Sunteți pe pagina 1din 20

acţionari shareholders

acţiuni la purtător bearer shares


acţiuni nominative nominal shares
active balanţiere si extrabalanţiere on and off balance sheet items
activitate de creditare loan granting activity
activitate principală core activity
activităţi de intermedieri monetare money intermediation business
administrare de baze de date data base management
administrarea lichidităţii liquidity management
administraţia centrală a băncii bank's headquarters management,
the
administraţie publică public management, the
adunarea generală extraordinară a acţionarilor shareholders’ extraordinary meeting
băncii
adunarea generală a acţionarilor băncii general shareholders' meeting, the
adunarea generală ordinară a acţionarilor shareholders’ ordinary general
băncii meeting
agent de asigurare insurance agent
agenţie (agenţii) agency (agencies)
alte cheltuieli de exploatare other operating expenses
alte venituri din exploatare other operating income
aplica legislaţia romană* enforces the Romanian legislation*
aplica, a enforce, to
aprobat(a) si modificat(a) prin… approved and amended by…
asigurare de locuinţe pentru salariaţi, a provide housing for employees, to
asista la o şedinţă, a attend a meeting, to
asuma angajamente, a undertake commitments, to
asumarea responsabilităţii assumption of liabilities
atesta constituirea legală a băncii* proves the legal incorporation of the
company*
atesta, a prove, to
atrage depozite, a raise deposits, to
atribuţii generice general responsibilities
atribuţii si responsabilităţi tasks and responsibilities
atribuţiile consilierilor responsibilities of the advisors, the
autocontrol self-control
aviza, a endorse, to
avizare endorsement
banca cofinanţatoare co-financing bank
bilanţ balance sheet
bilete de ordine promissory notes
BNR National Bank of Romania, the
buget de venitul si cheltuieli pentru exerciţiul budget for the future financial
financiar următor* mandate, the*
bună practică good practice
bunuri imobile imovable assets
bunuri mobile movable assets
bunuri mobile si imobile movable and imovable assets
CA/ CD/ alte comitete ale băncii Board/ Board of Directors and other
bank committees
cadrul reglementărilor legale legal frame, the
cadrul reglementarilor legale privind activitatea legal frame concerning the Bank's
băncii* business, the*
cambie (cambii), s.f.** bill(s) of change**
cărţi de credit credit cards
casete de siguranţă bank safes
cecuri de călătorie traveller's cheques
centrala băncii bank's headquarters, the
certificat(e) de depozit deposit certificate(s)
cheltuieli cu dobânzi interest expense
cheltuieli cu taxe şi comisioane fee and commission expenses
client customer
client persoană fizică individual/retail customer
client persoană juridică corporate customer
clienţi mari key customers
cod CAEN NACE code
comitet ad-hoc temporary committee
comitet permanent permanent committee
comitetul de achiziţii procurement committee
comitetul de administrare a activelor şi asset and liability management
pasivelor committee, the
comitetul de administrare a riscurilor risk management committee, the
comitetul de arierate overdue receivables committee, the
comitetul de audit audit committee
comitetul de credite credit committee, the
comitetul de direcţie al băncii board of directors, the
comitetul de personal human resources committee, the
comitetul de securitate si sănătate în muncă labor safety and health committee,
the
competenţă deplină full competency
competenţele comitetului committee competence
componenţa activelor assets component
comportament integru pe piaţă upright market behaviour
comunicarea deciziilor decision dissemination
concentrările de risc risk concentrations, the
conducerea băncii bank's management, the
conducerea operativă operative management
consens consensus
consilier advisor, the
advisor, the legal adviser
consiliul de administraţie al băncii bank board, the
constituire legală legal incorporation
constituirea în garanţie a bunurilor aflate in pledging as collateral the Banks
patrimoniul băncii* assets*
contract colectiv de muncă collective labor contract
contract de credit sindicalizat* syndicated loan agreement
contract individual de muncă individual labor contract
contract(e) de credite loan agreement(s)
contract(e) furures si options futures and options contract(s)
contrapartidă counter-party
control dual dual control
control ierarhic hierarchical control
control încrucişat crossed control
control periodic periodical control
contul de profit si pierderi profit and loss account
contul economiilor savings account
convoca, a convene, to or to call for meeting
coordonare si execuţie activităţi bancare coordination and execution of
banking business
credit loan
credit(e) de consum consumer loan(s)
credit(e) ipotecar(e) mortgage loan(s)
credite neperformante non-performance loans
CSSM LSHC
