Sunteți pe pagina 1din 14

CONSILIUL MTII UCIPAL ORHEI

PROIECT
DE,CIZIE
Nr.
din

Cu privire la primi .ea cu titlu gratuit

in confonritate cu art.l0, 118-126 din codul administrativ


al Republicii Moldova nr.l16
din 19'07'2018,'1'8-1.3r 15 al Legii nr.239 din 13.ri.2008 privind
transparenfa procesului
decizional' art.l4 e\in.(2) lit.b) din Ligeanr.436-XVr din2g.l2.zooaprivind
udrrririrtrulia publicS
local6, in conformi:ate cu Legea *.52i din 16.07.1999
cu privire la proprietaiea publicd a unitdlilor
administrativ-teritcriale,.art.g alin.(l),(2) Legea nr. l2l-X'vt
din o+.0s'.zooi iwind administrarea
qi deetatizarea protr rietalii publice, examindnd nota
inform itiva"prezentatd,- '
CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI DECIDE:

1' Se accepti primirea cu titlu gratuit a bunurilor materiale


in proprietate publicd a unitarii
administrati v-teritoriale a municipiului orhei conform
anexei nr.t ia prezentadecizie.

2' Se acceptd primirea cu titlu gratuit a lucrdrilor de reparafie


conform anexei rr.2laprezenta
decizie.

3. Autoritater executivd a Consiliului municipal Orhei va


.
line evidenla bunurilor materiale si
a lucrdrilor de reparafie mentionate in prezenta decizie ?n conformitate cu legislalia in
vigoare.

4. Prezenta d:cizie intrd in vigoare la data includerii acesteia


in Registrul de stat al actelor
locale qi poa 'e fr atacatd'in Judecdtoria orhei in termen
de 30 zile de la data comunicdrii.

5. Controlul a supra executdrii prezentei decizii revine viceprimarilor


de ramurd a mun. Orhei,
conform dor reniilor de competenld.

Primarul interimar a municipiului Orhei


Diana MEMET
Viceprimarul muni< ipiului Orhei
Marina CRAVCENCO
Viceprir4arul muni< ipiului Orhei
Cristina COJOCARI
Viceprimarul muni< ipiului Orhei
Valerian CzuSTEA
Specialist (Jurist)
MihAiI BATR1NCEA
Secretar dl Consiliul ri Municipiului Orhei Contabil sef
Ala BURACOVSCHI
Contabil qef
Autor:
./dr{ Anastasia TURCAN

Contabil principal Coxo* Daniela CAZAC


Anexa nr. l
la Decizia Consiliului Municipal Orhei
nr..- din 20t9
Lista
bur uriror materiare primite in proprietate public.
a Unitdtii administrativ-
teritoriale a municipiului Orhei cu titlu graiuit

Denuntirea bur, trilor Uttitltea de Prelul


Cnntitoten Nr. Si tlato docuuentului dintrare
nfisuri uttitor, lci Suna, lei
Tl u bunurilor
6777407.64 x
AO Pentru Orhei. inclusiv
55293 1 0.42 x
de joaca EBS050 rn 303556 43
buc.
cu6locuriTE2ll 6,00 10160,00 60960"00 w
buc. 6.00 6070.0(
EBS OO4 36420.0( WH 706106 din )6
buc 6,0c 2800.0(
Balansor Essencialr S"t t., t ZZOOZ.OO l 6800,0c WH 706 106 din ?6 o1 )n
t f buc. 6,0c 5200.0c
in fbrma de slea EBS 02X 3 r200.0c WH 705 t06 rJin
buc. 6,00 600.0c
RM din rondul de la intrarea in ora 1
9600.00 wH l7n6l
buc 1,0( l 9353.90
de sah Parcul Ivanos' l 9353.9( WIJ 4883475 din 30 tZ:Oto
buc. 1.0( 90000.00
Felinar dublu Parcul lvanos 90000.0c wH 4RRldeo,l;h ln 1a r^!z
buc. 17,0c 5703. l
inar ordinar Parcul Ivanos 96953.6C WH 4883480 din 30. 1220 I 6
buc. 42.0c 5t42,85
Felinar Parcul Ivanos 2ts999.6C
buc. 10,00
din metal 222 .i%r.ul Irun* 800,43 8004,30 WH 48834t10 din 30 l,
buc
din rnetal I 13 rn parcul I
buc.
1,00
I.0c
I 8800 I .0(
l0l36l.0t
I 8800 I .0c _ wH 4883484 J* 3012_-20.i6
camere de luat vederi parcur lvanos
buc.
10t16
_wtr 4883480 ai.rJb rZ-zOTo
f'elinare Parcul lvanos
buc.
10.0c I 700.0c l 7000.04
_ wlr 488i480 oin _lo]zlbT6-
Parcul
60.00 660.0c 39600.00 wH 4RR r4rn ;;^ in-ii-5ii7
din lernn Parcul Ivanos
buc.
buc.
1,0(
3.0(
22000.00
14600"67
22000.0( -
wu
Scaun rotund D-4rFi.ul tilio, buc.
43802.0c WH 4RR'T1

Scaun pe tumbe din beton p-i,l t,0c 29821.6c 29821.6t. WH 4883480 din 30 2.2016
Iuono. buc. 19.0c 205s,29 39050.50 wH dll'l/Rn ni,, ?n
Pod Parcul I
'ent Parcul buc r.00 308.40
Ivanos 8 I 8I 108.40 wH 48R14RO
buc. l.0t I 448 1 0,0( I448 I 0.0t
cu scaune Parcul Ivanos
cu 6 locuri farcul Ivanos
buc. 2,001 3ss7-32 7|4,63 WH 4883483 dinlo-r i
Balansor pe arc din placaj Parcul
buc. l,0c 12675.54 12675,54 - wH 4883483 d;;10- ) )o1
arc "Poni" din placai p.""1 I"
buc .00 4526,98 4526.9t - wH 48814R1 din
buc 1.0( 4426.38
Parcul Ivanos 4426.3$
buc. 1.0( 7444.3'l
Parcul Ivanos 7444.3i wH 48834R1 .tin
bicicleta Parcul Ivanos
buc. l,0c 24743.00 ;/71rOC WH 4883481 din 30 )
buc. .0c 4044,1C
Parcul Ivanos 4044.1A WH 3483 din 30 2.2016
buc ,00 6056.09 60s6 0'
Parcul Ivanos
buc.
Lnt6
0t 527 I,4) 5271 Wtl 4883483 din
Ivanos 30. 22016
buc.
hodoc) Parcul Ivanos
,OC 5029.9E 5029.98 wFl 4RR',l/r1 ,li. 2^
buc.
abdornen dubl u) poriutl**i ,OC 4393.9( 4393.96 WH 4883483 din 30
buc. 1.00 424s)a
Parcul Ivanos 4245.3( wl I 48834R1 ,li"
buc I.0( 8047.96
Parcul Ivanos 8047.9( WH 4883483 dirl 30. 2.2016
buc. l,0c 4553.8( 4553.8C
Parcul Iv rnos
buc. l.0c 13294.75
Rubber tiles tvfl S00*i00+25 Rid parcul lvi 13294.79 wH 488',14R',I ,l
ttt2 19.0c 972.46
Balansor Malaia parcul Ivanrx 18476.78 wH 4883483 dIh30JJEG
buc 1,00 5367. I
with metal insert pz
I 15367.t4 WH dlR idel.-l;^ trr | 1 a^rz
buc. l.0i 2716,1c,
scat rnetal inscrt Parcul Ivano
buc.
2716.1 wH 488ir83 d,Il0=xlt t6
l.0c I r06.59 I 106.59 wH d!Jl lda I i;^ rn r I rn l6
video Parcul Ivanos
buc. l,0c lL0712.16
ia "Eu iubesc Orhei,, porcul ii-anos t,1071) 1 WH 4881.184 Oin :0. tZ_zo l6
buc. 1.0( 64000.00
inlorrnativ Parcul Ivanoi 64000.0( wH/ee1/a/ i;^ )n ra ^^
buc t,0( 254 I 0.0(
Terasa Parcul Ivanos
buc.
254 I 0.0c wH 4883184 d; 3olr2o l 6
din lemn Parcul l.0c I 50000.0c
buc. I.0c I 3900.0c
de I 3900 0c 13485 din 30. 12.2016-
buc.
buc
I.00
20.00
9000,00
200.0(
9000 00 -
rstem l 24000.0t wA 166tR15
buc. l,0c 166981.t(
lon cu denumiri de strazi 166981,t( wA 1661837 din rollfoJe
buc. I9.OC 5200.0c
Bariera electrohidraulica 98800.0( wL lAAl9^A r;- 1^ rr.^r,
vanos buc. I.0c 909.0c
de.ioaca Jungle. tr*t **ilG buc. t,0(
4 l 4 l 909.00
- wAl66
lacul orasencsc I 7085 7.70 170R57 "t( wH 4.38 3538 din 29.12.20 7
buc. t.0( 5676-30
Scaun pentru leagan, luarl o6"n".a s676.3( wH 488 3538 din 29.12.20
buc 2,0c 900. I c
Balansor, laculorascuesc I 800.2c WH 4RI
buc. l.0c 4730.25
cu 6 locuri, lacul orasenesc
buc.
4730.25 wH 4s8*i8 d,n 2!:lllol7
ina pe arc Poni (U"ruin I.00 n262.50 1 t)6) wH 4881538 din 29.12 2ot7
). lu.rl- urur.,l. buc
arc Motocicleta lacul rasenesc
1,00 6t71.85 5l?r R\ wH -+881538 din 29. t2.20 7 1

