montarea tâmplăriei, ferestrelor (inclusiv geamurilor) si tocurilor de uși;
 instalații electrice, sanitare si de încălzire, inclusiv probele corespondente.
 executarea hidroizolației si a scliviselii sub căzile de dus.
 montajul căzilor de dus si toate lucrările ascunse.
 executarea peretelui de mascare la căzile de dus.
 montarea elementelor de fixare (dibluri) pentru corpurile sanitare.
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute pardoselile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- se va asigura ca zona ce urmează a fi finisata nu este contaminata cu materiale sau
substanțe străine.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 rectificarea unor neregularități ale stratului suport.
- suprafețele suport trebuie sa fie complet uscate, curate si solide.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 37 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- tot praful si materialele friabile desprinse trebuie îndepărtate în totalitate de pe toate


suprafețele înainte de aplicarea plăcilor, de preferință prin periere și/sau aspirare.
PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale de aplicare a plăcilor de gresie ceramica pentru
pardoseli si a plăcilor de piatra naturala pentru pardoseli, aceste informații fiind cu
caracter informativ si putând varia in funcție de producător.
- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului
materialului selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
- se va face trasarea nivelului finit al pardoselii cu ajutorul furtunului de nivel, dreptar, nivela
si sfoară.
- se va face o aranjare pe uscat a plăcilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu
sfoara a rosturilor. Se va urmări din trasaj ca un număr cât mai mic de plăci să rezulte
tăiate.
- se va asigura ca suprafețele sunt complet plane si netede; nu se admit umflături sau
adâncituri in suprafața finisata.
- nu se vor executa mai multe tăieturi decât este necesar. In general nu se vor executa
tăieturi prin care se obțin placi mai mici decât jumătate din dimensiune.
- suprafețele plăcilor vor fi centrate si echilibrate.
- se vor netezi toate muchiile tăiate, cu piatra de carborundum; nu se vor fixa placi cu
muchii crestate (în zig-zag), ciobite sau exfoliate.
- amestecul pentru adeziv nu va fi mai puternic decât o parte ciment Portland la trei părți de
nisip, după volum si nici mai slab decât o parte ciment Portland la patru părți nisip, după
volum. Apa va fi introdusa în amestec în cantitate suficientă pentru a se obține lucrabilitate
necesara (consistenta moale, densă) dar în cantitate minima necesara. După compactare,
apa nu va pătrunde la suprafață. Adezivul va avea consistenta necesara compactării prin
batere, va fi suficient de moale pentru a primi nervurile plăcii si suficient de tare pentru a
susține si menține placa în planul corespunzător. Daca nu se specifica altfel, stratul adeziv
din mortar va avea o grosime uniforma de 10 mm. Se va prepara acea cantitate de adeziv
necesară numai pentru 2 ore de lucru.
- stratul de adeziv va fi nivelat prin batere cu un dreptar tras peste ghidaje.
- plăcile vor fi așezate uniform.
- plăcile de gresie ceramică vor fi așezate în poziție, pe stratul adeziv.
- plăcile se vor aranja cu rosturi de 2-3 mm daca nu este specificat altfel in proiectul tehnic
de execuție. Rosturile vor fi continue în ambele direcții si daca nu se cere altfel vor fi în
prelungirea rosturilor de la placajul de faianța de pe pereți.
- pe conturul pardoselii, la baza peretelui, daca nu se specifica altfel în detalii, se va
prevedea un rost de control de 6-9 mm.
- pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distanțieri.
- plăcile vor fi așezate în șah, astfel încât suprafața sa poată atinge gradul de contractare
inițial, înainte de umplerea rostului.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 38 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- poziția plăcilor va fi reglata în termen de 10 minute de la așezarea lor.


- rosturile nu se vor umple până ce nu s-a făcut priza suficienta între placi si stratul suport si
în nici un caz mai devreme de 24 ore de la terminarea lucrării de pozare a plăcilor.
- rosturile dintre plăcile de gresie vor fi umplute cu ciment alb (pigment colorat) si mortar de
ciment cu nisip. Suprafața rosturilor va fi plana si neteda.
- rosturile de control vor fi curățate de materialul rămas, murdărie, grăsimi etc. si se vor
umple după consumarea dilatărilor în pardoseală.
CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
- lucrările se vor executa menținând pe cât posibil o stare de curățenie corespunzătoare.
- se vor îndepărta resturile de material din spațiul finisat.
- după fixare si umplerea rosturilor, plăcile vor fi spălate cu un burete, diagonal, peste
rosturi, după care vor fi șterse cu o bucată de pânză curata si uscata.
- se va curata si lustrui întreaga suprafața finisata si se va realiza inspecția vizuala finala
pentru a identifica eventuale neconformități.
- toate suprafețele adiacente plăcilor de pardoseala vor fi lăsate, la terminarea lucrărilor,
curate si nealterate.
- daca nu este specificat altfel de producător, timp de cel puțin 4 zile nu se va circula pe
pardoseala, după care este permis un trafic ușor si treptat, iar după 14 zile, va fi permis si
traficul intens.
- orice scurgeri vor fi îndepărtate de pe suprafața finisata imediat si se va monitoriza
neafectarea stratului de finisaj de către acestea.
- nu vor fi folosiți agenți chimici de curățire a suprafețelor decât daca acest lucru este
explicit permis de producător.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la planeitate, rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- sunt considerate defecte ce trebuie remediate prin refacere parțială sau totala a lucrărilor,
funcție de cum va decide beneficiarul si proiectantul, următoarele:
 nerespectarea prezentelor specificații;
 folosirea materialelor necorespunzătoare;
 trasare si execuție greșita;
 nerespectarea cotelor finite specificate in proiect;
 nerespectarea pantelor către scurgerile de pardoseala specificate in
proiect;
 neregularități ale suprafeței finisate;
 pete pe suprafața finisata;

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 39 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 ciobiri, exfolieri, zone ce prezinta urme de lovire sau abraziune;


 rosturi neumplute sau ce nu respecta tolerantele admise;
 placi dezlipite.
- proba obligatorie la camerele umede având prevăzut sifon de pardoseala va fi inundarea
pardoselii si verificarea scurgerii corecte si complete a apei la sifon.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi
incluse.

8.5. PERETI DE INCHIDERE SI COMPARTIMENTARE


8.5.A. PERETI DE INCHIDERE DIN PANOURI TRISTRAT (SANDWICH)
GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- C 172-88 Normativ pentru fixarea si montajul acoperirilor si peretilor.
- SR EN 14509:2013 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire
metalică. Produse fabricate. Specificaţii
- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068-2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantă în exploatare.
- P118-99 Normativ de sigurantă la foc a constructiilor.
- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.

MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale pentru realizarea lucrarilor, antreprenorul va
prezenta beneficiarului si proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de
calitate pentru fiecare material in parte.
- contractorul, împreună cu furnizorul panourilor vor executa schițe si detalii curente, în care
se vor prezenta modalitățile de execuție, coordonarea modulara, goluri pentru uși si
ferestre, buiandrugi, precadre etc. respectând specificațiile si exigentele proiectului tehnic
de execuție. Schițele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta
proiectantului înainte de începerea execuției, spre aprobare.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 40 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- de asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc. pentru


toate materialele utilizate, astfel încât proiectantul si beneficiarul să fie asigurați de
corectitudinea execuției acestor operațiuni.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de zidărie.
- panourile si accesoriile folosite vor fi insotite de agremente tehnice si certificate de calitate
care specifica proprietatile fizice, chimice si tolerantele elementelor. Ele fac referire la
rezistenta panourilor, a tablei si protectiei ei la factori corozivi si la caractristicile de izolare
termica si fonica a izolatiei folosite.
MATERIALE SI PRODUSE
- se vor utiliza panouri conforme cu specificatiile din proiectul tehnic de executie.
- producatorul ales pentru furnizarea panourilor va pune la dispozitie atat panourile propriu-
zise cat si accesoriile de montaj si finisare (mecanisme de fixare, profile de trecere, atice,
etc.)
- materialele neconforme vor fi sortate si respinse cu aprobarea beneficiarului.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
- se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitățile necesare conform programului
de lucru.
- materialele se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si același producător pentru
întreaga cantitate necesara.
- materialele se vor aproviziona containerizat / in paleti / ambalat si se recomandă
manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transport până la punctul de lucru.
- manipulările se vor face îngrijit, cu atenție pentru a se evita degradările (ciobiri, spargeri,
fisurări, etc).
- materialele se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere, în locuri ferite si
protejate.
- se vor acoperi imediat după livrare la șantier astfel încât să se evite expunerea la
intemperii si sa se asigure starea adecvată de uscare si temperatura la punerea în opera.
- materialele se vor păstra în stare uscata, ferite de acțiunea ploii, zăpezii, soarelui.
- este strict interzis a se folosi la descarcare cabluri de fier.
- se interzice ca pachetele individuale sa fie asezate in santier unul deasupra celuilalt un
timp indelungat pentru a evita deformarile.
EXECUTIE
ABATERI SI TOLERANTE DE EXECUTIE
- materialele puse in opera vor fi insotite de certificate de calitate, agremente tehnice si
specificatii tehnice proprii fiecarui producator.
- la executie se vor respecta intocmai exigentele si caietele de sarcini impuse de producator
astfel incat la finalul lucrarilor sa se emita un document de garantie de catre producator.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 41 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- nu sunt admise diferente de culoare sau abateri de la culorile specificate in proiect.