cu drept de vot with vote right
cu modificările si completările ulterioare* with subsequent amendments and
supplementations*
curs de schimb exchange rate
cursul valutar pe piaţă market exchange rates
cvorum quorum
date din evidenţă contabilă accounting data
date generale general data
de remediere remedial
declaraţie de modificare capital propriu statement of changes in equity
declaraţie de venit income statement
delegat sa, a be commissioned to, to
delegaţi delegates
denumită în continuare hereinafter referred to as
depreciere şi amortizare depreciation and amortization
deschide cont la altă bancă, a open an account with other bank, to
desfăşura (activitatea), a operate, to; conduct its business, to;
deploy, to
deţine şi a administra, a hold and manage, to
depozitare de active safekeeping assets
direcţia audit intern internal audit directorate
direcţia comunicare şi protocol communication and protocol
directorate, the
direcţia contencios litigation directorate, the
direcţia de control control directorate, the
direcţia financiară financial department, the
direcţia fiscală fiscal department, the
direcţia juridică şi de conformitate legal and compliance department,
the
direcţia marketing marketing directorate, the
direcţia metodologie methodology department, the
direcţia resurse umane human resources directorate, the
direcţia securitate bancară bank security directorate
direcţia trezorerie treasury division
director coordonator coordinating director
director de proiect project manager, the
director direcţia contabilitate executive accounting directorate
director direcţia de administrare a reţelei executive management of local
teritoriale network directorate
director direcţia financiară executive financial directorate
director direcţia infrastructură IT&C executive directorate of IT&C
infrastructure
director direcţia logistică executive directorate of logistics
director general adjunct deputy general manager
distribui, a disseminate, to
distribuţie de acţiuni distribution of shares
distribuţie de dividende distribution of dividends
distribuţie pentru obligaţiuni corporative distribution of corporate bonds
distribuţie pentru obligaţiuni municipale distribution of municipal bonds
dizolvarea băncii bank's dissolution
domeniu principal main field
după caz as the case may be
echivalentul în orice monedă its equivalent in any foreign
currency
efectuarea de operaţiuni privind execuţia de conducting operations of cash
casă a bugetului statului* management for the state budget
execution*
elabora, a draw up, to
elemente din afara bilanţului off balance sheet items
emite garanţii, a issue guarantees, to
emite moneda electronică, a issue e-cash, to
emite şi a administra mijloace de plată, a issue and manage payment means, to
emitere de obligaţiuni bond issuance
evalua, a assess, to
evaluarea activelor valuation of assets
excedentar in excess
executare silită a creanţelor* foreclosure of the bank’s claims*
execuţie activităţi nebancare execution of non-banking business
execuţie de casă cash management
exerciţiu financiar (aici cred) financial mandate
externalizare outsourcing
externalizarea unor activităţi certain activities' outsourcing
facilitate de finanţare a proiectelor de eficienta Energy Efficiency Finance Facility
energetică
facilităţi de credit sub supraveghere si restante* credit facilities under watch and
overdue debts*
federaţia sindicatelor libere ale salariaţilor free trade union employees
federation
finanţarea tranzacţiilor comerciale trade finance
fisa (individuală) de post (individual) job description
fluctuaţii înregistrate de preturi price fluctuations
flux de numerar cash-flow
fluxuri de numerar viitoare future cash-flow
fluxuri informaţionale flow of information
fluxuri operaţionale operational flows
Fondul de garantare a depozitelor in sistemul Bank Guarantee Deposit Fund
bancar
fonduri de investiţie investment funds
fonduri deschise de investiţii open investment funds
fonduri rambursabile reimbursable funds
forfetare forfeiting
fraudă internă internal fraud
funcţie consultativă consultative function
garant fidejusor fideiussor
gestionarea / administrarea riscului risk management
IMM SMEs
în afara bilanţului off balance sheet
în conformitate cu in compliance with
în conformitate cu prevederile legislaţiei within the limitations of the laws
aplicabile (aici)
în domeniul creditării in the field of lending
în sistem unitar as a whole
în subordinea under the subordination of
în timp util in due time
închiria, a rent, to
incitatori ai băncii bank's ratios
îndeplini, a meet, to
îndruma, a guide, to
îngloba, a enclose, to
inspector coordonator prevenire-protecţie coordinating inspector for
prevention and protection
instituţie de credit credit institution, the
instituţiile de credit si adecvarea capitalului* credit institution and capital
adequacy*
înstrăinare sale (?)