Itru la 3 ani. lacul oraser 9SC


buc.
buc.
l.0c
l.0c
6036,7{
4054.5C
6036 7( -
wH dQQl<2a r;- 1^ ra ^^,-
rul Iacul 4054,5C WH 4RT:\538 din 29.12 20t7
buc. 1,00 22s2,5C
cu5 Muhollor. lacul orasenes 2252.5A wH 488 t538 rlin29.t2.20t7
Bio WC 001
buc. 1,001 67s7.sa 6757.5( WH 4RR 1538 din 29. 12.20 t 7
buc. 2,0c 20000.0(
x furtun 60rn l/2,lacu orasenesc 40000.0r wH 488: i538 din29.12.2017
God.n club +irlZGiliii!il" buc. l,ool 3eo_oa 390 0r
Echipament de evidenta si distributi. uJE
buc. l.001 340.0( 340.0c - di;telr-tol,
wH 4 883s38
,tr-
orasenese buc. 1,00 31275,49 3427s,49 -
de evidenta si distributie a EE str - 4883538 dit 29.'12.20t7
WH
orasenesc buc. 1,001 60321,1 60321,1
WH 4883538 din 29.12.2017
buc. 2 t,00 I 35,00 2835,00 WH 4883459 din 30.12.2016
buc 2l,00 480.0( I 0080.0c WH 4883459 aln :OL Z:O tO
buc 21 .0( I 50.0( 3 150.0t WH 4883459 din i0 ) )016
buc 5,0c 44'7 6l 2238 I WH 4883459 din 30 ) )o16
Panou Decorativ I
buc. 1.0( 943.0(
Panou Decorativ 2
943,00 WH 4883458 din 30. 2.2016
buc.
Panou Decorativ 3
I.00 471 .0c 471.00 WH 4881,158 din i0 ))o
buc 2,00 267,0A s34,0( WH 4883458 din 30 2 2016
buc. 7.0( I 756.00 12292.0C WH 4883458 din 30 2 20t6
buc 127,0C 32,64 4t4s.2E WH 4883529 din 0l o t ro r r
nr.8: 217758,90
Scaun pcntru x
buc. l.0c
Stend de joaca "Bucataria,,
2 276.95 58 I 6.02 WH 4883464 din 30 ))o
buc 1,0( I 809,86 I 809,86 WH 4883464 din 30 2 ?01
de
buc 1.00 1702.51 1702,5t WH 4883464 din 30 2.2016
de
buc 1.00 234.02
ru coDll
231.02 WH,1883464 din 30 )o
buc 4.0t 276,9: WH 4883463 din 30
rtru
I 107,81 )o16
buc 7.0{ I 57s.84 I 1030.89 WH 488i463 din 30
Prirno JC - 80 2016
buc. t.0c 450.0c
Prirno JS - 40
450.0c WH 4883463 din 30 t r rn r
buc 1,0( 660,0c 660.00 WFI 4883161 din l0 l? iotr
Primo S-80
buc 1.00 370,00 370,0( WH 4883463 din 30 l2 2016
Masa de
buc.
Gelica buc.
1.0( I 043.40 1043.4( WH 4883463 aln S0. 2016 I
3.0( 724,51 2t73.7C WH 4883463 din 30 l2 ?o
Masa p Gelica buc l.0c 5 10.9i 5 10,9i wH 188i46i,im3olrfb-G
Mobila i "Poienita cu flori l " buc l,0c 575,38 Wll
Mobila "Poienita cu flori n2'
575.38 4883463 din l0 l? ?o
buc. I.00 787.92
Mobila 787.92 wH 4s8i463 drnlol 2ltdl?
"Poienita cu flori 3,, buc 1,00 1277,42 t277,4 Wfl .1883,163 din r0 1? ?0
ntru i "Poienita cu flori N 4 buc.
nl ii "Poienita cu tlori N-5
1.00 532.14 532.44 WH 4883463 d,n 30lmr6
buc l,0c 595,7i 595.7i
Pat Gelica
WI'l 4883463 din 30 l2 ro
buc. 2t.0c lt28.2t 23692.38 WH 4883461 dr 3 122016
Patuc de " Gelica
Boiler ELDOM 80 L
buc 1,001 426.1 426.t6 WH 4883463 din i0 l, ?o
Foisor gr.8
buc. r,0ol l946.so I 946.5t WH 4883466 din 30 12 2016
rcrosistern Audio/SC-UX I 00EE-K
buc. 1,001 64092.0a 64092.0( WH 4883527 din ln t I ro
buc 1.0( 2799.00
Perna 2799.0( WH 4883544 din ls 0l ?0lR
buc 2l .0c 50.0( I 050.0c wH 4883464 di,-oJ22()Te
buc. 2t,0c 135,0c 283s.0c WII 4883464 din l0 l? 20M
buc. 21.0c 480.0c
fEllt4KA l8 t4 I 0080.0c Wll4883464 din 30 2016
buc 5,00 447.63 2238.1 WH 4883464 din ll0 l7 ?o
re pentru copil buc. 2 1.00 50.00
TARTER 4/22W. Cp I27V 52 00002831
I 3I 50.00 WI{ 4883161 d,n 30122016
buc 48,0(
de ilurninat NPP 0004008
3.0( 144.0C WH 488346s din 30 Dlo
buc 3,0( 45.0C
B LD l8 W NORDEON 0007678 135,0c WH 4881465 din 30 I 2 70 rr
BEC Econqlr 26W 00007679
buc. I 4S.OC 19.0c 9 r2.00 wH 488346s d;301720Ie
buc 3.00 65,0C 195.001
de ilurninat LVO INTERIOR CU p1 WH 4883465 din 10 l?
buc t2.00 370.00 4440,001 wH 4881465
Rulon strlct.aspr 25 cm+miner
buc I.0( 89.42
GLETA 14
buc
!2,421 wH 488346s On:o lz.zolo
4.0t 364.6-t 1458.681 WH 488346-5 din 10 l? ?n
Gresie Militon be j ls
m2 r 36.8C 4"0i
Gresie Militon Oranl ls 557,2 WH 4883465 din 30 l? m16
m2 14.8 I 58.76
Faianta Afina 3T galben/cafeniu
I 23.51 2 WH 4883455 rlin
lc m2 28,80 88.1 I 2537.5'l WH 4R
EXT.RELIEF I
buc 15.00 3.12.80
.Adiziv CLASS NAS 25k 5142.02 w11488i465
sacl 2.00 52.7( wt{
80*80 Oval suport masca I 05.4C
buc r.0c I 988.5(
Valeta OI,B005
I 988,5C WH 488i465 din 30 I 7 ?n M
buc. l.0c 264.6C
NI ALB 3K
264.6C WH 4883465 dur 10t22016
buc 3,0(
Plast/rnqlrnura NICK I5 I
52,0C 156.0c WII 488346-5 din io il rnr
buc. 9.00 282.82
Baterie bacatalie Charnp Mars 2545,3 8 WH 488-1465 rlin
buc t,00 369.6A
oRBrT 600x600xt3MM 369.6( wH 4883465 a',iJO. tf :OT6
m2 120,9( 96,00 l16t2.t Wfl 4883465 din 10 f? ,o
arc dd
buc. 85.0( a 1a
Jaluzele 204.0c wH 4881455 ,1i"
buc 7.0c I 756.0( 12292.0C
Panou Decorativ 2 WH 4883163 din 30122016
buc. l.0c
Panou Dccorativ I
47 t.0c 471.0c WH 4883463 din 10 l, ?0
buc. 1.00 943.0C
I'anou Dccorativ 3 943,00 WI'l 488i461 rlin
buc. 2.00 267.00
RICO LED I80 s34.00 wH 4883463 din i0lrf0l6-
buc 26.00 25.50
RICO LEO I80 663.00 Wtl 4883467 din i0 l? ,o
buc. 19.0( 4.2:
Profil T PIL THALESJecffit tavan 80,75 WH 4883457 rlin
endat buc. t72,0c
Profil T Pis Thales, 19,4C 3336.8C WII 4883.167 din ro i)16'
buc. 172,00 9,7(
Protll T-PP 370-38/24mm THALES, prirrci l 668,40 WH 4883467 din 10 12)016
tavan buc. 33.00 59.6C l 966.80 WH 4883467 din 30.12.2016
tavan, cu inel
buc 85,0( l2ol ro2.o( WH 4881467 din 30 l? ?o
Tirnplarie din alulriniu cu
buc 85.0C l,601 136.0c wu ,1ss:aoz ainlbl2f0 tB
Set de fixqre lavoar 2pcs ll2 100
montare ntZ 7.8( tu!2el 1422s.4( Wll 4883467 din 70 1) )o
buc. 3.0c
Exterior RICO LEO I80
I l.2C 33,6( wtl 4 8 83467-d';lolrlol7
buc. 7.0c 4.25 )o 7i wH 4s83467 din 30lr20i?
interior RICO LEO 180
Vas de veceu cu bayin pt copii BF POLISIA
buc 22,0A 4,2s1 93.s0 WH 4883467 din 10 I ?
as de veceu cu bayin pt copii BF BEMBI
buc
buc
l.00
2.0(
1sz90l
e24,001
7s2.oo WH 4883467 din l0 l2 ?0
Banda Macare 50 rn SOrnrn 6 24 1848.0( wH 4883467 di; 30.lr2dl6
buc l,0c
Baterie DEEA 5053 CADA
43.2{ 43.2( WH 4883466 din i0 tfid
Baterie GH 22301 lavoar
buc r.0c 288901 288.0c wrr 4883 4;6-d i nl 01116']7
a Bucatarie 60*80 DOBLE BOWL
buc. 3.0c 265,001 79sJC WH 4883466 din 30. l2 :0 l6
buc
Wemer Mulle type e++eritub'
buc
l,0c
2.00
-q!L6ol
l57,5ol
88i.60 WH 4883466 din l0 l? ?01?
3ls,oo wH 4 88 3466ir in 3olrJd' 16-
Anexa nr. I
la Decizia Consiliului Municipal Orhei
nr._ din _ _2019
Lista
bu rurilor materiare primite in proprietate pubricd
a unitatii administrativ-
teritoriale a municipiului Orhei cu titlu gratuit

Denunireo ba rurilor Unitatea de Preyul


Cuntitatea Nr. Si tlata doruurr,rtului rl,irt,orc
ntiisurd unilnr, lei Sttttttt, lei
1
tt bunurilor
6777407.64 x
AO Peno
55293 1 0.12 x
menajarea oraselor/satelor
de joaca EBS050 m
3035s6 I,43 x
buc. 6,00 l 0 I 60,00
lcu6locuriTE2ll 60960.00 WH 706105 din )6 o
buc. 6.00 6070.00
EBS OO4
36420.00 WH 706106
buc 6,0( 2800.0t I 6800.0c
Essencials Scuter I 72.002.00 I ,UI
buc 6.0c 5200.0c
in forrna de stea EBS 022. I 3I 200.0c wH 1706
buc 6.0c 600.0c
RM din rondul d. lu intrareuln o, ls
I 9600,00 WH 706106 din 2601 )ol
buc. 1,00 I 93s3.90
'abla de sah Parcul Ivanos l 9353.90 WH 1883475 din 30.t2 ZOt6
buc. I.0( 90000.00
dublu Parcul Ivanos 90000.0( wH 488i480
buc 17.0( 5703, I 96953.6C
Felinar ordinar Parcul lvanos WH 4881480 din 10
buc. 42.0c 42.85
Felinar de perete Parcul lvanos 5 I 215999,6C wH 4R814Rn
buc. 10.0c 800.43
rlinmetal2?2 rn Parcul Ivanoi 8004.3C WFI 4883,1R0.1,,. 10
buc 1.00 l 8800 I .00
din metal I l3 m Par"ul Iranos I 8800 1.00 WH 4RR'I4
buc 1,00 101361,00 10 I 361 .00
carnere de luat vederi parc lvanos buc 10.00 I 700.0(
l'elinare Parcul Ivanos I 7000,04 WH 4RR14RO
buc 60.0( 660.0(
Parcul Ivanos 39600.0c
buc 1.0( 22000.0c 22000.0c
din lemn Parcul lvanos WH 4883480 din 10
buc, 3.0c 4600.6i
Scaun rotund D-4rn parcul Ivanos
r 43802.00 wH 4RRi4'rO
buc. 1,00 29821.6A
lumbe din beton parcul luanG 29821.6A WH 48834S0 arnJO
buc. 19.0( 2055.29
Pod Parcul Ivanos 19050.5( WI{ 4RR14RO
'ent Parcul buc 1,0( 8l 308.4(
Ivanos 8 1 108.4c
buc. r.0c 0.0(
dublu cu scaune Parcul Ivanos
1.148 I I 448 I 0,0c wH 48t14
buc. 2.0c 3557.32
cu 6 locuri Parcul Ivanos 7 t14.63 wH 4883481
buc. 1.0( 12675,54
Balansor pe arc "sigilir;@lo"o1 porc, 12675.54 WH 4R