Panourile cu abateri, oricat de mici, de la culorile RAL specificate in proiect vor fi refuzate.
- toate rosturile de montaj ale panourilor vor fi inspectate pentru a nu permite infiltrarea apei
in masa panoului sau interiorul cladirii.
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute lucrarile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a
materialelor de zidărie si a mortarului;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protecție;
 punerea în funcțiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;
 trasarea si verificarea axării peretilor;
 verificarea si îndreptarea materialelor verticale si orizontale care leagă
panourile de structura;
 poziționarea golurilor de uși si ferestre, alte goluri, etc.;
 rectificarea eventualelor neregularități din structură.
PUNEREA IN OPERA
- montarea panourilor de perete trebuie pregatita cu atentie astfel incat lucrarile sa se
efectueze in siguranta.
- antreprenorul pregateste metoda de lucru unde indica persoanele raspunzatoare pentru
protectia muncii, utilajele folosite si masurile de siguranta pt. fiecare faza de lucru si
procedeu de montaj.
- modul de montaj al panourilor de perete difera in functie de producatorul sistemului ales,
acesta furnizand detaliile, specificatiile si procedurile de montaj, dar trebuie tinut cont si de
urmatoarele principii generale:
 structura secundara trebuie se ofere o suprafata de montaj plana.
 se asezeaza primul panou la marginea suprafetei peretelui si se
pozitioneaza corect.
 se orienteaza corect imbinarile laterale in functie de directia de montaj si
se verifica exact verticalitatea si orizontalitatea dupa care se fixeaza
conform procedurii descrise de producator.
 se instaleaza elementele de fixare recomandate in pozitia corecta pentru
a fixa panoul pe structura metalica; necesarul de elemente de fixare

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 42 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

difera in functie de specificatiile producatorului – ele vor fi prinse pe


masura ce se instaleaza panourile.
 elementele de fixare trebuie instalate astfel incat sa asigure o etansare
optima impotriva intemperiilor; este necesara inlaturarea tuturor resturilor
metalice provenite de la montaj pentru a proteja acoperirea exterioara.
 atunci cand se aplica material izolant la suprapuneri sau imbinari,
suprafetele trebuie curatate si uscate in prealabil.
 daca este nevoie de taierea panourilor in santier, se foloseste intotdeauna
un fierastrau pendular (fierastrau cu panza ingusta etc.), nu masini de
taiat cu disc abraziv; dupa aceea se elimina pilitura rezultata si se
netezeste locul taieturii - la taiere sau perforare e necesar a se purta
echipament corespunzator de protecție.
 inainte de inceperea montarii panourilor se va monta lacrimarul inferior.
 panourile au la imbinari garnituri aplicate pe linia de productie, astfel incat
sunt etanse in cazul unui montaj corect.
 marginea de sus a panoului poate sta liber, nerezemata, pana la 350 mm.
 montajul se va face de asa natura incat sa se minimizeze, pe cat posibil,
decuparea panourilor in santier.
 daca sunt folosite suruburi cu fixare aparenta, se vor folosi elemente de
tinichigerie pentru a acoperi (masca) imbinarile de la capetele sau marginile
panourilor, colturi, usi, ferestre.
 elementele de tinichigerie trebuie fixate cu grija, aliniate si etansate
corect, iar marginile lor trebuie sa fie drepte si nedeformate (se vor
consulta cu atentie documentatiile tehnice ale producatorului).
CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
- lucrările se vor executa menținând pe cât posibil o stare de curățenie corespunzătoare.
- se vor îndepărta resturile de material din spațiul finisat.
- suprafața peretilor se va curata de eventualele resturi de adeziv.
- se va curata si lustrui întreaga suprafața cu produse agreate de producător si se va
realiza inspecția vizuala finala pentru a identifica eventuale neconformități.
- se va evita sprijinirea obiectelor de suprafața pentru a se evita deteriorarea acesteia.
- nu vor fi folosiți agenți chimici de curățire a suprafețelor decât daca acest lucru este
explicit permis de producător.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la planeitate, rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform specificațiilor.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 43 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- sunt considerate defecte ce trebuie remediate prin refacere parțială sau totala a lucrărilor,
funcție de cum va decide beneficiarul si proiectantul, următoarele:
 nerespectarea prezentelor specificații;
 folosirea materialelor necorespunzătoare;
 trasare si execuție greșita;
 neregularități ale suprafeței finisate;
 pete pe suprafața finisata;
 tăieturi, zone ce prezinta urme de lovire sau perforare;
 rosturi deschise;
 infiltratii de apa prin suprafata;
 contaminarea suprafetei cu materiale straine (uleiuri, rasini, etc.).
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor producătorului. Toate lucrările pregătitoare si
conexe vor fi incluse.

8.5.B. PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS-CARTON (GK)


GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- STAS 1480-86 Placi si fasii de gips pentru pereti de compartimentare.
- C 172-88 Normativ pentru fixarea si montajul acoperirilor si peretilor.
- C 190-88 Instructiuni tehnice pentru compozitia si executarea peretilor neportanti cu
componente de baza din gips.
- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068-2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantă în exploatare.
- P118-99 Normativ de sigurantă la foc a constructiilor.
- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.
CONCEPTE DE BAZA
- placile de gipscarton, in alcatuiri specifice, se pot utiliza pentru compartimentari cu cerinte
standard dar si cu exigente deosebite, cum ar fi peretii rezistenti la foc si/sau la umezeala,
tratamente acustice precum fonoizolatia etc.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 44 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- pereții neportanți interiori din placi de gipscarton trebuie sa reziste la propria lor greutate,
la sarcinile date de finisaje, la presiunea vântului si la alte solicitări rezultate din funcțiunile
spatiilor pe care le închid.
- pereții portanți si neportanți trebuie să asigure protecția termica, fonică si acustică
funcțiunilor pe care le închid.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale pentru realizarea compartimentărilor,
antreprenorul va prezenta beneficiarului si proiectantului specificațiile producătorului si
certificatele de calitate pentru fiecare material in parte.
- contractorul, împreună cu furnizorul panourilor din gipscarton vor executa schițe si detalii
curente, în care se vor prezenta modalitățile de execuție, coordonarea modulara, goluri
pentru uși si ferestre, buiandrugi, precadre etc. respectând specificațiile si exigentele
proiectului tehnic de execuție. Schițele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de
contractor se vor prezenta proiectantului înainte de începerea execuției, spre aprobare.
- de asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc. pentru
toate materialele utilizate, astfel încât proiectantul si beneficiarul să fie asigurați de
corectitudinea execuției acestor operațiuni.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de zidărie.
- înaintea începerii lucrării, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând
materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Pereții mostră se execută acolo
unde se indica de către inginerul proiectant. Pe durata execuției lucrării pereții mostra nu
se vor distruge sau deteriora.
MATERIALE SI PRODUSE
- placi din gipscarton standard, decorative, rezistente la umiditate, rezistente la foc etc.
conform indicaţiilor din proiect si specificatiilor;
- structura metalică de susţinere;
- termoizolatie şi fonoizolaţie din fibre minerale;
- materialele de constructie vor fi conforme si nu vor prezenta fisuri, spărturi, ciobiri, exfolieri
sau alte defecte si deteriorări, care ar putea împiedica punerea in opera corespunzătoare
sau ar afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea construcției.
- materialele neconforme vor fi sortate si respinse cu aprobarea beneficiarului .

