Sunteți pe pagina 1din 362

ACADEMIA ROMÂNĂ ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE CLUJ-NAPOCA


INSTITUTUL DE ISTORIE CLUJ-NAPOCA
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA

BIBLIOGRAFIA BmLIOGRAFIA
ISTORICĂ ISTORICĂ
A ROMÂNIEI A ROMÂNIEI
j
IX IX
1
I 1994 -1999
1994-1999 i
I
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Coordonator: AUTORI:

GHEORGHE HRISTODOL FEUCIA HRIST900L, GHEORGHE HRISTOOOL, STELIAN MÂNDRUŢ,


SIMONA NICOARA, MAGDALENA TAMPA, OTTMAR TRAŞCĂ, LUCIA TURC

Traducere în limba franceză: LIGIA MOLNAR

CuoADDENDA
de VENERA ACIllM

Cluj-Napoca, 2000
Colaboratori: VENERA ACHIM
VALENTINA EŞANU CUVÂNT INTRODUCTIV

Culegere computerizată: CODRUŢA BÎLe Asumându-ne răspunderea de a sluji nemijlocit cercetarea ştiinţifică am finalizat eforturile
NICULINA DÂRGĂU
ANGELARUS noastre tipărind volumul al lX-lea din Bibliografia istorică a României, lucrare care oferă
LUCIA 11JRC
istoricilor şi în general cărturarilor, producţia istoriografică creată în perioada 1994-1999.
În contextul exploziei informaţionale contempo1'tlne, realizarea unui instrument de lucru
Tehnoredactare: OLIMPIA CURTA menit să indexeze şi să ordoneze studiile şi articolele consacrate istoriei naţionale şi universale
DANIELA TODOR
într-o structură adecvată şi eficientă devine o necesitate stringentă. Într-adevăr, dimensiunea
prezentului volum reflectă indubitabil cantitatea şi varietatea scrisului istoric realizat de
cercetătorii noştri în ultimii ani. O rapidă trecere în revistă a principalelor capitole din cuprinsul
lucrării ne dezvăluie evantaiul foarte larg al direcţiilor de investigare, începând cu studiile
referitoare la istoriografia naţională şi activitatea istoricilor români, urmat de segmentul privind
problemele teoretice şi metodologice ale istoriei şi relaţia acesteia cu alte ştiinţe, după care se
succed substanţiale capitole despre bibliografii, izvoare istorice şi ştiinţele auxiliare ale istoriei. În
modfiresc, ponderea cea mai însemnată revine istoriei României din cele mai vechi timpuri până în
zilele noastre, după care se înregistrează studiile locale. Viaţa spirituală este reflectată de un dens
şi compact capitol privind istoria culturii şi civilizaţiei din evul mediu până în contemporaneitate.
La sfârşitul tom ului am înregistrat contribuţia istoriografiei româneşti la istoria universală,
un capitol care rămâne încă redus din motive binecunoscute.
Concepută ca obibliografie istorică generală, lucrarea a fost gândită într-un sens mai larg,
urmărindu-se cuprinderea întregului material bibliograficnecesar cercetării istorice, referitor la o
largă paletă problematică, astfel încât să se poată lesne observa că istoria se intersectează şi cu
alte discipline umanistice, în scopul realizării unei cercetări pluridisciplinare a procesului istoric
din toate timpurile.
Evident, o astfel de conc;epţie a supradimensionat volumul şi a mărit numărul capitolelor şi
a subdiviziunilor. Din corespondenţa şi discuţiile purtate cu cercetători şi cadre didactice
. ISBN 973-595-061-8
vn
universitare, cele mai multe opinii au Înclinat balanţa spre o bibliografie atotcuprinzătoare, Zbuchea, Univ. din Bucureştl~ prof Gh. Dumitraşcu, Univ. din Constanţa, Faur Viorel, Univ.
considerând că fiecare istoric este suveran În opţiunile sale tematice şi trebuie să i se acorde Oradea şi muzeografprof Mariana Păvăloiu din Cor.stanţa.

posibilitatea de a alege din cât mai multe titluri. Au fost Însă şi glasuri care s-au pronunţat pentru Structura volumului, succesiunea de capitole şi subcapitole s-au realizat avându-se în
circumscrierea exactă a Bibliografiei numai la disciplina istoriei. Cred Însă că atunci când vedere criteriul tematic, cronologic Ş alfabetic, iar clasificarea fzşelor a avut în vedere ponderea
programăm o bibliografie istorică curentă în perspectivă nu ştim cu precizie ce laturi ale vieţii principală a conţinutului studiului, opţiunea noastră urmărind i~eea ca lucrarea să fie cât mai
umane vor interesa viitorii istorici, (le aceea cred că deschiderea unghiului de cuprindere este mai eficientă, iar subiectele căutate cât mai uşor descoperite.
recomandabilă decât opturarea acestuia. Să ne amintim numai că în ultimele decenii au apărut Deşi volumullX e consacrat perioadei 1994-1999, autorii şi-au permis să Înregistreze şi

cercetări privind mentalitatea, imagologia, climatologia, antrop%gia culturală şi multe alte studii apărute mai înainte de 1994 şi neindexate de noi la vremea respectivă din varii motive
suhdiscipline ce nu erau cunoscute de istoriograjia tradi,tionaIă. (întârzierea apariţiilor, lipsa lor din bilioteci etc), considerând că important este de a realiza o
Pentru a tranşa o decizie în această problemă aş sugera breslei istorici/ar şi În special Bibligorajie cât mai completă.
Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologice a Academiei Române o dezbatere menită să aducă Stăruim În continuare să recuperăm cărţile şi revistele neindexate, pornind de la faptul că

clarificări benefice. Cu acest prilej, s-ar putea face şi recomandări pentru o colaborare a avem o clară evidenţă a materialului prelucrat de noi (titluri, ani, numere de reviste) şi astfel putem
diferitelor centre academice şi universitare pentru o indexare mai completă a studiilor şi înregistra în volumul următor studiile care nu le-am găsit până la finalizarea lucrării. Ar fi şi mai
articolelor de istorie, În condiţiile în care bibliotecile din Cluj nu obţin totalitatea tipăriturilor din bine dacă aceste titluri sau cărţile şi revistele neindexate ar fi trimise coordonatorului lucrării:

ţară, deşi există o lege a depozitului legal, dar nu prea luată În seamă de unele edituri şi tipografii. Gh. Hristodol, Institutul de Istorie, Str. Napoca 'nr.ll, Cluj-Napoca - 3400. După prelucrare,
Principiile şi criteriile de elaborare ale prezentului volum au funcţionat ca şi la cărţile şi revistele vor fi donate Bibliotecii Institutului nostru şi puse astfel în circuitul ştiinţific.
precedentele tomuri. Indexarea titlurilor cu toate elementele bibliografice necesare a fost realizată Pentru receptarea mai directă a Bibliografiei istorice a României .de către lumea ştiinţifică
direct de pe foile de titlu ale cărţilor, culegerilor de studii (poligrafii) şi ale articolelor din internaţională, marea majoritate a titlurilor au fost traduse în limba franceză, dar am preluat şi

periodice. În situaţia În care n-am găsit cărţile şi revistele în bibliotecile clujene (deşi pe unele le- traducerile din revistele care aveau sumar în 1. franceză, unele din aceste periodice n-au tradus
am căutat 5 ani de foarte multe ori, sperând totuşi că vor veni), am Încercat prin corespondenţă, cuvânt cu cuvânt titlul românesc ci l-au explicitat, dezvăluind mai bine conţinutul studiului (vezi
cercetarea inventarelor, a cataloagelor sau scurte deplasări în alte localităţi, să recuperăm studiile Magazin istoric). În transcrierea unor nume şi localităţi În limba franceză, traducătoarea a luat ca
respective, dar nefiind văzute de noi le-am Însemnat cu un asterix. Cu trei asterÎXUri au fost îndreptar dicţionarul Larousse, ediţia din 1995. Ca să reducem spaţiul tipografic s-a convenit să nu
marcate fişele care n-au autori pe copertă, ci sunt elaborate de mai mulţi cercetători. repetăm, În traducerea franceză, ani, secole, judeţe, iar unele titluri scurte, cu termeni universali,
În dorinţa de a fi cât mai informaţi cu noile apariţii, am adresat o Circulară unor nici nu au fost traduse.
universităţi şi instituţii din ţară cu profil istoric. De cele mai multe ori am primit documentaţia Dacă la volumul VIlI am avut iniţiativa de a realiza o Addenda cuprinzând titluri de cărţi şi

cerută, dar nu toţi cercetătorii s-au înghesuit să ne informeze, iar În unele cazuri Circulara n-a fost articole consacrate istoriei românilor apărute În străinătate, având colaborarea Institutului « N.
adusă la cunoştinţa celor interesaţi. Cei mai prompţi au fost universitarii şi cercetătorii ieşeni, mai Iorga» din Bucureşti, prezentul tom aduce ca noutate în câmpul istoriografic românesc scrisul
ales Gh.I Florescu, Gh. Buzatu, Al. Zub, Gh. Platon, L. Nastasă etc., care ne-au trimis liste şi fişe istoric al colegilor de la Chişinău. După o vizită efectuată în 1998, cu sprijinul Secţiei de ştiinţe

bibliografice şi ne-au Încurajat mult în demersul nostru. Acţiunea lor se vede clar În maniera de istorice a Academiei Române, am cules un material interesant dar neavând timp suficient am cerut
reprezentare a Iaşului În bibliografia noastră. Acelaşi sprijin l-am primit din partea prof Gh. colaborarea Institutului de istorie din Chişinău, care mi-a acordat tot sprijinul pentru
materializarea inten,tiei. Conducerea Institutului a desemnat-o pe dna Valentina Eşanu ca şi

VIII IX
colaboratoare la Bibliografia istorică a României, iar dânsa a trimis la Cluj 852 de fişe istorică a sec. XX; din ultima detaşându-se importanta lucrare.' Rea lizările istoriografiei din
bibliografice, cuprinzând studii de istorie apărute în Republica lvioldova. Ciasijîcarea ' acestor România în douăzeci de ani ... la care a trebuit să ducă toată povara muncii de adunare şi
titluri, adică repartizarea lor pe capitole, s-a făcut ţinând cont de destinul politic al teritoriului clasificare a materialului în timpul absenţei mele de boală, alături de colegii săi Gheorghe
dintre Prut şi Nistru, adică la istoria României sau la istoria universală. Dumitraşcu şi Gelu D. Neamţu» (l Crăciun, Câteva amintiri şi precizări despre începuturile
I)eoarece înainte de 1989 rolul personalităţilor a fost marginalizat, în acet volum am stăruit Bibliografiei la Cluj, Studia Bibliologica, 1965-1966, 2, p. 52).
să recuperăm cât mai multe fişe biografice ale personalităţilor, fie că sunt istorici, oameni d~ Lucrarea noastră afost reluată, completată şi, cu sprijinul academicienilor C. Daicoviciu şi
ştiinţă şi de cultură, artişti, oameni politici, feţe bisericeşti, publicişti etc. din ţară şi de pe;te Şt. Pascu, s-a reuşit publicarea ei la Editura Academiei cu titlul Bibliografia istorică a României.
hotare, români şi străini şi chiar dacă unele articole din acestă categorie au succinte date 1944-1969, vol. 1, având ca autori pe : 1. Crăciun, Gh. Hristodol, M. Ştirban, L. Bathory, Gh.
biobibliografice, noi credem că ele vor fi utile în perspectiva realizării unei necesare enciclopedii Iancu, G. Neamţu, Gh. Dumitraşcu. O neplăcută întâmplare, ilustrând arbitrariul vremii, a făcut ca
naJionale reprezentative şi de largi dimensiuni.
volumul să plece la Editură având inscris pe foaia de titlu un comitet de reda<;ţie compus din Şt.

Suntem conştienţi că în procesul elaborării acestei lucrări nu am putut evita lacunele de Pascu, 1 Crăciun şi Gh. Hristodol, semnalat de revista Cărţi Noi, din 10 oct. 1970, p. 4, dar când
indexare, greşelile de transcriere şi de punctuaţie etc., oricâte corecturi şi eforturi am făcut şi de lucrarea a venit de la tipografie am avut surpriza să văd că am fost înlocuit cu şeful de sector.
2ceea cerem cititorilor noştn' să ne acorde circumstanţe atenuante, motivând că numărul Important rămâne faptul că apariţia volumului 1 a deschis calea unei permanentizări a
~olaboratorilor a fost insuficient, iar presiunea scurgerii timpului (limita de apariţie fiind 7 august documentării bibliografice şi prin cele şapte volume. elaborate până acum avem conştiinţa datoriei
?OOO, data începerii Congresului de ştiinţe istorice de la Oslo), factori realmente obiectivi. împlinite prin punerea la dispoziţia cercetării ştiinţifice a unei bibliografii istorice curente ce
Anui 2000 marchează împlinirea a 30 de ani de la apariţia primului volum al Bibliografiei acoperă mai bine de jumătate de secol de creaţie istoriografică românească, Însumând circa
storice a României şi cred că e un bun prilej pentru a aminti, pe scurt, cum a demarat şi a apărut 80.000 de titluri de cărţi, studii şi articole de istorie.
'eria celor nouă volume (şapte din cea curentă), precum şi autorii care au contribuit la elaborarea De-a lungul anilor, colectivul bibliografic şi-a modificat componenţa şi pentru a releva
lcestora.. Cu atât mai mult cu cât majoritatea recenzenţilor, la ultimul volum (Gh.I. Florescu, FI. contribuţia fiecăruia redăm participarea, ca autor, la cele 9 volume realizate până acum: Gh.
-;onstantiniu, Gh. Dumitraşcu, N Edroiu, M Pariza, M Popa), au subliniat incontestabila valoare Hristodol, 9 volume; L. Bathory, Gh. Iancu, S. Mândru!, 5 volume; M Ştirban, 3 volume; Şt.
i utilitate a lucrării, dar şi cvasi anonimatul în care lucrează istoricii bibliograji. Pascu, N. Bocşan, 1. Nistor, A. Rusu, N Păun, S. Nicoară, L. Turc, 2 volume. Traducerea în limba
Pornind de la valoroasa tradiţie a şcolii clujene de bibliografie ilus;'ată de profesorul franceză a fost asigurată succesiv de M Pascu, D. Marga şi L. Molnar. În perioada 1970-1990,
?achim Crăciun, în anul 1962 a fost publicată În Anuarul Institutului, « Bibliografia istorică a lucrarea s-a tipărit sub redacţia acad. Şt. Pascu, iar Între 1971-2000 Gh. Hristodol a fost şeful

'omâniei pentru anii 1959 şi 1960 », lucrare Întocmită de Ioachim Crăciun, 1 Domşa, Gh. colectivului bibliografic (vezi Bibliografia istorică a României, voI. VI, p. 9), iar din 1990 şi
rriStodol şi L. Jordtiky.
coordonator responsabil.
Pentru a fi în ton cu « moda» şi a sensibiliza forurile conducătoare s-a propus un nou După 1999, odată cu apariţia şanselor de promovare spre Universitate sau spre teme
?pertoriu intitulat « Realizările istoriografiei din România În douăzeci de ani de la eliberare. individuale mai atractive, colectivul aproape că s-a autodesfiinţat, Din cei 10-12 autori, azi mai
944-1964 ». Finalizat in anul 1966 şi conţinând 9.000 de titluri, el afost predat Editurii Ştiinţifice, sunt doar doi de la Institut, iar la o astfel de temă complexă, dificilă şi de lungă durată (5 ani, un
'lde a zăcut patru ani până când aapărut bibliografia « Istoricii şi ştiinţa istorică din România. volum) nu avem şanse de a atrage tineri, aşa cum a dovedit-o experienţa ultimilor zece ani.
~44-1964» afostului director adjunct al editurii menţionate! Apreciind efortul nostru, 1 Crăciun În aceste circumstanţe dificile, care ar fi pus în primejdie realizarea lucrării şi
:ria: « George Hristodol ... a colaborat la Bibliografia istorică a sec. XIX şi la Bibliografia angajamentul contractual cu Academia Română, ne-am asumat răspunderea şi printr-un efort

XI
deosebit, făcând apel şi la bunăvoinţa unor persoane cu specializare adecvată de la Biblioteca ne-au pus la dispoziţie tit/uri de lucrări şi liste xerograjzate după cuprinsul revistelor pe care nu le-
Academiei, filiala Cluj (doamnele L. Molnar, F. Hristodol, M Tampa) şi de la Biblioteca Centrală
am găsit la Cluj.
Universitară (doamnele S. Nicoară şi L. Turc) am reuşit, chiar în condiţiile unor adversită,ti Toate aceste eforturi şi contribu,tii nu s-ar fi putut materializa, în cazul ultimelor trei
extraştiinţifice să ducem până la capăt apariţia volumelor VIII şi IX. volume, dacă n-ar fi intervenit permanent şi convingător Dl. acad. Dan Berindei, preşedintele
Un sprijin substan,tial În demersul nostru l-am primit din partea Dl. acad. Camil Mureşanu, Secţiei de istorie a Academiei Române, care a susţinut, în repetate rânduri, în faţa forurilor
directorul Institutului de istorie din Cluj, care ne-a completat colectivul cu două cercetătoare abilitate importanţa şi utilitatea Bibliografiei istorice a României, în plan intern şi extern, obţinând
angajate temporar şi a vegheat la bunul mers al lucrării. şi suporul financiar necesar imprimării acesteia.
Răspunzând amabil solicitării noastre, dl. Director dr. Doru Radosav, ne-a îngăduit să În finalul acestui Cuvânt introductiv care a încercat să ilustreze obiectivele demersului
beneficiem de competenţa doamnelor din Serviciul de documentare şi bibliografie în faza finală de nostru şi modul în care autorii şi colaboratorii au înregistrat, clasificat şi ordonat conştiincios cel
culegere, corectare şi tehnoredactare, asociind astfel Biblioteca Centrală Unversitară «Lucian mai mare număr de fişe bibliografice în comparaţie cu volumele precedente, stăruim să subliniem '
Blaga» la eforturile Institutului pentru realizarea Bibliografiei istorice a României, voI. IX. Pentru încă o dată că această lucrare este o operă colectivă pusă în slujba istoricilor, literaţilor,
acest sprijin acordat cu promptitudine, mulţumim, în mod deosebit, doamnelor Daniela Todor, publiciştilor etc., cărora le cerem colaborarea şi în viitor.
Olimpia Curta, Lucia Papahagi, Ana Maria Căpâlneanu, Niculina Dârgău, Gabriela Hâran, Dorim ca Bibliografia istorică a României, pe lângă rostul ei major de depozitară a
Marlen Popescu, Monica Cu/ic. De asemenea, mulţumim doamnelor Codruţa Bîlc şi Angela Rus de informaţiei bibliografice să fie şi o sursă care poate sugera direcţii noi de cercetare, etapele
la Institutul de Istorie care au participat la culegerea computerizată.
J .istorice mai mult sau mai puţin studiate, nuanţele interpretative subliniate de unii istorici şi
Fiind o operă colectivă, participarea nu poate fi absolut egală, de aceea am considerat că controversele iscate de acestea (căci noi am cuprins toate opiniile), întregul ansamblu determinând
este corect să cuantificăm contribuţia individuală a ficărui autor, ţinând cont de numărul de reviste o autentică şi necesară creativitate în ştiinţa istorică.
lucrate, de fişele bibliografice redactate şi de limba în care au fost scrise. În ordine alfabetică,
situaţia se prezintă astfel: F. Hristodol (54 reviste) 3200 fişe; Gh. Hristodol (78 reviste) 4100 fişe,
la care se adugă munca de coordonare a fazelor de lucru, depistarea noilor reviste, deplasări la Iunie 2000
Bucureşti, Chişinău, Braşov, Constanţa, suprarevizia, corespondenţa cu istorici şi instituţii, Gh. Hristodol
intervenţii pentru culegere, tehnoredactare, imprimare; St. Mândruţ, 3700 fIŞe, reprezentând
titlurile de cărţi depistate din diverse surse şi tipărite în germană, maghiară, engleză, franceză etc.,
ceea ce presupune o deosebită competenţă, dar şi un mare volum de muncă; S. Nicoară (73
reviste) 1800 fişe, parte şi în 1. franceză; M Tampa (19 reviste) 1900 fişe., preponderent în 1.
maghiară; o. Traşcă (27 reviste) 1700fişe, multe în 1. germană; L.Turc (58 reviste) 2100 fişe ,
prestând şi un mare volum de muncă la culegerea şi tehnoredactarea finală (Totalul fişelor culeSe
este mai mare decât numărul fişelor din B.l.R., deoarece sute de fişe au fost eliminate, neîntrunind
I
criteriile grilei de selecţie). ',1
Tot ca o contribuţie considerăm şi aportul Drei DOrin,a Rusu, secretara Secţiei de ştiinţe

i3torice a Academiei şi a Dnei Mariana MihăiZescu, bibliotecar şef la Institutulu « N. Iorga », care
I
XII

l xm
A VANT-PROPOS

En assumant la responsabilite de servir directement la recherche ·scientijique, nous avons


jinalise nos efforts pour le neuvieme volume de la Bibliographie historique de la Roumanie,
ouvrage qui offre au.x historiens et en general au.x erudits la production historiographique parue
entre 1994-1999.
Dans le contexte de l'explosion informationnelle contemporaine, la realisation d'un outil de
travail destine il in.dexer et il ordonner les etudes et les articles consacres il l'histoire nationale et
universelle dans une structure adequate et efficiente devient une necessite imperieuse. En effet la
dimension de ce volume rejlete in4!ibitablement la quantite et la variete des ecrits historiques
realises par nos chercheurs les demieres annees. Une rapide revue des principau.x chapitres de
l'ouvrage nous devoile l'evantail extremerrl:ent large des directions d'investigation, en commen~ant
avec les etudes concemant l'historiographie nationale et l'activite des historiens roumains, suivi
par le segment consacre au.x problemes theor}ques et methodologiques de l'histoire et la relation de
celle-ci avec d'autres sciences, apres lequel se succedent d'importants chapitres sur les
bibliographies, les sources historiques et les sciences au.xiliaires de 1'histoire. Naturellement,
i l'importance revient il l'histoire de la Roumanie depuis les temps les plus recules jusqu'il nos jours.
J Les erudes locales ont elles aussi leur place dans l'ouvrage. La vie spirituelle est rejletee par un
chapitre dense et compact concemant l'histoire de la culture et de la civilisation du Moyen Age
jusqu'il l'epoque contemporaine.
A la fin du tome nous avons enregistre la contribution de l'historiographie roumaine il
1'histoire universelle, un chapitre moins eren.du pour des raisons bien connues.
Co~u comme une bibliographie historique generale, l'ouvrage comprend tout le materiei
bibliographique necessaire il la recherche historique se rapportant il une large palette
problematique afin qu'on puisse aisement observer que l'histoire entrecroise d'autres disciplines
en vue de realiser une recherche pluridisciplinaire du processus historique de tous les temps.
Evidemment qu 'une telle conception a surdimensionne le volume el a augmente le nombre
des chapitres et des sous-divisions. La correspondance et les entretiens avec les chercheurs et les
universitaires ont fait pencher la balance en faveur d'une bibliographie plus eten.due, en
considerant que chaque historien est souverain dans ses options thematiques et qu'il faut lui
accorder la possibilite de choisir sur plusieurs titres possibles. D'autres voix se sont prononcees
pour la circonscription exacte de la Bibliographie seulement a la discipline de l'histoire. Mais,
selon notre opinion, l'avenir decidera avec precision les cotes de la vie humaine interessantes pour
les futurs historiens. Voila pourquoi nous croyons dans une perspective plus large de la
bibliographie, il l'appui de cette idee venant la realite des demieres decennies quan.d ont paru des
recherches consacrees il la mentalite, il l'imagologie, ala climatologie, al'anthropologie culturelle
et d'autres sous-disciplines inconnues pour l'historiographie traditionnelle.
_1 Pour trancher ce probleme nous suggerons au.x historiens et surtout il la section des
sciences historiques et archeologiques de l'Academie Roumaine un debat destine a apporter les
eclaircissements necessaires. A cette occasion on pourrait jaire aussi des recommandations pour
I une collaboration des divers centres acadimiques et universitaires, pour une in.dexation plus
c0rrI:Plete des etudes et des articles d'histoire, en connaissant la situation des bibliotheques de Cluj