Balansor pe arc "Poni,, din placai parcul I 'anos


vanos buc. 1,00| 4s26,98 4526.9[ wH 4'tR14R1
buc 1,0( 4426.38
Parcul Ivanos 4126.3 wH 48834f{1 din 10
buc l.0c 7444,31
i Parcul Ivanos 7444,3 wH 4SR14
buc. l.0c 24743.0c
Trena biciclgta Parcul lvanos 24743.00 WH 4t181481 rlin
buc. ,00 4044.1
T Parcul Ivanos 4044.1a WH 4TR
buc. 1.00 6056.09
(rnaiatnik dublu) IrarcuIuarni] 6056,0t WH 4881.1r
buc .0r 5271,4
T tvister dublu) Parcul Ivanos 5271.4 WH 4883481 rlin
buc. s029,9f
T vozdusnii hodoc) parcul Ivanos
OC 5029,98 WH 4Rfl
buc .0c 4393.9C 4393.9(
Tr (abdornen dublu) Pur"rl Iuun* WH 4883483 din 30 2 )016
buc .0( 424s,30 4215.3C
i) Parcul Ivanos WH 481t1483 din 10
buc. .00 8017.96
(brusia duble) Parcul Ivanos 8047,96 wH 4'{814R1
buc ,00 4s53.80
x sportiv (Street Workout) parcul vanos
4553.80 wH 488348i
buc 00 13294.7t 13294.7\
tiles MI500*500+25 Red parcul I anos WH 48834R3 din 1o
m2 19.0c 972,4C
ansor Malaia Parcul Ivanos 18416,78 wH 48RldR1
buc. l.0c 15367.14
Rubber seat rvit! metal insert
15367.14 WH 48834R1 rli
buc. 1,00 2716,19 27t6.t9 WFI 4883.183 din 10
Rubber swing seat,n"tal insei-parcrl )s lri buc 1.00 I 106.59
de supraveghere vrdeo parcul Ivan< I I 06,59 WH 4RR1dR
buc l.0( 1 r07t2.l 1107t2.1
"Eu iubesc Orhei" Parcul [van, WH 4883484 din 30 ?o1 6
buc
Panou inlbrmativ p..rl
Iu""*
1,0( 64000.00 64000,0c WH 4883484 din 30 20t6
buc 1.0( 254 I 0.0c
Terasa Parcul lvanos 254 r 0.0c WH 4883484 din 10
buc I .0c 50000.0c
din lemn Parcul Ivanos
I l 50000,0c wH 48R14R
buc. l.00 3900.00
de
I l 3900.00 wH 488t4R5 din
buc. 1.00
Panouri e 9000.00 9000.00 wA t56
buc 20.0t 200 0r
istern de I 2.1000 0( wA I 66 I 83s drnlorlz20-Te
buc. l.0c
Pilon cu denurniri de strazi
1 6698 1.1 166981,1( wA l66lR17.li. ln lr rnr4
buc 19.0c 5200.0c
llaricra electrohidraul ica prolesionala parcr 98800,00 wA t66r 84 di
buc. 1,00 909.0C
orrplex de Iacul orasenesc
4 I 4 I 909.00 wA t66
buc. t.00
lacul orasenesc
I 70857.70 I 70857.70 wlt 4881s1R
buc 1.0( 5676.30 WH
5676.3C
Scaun pentru leaga,.,, Gill d*-rr*r,.r" buc. 2"0(
Ilalansor, lacul orasenesc 900. I I 800.2C wH 4881s',IR
buc I.0c
arusel cu 6 locuri, lacul orasenesc 4730.25 4730.25 WH 488353R rlin ,
buc
arc Poni (Ucraina). lacul orase esc
0( n262,5C lt262.sc WH 4883538 din ?q l,
buc. 1.00 6171.85
irra pe arc Motocicleta (Ucraina), lacr 6t71,85 WH 4RR15'IR
orasenesc buc. I.00 6036.70 6036,70J WH 4881518 drn
la 3 ani, lacul orar sc buc 1,00 4054,5(
lacul orasenesc
4054.sC WH 488353S di" rq tr
cu 5 scaunele Muhomor, lacul orasen,
buc. 1.0( 2252,5C ))\') <( wH 48R',lS?R
buc. 1.0(
na Bio WC 001. Iacul o,rr"*r"
6757.5C 6757,5( wH 4883538?GEJrf0F
buc 2,0c 20000,0c
arucior Aquafix pentru fu4un 60rn V2Ja, 40000.0c WH 4881518 din rs
buc. 1.00 390.0(
Garden Club 45rn l/2, lacul oraser tsc 390,00 WII ,lRR1
buc. 1.0(
hiparnent de evidenta si distributie a EE :
340.00 340p0T-- wH 4883s38
lacului orasenesc buc. l,0c 34275,49 342'75,45
Echiparncnt de evidenta si distributie a EE WH 4883538 din 29.12.20 t7
s r. M.Gorkii la litoralul
lacului orasenesc buc. l,0c 6032 1. 3 6032 l, I 3
j
1