instrucţiuni guidelines
instrumente financiare financial instruments
instrumente financiare derivate derived financial instruments or
derivatives (see new entry)
instrumente financiare derivate derivatives (v. nota anterioară)
intermediere intermediation
intermediere monetară money intermediation
instrumente financiare financial instruments
invitaţi guests
legea bancară banking law, the
letric by letter
limitarea expunerilor exposure limitations
lichiditate liquidity
marje margins
materiale avizate in comitet* materials endorsed within the
committee*
matricea decizională decision making matrix
medic de medicina muncii labor medicine doctor
membri permanenţi permanent members
membri supleanţi alternate / substitute members
modificările ratelor de schimb valutar currency movements
monitorizare monitoring
nivel agregat aggregated level
norme de prudenţă bancară banking prudence norms
nota de serviciu memo
note la declaraţiile financiare notes to financial statements
nul de drept null and void
numi, a appoint, to
O.U.G. nr. xxxxxx privind… G.E.O. no xxxxxx on….
obiecte de activitate lines of business
obligaţiuni bonds
onorarii pentru lichidatori fees for liquidators
operaţiuni de debitare automata automated debiting operations
operaţiuni de factoring factoring operations
operaţiuni de forfetare forfeiting operations
operaţiuni de scontare discounting operations
operaţiuni în mandat mandate operations
ordine de zi agenda
organe de administrare şi conducere administrative managing bodies
organele administraţiei publice public management bodies, the
organisme financiare internaţionale international financial institutions
organizarea si funcţionarea activităţii de audit internal audit
intern
participare la capitalul social al altor entităţi* equity participations into the share
capital of other entities*
pasive monetare nete în valută străină net monetary liabilities in foreign
currencies
păstrare în custodie safekeeping in custody
patrimoniu assets
pentru cazurile in care nu se prevede astfel If not otherwise provided / unless
otherwise specified (my option)
persoană fizică natural person
persoană juridică legal person
piaţa interbancară inter-bank market
piaţa monetară money market
plan anual de afaceri/activitate annual business plan
plasament placement
plăţi compensatorii compensatory payments
plăţi pentru paza activelor payments for the guard of assets
portofoliul de plasamente investment portfolio
portofoliul pentru tranzacţii trading book
poziţii de schimb valutar foreign exchange positions
poziţii de schimb valutar deschise open foreign exchange positions
pregătirea profesională a salariaţilor* employee training*
prelua, a take over, to
preşedinte supleant substituate chairman
preşedintele băncii bank president, the
presta servicii aferente, a* deliver ancillary services, to*
presta servicii, a deliver services, to
procedura derulată processed procedure
proceduri operaţionale ale comitetului* committee operational procedures*
proces colective corporate process
procesul verbal minutes, the
profilul de risc al bancii bank's rsk profile, the
profit/pierderi nete din instrumente financiare net gain/(loss) on non-trading
noncomerciale financial instruments
raport de lichiditate liquidity report
raportare functionala hierarchical reporting
raportare ierarhica hierarchical reporting
rata dobanzii interest rate
rectifica, a amend, to
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli amendment of the budget for the
pentru exercitiul financiar in curs* current financial mandate*
reglementa,a regulate, to
reglementari interne internal regulations
regulament de organizare si functionare ROF internal rules and regulations IRR
reintregi capitalului social, a restore the share capital, to
relationare externa external relations
relationare interna internal relations
relationarea unitatilor din centrala bancii relationship of the departments from
the bank's headquarters, the
repartiza profitul, a distribute profits, to
rescadentarea facilitatilor de credit extension for credit facilities
respecta, a comply with, to
responsabil cu securitatea informatiei CSIO information security responsible
CSIO
retea teritoriala de sucursale network of local branch banks, the
revoca, a revoke, to
risc de bilant balance sheet risk
risc valutar currency risk
riscul de credit si de tara credit and country risk
riscul de lichiditate liquidation/liquidity risk
riscul de piata market risk
riscul operational operational risk
ROF IRR
rolul si functiile comitetelor permanente role and fuctions of permanent
committees, the
salariatii bancii bank employees
salarizarea personalului staff wage
schema de asigurare a continuitatii in scheme to provide bank management
conducerea bancii continuity,the
scontare discounting
scos din folosinta disabled
secretariat secretariat
sediu (sedii) secundar(e) outlet(s)
sediu social (aici cred) head office, the
sef serviciul arierate manager of receivables collection
sefi de servicii independente heads of independent offices
semnarea deciziilor decision signing
servicii aferente ancillary services
servicii auxiliare sau conexe ancillary or related services
servicii de procesare de date data processing services
servicii de transfer monetar money transfer services
serviciul secretariat secretariat office, the
sindicalizat syndicated
sindicat trade union
sindicat liber democrat free democratic trade union
sistemul de control control system
sistemul de semnaturi signatures system, the
situatie financiara financial statement
societati cu capital de stat companies with state shareholding
societati de investitii investment companies
spatii de odihna si de recreere* leisure and resting spaces*
standarde de creditare crediting standards
Standardele International de Raportare IFRS International Financial
Financiara Reporting Standards
statut statute
statut legal legal statute
sub forma de EXTRAS under EXTRACT form
sucursala branch bank, the
sucursale judetene county branches
supus aprobarii submitted for approval
sursa a riscului valutar source of foreign exchange risk
talharie robbery
tendinta trend
tine evidenta, a hold the evidence of, to (?)