l xv
qui n'obtiennent pas la totalite des publications du pays malgre l'existence de la loi du depât legal, bibliographiques pour des etudes d'histoire parues dans la Republique de Moldavie. La
ignoree par certaines maisons d'editions ou imprimeries. classijication de ces titres, leur distribution par chapilres a ere faite ayant en vue le destin politique
Les principes et les normes techniques qui se trouvent a la base de ce volume sont les du territoire d'entre le Prout et le Dniestr, c'est-a-dire a l'histoire de Roumanie ou a l'histoire
memes des tomes precedents. L'inde.xation des titres, avec tous les elements bibliographiques universelleo
necessaires, a ete realisee directement des feuilles de titre des livres, des recueils d'etudes Puisque avant 1989 le râle des personnalites a ete marginalise, nous avons essaye dans ce
(polygraphies) et des articles des periodiques. Les etudes auxquelles nous n 'avions pas eu acces, volume de recuperer le plus de fiches biographiques possibles des historiens, des hommes de
ont ete marques d'un asterisque. Les fiches sans auteurs sur la couverture, etant elaborees par science et de culture, des artistes, des hommes politiques ou ecclesiastiques, des publicistes du pays
plusieurs auteurs, sont marquees de trais asterisques. et de l'etranger et meme si certains articles de cette categorie ont des donnees bibliographiques
Pour etre mieux informes sur les nouvelles apparitions nous avons adresse une Circulaire succintes, nous croyons qu'ils seront utiles dans la perspective de la realisation d'une encyclopedie
aux universites et aux institutions au profil historiques du pays, en recevant la documentation nationale representative et de larges dimensions, si necessaire.
demandee dans la plupart des cas. Voita pourquoi c'est pour nous un agreable devoir de remercier Malgre nos efJorts, l'ouvrage contient certaines lacunes d'indexation, des fautes de
ici les universitaires el les chercheurs de Jassy, surtoul Gh.l. Florescu, Gh. Buzatu, Al. Zub, Gh. transcription et de ponctuation etc, voi/a pourquoi nous demandons aux lecteurs de nous accorder
Platon, L. Nastasă etc qui nous 0."11 envoye des listes et des fiches bibliographiques el ont encourage des circonstances attenuantes en motivant que le nombre des collaborateurs a ete insufftsallt et
notre demarche. Leur action se reflete clairement dans la maniere de representations de la ville de l'ecoulement du temps pressant (la limite de parution etant le 7 aout 2000, la date du
Jassy cklns notre bibliogr~phie. Le meme soutien nous l'avons refu de la part du prof Gh. .commencement du Congres des Sciences Historiques d' Oslo).
Zbuchea, de 1'Universite de Bucarest, du prof Gh. Dumilraşcu, de I'Universite de Constanţa, du L'an 2000 marque 30 annees de la parution du premier volume de la Bibliographie
prof Viorel Faur de I'Universite d'Oradea el du museographe prof Mariana Păvăloiu de historique de la Roumanie et c'est un bon moment pour rappeler, tout brievement, l'histoire de la
Constanţa. serie des neuf volumes, ainsi que les auteurs qui ont contribue a leur realisation. La plupart des
La structure du volume, la succession des chapîtres et des sous-chapilres ont ete realisees critiques du demier volume (Gh.I.Florescu, Fl.Constantiniu,
ayant en vue le critere thematique, chronologique et alphabetique, et la classijication des fiches a Gh.Dumitraşcu, NEdroiu, M Pariza, M Popa) ont souligne I'incontestable valeur et utilite de
eu en vue le poids principal du contenu de l' etude, afin que l' ouvrage soit utile et facile a consulter. l'ouvrage, mais aussi le quasianonymat dans lequel travaillent les historiens bibliographes.
Quoique le volume IX soit consacre a la periode 1994-1999, les auteurs se sont permis J En partant de la tradition de valeur de l'ecole de bibliologie de Cluj illustree par le
d'enregistrer aussi ies etudes parues anterieurement a 1994 et non-indexees a cause du retard des projesseur ioachim Craciun, en j 962 0."1 a publie dans i Annualre de i 'JnstiCUI « La Bibiographie
parutions, de leur absence des bibliotheques, etc. historique de la Roumanie pour les annees 1959 et 1960 », ouvrage elabore par l. Crăciun,
Les auteurs continueront a recuperer les livres et les revues non-indexes ayant une evidence l.Domşa, Gh.Hristodol, L.Jordaky.
tres claire de tout le materieI (titres, annees, numeros de revues). Ainsi ils pourront enregistrer Pour etre «a la mode» et pour sensibiliser les autorites dirigeantes, on a propose un
dans le volume suivant les etudes qu'ils n' ont pas trouvees jusqu' a la finalisation de l' ouvrage. n nouveau repertoire intioule « Les realisations de l"historiographie de Roumanie a vingt ans de la
est recommandable que ces revues et ces livres non-indexes soient envoyes au coordonnateur de liberationo 1944-1964 ». Finalise en 1966 et contenant 9000 titres, l'ouvrage a ete remis aux
l'ouvrage: Gho Hristodol, l'Institut d'Histoire, 11, rue Napoca, 3400 Cluj-Napocao Apres Editions Scientifiques ou il gît quatre ans jusqu'a la parution de la bibliographie « Les historiens et
l'indextuion ils serant ofJerts a la bibliotheque de notre Institut afin d'etre ainsi mis dans le circuit la science historique de Roumanieo 1944-1964» de l'ex-directeur adjoint de la maison d'edition
scientifiqueo mentionnee. En apreciant nos efforts, l. Crăciun ecrivait: « George Hristodol '00 a collabore a la
Pour une meilleure reception de la Bibliographie historique de la Roumanie par le monde Bibliographie historique du XIXe siecle et a la Bibliographie historique du XXe siecle, de la
scientifique international, la majorite des titres ont ete traduits en franfais mais le volume contient demiere se detachant l"important ouvrage : Les realisations de l"historiographie de Roumanie a
aussi des traductions prises des sommaires de certaines revueso La graphie frant;aise des noms et vingt ans 00 dant il a da supporter toutes les difficultes du travail pencront mon absence, tI câte de
o

des localites est conforme au Petit Dictionnaire Larousse, 19950 Faute d'espace typographique, les ses coUegues Gheorghe Dumitraşcu et Gelu Do Neamţu» (1. Crăciun, Quelques souvenirs et
auteurs ont convenu de ne pas repeter, dans la version franfaise, les annees, les siecles, les precisions sur les commencements de la Bibliographie a Cluj, Studia Bibliologica, 1965-1966, 2, po
departements et meme de ne pas traduire certains titres aux termes universelso 52).
Si dans le volume VIII nous avons eu l'intention de realiser un Addenckl ayant des titres de Notre ouvrage a ete repris, complete et avec I'aide des academiciens C. Daicoviciu et Şt.
livres et d'articles consacres a l'histoire des Roumains parus a l'etranger, avec la collabortition de Pascu a ete publie aux Editions de ['Academie sous le titre de « La Bibliographie historique de la
l'Institut « Nicolae Iorga» de Bucarest, le tome present apporte comme nouveaute dans Roumanie, 1944-1969, voi. L auteurs l.Crăciun, Gh. Hristodol, M Ştirban, L. Bathory, Gh. Iancu,
1'historiographie roumaine les ecrits historiques des coUegues de Chişinău. Apres une visite G. Neamţu, Gho Dumitraşcu.
efJectuee en 1998, avec le soutien de la section des sciences historiques de l'Academie Roumaine, La parution du premier volume a ouvert la voie de la continuite de la documentation
nous avons recueilli un materiei interessant, mais faute de temps, nous avons demande la bibliographique et par les sept volumes elabores jusqu'aujourd'hui nous avons la conscience du
co/laboration de /'Institut d'Histoire de Chişinău. an nous oa accorde tout I'appui pour la . devoir accompli par la mise il la disposition de la recherche scientifique d'une bibliQgraphie
materialisation de notre intention. La direction de l'Institut a designe comme collaboratrice a la historique courante qui couvre plus d'un demi-siecle de creation historique roumaine (800{)()() titres
Bibliographie historique de la Roumanie Mme Valentina Eşanu, celle-ci envoyant el Cluj 852 fiches i- _ de livres, etudes et articles d' histoire).

XVI XVII
Le long des annees le collectif bibliographique a modifie sa composltlOn et voilo. la habiletes l'importance et l'utilite de la Bibliographie historique de la Roumanie, en plan interieur
contribution de chaque membre, comme auteur, 'aux neuf volumes realises jusqu'o. present: Gh. et exterieur, en obtenant aussi le supportfinancier necessaire il l'impression. .
HristodDl - 9 volumes ," L. Bathory, Gh. Iancu, St. Mândruţ - 5 volumes ; M Ştirban - 3 volumes; Finalement nous voulons souligner encore une fois le fait que notre travail est une oeuvre
Şt. Pascu, N. Bocşan, INistor, A.Rusu, N.Păun, S.Nicoară, L.Turc - 2 volumes. La traduction en collective, mise au service des historiens, des lettres, des publicistes etc., auxquels nous demandons
franfais a ete assuree successivement par M. Pascu, D. Marga et L. Molnar. Entre 1970-1990 la collaboration al'avenir.
l'ouvrage a ete imprime sous la redaction de l'acad. Şt.Pascu, et entre 1971-2000 Gh. Hristodol a Nous desirons que la Bibliographie historique de la Roumanie, depat d'information
ete le chef du collectif bibliographique, et de 1990 aussi le coordonnateur responsable. bibliographique, so;t aussi une sourcee pour de nouvelles directions de recherche, les etapes
Apres 1990, le coltectif bibliographique a diminue et les chances d'y attirer des jeunes sont historiques plus ou moins etudiees, les nuances interprelatives soulignees par certains historiens el
. tr~s faibles. Dans ces circonstances, qui auraient mis en difficulte la realisation de l' ouvrage et de les controverses provoquees par celles-d, tout l' ensemble determinant une creati vite authentique
l'engagement contractuel avec l'Academie Roumaine, les auteurs de la Bibliographie en assumant et necessaire dans la sdence historique.
leurs responsabilites et par un effort considerable, ayant aussi le soutien de certains specialistes de
l'Academie de Cluj (Ligia Molnar, Felida Hristodol, Magda Tampa) et de la Bibliotheque Centrale
Universitaire (Simona Nicoară et Lucia Turc(, ont roosi o. mener o. bonne fin la parution de:§. Juin2000
volumes VIII et IX. Gh. Hristodol
Les auteurs de la Bibliographie ont refu un soutien substantiel de la part de l'academicien
Camil Mureşanu, directeur de ['Institut d'Histoire de Cluj. Lui a complete le collectif
bibliographique avec deux chercheurs interimaires et a surveille la realisation de l'ouvrage en
bonnes conditions.
Dr. Doru Radosav, directeur de la Bibliotheque Centrale Universitaire de Cluj, nous a
permis de Mnejider de la competence du personnel du Service de documentation et de
bibliographie, associant ainsi la Bibliotheque Universitaire «Lucian Blaga» aux efforts de
l'Institut pour lajinalisation de la Bibliographie historique de la Roumanie, volume IX. Pour cet -1
appui accorde avec tant de promptitude nous remercions ies coiLaborateurs suivants: Daniela I
Todor, Olimpia Curta, Lucia Papahagi, Ana-Maria Căpâlneanu, Niculina Dârgău, Gabriela I
Hâran, Marlen Popescu, Monica Culic. Merfi egalement o. M-mes Codruţa Bîlc et Angela Rus de
l'Institute d'Histoire pour leur apport o. la rMaction du texte sur ordinateur.
. La Bibliographie historique de la Roumanie etant une oeuvre collective, la partidpation des
auteurs est inegale, voilo. pourquoi nous avons quantifie la contribution individuelte de chacun
selon le nombre de revues identifiees, les fiches bibliographiques rMigees et la langue dans
laquelle elles ont ete icrites. En ordre alphabetique la situation se presente ainsi : F. Hristodol (54
revues)3200 fiches," Gh. Hristodol (78) 4100 fiches, auxquelles il faut ajouter la fonction de
coordonnateur du travail, 1'identijication des nouvelles revues, les voyages ti Bucarest, Chişinău,
Braşov, Constanţa, la superrooion, la correspondance avec des historiens el des institutions, les
interventions pour la composition, la technoredaction, l'impression; ŞI. Mândruţ 3700 jiches
representant les titres de livres depistes de diverses sources et imprimes en allemand, en hongrois,
en franfais, en anglais, etc; S. Nicoară (73) 1800 fiches, une partie en franr;ais ," M. Tampa (19)
1900 fiches, surtut en hongrois; O.Traşcă (27) 1700 fiches, beaucoup en allemand," L. Turc (58)
2100 fiches et aussi un grand volume de travail a la technorMactionfinale.
Nous mentionnons aussi dans la categorie des collaborateurs Mme Dorina Rusu, secretaire
de la Section des sciences historiques de I 'Academie Roumaine et Mme Mariana Mihăilescu,
bibliothţcaire en chef a l'Institut « N.Iorga » qui nous a mis a la disposition des titres d'ouvrages et
des listes xerographiees d'apres le contenu des revues que nous n'avons pas trouvees a Cluj.
Tous ces efforts et contributions n'auraient pas pu etrre materialises, dans le cas des trois
demiers volumes, sans l'intervention permanente et convaincante de l'academicien Dan Berindei,
president de la Section d'Histoire de 1'Academie. n a soutenu souvent devant les institutions

XVIII XIX
LISTA ABREVIERILOR REVISTELOR

AABIR Asociatia bibliotecarilor din învătământ Bucureşti.


AAFC Anuarul Arhivei de folclor al Universită!ii Cluj-Napoca.
AAMB Anuar al Arhivelor municipiulni Bucureşti. Bucureşti_
AAR Analele Academiei Române. Seria arileologie-istorie. Seria istorie. Bucureşti.
A ArlI- Arta şi Arbeologia laşi.
AASR Anuarul Arhivelor Statulni din România. Bucweşti. (Din 1996 devine Anuarul Arhivelor
Nationale din România).
AB Arhivele Banatulni. Muzeul Banatului Timişoara
AF Anuarul de folclor. Centrul de ştiinle sociale C\uj-Napoca.
ABr. Analele Brailei. Muzeul Judeţoan Briila.
AC AradnI Cultural. InspectoratuI pentru cultwă Arad.
Academica Academica. Revistă de ştiinlă, cultwă şi ard Bucureşti.
Aca<k:mos Academos_ Academia de muzică. Cercetări de muzicologie Bucureşti.
AD Analele Dobrogei_ Constanta.
AE Adevărul Ecooomic_ Bucureşti.
AG Arhiva Genealogică. Iaşi.
AH Acta Harghitensia. Anuarul muzeelor din Harghita. Miercurea Ciuc_
AlCS Anuarul Institutulni de cercetări socio-umane SibilL
i AlCSUC Anuarul Institutului de cercetări socio-umane "c. S. Nicolaescu-Plopşor". Craiova.
Anuarul Institutulni de etnografie şi folclor ..C. Brailoiu" Bucureşti.
J AlEF
AlGŞ Anuarul Institutului de cercetări socio-umane "Gh_Şincai" rargu Mureş.
Al Almanah istoric. Bucureşti.
1 AllCN Anuarul Instilntului de istorie C\uj-Napoca.
J
! AllX
AlO
Anuarul Institutului de istorie .,A D_ Xenopol" Iaşi.
Anuarul de istorie orală. Universitatea Babcş-Bolyai. Cluj-Napoca.
AlSPM Anuar. Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară Bucureşti.
Alctheia Aletbeia. Asociaţia oamenilor de ştiinlă şi a scriitorilor din Bihor. Oradea.
AllL-B Iaşi Anuar de lingvistică şi istorie literari ,.AI.!. Cuza" laşi.
AlmB Almanahul Banatului_ Biblioteca Naţională- Timişoara.
AltB Altarul Banatulni_ Mitropolia Banatului. Tunişoara.
Altera Altera. Federalism şi reconciliere. Revistă editală de Liga Pro Europa. Târgu MutCŞ­
Alternative Alternative. Bucureşti_
Alutus Alutus. Râmnicu Vâlcea.
AM Arbeologia Moldovei. Institutul de istorie şi arileologie ,.A. D. Xenopol" Iaşi.
AMCS Arbeologia medievală- Muzeul Caraş-Severio_
AMEr Anuarul muzeului etoografic al Transi1vaniei_ C\uj-Napoca.
AMIAP Anuarul muzeoIni de istorie şi arileologie Prahova. Ploieşti.
AMM Acta Moldavie. Meridiooalls- Vaslui.
AMN Ada Musei Napocensis. Muzeul de istorie C\uj-Napoca.
AMMR Anuarul Muzeului Marinei Românc_Constanta.
A MoI. Arhivele Moldovei. Iaşi.
AMP Acta Musei Porolissensis. Muzeul de istorie şi ard ZalăIL
ANB Analele Bucovinei. Suceava.
Angustia Angustia. Revista pentru S-E Transi1vaniei_Colaborare cu muzeul din C1uj-Napoca.
Anouario Annuario dell"Instituta Romeno di cultura e ricerca umanistica di Venetia"_
AN-PH Anuar. Fundaţia pentru istoria Prahovei. Ploieşti.
Anuar Anuar. Institutul teologic universitar ortodox. Cluj-Napoca.
Anuarul-CCEI Anuarul Centrulni de Cercetări Economice "Gh. Zane" _laşi.
AO Arhivele Olteniei. Craiova.
AP Arhivele Prahovei. Ploieşti.
~Ium Apul~ Ada Musei Apulensis. Alba Iulia.
AR Arhiva Românească. Bucureşti_
ARA Annuaire roumaine d' antbropologie. Bucureşti.
Arc AIc. Li!.=. Arte. Fundaţia Cultmalli Românii. Bucureşti.
XXI
AxehaellS AxehaellS_Studii de istorie a religiilor. Bucureşti. Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. CăIăraşi.
Argessis Argessis. Studii şi comunicări. Muzeul judeţean Argeş. Piteşti. Codrul Cosminului. Universitatea "Ştefan cel Mare". Suceava.
ARHE Caietele David Prodan. Asociaţia istoricilor din Transilvania şi Banat. Ouj-Napoca.
~. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie.
TllruşoaIa. Cercetări istorice. Muzeul de istorie a Moldovei. Iaşi.
AS Analele Sighet Cercetări de lingvistică. Cluj-Napoc~.
ASŞm. Clio. Revistă de publicistică istorică. Timişoara.
Anuar. Societatea de ştiinţe istorice din România.
AS1RA ASTRA. Braşov. Convorbiri literare. Iaşi.
AŞUI econ. Concepte şi metodologie în studiul relaţiilor internaţionale. Iaşi.
Analele Ş~l~ce ale Universităţii "Al. I. Cuza". Ştiinţe economice. Iaşi.
AŞUI geogr. Călugărenii lui Mihai ViteazuL Bucureşti.
Analele Ş~~nlifice ale Universit!jii "AI. I. Cuza". Geografie. Iaşi.
AŞUlist. Cercetări Numismatice. Muzeul de istorie a României. Bucureşti .
Analele Ş~~~ce ale Universităjii "Al. I. Cuza". Istorie. Iaşi.
AŞUllingv. Cohorta Revistă de istorie militară şi educaţie patriotică. Chişinău .
Analele Ş~~n~fice ale Universităjii "AI. I. Cuza". lingvistică. Iaşi.
AŞUJ lit
Analele Ş~~~ce ale Universitălii "AI. I. Cuza". literatură Iaşi. CoUoquia Centrul de studii cenlIal-europene. Cluj-Napoca.
AŞUI soc-pol.
Analele Ş~~nl!1ice ale Universitălii "AI. 1. Cuza". Sociologie-politologie. Iaşi. Contemporanul. Bucureşti.
AŞUI leal.
Analele Şt~~I[fice ale Un iversităţii ,,AI. 1. Cuzan.Teologie. Iaşi. Corviniana. Acta muzeului castel Corvineşti. Hunedoara.
AŞUM
Analde Ş~,m ţl~ce ale Universităţii de stat din Moldova. Seria socicrumană. Chişinău. Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor. Oraaea.
AT
Ars Trnnstlvaruae. Instlturul de arheologie şi istoria artei. Cluj-Napoca. Cronica laşi.
AIeoeu Areneu. Bacău. Cronica secolului XX. Bucureşti .
Atot Analele totalitarismului. Revistă trimestrială. Bucureşti. Culegere de studii şi cercetări economice. Universitatea Cluj-Napoca.
AUA Annalles Universitatis Apulensis. Seria Historica. Alba Iulia. Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei. Bucureşti.
AUB drept Analele Universitălii Bucureşti. Drept. Bucureşti. Convergenţe Transilvane. Forumul democrat al gennanilor din România.
AUBfilos. Analele Universitălii Bucureşti. Filosofie. Bucureşti. Cele Trei Crişori. Oradea
AUB geogr. Analele Universitălii Bucureşti. Geografie. Bucureşti. Cumidava. Muzeul judeţean Braşov.
AUBist Analele Universităţii Bucureşti. Istorie. Bucureşti . Dacia. Revue d'archeologie et d'histoire ancieone. Institut "V. Pârvan" de I'Academie
AUB llr. Analele Univer.;itălii Bucureşti. Limba şi literatura română. Bucureşti. Roumaine. Bucureşti.
AUB lis.
Analele Un~versi~~ Bucureşti. Limbi şi literaturi străine. Bucureşti. DanubillS. Muzeul judeţean Galaţi.
AUC Analele Uruvers'tăţii. Craiova Dacia Felix Militaris. C1uj-Napoca.
AUC filol.lingv. Analele Universit!jii Craiova ştiinţe filologice şi lingvistică. Dosarele istoriei. Bucureşti.
AUC filol. lit rom. univ. ~ele Univer.;itălii din Craiova. Ştiinţe filologice, literatură română şi universală. Dunărea de Jos. CăJăraşi.
Cl"3lova . Dacia Literară. Iaşi.
AUCist Analele Universitălii Craiova Istorie. Docu~nl Buletinul Arm'/clar 1,.1ili~c Romfulc. Bucureşti.
AUCI Anuarul Universităţii ,,AI. 1 Cuza". Iaşi. Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură. Bucureşti - Chişinău.
Auem Acta Universitatis CibiniensÎs. Sibiu. Euro-Allantic Studies. Bucureşti.
AUDJ Analele Univer.;ităţii Dunărea de Jos. Galaţi. ErdeJyi M6zeum. Cluj-Napoca.
AUDO Analele Universitălii din Oradea. Ephemeris Napocensis. Institutul de ameologie Cluj-Napoca.
AUG şt. soC. um. Analele Universitălii din Galaţi. Ştiinţe sociale şi umanistice. Euresis. Cahiers roumaine d' ttudes litteraires.
Aurora Aurora Revistă de literatură. Oradea Europa XXI. Centrul de istorie şi civilizaţie europeană. Iaşi.
AUSH
Analele Universitălii "Spiru Hare!", seria istorie. Bucureşti. Familia Oradea.
AUTfilos. Analelee Univer.;itălii Timişoara, filos. Forschungen zor Volkes und Landeskunde. Sibiu.
Banatica
B:",~ca Muzeul judeţean Caraş-Severin. Reşila Forum. Revista învălământuJui superior. Bucureşti.
BBuc. Biblioteca Bucureştilor. Bucureşti. Glasul Bisericii. Bucureşti. \
BC
Bibli~teca şi ~ Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române. Graiul bisericii noastre. Episcopia Ortodoxă a Maramureşului. Baia Mare.
BCHGS
BuI~ul CotulSlCI de Heraidică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române _ Filiala Glasul Bucovinei. Cernăuţi - Bucureşti.
ClUJ. Gândire, cultură şi societate. Universitalea "Avram Iancu". Cluj-Napoca.
BCMA
BuI~ul Cen~~i, Muzeului şi Al:hivei istorice a evreilor din România Bucw-eşti. Hierasus. Muzeul judeţean. Botoşani.
BCMI Bul~ul CoDl1SlCl Monumentelor Istorice. Bucureşti. HrisovuL Buletin al Facultălii de arhivistică. Bucureşti.
BCSS Buletmul Cemu:ilor ştiinţifice studenţeşti. Alba Iulia Historia Urbana. Comisia de istorie a oraşelor din România. Sibiu - Bucureşti.
Biblioteca Biblioteca Revistă lunară de bibliografie. Bucureşti. Istoria astăzi. Asociaţia istoricilor din Transilvania şi Banat Cluj-Napoca
Biblion B~blion_ Publicaţie de bibliografie. Constanla International JoumaI of Romanian Studies. Bucureşti.
Bihar!2 Bi.harea. Culegere de sbldii. Muzeul Crişurilor. Oradea. TI Mar Nero. Instibltul Iorga şi Institutul de arheologie. Bucureşti.
BMIM B~c~. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti. Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de istorie a Moldovei. Iaşi.
BOR BlSCIlca Ortodoxă Română. Bucureşti. Istros. Buletinul Muzeului Brăilei.
BSNR Buletinul Societăjii Numismatice Române. Bucureşti. Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. Sibiu.
BSRSN
BuI~ul .~ietăţii ~mâoe de studii neoelene. Bucureşti. Kirchliche Blatter. Sibiu.
BŞUPfiloL
BuletIn ştunlific. Uruver.;,ta!ea din Piteşti. Seria filologie. Kereszteoy Sz6. Cluj-Napoca.
BV Buna Vestire. Beiaş. Kereszteny magveto. Cluj-Napoca.
Byz. Buzaotion. Revistă de arte bizantine. Iaşi . Korunlc. Cluj-Napoca.
CA
~ arheologice. Muzeul naţional de istorie. Bucureşti. LeItre international. Fundapa Culturală Română. Bucureşti .
CAANT
C~ ameologice în aria nord-tracă. Institutul român de tracologie. Bucureşti. I.imes. Revistă de cultură a Sălajului. ZaIău.
CAM Cercetari agronomice în Moldova Iaşi. litua. Studii şi cercetări. Muzeul judeţean T'argu Jiu.
CaIpica Catpica. Muzeul judeţean de istorie şi artă. Bacău. limbă şi literatură. Societate de ştiinţe filologice. Bucureşti.
CB Cetatea Bihan:i. Revistă de cultură şi istorie militară. Oradea. limba română. Bucureşti.
CCB Cultura creştină. Blaj. Lumina Revistă socială, culturală şi ştiinţifică a românilor din Ungaria. Gyula (Ungaria).
XXII XXIII
Manuscriptum Manuscriptum. Muzeul Literaturii Române. Bucureşti . RRHA-TMC Revue roumaine d'histoire de l'art. Serie theâtre, musique, cinema. Bucureşti .
MAp. Munţii Apuseni. Universitatea din Oradea.
RRS Revista română de statistică. Bucureşti.
Marisia Marisia. Muzeul judeţean Târgu Mureş. RRSB Revista Română de Sociologie. Bucureşti.
Martor Martor. Revue d' Antluupologie du Muste du Paysan Roumain. Bucureşti . RRSE Revue roumaine de sciences economiques. Bucureşti .
MCF Memoriile Comisiei de folclor. Academia Română. Bucureşti. RRSI Revista română de studii internaţionale. Bucureşti.
Mem.A Memoria antiquitatis. Muzeul judeţean Piatra Neamţ. Revue roumaine de sciences juridiques. Bucureşti.
RRSJ
Memoria Memoria. Revistă a gândirii arestate. Bucureşti. RSJ Revista de ştiinţe juridice. Revue des scieoces juridiques. Craiova.
MI Magazin istoric. Revistă de culrură istorică. Bucureşti. RSz. Reformatus Szemle. Cluj-Napoca.
Mioriţa Mioriţa Revistă de etnografie şi folclor. Deva.
RT Revista teologică. Revistă oficială a Mitropoliei Ardealului. Sibiu.
MN Muzeul Naţional. Bucureşti. Saeculum Saeculum. Revistă de sinteză culturală. Sibiu.
MO Mitropolia Olteniei. Craiova. SAA Studia antiqua el archeologica. Universitatea "AI. l. Cuza". Iaşi.
Moldova Moldova. Revistă de cultură. Iaşi. SAHIR Studia et acta historiae indaeorum Romaniae. Iaşi.
MR Marina Română. Constanţa SAI . Studii şi articole de istorie. Bucureşti.
MŞFLA Memoriile secţiei de ştiinţe Iilologice, Iiterarură şi arte a Academiei. Bucureşti . Sargetia Sargetia. Muzeul judeţean Deva.
MSŞIA (fost MSI) Memoriile secţiei de ştiinţe istorice şi arheologice a Academiei Române. Bucureşti. SB Studii de bibliografic şi teoria informării. Universitatea Bucureşti.
MT Medievalia Transilvanica. Satu Mare. SC Studii clasice. Bucureşti.
. MOvelcides MuvelOdes. Bucureşti. SCA Studii şi cercetări de antropologie. Bucureşti.
MVIM Maramureş! valră de istorie milenară. Cluj-Napoca. SCEB Studii şi cercetări etnoculturale. Bistriţa.
NT1RS=lJRS New International Joumal of Roumanian Studies. Bucureşti. SCES Studii şi comunicări etnologice. Sibiu.
NEH NouveDes Etudes d'Histoire. Bucureşti. SCG Studii şi cercetări de geologie, goegrafie. Seria geografie. Bucureşti.
NI.. Neue literatur. Timişoara. SClA-AP Studii şi cercetări de istoria artei_ Arta plastică. Bucureşti.
Noesis Noesis. Travaux du Comite Roumain d'Histoire et du philosophie de science et de la SCIA-TMC Studii şi cercetări de istoria artei. Seria teatru, muzică şi cinematografie. Bucureşti.
Technique. Bucureşti. SCIVA Studii şi cercetări de istorie veche_ Bucureşti.
NRR Noua Revistă Română.. Bucureşti. SCL Studii şi cercetări de lingvistică. Bucureşti.
Ny. IrK. Nyelv es irodalOmludomânyi Kozlemenyelc. Cluj-Napoca. SCMA Studii şi comunicări. Museul Arad.
OMar. Ortodoxia maramureşeană. Universitatea de Nord. Baia Mare. SCN Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti .
OP Oglinzi paralele. Revistă de dialog cultural. Nădlac. SCNA Societate şi cultură. Noua alternativă. Bucureşti . (vezi SŞC)
Peuce Peuce. Studii şi comunicări de istorie şi arheologie. Muzeul "Delta Dunării" Tulcea. SCO Studii şi cercetări onomastice. Universitatea din Craiova.
Pbilobiblon Philobiblon. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga". Cluj-Napoca. SCSB Studii şi cercetări socio-umane. Institutul de Informaţii Bucureşti_.
l'aIis Poli •. Revistă !le ştinte paliti.:.. InSUtulul!le Mark.eling. Bucureşti. SC - Satu Mare :studii şi comunicâri. Muzeul judelean Satu Mare.
Pontica Pontica. Muzeul de istorie naţională şi arheologie. Constanţa SDR Studii de drept românesc. Bucureşti.
PV1l Perenitatea vlabilor în Balcani. Istorie şi civilizaţie aromânească. Constanţa SECE Sud-Estul şi contextul european. Bucureşti.
RA Revista ArlIivelor. Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Bucureşti. sm Studii de istoria Banatului. Timişoara.
RAC Revista Arhivelor. Clnj-Napoca. SIR Studii ltalo-Rorneni. Ollj-Napoca.
RAp. România Apicolă.. Bucureşti. SJ Studia Judaica. C1uj-Napoca_
RB Revista Bistriţei. Muzeul de istorie Bistriţa SMIM Studii şi materiale de istorie medie. Institutul "N. Iorga". Bucureşti.
RBN Revista Bibliotecii Naţionale. Bucureşti. SMIMod_ Studii şi materiale de istorie modernă. Institurul "N. Iorga". Bucureşti.
RC Romanian Civi1iz.ation_ Rornanian Cultural Foundation. Iaşi. SR Sociologie românească. Bucureşti.
RCS Revista de ceteetări sociale_ Bucureşti. SS Studii de slavistică. Iaşi.
RDLM România de la mare. Publicatie a Asociaţiei cultural istorice dobrogene. Constanţa. SŞC Societate şi cultură. Noua alternativă. Bucureşti . (vezi SCNA).
RE Revista de Iilosofie_ Bucureşti. ST Studii teologice. Bucureşti_
REF Revista de etnografie şi folclor. Bucureşti. Steaua Steaua. Revistă a Uniunii Scriitorilor. Cluj-Napoca.
RESEE Revue des etudes sud-est europeennes. Bucureşti . Stodia efem. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" Eferneridis. C1uj-Napoca_
Rl Revista istorică. Bucureşti_ Studia hiSl Studia UnivCl>itatis "Babcş-Bolyai" Historia. Cluj-Napoca.
RlM Revista de istorie militaIă. Bucureşti. Studia juris. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" Jurisprudentia. Cluj-Napoca.
RlM, Chişinău Revista de istoric a Moldovei. Chişinău. Studia oecon. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" Oeconomica. Cluj-Napoca.
RIS Revista de istorie socială. Fundaţia culturală română. Iaşi. Studia philoL Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" Philologia_ Cluj-Napoca.
RITL Revista de istorie şi teorie literară. Bucureşti. Studia philos. Studia Universitatis ,,Babeş-Bolyai" Philosophia. Cluj-Napoca.
RL România Literară. Bucureşti. Studi~ psihol.-ped. Stodia Universitatis "Babcş-Bolyai" Psihologia_ Pcdagogia. Cluj-Napoca.
RLSA Rivista di literatură şi studii arrnâni. Constanţa. Studia soc. pol. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" Sociologie. Politologie. Cluj-Napoca.
RM Revista Muzeelor. Bucureşti. Studia t cat Stodia Universitatis ,,Babcş-Bolyai" Teologia-Catholica. Cluj-Napoca.
RMI Revista monumentelor istorice. Comisia Naţională a Monumentelor. Bucureşti. Studiatort Stodia Universitatis "Babcş-Bolyai" Teologia-Ortodoxia. Cluj-Napoca.
RMM Revista de medicină militară. Bucureşti. Studiaa t ort-<:atholica Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Teologia-{)rtodoxia-catholica. Cluj-Napoca
RMR Revista medicală română. Bucureşti . Suceava Suceava. Anuarul Muzeului judetean Suceava.
RomaniaKmO România Km_ O. Baia Mare. SUVG Studia Universitatis "Vasile Goldiş". Arad.
Romanoslavica Romanoslavica. Studii române-slave_ Bucureşti. S20 Secolul XX. Literatură universală. Uniunea Scriitorilor. Bucureşti.
RP Revista de pedagogie_ Institutul de ştiinţe pedagogice_ Bucureşti. ŞA Şcoala Ardeleană. largu Murcş.
RR Romanian Revue. Bucureşti. ŞN Şcoala Noastră. Zalllu.
RRA Revista Româno-Americană. Bucureşti_ 1D Thraco-Dacica. Bucureşti
RREI Revue roumaine des etudes internationale. Bucureşti. Terra Teria. Revistă a Societăţii de geografie din România_ Bucureşti.
RRH Revue roumaine d'histoire_ Bucureşti. Tomis Tomis. Constanţa
RRHA-BA Revue roumaine d'histoire de l'art. serie beaux arIs. Bucureşti. Trans_R Transylvania Review. Cluj-Napoca.
XXIV xxv
Transilvanica Transilvanica. Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Tribuna
TRTA
TV
Tribuna. Cluj-Napoca.
Teologia. Revista Facultăţii de teologie ortodoxă. Arad. A. PROBLEME GENERALE
Teologie şi viaţă. Milropolia Moldovei şi Bucovinei. Iaşi.
Tyragetia MNIM, Chişinău Tyragetia. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Chişinău .
UC Universul cărţii. Ministerul Culturii. Bucureşti .
Valachica
Vatra
Valachica. Studii şi cercetări de istorie a culturii. Târgovişte. 1. Istoriografia şi activitatea
Vatra. iargu Mureş.
Verbum
VR
Verbum. Revistă catolică. Bucureşti. unor istorici români
Viaţa Românească. Bucureşti .
VRR Virtus Romana Rediviva. C1uj-Napoca.
Xenopoliana Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academiei "A. D. Xenopol". Iaşi.
Ziridava Ziridava Muzeul Judeţean Arad.
1. STUDll PRIVIND DEZVOLTAREA ISTORIOGRAFIEI
ROMÂNEŞTI