WH 4883538 din 29.t2.201


Echiparnent de evidenta si transforman a EE str. Dorobant
la litoralul
ul orasenesc buc. 1,00 3n369,62 311369,62
ivator Buivol 9 WH 4883538 din 29.12.2017
buc 1.0( 5500.00
ic alb, lacul orasenesc
I l 5500.0c WH 48835iR rlin ?q
buc. 149^0c 699.0c
Iacul oraser
104151.0( WH 4883538 din2yt22On
buc. l,0c 35575.35 35575.35 WH 4883538 din 29 12.2017
Parcul Ivanos
buc. 20.00 329,40 6588,00
de iluminat Parcul lvanos WH 4883484 din 30 1? ?01r
buc. 2.00 73.80
de iluminat Parcul Ivanos 147.60 WH 4883484 rlin
buc. 2,0( 43,1 ( 286.2(
Parcul Ivanos
1
WH 4883484 din 10 l:r
buc
Elerrcnt blocare acces Parcul Ivanos
r 9.0c 652,53 l 2398,0c WH 4883484 din 30 li ?0rr
buc 4.0c
Bec Led Parcul Ivanos
819.0c 3276.0( wH 488i4844in 3olr:ol?
Lurrinite Ligh Garlald 100 m 300 sock vanos
buc I 10,0c 58 645 I.50 WH 48834s4 din ro iil6l
buc. 0.25 5036,8C
LED Lamp Parcul Ivanos
I 3759,2A WI{ 4883485 din 30 12 70
buc. 75 0{ I 13.98 8548.3t
de ilurninat Parcul. Ivanos WH 1883185 dm 30.122016
buc I 3,0( 692.31
Conector Standart DNl5 633, lacul oras Inesc 9000.0c WH 4881,185 din 10 I ? )o
buc. l.0t 12.0( 12.0c WH 4881518 rlin ,
Furtu! din gilicon d l5 13925
buc. 120.0c 7.0c
Mufb l'u(un Staldart l6*16, Iacul orase esc 840.0c WH 4883538 din 29 2.20t7
buc 1.0( t2 12.00 WFI 48R1s'IR
led, cu incalzire lacul orasenesc buc. 100.00 t24.27 12426,78 wH 4883538 aibizfrn
icrosisterr Audio/8TM3360/ 6285,2{ x
I 2
buc 1.00 2499.0(
,,Brad de Craciun"
2499,0C WH 4883544 din i5 0l ?0tR
buc. I16.0c 32.64 3186,24 WH 4883529 di,-r 0l 0 t 201 8
nr,2: 2727 t6,31
Iloiler ELDOM 80L
buc 1,00 I 946.5( r 946,50 wH 48834s'
Scaun pentru copii Gelica
buc. 21.00 276.95
de.ioaca B!cataria Celica 5816.0i WH 4883449 din i0 1
buc 1.0( 809.86
de.joaca Parking Celrca
I l 809,8( WH 4883449 din 30 ) )o16
buc I.0( 1702.51
Tabureta de.iqaca Spital Gelica 1702.51 WH 4883449 din 30 2.2016
buc l.0c
Banca pentru copii Gehca
234,0t 214,01 WH 4883449 din l0 ))o
buc. 4.0c 276.95
ru copii Gelica
I 107,8 I WH 4883450 din 30 2.2016
Prirno JC -80
buc 7.0c 1575,341 I 1030-89 WH 4883450 din 10 1) )o
Primo JS-40
buc .00 450,001 450.0( WH 4883450 din 30 2.2016
buc
Prirno S-40
1.00 660.0( 660.0( WH 4883450 din 30 ))o
Primo S:80
buc. .0( 240,001 240-OC WII4883450 din 30 2.2016
Gelica
buc l,0c 370,001 370OC WH 4883450 din 30 ))o
buc .0c I 043.4C I 043,4C wH 488i4s0.li
i Gelica
buc .0c 724.s9 2173.76
iGelrca WH 4883450 din 10
buc. .00 510,97
u copii Poienita cu llori nr
5 r0,9; WH 4881450 din 30 ?)o
buc .0( 575.3 8
ntru copii Poienita cu flori nr. j 575.3 f wH 4883450 din 30 2.2016
buc ,0( 787,92
la ru copii Poienita cu llori nr. : 787.92 WH 4883450 din 30 )o
buc. OC 1277,42 1277.42
i Porenita cu flori nr. z
WH 4883450 din 30 20t6
buc. 532.44
,OC 532.44 WH 4883450 din 30 2016
i Poienita cu flori nr. i buc. 1,0( 59s.7'j
ru copii Gelica s95.77 WH 4883450 din 30 )o
buc. 21.00 l 128.2 I 21692.38 Wll 4883450 din 30 .2016
buc I.00 426,1 426.1( WH 4883450 din ro tr rn
buc 18.0( 2690,0( 48420.0c WA l66l81l rlin
buc l.0c 64092.0C 64092.0(
stem Audio/SC-UX I 00EE-K WH 4883525 din 30 2017
buc. t.0c 2799.0C
Baterie GH 22301 lavoar 2799.0C WH 4881544 riin is nr
buc
Bucatarie 60+80 DOBLE BOW
3,00 26s,0c 795.00 Wtl 4883452 din 30 iro
buc. 1.00 88 1.60
i Werner Mulle T, 881.6( wH 488145? din
buc 1,0( I 57,50 l 57.5( WH 48814-52 di" 't0 t I
m2 3,6t 280,0(
Incheetor Rico Leo I 80 dr I 030,4c wH 488145'
buc. I 7.0C 4.25 1) 1
Force Gres I r 88 m2 WH 488345? riin 1n
n2 I 15,0c I15,0c l 3225.0c WII48834.52 din 10
Lavoar cu picior MT8222l 58x48
buc 1.0( 440,00
Lavor cu picior T8205 49x4 I 440,00 WH 4883452 din 30 l?Jol6
buc I.00 696.00
PIiNtA RICO LED I80 696.00 WH 4883452 din 10.122016
buc 2s,00 25.50
RICO LEO I80 637,50 WH 4883452 din 30 l? ,0
buc. 17.0i 4.2: 1) )<
fixare lavoar wH 488 34s, dr hloJrfd 16-
buc 6,0c 26.0t
ie din aluminiu cu montare
I 56.0C WH 4881452 din l0 l? )o
m2 7gs 1824.25 WH 4883452
Exterror RICO LEO 180
14501, I I din 30 l2 20t6
buc. 7.0c 4.25
ras intgrior RICO LEO 180 29.7s WH 4883152 dm 30122016
buc. 25 00
Vas de veceu cu BF POLISI
4.2s 106.25 WH 4883452 din i0 l?
buc 1.0(
Vas de veceu cu BF BEMB|
752,0A 752.0( WH 4883452 din i0 l2 20
Perna
buc. 2.0( 924.001 t848.0( WH 4883452 din 30.1 20t6
buc. 2 t.0( 50.00 1050.0( WH 4RR
buc 2l_0( 135,0c 2835,0C WH 4883449 din 30 I )ot6
Saltea din
buc. 21.0c 480.0(
Set ru
l 0080.0( WH 4883449 din 30.1 2016
buc. 2 1.0C 50.00
|EJ]HKA I834
1 3t s0.00 WH 4883.149 din 30.I 2016
buc 5,00 447,63 2238,t WI{ 4883449 din 30.12.2016
TARTER 4 22W. CP I27V 32
NPP Ro!do IR44 econorn
buc. s0.001 3.0( I 50.0t WH 4883451 din 30.12.2016
de ilurninat LVO interior cu
buc
buc.
3,0( 1!Bol
r2.0ol 39s.0c
t3s.o( WH 4883451 din 30 l2 ?ol6
de ilqminat LPO 0l-2-18 Cristal Ip-2 4740.0( wH 488345 din 30.12.2016
buc. r.0c
LD I 8W T8 G I3 4OOOK NOREDEOI.
95,0C 95.0C wH 48834s din i0 I )n
llEC Econorn 26rv E27 4000k
buc. 50,001 19.0( 9s0.00 WH 4883451 din 30 l2 201
lon struct.aspr 25 crr miner
buc. 3,001 65.00 195.0( wrr488345 I di; 30 20 l6 I
Grund GLETA 14 kg p mat.dec
buc 2.001 8e.42 l 78.84 WH 4883451 din i0 i, ro
Gresie Militon
buc 1,001 364.61 I 458.6t WH 488345 I din 30 | 2 ?0 t6
I.aianta Afina 3T
m2 15,001 1s8.7( 238 l.4C WH 4883451 din 1o l?
m2 27.0C 88 ll 2378.91 WH 4883451 din i0 l, 70
,'\diziv CLASS NAS 25k
buc 14,001 342.8C 4799.21 wH 48834s din 30 l? ?016
SACI
2Pql 52.70 105,40 wH 488345 din 30.12.2016
80*80 Oval suport masca
buc. 1.0( 988.5(
Valeta OPB005
I I 988.5i wH 48R145
buc. 1.0( 264.6C
Chit NI ALB 3K 264.6( wH 488-t4s r .ri"
buc 3,0c 52.0C WH
Pl ast/rnarrn ura N IC KJilJk;- buc. 8,00
I 56.0C 4RR
282,82 2262.56 l0 i2 rn
WH 4883451 din
Baterie bacatarie Champ Mars
buc. 1.00 369.60
Banda Macare 50 ln 5Ornrn 6 24 369.60 wH 48814s
o buc 1.0( 43,2A 43.2( wH 48q4sr a*3o122016
Baterie DEEA 5053 CADA
buc. 1.0( 288.0t 288.0C wH 4RR',l4S
buc 10( I 756.0C 12292.0( wH 4R83450 d
Panou Decorativ I
buc l,0c 943,0C 943.00
Panou Decorativ 2 WH 4881450 rlin 10
buc. 1.00 471.00
Decorativ 3 471,0a WH 4RR14
buc 2,0( 267.0(
de Craciun" 534.0(
buc 260.0t JZ,O4 8486.4C WH 4881529 rlin o
n r. ,l:
Bo i I er G arairtJmEElo-V 26{3-s2, t 0 x
buc I.0c 2019.0C
Banca pentru copii Gel 2079.00 wH 488145S
buc 4.0( 276,95 I r07.81 WH 48814s3 din 1n
buc. 9.0(
Primo J-80
l 575.84 l4 I 82.58 WH 4883453 rtin 10 ll
buc 490.0c
Dulap Primo JC-80 ,OC 490,0c wH 4R81,151 d
buc. ,0( 450,0c
Prirno S-80 450 00 wH 4883453 d; 30. I 220 t 6
buc. ,00 370,00
Primo SS-80 370.00 WH 4RR14
buc 00 s80.00 s80 0r
de WH 4883453 din 30 12 2016
buc 1.0( 1043,4( WH /RR1l{1ii- rn r r rnr2
copii Gelica I 043.4C
buc. 40( 724.55 2 898.15 wH 4883453 din 30 l?
Masa ru copii Gelica 70
buc 00 5l 0.9, WH
Mobila Poienita cu tlori nr 5 10.97
buc. I.00 575.38
Mobila u copii Poiqnita cu flori nr I 575,3 t wH 48R14S
buc 1,0( 787,92
la ntru copii Poienita cu flori nr 787.92
buc. I 1277.42
Mobila ru copii Poienita cu flori nr z
OC
1277.42 wH 4R814
buc l.0c 532,44
Mobila i Poienita cu flori nr i 532.44 wH 4883453 arnlb I2lto16
buc. I .0c 595.7)
Pat ru copii Gelica 595,71 wH 48R14s1
buc. 26,0A ll28.2t
Patuc 29333.42 wt{
buc. t.00 426.1 426,16 WH 4883.153 din 30 t? ?o
buc 26,0( 276.9:
tend de.ioaca Bucataria Gelica 7200,73 WH 4881454 ,li', 10
buc. 1.0( I 809.86
'de.joaca Parkinh Gelica I 809.86 WH 48834-54 din 10 r r
buc. l.0c 1102.51
Tabureta de 1702,51 wH 48R14id
buc.
Microsistern AudiorsE-t-.lxlIGe-r
1,00 234.01 234.011 WH 488345,
Baterie GII-22301 lavoar
buc. 1.0( 2799.0A 2lee.ool wu qa8Js;;;; r s o
buc.
iuveta Bucatarie 60*80 DOIILE BOW
3.0( 265.00 Tes.ool wH +asJ7i6;;lo r rn r
buc l,0c
Clei Werner Mulle 88 I,6C 881.601 WH 48nt4sd;
buc. 2.0c 57,5(
I 3 ts.0( WH RR
rn2 28.53 t4 15.20 40375.52 wH 48814s6
ornier LOL 3000/241 lgmm,periment pt tavan suspend,
MW(30) buc 37,001 32.s0 1202,5
2.00*2.901. I4PCP I WH 4881456 din 30 12 2016
6x40mnr de otel pt tavan
m2 s,8ol 4o8.oc 2366.40 WIJ 4883456 din 10
Dibiu StttT-C 6/q0, t0O'bucG plastic c:
buc. | 100,001 l.6C I 60,00 wH 48R14s6
I06 Sitbn Hidrofle* l,,tii40l0.u r.,
cu ttnta buc. 250,001 0.3i 77 .5( wH 48834s5
RICO LEO l80dr
buc.
buc
3.0 1p,801
l, )<
t22.4( WH 4RR
15.0t
Incheetor RICO LEO I 8Ost. 63,75 WH 48834s6 din 30 iJld
Force Bres-2 3-0rr,,r 4.0rnJ[7] .g8,
buc 15. 1,2s1 $]s wH 4883455 din 10
Lavoar cu picior T8205 49x4-
m2 l4 I .0t
!_1lJ0l 162r5.04 wtl RR 14
Plinta RICO LEDl80
buc. 3.00 348,001 104.1.00 wH 48814s6
RICO LEO I8O
buc 4o,ooJ zs,sofl--rtrzo.oo wH 488',14s5
buc. 18.0( 4.2: '16.5C
r -PIL t2o-32/24,nrTHIIEf ..., WH 48834.s6 di;10 D
T-PIS 600-32/24rnrn
ndat buc. 192.0( 19,101 3721.8C WH 48R14s6 ,li" ln - r; 17-
ProlllJ-pp 370-t8/ZGmTHIIES tavan
buc. l e2,00L e,zo[--r soz.+c WH 4SS3454,.i,'. 10
dublu adczive tesut r8;;;4t;
buc. 34.0( !g-601 2026.40 WH 4883456 din 10
fixare lavoar 2pcs Ll2*100
buc 1.0( 108,901 t08,9( WH 4883156 din 30 l? ro
buc 3.0t r 1,20
Suspensie pt tavan. cu a"l. 33,6r Wtl 48814s? rlin
Suspqnsie pt tavan, cu irrel
buc. l 00,0c t-2ol l2ooc WIJ 4R
buc.
din alLuniniu cu montare m2
100.0c l.6c 160,0c wll 4883,157 din 3O t 2O I6
12.04 t824.2t 21964,45 WH .18R1457 rlirr 1o I ) rnr(
Exterior RICO LEO 180
Vas de veceu cu ii BF BEMBI
buc 40.00 4,2s1 t7o.oo wt{ R
buc. 2.00 924.0(
ARTER 4 22W.CP 127V 32 I 848.0( wH 48R1457
buc 76,0C 3,0c
lFelinar NPP Ror.ldo IR44 ecc,no,r 228.0c
ub LD I 8W T8 G I 3 4000K NOREDEO|
buc. 4.0( 4s,001 180O0 wH 4883455 oin :0. D:bTo-
buc. 76.00
llEC Econom zo*Ez77ooir 19.0c 1444,00 Wll 488'1455 rlin 1o l, ,nr(
buc 4.00 65.00
de iluminat LVO INTERIOR CU pA IC
260.0( wtr 48834ss di; 30J22016
buc. 19.0(
Itulon struct.aspr 25 crn miner 370.00 7030.0c WIJ 4811145\ rJin 1o l, ,lrr I A
buc 3,0c 89.4
rund GLETA 14 268.2( wri4883.15s di; 30 l2 2016
buc. 6,0c
Militon Orani ls 364.6i 2 l 88.02 WH 4883JSS dirr 'lo I ) 1n I <
m2 t 2,0c 58,76
aianta Afina 3T galberVcafeniu lc
I 1 905.1 2 wH 4881455 rtin 10
m2 I 1.00
Vrps,ext.RELIEF l4k 88,1 I 273t.41 wH 4883155 ain :0. rl:Olo-
buc. 13.00 342.8(
CLASS NAS 2 4456,4i WH 4883{55 Oin :O.tZ:Oto
sacl 3.0c 52.7(
NI ALB 3K 1 58,1 ( WH 4RR14i( rlin 16 ll ?nr(
buc. 4.0c 52,0C
Plast/marmuraNICK 15 I
208.0c WH 4883455 din 10
buc. 16.0c 282,82
Elaterie bacatarie Charnp Mars 4525 t2 WH 4883455 ain :0. t Z:Ot O
buc. I.00 369.6C
oRBrT 600x600xl3MM 369.6A WH 4883455 din 30. t2 20 t6
m2 138"21 96.00 13271 .04 WH 48814S5 rlin 1o ll ,nr(
buc I00,0( 2.40 240.0c
B,anda Mlcare 50 50** 6 24
WH 4883.155 .lin 1n
uzele
', buc t,0c 43.2( 43.2( WH 488145-5 din lo t116-
buc. 10.0c 756.0C
I I 7560.0( wH 8i4i--Ji n lo JZltdlZ-
- 4 8
Panou Decorativ I
buc. r.00 943,00 943,00 WH 4883453 din 30.122016
Panou Decorativ 2
buc. 1,0( 471.00 471 .0( wH 4883453 din io. rz:oro
buc. 2.0( 261.0a 534.0t WH 4883453 din 30 l2 ?nlr
buc 26,0C 50.00 300-0c WH 4883454
I din 30 12.2016
buc 26,0C I 35.0( 3s l0.c WH 4883454 ain IOLZ:OtO
buc. 26,0C 480.0c 12480.0c WH 48834.54 din i0 I ? ?o
buc 26.0C I 50,0c 3900.00 WH 4883454 din 30. 12.201 6
buc. 1,00 328,00 328,00 wH 4883454 dln 30122016
fElthKA 1834 buc 6.00 447.6 2685.8C WH 48834-54 din '10 I ? 7o
de Craciun"
buc 409,0( 32,64 13349,7( WH 4883530 din 0l 0l 20t R
radinitn de copii nr. 5:
703s,96 x
M icrosistem r\udio/BTMi360/1 2
buc. l.0c 2499.0C 2499.0(, WH 488354,1
adou ,,Brad de Craciun" ain tS.O t :O tS
buc. I 39,00 32,64 4536,96 WH 1883530 din 0l 0l 20lR
cradinita de copii nr. 6:
215237.1 x
i Gelica buc 3.0( 276.95 830.8f WH 4883458 ain ;0. tZ:0 t6
Gelica buc. 70{ I 575,84 I I 030,8t WH 4883458 din '10 ) )ot6
Prirno J-60
buc 0( 460.0( 460,0c WH 4883458 din 30 2.2016
Prirro JC - 80
buc.
Dulap Primo S-80
.0c 450.0c 450.0c WH 4883458 din 30 ))o
buc. ,0c 370,0c 370.0c WH
Masa de 4883458 din 30 l2 20l6
buc.
Masa
.00 1043.4C 1043-40 wH 48834s8 d;30122016
buc. ,00 724,59 2t73.76 WH 4881458 din 30 l2 2016
Masa
buc .00 5 10.97 510.97 WH 4883458 din 30.122016
Mobila "Poienita cu llori nl buc .00 575.3t 575.3t WH 4883458 din 30 l2 20l6
i " Poienita cu flori n buc 0( 787,9) 787,92 WH 4883458 din 30 t2-20l6
ila ri Poienita cu llori n3 buc. .0( 1277,42 1277.42 WH 4883458 din l0 1 )O16
Mobila i Poienita cu flori n4 buc. .0c 532.44
Mobila 532"44 WH 4883458 din 30. 2.2016
Poienita cu flori n5 buc. 1,00 595,7i 595.71 WH 4883458 din i0 )10
Pat Gelica
buc. 21.00 I t28,2t 23692,3t
Patuc de ioaca WH 4883458 din 30 2.2016
tal" Gelica buc 1.0( 426.16 426.1 WH 4881458 din '10 l?
Gelica buc. 21,0( 276.9: 58 16.02 WH 4883459 din l0 ? )o16
tend de.ioaca "Bucataria" Gelica
buc l.0c I 809.8( r 809,86 WH 4883459 din 30. 2 2016
Stend de joaca "Parkins,'
buc I .0c 1702.51 1702.51 WH 48834.59 din 10
Tabureta de ioaca "Spital,,
buc 1.0( 231.01 234,0t WH 4881459 din 30 2?O16
Boiler ELDOlvl 80 I
buc. 2.00 I 946.50 89i.00
3 WH 4883461 din 30 2.2016
buc 1,00 61092,00 64092.0( Wll
rcrosistem 4udio I BTM3360/ I 2 4883526 din 30 )o1't
buc 1,00 2499.0( 2499.0(
T PP THALES. principal pt tavan WH 4881544 drnlS 201 8
buc. 23.0C
i dublu adeyiv tesut 48mm 45rn
59.6C I 370,8C WH 4883462 <tin 10 t? ro
buc t.0( I 08.9C 08,9C WH 4883462
fixare lavoar I din 30 2016
buc. 40( 26.0c I 04.0c WH 4883462 din i0 7nr
cu cirli
buc 65,00 t,2( 78.00 WH 4883462
tavan. cu inel din 30 2016
buc. 6s.00 I.6C
ie din aluminiu cu
104.00 WH 4883462 din 30. 2016
m2 t2.3 1824.29 Wll 4881462 din 30
din PVC cu geam ten
22529.9$ )o
nontare
Exterior RICO LEO 180
buc 2,4: 1809.391 4433.0r WI-l 4881462 din l0 )01 5
buc 22.0c 4.2:
interior RICO LEO 180 93.5C WH 4883462 din 30. 20t6
buc. 25.0C 4.2:
Vas de veceu cu 106.25 WIJ 4881462 din 30 )o
AMF ORBIT, PLACA PT TAVAN SUS
buc.
m2
2.0c 2!,001 1848.0C WH 4883462 din l0 ?o1 6
80.64 96.0C 7141,44 wtj 488346
ARC DE SUSPENSIE, TIP FLUTURAS din 30 2016
buc 65.00 2.40 156.00 WH 4883461 din 10 i) ?o
Baterie GH 22301 lavoar
buc 2,00 265,00 530,00 WfI 4883461 din 30 l?
a Buqararie DOUBLE BOWL ?0
buc 1.00 881 .6( 881.6( wH 488346
WERNER Muller din 30. 12.2016
buc 2.0( 57.5t
LOL, perimet pt tavan
I 3ls.0c wH 488346 din l0 12 ?o
JU buc 28.0C 1' Sr
I .60*2.30
910.0c wH 488346 din 30. 12.2016
rn2 3.68 280.0c
Diblu Bierbach de otel pt tavan
I 030.40 wH 488346 din 30. 12.201 6
buc 65,00 r.oL 104.00 WH 4883461 drn i0 l? ?ol
Diblu SMT G, 100 buc. de tinta buc. 200.00 0,31 62.00 WH 4883461 din 30.12 2016
Incheetor Rico 1-eo I 80 dr
buc ,) nn 4.25 93.5( wH 4883461 din 30. 122016
Force Gres lr 88 m2
m2 100,0( I 15.00 l 1500.0( WIJ 4883461 din 30 l?J0
cu picior T8205 49x4 I
buc 2.0c 348.00 696,0C wH 4 8 8346 lll n-to I 2lt6'G
Plinta RICO LED 180
buc. 38.0C 25.s(
Rrco LEo 969.0C wH 488346 din 10 l? 70
180
buc. 20,0c 4,25 85,0C wH 488146 din 30 l2 2016
Profll T ITIL THALES, secund pr ravan su
buc. 105,0( 19.4( 2037.0( wH 488346 din 30.12.2016
il T Pis Thales
buc. 30.0c 9.70 l26l.0c
ARTER 4 22W. CP I27V 52
1
WII 188146l Oin :OL2:OtO
buc. 52,00 3,00 I 56,00 WH 4883460 din 30. l2 2016
Felinar NPP Rondo IR44 econonr
'ub LD l8W buc 3.00 45.00 r 3s.00 WH 4883460 Ain :0. rZ:OtO
T{t G13 4000K NOREDEO
buc 52.00 19.0( 988.0( WIJ 4883460 din 30 l? ?ol6
EC Econon 26w 827 4000k
buc 3,0( 65,0( 195.0( wH 4883460 din 30.1220iZ-
de ilurninat LVO interior cu
buc. 13.0c 370.0t
Rulon struct.aspr 25 crn miner
48 10.0c WII ,1883,160 din 30 I )o
buc. 2.0c 89.42 I 78.84 WH 4883460 din 30 l2 2016
GLETA 14 kg p nat.dec buc 5,0( 364,61 l 823.35 wH 488i460 dinlblr2016
Faianta Alina 31' galben/caf'eniu I c
m2 34.00 88.1 I 2995,74 WH 4883460 ain :0. lZ:O IO
Vops.ext.RELIEF I
v CLASS NAS 25k
buc l3,o0l 342.8A 4456.4) Wll4883460 din 30 I ? ?0
sacl 2,0( 52,70 105,4( WH 4883,160 din 30 12.2016
.Cadita 80*80 Oval suport masca buc t,ool I 988.5t I 988.5C wH 4883460 din i0. t z:o I e