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


- se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitățile necesare conform programului
de lucru.
- materialele se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si același producător pentru
întreaga cantitate necesara.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 45 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- materialele se vor aproviziona containerizat / in paleti / ambalat si se recomandă


manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transport până la punctul de lucru.
- manipulările se vor face îngrijit, cu atenție pentru a se evita degradările (ciobiri, spargeri,
fisurări, etc).
- materialele se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere, în locuri ferite si
protejate.
- se vor acoperi imediat după livrare la șantier astfel încât să se evite expunerea la
intemperii si sa se asigure starea adecvată de uscare si temperatura la punerea în opera.
- materialele se vor păstra în stare uscata, ferite de acțiunea ploii, zăpezii, soarelui.
EXECUTIE
ABATERI SI TOLERANTE DE EXECUTIE
- suprafețele pereților, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb,
furtunul de nivel, nivela în montura de lemn, nivela cu laser, colțarul de lemn sau metal la
90°, echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4x15 sau 5x15, șabloane sau
orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzătoare executiei.
- la execuția compartimentarilor se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile:
 la dimensiunile compartimentarilor:
 lățimea de până la 10 cm: +/- 4mm;
 lățimea de 15 cm: +4 sau - 6mm;
 lățimea de 20 cm: + 5 sau - 7mm;
 lățimea de 25 cm: + 6 sau - 8mm;
 lățimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau -10 mm;
 la dimensiunile golurilor:
 egal / mai mic de 1 m: +/- 10 mm;
 egal / mai mare de 1 m: - 15 mm, + 10mm;
 la dimensiunile în plan ale încăperilor:
 latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm;
 latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;
 la dimensiunea rosturilor:
 verticale: + 3, - 2 mm;
 orizontale: +3, - 2 mm;
 la planeitatea suprafețelor:
 8 mm la 2,5 m în orice direcție:
 la rectiliniaritatea muchiilor:
 4 mm la 2,5 m sau 15 mm pe toata lungimea;
 la verticalitatea muchiilor si a suprafețelor:
 6 mm la metru sau 10 mm pe etaj;
- compartimentarile din gips-carton vor asigura, prin componenta lor, un factor de reducere
a zgomotului transmis intre spatiile pe care le delimiteaza de min. 40dB.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 46 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute lucrarile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- înainte de închiderea unui spațiu, se vor îndepărta resturile si se va curata zona ce
urmează a fi închisa.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a
materialelor de zidărie si a mortarului;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protecție;
 punerea în funcțiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;
 trasarea si verificarea axării peretilor;
 verificarea si îndreptarea materialelor verticale si orizontale care leagă
compartimentarile de structura;
 poziționarea golurilor de uși si ferestre, alte goluri, etc.;
 rectificarea unor neregularități din structură;
PUNEREA IN OPERA
- pereţii de compartimentare se realizează din plăci de gipscarton fixate cu şuruburi pe o
structură metalică autoportantă. Placările pot consta din unul până la trei straturi.
- structura metalică este fixată de părţile de construcţie adiacente şi reprezintă structura
portantă pentru placări. În cazul placării în mai multe straturi este asigurată rezistenţa la
impact. În spaţiul din intervalul peretelui pot fi introduse materiale izolatoare fonic, termic
şi pentru cerinţe de protecţie contra incendiilor, precum şi instalaţii (electro-sanitare).
- rosturile de dilataţie ale structurii de rezistenţă trebuie preluate în realizarea pereţilor cu
structură metalică. În cazul pereţilor continui sunt necesare rosturi de dilataţie la distanţe
de cca 15-20 m.
- pentru cerinţe speciale se pot alcătui pereţi cu schelet dublu, dispus adiacent (de ex.
pentru asigurarea unei protecţii fonice suplimentare = peretele despărţitor cu placare
suplimentară între rândurile de profile), sau la distanţă (ex. introducerea instalaţiilor =
peretele pentru instalaţii).
- montaj:
 profilele pentru racordarea la părţile adiacente ale construcţiei se vor
prevedea pe partea posterioară cu chit de etanşare (2 şnururi) sau bandă
de etanşare. La cerinţe de protecţie fonică se va etanşa cu chit de
etanşare; în acest caz, fâşiile de etanşare poroase, ca de exemplu banda

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 47 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

de etanşare, nu sunt recomandate. În cazul în care se estimează săgeţi


ale planşeelor ≥ 10 mm se vor alcătui racorduri flexibile.
 profilele de margine se vor fixa de părţile adiacente ale construcţiei prin
intermediul unor mijloace corespunzătoare.
 fixare de tavan şi pardoseală: pas de montaj dibluri max. 80cm;
 fixare de pereţi: pas de montaj dibluri max. 100 cm - min. 3 puncte de
fixare.
 mijloace de fixare de elementele de construcţie adiacente masive:
şuruburi cu diblu filetat;
 de elemente care nu sunt masive: mijloace de ancoraj speciale potrivit
materialului de construcţie.
- schelet de susţinere:
 montajul scheletului începe cu fixarea pe pardoseală şi planşeu a
profilelor de margine UW 50, UW 75 sau UW 100.
 montanţi din profile CW50, CW75 sau CW100, la distanţa interax de 60
cm, (în cazul placărilor ceramice, pe placări unistrat, max. 40 cm).
Montanţii de lângă pereţii adiacenţi se vor fixa de acestea.
 structurile autoportante cu schelet metalic dublu se vor rigidiza sub forma
unui cadru prin eclisarea cu plăci din gipscarton de cca. 30 cm lăţime (la
distanţa de cca 60 cm).
 profilele de margine UW 100, în cazul pardoselilor şi planşeelor, CW 100
în cazul pereţilor, se vor fixa cu dibluri corespunzătoare. Bolţuri de
ancorare în cazul planşeelor din beton armat şi dibluri filetate în cazul
pereţilor din zidărie.
 distanţa de fixare de 0,5 m în cazul tavanelor, 1m în cazul pereţilor (minim
3 puncte de fixare). La o distanţă interax de 30 cm, în profilele UW,
orientate pe lungimea acestora, se vor dispune vertical profile portante
CW 100, fixate cu câte două nituri oarbe din oţel ≥ 3 x 8 mm.
 toate golurile practicate in peretii de gips-carton vor fi bordate cu profile
metalice adecvate si, dupa caz, acestea se vor placa spre lumina golului
cu placi din gips-carton pentru realizarea izolarii profilului.
- placare:
 placare cu plăci din gipscarton dispuse vertical pe înălţimea încăperii, la
distanţa de cca 1 cm faţă de pardoseala brută (placarea in 2 straturi se
poate face şi orizontal). Plăcile din gipscarton nu se vor îmbina în dreptul
profilelor de susţinere a uşilor. Pasul de fixare al şuruburilor este de ~25
cm (în cazul placărilor în două straturi pasul de fixare al şuruburilor
primului strat poate fi mărit până la 75 cm).
 stratul izolator şi instalaţiile se vor încorpora în spaţiul gol din perete.
Îmbinările longitudinale se vor dispune decalat.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 48 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 dacă înălţimea peretelui este mai mare decât înălţimea plăcilor din
gipscarton, îmbinările orizontale se vor decala cu minim 400mm.
Îmbinările orizontale ale plăcilor se vor arma cu bandă de armare a
rosturilor. Este recomandată introducerea unui profil CW/UW în dreptul
îmbinărilor orizontale.
- construcţie şi montaj:
Placare Fixarea plăcilor din gipscarton pe profilele metalice
Adâncime minimă de înfiletare ≥ 10 mm
Grosimea plăcii în s ≤ 0,7 mm 0,7 mm < s ≤ 2,25 mm
mm
12,5 TN 3,5 x 25 TB 3,5 x 25
2 x 12,5 TN 3,5 x 25 + TN 3,5 x 35 TB 3,5 x 25 + TB 3,5 x 45
3 x 12,5 TN 3,5 x 25 + TN 3,5 x 35 + TN 3,5 x TB 3,5 x 25 + TB 3,5 x 45 + TB 3,5 x
55 55
- decupaje maxime în profilele CW:
Profil metalic Placare Decupaje Aria decupajelor
Nr. decupaje
CW 50 mai multe straturi 1 pe profil
CW 75/ CW 100 unistrat 1 pe profil
mai multe straturi 2 pe profil

- prelucrarea rosturilor:
 se va realiza cu pastă de umplere a rosturilor;
 se va utiliza bandă de armare a rosturilor;
 şpăcluirea fină se va executa cu pastă de finisare;
 cu ajutorul şpaclului şurubelniţă se aplică în rost pasta de tip Knauf
Uniflott sau similar. După întărire (cca 30 minute), se îndepărtează
surplusul de material. A doua etapă de şpăcluire se execută cu fierul de
glet, urmărindu-se pe cât posibil o nivelare corectă;
 se pozează banda de armare, astfel încât aceasta să fie îngropată în
stratul de material. Se va evita formarea bulelor de aer;
 după întărirea materialului se repetă operaţiunea de şpăcluire şi şlefuire a
neregularităţilor. Se vor şpăclui şi elementele de fixare ale plăcilor
(capetele şuruburilor);
 in cazul placării cu mai multe straturi, se vor şpăclui rosturile fiecărui strat.
CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
- lucrările se vor executa menținând pe cât posibil o stare de curățenie corespunzătoare.
- se vor îndepărta resturile de material din spațiul finisat.
- suprafața pperetilor se va curata de eventualele resturi de adeziv.
- se va curata si lustrui întreaga suprafața finisata cu produse agreate de producător si se
va realiza inspecția vizuala finala pentru a identifica eventuale neconformități.
- se va evita sprijinirea obiectelor de suprafața tratata pentru a se evita deteriorarea
acesteia.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 49 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- orice scurgeri vor fi îndepărtate de pe suprafața finisata imediat si se va monitoriza


neafectarea stratului de finisaj de către acestea.
- nu vor fi folosiți agenți chimici de curățire a suprafețelor decât daca acest lucru este
explicit permis de producător.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la planeitate, rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- sunt considerate defecte ce trebuie remediate prin refacere parțială sau totala a lucrărilor,
funcție de cum va decide beneficiarul si proiectantul, următoarele:
 nerespectarea prezentelor specificații;
 folosirea materialelor necorespunzătoare;
 trasare si execuție greșita;
 neregularități ale suprafeței finisate;
 pete pe suprafața finisata;
 tăieturi, zone ce prezinta urme de lovire sau perforare;
 rosturi deschise sau fisurate;
 contaminarea suprafetei cu materiale straine (uleiuri, rasini, etc.).
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor producătorului. Toate lucrările pregătitoare si
conexe vor fi incluse.