a. PROBLEME GENERAIE ALE ISTORIEI

L Agrigoroaiei, IOD. Lecţii de istorie la început de drum. 14. Bocşan, Nicolae, Mândruţ, Steliao. Istoria regională
Universitatea din Cluj, noiembrie 1919 ~ns d'histoire au între anii 1990-1995. Cazul Transilvaniei şi al Banawlui
debut de chemin. L'Universite de Cluj, novembre 1919). In: D. (Lbistoire regionale entre 1990-1995. Le cas de la
Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 272-283. Transylvanie et du Banat). Transi/vanica, 1999, 1, Of. 1, p. 7-
2. Alexa., Doina-Iozefina. Contribuţii la istoria Bucovinei 41 ; In: Materialen, 10, p. 19-38.
în "Codrul Cosminului" (1924-1940) (Contributions ii lbistoire 15. Bodor, An<\ris. ErdeJy 6kori tOrtenetenek lrutatâsa a
de Bucovine dans la revne "Codrul Cosminului"). Suceava, XIX. s:zazad ki:\zcpeig (La recberche de l'bistoire antique de la
1995-1996, Of. 22-23, p. 373-380. Transylvanie, jusqu'au milieu du XIX" siecle). EM, 1995, 57,
3. Andronic, Alexandru. Premisele şi problematica Of. 3-4, p. 56-81.
Institutului de Istorie Naţională "A. D. Xenopol" (Les 16. Boia, Lucian. Istoria românilor: o istorie conflictuală?
premisses el la problematique de l'Institut d1Iistnire Nationale (L'histoire des Rownains: une histnire conflicruelle?).
"A. D. Xenopol"). In: Ilie Minca (1881-1943), Iaşi, 1996, p. Xenopolianf!, !998, 6, "r. 3-4, p. 4-10
129-135. 17. Boia, Lucian. Istorie şi mit in conştiinţa românească
4. Barnea, Alexandru. Istoria şi istoriografia în capcana (Histoire el mythe dans la cooscience roumaine). Bucureşti,
unor mituri (L'histoire et lbistnriographie dans le piege des Ed. Humanitas, 1997,310 p; în Ib. maghiara, 1999, 367p.
mythes). In: Timpul istoriei. IL Profesorului Dinu C. Giurescu, 18. 'Boia, Lucian. Jocul' cu trecutul. Istoria intre adevăr şi
Bucureşti. 1998, p. 408-413. ficţiune (Le jeu avec le passe. L'histoire entre verilt el fiction).
5. *Be$min, Lya. The Jews in Romanian Histnrical Bucureşti, Ed. Humanitas, 1998.
Literature (A few Methodological Appreciations). In: The 19. Boia, Lucian. Mythologie historique roumaine (XIX" et
Jews in the Romaruan History, Bucureşti, 1996, p. 164-170. XX" siecle). AUB isI., 1993-1994, 42-43 , p. 3-22.
6. Berce, Sanda Istoria şi ficţiunea într-un spaţiu 20. *Brad-Chisacof, Lia. Despre oportunitatea studiilor sud-
postmodern. O problemă de interpretare (L'histoire el la fiction es! europene (Sur i'opportunite des etudes sud-est
dans un espace postmoderne - Un probleme d'interprc!tation). europc!ennes). SECE, 1996,6, p. 65-66.
Sludiaphilol., 1996,41, Of. 3-4, p. 23-34. 21. Brad-Crisacof, Lia. Pornim la drum. . . (En route . . .).
7. Berindei, Dan. Contribuţia Academici Române la BSRSN, 1998, p. 18-20.
cercetarea istoriei naţionale (La contribution de l'Academie 22. *Cbirilă, Ioan. The Transylvanian Preoccupations for
Roumaine ii la recberche de lbistnire nationale). MSŞ/A , 1996, the Study of the Old Testament and of the Hebrew Language
21 , p. 21-24. as a Specific Sphere of R omanian Judaic. Theological
8. Berindei, Dan. Dezvoltarea istoriografiei în statul Interference. In: The Jews in the Romanian History, Bucureşti,
naţional desăvârşit (Le developpement de I'liistoriographie 1996, p. 33-39.
dans 1'Etat naliooal paracheve). MSŞ/A, 1993, 18, p. 65-69. 23. Ciuceanu, Radu. Istoria ca un balast (L'histoire comme
9. Berindei, Dan. Ne învaţă ceva istoria? (L'histoire nous un ballast). A tot., 1998,6, Of. 1, p. 5-7; Of. 2-3, p. 5 7; fir. 4, p.
apprend quelque chose ?). U, 1995, Of. 15, p. 12-13. . 5-7; 1999,7, fir. 1-2, p. 5-7.
10. Berindei, Dan. Trecut şi prezent istoriografic (passe et 24. Oiveti, Gheorghe. De la "istoria tratatdor" şi "istoria
prc!sent histnriographique). Academica, 1999, 9, Of. 7-8, p. 15. diplomatică" la istoria relaţiilor internaţionale (De "I'histoire
Il. Bitoleanu, Ion. Dobrogea în conştiinţa dreptului istoric des traitc!s" el de "Ibistoire diplomatique" a l'hislOire des
(Dobroudja dans la conscience du droit histnrique). AD, 1995, relations intemationales). In: ltinerarii istoriogr.rlice, Iaş~
1, Of. 1, p. 87-92. 1996, p. 25-32.
12. Blaga, MÎhoc. InsinuaIl:a falsului istoriografic . 25. Oiveti, Gheorghe. Mistificare sau ideologizare ? Câteva
(L'insinuation du faux historiographique). Prefaţă de Liviu reflecţii în orizontul istorici politice (Mystification ou
Bortea. Oradea, Biblioteca "Familia", 1996,250 p. ideologisation ? Quelques reflexions dans I'horizon de
13. Boqaa, Nicolae. Istoriografia bănâţeană între lbistnire politique). Xerwpo/imul, 1998, 6, Of. 3-4, p. 49-57;
multiculturalism şi identitate naţională (L'historiographie de 1999,7, Of. 1-2, p. 196-203.
Banal entre muIticulturalisme el identitc! nationale). Banatica, 26. Oiveti, Gheorghe. Originile liberalismului românesc.
XXVI 19%, 14, p. 265-282. Repere istnriografice (Les origines du Iibc!ralismc roumain.
1
et les themes de recherche dans l'historiographie roumaine 1998,6-7, p. 301-309.
Reperes historiographiques). AŞUI isI., 1994-1995, 40-41 , p. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 1998, p. 351-358. 82. Radosav, Doru. Istorie şi politică (Histoire et polilique).
d'apres (989). crc, 1993, 4, nr. 5-6,.p_ 12. . _ . .
101-114. 46_ • .. o Interferenţe . Geopolitică-Istorie. Historia, Quo 63. Mureşanu, Camil. Evoluţie ŞI revoluţie m IstOriografia Steaua, 1996,47, nr. 7-8, p. 52-54.
27. Cojocaru, Mihai. Actualitatea "Cuvântului pentru Vadis? (Jnterferences. Geopolitique-Histoire). Coordonator contemporană (Evolution et revolution dans I'historiographie 83. IUdulescu, Banu. Istoria sovieto-română a lui Roller
deschidere" (Uactualite de "La leyon d'ouverture"). AŞUI isi., Gh. Vartic. Bucureşti, Ed. Militară, 1999. (L'histoire ,ovielo-roumaioe de Roller). Xenopoliana, 1995, 3,
contemporaine). MSşLA, 1992, 17, p. 165-170.
1994-1995,40-41, p. 35-38. 47. °loniţă, Gh. 1. Cu privire la aşa-zisa teză: "Trecutul nu 64. Mureşaou, CarniI. Tortenelem es tudat (Histoire et nr. 1-4, p. 98-104.
28. ConstantiDiu, Florin. Probleme actuale ale cercetării ţine de foame" şi efectele sale nocive (A l'egard de la soi- conscience). Korunk, 1997,8, Of. 7, p. 67-72. 84. "Rădulescu, Mihai Sorin. Considerations sur J'elite
istorice în România (problemes actuels de la recherche disant these: "Le passe ne tient pas de faim" et ses effets 65. Mureşanu, CarniI. TOrtenetirâs es tortenelem historique roumaine pendant la periode d'entre-Ies-deux
historique en Roumanie). Academica, 1999, 9, nr. 6, p. 9. nocifs). Analele Universilă[ii Creştine "Dimilrie Canlemir". (Historiographie et histoire). Korunk, 1995,6, Of_ 4, p. 15-20. guerre. Eludes danubieTllles, Slrasbourg, 1995, II, Of. 1, p. 97-
29. Cristian, Vasile. Originile sentimentului istoric al Seria islorie, 1998,2, nr. 2, p. 100-104. 66. Nastasi, Lucian. Generaţie şi schimbare În istoriografia 106.
generaţiei de la 1848 (Les origines du sentiment historique de 48. Iordan, Constantin. Balcanism şi europenism română. Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului X;X 85. Sluşanschi, Dan. Sud-Estul Europei în contextul
la generation de 1848). Cronica, 1996,31, or. 17-18, p. 16. (Balcanisme et europenisme). SECE, 1996,6, p. 61-64_ (Generation et transformation dans l'historiographie ~umaine. european (Le Sud-Est de I'Europe dans le contexte europeen).
30. Cristian, Vasile. Relaţiile internaţionale in istoriografia 49. .00 Istoriografia În tranziţie (L'historiographie en La fin du XIX' siecle, le debut du XX'). ClUJ, Presa SECE, 1996,6, p. 35-36.
română (Les relations intemationales dans I'historiographie transition). Coordonatori: Cristian Troncotă, Doru Bratu. 86. Ştefănescu, Ştefan . Colectia natională de documente
UniversitarăClujean~ 1999, 150 p.
roumaioe). In: ltinerarii istoriografice, laşi, 19%, p. 37-50. Bucureşti, Ed. Institutului Naţional de Informaţii, 1996, 172 p. 67. Neumann, Victor. Noua istorie (La nouvelle histoire). istorice în actualitate (La collection nationale de documeots
31. Curta, Florin. The Changing Image ofthe Early Slavs in 50. Jako, Zsigrnond. Istoria poporului român şi istoriografia Xenopoliana, 1998,6, nr_ 3-4, p. 11-15_ historiques en actualite). Academica, 1999,9, nr. 7-8, p. 15-16.
the Romanian Historiography. A Critical Survey. RESEE, Europei Centrale din epoca Luminilor (L'histoire du peuple 68. Nicoari, Toader. Clio în orizontul mileniului trei (Clio 11 87. Tanaşoca, Nicolae Şerban : Ballcanologie, unile
1994,32, nr_1-2, p. 129-142. roumain el I'historiographie de l'Europe Centrale II I'epoque l'horizon du troisieme miIIennaire). Tribuna, 1996,8, nr. 47, p. ballcanique, union europeenne. BullelinA/ESE, 1998-1999,28-
32. Demşa, Dan. Românii in preocupările istoriografiei des Lumieres). In: In Honorem Paul Cemovodeanu, Bucureşti, 12; nr. 48, p. 12; nr. 49, p. 12; Of. 50, p_ 12; Of. 51-52, p- 12_ 29, p_ 127-129. ..
arăd.ne În prima jumătale a epocii moderne (Les Roumains 1998, p. 187-200. 69. *010, Petre. Studiul istoriei militare - actualitatea unei 88. Tanaşoca, Nicolae-Şerbao . Sensul şi rostul studIIlor
dans les preoccupations de l'historiographie d'Arad pendant la 51. Kiss, Andnis. Forrăsolc es ertelmezeselc (Sources et tradipi (L'etude de l'histoire militaire - l'actualite d'une sud--est europene azi (Le sens et le râIe des etudes sud-est
premiere moitie de l'epoque moderne). crc, 1996,7, Of. 11- interpretations). Bucureşti, Ed. Kriterion, 1994,488 p. tradition). In : Interferenţe geopolitică-istorie, Bucureşti, 1999, europeennes aujourd'hui). SECE, 1996,6, p_ 27-30.
12, p_ 4; 1997,8, nr. 4-6, p. 3. 52. Lazăr, Marius. Structuri politice şi cultura Câmpul 89. Titar, Octavian. Istoria militară la răscruce (L'histoire
p.41-56.
33. Deşliu, Boris. Deschidere către un posibil corp de cultural de la "destalinizare" la mitul "salvării prin cultură" 70. Papacostea, Şerban . Demistificare sau remistificare ? militaire au carrefour). RIM, 1995, Of. 2, p. 40-43.
exegeză a istoriei (Ouverture vers un possible corps d'exegese (Structures politiques et cuI ture_ Le champ culturel de la Trecutul comunist în viziune actuală (Demystification ou 90. Teodor, Pompiliu. Historiography at the University of
de l'histoire). Tomis, 1995,30, DT. 3, p. 1,3-4. "destalinisation" au mythe du "salut par la culture"). remystifieation ? Le passe communiste en vision actueUe). Cluj (1919-1948). A BriefOutline. A Slcetched Profile. Trans.
34. Diaconescu, Mihail. Istorie şi valori (Histoire et Xenopoliana, 1999,7, Of. 1-2, p. 169-195. Xerwpoliana, 1998,6, Of. 3-4, p. 128-133. R, 1994,3, nr. 3, p. 47-54.
valeurs). Bucureşti, Ed. Ministerului de Interne, 1994,512 p. 53. Makkai, Lâszlo. Român tortenetinîs a leet vilăghâbonl 71. Papacostea-Danielopolu, Cornelia Studiile sud-est 91. Teodor, Pompiliu. Incursiuni in istoriografia română a
35. Dudău, Radu. Istorism şi istoricism (Historisme et lcozi)1t (L'historiographie roumaine l'entre-deux-guerres). europene (Les etudes sud-est europeennes). SECE, 1996, 6, p. secolului XX (Incursions dans l'historiographie roumaine du
historicisme). RIS, 1996, 1, p. 293-298. Korunk, 1995,6, nr. 4, p. 107-116. XX' siecle) O",oe". Fundatia Culturală Cele Trei Crişuri.
31 -34.
.>0. Dumitraşcu, Dumitru. Istoria între adevăr şi mit - 54. Mândrul, Slelian. Cercetarea istorică actuală, ogiindită 72. Pave!, AmeIia. Le postmodernisme et I'historiographie 1995,I%p.
opiniile unui nespecialist (L'histoire entre verile el mythe - les în paginile" Anuarului Institutului de Istorie din aui" (1982- de raft. Euresis, 1995, nr. 1-2, p. 110-114. 92_ Teodor, Pompiliu. The Romanian Interwar
opinions d'un non-specialiste). Forum, 1996, 38, nr. 8-10, p. 1995) (La recherche historique actueUe dans les pages de 73. Păun, Radu G. De ce Sud-Estul Europei? (pourquoi le Historiography. Anuar, 1992-199~, 2, p. 303-308.
87-90. 1'Annuaire de l'Institut d'Histoire de Cluj (1982-1995)_ AI/CN, Sud-Est de l'Europe ?). SECE, 1996,6, p. 43--50. 93. Tohăneanu, Cec ma. Versiunea analitică a
37. Dumîtraşcu, Sever. O nouă explicaţie istorică: Nu 1995,34, p. 15-23. 74. Pippidi, Andrei. Din istoria studiilor sud-est europene în comprehensiunii istorice (La version analytique de la
analiză macroistorică, ci analiză micro istorică (Une nouvelle 55. MihaJache, Andi. "Frontul istoric" la începutul anilor România (De l'histoire des etudes sud-est europeennes en comprehension historique). SŞC, 1994, Of. 4, p. 45-50.
explication historique: pas une analyse macrohistorique, mais '50. Mituri, realităţi , aproximări ("Le front historique" au debut Roumanie). SECE, 1998,9, p. 7-14. 94. Ţăranu, Anatol. Istoriografia na~onală - imperativ al
une analyse microhistorique). crc, 1995,6, Of. 1-2, p. 2, 4. des annees '50. Mythes, rCalites, approximations). 75. Pippidi, Andrei. Istorie şi morală (Histoire et morale). timpului (L'historiographie nationale - imperalif de l'epoque).
38_ Dumitraşcu, Sever. Trei decenii de cercetări arheologice Xenopoliana, 1999,7, Of. 1-2, p. 79-91. RIM. Chişinău, 1992, 1, p. 3-8.
privind Mileniul L A. D. (Trois decennies de recherches
archeologiques concemant le ler Milleoaire A D.). AUDO,
56. o.. Mituri istorice româneşti (Mythes historiques
roumains). Sub directia lui Lucian Boia. Bucureşti, Ed.
U, 1993,5, p. 6--8.
76. Pippidi, Andrei. Necesitatea unui institut pentru 95. Ţurcanu, Ion. Revolta istoriografică din Moldova
sovietică de la sfârşitul anilor '80 (La rtlvolte historiographique
studierea Europei de Sud-Est (La necessite d'un Institut pour
1993, 3,p. 5-11. Universităţii, 1995,256 p. !'etude de l'Europe du Sud-Est). SECE, 1996,6, p. 37-42_ de la Moldavie sovietique 11 la fin des annees '80). RI, 1995, 6,
39. Durandin, Catherine. Funcţia istoriei şi statutul 57. Moisa, GabrieL Istoria în paginile revistei "Biseriea 77. Pippidi, Andni Pseudoreforma istoriografiei româneşti Of. 5-6, p. 451-470.
istoricului în epoca naţional<omunismului in România (La Ortodoxă Română"', anii 1948-1965 (L'histoire dans les pages (La pseudo-reforme de l'historiographie roumaine). 96. Ungureanu, Mihai-Răzvao. Destinul miturilor istoric.:
fonction de l'histoire et le statut de I'historien 11 l'epoque du de la revoe "L'Eglise Orthodoxe Roumaine"). AUDO, 1994- Xenopoliana, 1998,6, nr_ 3-4, p. II8-127. contemporane ale românilor. Au ele un viitor? (Le destin des
national<OInmunisme en Roumanie). U, 1997, nr. 21, p. 106- 1995,4-5, p. 100-125. 78. Pop, AdriaJL Adevăr şi obiectivitate: propuneri mythes historiques contemporains des Rownains_ Ont-ils un
108. 58. Moldovan, Silviu B_ Despre metoda "evazionistă" în istoriografice româneşti (de la Haşdeu şi Xenopol la Iorga şi avenir ?). Xenopoliana, 1998,6, Of. 3-4, p. 34-48. .
40. 'Florescu, Gheorghe L Istorie şi mit in conştiinţa politică şi istoriografie (Sur la methode "evasionniste" en Blaga) (Verite el objectiviti: suggestions historiographiques 97. Ungureanu, Mihai-Răzvan. Istoriografie ŞI
românească (Histoire el mythe dans la conscience roumaine)_ politique el hisloriographie). Xenopoliana, 1999,7, Of_ 1-2, p. roumaines (de Haşdeu et Xenopol aIorga et Blaga). RI, 1997, postmodernism - un mariaj imposibil ? (L'historiograpbie et le
C Lil., 1998, 131, nr. 1, p_ 20_ 131-133. postmodemisme - un mariage impossible ?). AŞUI isI., 1994-
8, Of. 5-6, p_ 385-399.
41. Goţia, Dorin. O istorie naţională din 1917 datorată unui 59. Mnntean, Adriana Floriea. Contributia arhivelor 79_ Pop, Ioan. Contribupa revistei "Arhiva Someşană" 1995,40-41, p. 115-136.
român din Bosnia (U ne rustoire nationale de 1917 due il un c1ujene la dezvoltarea istoriografiei naţionale (La contribution (1924-1940), la cunoaşterea istoriei poporului român (La 98. VilA:u, Dumitru. O meteahnă incă persistentă:
Roumain de Bosnie). Croia, 1993,23, p. 257-265. des Archives de Cluj au developpement de l'historiographie contribution de la revoe "Arhiva Someşană" (1924-1940) II la cosmetizarea prin omisiune (Un defaut qui persiste encore: Ia
42_ Gross, Lidia "Istoriografia română incotro?" (Ou va nationale). In: Din isloria arhivelor ardelene_ 75 de ani de la connaissance du peuple roumain)_ RB, 1995,9, p. 261-277. cosmetisation par omission). Xenopoliana, 1998, 6, Of. 3-4, p.
I'historiograpbie roumaine?). AIICN, 1996,35, p. 389-391. Înfiinţarea Arhive10r Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 169- 80. Popişteanu, Cristian. Previzibil, imprevizibil şi 16--23.
43. Husar, Alexandru. Lecpile istoriei (Les ICIOons de 189. ireversibil în secolul XX (Previsible, imprevisible et 99. Vlad, Laurenţiu. Ideologie et &lucation. Quelques notes
l'histoire). Iaşi, Institutul European, 1995, 127 p_ 60. Mureşan, Ovidiu. Judecata lui Paris. Studii şi eseuri (Le irreversible au XX' siecle). U, 1993,6, p. Il5-Il8. sur les livres scolaires d'histoire des Roumains, 1918-1989.
44. lCrim, Maricica Corpus-ul documentar naponal, jugement de Paris. Etudes et esssais). Ouj-Napoca. Ed. 81. Pnporşcic, Maria. Tratarea problemei Basarabiei in RESEE, 1995, 33, Of. 1-2, p. 5-14.
imperativ onmiprezent al istoriografiei române (Le corpus Aperta, 1996, 141 p. istoriografia postbelică din România în contextul raporturilor 100. 'Zub, Alexandru. A regândi şi asuma critic trecutul
documentaire national, imptratif omnipresent de 6J. Mureşan, Valentin. Fluxul istoriei (Le flux de l'histoire). româno-sovietice (Le probleme de . Ia Bessarabie dans (Reconsiderer et assumer critiquement le passe). In: Momenm]
l'historiograpbieroumaine). AN-PH, 1995,7, p. 179-186. RCS, 1994, 1, nr. 3, p. 89-106. l'historiographie roumaine d'apres-guerre dans le contexte des adevărului, Clwj, 1996.
45. lliescu, Vladimir_ "Thracomania" and "Protocronism" - 62. Mureşanu, CarniI. Cu privire la direcpile şi temele de rapporls roumaino-sovietiques). Tyrageţia. MNIM. Chifinău, 101. Zub, Alexandru_ Chemarea istoriei_ Un an de
Two Extreme Fonns of Nationalism. In: TImpul istoriei. II. cercetare În istoriografia română după 1989 (Sur les directions 3
2
răspântie în România postcomunistă (L'appel de I'histoire: Une roumaine des annees '80. In: Histoire et pouvoir en Europe Kongress. In: The Thracian World al the Crossroads
P 37-51.
annre importante pour la Roumanie postcomrnuniste). Iaşi, Ed. mediane, Paris - Montreal, 1996, p. 105-106. 1'34. petre, Zoe. Le mythe de Zalmoxis. AUB isI., 1993- Civilisations, Bucharest, 1997, p. 16-20.
Junimea, 1997,351 p. 111. Zub, Alexandru. Istoriografia română a anului 1994,42-43, p. 23-36. 139. Teodor, Dan Gh. Etnogeneza roll)ânească în
102. Zub, Alexandru. Clio În derută. Istoriografia 1946 (L'historiographie roumaine de l'an 1946). AS, 1996, 3, 135. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Rolul Academiei istoriografia română şi străină (L'ethnogen~ roumaine dans
română a anului 1947 (Clio en deroute. L'historiographie p.189-203. Române în cucetarea Staliunii preistorice de la Cucuteni (Le I'historiogrophie roumaine et etrangere). Moldova, 1990, 1, nr.
roumaîne de I'an 1947). AS, 1997,5, p. 258-282. 112. Zub, Alexandru. În căutarea unei paradigme (A la role de l'Academie Roumaine ă la rechercbe de la Station 4, p. 23-24.
103. ZUb, Alexandru. Clio în orizontul tranziţiei (Clio Il recherche d'un paradigme). Xenopoliana, 1994,2, nr. 1-4, p. 1- prChistorique de Cucuteoi). Academica, 1995,5, nr. 9, p. 4-5. 140. Vasilescu, MiIiail. MANHC-MACNHC. Xanthos of
l'horizon de Ia transition). S20, 1996, nr. 10-12, p. 117-120. 18. 136. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Uoele considerafii Lydia between Herodotus and Dionysius of Halicamassus.
104. Zub, Alexandru. Dacia literară şi emergenţa 113. *Zub, Alexandru. Mituri istoriografice în România cu privire la cercetarea arheologică până la primul război SAA, 1995,2, p. 127-146.
istorismului (La Dacie Iittenure et l'emergence de ultimei jumătăţi de secol (Mythes historiographiques dans la mondial (Quelques considerarioIlS concemant la rechercbe 141. Zaooci, A_ Popula,ia autohtonă şi alogenă la est de
I'historisme). U, 1990,2, p. 150-154. Roumanie de la demiere moitie de siecle). In: Miturile arcMologique ă Iaşi jusqu'â la premiere guem mondiale). AM, Carpaţi în sec. IlI-I î. e. n. (Consideraţii istoriografice) (La
105. *Zub, Alexandru. De la confruntare la emulalii (De comunismului românesc (II), Bucureşti, 1997, p. 5-18; 1998, 1997,20, p.17l-180. population autochtone et alJogene 11 l'Est des Cupa!es aux ID-I
la confrontation a I'emulation). In: Studii istorice româno- p.85-97. 137. Popa, Alexandru. Aspecte , istoriografice ale siecles avanl J. C. (Considerations historiographiques). TD,
ungare, laşi, 1999, p. 1-3; Mesagerul, Padova, 1999,32, 1-2, 114. Zub, Alexandru. O jumătate de secol de studierii constru~ilor de piatră din aria culturii Sântana de 1996,17, nr. 1-2, p. 181-185.
p.18-19. istoriografie românească. Bilan, provizoriu şi perspective Mun:ş-Cemjahov (Aspects historiographiques de l'etude des 142. Zugravu, Nelu. O nouă direcţie istoriografică:
106. Zub, Alexandru. Demistificarea, o exigenlă mereu (Cinquante ans d'historiographie roumaine: bilan provisoire et constructioIlS eo pierre de la culture Sântana de Mureş­ Studiul "religiei populare" (Une nouvelle direction
actuală (La demystification, une exigence toujours actuelle). perspectives). In: In Honorem Paul Cemovodeanu, Bucureşti, Cemjahov). AŞUM, Chişinău, 1998, p. 23-29. historiographique: L'etude de "Ia religion populaire'). Europa
Xenopolinna, 1998,6, nr. 3-4, p. 1-3. 1998, p. 339-351. 138. Roman, Petre. Thrakologie in Rumănien in der Zeit XXI, 1994-1995,3-4, p. 87-101.
107. 'Zub, Alexandru. Despre anul istoriografic 1948 în 115. 'Zub, Alexandru. Rumăpische Geschichts- zwjschen dem 2 (1'176) ond dem 7 (1996) Internationalen
România: impactul stalinist (Sur I'annee historiographique _ wissenschaft: Ueberlegungen eines Hi~torilc=. OSleuropa,
1948 en Roumanie: I'impact stalinien). In: Anul 1948 - 1998,10, p. 345-351. c. ISTORIE MEDIE
institu~onaliz.area comunismului, Bucu.reşti, 1998, p. 553-564; 116. 'Zub, Alexandru. Schimbare politică şi
AS, 1998,6, p. 553-564. istoriografie (Changement politique et historiographie). In: 143. Andreescu, Ştefan. Goran logofătul din OIăneşti şi (Latomus - L'histoire de Dacie). SC - SalU Mare, 1994-1995,
108. *Zub, Alexandru. Din nou despre "criza" istoriei Psihologia schimbării, Iaşi, 1998, p. 26-33. 'Letopiseţul Cantacuzinesc' (Goran, le logothete (chancelier) 11-12, p. 49-66.
(De nouveau sur "Ia crise" de l'bistoire). Mesagerul Sf Anton, 117. 'Zub, Alexandru. Sur les traces de Tocqueville en d'OIăneşti et "La Chronique des Cantacuzins"). RI, 1994,5, nr. 152. Edroiu, Nicolae. Câteva precizări pe marginea
1998,27, p. 24-25. Roumanie. La Revue Tocqueville/fhe Tocqueville Revue,
109. Zub, Alexandru. Discurs istoric şi tranzi~e 1997,18, nr. 1, p. 79-94. ! 7-8, p. 789-794.
144. Barbn, Violeta. Istoria unei cole~i : "Documenta
articolului "Un manuscris inedit şi o controversă istorică' de
Sergiu Selian, apărut în "Revista istorică", serie nouă, tom IV,
(Discours historique et transition). Iaşi, Institutul European,