Chit NI ALB
Valeta OPB005
3K
buc. r.001 264.6( 264.6C WH 4883160 din 30.1i2016
buc. 40(" 52,0C 208.0c WH 4883460 din 30. 12.2016
PIest/rrarrnura NICK
Baterie bacatarie
buc. 6.001 282.82 1696,92 WII 4883.160,ti,.t :0. t Z:O t O
Militon Oranj ls
buc. l,0ol 369.6C 369.60 WH 4883460 din 30.12.2016
n2 ?q001 1s8,76 3175,19 wll 4883160 ain :OrlfOrO
buc. 2 1.00 50.00 I 050.00 WH 4883459 din 30.t22016
buc. 21.0c I 35.0C 283s,0c WH 4883459 din 10 n )o
buc. 2l.0c 480.0c
I
I 0080,00 wH 48834sS,Ji"
buc. 2l .00 150,00
TEJIHI(A I834 3t 50.00 WH 4TR
buc 5.0( 447.63
Panou Decorativ I 2238,t1 wH 488145q
buc t.0( 943.00
Panou Decorativ 2 943.0( wH 48814SR,1
buc. 1.0( 471,0c
Panou Decorativ 3 471.0c wH 488i4s8 d
buc 2.0c 267.0c 534,00 WH 4RR14
buc. 7.00 I 756.00
Brad de Craciun" 12292.00
buc. 127.00 32,61 4145.23 wH 488352S din
nr. 8:
217758,90 x
buc. 2 l,0c 276.95
Stend de "Bucataria" 58 16,02 wH 488i464
buc. 1.00 I 809,86
nd de I 809.86 WH 4R
buc I.0( 1702"5t 1702,5t WH 4883464 din 30 ))n
buc I _0i 234.02
Banca 234.02 wH 4881464,J
buc. 4.0c 276,95
Dulao I 107,8 I WH 48S3463 din 30. 2.20t6
buc. 7.0c 575.84
Primo JC - 80
I I I 030.89 wH 4RR146
buc. 1,00 450.00
Prirno JS - 40 450.00 wH 41.t81451
buc. 00 660.00
Prrrno Si-80 660.0( WH 4RR
buc. 1.0(
de ioaca "Spital" 370.0( 370.0c wlt 4Rt146
buc. l,0c 1043,4C
Masa ru copii Gelica I 041.40 WH 488146'1 .1i,. 1o
buc. .0c 724"5ct
Masa 2173.76 WH 4RRi.16
buc ,00 10.97
Mobila "Poienita cu flori l',
5 5 10.9 wH 488i461
buc .0( 575.38
Mobila ru copir "Poienita cu flori n2 575,38 WH 4R8
buc 787.92
Mobila i "Poienita cu flori 3', ,OC 787.92 wH 4883461 .l
buc. .0( 1277.42
Mobila "Poienita cu flori N
1277.42 wH 4RR146
buc.
Mobila u ggpii "Poienita cu llori N j ,00 532.44 532.44 wH 4s83464 d;lolrlo
buc. 595,71
i Gelica "00 595.77 wH 4883463 dinJorfo-I6
buc 2 .0r | 128.2
de ioac Gelica
I 23692.38
buc )C 426.1(
ELDOM 80 L 426.1C wH 4883453 ,J
buc. .0c I 946.5C
Foisor gr.8 I 946,50 WH 4RR1466
buc. ,00 64092,0a
Microsisterr Audio/SC-UX 64092.0A
OOf E-f buc.
Perna .0( 2799.0A 2'199.0( WH 4RR'I
buc 2 ,0( 50,00 I 050.0c WH 4883454.1
buc. 2 0c 135.0c 2835.0c Wtl 488i464 din 10
buc. 21,0c 480.0c
TEIHKA I834 r 0080.0c wH 48R1464

