Sunteți pe pagina 1din 4

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI


ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

TEST GRILĂ VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR PROFESIONALE


Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

1.Este sancţiune contravenţională principală:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;


b) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii;
c) închiderea unităţii.

2.Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica:

a) numai o sancţiune contravenţională principală şi o sancţiune complementară;


b) o sancţiune complementară şi mai multe sancţiuni contravenţionale principale;
c) numai o sancţiune contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.

3.Care din următoarele sancţiuni contravenţionale se poate aplica şi în cazul în care actul normativ
de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu o prevede în mod expres?
a) amenda contravenţională;
b) avertismentul;
c) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;

4.Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de:

a) 6 luni de la data constatării faptei;


b) 6 luni de la data săvârşirii faptei;
c) 6 luni de la data încetării săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor continue.

5.Care dintre următoarele sancţiuni contravenţionale se poate aplica numai contravenienţilor


persoane fizice?

a) avertismentul;
b) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii;
c) amenda contravenţională.

6.Este sancţiune contravenţională complementară:

a) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii;


b) avertismentul;
c) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
d) blocarea contului bancar.

7.Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită:

a) prin hotărâre a consiliului general sau local;


b) prin lege şi prin hotărâre a consiliului general sau local;
c) numai prin lege.

8.Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se stabileşte alternativ cu:

a) avertismentul;
b) amenda;
c) cu nici o altă sancţiune contravenţională.

9.Nu răspunde contravenţional:

a) minorul de 14 ani;
b) minorul sub 14 ani;
c) minorul sub 16 ani.

10.Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se stabileşte pe o durată ce nu poate


depăşi:

a) 300 ore;
b) 150 ore;
c) nu există limită.

11.Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei, se constată de:

a) conducătorul instituţiei din care face parte agentul constatator


b) instanţa de judecată
c) din oficiu

12.În cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, limita maximă a amenzii
contravenţionale poate fi:

a) 50.000 lei
b) 5.000 lei
c) 2.500 lei

13.Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare
se fac:

a) venit integral la bugetul local


b) venit parţial la bugetul local
c) venit integral la bugetul de stat

14.Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul:

a) procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu este comunicat contravenientului în termen de două


luni de la data aplicării sancţiunii;
b) fapta este săvârşită de un minor în vârstă de 13 ani;
c) fapta este săvârşită ca urmare a unei erorii de drept;
d) fapta este săvârşită în stare de beţie voluntară completă.

15.Nu se poate aplica sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii:

a) minorului care nu a împlinit vârsta de 16 ani;


b) persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani;
c ) persoanei juridice.

16.În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane:

a) sancţiunea se va aplica tuturor prin intermediul unui singur proces-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei;
b) sancţiunea se va aplica fiecărei persoane separat;
c) niciunul din răspunsuri nu este corect.

17.Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care răspund contravenţional:


a) minimul şi maximul amenzii stabilite de agentul constatator pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate;
b) minimul şi maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la
jumătate;
c) nici un răspuns nu este corect.

18.Lipsa căror menţiuni din procesul verbal de contravenţie, pot duce la nulitatea absolută acestuia:
a) numele, prenumele şi calitatea agentului constatator;
b) actul de identitate al contravenientului; c) semnătura contravenientului;
d) obiecţiunilor contravenientului.

19.Limita minimă a amenzii contravenţionale este de:


a) 25 lei;
b) 50 lei;
c) 100 lei.

20.Care dintre următoare acte normative, prevăd posibilitatea a jumătate din mimul amenzii
contravenţionale în termen de 48 de ore:
a) H.C.G.M.B nr. 120/2010;
b) Legea nr. 12/1990, (r3);
c) Legea nr. 61/1991, (r)4.

21.Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi agent
constatator:

a) se încheie un singur proces-verbal;


b) se încheie câte un proces-verbal pentru fiecare contravenţie săvârşită şi constatată;
c) nu se încheie proces-verbal;

22.Comunicarea procesului-verbal se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de:
a) cel mult două luni de la data aplicării acesteia;
b) cel mult o lună de la data aplicării acesteia;
c) cel mult şase luni de la data aplicării acesteia.

23.În situaţia în care procesul-verbal nu este comunicat contravenientului în termenul legal,


intervine:
a) prescrierea aplicării sancţiunii;
b) prescrierea executării sancţiunii;
c) nu există reglementată o sancţiune în acest sens;
d) niciun răspuns nu este corect.

24.Comunicarea procesului verbal către contravenient se face:

a) prin poştă, cu aviz de primire;


b) prin afişare;
c) prin poştă, cu aviz de primire şi, în subsidiar, prin afişare.

25.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face


plângere în termen de:

a) 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia;


b) 15 zile de la data întocmirii;
c) 30 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

26.Plângerea împotriva procesului-verbal se depune la:

a) judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia;


b) judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază contravenientul contravenientului;
c) sediul agentului constatator; d) competenţa materială este alternativă.

27.Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu, potrivit


prevederilor O.G. nr. 2/2001:

a) descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită,
precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea
eventualelor pagube pricinuite;
b) numele, prenumele, datele personale, inclusiv codul numeric personal calitatea şi instituţia din care face
parte agentul constatator;
c) indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia.

28).Potrivit O.G.nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, împotriva procesuluiverbal de


constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, de la data înmânării sau
comunicării acestuia, în termen de:
a) 15 zile;
b) 15 zile lucrătoare;
c) 20 zile.

29) Potrivit O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, în situaţia în care
contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, odată cu
procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi:

a) procesul verbal de sancționare;


b) procesul verbal de confiscare;
c) înştiinţarea de plată.

30). Sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute de O.G.nr. 2/2001 sunt:

a) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ
exterior, temporar sau definitiv;
b) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii;
c) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

S-ar putea să vă placă și