RECORD
transmiterea convocarii* transmission of the convening*
tranzationare trading
trimestrial every quarter
unitati pilot agencies
unitati teritoriale local outlets
unitatile bancii bank's outlets
valabil valid
valoare contabila accounting value; book value
valori mobiliare securities
valuta foreign currency
venit din dobanzi interest income
venit din taxe şi comisioane fee and commission income
venit net din activităţi comerciale net trading income
venit net din dobânzi net interest income
venit net din taxe şi comisioane net fee and commission income
venituri din dividende dividends income
venituri din exploatare operating income
vicepresedintele bancii bank vice-president, the
vicepresedintele operatiunii operations vice-president, the
vicepresedintele persoane fizice retail customers vice-president, the
vicepresedintele persoane juridice corporate vice-president, the
viziunea, misiunea si valorile bancii bank vision, mission and values
numerar si alte valori cash and cash equivalents
pozitiile de valuta deschise open currency positions
risk valutar currency risk
active nete / (pasive) net assets/ (liabilities)
credite acordat băncilor şi altor instituţii loans from banks and other financial
financiare institutions
provizioane pentru litigii provisions for litigations
credite şi avansuri acordate clienţilor loans and advances to customers
autoritate reglementatoare regulator
adjusted individually currency
position
garantii reale mobiliare // valori mobiliare de investment securities
plasament
finanta active, a fund assets, to
data scadenta date of maturity
meet its liabilities
in conditii normale si exceptionale under normal and stress conditions
business units
participatii ? equity investments
excedent / (deficit) de lichiditate* liquidity surplus/ (shortfall)*
deficit shortfall
data contractuală a scadentei contractual maturity
rata, proportie ratio
rata de active lichide nete* ratio of net liquid assets*
active lichide nete net liquid assets
plata personalului wages and salaries
cheltuieli cu fondul de pensii retirement benefits expenses
participarea personalului la profit employees’ profit sharing
cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de third parties services
terti
pierderi prin depreciere impairment losses
pierderi prin deprecierea (valorii) activelor* impairment lossses on assets*
provizioane pentru pierderi prin deprecierea provisions for impairment losses on
activelor* assets*
cheltuieli nete net charge
credite abandonate loans written-off
recuperări din creditele abandonate anterior recoveries from loans previously
written off
venituri din diferente temporare reversals of temporary differences
fonduri disponibile cash on/in hand
bilant de trezorerie cash balance
bilant de trezorerie restrictionat* restricted cash balance*
negravate unencumbered
valoare justa fair value
schimb valutar FX Swap (Foreign Exchange
Swap)*
depozite la termen term deposits
depozite la vedere sight deposits
depozite colaterale collateral deposits
imobilizare asset
crestere bilantiera on-balance sheet increase
dobanzi medii active average interest-earning assets
dobanzi medii pasive average interest-bearing liabilities
coupon notes
rentabilitatea activitatii activity profitability
plasamente în asociaţii neconsolidate investments in non-consolidated
associates
COF cerere-oferta
rezerve minime obligatorii RMO minimum reserves
actionariat shareholding
valoare ramasa de amortizat carrying value
piata OTC OTC market
decontare si compensare settlement and clearing
depreciere impairment
valoarea justa minus costurile de vanzare* fair value less cost to sell*
modificari ale participatiilor movement in equity investments
cedari disposals
credite pentru nevoi personale personal needs loans
credite pentru bunuri de larg consum* customer goods loans*
bunuri de larg consum customer goods
credite auto car loans
scutirea deprecierii pentru pierderi aferente…. release of impairment for losses on
….