2l,0ol !47,631
buc. 5,00
Set lengerie pentru 2n8.1 WII ,l8ll3,1rr4

TARTER 4/22U CP t27V 52 000028:


buc rso.ool :rso.or WH 4fR
de ilurninat NPP 0004008
buc 48.uui ffi
B LD l8 w NoRnaou ooozozg
buc. 3.qol 45.0t I 15.0c wH 4883455 d
BEC Econom 26W 00007679
buc 48,001 19,0( 912.00 WH dRR

de ilurrinqt LVO INTERTOR CU p/


buc. 3,001 6s.00 195.001 wH 4833,{6
lon struct.aspr 25
buc 12,001 370O0 4440.001 WH 488i45s .r
Grund GLETA 14 k "r+.ini buc 1.0( 89,42 8e.121 wH +8
Militon bei ls
buc. 4,001 364.67 1458,681 WH 488j465 d,-n jt) t) )o
Militon Oranj ls
m2 I 136,8( 4,07 557.251 WH 488146s
faianta Afina m2 t 4.8 l 58.76
3T 2351,2 WH 488346-5 din 10 l?
trt2 28.8r
ext.RELlElF l4k 88.1 I 2537.5 wH 488346i;;;Jolt-td
buc. l s.0c
Adiziv CLASS NAS 342.8C 5142.0t WH 4881465 din 'lo
sacl 2.0c
adita 80*80 Oval 52.7C 105.4( wlt 4RR146s
buc. 1,00 I 988,5C
Recordare Valeta OPB005 I 988.5( wH 488346S
buc 1.00 264.6A 264.6( WH 4RR
buc 3.0( 52.00
Plast/marmura NICK l5 l5k 156.0(
buc 9,0c 282.82
,Baterie bacatarie Charnp Mars
25,15.3 8 wH 4R83.16S d
buc. 1,0( 369.6C
.AMF ORBIT 000X600X BN,tM
369.6C wH 4883465 d*10122016
rr2 t20.96 tt6t2.l
96,00 wll 4RR146
buc 85.00 2.40 204.001 wH 48R146s
buc 7.00
Decorativ 2
buc.
I 756.0( 12292.0( wH 4883163 d;3olrfol3
l.0c 471.0c 47t.OC WH 4RR1.16
Dccorativ I
buc. l.0c
l?anou Decorativ 3 943.0C 913.00 wH 488342J;;Llrlo
buc. 2,00 267,0c
Plinta RICO LED I80 534.00 wH 4883463 di" 30lr2a r6
buc 26.0( 25.50
RICO LEO I80 663.0( WH 4RR146
buc r9.0(
Prolil T PIL T secund pt tavan sus
4.25 80,75 wH48831-r,tl;l6l7iE
buc 172.0C 19,4C WIJ
I'rofil T Pis 3136.8C
buc. 172.0c
I'rofil T-PP 370--tS/2a,." THAI_ 9.7C r 668.4C wH 4RR146
tavan buc. 33,00 59.6C I 966.80 WH .1881467
tavan, cu
buc 85.00 t.2a
cu inel 102.00 WH 4883467 din 10
buc. 85.0( 1.6(
ie din alurniniu cu I 36.0c wH 4R814
montare m2 7.8(. 1824.2t 14229-4C WH 4883457 rlin
S et de tjxare louoo, 2pc. lDlO=o
buc. 3.0c lt,2(
ras Exterior RICO LEO 180 33.60 wH 4'tRi46
buc. 7,00 4.25
interior RICO LEO 180 29,7 WH 4[,i83467 rlin
buc. 22.0( 4.25
Vas de veceu cu i BF POLISIr' 93.s( wFl 4Rl
buc. I.0c 7s2.00
Vas de veceu cu BF BEMBI 752.0c wl l 4RR 14
buc. 2,0c 924.0C
Banda Macare 50 rn 50rnm 6 24 I 848.0C WIr 4s83467 drrt 30lrf0'i6
buc. l.0c 43,2(
Baterie DEEA 5053 CADA 43.2C wH 4883466 din 30. l2 20 I6
buc. l.0c 288.0c
Baterie GH 22301 lavoar 2 88,00 WH 4l{R1466 din 1o I ? ,n | <
Bucatarie OO*SO nOeLE BOWL
buc 3,ool 26s0o 795.00 WH 4883466 din 10
Werner Mulle fype a++[il"U-
buc l.0ol 88 I .6( 881.6( WH 4RR
buc. 2,001 ls7.s( 3 r5,0c WH 4883466 din 30 122016
ier LOL 3000 124 I I 9mm, periment p tavan suspend, MW(30) buc. 3 1,00 32,5( I 007,50
WH 4883466 din 30.12.2016
m2 3.68 280.00 I 030.40 WH 4883466 din 30 2.20 6
6x40mm de otel Dt tavar buc. 8s,00 I.6C 136,00 WH 4883466 din 30 2.20 6
SMT-G 6/40, 100 btc, de plastic c G, cu tinta buc 200,00 0,3 I 62,00 WH 4883466 din 30 2.20 6
1 06 Sifon Hidroflex I " I .2x40-50 cu sc L=600 buc 3.00 40.80 122.40 WH 4883466 din 30 2.20 6
ncheetor Rico Leo 180 dr buc. 7.00 4.2: 29.75 WH 4883466 din 30. 12.20 l6
RICO LEO 180st. buc 12.0( 4.2: 5 l,0t WH 4883466 din 30. 220 6
Force Bres-2 3.0mm 4.0m 4K (1r-88 n2 m2 I 15.0( I 15,0( 13225.0C WH 4883466 din 30. 2.2016
Lavoar cu picior MT8222l 58x48 buc. I,0c 440.0( 440.0c WH 4883466 din 30 2.2016
Lavoar cu picior T8205 49x4 I buc 2,0( 348.0C 696.0C WH 4883466 din 30. 22016
adou ,,Brad de Craciun" buc. 345.0C 32.64 I 1260,8( WH 4883530 din 01.01.2018
radinita de copii nr.l2: 2.17815,13 x
copii Gelica buc 4.00 276,95 I r07.81 WH 4883469 din 30 2.2016
i Celica buc. 9,00 l 575.84 l4 l 82,58 WH 4883469 din 30. L.ZV 6
Prirno J-80 buc. .00 490.00 490,0( WH 4883469 din 30. 220 6
Prirro JC - 80 buc 450,00
.0( 450.0( WH 4883469 din 30. 2.20
Primo S- 80 buc. ,0( 370.00 370.0( wH 4883469 din 30 2.20 6
Masa de ioaca Spital Gelica buc OC 1043.40 I 043,4C WH 4883469 din 30.12.2016
Masa pentru copii Gelica buc 724.5t
.0( 2898.35 WH 4883469 din 30 2.2016
Masa pentru copii Gelica buc OC 5 10.9i 5 10,91 WH 4883469 din 30. 2.2016
Mobila i Poientina cu flori nr buc 575,38
.0( 575.3 WH 4883469 din 30 2.2016
Mobila Poienita cu flori nr buc. '78'7,92
.0c 787.92 WH 4883469 din 30. 2.20t6
Mobila Poienita cu flori nr buc. 1277,42
,0c t277,42 WH 4883469 din 30. 2.2016
Mobila Poienita cu flori nr buc l,0c 532.44 532.41 WH 4883469 din 30 2.2016
Mobila i Poienita cu flori nr buc .00 595.77 595,77 WH 4883469 din 30.12.2016
Patuc dejoaca Spilat Gelica buc. .00 426.t6 426.16 WH 4883469 din 30 2.2016
Pat pentru copii Gelica buc. 27.0A 1128.21 3046 1.63 wH 4883469 din 30 2.20t6
Boiler Garanterrn ER 80V buc I.00 2079,00 2079.0A WH 4883471 din 30. I2.2016
i Gelica 0297 buc. 27,0A 276.9: 74'77.74 WH 4883470 din 30. 12.2016
tend de i Bucatarie Gelica buc .00 l 809,8( I 809.8( WH 4883470 din 30. 2.2016
tend de Parkrng Gelica buc. 0( 1102.51 1702.51 WH 4883470 din 30 2.2016
de ioaca Spital Gelica buc .0c 234.01 234,0t wH 4881470 din 30. 2.20t6
isor gr. I 2 buc ,OC 64092.0C 64092.0C WH 4883528 din 30. t.2017
stern Audio/SC-UX1 00EE-K buc. ,OC 2799.0C 2799.0C WH 4883544 din 15.01 .201 8
Panou Decorativ I buc. .0c 943.0C 913.00 WH 4883469 din 30. 2.2016
Panou Decorativ 2 buc. ,OC 47 t,0c 411,00 WH 4883469 din 30. 2 20t6
Panou Decoratrv 3 buc. 2,00 267.0C 534.00 WH 4883469 din 30. 2.2016
buc. 7,00 I 756.00 12292,0A wH 4883469 din 30 2 2016
buc 85.00 1,60 136.0( WH 4883473 din 30. 2.2016
'as Exterior zuCO LEO 180 buc. 15.0( 4.25 63.7: WII 4883473 din 30 2.2016
interior RICO LEO 180 buc 15.0r 4.2s 63,7: WII4883473 din 30. 2016
Vas de veceu cu i BF BEMB buc. 2,0{ 924.00 I 848.0( WH 4883473 din 30. 20t6
STARTER 4 22W. CP I27V 32 buc 76.0( 3.0( 228.0C WH 4883471 din 30. 20t6
Felinar NPP Rondo lR44 econorn buc. 2.0c 45.0( 90,0c WH 4883471 din 30 2016
Tub LD l8W T8 Gl3 4000K NOREDEO buc 76.0C 19.0c 1444.0C WH 4883471 din 30 2016
BEC Econom 26w E27 4000k buc. 2.0c 65,0C l 30.0( WH 4883471 din 30 2016
de iluminat LVO INTERIOR CU Pr L5 IIC buc. 19.0( 370.0c 7030.0c WH 4883471 din 30. 20t6
Rulon struct.aspr 25 cm miner buc l.0c 89.42 89.42 WH 4881471 din 30 2016
GLETA I4 buc. 400 364,67 I 458.68 WH 4883471 din 30 20t6
ie Militon Orani ls m2 10.00 I 58,76 I 587.60 WH 4883471 din 30 .20t6
Faianta Alina 3T m2 16,00 88.1 l t409.76 WH 4883471 din 30 .2016
Vops.ext.RELlFlF I buc 12.00 342.80 4l 13,61 WH 4883471 din 30 20t6
CLASS NAS 25K sacr 2.0( 52.7( 105,4i WH 4883471 din 30. 2016
NI ALB buc. 3,0( 52.0r I 56.0C WH 4883471 din 30. 2016
buc 7.0( 282.82 1979,74 WH 4883471 din 30. 2016
buc. l.0c 369,6C 369.6( WH 4883471 din 30.12.2016
AMF ORBIT 6OOX6OOXI3MM m2 120.9c 96,0C I1612.16 WH 4883.171 din 30.12.2016
tip Fluturas buc. 85.0C 2,4C 204,00 WH 4883471 din 30. 12.2016
Baterie GH 22301 lavoar buc. 2,0( 265.0C 530.00 WH 4883471 din 30. 12.2016
Bucatarie 60*80 DOBLE BOWI buc. l.00 88 l.6C 881.60 WH 4883471 din 30.12.2016
i Werner Mulle Type A44er (tub buc. 1.00 l 57,50 I 57.5( WH 4883472 din 30. 12.2016
LOL 3000/24 I l9tnm, periment pt avan suspend, MW(30) buc. 33,0( 32,5A 1072,5(
WH 4883472 din 30.12.2016
Covoras V 2.00+2.90 t. I4PCP ll m2 5.8t 408,00 2366,4C WH 4881472 din 30.12.2016
6x40mm de otel pt tavan r buc 85,0( 1.6( 136.0( WH 4883472 din 30 12.2016
Diblu SMT-G 6/40, 100 buc. de cu tinta buc 200.0( 0,31 62,0C wH 4883472 din 30.12.20t6
Incheetor Rico Leo I 80 dr buc. 7.0c 4.25 ,q 7s WH 4883472 din 30.12.2016
Incheetor Rico Leo I 80 dr buc. 7.0c 4.25 29,75 WH 4883172 din 30. 12.2016
.Force Bres-2 3.0r.nrn 4.0rn 4K (lr-88rr n2 I 15,0c I r5,0c I 3225,0C WH 4883472 din 30. 12.201 6
Lavoar cu picior T8205 49x4 I buc. 2,0c 348.0C 696.00 WH 4883472 din 30.12.2016
Plinta RICO LED 180 buc. 42.0A 25.50 l07 t ,00 WH 4883472 din 30. 12.2016
RICO LEO I8O buc. 25.00 4,25 106.25 WH 4883472 din 30.12.2016
Profrl T PIL THr\LES, secund pt tavan sus rendat buc. l 70.00 19.40 3298.00 WH 4883472 din 30. I2.201 6
Profi l'T-PlS 600-32/24mm Thate ndat buc. 170.00 9,70 I 649.00 WH 4883472 din 30.12.2016
Profil T-PP 170-38/24mrn THALES tavan buc. 30,00 59.6( I 788.0( WH 4883472 din 30. 12.201 6
fixare lavoar buc 4.00 26.0( 104.0c WH 1883472 din 30.12.2016
tavan. cu cirli buc 85.0C t.2c I 02.0c WH 4883472 din 30. 12.2016
buc 27.0C 50,0( I 350.0( WH 4883470 din 30.t2.2016
buc 27.0( l 3s.0c 3645.0C WH 4883470 din 30.12.2016
tea din buc. 27.0C 480.0c I 2960.0C WH 4883470 din 30. 12.2016
le pentru buc. 2'7.0C 150,0c 40s0.0( WH 4883470 din 30. 12.20 l6
fEJII,IKA r 834 buc. 6,0( 447.63 2685.80 WH 4883470 din 30.12.2016
buc. 1,00 328.00 328.00 WH 4883470 din 30.12.2016
,Brad de Craciun" buc 344.00 32.64 1t228,16 WH4883530 din 01.01.201 8
Scoah de Arte Plastic€: 9073,92 x
,,Brad de Craciun" buc. 278,0C 32.64 9073,92 WH 488353 1 din 01 .01 .201 8
de ll{uzica: 9302,40 x
de Craciun" buc. 285,0C 32,64 9302.4( wH 488153 1 din 01 .01 .2018
Primarului 0rhei: I 143572,8? x
ISO de buc. 6.00 250.0c I 500.00 WAl66l 832 din 30. 12.2016
Marsrutizator central Mikrotik R8850 - ( x2 buc. 2,00 3623.42 7246.84 WH 4883498 din 31.01.2017
Antena pe sector Itelite l2.dBi lubla buc 5.00 l 934,00 9670.0( WH 4883498 din 3 I .01 201 7