8.6. PLACARI CERAMICE PENTRU PERETI


GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- SR EN 459-1: 2003 - Var pentru constructii.
- SR EN 159 : 1996 - Placi de faianta.
- SR EN ISO 10545-1:1999 Placi si dale ceramice. Luarea probelor si condiții de recepție.
- SR EN 197-1:2002 - Ciment Portland gri.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 50 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii.


- SR EN 1008: 2003 - Apă pentru betoane si mortare.
- STAS 1500-78 - Ciment Pa35, ciment M30.
- STAS 5939-80 - Placi de gresie ceramică.
- STAS 7055-87 - Ciment Portland alb.
- SR EN 159:1996 - Placi ceramice CESAROM.
- SR EN 14411:2007 - Placi ceramice pentru pardoseli si pereți. Definiții.
- C 223-86 - Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din placi de faiantă, majolică
si plăci ceramice smaltuite, aplicate la pereti prin lipire cu paste subtiri.
- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068-2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantă în exploatare.
- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale pentru realizarea pardoselilor, antreprenorul va
prezenta beneficiarului si proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de
calitate pentru fiecare material in parte, precum si mostre de prezentare in vederea
selectării sortimentului ce urmează a fi utilizat.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de pardoseli.
- antreprenorul va prezenta spre aprobare metoda de punere în opera a plăcilor, conform
indicațiilor producătorului. Lucrările nu se vor începe până ce nu se obține aprobarea
proiectantului si beneficiarului privind aceasta metoda.

MATERIALE SI PRODUSE
- placi de faianța ceramica, de dimensiuni si grosimi indicate în proiect, conforme SR EN
159 - 1996, având culoarea specificata in planuri.
- se vor folosi adezivi si aditivi pentru tratarea stratului suport specificați de producătorul
plăcilor selectate.
- materialele neconforme vor fi sortate si respinse cu aprobarea beneficiarului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


GRESIE CERAMICA / PLACI DE PIATRA NATURALA
- plăcile de faianta ceramica se vor depozita în ambalajele
originale ale producătorului, în locuri ferite astfel încât sa se evite spargerea sau
deteriorarea plăcilor.
- Manipularea cutiilor cu placi de faianta ceramica se va face
cu mare grija si numai atunci când va fi necesar astfel ca sa se evite deteriorarea plăcilor.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 51 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- producătorul va furniza date suplimentare privind cerințele


necesare pentru depozitare.
ADEZIV SI ADITIVI
- daca specificațiile producătorului plăcilor de faianta
recomanda folosirea de aditivi sau tratamente ale stratului suport, aceste materiale vor fi
transportate, depozitate si manipulate in conformitate cu specificațiile producătorului.
- se vor folosi numai aditivi si adezivi recomandați de
producătorul selectat.
EXECUTIE
ABATERI SI TOLERANTE DE EXECUTIE
- abateri limita admisibile de la dimensiunile normale de
fabricatie pentru plăcile de faianta:
 grosime nominala de 5,5 mm - +/- 10%;
 grosime de 5 mm – 0..+10%;
 la lungimi si latimi nominale: +/-0,6%;
 sageata max.: 0,5% din lungimea laturii mari.
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se va asigura ca lucrările ante-mergătoare acestei etape au fost finalizate si anume:
 invelitoarea cladirii, cu executarea scurgerilor în solutia definitiva, astfel
încât suprafetele pe care se executa placarea sa fie ferite de actiunea
precipitatiilor atmosferice;
 montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si captuselilor la usi, în afara
pervazurilor care se vor monta dupa executarea placajelor.
 tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaza, în încaperile
unde se vor executa placaje.
 montarea conductelor sanitare, electrice, de încalzire, îngropate sub
placaj si probarea acestora sub presiune.
 montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare,
eventualele gauri ulterioare urmând a fi date numai cu burghiul.
 executarea pardoselilor reci (mozaic turnat, plăci mozaicate, placi de
gresie, marmură, etc.).
 executarea pardoselilor calde (din lemn, din P.V.C. etc.) care se
degradeaza la umiditate mare, se va face numai dupa montarea
placajului ceramic la pereti.
- inainte de începerea lucrarilor de placare se va face o inspectare a suprafetelor ce
urmeaza a fi placate.
- nu se va începe lucrul pâna ce nu vor fi îndreptate eventualele neregularitati constatate
(abateri pe verticală si orizontală cât si eventuale vicii sau degradari aparente).

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 52 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- aplicarea placilor de faiantă se va face numai pe snprafete uscate, pregatite în prealabil si


care se înscriu în abateri de la planeitate cuprinse între 3 mm/m pe verticala si 2 mm/m pe
orizontala.
- eventualele neregularitati locale nu vor depasi 10 mm (umflaturi sau adâncituri). In cazul
când aceste abateri sunt depasite, suprafetele vor fi îndreptate prin completarea cu mortar
sau chit. Grosimea stratului de mortar nu trebuie să depaseasca 1-2 cm.
- Nu se vor executa placaje în zone unde temperatura este sub +5°C.
PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale de aplicare a plăcilor de faianta ceramica
pentru pereti, aceste informații fiind cu caracter informativ si putând varia in funcție de
producător.
- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului
materialului selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
- se va avea grija sa se evite evaporarea rapida a apei din patul de adeziv. Patul de adeziv
nu se va aplica mult înainte de asezarea placilor de faianta si în nici un caz placile nu se
vor aplica pe mortarul uscat.
- se va evita pe cât posibil taierea placilor, astfel încât printr-o asezare corecta a acestora,
placile care vor trebui sa fie tăiate sa nu fie mai mici de jumatate de placa.
- marginile placilor taiate se vor poliza cu piatra de carborund. Nu se vor aplica plăci
nefinisate corespunzator, cu margini crapate sau zimtate.
- rosturile între plăci vor fi realizate în continuitate, atât pe verticală cât si pe orizontalä si
vor avea aceeasi dimensiune pe ambele directii.
- trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atât fată de orizontala cât si fată
de verticală. Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu
ajutorul reperelor alcatuite din bucati de faianta sau gresie fixate provizoriu cu mortar de
ipsos pe suprafata respectiva a tencuielii, în imediata vecinătate a suprafetei care se
placheaza. Firul cu plumb, lăsat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetei
placajului care urmeaza sa se execute.
- dupa terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului în
urmatoarea succesiune de operatiuni:
 aplicarea spritului de ciment în grosime de 2-3 mm, preparat din ciment:
nisip 0..3 mm; Aracet DP 25, în dozaj 1:4:0,3 si apa pâna la consistenta
de 11-13 cm;
 aplicarea grundului din mortar de fixare a placilor, preparat cu aceeasi
compozitie ca la sprit, cu consistenta 7-8 cm si grosimea stratului de 20
mm;
 aplicarea mortarului adeziv în grosime de 8-10 mm, preparat din nisip 0..
1 mm; ciment; var pasta; Aracet DP 25, în dozaj 2:4:2:0,50 si apa pâna la
consistenta 10-12 cm;
 executarea placajului.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 53 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- suprafata grundului va fi zgâriata / crestata pentru a asigura aderenta.


