Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” , București

Disciplina: Limba și literatura română


An școlar: 2018/2019

TESTAREA INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

I. Analiza evaluării iniţiale.


II. Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

I. Este bine cunoscut că evaluarea are un rol important în procesul instructiv – educativ, măsurând şi apreciind
rezultatele obţinute, eficacitatea resurselor, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în activitate, cu scopul de a lua decizii
privind ameliorarea activităţii în etapele viitoare.
La începutul acestui an şcolar, în cadrul comisiei metodice s-a discutat şi s-a hotărât câte un model de testare
iniţială, conform precizărilor şi modelului propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, privind limba
şi literatura română; scopul testării iniţiale a fost de a observa, analiza şi depista lacunele şi dificultăţile pe care elevii le au
în însuşirea noţiunilor de limbă şi literatură. Testul utilizează diferiţi itemi, bazându-se pe structurile-model oferite până
acum de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări
referitoare la specificul testelor. Testele au fost programate după cele două săptămâni de recapitulare,cu scopul de a
reîmprospăta cunoştinţele dobândite anterior; toţi elevii au primit informaţiile şi recomandările necesare din timp (scris
citeţ, ordonat, corect şi cu răspunsul adecvat cerinţei, aşezarea în pagină, margine în partea stângă de 2 – 2,5 cm, alineatul
de 2cm de la marginea lăsată, răspunsuri complete, citirea cu atenţie a subiectului etc.).
Structura testului iniţial/predictiv pentru anul şcolar 2018-2019 clasele a V-a – a VIII-a, constă, de fapt, într-o
machetă cu două componente:
- partea I foloseşte ca suport un text literar la prima vedere/ studiat, pe baza căruia se formulează itemi obiectivi
şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat. (48 de puncte):
secvenţa A conţine obiectivi si/sau semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat, referitori la fonetică, lexic,
ortografie si punctuaţie, morfologie, sintaxă secvenţa B conţine itemi obiectivi/ semiobiectivi care vizează înţelegerea
textului si elemente de stilistică.
- partea a II-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei compuneri.

În contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic si prognostic, s-au avut în vedere competenţele
fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia s-a concentrat asupra îmbinării echilibrate a proceselor de receptare si
a proceselor de producere a mesajului unui text literar.
S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, corelate cu cele din programa
pentru anul de studiu curent. În acest fel, s-au putut identifica acele cunoştinţe, abilităţi/ deprinderi care stau la baza
anticipării performanţelor elevilor si, mai ales, facilitează proiectarea activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a
elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter remedial sau stimulativ.
Selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât si a competenţelor de
evaluat s-a facut ţinand seama de trăsăturile si condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări, respectiv de un
nivel mediu de dificultate, care să permită rezultatelor prin raportare la evaluările de la ieşirea dintr-un ciclu de învăţământ
(evaluare naţională); instrumentul care conferă validitate testului iniţial este matricea de specificaţii.
Modelele de teste, baremele, și rezultatele elevilor sunt anexe ale acestei analize.
Analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale

Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba şi literatura română de către elevii claselor V-
VIII permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului gimnazial, dar şi
reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din lucrările supuse analizei.
La clasă, elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
La clasa a V - a şi a VI - a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
 de fonetică, de vocabular şi de semantică –despărţirea cuvintelor în silabe, recunoaşterea categoriilor semantice
învăţate;
 de explicare a unor semne de punctuaţie şi ortografie;
 de formulare corectă a unei idei principale
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie –identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase
morfologice;
 de identificare a timului unor verbe;
 de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
 de utilizare a ortogramelor;
 de identificare corectă a personajelor participante la acțiune;
 exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor;
 de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;;
 de redactare a unor texte;
La clasa a VIII-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
 de fonetică, de vocabular şi de semantică –despărţirea cuvintelor în silabe, recunoaşterea categoriilor semantice
învăţate, sinonime şi antonime, explicarea sensului unor expresii, mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului;
 explicarea unor semne de punctuaţie şi ortografie;
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor substantivului, pronumelui
sau adjectivului, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice etc.;
 de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire, a algoritmului de analiză a părţilor
de vorbire;
 de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor figuri de stil – enumeraţie,
repetiţie, epitet, comparaţie, personificare, metaforă;
 de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;
 de redactare a unor texte narative;
 de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată;
 de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere;