pe sectoare Itelite Panel Antenna )ox l5 dBi dubla polarizare buc. 1,0( 2213,0A 2213,0C
WH 4883498 din 31.01.2017
Marsrutizator fara cablu Mikrotik RB9l2 buc 6.0( 2376,00 14256.0( WII 4883498 din 3 I .01 .201 7
Sisterla de alimentare * acumulator buc. 2,0c I 386.0( 2772.0C WH 1883498 din 31.01.2017
Dulap stradal ennetic buc 2,0c l 860.0( 3720,0C wH 4883498 din 31.01.2017
iilor exterioare la Casele Socia buc. l.0c 591702,7i 591702,71 WH 4883535 din 28.12.2017
Proiectarea la obiectul -Constructia a 6 bl de locutnte soctale buc. 1.0( 45 l 8s.0c 45 I 85.0C WH 4883543 din 28.12.2017
Fotoliu S-623 (chiocolat) buc 33.0C r 350,9? 44582.0 I wH 488154 din29.12.20t7
Jazz S Caro buc. 3,45 2'156,52 9509.99 wH 488354 din 29,12.2017
SD-8 buc. 30.00 7t2.0a 2 I 360.00 wH 488354 din29.12.2017
Litere in volumetrie "Prirnaria Orhei" buc 1.00 32495.00 32495.0A wH 488354 din29.12.2017
Masa pentru corrf'erinte 7.4x2.2 buc 1.00 62400"00 62400.00 WH 4883541 din 29.12.2017
t.2x0.7 buc. 2.0( 2400,0( 4800.0( WH 4883541 din 29.12.2017
0.7x0.7 buc 4,0c I 700.0( 6800.0c WH 488354 I din 29.12.2017
llurn buc 20.0c 70,0c 1400,0( wH 488154 din29 l2.20l7
Floare buc. 10,0c 297.5C 2975.0C wH 488354 din29.12.2017
i plastic Rondo 40+75 alb buc. 15.0c 3235.sC 48532.50 wH 488154 din29.l2 20t7
Amestec de turba universal 801 fls buc. I r,00 171.0( 1881.00 wH 488354 din29.12.20't7
de Craciun" buc. 103.00 32.64 3361.92 WH 4883530 din 0l .0 L201 8
,,Brad de Craciun" buc 32.00 32,64 044.4i
1 WH488353 1 din 01 .01 .201 8
de Craciun" buc. 97,0( 32.64 3166.0i WH 4883529 din 01.01.2018
,,Brad de Craciun" buc 70.0( 32.64 2284.8{ WH 4883532 din 0l .0 t .2018
tehnica marca A tratata cu ant tone 47.2t I 400.00 66094.0C WH 4883545 din 10.04 20 t 8
B-2-Bordura l00x30xl5 cm buc. 900,0c I09.3: 98400.0c WH488361 I din 22.06.2018
Pietris 20x40 tone I15.4 t44.0( 16620.48 WH4883641 din 22.06.2018
Beton M200 (B l5)-P3 tone 42,73 879.94 37600.0c WH4883641 din 22.06.2018
re 40599,00 x
Barca I 16x59x20 buc t.0c 8100,0( 8300.00 WH 4883522 din 31.10.2017
Motor barca " buc. 1,00 25000,00 25000.00 WH 4883522 din 3 L 10.201 7
Binoclu Nikon,r\culon A2l I 8x42 buc I.00 2099.00 2099.00 WH 4883522 din 3 I . 10.201 7
Vesta de salvare Seil L buc 3.00 650.00 I 950.00 WH 4883522 din 31.10.2017
Vesta de salvare Seil XL buc 3.00 650.0( l 950.0( WH 4883522 din 1l l0 ?017
Vesta de salvare Seil XXL buc 1.0( 650.0( 650.0( WH 4883522 din 3 L 10.201 7
de salvare Seil XXXL buc I.0c 650.0c 650.0c WH 4883522 din 31.t0.2017
Comiletul P( rtntesc, inclusiy pe instilulii
295 I t.00 x
G
2951 1,00 x
MFD L2t0 buc l.0c 4956.0C 4956.00 Proces Verbal din 29.01.201 6
MFD Canon i Sensys MF 3010 buc. l,0c 4300.0c 4300.00 Proces Verbal din 29.0 I .20 I 6
rr2 12.00 208.33 2500.0( WI 6891946 din l2 2.20t6
'elevizor
buc. l.0( I 500,00 l 500.0( WI 6891946 din l2 2.2016
D buc. 1,0( 3000.00 3000.0t WI 6891946 din 12 22016
Mobila - centru ru materiale didactice buc l.0t 2000.00 2000.0( WI 6891946 dtn 12.12.2016
Lumea din jur. Anirnale, plante, fenomene Imagini, texte, activitati buc 6,0c 100,0( 600,0c
JB 4666383 din 03. I I .20 I 7
Caiet de activitati. Lumea drn iur buc. 7.0c 10,0c 70,0c lB 4666383 din 03. I I .201 7
Matematica distractiva, 20 I 5
buc. 7,0c 25,0(
ini alese din literatura pentru copii, Chr ita fermecata. Vol.l
I 75.0C JB 4666383 din 03. I l 20l ?
buc s,00 65.00 325.00 JB 4666383 din 03. I I .20 I 7
ini alesedin iiteratura. Vol.ll. Curcube )de buc. 5.0c 70.0c 350.00 JB 4666383 din 03 1 1.2017
Piciul ABC-ul lirrbii anexa mic drctionar buc. 1.00 35.00 3s.00 JB 4666383 din 03. I I.20 I 7
Poienita buc 6.00 65.00 390.00 JB 4666383 din 03. I I .20 I 7
Povesti 40 de 2017 buc l.00 80.0( 80.0( JB 4666383 din 03. I I .20 I 7
i. Vitalie Fi buc. I,0( 50,0( 50.0t JB 4666383 din 03. I 1.20 I 7
tiinte distractive, Ala buc 2.0c 35.0( 70.0( JB 4666383 lin 03 1 1 .201 7
tesle pentru copilul tau
buc. 2,0( 35,0( 70,0c 184666382 din 03. I I .20 I 7
,ABC-ul vietii frumoase
buc. t,0c 30,0c 30.0c J84666382 din 03.1 1 2017
.ABC-ul artelor
buc. l.0c 30.0c 30.0c J84666382 din 03. I 1.20 I 7
,{BC-ul rninunilor. Casuta cu litere si cifie buc. 2.0c 30.0c 60.00 J84666382 din 03.1 1.2017
,{BC-ul stiintelor buc. 2,00 30.00 60.0( J84666382 din 03. I I .20 I 7
mai fiumos creion buc 5.00 40.00 200.0( J84666382 din 03. I t.20 I 7
o carte sint mai mare. Ghicitori numaraton buc. 6.0( 35.00 2 10,0( J84666382 din 01. I I 20 I 7
vrea sa stie. Mi buc. t0( 55,00 385,0r J84666382 din 03 20t't
aventurii. Teatru buc 6,0i 40.00 240.0c J84666382 din 03 .2017
lurnea animalelor buc 2.0c 70.0c I 40.0c Jt]4666382 din 03. I I 20 I 7
VersuriJicurici pentru c I buc. l.0c 50,0( 50,0c JB4666382 din 03.1 1.20t7
I{ai sa{i Ce? Cine? Unde? Cind? Cu De ce? buc l.0c 75.0( ?5.0c J84666382 din 03. I L20 I 7
literelor mea carte de lect buc 2.0c 40,0c 80.0c J84666384 din 03 1.20 7
Activitate de formare a cuvintelor ( I cuti 7 I tise buc. 5,0c 200.0c l 000,0c J84666384 din 03 1.20 7
Fise de ordonare buc. 5.0c 600.0c 3000.0c JB4666384 din 03 1.20 7
Fise educative: imagini, cifre, litere.I buc. 4.0c 300.0c I 200.0c J84666384 din 03.1 1 2017
Fise educative: i cifie. litere.ll buc. 4.0c 300.0c I 200,00 J84666384 din 03 1.20 7
ivitati educative buc. 9.00 120,0c l 080,00 J84666384 din 03. 1.20 '7
Comisia El ctorald Centru. inclusiv 3303 1.69 x
A raratul Primarului Orhci: 3303 l,69 x
de vot buc. 60.0( 178.14 I 0688.4( WA 324328 din 02.03.2016
de vot cu dezabilitati buc. 15.0( 51.7'7 776.5: WA 324328 din02 03 2016
devot (80L buc. 72.0( 241.03 17354.1( 324328 dir.t 02.03.20 I 6
rna dc vot ( ,15 L buc 9.0( I 98.0' t782,13 WA 324328 din 02.03.2016
Urna mobila buc 15.0( 144,7i 2171.5: 324328 din02 03.20t6
Cabina de vot cu dezabilitati buc 5.0c 51.7'l 258.8i WA 324692 din 13.05.2016
AO,, inclusiv t 3568,3 I x
I 3568,3 I x
buc. I.0c I 3568,3 I l 3568,3 I WI 6891941 din 12.12.2016
AO de Part tti,, Clopole1 ", inclusiv I 61 00.00
lradinita de nr. 4: I6I 00,00 x
cu 4 nivele buc. 10.00 290.00 2900,00 WI 6891942 din 15.12.2016
buc 1.00 5000,0i 5000.0( WI 6891942 din 5.12.20 6
rn2 4,0( 125.0( 500,0( WI 6891942 din 5 2.20 6
t4 t.0t
buc 3000.0( 3000.0c wt 689 942 din 5. 2.20 6
sedrnte buc. 2,0c 600.0r I 200,0c wt 689 938 din 6. 2.2016
1.5-2 parinti buc. t,0c 500.0c 500.0c wr 689 938 din 6 2.20t6
14 m2 m2 14.0c 2t4.29 3000.0c wI 689 938 din 6. 2.2016
AO de Pari inclusiv 29 I 49.00 x
nr.2: 291 {9,00 x
buc. .0c 9200,0c 9200.0c wl 689 I 937 din l6 2.2016
buc. ,OC 8730.0C 8730.0C Wl 6891937 din 16. 2.2016
buc. .00 720,0c 720.00 Wl 689 1937 din 16. 2.2016
ii-jucarie parinti buc. 500.00
,0( 500.0( WI 6891937 din 16. 2.20t6
divizarea bucatariei din buc. 900.00
,0( I I 900,0( WI 689 I 937 din 16. 12.201 6
I buc .0( 3699"00 3699.0( WI 6891937 din 16. 2.2016
rt2 9.8( 244,9A 2400.0( Act de prirrire din 16.12.2016
teatru buc. 3,0( 666.6-, 2000.0( Act de primire din 16.12.2016
AO de Parir urcubeu , inclusiy 8000.00 x
( radinita de copii nr. I 2: 8000,00 x
buc r.0c I 200,0c I 200.0( wr 689 939 din 16. 22016
frizerie buc. l,0c I 200.0c I 200.0c WI 6891939 din 16. 2 2016
buc. l.0c I 600.0c I 600.0c wl 689 939 din I 6 2.20t6
Mobila 3 unitati l.0c
buc. 4000.0c 4000,00 wt 689 939 din I 6. 2016
Asociatia de uinli,, Paradis ". inclus iv 39700.00 x
nr. l2: 39700,00 x
buc 400.00 13,0( 5200,0t WI 6891939 din 16.12.2016
de albituri buc. 300.00 I 15.0( 34500.0( WI 6891939 din 16. 12.2016
Asociatia )drtnleascd, inclusiI 19 I 00,00 x
G nr.5: 19100.00 x
buc. I,0c 4000.0c 4000.0c WI 6891940 din 16.12.2016
Chiocel buc. t.0c I 500.0c l 500,0c wl 6891 940 din 16. 12.2016
tocat carne buc. r.0c 8000_0c 8000.0c WI 6891 940 din 16. 12.2016
ovor parinti 4x4 buc. 2,0c 2800.0c 5600.0c WI 6891940 din 16.12.2016
Fondul de Investitii Soc va, i,'tclusi I 17632,02 x
Gra 19605,3{ x
buc. 1,00 I 9605,34 I 9605,34
ACT DE PRIMIRE din 01.12.20t7
radinita de copii nr. 6: 392 l 0,6[ x
buc. 2,0( I 9605,34 39210,6t
ACT DE PRIMIRE din 01.12.2017
adinita de copii nr. l2: 588 I 6,00 x
buc. 3,0c r 9605,33 588 16,0C
ACT DE PRIMIRE din 0t.t2.2011
Minislerul Educatiei. ulturii si Cercetarii, inclusiy 885838.00 x
885838,00 x
Documentatia de proiect reparatia capitala -T I.L.Caragiale din or. Orhei W111229489 din 0 I .01 .201 8
buc. l,0c 8 8s 83 8,0C 8 85 838,0C
Asocialia inclusiv 11000.00 x
4{000.00 x
HP ElrteBooks Jrolio 9470m buc I 1.00 4000.0( 44000,0( Proces verbal din I 0.03.20 I 8
1,S. sihicultura inclusiv l0 t 26.00 x
10126,00 x
i de talie mare buc (
60.0( 35.1 2 r06,0c EUK0000 I 6357 din 08. I I .20 I 8
i de talie mare Salcie .
buc 50.0c 16,7C 8ls.0c EUK000016357 din 08.1 1.2018
talie rnare Paltin de buc. 100,0c I 3.3C I 330.0C EUK000016357 din 08.1 1.2018
ide buc. 30.0c 23.5C 705.0c EUK0000 I 6357 din 08. I I 20 I 8
ieti de talie mare buc. 30.0c 53,0C I 590.0C EUK0000 16357 din 08. I 1.20 I 8
rnica Gladita buc. 300,0c l.2c 360.0c 8UK000065072 din 20 I I .20 I 8
lPuieti de talie rnica Salcirn buc. I 000.0c 1)a 3200.0c EUK000065072 din 20 1.2018
L)irectia Raionala Alimenlelor, inclusiv I 31 1.20 x
154 din 01.08.2017