media ponderata a ratei weighted average rate
active si pasive privind impozitul amanat deferred tax assets and liabilities
cheltuieli nete cu provizioane net provision charge
deduceri specifice pentru deprecieri specific allowances for impairment
amortizare write off
administraţiei federale a contribuţiilor administration cantonal des impots
FR
imobilizari corporale property and equipment
imobilizari in curs de constituire assets in the course of construction
imobilizari fixed assets
amortizări şi pierderi acumulate din depreciere accumulated depreciation and
impairment losses
imobilizari corporale tangible assets
rezultat reportat retained earnings
suma ramasa de amortizat carrying amount
control prin sondaj sample inspection
imobilizari necorporale intangible assets
current tax receivable
active imobilizate non-current assets
repartozari din profit appropriations from profit
operatiuni discontinue discontinued operations
societati cu interese de participare/entitati associates
asociate
carnet de economii saving passbooks
dobanda capitalizata capitalised interest
dobanda preferentiala interest rate premium
angajamente si cheltuieli neprevazute commitments and contingencies
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi European Bank for Reconstruction
Dezvoltare BERD and Development EBRD
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministry of Agriculture and Rural
Development
linie de credit / facilitati de creditare credit line facility
esalonare payment schedule
cota de piata market rate
situatia fluxului de numerar cash flow statement
Institutul Mondial al Bancilor de Economii World Savings Banks Institute
Grupul Bancilor de Economii din Europa European Savings Banks Group
Asociatia Pietelor Financiare Financial Markets Association
Institutul Bancar Roman
Asociatia Bancara pentru Europa Centrala si -
de Est
Management Office for Card-using
Serviciul Administrare Clienti Utilizatori de Customers
Card
Serviciul Administrare Retea ATM si EPOS ATM and EPOS Network
Management Office
Serviciul Securitate Operatiuni Carduri Card Operation Security Office
Serviciul Reconciliere Tranzactii Card Card Transaction Reconciliation
Office
datorii contingente si angajamente Contingent liabilities and
commitments
risc de neplata non-payment risk
directia de reglementare si autorizare regulation and autiorisation direction
institutii financiare nebancare non-bank financial institutions
unitati premises
actiuni aflate in circulatie outstanding shares
speculator arbitrageur
risc din partea partenerului contractual counterparty risk
risc legal legal risk
Asociaţia Romană a Băncilor Romanian Banking Association
rollover reesalonare
randamentul activelor ROA (retur on assets)
randamentul capitalului propriu ROE (retur on equity)
marja de profit profit margin
data scadenta due term
element de activ asset item
lichiditati scadente in mai putin de 1 an short liquidity
surse atrase engaged sources
active convertibile in lichiditati liquid assets
titluri de participare equity investments
titluri de plasament investment securities
datorii cu/purtatoare de dobanda debts bearing interests
rate ale dobanzii pentru imprumuturile EURIBOR
acordate in EURO
rata dobanzii la depozitele plasate BUBOR

rata dobanzii la depozitele atrase BUBID

rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de LIBOR


catre bancile de prim rang pentru remunerarea
depozitelor lor reciproce
risc (de schimb) valutar currency risk
raport de analiza economica/legala due diligence
sistem C.A.M.E.L. C.A.A.M.P.L. system
data scadenta a restantei residual maturity
venituri din comisioane commission income
sistem de contabilitate de acoperire hedging accounting system
instrument de acoperire hedging instrument
Instrumente financiare derivate de acoperire Derivatives for hedging
swap financiar de devize Cross currency swap
depozite la termen term deposits
fluxuri de trezorerie cash flows
variaţiile de valoare justă acoperite the fair value of the hedging
variations
cesiune de creante Assignment of receivables
gajuri fara deposedare asupra bunurilor mobile Pledge of corporal moveables
without dispossession
bilet la ordin fara protest promissory note marked no protest
credit punte Bridge loan