1
118. Zub, Alexandru. Welche Traditionen der Romaniae Historica" (L'histoire d'une collection: "Dooumenta nr. 5-6, Mai - Iunie 1993, p. 561-571 (Quelques precisions sur
1998,216p. rumânischen Geschiechte Iconnen dem Aufbau einer Romaniae Historica"). SMIM, 1999, 17, p. 39-43. l'article "Un manuscrit inedit et une controverse historique" de
11 o. ~Zub;· AlexanJcu. Horiwn dos; l'historiogruphie Zi':ilgi!sc!l::;chJ.ft cEeiien? N!1RS. 1998, nr. l ~:;, ţ. 7484 . i45. Blaj, Pavel. ideologia politică din Ţăriie Romane şi Sergiu Sd.i"'I, paJU d"'ISla "Revuo historique", nouvelle serie).
1 din Europa esI-«Iltrală; conexiuni şi interferenţe (secolul al RI, 1994,5, nr. 5-6, p. 579-583.
b. ISTORIE VECHE
i
I
XVII-lea) (L'idCologie politique des Pays Roumains et de
1'Europe est-<:entrale; connexions et interfereoces). CCS, 1996,
153. Eşanu, Andrei. "Întemeierea" Statului
Moldovenesc (Interpretări . şi comentarii după 'Letopiseţul
119. Babeş, Mircea. 160 ani de arheologie românească Nicolae Iorga (L'bistoire antique dans l'oeuvre de Nicolae 2,p.I46-158. ,arii Moldovei" de Grigore Ureche) ("La fondation' de J'Etat
(160 ans d'archeologie roumaine). MI, 1995, 29, nr. 4, p. 54- Iorga). Crisia, 1993,23, p. 53-58. 146. . Cemovodeano, Paul Realizări şi perspective în Moldave (Interpretations et commentaires d'apres "La
56. 126. Dumitraşcu, Sever. Poate exista o arheOlogie domeniul vaiorificării izvoarelor medievale privind istoria Cbronique de Moldavie" de Grigore Ureche). In: Evul mediu
120. Banaru, V_ Aspecte istoriografice ale raporturilor romanică? (Est possible I'existence d'une archeologie României (ReaJisalions et perspectives dans le domaîne de la timpuriu în Moldova, Chişinău, 1994, p. 11-44.
dintre greci şi autohtoni în procesul colonizării greceşti a nord- romanique?). AB, 1994,3, p. 497-499. valorification des sources medievales concemant I'histoire de 154. Eşanu, Andrei. Particularită,i ale căilor istorice de
vestului Pontului Euxim (Aspects historiographiques des 127. GogâJtan, Florin. Oie Bronzczeit în Siebenbilrgen. Roumaoie). MSŞIA,l992, 17, p. 171-192. dezvoltare a cronografiei moldoveneşti din sec. XV-XVID
rapports d'entre les Grecs et les autochtones dans le procesus Ein historiographischer AusbJiclc nach dem zweiten Weltkrieg. 147. Ciobann, Veoiamin. Un aspect al raporturilor (unele considera~i preliminare) (La cbronographie moldave
de la colonisalioo grecque du Nord-Ouest du Pont Euxim). In: Interethnische und Zivilisations - beziehungen im juridice româno-otomane din secolul XVID: viziune des XV"-XVIII" siecles. Considerations prelirninaires). In:
ID, 1996, 17, nr. 1-2, p. 169-173. siebenbUrgischen Raum - historische Studien, Cluj, 1996, p. istoriografică şi realitate istorică (Un aspect des rapports Moldavschii feodaJizm Obşee i osobennoe, Chişinău, 1991, p.
121. Blrbulescu, Mibai. Arheologia clasică şi muzeele 13-24. juridiques roumaino-ottomaus du XVIII" siecle: vision 131-149.
româneşti în 1950 (L'archt!ologie classique et les musees 128. Gogâltan, Florin. Istoricul cercetărilor privind historiographique et reaIite historique). Xenopolinna, 1998, 6, 155. *•• Evul mediu timpuriu in Moldova (probleme de
roumains il 1950). Tribuna, 1995, 7, nr. 23, p_ 2. metalurgia bronzului în Banal (L'bistorique des recberches nr. 3-4, p. 58-65. istoriografie şi istorie wbană) (Le haut Moyen Age en
122. Bodor, Andnis. Erdely 6lcori tlirtenerenek 1rutal3sa concemant la meta\lurgie du bronze en Banat). SIB, 1992, 16, 148. Oopotari, Aura. Miron Costin în istoriografia Moldavie (problemes d'historiographie el d'histoire urbaine).
a XIX. szăzad kOzepetill az elsO viIâghăboru vegeig (La
rechercbe de l'histoire antique de la Transylvanie du milieu du
XIX" siecle jusqu'a la fin de la premiere guem: mondiale). In:
EmIellilnyv Jak6 Zsigmond szl1letisenek nyolcvanadik
evfordul6jâra, Kolozsvar, 1996, p. 78-100.
123. CiapIâgbina, NeIi. Aria romanizării şi problema
J
%
p. 55-70.
L3szJ6, Attila L'h}'(lOdlese ita\ique de VasiJe)
Pârvan et les commencements de l'Age de Fer dans l'espace
carpato-danubien. SAA, 1998,5, p. 19-28.
130. Male~ Sebastian. Pentru o reconsiderare a
fenomenului indoeuropenizării (pour une reconsideration du
...,/',

__ .J .
bucovineană

149.
(Miron Costin dans
bocovinienne). Moldova, 1992, 3, or. 4, p. 21-22.
l'historiographie

Constantinescu, Daniela Vlad Tepeş şi imaginea


prinţului ideal în societatea românească a secolului al XIX-lea
(Vlad l'Empaieur (Dracula) et l'image du prince ideal dans la
soei&.: roumaine du XIX siecle). AUB iSI., 1993-1994,42-43,
Volum îngrijit de Demir Dragnev. Chişinău, Ed. ştiinţa, 1994,
170p.
156. Fâbian, Reka. A homfoglalăs kerdese a mai român
torrenetirăsban (Le probleme de la fondation de la Hongrie
dans l'historiographie roumaine d'aujourd'hui). KorunJc, 1996,
7, nr. 8, p. 131-135.
moştenirii antice în istoria Moldovei (L'aire de la romanisation phenolJ)ene de l'îndo-europeoisation). BCşS, 1998,4, p. 61-64. p.67-78. 157. Gherman, Mib2i. O edi~e ciudată [Istoria şi
et le probleme de 1'h6itage antique dans l'histoire de 131. Mihăilescu-Bîrliba, Lucreliu. Nationalism in 150. Dobre, Manuela. Românii şi elenii in opera lucrurile şi întâmplările românilor de S. M. Claiol (Une edition
Moldavie). In: Moldavschi feodalizm. Obşee i osobennoe, Romaoian Archeology up to 1989 . SAA, 1996-1997, 3-4, p. istoricilor din secolul al XV-lea. Câteva observaţii asupra etrange [L'Histoire et les problemes et les evenements des
Chişinău, 1991, p. 18-39; în Ib. rusă. 161-164. evoluţiei tenuinologiei politico-etnice în imperiul bizantin Roumains de S. M. Claio]). Rl, 1997,8, nr. 3-4, p. 282-286.
124. Dumitraşcu, Sever. Arheologia română la sfărşit şi 132. Mibăilescu-Bîrliba, Virgil. Impact of politicaJ (Les Roumaîns et les Hellenes dans l'oeuvre des historiens du 158. Guţu, Olimpia. Opinii privind identificarea 1lUor
început de mileniu. Convorbiri cu 104 arheologi români Ideas in Romanian Archeology before 1989. SAA, 1996-1997, ' " XV siecle. QueJques observations sur I'evolution de la copişti moldoveni de manuscrise din prima jumătate a
(L'archt!ologie roumaine il la fin et au debut de milJenaire. 3-4, p. 157-160. \î:i: " taminologie politico-etlmique dans l'Empire' byzantin). In: Secolului al XVll-lea (Opinions concernant l'identification des
Entretiens avec 104 archeologues roumains). Prefaţă de Gh. 133. Necula, Floreuliu Dragoş . Comunism în Dacia fiei:, Ttmpul istoriei L In booorem emeritae Ligiae Bârzu, copistes mold.ves de manuscrils de la premiere moitie du
Dan Teodor. Oradea, Universitatea din Oradea, 1995,468 p. . Burebista - contemponmul nostru (Conununisme eo Dacie. Bucureşti, 1997, p. 254-263. XVlle siecle). Hrisovu1, 1999,4-5, p. 75-90.
125. Dumilraşcu, Sever. Istoria antică În opera lui Burebista - notre contemporain). AUB ist., 1993-1994, 42-43, ISI. Dumitrqco, Sever. "Latomus - Istoria Daciei' 159. Iacobescn, Mihai Demistificarea ~i teze despre
4 5
Bucovina (La demystification d'une these sur la Bucovine). piano storico. CoLloquia, 1995,2, nr. 1-2, p. 113·118. publicaţiile "Astrei" (L'Union de 1918 refietee dans les romănească (Les debuts de I'epoque moderne). MI, 1994, 28,
Xenopoliana, 1998, 6, nr. 34, p. 66-73. 172. Polevoi, Lazar. Problema apariţiei oraşelor În publications de l'Astra). AlCS, 1995, 2, p. 105-119. or. 8, p. 2·5.
160. Jaka, Zsigmond. Cercetarea izvoarelor medievale Moldova medievală (istoria cercetării, rezultatele şi 189. Hitchins, Keith. Mit şi realilate În istoriografia 195. Platon, Alexandru-Florin. Burghezia în România:
diplomatice în Transilvania (La recherehe des SOUI'Ces perspectivele ei) (Le probleme de I'apparition des villes dans Ia romănească (Mythe el n!alite dans I'historiographie roumaine). conceptul şi melodologia cercetării (La bourgeoisie en
medivales diplomatiques en Transylvanie). SMIM, 1999, 17, p. Moldavie medievale (J'histoire de la recherche, Ies resultats et BucureŞti, Ed. Enciclopedică, 1997, 323 p. Roumanie: le concept et la methodologie de la recherehe). RiS,
15-26. ses perspectives). In: Moldavschii feodalizm. Obsee i 190. Buruhean, Alina. Opţiuni metodologice În 1996,1, p. 260-270.
161. Lazăr, Gheorghe. Modelul politic polonez şi osobennoe, Chişinău, 1991, p. 67-94. cercetarea modernităţii politice (Options methodologiques 196. Şerban, Mirela. Difuzarea cunoşlinţelor de istorie
reflectarea acestuia ÎR sursele documentare romăneşti (secolul 173. Pop, Ioan Aure\. Formarea naţiunii romăne dans la recherehe de la modernite politique). Xenopoliana, universală În Bucovina între anii 1775-1914 (Propagation des
al XVTI-lea) (Le modele politique polonais el la reflexion de medievale (La formation de Ia nation roumaine medie...aIe). 1998,6, DT. 1-2, p. 50-57. connaissances d'histoire universelle en Bucovine eolre les
celui-ci dans les sources documentaires roumaines). SMIM, RiM, Ch4inău, 1998,34, p. 9-15. 191. Iacob, Gh. Probleme din istoria modernă a anoees 1775-1914). Suceava, 1995-1996,22-23, p. 337-354.
1999,17, p. 55-73. 174. Rus, Vasile. Cronica "Quattor aetates Trans- Romăniei. Opinii Într-<l dezbatere iSloriografică (problemes de 197. Teodorescu, Mihai C. Luptele de la Turtucaia,
162. Lazăr, Mihai. Locul şi rolul creşterji vitelor În sylvaniae" de RudolfBzensky. AMP, 1994, 18, p. 205-270. I'histoire moderne de Roumanie. Opinions dans un debat 1916. O privire critică asupra surselor istoriografice (Les lutles
economia Moldovei medievale. Consideraţii istoriografice 175. Rusu, Adrian Andrei. Arheologia, cronologia şi historiographique). ccs, 1995, 1, p. 239-251; 2, p. 201-210. de Turtucaia, 1916. Un regard critique sur les sourees
(RâIe el place de I'elevage du betail dans l'ecoDomie de la interpretarea istorică a unor cetăţi medievale timpurii din 192. Michelson, Paul E. Carol 1 (1866-1914) in Modern historiogmphiques). RiM, 1999, DT. 2, p. 34-39.
Moldavie medievale. Considerations historiographiques). Transilvania de est. Note critice (L'archeologie, la chronologie Romanian Hislory and Hisloriogmphy. RC, 1999, 8, DT. 1, p. 198. Toma, Ion. Unitatea culturală şi lingvistică a
CCS, 1996,2, p. 82-102. et I'interprelation historiqile des cite m&lievales anciennes de 3-14. romănilor În viziunea generaţiei de la 1848 (L'unil': culturelle
163. Magyari, Andnls. Az objektiv es szubjektiv la Transylvanie de I'EsI). Crisia, 1994,24, p. 43-54. 193. Mihalache, Andi. 1848 la vărsta centenarului. et linguistique des Roumains dans la vision de la generation de
tenyezii szerepe a tOrtenelmi hiiseg rekonstruălăsâban (Le râie 176. Solcanu, Ion L Istoriografia artei ecc1eziastice din Accente "democrat-populare" (1848 it I'Age du centenaire. 1848). AUSH, 1998, DT. 1, p. 91-101.
du facteur objectif et subjectif dans Ia reconstruction de la Moldova secolelor XIV -XVI. Arhitectura de lemn şi Accents "democrates-populaires"). Xenopoliana, 1998, 6, nr. 199. Zub, Alexandru. En quete d'une synthese:
. vecire historiqÎle). Korunk, 1995,6, DT. 4, p. 103-106. arhitectura de zid. Arhitectura şi pictura interioară 1-2, p. 134-140. I'hisloriogmphie roumaine au XIXe siecle. NEH, 1995, p. 97-
164. Matei, M. Sugestii cu privire la abordarea (L'historiogmphie de I'art ecclesiastique de Moldavie aux 194. Panaitescu, P. P. Începuturi de islorie modernă 102.
problemei genezei şi evoluţiei oraşului medieval românesc XIV'-XVI" siecles. L'architecture en bois et I'architeclure de
extracarpatic (Suggestions 11 I'egard du probleme de la genese mur. 'L'architecture et la peinture d'inlecieure). CCS, 1995, 1, p. e. ISTORIE CONTEMPORANĂ
el de l'evolutioD de la viIle m&lievale roumaine 43·64; 2, p. 103-145.
extracarpatique). In: Evul mediu timpuriu în Moldova, 177. Sovetov, Pavel. Trăsături de ordin general şi
Chişinău, 1994, p. 44-70. specific în dezvoltarea feudalismului moldovenesc (care a fosl
200. Afloroaiei, Ştefan . Despre refuzul interpretării în C1usium, 1996,204 p.
discursul "postmodern" (Sur le refus de I'interpertation dans le 209. Cojocaru, Victor. Modelarea ideologică a
165. Matei, Mircea D. Opinii cu privire la orientările În sec. al XVI-lea - începutul sec. al XVIII-lea principala
discours "postmoderne"). Xenopoliana, 1994,2, DT. 14, p. 27- istoriografiei - baze instituţionale şi metodologice (Le
actuale În cercetarea românească a oraşului medieval tendinţă În dezvoltarea imunităţii fiscale) (Le feodalisme
43. modelage ideologique de I'hiSloriographie - fondemems
(Opinions sur les orientations actuelles dans la recherehe moldave aux XVI" - XVIII" siecle. Traits generaux et
201. Agrigoroaiei, L Modernizarea societăţii romăneşti institutionnels et methodologiquel. AS, 1998,6, p. 571-573.
i roumaine de I.a vilie mriaî"vale). FiU, 1993,1, m. 1, p. 9·19. '1'""ifi4"".· L'imunilc fiscolc). In: Moldavschii f:cda!izm.
în perioada interbelică. Propun~ri pentru o dezbatere (La 210. Dumilraşcu, Sever. Două documente inedite