?%
Contabil g
Anastasia IURCAN
Autor Daniela CAZAC
Anexa nr.2
la Decizia Consiliului Municipal Orhei
m.- din _ _2019
Lista
lucrdrilor de reparatie primite cu titlu gratuit

Denuntireo lucr irilor Uttitntea de Prelul


Cunlitriea Sumo, lei
Nr. Si iatu rlocutnentului tle intrare
ntiuurd uttitur, lei
T( a lucrdrilor
41133966.31 x
Mweul St. Cel M.
21 3 3 36.00 x
Ar
243336,00 x
Lucrari de
buc. l,0c
AO Pentru
243336,0C 243336.0C Act de nrirnire di"iq ol-lh'
27333928.1 3 x
nr.2:
312977.2: x
de a ClSdirii
Lucrari de a Cl[dirii
buc. r.0c 312763.5i 3t2763.52 WH 4881452 din iolrlol
buc 30213,73 30213.73 WA l66l83l din 10 1? 70
nr.,{: I 2688,57
de a ClSdirii
5 x
buc. 1,00 449038.57 449038.s'7
Lucrari de WH 4883455 din 30 l? 70
a Cladirii buc. 1.00 63650.0( 63650.0( wH 488347s drn 30lrJ0lz-
nr. 12:
270142.58 x
de a Clndirii buc l.0c 192432.s3 192432,58 wH 48R147' din
de a ClSdirii N. 12 buc. 1.0c 77710.0c 77710.0c WH 4883475 d," I t22016
Lucrari de 318215,85 x
a Cladirii buc. 318215.85 3t82t5.8i wrJ 4883466 dfi iolJf-oG
nr.6:
24 I 580,2( x
de reparatie a Clldirii buc. 2t9640.20 219640.2( WH ,1883460 din 30. 12.20 I 6
Lucrari de reparatie a Clddirii grddinilei rr. 6 WH 4883475 din 30.12.2016
buc. 21940,0c 2 I 940,0c
Anr
4803 I 63.30 x
Lucriri de reabilitare a
buc. 1.00 9000.00
Lucrdri de modernizare a Tr
I I 9000.00 wH 48R1475
des ,ort nr. 2 buc. ,00 7I 850.4C 7I 850,4C wH 488i479,tinlb rZ:bl6
de reabilitare a Iyanos buc. l,0t 300000.0t 300000.0r
de reabtlitare a lvanos buc. .0c 801 I I l.7C
de reabilitare a Parcului
803 1 I 1.7( wH 4883480 d,n-30JrJ0 I 6
buc. r.0c 704004.98
Lucriri de reabilitare a Parcului Ivanos
704004.98 wH 488148 t ain io. t::oT6
buc 229013s,3c 22901353A
Lucriri de reabilitare a
,OC WH 4883482 din 30 l? ?0
Ivanos buc. .0( 342348,96 342348.9( wH 4883484 din 3ol].2ol6
de reabilitare a Parcului
buc. .0( 217896.t3 217896_13 wH .r88148s ain :b D:bJE--
stradale I buc. ,OC 214t8.7: 21418,75 WA 1661827 din l0 tJiolT-
de reparalie a Ilumindrii publice Romanita" din str.
or. Orhci buc. I ,0c 33397,08 333 97,08
WA 1661842 din 30.12.2016
900000.00 x
lor si
buc. 1,00 900000.0( 900000.0( wH,188i,178 ain JO tl:OTO-
1974 l.t0t, l0
a strhzilor din or. Orl
buc l.0c 974140 1.1 (
1 1 974 140 1.1 c wH 4883s40 d]Lr29.t?-zon
Lucriri 203759,28 x
de a Liceului Mihail I-o
AIR[, Moldot)ei:
buc. 203759.28 203759.28 wA r 661 8,6 d;lolrl6i;
I 35 s6702. t 8 x
de reabilitare a strazilor
13556702, I t x
or. O buc. 1.0( 905 I 858.0( 905 I 858.0i wl 959I 7i6
de reabilitare a strazilor din o hei buc. 4504844. I 4504844.1 Wt 9591755 din 31012017

Contabil qef
Anastasia IURCAN
Executor
Daniela CAZAC
NOTA INFORMATIVA
la D ecizia Consiliului Municipal

Cu privire la primirea cu titlu grotuit

1. Denumirea au torului Ei, dupr caz, a participan(ilor la pio[.tulri


Contabil princi Daniela CAZAC, "lubo.u.eu
2. Condi{iile ce lu impus elaborarea proiectului de act rror*ati
Examinind actele confirmative de transmitere a bunurilor materiale qi de executare a
lucrdrilor cu titlu1
ratuit, din partea mai multor donatori, prezentate pe parcursul anilor 2016-201g,
propunem examin rea qi acceptarea acestora in cadrul ;edinfei Consiliului Municipal Orhei, cit gi
declararea bunuril rr materiale primite in proprietate publicd a Unitafli administrativ-teritoriale a
municipiului Orhe
3. Descrierea gr: dului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
ecu Uniunii
:vederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noi
5. Fundamentare: r economico-financiari
6. Modul de incor porare a actului in cadrul normativ in vigoare
in conform tate cu art.10, 118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.1
16 din
19.07.2018, art.S-1 3, 15 al Legii nt.239 din 13.11.2008 privind transparenla procesului
decizional,
art.l4 alin.(2) lit.b r din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd local6,
in
conformitate cu I egea nr.523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publicd
a unit6lilor
administrativ-teritc riale, art.9 alin.(l),(2) Legea nr. 121-XVI din 04.05 .2007 privind
administrarea
qi deetatizarea protr rietalii publice.
7. Avizarea qi conr ultarea publicl a proiectului
Publicat proiectul entru decizional6 WEB a Primdriei data de '.df,
8. Constatirile ex rertizei anticorupfie Nu este cazul
9. Constatirile ex rcrtrzei de compatibilitate Nu eite cazul
10. Constatirile e: :pertizei juridice Proiectul a fost supus e*pe
normelor lativ riei Orhei qi este avizat.
11. Constatirile al tor ex Nu este cazul

Contabil;et

Autor:
enr Anastasia TURCAN

Contabil pri rcipal tca*, Daniela CAZAC

S-ar putea să vă placă și