- plăcile de faianta se vor curata de praf si impuritati, se vor tine în apă timp de 10-15
minute înainte de începerea placarii si apoi se vor scurge de apa timp de 5 - 10 minute.
Nu se vor folosi pentru placare placile ude
- asezarea plăcilor va începe de la nivelul pardoselii, având grija sa corespunda rosturile
pardoselii în cele ale placajului dacă nu se specifica altfel si corelându-se placajul (reglat
perfect la orizontala) cu pardoseala al cărei nivel poate fi înclinat.
- dupa asezarea fiecarui rând de plăci se va curata mortarul în surplus si se va turna, în
golurile ramase în spatele placilor, lapte de ciment.
- se controlează de fiecare data, cu dreptarul, montajul corect.
- dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se vor curata
prin frecare. Dupa această operatie, rosturile se vor umple cu pasta de ciment sau chit
specializat, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe
întreaga suprafata din încaperea respectiva.
- abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m
lungime.
CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
- lucrările se vor executa menținând pe cât posibil o stare de curățenie corespunzătoare.
- se vor îndepărta resturile de material din spațiul finisat.
- după fixare si umplerea rosturilor, plăcile vor fi spălate cu un burete, diagonal, peste
rosturi, după care vor fi șterse cu o bucată de pânză curata si uscata.
- se va curata si lustrui întreaga suprafața finisata si se va realiza inspecția vizuala finala
pentru a identifica eventuale neconformități.
- toate suprafețele adiacente zonelor placate vor fi lăsate, la terminarea lucrărilor, curate si
nealterate.
- orice scurgeri vor fi îndepărtate de pe suprafața finisata imediat si se va monitoriza
neafectarea stratului de finisaj de către acestea.
- nu vor fi folosiți agenți chimici de curățire a suprafețelor decât daca acest lucru este
explicit permis de producător.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la planeitate, rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- sunt considerate defecte ce trebuie remediate prin refacere parțială sau totala a lucrărilor,
funcție de cum va decide beneficiarul si proiectantul, următoarele:
 nerespectarea prezentelor specificații;
 folosirea materialelor necorespunzătoare;

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 54 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 trasare si execuție greșita;


 nerespectarea cotelor specificate in proiect;
 neregularități ale suprafeței finisate;
 pete pe suprafața finisata;
 ciobiri, exfolieri, zone ce prezinta urme de lovire sau abraziune;
 rosturi neumplute sau ce nu respecta tolerantele admise;
 placi dezlipite.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi
incluse.

8.7. LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII


GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- SR EN ISO 4618:2007 Vopsele si lacuri. Termeni si definitii.
- SR ISO 8504/1-94 Pregatirea suprafetelor din otel inaintea aplicarii vopselelor si lacurilor
sau ale altor produse similare. Metode pentru pregatirea suprafetelor.
- SR ISO 2808-93 Vopseli si Acoperiri. Determinarea grosimii stratului.
- SR ISO 2811-95 Vopseli si Acoperiri. Determinarea masei volumului vopselei.
- SR EN ISO 3248-01 Vopseli si Acoperiri. Determinarea efectului la caldura.
- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068-2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantă în exploatare.
- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale, antreprenorul va prezenta beneficiarului si
proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de calitate pentru fiecare material
in parte, precum si mostre de prezentare in vederea selectării sortimentului ce urmează a
fi utilizat.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 55 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,


indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrări.
MATERIALE SI PRODUSE
- contractorul va preda proiectantului si beneficiarului diagramele culorilor standard ale
producatorului. Acestia le vor folosi in selectia pentru programul de vopsitorii.
MATERIALE PENTRU VOPSITORII
- compatibilitatea materialelor: se vor furniza toate straturile tencuielii astfel incat acestea sa
fie compatibile intre ele, iar substraturile vor fi indicate in conditii de service si aplicatii,
conform demonstratiei producatorului bazata pe teste si experienta de lucru.
- calitatea materialului: se va furniza material pentru vopsitorii de cea mai buna calitate.
Recipientele cu acest material care nu vor avea eticheta producatorului nu vor fi
acceptate.
- culori: se vor furniza culori ce respecta intocmai specificatiile proiectului ethnic de
executie.
AMORSE
- se vor furniza amorsele recomandate ale producatorului si care sa fie compatibile cu
celelalte straturi.
MATERIALE PENTRU STRATURI PROTECTOARE
- se vor furniza materialele pentru straturi protectoare recomandate ale producatorului si
care sa fie compatibile cu celelalte straturi.
MATERIALE PENTRU VOPSITORII EXTERIOARE
- se vor furniza materialele pentru vopsitorii exterioare recomandate ale producatorului si
care sa fie compatibile cu celelalte straturi.
MATERIALE PENTRU VOPSITORII INTERIOARE
- se vor furniza materialele pentru vopsitorii interioare recomandate ale producatorului si
care sa fie compatibile cu celelalte straturi.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
- se vor furniza materiale pe santier in ambalajul original al producatorului, sigilat, purtand
marca acestuia si urmatoarele informatii:
 numele produsului sau denumirea materialului
 descrierea produsului (clasificare generica)
 codul de stoc al producatorului si data productiei
 continut in volum, pentru pigment si component
 instructiuni de diluare
 instructiuni de aplicare
 numarul si numele culorii
- materialele ce nu sunt folosite se vor depozita in containere acoperite, intr-o zona bine
ventilata cu o temperatura minima de 7C.
- zona de depozitare se va pastra curata si ordonata.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 56 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- reziduurile si se vor indeparta zilnic.


- se vor lua masuri ca muncitorii si zonele de munca sa fie protejate de foc si alte riscuri
rezultate din procesul muncii.
EXECUTIE
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute lucrarile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a
materialelor de zidărie si a mortarului;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protecție;
 rectificarea eventualelor neregularități ale stratului suport.
- conditii de lucru:
 se vor aplica vopsele pe baza de apa doar cand temperatura suprafetelor
si a zonelor adiacente este intre 10C si 32C.
 se vor aplica vopsele pe baza de solventi numai cand temperatura
suprafetelor si a zonelor adiacente este intre 7C si 35C.
 nu se va aplica vopsea pe timp de ninsoare, ploaie, ceata, cand
umiditatea relativa depaseste 85 %, la temperaturi mai mici de 3C
deasupra punctului de roua sau pe suprafete umede.
 vopsitoria se poate efectua in timpul unei vremi nefavorabile daca
suprafetele destinate vopsirii sunt izolate de exterior si incalzite in limitele
temperaturii specificate de producator in timpul perioadelor de aplicare si
uscare a vopselei.
PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale de aplicare a straturilor de vopsitorii, aceste
informații fiind cu caracter informativ si putând varia in funcție de producător.
- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului
materialului selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
- se vor examina substraturile si conditiile in care se vor executa vopsitoriile pentru
respectarea cerintelor in aplicarea vopselurilor. Suprafetele ce urmeaza a fi vopsite trebuie
sa fie perfect uscate in acest scop. Nu incepeti sa aplicati vopseaua pana cand toate
corectiile nu au fost facute. Inceputul vopsirii va avea loc in cazul acceptarii de catre
aplicator a conditiilor dintr-o anumita zona.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 57 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- inainte de aplicarea vopselei sau altor tratamente, se vor curata substraturile de substante
care ar putea afecta priza diverselor straturi. Se va inlatura uleiul si alte grasimi inainte de
curatare. Se va programa curatarea si vopsirea astfel incat praful nu va cadea pe
suprafetele proaspat vopsite.
- se vor curata si pregati suprafetele conform instructiunilor producatorului pentru fiecare
substrat.
- se vor amesteca si pregati materialele pentru vopsire conform instructiunilor
producatorului;
- recipientele folosite in amestecarea si aplicarea vopselei se vor mentine curate, fara
reziduuri.
- agitati materialul inaintea aplicarii pentru omogenizarea mixturii, inlaturati peliculele si -
daca este necesar – se va filtra materialul.
- se vor folosi doar diluanti recomandati de producatorul vopselei, si doar in cantitatile
recomandate.
- se aplica vopseaua conform indicatiilor producatorului. Se vor folosi aplicatoare si tehnici
optime pentru substrat si tipul de material care e aplica.
- nu se vor vopsi suprafete murdare, ruginite, umede sau nu se va vopsi in conditii
nefavorabile formarii unei pelicule durabile de vopsea.
- culorile vopselei, tratamentele suprafetelor si finisajele sunt indicate in liste.
- se vor furniza straturi finite compatibile cu grundurile si amorsajele folosite.
- numarul straturilor si grosimea necesara a peliculei sunt aceleasi indiferent de metoda de
aplicare.
- nu aplicati straturi succesive pana cand stratul anterior nu s-a asezat conform
recomandarilor producatorului.
- pentru suprafete netede se va folosi sablarea conform recomandarilor producatorului.
- se vor aplica straturi suplimentare daca substraturile, petele sau alte conditii se vad inca,
pana cand pelicula exterioara este uniforma in culoare si aparenta.
- se va acorda atentie sporita pentru ca suprafetele, inclusiv muchiile, colturile, si sudurile,
sa primeasca o pelicula la fel de groasa ca cele de pe alte suprafete.
- se vor aplica materialele nu mai subtire decat rata de aplicare recomandata de
producator.
- se va asigura ca grosimea totala a peliculei uscate sa fie cea recomandata de producator.
CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
- lucrările se vor executa menținând pe cât posibil o stare de curățenie corespunzătoare.
- se vor îndepărta resturile de material din spațiul finisat.
- se vor indeparta de pe santier conservele, recipientele, carpele si toate celelalte resturi.
- dupa completarea vopsitoriilor, se vor curata suprafetele patate accidental cu vopsea prin
spalare sau, daca este permis, razuire acordand deosebita atentie ca suprafetele
adiacente sa nu fie zgariate in acest proces.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 58 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- protectiile temporare ale altor lucrari vor fi inlaturate dupa terminarea operatiei de
vopsitorie.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- sunt considerate defecte ce trebuie remediate prin refacere parțială sau totala a lucrărilor,
funcție de cum va decide beneficiarul si proiectantul, următoarele:
 nerespectarea prezentelor specificații;
 folosirea materialelor necorespunzătoare;
 execuție greșita;
 nerespectarea specificațiilor din proiect;
 neregularități ale suprafeței finisate;
 pete pe suprafața finisata;
 ciobiri, exfolieri, zone ce prezinta urme de lovire sau abraziune;
 scursuri ale vopselelor pe stratul suport;
 deteriorarea altor lucrari ca urmare a operatiunilor de vopsire.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi
incluse.