V
~. Mur"'lan, ~idiu. R~vmunea... Obşee i osobennoe, Chişinău, 1991, p. 149-213.
modernisation de la sociere roumaine duranl I'entre-deux- privind al XI-lea Congres Internaţional de Şliinţe Istorice de la
lstonografiel româneşld(ta~!~~ellro~pţ. dans la.\ 178. Szegedi, Edil. Konfesision, Dialekt und "regionale
guerres. Suggestions pour un debat). Xenopoliana, 1998, 6, DT. Stockholm (1960) (Deux documents inedits sur le XIe Congres
~yi~onde:Xhi~!2l?gy:q>~~ro~ Cluj-Napoca, Ed: Presa'- Identitat" bei Marcus Fronius. In: Interethnische und
1-2, p. 3649. International de Sciences Historiques de Slockholm). cre,
1rn~eailă, 1997, 181 p. Zivilisationsbeziehungen im siebenbtirgischen Raum-
202. Bejao, Petru. Două tipuri de istorism sau despre 1994,5, nr. 9-10, p. 12.
167. Murgescu, Mirela-Luminiţa. Mythistory in hislorische Studien, Cluj, 1996, p. 158-179.
istorismul posl-istorisl (Deux types d'hislorisme ou sur 211. Florian, Radu. Regimul antonescian: istorie şi
Elementary school. Michael the Brave in Romanian texl-books 179. Teoteoi, Tudor. Preliminaires it I'etude de la
l'historisme post-historiste). Xenopoliana, 1995, 3, DT. 14, p. mistificare (Le n!gime d'Antonescu: histoire el mystification).
(1830-1918). AUB ist., 1993-1994,42-43, p. 53-66. tradition byzantine chez les chroniqueurs du Moyen Âge
2(}'23. SŞC, 1994, nr. 1, p. 3-16.
168. P3l, Judil. Die Herkunft der Szekler in der roumain. RESEE, 1996,34, DT. 34, p. 229-238.
203. Bejan, Petru. Postmodemismul şi retorica 212. Gagyi BaIIa, Islvan. Az erdelyi 1956-es kutatâs
Geschichtsschreibung (bis 1848). Forschungen, 1994,37, DT. 180. Turc, Corina. Constantin Brăncoveanu în
"decadenţei" (Le postmodernisme et la rethorique de "Ia jelenlegi ă1Iăs:ir61 (La recherche de I'an 1956 en Transylvanie).
2, p. 19-32; 1995,38, DT. 1-2, p. 111-122. istoriografia română a secolului al XVTI-lea şi a primei
decadence"). Xenopoliana, 1994,2, DT. 14, p. 49-53. EM, 1994,56, DT. 34, p. 75-80.
169. Panaitescu, P. P. La hotar de veac - începuturi jumătăţi a secolului al XVffi-lea (e. Brancoveanu dans
204. Boia, Lnciao. De la poslcomunism la 213. Gherghel, Valeriu. Unde malum ? Note despre
iSloriografice (Les Principautes Roumaines entre 1'6poque l'historiogmphie roumaine du xvrr siecle el la premiere
postnaţionalism (Du post-communisme au post-nationalisme). maladiile istoriografiei romăneşti (Unde malum ? Noles sur les
medievale el I'epoque moderne). MI, 1999, 33, nr. 2, p. 5-10. moitie du XVIII). Studia hist., 1996,41, DT. 1-2, p. 81-116;
170. Papacostea, Şerban. Drumurile comerciale 1997,42, nr. 1-2, p. 107-124.
Xenopoliana, 1994, 2, nr. 14, p. 122-126. maladies de I'hisloriographie roumaine). Xenopoliana, 1995,3,
205. Buruiani, Ovidiu. România şi sfărşitul celui de-al DT. 1-4, p. 30-34.
inlernaţionale şi geneza stalelor româneşti În viziunea lui 181. Turcuş, Şerban. Despre conceptul de ev mediu (Sur
Nicolae Iorga şi în istoriografia zilelor noastre (Les roules le concept de Moyen Age). Studia hist., 1996,41, DT. 1-2, p. doilea război mondial: câteva consideraţii istoriografice (La 214. Hrislodol, Gheorghe. Tradiţie şi actualitate în pro-
Roumanie el la fin de Ia deuxieme guerre mondiale: quelques blema minorităţilor naţionale (Tradition el actualite dans le
commerciales intemationales elIa genese des Etats roumains 203-213; cre, 1996,7, DT. 34, p. 1-2; DT. 5-6, p. 4.
, dans la vision de Nicolae Iorga el dans I'historiographie 182. Velciu, Dumitru. Un continuator al lui Miron
considerations historiografiques). Xenopoliana, 1998, 6, nr. 3- probleme des minorites nationales). In: Studii Istorice. Omagiu
j ~~ourd'hui). Contemporanul, 1997,7, nr. 50, p. 1,8-10. 4, p. 106-117. profesorului CarniI Mureşanu, Cluj-Napoca, 1998, p.557-572.
Costin: Vasile Demian (Le chroniqueur V. Darnian (XVTI s).
'\J J' Peri" Lucian. Aloisie Tăutu e il suo contributo sul MI, 1996,30, nr. 3, p. 36-38.
206. *Buzatn, Gheorghe. Perspective comunitare
europene în domeniul istoriei: restituirea ori rescrierea
215. loncioaia, Florea Postmodernismul şi valorile
burgheze (Le postmodernisme et les valeurs bourgeoises).
trecutului (Perspectives communitaires europeennes dans le Xenopoliana, 1994,2, DT. 14, p. 54-68.
d. ISTORIE MODERNĂ domaine de l'histoire: restituer ou ecrire de nouveau le passe). 216. loncioaia, Florea. Revolta ierarhiei. O discuţie
In: Interferenţe Geopolitică-istorie. Historia Quo Vadis?, asupra temei elitelor şi a proiecţiei sale istoriografice (La
183. *C\iveti, Gheorghe. Arhitectura liberală a României Cuza", 1996,227 p. Bucureşti, 1999, p. 120-144. revolte de la hierarchie. Une discussion sur le theme des cilites
moderne. Repere istoriografice (L'architecture liberale de la 186. Cristian, Vasile. Momentul 1843 în istoriografia 207. Câmpeaou, Remos. Evoluţia istoriografiei confe- el de sa projection hisloriogmphique). Xenopoliana, 1996, 4,
Roumanie moderne. Reperes hisloriograpJriques). In: Naţional romănă (Le moment 1843 dans I'historiographie roumaine). sionale în ţinuturile Oradiei şi Năsăudului În perioada DT. 14, p. 56-86.
şi social în istoria românilor, laşi, 1997, p. 331-344. AŞUl isi.. 1994-1995,4041, p. 13-28.
interbelică. Analiză comparativa (L'evolution de 217. Ivan, Adrian Livin. La Roumanie el ses minorites
184. C\iveti, Gheorghe. Liberalismul românesc. Eseu 187. Dumitran, Daniel. Fragments from the l'historiographie confessionelle dans les districts d'Oradea et enlre les deux guerres (Tableau historiographique) . In: Studii
istoriografic (Le liberalisme roumain. Essai Ecclesiastical Historiography of the Transylvanian School: de Năsăud durant l'enlre-deux-guerres. Analyse comparative). de istorie a TT'dflsilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. 139-143; RB,
historiographique). Iaş~ Ed. Fundaţiei Axis, 1996, 200 p. Petru Maior's "Protopopadichia" and 115 Sigoificance. Trans. RB, 1994, 8, p. 223-227. 1999,12-13, p. 139-143.
185. Cristian, Vasile. Istoriografia paşoptistă R, 1998,7, DT. 1, p. 104-116. 208. Cbindriş, Ioan. Naţionalismul modem. Eseuri 218. *** Miturile comunismului românesc (Les mythes
(L'historiographje de 1848). Iaşi, Ed. Universităţii "Al. 1. 188. Goţia, Dorin. Actul Unirii din 1918 reflectal în du communisme roumain). Lucian Boia, Sub direcţia lui.
infidele (Le nationalisme moderne. Essais infideles). Cluj, Ed.
6 7
Bucureşti , Ed. Universităţii, 1995, 232 p. semantiques). Xenopc/ialla, t994, 2, nr. 1-4, p. 19-26. dene chiese e p1ura.litil di uadizioni nelle fonti milanesi tra X e de Istorie Piatra-Neamţ [1990-1996J (De I'activite du Musee
219. Moisa, Gabriel. Transilvania de nord-vest şi 228. Rizescu, Victor. Modernitatea naţionalismului: o XI secolo. Srudia hur.. 1998,43, nr. 1-2, p. 3-15. d'Histoire de Piatra-Neaml). Mem. A, 1994, 19, p. 523-532;
debutul comunizării sale. O istoriogcatie (La Transylvanie du dezbatere i storiografică (La modernite du nationalisme: un 250. Angbel, Florin. Călătorie de studii în Polonia 1995. 20, p. 315-325; 1997, 21 , p. 437-447.
Nord-auest et le commencement de sa communisation. Une debat historiographique). Polis, 1997, nr. 2, p. 118-136. (Joyage d'6tude en Po1ogne). Rf, 1996,7, or. 3-4, p. 309-310; 266. Edroiu, Nicolae. Comisia de Heraldică, Genealogie
historiographie). Crisia, 1996-1997, 26-27, p. 308-314. 229. Turliuc, Cătălin . Neoconservatorism şi reflectie 1997,8, nr. 1-2, p. 132-133. şi Sigilografi e. Filiala Cluj (La Commission d'Heraldique, de
220. Neamţu, Ion Adrian. Discursul identitar în postmodernă (Neoconservatorisme et reflexion postmoderne). 251. Ardevan, Radu. L1nstitut d'Etudes Oassiques de Genealogie et Sigilographie. La filiale de Cluj). AC, 1997, 4,
România postdecembristă (Le discours identitaire dans la XeTlopoliana, 1994,2, nr. 1-4, p. 87-92. Cluj. Trans. R, 1995, 4, ne. 1, p. 27-37. ~9--4, p. 313-316.
Roumanie post-revolutionnaire). Transilvanica, 1999, 1, nr. J, 230. Ţere/ea, Ioan. Controversatul an 1919 (Le 252. Avram, Alexandru. Simpozionul "Arheologia :;;>«II. • .. Europa, europeism, integrarea europeaaă la
p. 182-189. controverse an 1919). C Lii. " 1997,130, nr. 7, p. 31; nr. 8, p. română azi", Atena, 14-16 noiembrie 1996 (Le Symposion ~stitutul italian de Studii filosofice din Napoli; Conferinlă
221. Neculau, Radu. Criza modernităţi i şi 29; nr. !O, p. 30. .

\~
-L'archeologie roumaine aujourd'hui, Athenes, 14-16 'nternaţională dedicată lui Petru Movilă, Kiev, ) 996;
postmodernismul (La crise de la modernire et le 231. Turcanu, Ion. Istoriografia refonnei agrare din novembre 1996). SClVA, 1996,47, nr. 4, p. 434. Sim~~~t. ."1l,elaţii româno-otomane şi româno-turce"
postmodernisme). Xenopoliana , 1994, 2, nr. 1-4, p. 44-48. Basarabia in anii 1918-1920 (L'historiographie de la rHonne
222. Papacostea, Şerban. Gânduri răzleţe despre . graire de Bessarabie entre 191 8-(920). RiM. Chişinău, 1992,
253. Avram, Alexandru. Simpozionul International 'flt'El!ro~ . ~u~~~~nie::i.iif(gfation euro-peenne :'a-- l1nstilur-' "
'Grecii În Marea Neagră', Salonic, 7-10 martie 1996 (Le \' talIen d etudes pliilOsOp~iques de Naples; La conference '1
istoriografie în epoca post-totalitară (Pensees solitaires sur 1, p. 30-S0.
I'historiographie il I'epoque post-totalitaire). Xenopoliana, 232. 'Vesa, Vasile. Yalta in the Roumanian
Symposion International "Les Grecs il la mer Noire", Salonic, (internationale dedi€e a Petru Movilă, Kiev, 1996; Le !
le 7-10 mars 1996). SCNA, 1996,47, nr. 4, p. 432-434. I Symposio~elations-raumai!lQ:tll1Ol!!!\!I.~ et roumaino- /
1994,2, nr. 1-4, p. 93-95. historiography. In: The lessons of Yalta. Colloquium of 254. Barbn, V., Deoize, E., Lazar, Gh., Gliik, E. ;' tuTC<Jues"21RI, 1996,7, nr. 5-6, p. 45~
223. Penlelescu, Aurel. Mihail Roller şi stalinizarea international relations, Cluj-Napoca. May 29-30, 1997, Cluj- [Stagii de documentare în Ungaria, Polonia, Bulgaria, Israel]. ~'Florescu, Gbeorgbe 1. Dezbateri istoriografice la
istoriografiei române în anii postbelici (Mihail Roller et la Napoca, 1998, p. 54-62. Rl, 1995, 6, nr. 3-4, p. 423-427. laşi : între Lumea Veche şi Lumea Nouă (Dehats
stalinisation de l'historiographie roumaine des annees d'apres- 233. Watts, Larry L. Approaching Antonescu: Some 255. Berenyi, Maria. Cronica activităţii ştiintifice a historiographiques iI laşi: entre le Vieux Monde et le Nouveau
guerre). AS, 1998, 6, p. 588-602. Problenis in the Historiography of Romania during World W3I cercetălorilor români din Ungaria pe anii 1991 -1995 (La Monde). Cronica, 1993, 28, nr. 15, p. l3.
224. Petrencu, Anatol. Istoriografia sovietică despre n. RC, 1996-1997, S, nr. 3, p. 35-62. chronique des activites scientifiques des chercheurs roumains 269. Florescu, Gbeorghe 1. Dialoguri române-americane
politica nalioIială a Statului Român în Basarabia În 1918-1940 234. Zub, Alexandru. Istoria sub semnul interogaţiei de Hongrieentre 1991-1995). Lumina, 1996, p. 22-25. (Dialogues roumaino-americains). AfIX, 1997,34, p. 494-500;
(L'historiographie sovietique sur la politique nationale de l'Etat (L'histoire sur le signe de I'interrogation). Polis, 1997, nr. 4, p.256. Berindei, Dan. Munchen 14- I5 februarie 1996. C U/., 1997, 130, nr. 8, p. 20; Informa/ian Bul/erin, Jackson,
Roumain en Bessarabie entre 1918-1940). RiM. Chişinău, 84-92. Competenlă şi noi surse arhivistice (Munchen 14-15 fevrier MichigaJl, 1998,15, nr.l,p. 7-9.
1993, 3, p. 37-44. 235. Zub, Alexandru. Între cercetare şi didactică (Entre 1996. Compc!tence et nouvelles soorces archivistiques). MI, 270. 'F1orescu, Gheorghe 1. La Iaşi - al doilea Congres
225. Petrovscbi, N. Contextul extern al problemei Unirii la recherche et la didactique). Xenopoliana, 1995,3, nr. 1-4, p. . 1996,30, nr. 5, p. 38. Internaţional de Studii Româneşti (A laşi - le deuxieme
în istoriogcatia română din anii 1965-1989 (Le contexte 4-12. 257. Berindei, Dan. 25 de ani de existenţă a Comsiei de congres international d'etudes roumaioes). Cronica, 1993, 28,
exterieur du probleme de l'Union dans I'historiographie 236. Zub, Alexandru. Memorie şi uitare: implicaţii Herladică, Genealogie şi Sigilogcatie a Academiei Române (25 nr. l,p.2.
roumaine .de 1965-1989). RiM. Chişinău, 1991,3, p. 31-43. istoriografice (Memoire et oubli: implications ann6es d'existence de la Commission d'Heraldique, de 271. Florescu, Gheorghe 1. Istorie şi politică (Histoire el
226. Platon, Alexandru-Florin. "Criză" sau 'scbimbare historiographlques). AS, 1~5, 2, p. 9- 1 ~. Geneaiogic CI de Sigilog"-i1pitie <lt i'AUlLÎtmie Roumainej. AC, poiiti.yuej. AiiX, i 995, i, 32, p. 63&·63Î.
de paradigmă"? Repere în istoriografia socială contemporană 237. Zub, Alexandru. O nouă temă În istoriografia 1997,4, nr. 3-4, p. 303-308. 272. °Florescu, Gheorgbe 1. Un congres al Academiei
(' Crise' ou "changement de paradigme"? Reperes dans română: elitele (Pe marginea unui proiect) (Un nouveau them. 258. BIândea, Vu-ginia, Nicolae, Simona. Activitatea Român<rAmericane de Ştiinle şi Arte (Rochester, New York,
l'historiographie sociale contemporaine). Xenopoliana, 1996, dans t'historiographie roumaine: les e1ites). Xenopoliana, , InstirubIlui de Studii Sud-Est Europene (1995) (L'activite de 6-9 august 998) (Un congres de I'Academie Roumaino-
4, nr. 1-4, p. 39-48. 1996,4, nr. 1-4, p. 49-55. l'lnstitut d'Etudes Sud-Est Europ€ennes). SECE, 1996, nr. 6, p. Americaine des Sciences et Arts). C U/. ., 1998, 132, nr. 11, p.
227. Platon, Alexandru-Florin. Postmodernism 238. Zub, Alexandru. "Postcomunism" şi discurs istoric 172-184. 34.
Postistorie Postcomunism: repere semantice În România ("Post-communisme" et discours historique en 259. Bolovan, Ioan. Cronica activităţii ştiinţifice a 273. Gavrila, Irina. Stagiu de cercetare-documentare în
(postmodernisme - Posthistoire - Postcommunisme: reperes Roumanie). Xellopoliana, 1994, 2, nr. 1-4, p. 96-101. Institutului de istorie pe anul 1994 (La Chronique de I'activite Statele Unite ale Americii (Stage de rechen:he-documentation
scientifique de I'Institut d'histoire pour I'annee 1994). Al/CN, aux Etats-Unis d'Amerique). RI, 1996,7, nr. 1-2, p. 136.
f. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ, RELAŢII EXTERNE, SESIUNI 1995, 34, p. 45 1-453. 274. Georgescu, G., Bolovan, L, Pienaru, N.,
260. Comşa, Daniela. Cronica selectivă a activităţii Murgescu, B., Reucbevici, C. [Sesiune la Curtea de Argeş;
239. AcbiJn, V., Murgescu, M_ L., Miiller, F. civilizaţiilor, Constanta, 1996 (Le I1r Colloque sur l'histoÎre secţiilor de istorie a Muzeului Naţional de Istorie a Despre Sabin Manuilă; Heraldică; Războiul de 15 ani;
[Simpozioanele "Pavel Chinezu"; Mentalităli, civilitate, sociale de l'education des elites de l'Europe Centrale, 1996; ta Transilvaniei în perioada 1990-1997 (La chronique selective Colocviu român<rpolon]. RI, 1994,5, nr. 7-8, p. 820-824.
politică; 6 martie 1945]. RI, 1995, 6, nr. 5-6, p. 567-570. Session internationale de cornmunications scientifiques des de l'activite des sections d'histoire du Mussee National 275. Ghilta, Ovidiu. L1nstitut d'Histoire Universelle de
240. AcbiJn, Viorel Stagiu de documentare în Polonia etudiants en histoire. Le Symposion "La mer Noire' - zone de i d'Hisloire de Transy1vanie entre 1990-1997). AMN, 1997,34, L'Universite de Cluj (1921 ·1948). Trans. R, 1995,4, nr . , p..
(Stage de documentation eu Pologne). RI, 1996,7, nr. 9-10, p.. confluence des civilisations). RI, 1996,7, ar. 7-8, p. 637-640. nr. 2, p. 457-460. 20-26.
774-775. 246. o•• AI Vll-lea Simpozion de Studii Genealogia: 261. ••• Cronica activităţii ştiinlifice a Institutului [de 276. Gliick, E., Feneşan, Costin, Murgescu, M. 1..,
241. Achim, Viore1, Căzan, L, Goşu, A. [Documentare (Iaşi, 9-12 mai 1996) (VIr Symposion d'Etudes Cercetări Soci<rUmane, Sibiu pe anul 1992 şi /9931 (La Şerban, c., Păun, R. G., Cristea, O. C., Roman, 1..
în Austria şi Rusia]. RI, 1994,5, DT. 11-12, p. 1218-1221. Genealogiques (Iaşi, 9-12 mai 1996). AG, 1997,4, DT. 3-4, p, chronique de l'activite scientifique de l1nstitut de Recherches [Sesiuni şi simpozioane: Hasidismul; Izvoarele istoriei
242. ••• Activitatea ştiinlifică a Institutului de istorie ~~ T Socio-Humaines, Sibiu). AlCS, 1994, 1, p. 227-232; 1995,2, Banatului; Centrul de istorie a imaginarului; Unirea Bucovinei
[Cluj] în [anii] 1995-1996 (L'activite scientifique en 1995- 247. Alexandrescu, Emilian. Desfăşurarea Simpozio- r
p.265-269.
eu România; Comunicări la Institutul Sud-Est europeaa,
1996). AfICN, 1996,35, p. 504-505; 1997, 36, p. 417-418. nului omagia! "N. N. Moroşan - un destin românesc în 262. '0' Cronica cercetărilor arheologice, 1983- I 992 (La Istoria; Istoria Comunităţilor de rudenie]. RI, 1994, 5, DT. 5,("
243. Agacbe, A, Agacbe, D. Anii treizeci. O pată albă? Basarabia cotropită" (Le Symposion "N. N. Moroşan - un chronique des recherches archeologiques). Bucureşti, p. 591 -603.
[a etniei gennane] (Les annes '30. Une tache blanche?). AfIX, destin roumain dans la Bessarabie envarue". Hommage). Ministerul Culturii. Direcţia Monumentelor istorice, 1997. 277. Gorovei, Ştefan S. Comisia de HeraJdică,
1995,32, p. 627.(,29. SCNA , 1994,45, nr. 3, p. 293-295. 263. ••• Cronica cercetărilor arheologice. Campania Genealogie şi Sigilografie. Filiala Iaşi (La Commission
244. Agacbe, D. A treia sesiune anuală de comunicări 248. Alexianu, Mari~ Colocviul internaţional 1998. A XXXIII-a Sesiune nalională de rapoarte arheologice d'Heraldique, de Genealogie et de Sigilographie. La filiale de
ştiinţifice a Comisiei de istorie a oraşelor din România (La "Componenla pre-indocuropeană a lurnii trace. Complexul (La chronique des recherches archeologiques). Vaslui, 1999, laşi). AG, 1997,4, nr. 3-4, p. 309-312.
troisieme Se5Sion annuelle de la Commission d'HistoÎre des Cultural Cucuteni-Tripolie", 29-3 1 mai 1997, Piatra-Neamt - l02p.
278. Gudea, Nicolae. Congresul Internaţional pentru
Villes de Roumanie). AfIX, 1995,32, p. 625-626. , (Le . Colloque international "La composante ~ 264. ... Cronica săpături lor arheologice. Campania Studiul Frontierelor Romane (1997). Umesul roman din Dacia
245. ••• AI III-lea Colocviu privind istoria socială a indoeuropeenne du monde thr:lce. Le Complexe Cul~ 1995. Brăila. Comisia Naţională de Arheologie - Muzeul (Le Congres International pour l'Etude des Frontieres
educatiei elitelor din Europa Centrală, 1996; sesiune l
Cucuteni-Tripolie", le 29-31 mai 1997, Piatra-Neamll. M_ Btiilei (La chronique des fouilles archeologiques). Brăila,
1996. Romaines. Le limes romain de Dacie). Urnes, 1998, 1, nr. 1, p.
intemationaIă de comunicări a studenţilor de la istorie; A, 1997, 21, p. 453-456. 8-14; nr. 2-3, p. J59-167.
SimpoziollUl "Marea Neagră" - zonă de confluenlă a 249. Alzati, Cezare. Scientia ambrosiana. 265. Dumitroaia, Gbeorgbe. Din activitatea Muzeului Hanga, Vladimir. intruniri internaţionale recente
8 V 279.

