Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

DATA: 05.01.2015
ÎNVĂTATOR: Bălan Ecaterina
PROPUNĂTOARE: Lungu Nicoleta
ȘCOALA: Colegiul Național ,,Costache Negri”
CLASA: a-III-a
DISCIPLINA: Educaţie plastică
UNITATEA DE INVATARE: Dominanta cromatică
SUBIECTUL: Dominanta de culoare
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi
DURATA LECTIEI: 50 MIN.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
4.1. -să compună spaţiul plastic valorificând potenţialul expresiv al dominantei
cromatice,conform propriilor intenţii ;
4.3 –să realizeze compoziţii într-o dominantă cromatică intenţionată.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 COGNITIVE:
O1: să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru;
O2: să identifice culorile în steaua culorilor
O3: să prezinte semnificaţia dominantei de culoare în lucrǎrile analizate
O4: să obţină dominanta de culoare prin folosirea unei culori în cantitate mai mare,
atât ca amestec, cât şi ca întindere pe suport
O5: să lucreze cu interes compoziţia dată în colaborare cu colegii de echipă
AFECTIVE:
O1- să manifeste interes pentru participarea la lecție și dorința de afirmare.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

RESURSE:
a) Procedurale: observația, conversaţia,explicaţia, demonstraţia, exercițiul
b) materiale: planşe cu steua culorilor, planşe model cu dominanta de culoare,
CD-ul: ”Anotimpurile”,de Vivaldi, acuarele,vas cu apa, pensule.
c) forme de organizare: frontal,individual, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
-psihopedagogica:
1.Curriculum Naţional- Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998
2. Diaconu Mihai- Îndrumător pentru lecţiile de abilităţi practice, Ed. Petrion,
Bucureşti,2001;

1
Conținutul instruirii Strategia didactică Modalități
Momentele Ob. Metode si Mijloace de Forme de de
lecției Op. Activitatea Activitatea elevilor procedee învățare organiza evaluare
propunătoarei re
1.Moment -Stabilesc ordinea şi - Se pregătesc pentru
organizatoric disciplina în sala de clasă; desfăşurarea lecţiei;
-Pregătesc materialele
1 min. necesare în desfăşurarea
activităţii.

2.Verificarea Se expune o planse cu Recunosc culorile


cunoștințelor steaua culorilor. primare – roşu, galben şi
albastru
Îndrumă reactualizarea Recunosc culorile binare
cunoştinţelor despre culorile – oranj, verde, violet – şi
primare/secundare şi explică obţinerea
obţinerea acestora, culori acestora din culorile
calde , reci. primare

2.Captarea Se expun elevilor câteva Observă planşele


atenției planse cu dominanta de Conversația planşe cu
culoare. steua culorilor, Frontal Observarea
2 min. Li se cere să identifice Elevii observă imaginile planşe model sistematică
dominanta de culoare din şi dau interpretări cu dominanta
planşele prezentate şi să-şi personale variate pentru de culoare
justifice alegerea . fiecare planşă.

Încurajează ideile originale


despre semnificaţia culorilor
prezentate

2
3.Anunțarea -Se enunţă subiectul lecţiei - Ascultă şi reţin titlul
temei și a şi obiectivele lecţiei ;
obiectivelor lecţiei:realizarea unor Conversația Frontal
compoziţii în care vor utiliza
1 min. dominanta de culoare
,realizată în grup , tema fiind
,,Joc de culoare”
4.Dirijarea Li se cere să compună un Ascultă şi respectă
învățării O1 spaţiu plastic pe o plansă cerinţele şi încep să
mare impreună cu colegii , lucreze pe fundalul Explicația CD-ul:
35 min. folosind dominanta de muzical propus ”Anotimpurile”,d
O2 culoare pe tonuri calde /reci e Vivaldi Observarea
Conversația Frontal sistematică
O3 Îndrumă şi dă explicaţii cu
privire la utilizarea culorilor,
la obţinerea tonurilor Pe grupe
corectează, încurajează,
atenţionează etc..

5.Asigurarea Dirijează analiza lucrărilor Prezintă lucrările,


feed-back-ului realizate şi aprecierile din enunţând tehnicile şi Individual
O5 partea colegilor amestecurile folosite Analiză și
5 min. pentru a obţine efectele apreciere
Face aprecieri generale estetice dorite
Conversația
asupra desfăşurării activităţii
Ceilalţi colegi analizează Frontal
şi fac aprecieri.
6.Încheierea -Fac aprecieri cu privire la - Ascultă aprecierile
activității modul de făcute . Conversația Aprecierea
participare al elevilor la Frontal verbală
1 min. lecţie;

3
4
5
6