8.8. TERMOIZOLATII
GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- STAS 6472/3-89 - Termotehnica. Calculul rezistenţei la transfer termic şi la stabilitatea
termică.
- STAS 6472/4-89 - Termotehnica. Comportarea elementelor de construcţii la difuzia
vaporilor de apă.
- STAS 6472/6-89 - Termotehnica. Punţi termice la clădiri. Prescripţii şi proiectare.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 59 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- STAS 6472/7-85 - Termotehnica. Permeabilitatea la aer a materialelor şi elementelor de


construcţii.
- C107-97 – Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri.
- C 107/2-2005 – Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile
cu altă destinaţie decât cea de locuire.
- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068-2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantă în exploatare.
- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale, antreprenorul va prezenta beneficiarului si
proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de calitate pentru fiecare material
in parte, precum si mostre de prezentare in vederea selectării sortimentului ce urmează a
fi utilizat.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrări.
MATERIALE SI PRODUSE
- plăci polistiren expandat – caracteristici conf. STAS 7461-84 si EN 13163:2012;
- placi polistiren extrudat – caracteristici conf. EN 13164:2012;
- plăci izolatoare din vată minerală tip G 100; AP/S; AT/V; AP/C cu caracteristici conf. STAS
5838/4-80, EN 13162:2012 si EN 14303:2009+A1:2013;
- plăci din beton celular autoclavizat tip GBN I; GBN 35; GBN 50 – caracteristici conf.
STAS 8036-81, EN 990, 991, 1352, 1355.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
- se vor furniza materiale pe santier in ambalajul original al producatorului, sigilat , purtand
marca acestuia impreuna cu documentatia completa privitoare la instructiunile de montaj
si prescriptiile tehnice, precum si cu certificatul de conformitate.
EXECUTIE
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute lucrarile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a
materialelor de zidărie si a mortarului;

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 60 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si


utilajele necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protecție;
 rectificarea eventualelor neregularități ale stratului suport.
PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale referitoare la straturile de termoizolatie, aceste
informații fiind cu caracter informativ si putând varia in funcție de producător.
- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului
materialului selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
- este obligatoriu ca densitatea aparentă a materialelor să corespundă prevederilor
proiectului, în limitele abaterilor admisibile.
- se va verifica, inainte de aplicarea stratului de termoizolatie, daca barierele contra
vaporilor sunt continue. In caz contrar se va proceda la rectificarea acestora.
- la verificarea din punct de vedere termic a elementelor de construcţie şi a terminologiei
folosită, se va ţine seama de prevederile ordinului nr. 24/N din 19.02.1997 privind
aprobarea Normativelor C 107/2005 privind calculul coeficientului global de izolare termică
al elementelor de construcţii, al elementelor de construcţie în contact cu solul în funcţie de
destinaţia acestora.
- la dimensionarea elementelor de construcţii şi la alegerea elementului termoizolant se va
ţine seama de caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcţie publicate în
Anexa A din “Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale
clădirilor indicativ C107/2005.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- in cazul în care prescripţia tehnică pentru executarea izolării prevede condiţii speciale de
planeitate, forme, racordări, umiditate, etc., precum şi montarea în prealabil a unor piese,
dispozitive sau a unor straturi de protecţie, anticorozive sau bariere contra vaporilor,
aceste verificări suplimentare se vor executa înainte de începerea lucrărilor de izolaţie
termică.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi
incluse.

8.9. INVELITORI DIN MEMBRANE POLIMERICE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 61 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- NP 040-02 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
- SR EN 13956:2006/AC:2006 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material
plastic si cauciuc pentru acoperis. Definitii si caracteristici.
- SR EN 13967:2005/A1:2007 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de
cauciuc de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic si de cauciuc pentru
etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici.
- SR EN 13984:2005/A1:2007 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de
cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici.
- SR EN 14909:2006 Foi flexibile pentru hidroizolaŃii. Foi hidroizolante de material plastic şi
cauciuc de etanşare la umiditate. DefiniŃii şi caracteristici.
- C 217-83 Normativ tehnic privind compozitia si executia hidroizolatiei din folie PVC pentru
acoperisuri.
- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068-2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantă în exploatare.
- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale, antreprenorul va prezenta beneficiarului si
proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de calitate pentru fiecare material
in parte, precum si mostre de prezentare in vederea selectării sortimentului ce urmează a
fi utilizat.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrări.
MATERIALE SI PRODUSE
- monomer etilen propilen diena (EPDM) ori policlorura de vinil (PVC) armata cu tesatura
formata intr-o folie flexibila de grosime data, nu mai putin de 1.5mm, sau alte membrane
cu utlizari similare si conforme cu urmatoarele:
 duritate: 50 la 70 plaja A, conform standardelor
 rezistenta la intindere (10Mpa), conform standardelor

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 62 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

 elongatie maxima 300%, conform standardelor


 temperatura de sfarmare: (-59grade C), conform standardelor
 rezistenta de imbatranire la caldura: Cresterea duritatii este de maximum
15 puncte, reducerea in elongatie este de maxim 30%, si pierderea
rezistentei la intindere de maxim 15 %( 168 ore la 116 grade C), conform
standardelor
 rezistenta la imbatranire cu ozon : Nici o spartura dupa 168 ore expunere
la esantion 50% elongatie la 40 grade C si 100MPa ozon, conform
standardelor
 rezistenta la absorbtia de apa: Mai putin de 0.5% crestere de volum dupa
72 ore imersie (la 100 grade C), conform standardelor.
- adezivi si banda de rost: furnizati tipuri de compusi adezivi si benzi recomandati de
fabricantul de folie hidroizolanta pentru legatura cu substratul (la cerere), pentru coaserea
hidroizolatiilor in membrane si pentru hidroizolarea rosturilor intre membrana si sorturi,
suprafetele adiacente si strapungeri prin membrana.
- materiale de sorturi: mai putin unde este indicat altfel furnizati tipurile de folii flexibile din
materiale pentru sorturi la recomandarea fabricantului de folii hidroizolatoare.
- strat protector: furnizati tipul de strat protector recomandat de fabricantului de folie
hidroizolatoare. Adaugati adezivul recomandat de fabricant.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
- se vor furniza materiale pe santier in ambalajul original al producatorului, sigilat , purtand
marca acestuia impreuna cu documentatia completa privitoare la instructiunile de montaj
si prescriptiile tehnice, precum si cu certificatul de conformitate.
EXECUTIE
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute lucrarile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a
materialelor de zidărie si a mortarului;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protecție;
 rectificarea eventualelor neregularități ale stratului suport.
- respectati instructiunile fabricantului pentru pregatirea suprafetei.
- pe planseele de beton, imediat inainte de plasarea foliei hidroizolante, slefuiti sau
indepartati mecanic usor de pe suprafata protuberantele care ar putea strapunge si