9
privind istoria dreptului (Reunions internationales recentes 296. Monah, Felicia. Colocviul internaţional: The tells· collaboration entfe I'lnstitut d'Archeologie de l'Academie 324. Stanciu, Ioan. Activitatea Institutului de Arheologie
concernant l'histoi.re du droit). SDR, 1998, 10. nr. 3-4. p. 323· cronologica1 axes of prehistory, 7-10 septembrie 1995, Bacău. Roumaine e! le Musee d'Histoire Nationale et Archeologie de şi Istoria Artei Cluj-Napoca Sectorul arheologie (1993, 1994,
324. Poduri - Tescan. Menl A, 1997,21, p. 449-451. Constanta - 160 ans d'activite pe I'institution bucarestoise et 80 1995) (L'activite de l'Institut d'Archeologie et Histoire de l'Art
280. ••• Institutul de studii sud-est europene. 297. Miiller, Florin. Călătorie de studii În Cehia şi ans d'investigations 11 Histria). POn/ieG, 1997,30, p. 391-399. de Cluj-Napoca. Le secteur archeologie). EN, 1994, 4, p. 359-
[Regulament] (L'Institut d'Etudes sud-est europânnes). SECE, Slovacia (Voyage d'ctudes dans la Republique Tcheque et en 313. Rădulescu, M. S, Stagiu de cercetare in Germania 360; 1995,5,343-345; 1996,6,305-308.
1996, 6, p. 81-82. Slovaquie). RI, 1996,7, nr. 5-6, p. 456-457. RI, 1995,6, nr. 11-12, p. 999-1000. 325. Stoichitoiu-Ichim, Adriana. Cursurile de v8Iă şi
281. ••• Institutul Român de Genealogie şi Herladică 298. Murgescu, B., Anghel, Fl" Pienaru, N. [Congres 314. Răduţiu, Aurel. Din istoria Institutului de istorie colocviile ştiinţifice de limba, literatura, istoria şi arta
"Sever Zotta". Proiect de statute (L'Institut Roumain de de istorie economică; Polonezi În România după 1939; Forme din Cluj. Anul 1948 (De I'histoire de 11nstitut d'Histoire de poporului român (Les cours d'cte et les colloques scientifiques
Genealogie et HeraIdique "Sever Zotta". Projet de statuts). AG, ale păcii în S-E Europei]. Rl, 1995,6, nr. 1-2, p. 177-183. Cluj).AIICN, 1995,34, p. 63-67. de langue, litterature, histoire et art du peuple roumain). AUB
1997,4, nr. 1-2, p. XTII-XXIII. 299. Onişoru, Gheorghe. Viaţa ştiinţifică a Institutului 315. Răduţiu, Aurel. L1nstitut d'Histoire de Cluj- Ilr., 1994,43, p. 102-103.
282. lrimia, Mihai. Participarea la săpături le arheologice de istorie "A. D. Xenopol" in anii [1990-1996] (La vie Napoca. Trans. R, 1995,4, nr. 1, p. 17-19. 326. Stroia, M. Călătorie de documentare în Federaţia
de la Stillfried (Austria) (La participation aux fouilles scientifique de l'Institut d'Histoire "A. D. Xenopol"). AIIX, 316. Răduţiu, Aurel. Institutul de istorie din Cluj- Rusă. RI, 1995,6, nr. 7-8, p. 723.
archeologiques de StilIfried (Autriche). Pontiea, 1993, 26, p. 1995,32, p. 619-625; 1996,33, p. 495-497. Napcoa la jubileul de 75 de ani (L1nstitut de l'histoire de Cluj- 327. Stroia, Marian. Sesiunea ştiinţifică a Institutului de
305-307. 300. [Onişoru, Gheorghe, Zub, Al., Florescu, Gh., NapocaaI'anniversaire de 75 annees). AI/CN, 1995,34, p. 11- istorie ''Nicolae Iorga": "Istoriografia română În perioada
283. lutiş, Gheorghe. Viaţa ştiinţifică a Facultăţii de Docea, V.]. Viaţa ştiinţifică a Institutului de istorie" A. D. 13; SleOJJa, 1995,46, nr. 3, p. 38. comunistă", 16-17 septembrie 1997 (La session scientifique de
Istorie (1992-1994) (La vie scientifique de la Faculte Xenopol" În anul 1997 (La vie scientifique de l'Institut 317. Rezachievici, C. Documentare ştiinţifică În Polonia !'Institut d'histoire "N. Iorga": "L'historiographie roumaine
d'Histoire).AŞUlisl., 1994-1995,4041,p. 209-219. d'Histoire "A. D. Xenopol" pendant l'annee 1997). AIIX, 1997, (La documentation scientifique en Pologne). RI, 1994, 5, nr. 5- pendant le communisme"). RI, 1998,9, nr. 1-2, p. 87-88.
284. *L8szJ6, Attila Călătorie de studiu în Germania 34, p. 489-503. 6, p. 6034)5. 328. Şerban, c., Georgescu, G., Denize, E. [Lectoratul
(Voyage d'ctude en AlIemagne). AŞUI isI., 1991-1992,37-38, 301. Papacostea, Şerban . Călătorie de studii în Polonia 318. Rezachievici, Constantin. Sesiune ştiinţifică de vară al Societăţii de ştiinţe istorice; sesiune la Curtea de
p. 374-376. Rl, 1995,6, nr. 1-2, p. 185-186. jubili8Iă dedicată fondării Institutului de istorie al Academiei Argeş; Sesiunea Jose Marti]. RI, 1994,5, nr. 11-12, p. 1215-
285. Lazir, Gbeorghe. AI VII-lea Simpozion de studii 302. Penelea-Filitti, G., Stan, V., Căpuşan, A., de ştiinţe a Moldovei din Chişinău (La Session scientifique 1218.
genealogice, laşi, 1996 (Le VII" Symposion d'etudes Pienaru, N. (Simpozioane: Samos În epoca bizantină; Muncă, jubiliaire dediee il la fondation de l'Institut d'histoire des 329. Şimanscbi, L, Agache, D., Ciobanu, VeoiamÎn.
geneaJogiques, laş~ 1996). Rl, 1996,7, nr. 9-10, p. 765-770. bani, bănci; Lucian Blaga - diplomat]. R/, 1995, 6, nr. 9-10, p. l'Acadc!mie de sciences de Moldavie de Chişinău). RI, 1996, 7, [Călătorie de documentare În Republica Moldova; Cercetări în
286. Lazir, Ioacbim. Cronica activităţii ştiinţifice a 887-892. nr. 9-10, p. 770-771. arhive suedeze; Cercetări În biblioteci din Germania] (Voyage
Muzeului Civililaliei Dacice şi Romane Deva pe anii [1993- 303. Pienaru, N., Şerban, C. [Simpozionul despre tătari; 319. [Roman, P., Teodor, S., Vasiliev, V., lrimia, L, de documentation en Moldavie; Recherches dans les archives
1996] (La chronique de l'activite scientifique du Musee de la Despre civilizaţia medievală]. RI, 1995,6, nr. 3-4, p. 421-423. Avram, S., Med.leţ, F., Andriţoiu, 1., Popilian, Gh., suedoises; Recherches dans des bibliotheques d'AlIemagne).
Civilisation Dacique et Romaine de Deva). Sargeţia, 1992- . 304. Pienaru, N., Şerban, C., Pippidi, A. [Sesiunea Diamandi, S.]. [Activitatea Institutului român de Tracologie şi AIIX, 1996,33, p. 505-509; 511.
1994,25, p. 965-980; 1995-1996,26, nr. 2, p. 775-792. Institutului N. Iorga; Lectoratul societăţii de ştiinţe istorice; a filialelor sale din Iaşi, Cluj, Constanta. Timişoara, Sibiu, ' 330. Tertecel, A., Achim, V. [Documentare în Marea
287. Lazir, Mihai. Viaţa ştiinţifică a Catedrei de istorie Congresul de istorie, Montreal, 1995]. Rl, 1995,6, nr. 11-12, Craiova] (L'activite de l'Institut Roumain de Thracologie et de Britanie şi Ungaria]. R/, 1995, 6, nr. 5-6, p. 570-572.
de la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava în perioada p.99H99. ses liliales de laşi, Cluj, ConstaO\3, Timişoara, Sibiu, Craiova). JJ 1. Ţigili;;u, I. SilJlp0ziollul aJmopoiogic cullur..!
1993-1997 (La vie scientifique de la chaire d'tUstoire de 305. Pop, Constantin. Cronica activităţii secliilor de TD, 1994, 15, nr. 1-2, p. 256-266; 1995, 16, nr. 1-2, p. 331- 'Religiozitatea popuI8Iă". RI, 1995,6, nr. 7-8, p. 722-723.
11Jnviersite "Etienne le Grande" de Suceava entre 1993-1997). arheologie ale Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei 342; 1996,17, nr. 1-2, p. 301-315. 332. Vartic, Gheorghe. Un simpozion de referinţă:
CCS, 1997-1998,3-4, p. 435-450. (1994) (La chronique de I'activite des sections d'archeologie 320. Rusu, Dorina N. Activitatea Secţiei de ştiinţe Marea Unire din 1918. I)imensiuni şi semnificalii (Un
288. Lăcătuşu, loao. Cronica activită\ii pe anul 1996 (La du Musee National d'Histoire de la Transylvanie). AMN, 1994, istorice şi arheologice pe anul [1992-1996] (L'activite de la symposion de reference: La Grande Union de 1918.
chronique de l'activite pour l'an 1996). Anguslia, 1997, 2, p. 31, nr. 1, p. 607-613; 1995,32, ne. 1, p. 899-908; 1996,33, nr. Section de sciences historiques et acheologiques en [1992- Dimensions et significations). RIM, 1998, nr. 6, p. 52-53.
469-476. 1, p. 719-721, 751-763; 1997,34, ne. 1, p. 911-921. 1996]). MSşlA, 1992, 17, p. 231-240; 1993, 18, p. 143-152; 333. Vârtejanu, M., Rezachievici, c., Delureaou, ş.
289. • ••• Lucrările Colocviului Naţional de Istorie, 306. Pop, Ioan-Aum . . .. Per.;everare diabolicum [notă 1994, 19, p. 159-163; 1995,20, p. 209-214; 19%,21, p. 195- 1 .! [Sesiuni: Miturile comunismului românesc; Comisia istorică
Cotroceni 1 (20-22 iunie 1996); II (24-25 septembrie 1997) critică la adresa ediţiei lui P. L. Tonciulescu privind "Cronica 200; 1997,22, p. 153-158. V româno-ucraineană; Institutul italian de studii filosofice]. Rl,
(Les ouvrages du Colloque National d'Histoire). Bucureşti, Notarului Anonymus"]. RI, 1996,7, nr. 7-8, p. 641-644. 321. Scărlătoiu, Elena. Activitatea Institutului de Studii 1994,5, nr. 9-10, p. 1059-1064.
1997-1998,431 p. 307. [pop, Ioan-Aurel, Bolovan, Ioan]. Centrul de Sud-Est Europene (L'activite de l'Institut d'Etudes Sud-Est 334. Zub, Alexandru, Ciobanu, Veniamiu, Solomon,
290. • ••• Lucrările Simpozion ului de Arheologie, Studii Transilvane din Cluj (Le Centre d'Etudes Transylvains Europânnes). SECE, 1995,4, p. 147-156. Flavius. [Colocviul italo-român de istoriografie; Seminar
Tărgovişte, 23-25 noiembrie 1995 (Les ouvrages du de Cluj). Tribuna, 1997,9, nr. 5, p. 8-9. 322. • •• Scurt istoric. Activitatea ştiinţifică a Institutului internaţional "Bucovina de partea dialogului"; O manifestare
Symposion d'Arcbeologie). Tărgovişte, Universitatea Valahia, 308. Popescu, A., Gliick, E. [Documentare În Franţa şi de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai" in anul 1998 ştiinţifică internaţională dedicată Bucovinei; Comisia mixtă de
1996. Ungaria]. RI, 1994,5, nr. 7-8, p. 824-825. (Couct historique. L'activite scientifique de l'Instituf de istorie româno-maghiară; Religie şi societate în sud-estul
291. Macuc, Mihai. Colocviul ştiinţific "Istorie şi 309. Porteanu, Alexandru. The International Historical Rcchercbes socio-humaines "Gh. Şincai" en 1998). A/GŞ, Europei] ([Le colloque italo-roumain d'historiographie; Le
geopolitică in Europa Centrală şi de Sud-Est (1945-1998)" (Le Conference i~ Budapest on Romanian-Hungarian Relations. 1998, 1, p. 354-359. Seminaire international "Bucovioe du cote du dialogue"; La
colloque scientifique "Histoire el geopolitique dans 1'Europe RRH, 1998, 1-2, p. 134-135. 323. ••• Simpozionul "Artă şi cultură medievală. Commission mixte rournaino-hongroise: Religion el societe au
Centrale et da Sad-Est"). RlM, 1998, nr. 5, p. 63-64. 310. POfteanu, Aleundru. 25 de ani de la înfiinţarea Mitropolitul Petru Movilă", Suceava 1996; Simpozionul sud-est de l'Europe]). AIIX, 1996, 33, p. 498-504, 509-511.
292. Maliţa, Liviu. Sensurile unei polemici. ~I Comisiei mixte de istorie româno-ungarn (25 ans de la internaţional "Evreii În istoria României", Bucureşti, 1996; 335. Zugravu, Nelu. Viaţa ştiinţifică a Facultăţii de
"Primului congres al Artelor din România - 1921" (Les sens fondatioo de la Commission mixte d'histoire roumaioo- Din nou despre Decebal; Călătorie de documentare în Ungaria Istorie (1991-1992) (La vie scientifique de la Faculte
d'une polemique. Le Congres des Arts de Roumanie). Allera, hongroise). Academica, 1996,6, nr. 3, p. 31. (Le symposion "Art et culture medievale. Le Metropolite Petru d'Histoire).AŞUIisl.. 1993,39, p.191-196.
1996,2, ar. 3, p. 85-101. 311. ••• Raportul comisiei de evaluare a activită\ii Movilă", Suceava, 1996; Le symposion international "Les 336. • •• 1917 pe frontul de est (1917 sur le front de
293. Mirgbitan, Liviu. AI VII-lea Congres Internaţional Institutului de istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în luifs dans l'tUstoire de la Roumanie", Bucarest, 1996; De l'Est). Coordonatori: Valeriu Florin Dobrinescu, Horia
de Tracologie (Le VIf Congres International de Thracologie). perioada 1991-1996 (Le Rapport de la CmmDÎssion nouveau sur Decebal; Voyage de documentation en Hongrie). Dumitrescu. Focşani, Ed. Vrantop, 1997,304 p.
Ziridava, 1996, 19-20, p. 489-493. d'evolution de I'activite de l1nstitut d'tUstoire de I'Academie lU, 1996,7, nr. 11-12, p. 935-939.
294. Miu, Fioica. Cronica cercetărilor arheologice des Sciences de la Moldavie entre 199H996). Rl, 1997,8, nr.
Bucureşti (1990-1996) (La chronique des recherches 3-4, p. 277-282.
archeologiques). BMIM, 1997, 12, p. 349-356. 312. Rădulescu, Adrian. Momente ale colaborării între
2. REFLECTAREA ISTORIEI ROMÂNIEI ÎN ISTORIOGRAFIA UNIVERSALĂ.
295. Mocmu, Constantin. Al XIV-lea simpozion Institutul de Arheologie al Academiei Române şi Muzeul de ROMÂNII ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL
naţional de istorie şi retrologie agrară din România (Le XIV" Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa - evocări la
Symposion national d'histoire et de retrologie agraire de aniversarea a 160 de ani de activitate a instituţiei bucureştene 337. • •• Americans and Queen Marie of Romania A Oxford, Portland, The Center for Romanian Studies, 1998,284
Roumanie). Rl, 1995,6, nr. 7-8, p. 715-721. şi a 80 de ani de investigări la Histria (Moments de la
Selection of DocUDlCDts. Edited by Diana Folescu. Iaşi, p.
10 Il
338. Barba, Gheorgbe. Basarabia văzută la 1848 de 1. S. Bildes in der Bukovir.a an der Wende vom 18. wm 19. 312- Daniliuc, Dintitri, Tkaciuc, Oxana. Istoria 391. Guida, Fraocesco. Un libro "italiano" sui Paesi
Aksakov (La Bessarabie vue il 1848 par I. S. Aksakov). Jahrhundert. in: Die Rumiinien und Europa vom Mittelalter Maramureşului 1n istoriografia din Transcarpalia secolului al i ;rOlTleai aIIa fine des Settecento. In: Italia e Romania Due
Romanoslavica, 1994, 32, p. 189-212. bis zor Gegenwart, Wien, Koln, Weimar, 1997, p. 88-105. XIX-lea (L'histoire de Maramureş dans I'hisloriographie de \j' popoli e due storie a confronlo (sece. XIV-XVill), Firenze,
339. BărbuţJi, Nicolae. Le mouvement memorandiste et 356. Chifu, lulian. Calea dreaptă. Pledoarie pentru o Traru;carpatia au XIX' siecle). In: Relatii româna-ucrainene. 1998, p. 345-365.
I'opinion belge. Trans. R, 1994,3, nr. 4, p. 29-44. doctrină a adevărului (La bonne voie. Plaidoyer pour une Istorie şi conlClllporaneitate, Şatu Mare, 1999, p. 503-51 2. 392. Heilmann, KIaus. Imaginea românilor în spatiul
340. BelJingeri, Giampiero. Carte veneziane sulle terre doctrine de la verile). Iaşi, Ed. Glasul Bucovinei, 1996,235 p. 373. Dejica, Valeria. In căutarea lui Dracula (A la lingvistic german. 1775-1918. Un studiu imagologic (L'image
rornene e sui Cantemir (le romanită ineludibili). In: IIalia e 357. Chihaia, Pavel. Ţara Românească între Bizant şi recherchede Dracula). TribwUl, 1996,8, nr. 5·6, p. 8-9. des Roumains dans I'espace linguislique allemand). Bucureşti,
Romania. Due popoli e duc storie a confronto (secc. XIV- Occident. Studii (La Valachie enlre Byzance et Occident. 374. Denize, Eugen. Spanioli citind despre Decebal, Ed. Univers, 1995,376 p.
XVIII), Firenze, 1998, p. 3-31. Etudes), laşi, Institutul European, 1995,264 p. Iancu, Ţepeş, Ştefan şi Mihai (Roumains dans la culture 393. ••• Interferenţe istorice şi culturale româno-

J
341. Berindei, Dan. Convergences historiographiques 358. Chiriac, Costel. Certaines observations concemant espagnOle). Ml, 1996, 30, nr. 1, p. 28-31. europene (Interferences historiques el cultureUes roumaino-
franco-roumaines. MSŞIA, 1993, 18, p. 13-17. les informations historico-litteraires byzantines a I'egard de la , 375. Denize, Eugen. Veneţia, Ţările Române şi europeennes). Coordonator Grigore Ploeşteanu. Tărgu Mureş,
342. Berindei, Dan. Core/ari şi convergenţe ale istoriei region du Bas-Danube pendant les Ve-Xe siecJes. CI, 1998, , . expansiunea otomană la începutul secolului al XVI-lea (1504- Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane,
nationale cu istoria universală (Con!lations el convergences de 17, nr. 1, p. 185-226. 1529) (Venise, Les Pays Roumains el l'expansion ooomane au 1996, I32 p.
l'h.istoire nationale avec I'histoire universelle). MSŞIA, 1996, 359. Ciobanu, Veniamin. Carol al XII-lea şi, românii dCbutdu XVIe siecle). CI, 1997. 16, p. 243-258. . 394. *Iondoaia, Florea. Das Bild Europas in den
21, p. 7-10. (Charles XII el les Roumains). Bucureşti, Ed. Domus, 1999, 376. *u Die Ru:manen und Europa vom Mittclalter bis rumănischen FUrstentiimem (1800-1830). In: Die Rumănen
343. Berindei, Dan. România şi Europa în perioadele 319 p. zur Gegenwart. (Hg.) HaraJd Heppner. Wien-Koln-Weiroar, und Europa vom MitteIalter bis zor Gegenwart, Wien, Koln,
premodemă şi mdoemă (La Roumanie et l'Europe pendant les 360. 'Ciobanu, Veniamin. Die Europa. Rezeption in den Bohlau Verlag, 1997. Weimar, 1997, p. 106-130.
periodes premodeme et moderne). Bucureşti, Ed. rumănischen FUrstentilmen des 18. lahrhunderts, In: Die 377. *Docea, Vasile. C. A. Kuch şi cartea sa despre 395. Isar, Nicolae. Istoria modernă a românilor.
Enciclopedică, 1997,455 p. Rumiinen und Europa vom Mittelaller bis Zur Gegenwart, români (e. A. Kuch et san livre sur les Roumains). DI., 1993, Imaginea societăţii româneşti în Franta (1774-1848) (L'histoire
344. Berindei, Dan. Terre el histoire des Roumains dans Wien, Koln, Weimar, 1997, p. 62-87. 4, nr. 1, p. 61-62. moderne des Roumains. L'image de la sociere roumaine en
la conscience fran~se. MSşIA, 1995, 20, p. 83-86; 361. *Ciobanu, Veniamio. Românii în politica est- 378. *Docea, Vasile. Das "europăische" Modell und die France). Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 1992, 192 p.
Academica, 1995,6, nr. 1, p. 7, 8. central europeană 1648-17 II (Les Roumains dans la politique konstitutionelle Monarchie in Rumanien. In: Die Rumiinen 396. Isar, Nicolae. La propagande roumanophile de Felix
345. Bogdea, Daniel. România la expozi~ile est-centrale europc!eone). Iaşi , Ed. Institutului European, 1997, und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien, KoIn, Colson et ses echos dans la correspondance diplomatique
intem$onale din perioada interbelică (La Roumanie aux 191 p. Weimar, 1997, p. 185-214. etrangere. Contributions documentaire. AUB isi., 1996, 44, p.
expositions intemationales de I'entre-deux-guerres). Tyrageţia, 362. Ciobanu, Veniamin. Statutul juridic al Principalelor 379. Dogaro, Mircea. D'Esculeu â AIba Iulia. Un pl-63.
MNIM. Chişinău, 1998,6-7, p. 273-279. Române în viziune europeană (sec. al XVIII-lea) (Le Statut miUenaire d'histoire roumaine dans les chroniques el les \ /397. 00* Italia e Romania Due popoli e due storie a

346. Born-K3lmân, BeIa.. DlUz.i6kergeles vagy juridique des Principautes Roumaines en vision europeenne). travaux historiques hongrois-al1emands. Bucarest, Amco 'vI confronto (sece. XIV -XVIII). A cura di Sante Graciotti.
ismelleskenyszer ? Român magyar nemzetpolitikai laşi, Ed. Unviersităţii "AI. J. Cuza", 1999,304 p. Press, 1995,174 p. Firenze, Lea S. Olschlci, 1998, 365 p.
e/gondolăsok .es megegyezesi kiserIetek a XIX. sz.âzadban. 363. Ciocâltan, Virgil. Observations concemant les 380. °Domon, George. En Roumanie. Quelques vers. 398. Ivanciuc, Florenţa . Mărturii privind fările române.
Tanu1mânyok (Elude sur les visions el les tentatives de Roumains dans la Cl1ronique du Notaire AIlonyme du roi bela - _ .. - -"EQitie şi studiu introductiv de G:',eurgh~ I. I'Iorcscu. l:::şi , Ed. P..::fl:c:::i:"c Îr. .;r~yur:. t;n:·.;:rs:l~ d!c secQ!ele XVI~XV1!I
collaboration politique roumaino-hongroise au XIX' siecle)_ Trans. R, 1996,5, nr. 2, p. 3-14. Cronica, 1996, 66 p. (Temoigoages sur les pays roumaines dans la gravure
Bucureşti, Kriterion, 1995, 234 p. 364. Cioriinescu, George. Românii şi ideea federalistă 38\. Dutu, Alexandru. Marginal Remarlc.s ta Peter universelle aux XVI-XVIIf siecles). RM, 1996, 33, nr. 1, p.
347. Brezeanu, Stelian. "Romans" and "Blachi" with (Les Roumains et I'ide. fecleraJisle). Editie de Georgeta HaslingeI's article: Die "Revue des Etudes Sud-Est 51-55.
"Anonymous". Trans. R, 1996,5, nr. 2, p. 13-43. Penelea-Filitti. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1996, 181 p. Earopeenne:s' als Spiegel der Tendenzen in der rumaruschen 399. Kostic, Djordje S. Dos Bild der Donaustădte in der
348. *.* Bucovina in dezbaterea lumii contemporane (La 365. *CiupeaIă, Alin . "O operă eminamente naţională, în W1SSCnschaft (1974-1989). RRH, 1997,35, nr. 1-2, p. 157-/60. deutschen Lite",tur. In: Kulturraum mitllere und untere
Bucovine dans le dehat du monde contemporain). Note de interesul tării". Participarea României la Expozitia Universală 382. Ekrem, Mehmet Ali. Romen kaynak ve eserlerinde Donau: Traditionen und Perspelctiven des Zusarnmenlebens,
Constantin Şerban, Mihai Lazăr, Florin Pintileseu, Mihai de la Viena în 1873 ("Une oeuvre emÎnement nationale a Twt tarihi (Des relations IQumano-ottomanes en cours de Reşita, 1995, p. 259-266.
Iacobescu. CCS, 19%,2, p. 527-563. I'avantage du pays". La participation de la Roumanie a i'histoire). Ankara, Turk Tarih Kurumu Basimevi, 1993,227 p. 40i). Llzărescu, Dan A. Imaginea poporului român în
349. Bulgăr, Gh. Un prielen al culturii române: Alain I'Exposition Universelle de Vienne en 1873). Erasmus, 1997, 383. Enescu, Radu. Hispanitate şi românitate (Les conştiinta europeană. VoI. 1II. 1821 (L'image du peuple
GuiIIermou (Un ami de la culture roumaine: AIain nr. 7, p. 34-41. similitudes enlre le caractere specifiquement national roumain roumain dans la conscience europeenne). Oradea, Ed. Cogito,
Guillerrnou). U, 1994,2, p. 100-109. 366. 'CiupeaIă, Alin. Un pas spre Europa Românii la etespagnol). Sargeţia, 1992-1994,25, p. 227-233. 1995,235 p.
350. *Buruiană, Ovidiu. România in fata unui aii Israel Expozitia Unviersală din anul 1889 de la Paris (Un nouveau 384. **. Europa Germania România (Europe. 401. Lechinţ,an, Vasile. Orban Balâzs despre români, În
(La Roumanie face â un autre Israel). Bucu~i, Ed. Deceneu, pas vers I'Europe. Les Roumains ii l'Exposition Universelle de Deutschland. Rumănien). Bucureşti, Ed. Vremea, 1997,224 p. lucrarea A Szekelyfold leirâsa. . . (Ornan Balâzs sur les
1998,128 p. Paris en 1889). Erasmus, 1997, nr. 8, p. 34-42. 385. *FJorescn, Gheorghe L "Europas" als Thema im Roumains dans l'ouvrage "La description de la Terre des
351. Buzatu, Gheorghe. Românii în arhivele 367. Cojocaru, Mihaela. Meditatiile Printesei Aurelie I1I.Oli!nischen Parlamenl (1918-1938). In: Die Rumiinen und sicules"). Anguslia, 1997,2, p. 331-350.
Kremlinului (Les Roumains dans les archives du Kremlin). Ghica despre români (Les meditations de la Princesse Aurelie Europa vom Mittelalter bis zor Gegenwart, Wien, Koln, 402_ Lung, Ecaterina. Les Romains dans la vision du
Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 19%. 395 p. Ghica sur les Roumains). Steallll, 1998,49, nr. 7-8, p. 64-68. Weimar, 1997, p. 232-252. monde barbare. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu,
352. Campus, EIiza. Raymond Poincare (1860-1934)_ 368. 0.* Convergente Brazilia - România in căutarea 386. °FJorescn, Gheorghe L Prezente româneşti in Bucureşti, )996, p. 89-%.
Un om in istoria lumii. Din istoria relaţiilor româno-franceze unei romanilăţi fertile (Convergences Bresil - Roumanie. A la America. Cronica, 1998,33, nr. Il, p. 2, 4. 403. Maliţa, Mircea. Căpitanullohn Smith in România .
(Un homme dans l'historie du mande. De l'hisloire des rceherche d'une romanite fertile). Bucureşti, Ed. AII, 1998,221 387. *FJoresco, Gheorghe I. România lui Keith Hitchins . (Le capitain Iohn Smith en Roumanie...). RRA, 1998, 1, p.
relations roumaino-fran,.,uses). Bucureşti, Ed. Universitătii p. (La Roamanie de Keith Hitchins). C. U/., 1997, 130, nr. 1, p. 16-23.
Bucureşti,' I998, 127 p. 369. Cordoş, Gheorghe. Psihologia socială a denigrării 20. 404. Marx, Karl. Însemnari despre români. Manuscrise
353. Cândea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare. şi percep~a denaturata a României în Occident (La 388. *Georgescu, Titu. România în istoria Europei (La inedile (Notes sur les Roumains. Manuscrits inedits). Iaşi, Ed.
VoL il. India, Olanda. Suplimenl Albania - Grecia psychologie sociale du denigremenl et la perception denaturec Roumanie dans I'histoire de I'Europe). S. 1., Ed. Holldine Moldova, 1995, 144 p.
(Temoignages roumains d'au - dela des frontieres. L1nde, La de la Roum;lnie en I'Occident). TribuT/il, 1995,7, nr. 30-31, p. Repotter, 1997,314 p. 405. *Mărieş, Slela. Das westliche Europa aus der Sicht
HoUande. Supplc!meot l'A1banie - la Grece). Bucureşti, Ed. 11-12. 389. Georgescu, Titu. Unitatea na~onală a românilor în rurnănischer Reisender (erste Hălfte des 19. lahrbunderts). In:
Enciclopedică, 1998,413 p; B. Buc., 1998, 1, nr. 2, p. 9:10; 370. Craia, Sultana. Francofonie şi francofiliila români 3CrieriIe cărturarilor şi oamenilor politici străini (1848-1918) Die Rumănen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart,
nr. 3, p. 11-13; nr. 4, p. 10-12. (Francofonie et francophilie chez les Roumains). Bucureşti, (J..'nni!e nationale des Roumains dans le:s ouvrages des erudits Wien, Koln, Weimar, 1997, p. 143-164.
354. Cândea, Vrrgil. Un episod uitat din procesul de Ed. Demiurg, 1995, 152 p_ el hoJDOJes politiques etrangers). AUSH, 1998, nr. 1, p. 71 -81. 406. Meurs, WlIhelmus Petrus van. Chestiunea
creştinare a Americii (Les Pays Roumains et la christianisation 371. ••• Cum vedea N. S. Hruşciov România 390. Godea, Nicolae. Note de lectură' [W. E. Brown, The Basarabiei in istoriografia comunistă (La question de la
de I'Alaska). MI, 1997,31, nr. 1, p_ 15-16. (Khrouchtchev sur la Roumarue). Adaptare de Florentina Oriental Auxiliai= of the Roman Imperial Army] (Notes de Bessarabie dans I'historiographie communiste). Chişinău, Ed.
355. *Ceauşu, Mihai-Ştefao . Der Wandel des Europa - Dolghin. MI, 1997, 31, nr. 1, p. 27-30; nr. 2, p_ 28-31. Iecture). EN, 1995,5, p. P;]-92. Arc, 1996,525 p.