PUNCTE TARI (aproximativ 50%) PUNCTE SLABE(aproximativ 50%)


 cunoaşterea aprofundată a elementelor de fonetică,  probleme de ortografie şi punctuaţie;
vocabular şi semantică;  însuşirea precară a elementelor de fonetică şi
 identificarea relativ corectă a părţilor de vorbire şi vocabular;
a părţilor de propoziţie şi discriminarea acestora;  dificultăţi de identificare a părţilor de vorbire şi a
 identificarea corectă a modurilor de expunere părţilor de propoziţie şi de discriminare a acestora;
prezente într-un text dat / citat–naraţiunea,  dificultăţi de exprimare corectă, coerentă,
descrierea, dialogul, monologul; expresivă şi adecvată diferitelor tipuri de texte pe
 formularea corectă a ideilor principale dintr-un care trebuie să le redacteze;
text sau de redactare a unui rezumat al  dificultăţi de identificare a valorii expresive şi a
fragmentului / textului dat / citat; semnificaţiei unor figuri de stil din textele literare;
 identificarea trăsăturilor fizice şi morale ale  probleme de comentare / interpretare sumară a
personajelor prezente în diverse fragmente de unor secvenţe textuale;
texte literare;  însuşirea mai puţin temeinică a structurii şi a
 identificarea corectă a procedeelor de tehnicii de redactare a compunerilor narative,
expresivitate artistică; descriptive şi dialogate;
 dificultăţi de exprimare a unui punct de vedere
argumentat sau a propriei opinii în raport cu o
temă dată;
 dificultăţi de integrare adecvată a unor argumente
în exprimarea unui punct de vedere;
 probleme de asezare in pagină
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 promovarea cu succes a evaluărilor interne şi  corigenţa şi / sau repetenţia;
externe de pe parcursul actualului an şcolar;  dezinteresul şi / sau abandonul şcolar;
 finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului  reducerea şi / sau absenţa perspectivelor
gimnazial; educaţionale ulterioare şi abandonul şcolar;
 posibilitatea de a continua studiile la un liceu în  imposibilitatea de a urma un liceu după finalizarea
funcţie de profilul intelectual al elevului şi de ciclului gimnazial;
rezultatele sale din ciclul gimnazial;  imposibilitatea integrării active, responsabile şi
 posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii şi
competente în societate şi pe piaţa muncii, şi chiar marginalizarea socială şi profesională;
realizarea unei cariere de succes;

II. Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi


În urma evaluării elevilor din clasele a V- a, aparţinând ciclului gimnazial de la Şcoala Gimnazială „Constantin
Brâncuși, se constată că gradul de promovabilitate al elevilor este satisfăcător, iar rezultatele obţinute de aceştia sunt, per
ansamblu, medii.
Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie
organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai
mare şi a se atinge standardele de performanţă vizate.
Clasa Activitatea propusă Programul de activitate Termen Rezultate anticipate
de
evaluare
Dictare; Consultaţii / ore Sfârşitul Relativa îmbunătăţire şi
Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; suplimentare semestrulu chiar o remediere totală a
a V- a Exerciţii de utilizare corectă a semnelor de Teme pentru casă; iI situaţiei dificile şi a
ortografie şi punctuaţie; Teme suplimentare; Lucrare problemelor cu care se
Exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care Observare sistematică; scrisă la confruntă elevii;
să utilizeze ortograme; Conversaţia euristică la limba şi Observarea vizibila a
Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si ora de limba şi literatura literatura creşterii gradului de
de propoziţie; română; română promovabilitate a testelor
Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor Fişe de muncă pe de evaluare formativă şi
simple şi dezvoltate; independentă; semestrul sumativă;
Exerciţii de formulare a ideilor principale şi a Fişe de muncă în echipă; I Atingerea obiectivele şi
celor secundare dintr-un text citit / ascultat; Teste cu itemi cu alegere standardele de
Exerciţii de expunere orală – individual sau în duală / multiplă; performanţă vizate de
grup – a unui plan simplu şi/sau a unui plan Teste cu itemi cu răspuns Sfârşitul programa şcolară;
dezvoltat de idei, pornind de la o temă dată; la alegere; semestrulu Observa progresul şi
Exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se Teste cu itemi cu răspuns i II succesul şcolar;
organizează o temă dată (idee principală, idee scurt; Lucrare
secundară); Teste cu itemi cu scrisă la
Exerciţii de utilizare corectă, în textul oral, a răspunsuri de completare; limba şi
limbii literare; Teste cu itemi obiectivi; literatura
Exerciţii de redactare a unui text după un plan Teste cu item română
simplu construit de elevi sau dat de profesor semiobiectivi; pe
(compunerea imaginativă – povestirea; relatarea Teste cu itemi subiectivi; semestrul
unor fapte şi întâmplări); Punerea în scenă a unor II
Exerciţii de redactare a unui text, pornind de la opere literare;
cuvinte date; alcătuirea de compuneri după un Proiecte pe teme alese de
suport vizual; comun acord cu copiii;
Activităţi de copiere / dictare a unor texte care Lecturi suplimentare;
să conţină dificultăţi privitoare la categoriile Fişe de lectură;
morfologice, în special pentru clasele cu elevi Jurnalul de lectură;
aparţinând minorităţilor etnice; Referate;
Exerciţii de redactare de texte în contexte şi în Redactarea de compuneri
scopuri variate; libere;
Activităţi de scriere imaginativă care să Orele de limba şi literar
valorifice creativitatea elevilor; activităţi de română;
scriere reflexivă (jurnal, Portofoliul
relatarea unor fapte şi întâmplări) în care să-şi
expună opiniile/sentimentele;
Exercitii de asezare a textului in pagina
Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si Consultaţii / Relativa îmbunătăţire şi
de propoziţie; exerciţii de analiză morfo- Ore suplimentare Sfârşitul chiar o remediere totală a
sintactică şi sintactico-morfologică; Teme pentru casă; sem. I situaţiei dificile şi a
Exerciţii de construire a unui monolog sau a Teme suplimentare; Lucrare problemelor cu care se
a unui dialog; exerciţii de descriere a unor Observare sistematică; scrisă la confruntă elevii;
VIII-a obiecte, a unor tablouri din natură, a unor Conversaţia euristică la limba şi Observarea vizibila a
fenomene; exerciţii de construire a unor ora de limba şi literatura literatura creşterii gradului de
naraţiuni simple; exerciţii de utilizare expresivă română; română promovabilitate a testelor
a limbii Fişe de muncă pe de evaluare formativă şi
Lectura unor texte diverse, cu scopul de a independentă; semestrul sumativă;
înţelege semnificaţiile acestora şi de a putea Fişe de muncă în echipă; I Atingerea obiectivele şi
comenta sensul lor global; Exerciţii de Teste cu itemi cu alegere standardele de
identificare a structurii textelor epice şi lirice; duală / multiplă; performanţă vizate de
exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice Teste cu itemi cu răspuns Sfârşitul programa şcolară;
celor două genuri în textele literare studiate; la alegere; sem. al II - Observa progresul şi
Exerciţii de identificare şi de interpretare a unor Teste cu itemi cu răspuns lea succesul şcolar;
procedee de expresivitate artistică; scurt; Lucrare
Exerciţii de redactare nuanţată în raport cu Teste cu itemi cu scrisă la
structura şi motivaţiile personale: exerciţii de răspunsuri de completare; limba şi
descriere a unor personaje sau persoane Teste cu itemi obiectivi; literatura
considerate drept modele şi de motivare a Teste cu itemi română
opţiunilor; exerciţii de comentare a unor semiobiectivi; pe
secvenţe din textele Teste cu itemi subiectivi; semestrul
studiate sau a titlului unor texte; Punerea în scenă a unor II
Comentarea unor secvenţe din textele studiate opere literare;
sau a titlului unor texte; Proiecte pe teme ales d e
Scrierea unor compuneri narative, descriptive, de comun acord cu copiii;
informative; Lecturi suplimentare;
Exerciţii de exprimare a propriei opinii şi de Fişe de lectură;
motivare a acesteia în raport cu o situaţie reală Jurnalul de lectură;
sau cu o secvenţă textuală dată / text studiat şi Interpretarea unor texte
de integrare corectă a argumentelor şi a la prima vedere, a
conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al semnificaţieie titlului
frazei; exprimarea gusturilor, expunerea unor unei opere;
opinii despre ceva sau cineva, stabilirea unei Referate;Redactare de
analogii, a unei comparaţii, exprimarea unei eseu;Redactarea de
impresii personale; exerciţii de folosire a unor compuneri libere;
grupuri verbale şi nominale pentru a spori Portofoliul;
expresivitatea comunicării; Orele de curs; Orele de
Exerciţii de redactare a unor texte narative, limba şi literatura română;
descriptive şi dialogate, exerciţii de scriere
imaginativă;