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 63 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

compusii de priza care ar putea interfera cu sistemele legate deplin. Curatati platforma de
materiale prin maturare si aspirare.
PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale referitoare la straturile de termoizolatie, aceste
informații fiind cu caracter informativ si putând varia in funcție de producător.
- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului
materialului selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- in cazul în care prescripţia tehnică pentru executarea izolării prevede condiţii speciale de
planeitate, forme, racordări, umiditate, etc., precum şi montarea în prealabil a unor piese,
dispozitive sau a unor straturi de protecţie, anticorozive sau bariere contra vaporilor,
aceste verificări suplimentare se vor executa înainte de începerea lucrărilor de
hidroizolatie.
- respectati instructiunile fabricantului pentru manevrare si montaj materiale de hidroizolare.
- coordonati montajul materialelor de hidroizolare cu lucrarile asociate pentru a furniza un
sistem complet. Aceasta va fi in acord cu recomandarile fabricantului si al montatorului
implicati in lucrari.
- programati montajul cu scopul de a minimiza expunerea materialelor de hidroizolare in foi.
- sigilati strapungerile prin membrana.
- lipiti la suprafetele verticale iar unde este indicat sau recomandat de fabricant lipiti la
suprafetele orizontale.
- conform cerintelor acoperiti suprafetele expuse ale membranelor si sorturilor.
- Respectati recomandarile fabricantului pentru aplicarea si uscarea acoperirilor.
- conform cerintelor instalati placi de protectie peste membrana in accord cu cerintele
fabricantului atat pentru foile de hidroizolatie cat si pentru materialele de protectie.
- se executa o incercare pentru infiltratii cu 10 cm adancime de apa mentinuta peste
punctul de maxim pentru 24 de ore. Se repara zonele cu infiltratii si se repeta procedura
pana la eliminarea infiltratiilor.
- dupa definitivare se elimina orice materiale si pete de pe suprafetele vizibile cauzate de
lucrarile de hidroizolatie.

MASURATOARE SI DECONTARE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 64 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru


executarea lucrării conform specificațiilor. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi
incluse.

8.10. PLAFOANE SUSPENDATE


GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- STAS 1480-86 Placi si fasii de gips pentru pereti de compartimentare.
- C 172-88 Normativ pentru fixarea si montajul acoperirilor si peretilor.
- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068-2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantă în exploatare.
- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale, antreprenorul va prezenta beneficiarului si
proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de calitate pentru fiecare material
in parte, precum si mostre de prezentare in vederea selectării sortimentului ce urmează a
fi utilizat.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrări.
MATERIALE SI PRODUSE
- tije de agatare: otel moale si zincat sau protejat anti-coroziv sau protejat contra focului cu
vopsitorie speciala rezistenta 30 min.
- sisteme de tavane suspendate conform cerintelor proiectului ethnic de executie.
- placi de gipscarton ce respecta exigentele proiectului referitoare la stabilitate, aspect,
pemeabilitate la apa si vapori, rezistenta la foc, fonoabsorbtie, etc.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
- se vor furniza materiale pe santier in ambalajul original al producatorului, sigilat , purtand
marca acestuia impreuna cu documentatia completa privitoare la instructiunile de montaj
si prescriptiile tehnice, precum si cu certificatul de conformitate.
EXECUTIE

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 65 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute lucrarile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a
materialelor de zidărie si a mortarului;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protecție;
 rectificarea eventualelor neregularități ale stratului suport.
- respectati instructiunile fabricantului pentru pregatirea suprafetei.
PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale referitoare la planseele suspendate, aceste
informații fiind cu caracter informativ si putând varia in funcție de producător.
- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului
materialului selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
- RECOMANDARE: Nu se instaleaza nici o lucrare ca parte a tavanelor rezistente la foc
pana cand lucrarile de instalatii din spate sau de dedesubt nu au fost instalate si testate si
pana cand nu a fost primita o permisiune scrisa din partea proiectantului.
- se executa sistemele de ancorare: placi distantate la maximum 1.3 m in centru pe ambele
directii pentru roluire la cald si maximum 1 m la centru in ambele directii pentru roluire la
rece. Tesere, minimum in profile de 38 mm. Captusire incrucisata, minimum in elemente
de 25 mm cu spatii de 0.3 m intre centre.
- se ataseaza elemente de agatare prin fixare intr-o maniera sigura.
- se ataseaza elemente de structura la 0.6 m de elementele de fixare perpendicular si se
fixeaza in siguranta.
- se aplica placa de gips cu dimensiunea lunga la unghiurile potrivite pe elementele
captusite si se sustine corespunzator in jurul tuturor deschiderilor si taieturilor.
- se distanteaza suruburile de fixare la pas de 0.3 m de-a lungul capetelor si muchiilor.
- se instaleaza elemente de fixare la muchiile tavanelor care se intersecteaza cu
suprafetele verticale si in jurul taieturilor.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 66 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate


prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- in cazul în care prescripţia tehnică pentru executarea lucrarii prevede condiţii speciale de
planeitate, forme, racordări, umiditate, etc., precum şi montarea în prealabil a unor piese,
dispozitive sau a unor straturi de protecţie, anticorozive sau bariere contra vaporilor,
aceste verificări suplimentare se vor executa înainte de începerea lucrărilor la tavane.
- respectati instructiunile fabricantului pentru manevrare si montaj.
- coordonati montajul cu lucrarile asociate pentru a furniza un sistem complet. Aceasta va fi
in acord cu recomandarile fabricantului si al montatorului implicati in lucrari.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi
incluse.

8.11. TAMPLARII
GENERALITĂŢI
DOCUMENTE CORELATE
- acolo unde există contradicții între prevederile prezentelor specificații si prescripțiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, antreprenorul va anunța beneficiarul in
scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in asemenea probleme, in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execuție si documentelor de licitație.
- caietul de sarcini se va consulta împreună cu instrucțiunile de aplicare si specificațiile
tehnice prevăzute de producătorul materialului de construcție.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de
sticlă în constructii.
- SR EN 12519:2004 Ferestre si usi pentru pietoni. Terminologie.
- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
- NP 068-2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantă în exploatare.
- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale, antreprenorul va prezenta beneficiarului si
proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de calitate pentru fiecare material
in parte, precum si mostre de prezentare in vederea selectării sortimentului ce urmează a
fi utilizat.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrări.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 67 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- antreprenorul va prezenta proiectantului si beneficiarului mostre pentru fiecare tip de


tamplarie folosita sub forma de usi, ferestre complete sau fragmente, cuprinzand toate
materialele folosite (profile metalice, materiale de etansare, praznuri de prindere,
feronerie, protectie anticoroziva, vopsitorie si geam.
- antreprenorul va prezenta proiectantului si beneficiarului cataloagele de produse ale
firmelor producatoare, cu caracteristicile tamplariei si certificate de calitate pentru fiecare
lot livrat prin care sa se confirme ca produsele se inscriu in normele specificate.
- dupa aprobare, toate elementele de tamplarie livrate de firma producatoare vor
corespunde tehnic si calitativ acestor mostre.
MATERIALE SI PRODUSE
- ferestre, usi interioare si exterioare, panouri de compartimentare, etc.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
- se vor furniza materiale pe santier in ambalajul original al producatorului, sigilat , purtand
marca acestuia impreuna cu documentatia completa privitoare la instructiunile de montaj
si prescriptiile tehnice, precum si cu certificatul de conformitate.
- preferabil, elementele de tamplarie se vor livra pe santier cat mai aproape de termenul de
montaj pentru a evita deteriorarea lor.
- tamplariile vor fi depozitate pe suporti orizontali sau verticali, astfel incat sa nu sufere
deformari.
EXECUTIE
OPERATIUNI PREGATITOARE
- se vor inspecta zonele si condițiile în care urmează sa se execute lucrarile.
- nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condițiilor satisfăcătoare.
- înainte de începerea execuției, se vor pregăti:
 degajarea frontului de lucru;
 pregătirea zonelor de amplasare a schelelor;
 asigurarea cailor de acces pentru materiale si persoane;
 asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a
materialelor de zidărie si a mortarului;
 aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitivele si
utilajele necesare;
 montarea schelelor, balustradelor de protecție;
 rectificarea eventualelor neregularități ale stratului suport.
- respectati instructiunile fabricantului pentru pregatirea suprafetei.
- inainte de fabricarea tamplariei, furnizorul va verifica daca golurile rezultate prin executie
respecta dimensiunile prevazute prin proiect si, daca va constata neconcordante va
notifica beneficiarul si proiectantul pentru stabilirea solutiei de implementat.
PUNEREA IN OPERA
- acest capitol tratează instrucțiuni generale referitoare la planseele suspendate, aceste
informații fiind cu caracter informativ si putând varia in funcție de producător.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 68 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- punerea in opera se va face respectând cu strictețe specificațiile producătorului