12 13
407. Mihăilescu, Ştefania. Liberalism and nationalism: 424. Prodan, Dan. Studiile lui Franz Babinger Roumains. Considerations historiques). Steaua, 1997, 48, DT. 444. *Vitcu, Dumitru. "Europa" aus der Sicht der
Belesics Gusztav's opinion on Transylvania. RESEE, 1994, 32, referitoare la istoria Românilor şi a relaţiilor româno-otomane 4-6, p. 52-54. rumanischen 1848er . Generation. In: Die Rumanen und
nr. 3-4, p. 241-247. in Evul Mediu (sec. X1V-XVm (Les etudes de Franz Babinger 441. 'Ungureanu, Mihai-Răzvan. "Europa" und die Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien. Koln,
408. Miskolczy, Ambrus. A "român jelenseg" franci a sur l'histoire des Roumains et les relations roumaino- Ehemoral in der rumănischen Gesellschafi (erste Halfie des 19 Weimar, 1997. p. 165-184.
szemmel, avagy Catherine Durandin "tril6giâja" ("Le ottomanes au Moyen Age). Hierasus. 1996, 10, p. 119-170. Jjlhrhunderts). In: Die Rumănen und Europa vom Mittelalter 445. Vitcu, Dumitru, Bădărău, Gabriel. Ştiri despre
phenomime roumain" dans la vision fran~aise ou "Ia trilogie" 425. .,* Revenirea În Europa Idei şi controverse urc;egenwart, Wien , Koln, Weimar, 1997, p. 131-142. români in America colonială (Nouvelles sur les Roumains de
de Cathen ne Durandin). EM, 1999,61, nr. 1-2, p. 31-43.
409. Muntean, V. V. Despre români În izvoarele
bizantine (Les Roumains dans des sources byzantines). RI,
1996,7, nr. 9-10, p. 772-774.
româneşti (1900-1995 (Le retour dans l'Europe. Idees et
controverses roumaines). Antologie şi prefaţă de Adrian
Marino. Craiova, Ed. Aius, 1996,451 p.
426. ..* Risorgimento. Italia e Romania 1859-1879:
J _ 442. Valmarin, Luisa. Ritratti rumeni neIla storiografia
italiana rinascimentale. In: Italia e Romania. Due popoli e due
storie a confronto (secc. XIV-XVIII), Firenze, 1998, p. 141·
158.
l'Amerique coloniale). In: Itinerarii istoriografice, laşi, 1996,
p.343-352.
446. Wertsmao, Vladimir F. The Necessity of a
Comprehensive Reference Work on Romanians in ilie Unitea
410. Murgescu, Bogdan. Istorie românească, istorie , \. esperienze a confronto. A cura di Giulia Lami. Con un 443. Vese, Vasile. "Problema românească", problemă States and Canada Trans. R, 1995.4. nr. 2, p. 143-149.
unviersaIă (600-1800) (Histoire roumaine, histoire t intervento di Giovani Spandolini. Introduzione di Bianca europeană la mijlocul secolului al XIX-lea ("Le probleme 447. 'Zub, Alexandru. Un românist american (Un
universelle). Bucureşti, Ed. Erasmus, 1994, 150 p; Ed. Teora, t; Cavalloti Valota. Bucureşti, Ed. Anima, 1992, 334 p; Milano, roumain", probleme europeen au milieu du XIXe siecle). In: roum.niste americain). In: Kellogg Frederick. Scrieri istorice
1999,214 p. CIRSS. D. Prodan - Puterea modelului., Cluj-Napoca, 1995. p. 165- româneşti, laşi, 1996, p. 5-11.
411. *Nastasă, Lucian. Das Europa - Bild bei den 427. *Roman, VioreI. Imperiul, evreii şi românii 172.
Klausenburger Memoirenschreibem des 17. Jabrhunderts. In: (L'empire, les Juifs et les Roumains). Timişoara, Ed. Helicon,
Oie Rumănen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 1994, 280 p. .
Wien, KOIn, Weimar, 1997, p. 47-61. 428. .** România şi civilizaţia occidentală. Romania and 3. VIAŢA, ACTIVITATEA ŞI CONCEPŢIILE UNOR ISTORICI DIN ROMÂNIA
4 I 2. 'Nastasă, Lucian. Das Europa - Bild der im Westem Civilisation. Edited by Kurt W. Treptow. Iaşi, 1997,
Ausland studierenden rumănischen Jugend (1860-1918). In: 478 p; The Center for Romanian Studies; The Foundation for 448. Agrigoroaiei, Ion. Prelegeri cu profunde semnificaţii în opera istoricilor Alexandru D. Xenopol şi Nicolae Iorga (La
Die Rumănen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Romanian Culture and Studies. istorice (Conferences it profoodes signific.tions historiques). revolution de 1848 des Pays Roumains dans l'oeuvre des
Wien, Kiiln, Weimar, 1997, p. 215-231. 429. Sommer Pimensis, Johannes Gratianus Antonius CCS, 1995. 1, p. 133-145. historiens A. D. Xenopol et Nicolae Iorga). Argessis. 1995,7.
413. Năsturel, Petre Ş. L'affabulation de Martin Bielski Maria. Viaţa lui Despot Vodă. Istoriografia Renaşterii despre 449. • •• Arhivişti c1ujeni 1920-1995 (fişe micro-biografice) p. 101-106.
sur l'origine des Valaques. RER, 1993, 17-18, p. 299-301. români (La vie de Despot Vodă. L'historiographie de la (Archivistes de Cluj 1920-1995 (dossiers micro-biologiques). 461. Spinei, Victor. Reprezentanţi de seamă ai
414. 'Onişoru, Gheorgbe. Vom kalten Krieg zur Renaissance sur les Roumains). Introducere, schiţe biografice, In: Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la infiinţarea istoriografiei şi filologiei româneşti şi mondiale (Representants
friedlichen Koexistenz: Die Entwicklung des Westeuropa - text latin, traducere, note, comentarii. indice de Traian Arhivelor Statului Ouj, Cluj-N.poca, 1995, p. 327-347. ilIustres de I'historiographie et de la philologie roumaines et
Bildes in Rumănien (1944-1989). In: Die Rumănen und Diaconescu. Iaşi, Institutul European, 1998, 232 p. 450. Berindei, Dan. [Aniversări). Alexandru Elian, Mircea mondiales). Brăila, Ed. Istros, 1996,415 p.
Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien, KăIn, 430. SpieImann-Sebestyen, Mihăly. Unirea cu Roma în Petrescu-Dâmboviţa, Pompiliu Teodor. MSşIA, 1995, 20, p. 462. Teodor, Pompillu. La Începuturile istoriografiei
,Weimar, 1997, p. 253-272. istoriografia maghiară (L'Union avec Rome dans 191-195. româneşti: preiluminismul german şi reflexele sale
:415. Păun, Silvia. iriemită(i europene ineriile. lUliia - j-ili::iloriug.raphie ilungJoisc). Alu:J'()', 1996.2, B.i'. 4, p. 185-198. 451. BriUJceanu, Lirlia. Nicolae TiLUbw ~i -,iasii" Piirvau i:)lO[iog.raI.i~c la DilliÎl.ric Camtmir, Johallu Fil::;ut..:h ~j Kuk,sGjl
\) România în preistorie, etnos, arhitectură (Identites 431. Stahl, Panl H. Psihologia şi arta românilor [Despre despre Basarabia (Nicolae Titulescu et Vasile Pârvan sur la Sâmuel (Les commencements de I'historiographie roumaine: le
europeennes inectites. L'Italie - La Roumanie en prehlstoire, lucrarea lui D. Dunham] (La psychologie et l'art des Bessarabie). AR, 1996,2, DT. 1, p. 184-189. preilluminism allemand et ses reflexes historiographiques a D.
ethnos, architecture). Bucureşti, Ed. tehnică, 1996, 200 p. Roumains). RRA, 1999,2, p. 17-21. 452. Dumitraşcu, Sever. Historia arcana [Istoricii N. Cantemir, J. Filstich et .Kăleseri Sămuel). In: Interferenţe
416. Piccillo, Giuseppe. Su alcuni aspetti controversi 432. Stancin, Ion. În umbra Europei (A l'ombre de Bânescu, H. Mihăescu, V. Grecu). erc, 1994,5, nr. 3-4, p. 6. istorice şi culturale româno-europene, Tărgu Mureş, 1996, p.
delia "Storia delle moderne rivoluzioni delia Valachia" di I'Europe). Bucureşti, Ed. Silex, 1996,288 p. 453. Dumitraşcu, Sever. Unirea În gândirea istoricilor: 43-48.
Anton Maria Del Chiaro. In: Italia e Romania Due popoli e 433. *** Studii istorice româno-ungare (Etudes Ioan Lupaş, Ion 1. Nistor, Silviu Dragomir şi Gheorghe 1. 463. *Zub, Alexandru. I. D. Ştefănescu şi N. Iorga:
due storie a confronto (sece. XIV-XVIII), Firenze, 1998, p. historiques roumaino-hongroises). Volum editat de Lucian Brătianu (L'Union dans la pensee des historiens: Ioan Lupaş, consideraţii de metodă (1. D. Ştefănescu el N. Iorga:
193-203. Nastasă, cu o prefaţă de Alexandru Zub. Iaşi, Fundatia Jon 1. Nistor, Silviu Dragomir et Gheorghe 1. Brătianu). Crisia. considerations de methode). In: 1. D. Ştefânescu (1886-1981),
t.. . .....i 417. Pippidi, Andrei. I Paesi Romeni e Veneţia. Nouve Academică" A. D. Xenopol", 1999, 400 p. 1992, 22, p. 265-272. laşi, 1997, p. 123-128.
testimonianze.Annuario, 1999. p. 23-50. 434. Şimanschi, Leon, Agache, Dumitru. Oie 454. GIiick, Eugen. Contribuţii cu privire la biografia lui
418. Pippidi, Andrei. Românii În memoriile lui N. K. Rumânien und Europa: Vorspiel im ausgehenden Mittelalter. Samuil Micu-Clain şi Petru Maior (Contributions A la ADAMEŞTEANU, DINU (n. 1913)
Giees (Les Roumains dans les memoires de N. K. Giees). AO, In: Die Rumănen uod Europa vom Mitte\alter bis zur biographie de Samuil Micu-Clain et Petru Maior). SC - Salu \ ,
1996,11, p. 67-83. Gegenwart, Wien, Kiiln, Weimar, 1997. p. 21-46. Mare, 1996.13, p. 119-140; Lumina, 1996. p. 8-13. V
464. Ardevao, Radu. Arheologul Dinu Adameşteanu .
419. Platon, Alexaodru- Florin. Istoria română şi 435. Şora, Gheorghe. R. W. Seton-Watson şi Românii 455. Harea, Vasile. Influenţa lui Dimitrie Cantemir asupra Steaua, 1997.48, DT. 4-6, p. 65.
fenomenul naţional. Contribuţii americane (L'histoire (R. W. Seton-Watson et les Roumains). Ziridava, 1998,21, p. creaţiei lui Antioh Cantemir (L'influence de Dimitrie Cantemir '. /465. Baroea, Alexandru. Dinu Adameşteanu it son 80e
roumaine et le phenomene national. Contributions 453-458. sur la creation d'Antioh Cantemir). In: Un veac de aur în v .anniversaire. Dacia, 1993,37, p. 331-333.
americaines). Xerwpoliana, 1997,5, nr. 1-4, p. 237-242. 436. *Ştefănescu, Ştefan. Contribuţii româneşti la Moldova (1643-1743), Chişinău - Bucureşt~ 1996, p. 152-173. IJ'466. Baroea, Alexandru. Un mare arheolog italian de
420. Pleşa, Ioan. Aprecieri asupra Răscoalei iobagi lor civilizaţia europeană (Contributions roumaines it la civilisation 456. Iorga, Nicolae, Onciul, Dimitrie, Giurescn, \ origine română. Dinu Adarneşteanu (L'archfulogue Dinu
din Transilvania conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan, din anul europeenne). Limba română, [Chişinău], 1997,6, p. 162-165. Constantin C., Panaitescu, Emil. Pagini inedite (pages Adameşteanu). Mi, 1995, 29, nr. 3, p. 37-40.
1784, în Istoria Universală a lui Abbas Mil/ot (Considerations 437. *Ştefănescu, Ştefan. Românii şi conştiinţa inedites). MI, 1997, 31, nr. 4, p. 3-7. 467. *.* Omaggio a Dinu Adameşteanu. A cura di Marius
sur la Revolte des serfs de Transylvartie conduits par Rorea, europeană în secolul al XVI-lea (Les Roumains el la 457. Korolevski, SvetIana. Motive comune În opera lui Porumb. Cluj-Napoca, 1996, 287 p.
Cloşca el C!"işan, de I'an 1784, dans L'Historie Universelle conscience europeenne au XVI" siecle). G Buc., 1995,2, nr. 6, Miron Costin şi a lui Constantin Cantacu.zino (Motifs
d'Abbas MiIlot).AR, 1995, 1, nr. 2, p. 164-165. p. 3-11; MSŞlA, 1995, 20, p. 73-81. communs dans I'oeuvre de Miron Costin et Constantin ADĂNILOAIE, NICHITA (o. 1927)
421. Popa, Mircea. Din lucrările nepublicate ale lui 438. Theodorescu, Răzvan. Regards fran~ sur Cantacuzino). In: Un veac de aur în Moldova (1643-1743),
Andrei Veress (Que\ques emts inedits de Andrei Veress). I'ancienne civilisation des Roumains. Academica, 1995, 6, DT. Chişinău - Bucureşti, 1996, p. 113-126. 468. Iacobescu, Mihai. Istoricul Nichita Aej,Wiloaie. CCS,
AMN, 1994,31, DT. 2,p. 335-345. 1, p.6. 458. Pecican, Ovidiu. Doi fraţi: Nicolae Bălcescu şi 1997-1998,3-4, p. 403-417.
422. Popa, Mircea. K1aus Reitmann şi imaginea 439. Turcuş, Şerban. Însemnări pe marginea unei Bogdan Petriceicu Haşdeu (Deux freres: Nicolae Bălcescu et
românilor în Germania (Klaus Heitmaim el l'image des expoziţii şi a catalogului of! Monumenta Romaniae Vaticana Bogdan Petriceicu Haşdeu). CDP, 1994, 1, or. 2, p. 113-121. AL-GEORGE, SERGru (1922-1981)
Roumains en Allemagne). TribUllll, 1996,8, DT. 5-6, p. 7. (Notes sur une exposition et sur son catalogue: Monumenta 459. Platon, Alexandru Florin. C. I. Brătianu et F.
423. 'Popescn, Alexandru. Rumănien im Spiegel der Romaniae Vaticana).AMN, 1996,33, nr. 2, p. 461-466. Braudel, "La Mer Noire et "La Meditetranee": parallelismes et 469. Dorondel, Ştefan. Un orientalist român: Sergiu AI-
Weltgeschichte. Das rumănische Vo\k. Ein RătseI und ein 440. Turcuş, Veronica, Turcuş, Şerban. Sfântul Scaun convergeoces. RER, 1993, 17-18, p. 73-82. George (Un orientalist le roumain: Sergiu AI-George). BCşS,
Wunder der Geschlchte ? MUnchen, 1995,48 p. şi românii. Consideraţii istorice (Le Sainl Siege et les 460. Popa, Petre. Revoluţia de la 1848 din Ţările Române 1995, 1, p. 237-241.
14 15

