Sunteți pe pagina 1din 3

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnatul PETROVAN PAUL- NICOLAE, cu domiciliul procedural in


Timişoara, str. Martir Dan Carpin, nr.2, bl.45, sc.A, ap.4, prin avocat Socol Alin Daniel,
Cabinet de Avocatura, cu sediul profesional in Timişoara, Str. Martir Dan Carpin, nr.2,
bl.45, sc.A, ap.4 chem in judecata :

1. Direcţia Finanţelor Publice Timiş, cu sediul in Timişoara, B-dul Revoluţiei,


nr.l5A;
2. Administraţia Financiara a Municipiului Timişoara, cu sediul in Timişoara, Calea
Buziasului nr.HA

in baza art. 117 alin 1, pct d) din codul de procedura fiscala rapoartat la art.ll din Constituţia
României si art. 90 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene, art. 148 alin 2 din
Constituţia României, art. 1082-1084 Cod civ., art.l si următoarele din Legea nr. 554/ 2004
formulez următoarea:

ACŢIUNE CIVILA

Prin care solicit, ca in baza hotărârii pe care o veti pronunţa sa dispuneţi:

- anularea actului administrativ unilateral - chitanţa seria TS4A nr. 2726376 din data
de 13.09.2007 emisa de Direcţia Finanţelor Publice Timiş ca nelegal;
- obligarea paratelor la restituirea taxei de inmatriculare in cuantum de 6027 Ron ,
plus dobinda legala aferenta de la data expirării termenului prevăzut de lege de a răspunde
la procedura prealabila a subsemnatului pana in momentul achitării efective in intregime a
sumei, achitata de subsemnatul prin chitanţa seria TS4A nr. 2726376 pentru incasarea de
impozite, taxe si contribuţii;
- cu cheltuieli de judecata.
MOTIVE

In fapt, arat ca in data de 09.august 2007, conform facturii ( Recnnung)08082007


emisa la data de 09.08.2007 de către societatea comerciala BUSSING Handelsgesellschaft
GbR- Rattingen- Germania, am cumpărat un autoturism folosit marca BMW model 318d,
fabricat in Germania in anul 2003, seria saşiu nr. WBAEU71040FM61360, număr de
Înmatriculare in Germania, pe care l-am importat in România.
Pentru inmatricularea acestuia in scopul circulaţiei pe drumurile publice, am fost
nevoit, pentru a nu intra sub incidenţa dispoziţiilor OUG 195/ 2002, cu privire la circularea
cu un autoturism neinmatriculat in România pe drumurile publice, dispoziţii cu caracter
penal, conform prevederilor art. 7 din Ordinul 1501/ 13.11.2006 al Ministerului

1
Administraţiei si Internelor sa achit taxa de prima inmatriculare pentru acest autovehicul,
taxa ce mi-a fost perceputa in mod eronat, prin aplicarea greşita a legii.
Astfel, art. 11 si art. 148 alin 2 din Constituţia României prevede supremaţia
legislaţiei Comunităţii Europene fata de reglementările interne, tratatele constitutive ale
Uniunii Europene avind prioritate fata de dispoziţiile contrare din legile interne.
Art. 241 ind 1 din Codul fiscal prevede incidenţa taxei speciale - autoturismele si
autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv- si
modalitatea de calcul al acesteia.
Din 1 ianuarie 2007 România, devenind stat membru al Comunităţii Europene s-a
obligat, conform Constituţiei României, sa respecte reglementările ComunitatiiEuropene.
Astfel, art. 90 din Tratatul de la Maastricht, de infiintare a Comitatii Europene
precede ca :" Nici un stat membru nu poate sa impună, in mod direct sau indirect, asupra
produselor altor State Membre impozite interne de orice natura in plus fata de cele
impuse direct sau indirect asupra produselor interne similare.
Mai mult, nici un Stat Membru nu poate sa impună asupra produselor altor
State Membre impozite interne de natura sa acorde portectie indirecta altor produse. "
Articolul 90 CE trebuie interpretat in sensul ca se opune instituirii unei taxe
prezentind caracteristicile Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule instituite prin
Codul fiscal roman, astfel cum a fost modificat prin legea 343/17.07.2006, datorita faptului
ca aceasta taxa se aplica la achiziţionarea de autovehicule second- hand, provenind din alte
state membre decât statul roman, dar nu si la achixzitionarea de autovehicule de ocazie
second- hand deja inmatriculate pe teritoriul naţional.
Acerasta taxa reprezintă un impozit interna supra bunurilor provenind din state
membre, fiind instituita astfel in scopul de a proteja alte sectoare de producţie, taxa fiind
contrara paragrafului II al acestui articol.
Dupa cum a asttuat deja Curtea Europeana de justiţie de la Luxemburg, articolul 90
din CE reprezintă in cadrul Tratatului CE o completarew a dispoziţiilor privind suprimarea
taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent. Aceasta dispoziţie area drept obiectiv
asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor intre statele membre, in condiţii normale de
concurenta, prin eliminarea oricărei forme de protecţie care poate decurge din aplicarea de
impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre (
Hotărârile din 15 iunie 2006 Air Liquide Industries Belgium, C- 393/04 si C- 41/05,
precum si Nadasdi et Nemeth).
De asemenea, in materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie importate,
Curtea a consiiderat ca articolul 90 CE vizează garantarea neutralităţii depline a impozitelor
interne cu privire la concurenta dintre porduselel care se afla deja pe piaţa interna si
produsele de import ( a se vedea Hotărârile din 29 aprilie 2004, Weigel, C-387/01, Rec.p.I-
4981, pct 66 si Nadasdi si Nemeth, citata anterior, punctul 46).
Conform unei jurisprudente constante, se incalca art. 90 primul paragraf CE atunci
cind impozitul sau taxa speciala asupra produsului de import si cela supra produsului
naţional similar sunt calculate diferit si dupa metode diferite, care conduc, fie chiar si in
cazuri limitate, la un impozit superior produsului de import ( Hotărârea Weigel, pct 67).
Astfel, in aplicare a respectivei dispoziţii, accizele asupra produselor provenind din alte
state membre nu pot fi superioare celor aplicate produselor naţionale similare.
Intr-adevar, din jurisprudenta Curţii Europene de Justiţie rezulta ca un sistem de
taxare nu poate fi considerat compatibil cu articolul 90CE decât daca este organizat astfel
incat sa excludă orice posibililtate ca produsele importate sa fie supuse unor taxe mai mari