materialului selectat folosind numai personal calificat in acest sens.
- tamplaria trebuie pozitionata perfect vertical cu axele deschiderilor si la distanta necesara
fata de structura de baza avand in vedere ancorarea prevazuta.
- fixarea trebuie astfel realizata incat sa asigure stabilitatea.
- sistemul de ancorare utilizat trebuie sa permita dilatarea tamplariei.
- imbinarile trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistenta pentru a rezista presiunii
vantului, aerului si a greutatii mobile.
- daca tamplaria este fixata cu elemente metalice, aceste elemente trebuie tratate
anticoroziv.
- rostuirea intre tamplarie si structura de baza trebuie executata cu un chit adecvat, dupa
asezarea unui strat de baza din spuma expandabila.
- stratul de spuma expandabila trebuie sa fie compatibil cu materialul utilizat pentru a nu se
produce nici o legatura chimica. La aplicare, suprafata trebuie sa fie curata, uscata si fara
praf sau grasimi.
ASIGURAREA CALITATII
- se verifica înscrierea în tolerantele admise cu privire la rezistenta si aspect.
- se indică modul de realizare a calității execuției conform prezentelor specificații.
- se vor respecta planurile si specificațiile din proiectul tehnic de execuție.
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone.
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripțiilor.
- in cazul în care prescripţia tehnică pentru executarea lucrarii prevede condiţii speciale de
planeitate, forme, racordări, umiditate, etc., precum şi montarea în prealabil a unor piese,
dispozitive sau a unor straturi de protecţie, anticorozive sau bariere contra vaporilor,
aceste verificări suplimentare se vor executa înainte de începerea lucrărilor la tavane.
- respectati instructiunile fabricantului pentru manevrare si montaj.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi
incluse.

8.12. TRATAMENTE HIDROIZOLANTE PENTRU ZONE CU UMIDITATE RIDICATA


Pentru zonele cu umiditate ridicata se vor prevedea sisteme de finisaj pentru prevenirea
infiltratiilor catre spatiile adiacente.
Peretii interiori ai spatiilor cu umiditate ridicata se vor placa cu sistem tip Siniat AquaBoard sau
similar, profile tip NIDA Metal CD60 sau similare zincate suplimentar (clasa C5) dispuse la pas de 40
cm, ghidaje inferior si superior tip NIDA Metal UD 30 sau similare clasa C5, prinderi intermediare cu
bride tip NIDA Metal sau similar clasa C5 (minim 2 prinderi pe verticala).

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 69 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

Tratamentul de rosturi intre placile de placare: pasta tip Siniat PregyWab sau similar si banda
din fibra de sticla (conform indicatiilor producatorului sistemului de placare).
Tratamentul de suprafata a placilor se poate face cu urmatoarele sisteme:
 sistem vopsea de inalta rezistenta la umezeala (amorsa si vopsea),
culoare alb RAL9010.
 sistem tip Ceresit „Allweather” sau similar compus din: grund tip Ceresit
BT26 sau similar si membrana tip Ceresit BT21 sau similara, culoare alb
RAL9010.
 alte sisteme ce asigura rezistenta la umiditate si spalarea sub presiune.
Sigilarea rosturilor intre placile AquaBoard si pardoseala si elemente beton se poate face cu
urmatoarele sisteme:
 Sistem Ceresit: banda de etansare Ceresit CL152 + hidroizolatie
pensulabila pe baza de ciment CR166;
 Sistem Mapei: banda de etansare MapeBand, Adesilex;
 Sistem Sika: Banda de etansare flexibila Sika Outdoor sau Universal;
 alte sisteme ce asigura rezistenta la umiditate si spalarea sub presiune.
Sigilarea rosturilor la contactul peretelui cu pardoseala se va proteja prin aplicarea unui
bandou perimetral din mortar poliuretanic ce se va suprapune 15cm peste pardoseala si 15 cm peste
perete.

8.13. SISTEM DE FATADA REALIZAT DIN PANOURI DIN ALUMINIU COMPOZIT


GENERALITĂŢI
- Pe baza proiectului de arhitectura furnizorul agreat va efectua masuratori si va elabora un
proiect suplimentar specific de executie.
- Proiectul tehnologic cu desene de fabricatie si montaj al acestor inchideri va fi inaintat
spre aprobare proiectantului general si beneficiarului.
MOSTRE SI TESTĂRI
- ulterior alegerii furnizorului de materiale, antreprenorul va prezenta beneficiarului si
proiectantului specificațiile producătorului si certificatele de calitate pentru fiecare material
in parte, precum si mostre de prezentare in vederea selectării sortimentului ce urmează a
fi utilizat.
- toate costurile aferente testării si asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificații sau de către proiectant, se vor suporta de
contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrări.
MATERIALE SI PRODUSE
- Se folosesc profile extrudate de aluminiu din aliaj AlMgSi0,5F22 EN-AW-6060 conf EN
755 în calitate vopsita sau nevopsita.
- Toate imbinarile aluminiu-aluminiu vor fi realizate cu elemente de asamblare INOX
calitatea minim A2. Abaterile de la aceste reguli se stabilesc în scris.

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 70 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- Material compozit tip Alucobond de grosime 4 mm, cu urmatoarele caracteristici fizico-


mecanice minim necesare:
- intervalul de temperaturi nominala - 50degC+80degC
- dilatarea relativa: 2,4 mm/m/100K
- factor absorbtie a vibratiilor: d=0,0087
- alungirea relativa: A=5%
- modul de elasticitate: E=7x104 N/mm2
- tensiunea admisibila Radm=53 N/mm2
- masa: m=5,5 kg/m2
- Culoarea conform proiect arhitectura
- Piesele de oţel pentru ancorări, rigidizări şi precadre sunt fie inoxidabile, fie prevăzute cu
operaţii de zincare termica. Prelucrările ulterioare trebuie evitate. Zincarea pieselor de oţel
se va verifica temeinic după transportul la şantier şi înainte de montajul pieselor de
aluminiu. Părţile zincate deteriorate ca şi eventualele suduri sunt curăţate, degresate şi
apoi sunt vopsite bine cu vopsea de protecţie de cea mai bună calitate - sau cu zinc rece.
Intre elementul de aluminiu si otel se va introduce un material neutru electric. Toate
imbinarile otel-aluminiu vor fi realizate cu elemente de asamblare INOX calitatea minim
A2.
EXECUTIE
- Executantul are obligatia sa intocmeasca proiectul tehnologic de executie bazat pe
detaliile si documentatia predata de proiectantul de specialitate.
- Inceperea executiei va putea incepe dupa aprobarea acestui proiect.
- Proiectarea şi propunerile pentru detalii de execuţie sunt de luat în considerare în
formarea preţului. Consimţământul arhitecţilor constă numai în concordanţa cu caietul de
sarcini şi datele arhitecturale cerute.
- Răspunderea pentru corectitudinea tehnică, stabilitate, izolaţii rămâne după eliberarea
desenelor de execuţie in sarcina executantului.
- La executie se va respecta tema si stereotomia din planurile de arhitectura urmand ca
diferentele fata de elementele de ancorare sa se faca in zonele de colturi.
MASURATOARE SI DECONTARE
- decontarea se va face la metru pătrat, costul incluzând materialele si manopera pentru
executarea lucrării conform specificațiilor. Toate lucrările pregătitoare si conexe vor fi
incluse.

9. MĂSURI DE PROTECTIA MUNCII:


Constructorul are obligația să respecte cu strictețe pe tot parcursul execuției toate prevederile
conținute în proiect cat și toate masurile de protecție a muncii obligatorii în vederea înlăturării oricărui
pericol de accidente.
- Norme de Protecție a Muncii aprobate de MS 1996.
B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni
Pag. 71 din 72
S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L.
N.O.R.C. | C.U.I.: J40/3169/2017 | RO37190494
Adresa: str. Frumoasa, nr. 9A, sect. 1, București
E-mail: office@arhi-plus.ro Website: www.arhi-plus.ro
Telefon: (+40)745.265.072 / (+40)740.031.490

- Norme de Protecție a Muncii în C+M, aprobate de MC. Ind. 1978.


- Regulament privind securitatea și igiena muncii în construcții, aprobat de MLPAT conf. legii
319/2006.
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și a sănătății în muncă nr.
319/2006.

Constructorul are obligația de a respecta toate "Normele de Tehnica și Securitatea Muncii" în


vigoare Ia data începerii execuției precum și completările acestora cu eventuale capitole noi apărute
după întocmirea prezentei documentații.

10. ALTE DISPOZITII:


Suplimentar fata de masurile prezentate in acest caiet de sarcini, se anexeaza specificatiile
tehnice solicitate de catre beneficiar:
1. Carnet de specificatii generale zona ambient
2. Carnet de specificatii izolatii in zonele frigorifice
3. Carnet de specificatii iluminat
4. Carnet de specificatii echipamente frigorifice

Data: Proiectant: Întocmit:


decembrie 2018 S.C. ARHIPLUS ASSOCIATES S.R.L. arh. Radu BOERIU

B-135/2018 – PT – Dentotal Berceni


Pag. 72 din 72