Sunteți pe pagina 1din 4

,/5-ov '( 9 o aa rf etoi

dlui Adrian Talmaci


primar general interimar

Noti informativi

Prin prezenta vd transmitem lista actelor permisive pentru proiectarea./construirea


blocurilor de locuin{e eliberate in perioada apilie2}lg-prezent.
Anex6: 2 file.

Alexei lurcan
qef interimar
Lista
actelor permisive eliberate pentru proiectarea/construirea Ыocurilor de locuinte
in perioada aprile 2019 - prezent
Sectia autorizari locuщe colective �i obiective de utilitate _EuЬ!ica
Nr

\
d/o Solicitant Adresa Tcren CUP АС Nota
Eu1·ocons Gюup SRL О100419.252,contп1ct de vi\11za1·e-cш11pa1111·e 111·. 7396
1 (apa11l10tel Р+3Е) А. Hajdeu,122/1 din 21.122018 nr. 198/19 di11 12.04.2019
О100418.050, cont111ct de viinzaп:-cu111pa111rc 111·. 6548
Euюstil Const111ct SRL(Ыос din 25.09.2013, contract dc societate civila ni-. 35142
2 de locuinte Р+6Е) Al'l1angl1el Mihail din 20.10.2018, incl1ciat cu pr-op1ieta111I 111·. 381/19 din 26.06.19
О100 113.440 �i О1001 13.22,cont1-acte de vi\nza1·c-
Paшir Const111ct SRL(Ыос de cшnpara1·c nc 3433 din 23.11.2017, Contract de
3 locuinte Р+9Е) Ghica-Voda, 1/1 vinzare/cш11oarare nr. 712,716,718 din 14.03.2018 ni·. 346/19 din 13.06.19

Estate Сошраnу SRL(Ыос de О100419277, conti-act de vanza1·e-cш11pa1111-e ш. 4872


4 locuinte D+P+7E) Grigore U1·eche,64 din 22.03.2019 ш· .407/19 din 03.07.2019
Dansicons SRL(Ьlocuri
locative+spatii co111e1·ciale 0100506552, co11t111ctul de viir1zar·e-cu111pйr111·e m·. 4798
Р+9Е) Nicolae Н. Costin, 48 din 22.05.2018 nr. 402/19 din 03.07.2019
Eшostil Construct SRL
(ar1sa111Ыu rezidential, Ыос 2
S+P+6E+M; Ыос 3 О100216405,act de trar1s111ite1·e-pri111ire diп 30.11.2015
6 S+P+8E+M) Ciocarliei(0100216405) �i decizia dir1 18.12.2015 (1·eorganizarea fostei fiпne) m·. 703/17 din 17.11.2017 11r. l 58-c/19cliп 04.04.2019
lna111st1·0 SRL(ex Solar О100419.601, pюprietatea "Solar· lntematioпal" SRL,
l11te111ational SRL, сошрlех act de predaгe-priшire diп 08.06.2011; decizia Ca111e1·ei
r·ezidential,regiшul de inregistrnrii de Stat din 08.09.2011 !?i decizia p1ivind
in1Щiшe de la S+D+P+2E+M-e- fo1111area buпului iшobil пr. 0100/17/98819 din
7 S+D+P+5E+M Mihai E111i11escu, 70/72 16.08.2017 nr. 777/18 din 26.11.2018 11r. 159-с/19 diп 05.04.2019
l111pex Businessco111 SRL
(co111plex locativ,Ыocurile de
lоснiп\е, pozi\iile nr. 4,5, 7, 8,
9, 10, 11, cu regiшul de
inal\i111e P+I0E; pozi\ia 111". 6,
Ыос de locuin\e cu centr11 de
odihш'\ �i ag1·e111ent pent111
copi i �i 111аш1i la parte1· �i
etajul uпu, cu 1·egi111ul de О 1001 l 0.477, contract de vanza1·e-cш11para1·e nr. 6342
inaltiшe Р+4Е) Decebal, 99 din 29.11.2011 ni-. 741/16 din 19.12.2016 nr. 166-с/19 din 11.04.2019

0100205.290, adeve1iщa de p1ivatizar-e пс 3/03 din


Niveli111111 SA(Ыос de 08.02.2008 �i contract de viinzare-cш11paraгe nг. 3446
9 locuinte S+P+6E) Bucuresti, 26 diп 28.05.2009 ш. 785/18 din 30.11.2018 nr. 165-с/19 din 10.04.2019
DGLCA, Eliпaitpюiect SRL
(1·econst111ire Ыос existent
10 S+P+l 3E+EТ) N. Titulescu,4а te1-en si Ыос de 1ocui11te-pr·oprietate 111unicipalil 1с
1
109/19 din 12.03.2019 nr. 209-с/19 din 03.05.2019

Friza1ius-Co111 SRL
11 (aoartahotel S+P+3E+M) Соlшш1а,86 О100419.234, pюp1ietate coшuna а cinci pe1-soane ш. 81/19 din 26.02.2019 ш. 258-с/19 din 29.05.2019
О 100511550, contracte de viiпzare-cu111pi\111re ш.
Vlaviocons SRL(Ыос de 29194 diп 26.12.2016, nr. 29200 din 26.12.2016,11с
locuin\e cu spatii cш11e1·ciale, 29197 din 26.12.2017 �i decizia privind fo1111area
12 S+D+P+9E) Lipcani, 5, 7,9 bunului i1110Ьil nr. 106 din Об.О 1.2017 nr. 724/16 din 30.11.2016 ш. 273-с/19 din 03.06.2019
/
b
?uc 9.E
ir;x s-
-9r
v9= 6-9
'6.:o :6
g E-: ! aFe
;6 6
o aX
5.F9 .*!Nr
E
s
t>
8- E!E +!
t? --i
5-'€*
ax Sq
9o
o<€ai
g
S:
-6
t
. :1 E rr
a* ..:
FEE F
i?,6 Fg= E E:FFEg€
f;.: 4: Et t* 5
v E 69 !: >.;.9 6 i
-.1
5 cllt|
'9.: I zz EEEE2
E X E.F"H
d-e.;
z
z
O
U
z q)
) Q
U €e
EX
:,
N qx.! € Rri
a-:i j
-5r'c
; E E': €EE
N
".1 Es;
a:d
=
F
* 7= I
a) iE: F oF 6
;F
ng fr
+E
N F :zx !e
q)
F
!
*Si s
a.l
<t)
: En
!
p
:;x:=
c9
=2=
:'€ I F6
(,
Ff, q)
Q
a)
L
O
EF <l)
N tr
h
I q)
ic.E 5
E*^ u.€€5
=
gI e g;:= -
EEE^.,r : ' + 6-E
g5
L
t)
e- --,
ec "; l:
u 9;9 !
Q
U)
It_Ea !? E!3=3
'. >E
> E 3.E o e ii xG
", 96
J O-
4
z
z