2
decât produsele similare naţionale si prin urmare, sa nu producă, in nici un caz, efecte
discriminatorii ( Hot Haahr Petroleum, pct 34 iar din 23 octombrie 1997, Comisia / Grecia.
C- 375/ 95, Rec, p.I- 5981, pct 29)
In conformitate cu o jurisprudenta constanta, interpretareas unei norme de drept
comunitar făcuta de curte in exerciţiul competentei pe care i-o conferă art. 234 CE
lămureşte si precizează, daca este nevoie, semnificaţia si cimpul de aplicare ale acestei
norme, asa cum trebuie sau ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la intrarea ei in
vigoare.
Rezulta ca norma astfel interpretata poate si trebuia sa fie aplicata chiar raporturilor
juridice născute siu constituite inainte de hotărârea asupra cererii de interpretare, daca sunt
reunite si condiţiile care permit supunerea litigiului privind aplicarea normei respective
instanţelor competente ( hot din 2 februarie 1988, Blaizot, 24/86, rec.p.379, pct 27, din 15
decembrie 1995, Bosman, C- 415/ 93, Rec.p.I- 4921, pct 141, precum si din 10 ianuarie
2006, Skov si bilka, C- 402/ 03, Rec. P. I- 199, pct 50)
Fata de toate aceste aspecte relevate mai sus, rezulta in mod clar si indubitabil ca
aceasta taxa de prima inmatriculare care am fost obligat sa o achit statului roman prin
organele sale fiscale este nelegala, contrara normelor jurisprudentei Curţii Europene,
precum si dispoziţiilor constituţionale art. 148 alin2, unde se prevede ca " tratatele
connstitutive ale Uniunii Europene au prioritate fata de dispoziţiile contrare din legile
interne"
In ceea ce priveşte petitul prin care solicitam obligarea paraţilor la plata către
subsemnatul a dobânzii legale in conformitate cu art. 1082-1084 cod civ. ,va invederez ca
sunt indeplinite condiţiile legale pentru perceperea acestei dobânzi , condiţii legale
prevăzute atat in codul de procedura fiscala cat si in codul civil.
Totodată , subliniez ca am fost obligat sa formulez acest petit raportat la lipsa unui
răspuns la plângerea prealabila formulata de către subsemnatul , lipsa răspunsului
echivalând cu o respingere a asolicitarilor formulate.
Pentru aceste motive solicitam admiterea acţiunii asa cum a fost formulata, cu
cheltuieli de judecata.
In drept, ne intemeinem cererea pe dispoziţiile art.H7alinl pct d) din Codul de
Procedura fiscala, Legea nr. 554/ 2004, art. 11 si art. 148 alin 2 din Constituţia României,
art. 90 din Traattul de infiinatre a Comunităţii Europene, jurisprudenta amintita mai sus, art
1082-1084 Cod civil.
Anexez la cerere următoarele documente :
- copia procedurii prealabile ;
- copia chitanţei pentru inacasarea de impozite, taxe si contribuţii seria TS4A nr.
2726376 ;
- copia facturii nr. 08082007 din 09.08.2007 ;
- copia fisei de înmatriculare germane a autoturismului;
- Hotărârea curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg pronunţata in cauza C- 313/
05.
Reclamant prin avocat