1
ANDRIEŞESCU, IOAN (1888-1944) 1993, 18, p. 25-30. BĂNESCU, NICOLAE (187&-1971) BÂRZU, LIGIA (D. 1930)
481. Lascu, Viorica. George Bariţiu, elev al Blajului (G.
470. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Ioan Andrieşescu, Baril, eleve de Blaj). Tribuna, 1994,6, nr. 41, p. 5. 496. Bănescu, N. Măsura lucrurilor (Eloge il I'Academie 513. **. Bibliografia Ligiei Bânu (La bibliographie de
ctitor al arheologiei preistorice româneşti (1. Andrieşescu - 482. Mureşanu, CarniI. George Barit: o incercare de Roumaine). Prezentare de Virgil Cândea. MI, 1996, 30, ne. 9, Ligia Bărzu). In: Timpul istoriei . I. In honorem emeritae
fondateur de I'archeologie prehistorique roumaine). MSŞlA, portret psihologi" (G. Bariţ: un essai de portrait p.45-47. Ligiae Bărzu, Bucureşti, 1997, p. 6-9.
1994,19, p. 33-43. psychologique). MSşIA, 1993, 18, p. 31-36. 514. **. Timpul istoriei. 1. Memorie şi patrimoniu. In
483 . Ne.m!u, Gelu. Primul proces politic de presă intentat BĂRNUŢIU, SIMION (1808-1864) honorem emeritae Ligia Bânu (Le temps de I'histoire.
ANDRONIC, ALEXANDRU (1915-1995) lui George Bariţ (1877-1879) (Le premier proces politique de Memoire et patrimoine). Volum îngrijit de Miron Ciho, Vlad
presse intente 11 G. Barit). In: Studii Istorice. Omagiu 497. Bilţiu, Pamli!. Simion Bărnuţiu şi preocupările sale Nistor, Daniela Zaharia Bucureşti, Universitatea Bucureşti -
471. Spinei, Victor. Alexandru Andronic. AM, 1995, 18, p. profesorului Camil Mureşanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 369-386. umanistice (Simion Bămuţiu et ses preoccupations Facultatea de Istorie, Centrul de Istorie Comparată a Societăţii
369-376. 484. Onu, Eugen. G. Bariţiu - traducător de teatru (G. humanistiques). AMP, 1998,22, p. 297-299. Antice, [1997], 454 p.
Bariţiu - traducteur de theatre). AleS, 1995,2, p. 181-190. 498. Burlacu, Emil. Simion Bărnuţiu şi conceptia sa despre
ANGELESCU, CONSTANTIN C. (IL 1905) 485. Pascu, Ştefan. Bari! "homo universalis". MSŞIA, 1993, limba naţională (S. Bămuţiu et sa conception sur la langue 8ELDlCEANU, NICOARĂ (1920-1994)
18, p. 19·23. nationale). AMP, 1998,22, p. JOI-305.
472. Vitcu, Dumitru. Profesorul Constantin C. Angelescu 486. Radu, Măriuca. Contributia lui Gheorghe Bariţ la 499. Burlacu, Ioana. Concepţia pedagogică a lui Simion 515. Popescu, Anca. Nicoară Beldiceanu. RI, 1995,6, nr.
la 90 de ani (Le Professeur Constantin C. Angelescu il I'Age intemeierea şi dezvoltarea "Asoeiaţiunii transilvane pentru Bamuţiu (La conception pedagogique de S. Bărnuţiu). AMP, 5-6, p. 60 1-602.
de 90 ans).AIIX, 1995,32, p. 643-650. literatura română şi cultura poporului român" - reflectată în 1998,22, p. 307-311.
paginile presei braşovene (La contribution de G. Bari! a la 500. Chindriş, (oan. Simion Bărnuţiu. Suveranitate BENDA, KA.LMAN (1913-1994)
ANTONESCU, TEOHARI (1867-1910) fondation el au developpement de "L' Association transylvaine naţională şi integrare europeană. O culegere de texte
pour la litterature roumaine et la culture du peuple roumain" ' (Souverainete nationale et integration europeennes. Une 516. Csetri, Elek. Benda Krumân. EM, 1994,56, nr. 3-4, p.
473. Mureşan, CarniI. Date din arhiva personală a refletee dans les pages de la presse de Braşov). eumidava, hermeneutique de textes). Cluj-Napoca, 1999,400 p. 91-92.
arheologului Teohari Antonescu (Donnees des archives 1996,20, p. 193-199. 501. Coloşenco, Mircea. Simion Bărnuţiu, figură solitară şi
personneUes de I'archeologue Teohari Antonescu). MSşIA, 487. Rusu, Dorina N. Bariţ şi Academia Română (Bariţ et controversată (Documente inedite. Bibliografie) (S. Bărnuţiu, BENKO, SAMU (n. 1928)
1996,21, p. 49-55. l'Academie Roumaine). MSşIA, 1993, 18, p. 49-56. figure solitaire el controversee. Documenls in&l.ilS.
474. Mureşanu, Carnii. Din corespondenta arheologului 488. Tălar, Octavian. George Bariţiu - un pedagog de Bibliographie). ŞN, 1994,4, nr. 4, p. 51-58. 517. BeDko, Samu. Ujrak.ezdeseL Tanulmânyok,
Teohari Antonescu: date cu privire la cercetările şi publicaţiile seamă al generaţiei de la 1848. Aprecieri ale hunedorenilor cu 502. Dinu, Cristina. Un discurs al lui Simion Bămuţiu el6adâsok, beszelgetesek, bucsuztatâsok 1990-1995 (Etudes,
sale dintre anii 1904- I910 (De la correspondance de privire la activilatea sa (George Bariţiu - un grand pedagogue prilejuit de inaugurarea Universităţii din Iaşi (1860) (Un conferences, discussions, revoirs). Miercurea Ciuc, Ed. Pallas-
I'archenlogue Teohari Antonescu: donnees ii I'egard de ses de la generation de 1848. Temoignages des citoyens de discours de S. Bărnuţiu 11 I'Înauguration de !'Universite de Akademia, 1996, 390 p.
recherches et publications enITe 1904-1910). AIIX, 1997,34, p. Hunedoara concemant son activite). Sargeţia, 1995-1996,26, _ ~ __ laşi). AMP, 1998,22, p. 313-316.
333-340, nr. 2, p. 25-30. 503. Grad, Cornel, Garou, ))oru E. CornelIU Coposu bERINDEl, DAN (IL i923j
despre Simion Bărnuţiu (Conferinţă - 1979) (e. Coposu sur S.
BANTEA, EUGEN (1921-1987) BARNEA, ION (n, 1913) Bamuţiu). Umes, 1998, 1, nr. 2-3, p. 11-26. 518. Rusu, Dorina N, Academicianul Dan Berindei la 70
504. Langa, Tertulian. Bărnuţiu recules în catedrală. O de ani (L'academicien Dan Berindei il 70 ans). MSşIA, 1993,
475. Alexandrescu, Vasile. Un ostaş vrednic în frontul 489. Zugravu, Nelu. Profesorul Ion Baroea la 80 de ani! posibilă meditaţie (S. Bămuţiu. Une possible meditation). 18, p. 135-141.
istoriografiei şi gândirii militare româneşti - generalul Eugen AM, 1994, 17, p. 349-352. Tribuna, 1997,9, ne. 7, p. 7, Il.
Bantea (Un brave.soldat sur le front de I'historiographie et de 505. Mândruţ, Stelian. Simion Bămuţiu, student la BERLESCU, NATALIA (1910-1996)
la pensee militaire roumaine: le general Eugen Bantea). BĂLAN, TEODOR (1885-1972) Universitatea din Viena (1851-1852) (Simion Bărnuţiu,
AlSPM, 1996, p. 271-272. etudianl il !'Universite de Vienne). AMP, 1995, 19, p. 203-211. 519. Teodor, Silvia Natali. Berleseu. AM, 1996, 19, p.
490. Mareci, Rarieta. 1940 - Generaţia trădată (Teodor 506. Morar, Marcel. Principiul autodeterminării naţionale 341.
BARIŢ, GEORGE (1812-1893) Bălan: drama unui intelectual. Scrisori de la Radu Rosetti) (La reflectat în discursul bărnuţian (Le principe de
generation trahie (T. Bălan: le drame d'un intellectuel. Lettres I'autodetermination nationllle reflete dans le discours de BERZA, MIHAI (1907-1978)
476. Acu, DumitnL George Bariţ şi Asociaţiunea de R. Rosetti). ees, 1997-1998,3-4, p. 321-325. Bărnuţiu). AMP, 1998,22, p. 281-284.
Transilvană pentru Literatura şi Cultura Poporului Român 507. Muscă, Ioan. Fonduri documentare ieşene despre 520. Maoolescu, Radu. Profesorul Mihai Berza -
(Astra) (George Bariţ el l'Associalion Transylvaine pour la BĂLCESCU, NICOLAE (1819-1852) activitatea lui Simion Bărnuţiu (Fonds documentaires de laşi stimulator al cercetării culturii urbane medievale din Ţările
Litterature el la Culture du Peuple Roumain). MSşlA, 1993, SUr I'activite de S. Bărnuţiu). AMP, 1998,22, p. 317-356. Române extracarpatice (Le professeur M. Berza - stimulateur
18, p_ 37-41. 491. Dandu, Nicoleta. Un manuscris olograf al lui Nicolae 508. Neamţu, Gelu. A fost sau nu Simion Bărnuţiu de la recherche de la culture urbaine medievale des Pays
477. AiftiDcă, Marin. Idei filosofice la George Barit (idees Bălcescu. Contribu~i la gândirea sa privind organizarea francmasOn la 1848 ? (Simion Bărnuţiu a-t-il ete ou non Roumains extracarpatiques). SMIM, 1997, 15, p. 5-7.
philosophique ii George Barill. MSşlA, 1993, 18, p. 43-48. statului român modem (Un manuscrit olographe de N. francma~n 11 1848 ?). AMP, 1998, 22, p. 397-411; UmeJ, 521. Pippidi, Andrei. Arhiva Mihai Berza (Les archives
478. Bariţ, George. Părţi alese din Istoria Transilvaniei. Pe Bălcescu. Contributions 11 sa pensee concemant I'organisation 1998,1, nr. 2-3,F' 27-39. Mihai Bena). SMIM, 1997, 15, p. 9-15.
200 de ani În urmă. Editia a II-a VoI. I-lII (Pages choisies de de I'Etatroumain moderne). SMIMod., 1998,12, p. 117-131. 509. Popa, Mircea. Simion Bămuţiu - epistolierul. 522. Tanaşoca, Nicolae-Şerbso. Profesorul Mihai Berza şi
I'Histoire de la Transylvanie. D'il y a 200 ans). Ştefan Pascu, 492. Iancu, Dorin. O torţă vie [N. Bălcescu] (Un flambeau - Corespondenţa cu G. Bariţiu (S. Bărnuţiu - I'epistolier. La destinul generaţiei sale (Le professeur Mihai Berza el le destin
Florin Salvan, ediţie Îngrijită, note, comentarii şi indice de, viI). SrealUI, 1994,45, nr. 6, p. 4-5. correspondance avec·G. Baritiu). AMP, 1998,22, p. 377-387. de sa generation). SMIM, 1997, 15, p. 17-21.
Ştefan Pascu, studiu introductiv de. Braşov, Inspectoratul 493. Mureşanu, Carnii. Bălcescu - "suflet în sufletul 510. Şora, Gheorghe, Plidurean, Corneliu. Vasile Goldiş
pentru cultură al judeţului Braşov, Muzeul de artă, 1993,814 neamului ... ". Steaun, 1994,45, nr. 6, p. 3-4. despre Simion Bărnuţiu (V. Goldiş il propos de S. Bărnuţiu). BEZVICONl, GHEORGHE (1910-1966)
p.; 1994,840 p.; 1995,740 p.
479. Chindrjş, Ioan. George Baril, ctitor de publicaţii
periodice (George Bariţ, fondateur de publications
494. Tănase, Elena. Istorie şi morală la Nicolae Bălcescu.
Gândirea filosofica-morală (Histoire et morale chez N.
Bălcescu. La pensee philosophique-morale). Postfaţă de
t
r
AMP, 1998,22, p. 419-424.
511. Tătar, Octa.ian. ''Naţiune" şi "Naţionalitate' 1n
1_ concepţia lui Simion Bămuţiu ("Nation" el "Nationali te" dans
523. Berindei, Dan. Gheorghe Bezviconi. AG, 1996,3, nr.
3-4, p. 31-36.
periodiques). Academica, 1997,7, nr. 10, p. 6-7. Constantin Marin. Iaşi, Ed. Moldova, 1996, 256 p. i · Ia conception de S. Bărnuţiu). AMP, 1998, 22, p. 285-295.
480. Constantinescu, N_ N, George Bariţ şi dezvoltarea 495. Vitcu, Dumitru. Nicolae Bălcescu şi contemporanii V' 512. Vasillu, Gabriel. Consideraţii pe marginea "Notesului BIANU, IOAN (1856-1935)
economiei naţionale româneşti (George Barit el la săi din Moldova (Nicolas Bălcescu et ses contemporains de I~: de Însemnări" al lui Simion Bărnuţiu (Considerations sur le
developpement de I'eronomie nationale roumaine). MSŞlA, Moldavie). AlIX, 1995,32, p. 165-175. ; ţţ . 'Camet de notes" de S. Bărnuţiu). AMP, 1998,22, p. 371-375. 524. Mihai, Adorus. CâJ:eva consideraţii privind scrisul
~if istoric al lui Ioan Bianu (Quelques considerations sur I'ouvrage
16 17
historique de/oan Bianu). BCŞS, 1997,3, p. 131-134. BOLDUR, ALEXANDRU (1886-1982) History. The Romanian People. Prefaţa de Şerban Pap.coste •. 570. Lungu, Ion. Ion Budai-Deleanu şi lupta pentru
525. Mihai, Adonis. Poate fi ataşat Ioan Bianu Republicii Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1996, 185 p. libertate a poporului român (Ion Budai-Oeleanu et 1. lutle pour
istoricilor? (Est-ce qu'on peut anacher Ioan Bianu ă la 541. Digodi, Irina. Portretul unui savant Alexandru Boldur 555. Brătianu, Gheorghe 1. La Moldavie et ses frontieres la liberte du peuple roumain). Tribuna, 1995,7, nr. 18, p. 1,5.
Republique des historiens?). BCşS, 1996,2, p. 253-256. (Le portrait d'un savant: AI. Boldur). TribufUl, 1996, 8, nr. 10, historiques. Edition augmentee par Florin Rotaru. Bucureşti, 571. Popa, Mircea. Ioan Budai Deleanu - istoricul. ŞA,
526. NegriJă, Iulian. Ioan C. Bianu şi contemporanii săi p. 6. Ed. Semne, 1995, 114 p. 1992, 2, nr. 7(10), p. 5.
(Ioan C. Bianu et ses contemporains). Ziridava, 1996, 19-20, 542. Grati, Tamara. Contribuţii la cunoaşterea vietii şi 556. Bratianu, Gheorghe 1. L'organisation de la paix dans
p. 209-214. activităţii
istoricului Alexandru Boldur (L 'historien Alexandru I'histoire unive~elle; des origines aux 1945. Avec un preface BUNEA, AUGUSTIN (1857-1909)
527. StrempeI, Gabriel. Ioan Bianu. SB, 1995, 1, p. 148- BoldUL La vie et I'activite). RIM, Chişi~ău, 1995, 3-4, p. 87- de John Rogister. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997,344 p.
152. 96. 557. Britianu, Gheorghe 1. Originile şi formarea unităţii 572. Dumitru, Silvia. Canonicul DT. Augustin Bunea Date
româneşti (Les origines et la formation de I'unite roumaine). inedite in manuscrise şi corespondenţă (Le chanoine Dr.
BINDER, PAUL (1935-1995) BOLOMEY, ALEXANDRA (1932-1993) Edilie, studiu introductiv şi note de Ion Toderaşcu. Iaşi, Ed. Augustin Bunea. Oonnees inedites dans des manuscrits et dans
Universităţii "AL 1. Cuza", 1998, 340 p. ja correspondancc). Philobiblon, 1995, 1, nr. 1, p. 136-143.
528. Cernovodeanu, Paul Paul Binder. RI, 1995, 6, nr. 9- 543. Mooah, Dan. Alexandra Bolomey. AM, 1995, 18, p. 558. Brătianu, Gheorghe I. Originile şi formarea unităţii i573. Soroştinean, Valeria. Augustin Bunea - un canonic
\)
10, p. 905-906. 351-353. româneşti. Prelegeri ţinute la Şcoala Superioară de Război din Blaj la Roma şi Viena (Augustin Bunea - un chanoine de
529. Feneşan, Costin. Paul Binder. SMIM, 1996, 14, p. 544. Popovici, Dragomir. Alexandra Maria Bolomey. CA, (Les origines et la formation de I'unit'; roumaine. Cours tenus a Blaj aRome et Vienne). Banarica, 1995, 13, nr. 2, p. 169-179.
157-158. 1997, 10, p. 455457. l'Ecole Superieure de Guerre). Cuvânt înainte de Mirce. 574. Ştrempel, Gabriel. Augustin Bunea - luptător pentru
Agapie. Editie, note, postfaţă, repere cronologice şi addenda limbă şi credinţă (Le pretre Augustin Bunea de Transylvanie).
BODEA, CORNELlA (n. 1916) BaZaDI, GyaRGY (l913-?) de Aurel Pentelescu şi Petre Oul Bucureşti, Ed. Academiei de MI, 1997,31. nr. 7, p. 59-63.
Înalte Studii Militare, 1994, 226 p.
530. Viteu, Dumitru. Demnitatea iSlOricului. Academician 545. BOzOOi, Gyorgy. Făldre irt Iărtenelem. Vâlogatott 559. Brătiaou, Maria C. Gheorghe I. Brătianu, enigma BUNTA, MAGDALENA (19311-1995)
Comelia Bodea la 80 de ani (La dignite de J'historien. irâsok (Ecrits choisis). Cslkszereda, Ed. Pallas-Akademia, mortii sale (Gheorghe 1. Brătianu, I'enigme de sa mort). Şerban
L'academicien Cornelia Bodea a 80 aos). AllX, 1996, 33, p. 19?8, 276 p. Papacostea, studiu introductiv de. Bucureşti, Fundaţia 575. Pap, Francisc. Magdalena Bunta. AMN, 1995, 32, nr.
512-514. Academia Civică, 1997, 158p. 2, p. 629-630.
BRANCOVICl, GHEORGHE (1645-1711) 560. ••• Incu~iuni in opera istorică a lui Gheorghe 1.
BOGDAN, IOAN (1864-1919) Brătianu. Studii şi interpretări istorice (lncu~ion dans l'oeuvre BUZATU, GHEORGHE (0_1939)
546. Gheorghilaş, Frezia. Gheorghe Brancovici. Un destin historique de Gheorghe 1. Brătianu. Etudes et interpn:tations
531. Pippidi, Andrei. Ioan Bogdan la Viena Scrisori transilvan (Gh. Brancovici. Un destin transylvain). BCşS, historiques). Coordonatori Pompiliu Teodor şi Radu Mâna 576. ,.. Gheorghe Buzatu - bibliografie. In: Omagiu
inedite despre începutul carierei sale (Ioan Bogdan ii Vienne. 1996,2, p. 187-193. . Autori: Şerban Papacostea, Ovidiu Ghitta, Maria Crăciun istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 926-943.
Lettres inooites sur les commencements de sa carriere). 547. Ispas, Dan. Gheorghe Brancovici - un personaj Teodor, Ovidiu Mureşan, Ioan-Auret Pop, Iacob Mârza, Radu 577. Moise, Leooida, Sârbu, Marian. Ideea natională in
Romanoslavica, 1994,32, p. 175-1~~. controversat (U. llranCOV1Cl - un personnage controverse). Mâl-ll1, Ovidiu hei"".u. Ciuj-N~p"ca, Ca.s. Cărlii ~" Ş~iuh Up<;la. istoricului Gheorghe llUzatli (Videc natioi1a!c dun:
cre, 1996, 7, nI. 11-12, p. 9. 1999,132 p. I'oeuvre de I'historien Gheorghe Buzatu). In: Omagiu
BOGREA, VASILE (1881-1926) 561. Otu, Petre. În serviciul moatei române [Gh. 1. istoricului Gheorghe Buzatu, Focşan~ 1999, p. 85-89.
BRĂDESCU, FAUST (0.1912) Brătianu) (Au service de I'armee roumaine). RIM, 1998, nr. 1, 578. • •• Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu (L'rustorien
532. Nastasă, Lucian. Testamentul lui Vasile Bogrea (Le p.I6-19. Gheorghe Buzatu. Hommage). Coordonator Horia Dumitrescu.
testament de V. Bogrea). DL, 1996,7, nr. 2, p. 28. 548. Buzatu, Gbeorgbe. Faust Brădescu, viaţa şi opera 562. Peotelescu, Aure!. Destinul unui mare savant [Gh. 1. Focşani, Ed. Empiro, 1999,951 p.
(Faust Brădescu, la vie et I'oeuvre). Prefaţă de Ioan Scurtu. Brătianu) (La destim:e d'un grand savant). RIM, 1998, nr. 1, p. 579. Pătroiu, Ion. Gheorghe Buzatu - 60. In: Omagiu
BOICU, LEONID (1931-1997) Ediţie de Radu-Dan Vlad. Bucureşti, Ed. Majadahonda, 1998, 12-15. istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 11-75.
205 p. 563. PeoteIescu, Aurel. Gheorghe J. Brătianu - un istoric
533. Bădărău, Gabriel. Leonid Boicu - bibliografie. In: martir in rezistenţa anticomunistă din România (Gh. 1. CAMARlANO-CIORAN, ARlADNA (1906-?)
/tinerarii istoriografice, Iaşi, 1996, p. 17-21. BRĂ TIANU, GHEORGHE (1898-1953) Brătianu - un historien martyr dans la resistance
534. Bolovan, Ioan. Leonid Boicu. AI/eN, 1997, 36, p. anticommuniste de Roumanie). AS, 1995,2, p. 189-197. 580. Papacostea-Daoielopolu, Cornelia. Evocarea marii
419. 549. 'Beriodei, Dan. Le dernier siecle de I'histoire de 564. PeoteIescu, Aurel. Un document inedil: Jurământul noastre neoeleniste, Ariadna Camariano-Cioran (L'evocation
535. Cristiao, Vasile. Leonid Boieu şi catedra In: IIinerarii Byzance dans la vision de I'historien roumain Georges militar depus de Gheorghe 1. Brătianu la 18 ani (Un document de notre Grande neo-helleniste, Ariadna Camariano-Cioran).
istoriografice, laşi, 1996, p. 13-16. Brătianu. ByI. antinische Forschungen, 1996,22, p. 221-230. inedit: Le serment militaire de Gh. 1. Brătianu ii 18 ans). RIM, BSRSB, 1998, p. 21-27; şi in 1. greacă.
536. *** Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu 550. Brăteanu, Gheorghe 1. Sfatul domnesc şi Adunarea 1998, nr. 2, p. 56-57.
la împlinirea vârstei de 65 de ani (Itineaires stărilor in Principatele Române (Le Conseil princier et 565. Peotelescu, Aurel. Zona Mării Negre in viziunea lui CANARACHE, VASILE (1896-1969)
historiographiques. Au professeur Leonid Boicu ă 65 ans). l' Assemblee nationale dans les Principautes Roumaines). Gheorghe 1. Brătianu (La zone de la mer Noire dans la visioD
Volum coordonat de Gabriel Bădărău. laşi, Fundalia Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1995, 329 p. de G. 1. Brătianu). RIM, 1997, nr. 5-6, p. 51-55. 581. Rădulescu, Adrian. Vasile Canarache la Constanta
academică" A D. Xenopol", 1996, 565 p. 551. Brătianu, Gheorghe 1. Adunările de stări in Europa şi 566. Pippidi, Andrei. Un livre qui n'a jamais existe. RER, AD, 1996,2, DT. 1, p. 75-77.
537. Mirieş, Slela. Leonid Boicu - contributii la cercetarea in Ţările Române in Evul Mediu (Les assemblees nationales 1993,17-18, p. 37-71.
istoriei relatiilor internaţionale ale României in epoca modernă en Europe et dans les Pays Roumains au Moyen Age). 567. [Simion, Eugen, Bodea, CorneIia, Beriodei, Dan, CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723)
(Leonid Boicu - contributions ii la rechen:he de J'histoire des Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1996,292 p; (şi in 1. franceză). Zub, Alexaodru, Ştefănescu, Ştefan). Destinul unui istoric
relations internationales de la Roumanie ă I'epoque modeme). 552. Brătianu, Gheorghe 1. Basarabia, drepturi nationale şi [Gheorghe Brătianu) (Les destin d'un rustarien). Academica, 582. Boatcă, Silvestru. ~imitrie Cantemir. Bucureşti, Ed.
In: IIinerarii istoriografice, laşi, 19%, p. 5-8. istorice (La Bessarabie, droits nationaux et historiques). Ediţie 1998,8, nr. 5, p. 1, 16-24. Recif. 1995, 128 p.
538. Vitcu, Dumitru. Gânduri la o aniversare [Leonid şi note de Florin Rotaru. Bucureşti, Ed. Semne, 1995, 144 p; 568. Toderaşcu, Ion. Gheorghe 1. Brătianu, istoric al 583. Cantemir, Dimitrie. Istoria ieroglifică (L'histoire
Boicu] (penses ii un jour anniversaire). In: ltinerarii . şi in 1. franceză. unităţii româneşti (Gheorghe 1. Brătianu, historien de I'unite hieroglyfique). Bucureşti, Ed. Prietenii Cărţii, 1996, 320 p.
istoriografice, laşi, 1996, p. 1-3. 553. Britianu, Gheorghe t Cuvinte către români. Zece roumaine). In: ltinerarii istoriografice, laşi, 19%, p.489498. 584. Cantemir, Dimitrie. Opere complete. VoI. VI. Tom 1.
539. ZOb, Alexandru. Leonid BoictJ. AIIX, 1997, 34, p. conferinle şi prelegeri (Mots pour les Roumains. Oix 569. 'Zub, Alexandru. Gheorghe 1. Brătianu. DL, 1998,9, Vita Constantin Cantemyrii, cognomento .Senis, Moldaviae
505-506. conferences et cours). Editie, studiu introductiv, note şi indice nr. 3, p. 1-2; RR, 1998,4, nr. 1, p. 1-7. Principis (Oeuvres completes). Cuvânt înainte de Virgil
540. Zub, A1exaodnL Un istoric al cauzei române: Leonid de Ion Toderaşcu. Iaşi, Ed. Universităţii "AL L Cuza", 19%, Cândea. Studiu introductiv de Andrei Pippidi. Ediţie critică de
Boicu (Un historien de la cause roumaine: Leooid Boicu)_ In: 180p. BUDAI-DELEANU, ION (1760?-1820) Dan Sluşanschi şi lIieş Cămpeanu. Bucureşti, Ed. Academiei,
ltinerarii istoriografice, Iaşi, 19%, p. 9-/1 . 554. Bratiaou, Gheorghe 1. An Enigma and a Miracle of 19%,331 p.
18 19
585. Cantemir, Dimitrie. Opere complete. VoI. VI. Tom (Predvaritelnâe soobrajenia) (Deux pages de "Descriptio Cernovodeanu, Bucureşti, 1998, p. 9-22. 632. Kycyku, Kopi. Pater. Emil Condurach i. Prefaţă de
II. Scu~ povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu Moidavio" de D. Cantemir: perspcctives d'intcrpretation 618. Pap:costea, Şerban. O vocatie onorată: Pau! Răzvan Theodorescu. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1995, 112 p.
şi a Cantacuzinilor. Memorii către Petru cel Mare (1717 şi archeologique). RlM. Chişinău, 1994, 2, p. 24-28. Cemovodeanu (Une vocatien honoree: P. CemovOdeanu). In: 633. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Academicianul Emil
1718) (Oeuvres completes). Cuvânt înainte de Virgil Cândea. 603. Surdu, Alexandru. Aplica~ii ale logicii În opera lui In Henorem Paul Cemovodeanu, Bucureşti, 1998, p. 5-6. Condurachi. Omul şi opera (L"academicien E. Condurachi.
Edi~ie critică, studiu introductiv, note şi comentarii de Paul Dimitrie Cantemir (Applications de la logique dans I'oeuvre de 619. Papaeostea-Danielopolu, Cornelia. Paul L'homme et I'oeuvre). MSŞIA, 1997,22, p. 117.
Cemovodeanu, AJvina şi Emil Lazea, Mihai Caratuşu . Dimitrie Cantemir). Academica, 1999, 9, nr. 6, p. 4, 8. Cernovodeanu şi studiile neaelene (P. Cemovodeanu et les
Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1996, 270 p. 604. Teodor, Pompiliu. Dimitrie Cantemir and the South- erudes neolielleniques). In: In Honorem Paul Cemovodeanu, CORFUS, ILIE (1909-1981)
586. Cantemir, Dimitrie. Scrieri (Ecrits). Antologie, East European Pre-Enlightenment. Trans. R, 1998,7, nr. 2, p. Bucureşti, 1998, p. 25-30.
prefaţă, note bibliografice şi repere critice de Diana Trandafir. IU-128. 620. ••• Repere biografice. Paul Cemovodeanu. In: In 634. Şerban, Constantin. Ilie Corfus. CCS, 1995, 1, p.
Gala!i, Ed. Porta-Franco, 1996, 225 p. 605 . Ţvircun, Victor. Leghendî i vâmâsli o jizni i Honorem Paul Cemovodeanu, Bucureşti, 1998, p. 7-8. 173-178.
587. Cantemir, Dimitrie. Scurtă povestire despre stârpirea deeatelnosti Dimitria Cantemira v Rossii (La vie et I'activite de
famililor lui Brâncoveanu·şi a Cantacuzinilor (Courte histoire D. Cantemir en Russie. Ugendes et fantaisies). RIM, CERNOVODEANU, ŞTEFAN (1925-1951) COSTĂCHESCU, MIHAI (1884-1953)
sur la destruction des familles de Brâncoveanu et de Chifinău, 1994,2, p. 14-J9.
Cantacuzino). Edilie îngrijită, studiu introductiv, note şi 606. Ţvircun, Victor. Opere istorice şi materiale epistolare 621. Cemovodeanu, Dao. Ştefan Cemovodeanu (1925- 635. Jumari, Dan. Mihai Costăchescu, editor de
comentarii de Paul Cemovodeanu. Transcriere. traducere şi ale lui Dimitrie Cantemir din Arhiva iSlOrico-militară de Stat a 1951). AG, 1997,4, nr. 34, p. 49-52_ documente În corespondenlă (M. Costăchescu, editeur de
indici de Emil Lazea. Bucureşti, Ed. Minerva, 1995, 119 p. Rusiei (or. Moscova) (Oeuvres historiques et materiaux documenls en correspondance). IN, 1996-1997,2-3, p. 241-
588. Cândea, Virgil. Destinul american al operei unui epistolaires de D. Cantemir des archives historica-militaires CHIRCĂ, HARALAMBIE (1918--1996) 251.
român celebru [Dimitrie Cantemir] (Le destin americain de d'Etat de Russie). RlM. Chifinău, 1999, 1-2, p. 75-77. 636. Radu, Rodie•. Documente inedite Mihai Costăchescu.
J'oeuvre d'un roumain celebre). RRA, 1999,2, p. 3-8, 65-71; şi 607. Vliiduţescu, Gheorgbe. Filosoful şi omul de cultură 622. Bălan, C. Prof. univ. Haralambie Chircă. RI, 1996,7, IN, 1996-1997,2-3, p. 229-240.
in J. engleză Dimitrie Cantemir (Le philosophe et I'homme de eul ture D. nr. 7-8, p. 657-659. 637. Vorooeaou, Carmen. Mihai Costăchescu. Prezentare
589. Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir în programele Cantemir). Academica, 1999,9, nr. 6, p. 5. de fond (M. Costăchescu . Presentation de fond) . IN, 1996-
, UNESCO (D. Cantemir dans les prograrnrnes UNESCO). CHlRILĂ, EUGEN (1921-1991) 1997,2-3, p. 253-255.
; Academica, 1999,9, nr. 6, p. 1, 16-17. CAPROŞU, IOAN (n. 1934)
\ l 590. Denize, Eugen. Imaginea Italiei in opera lui Dimitrie 623. Nicolae, Eugen. Eugen Chirilil SCN, 1993, 10. p. 211. COSTIN, MffiON (1633-1691)
'J Cantemir (L'image d1taJie dans I'oeuvre de Demetre 608. Gorovei, Ştefan S. Profesorul Caproşu la 60 de ani.
Cantemir). AfIX, 1996, 33, p. 175-189. AfIX, 1994,31, p. 615-618. cmODARU, COSTACHE (1907-1994) 638. Ciobanu, Veniamin. Miron Costin şi "modelul
591. ••• Dimitrie Cantemir (1673-1723). Materialele 609. ••• Lista lucrărilor ştiin!ifice ale profesorului polonez". Schiţă de portret politic (Le chroniqueur Miron
simpozionului ştiinţific consacrat aniversării a 325-a de la universitar dr. Ioan Caproşu (La liste des ouvrages 624. Gorovei, S. Ştefan. C. Cihodaru. AG, 1994, 1, nr. 34, Costin el le "modele polonais". Essai de portrait politique). In:
naştere (Dimitrie _Cantemir. 325 ans de sa naissance). scientifiques du professeur universitaire dr. 1. Caproşu). RIM, p.329-330. D. Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 65-74.
Chişinău, Ed. Civitas, 1999,95 p. Chişiniiu, 199':1, 1-2, p. ~-i8. 625. Pungă, ChcDrghe. ConstJJ1tin CihodarJ. AŞUI isL, 639. Costin, Miron. Letopiseţ.li Ţării Moldovei. De neamul
592. *.* "Divanul" de Dimitrie Cantemir. Biobibliografie 610. Ştefinescu, Ilie. Conştiinţa de sine. Profesorul 1994-1995,4041, p. 221-223. moldovenilor. Viaţa lumii (La chronique de Moldavie. Sur le
("Le Divan" de Dimitrie Cantemir. Biobibliographie). Iaşi, universitar Dr. Ion Caproşu la 60 de ani (La cooseience de peuple moldave. La vie du monde). Edilie, postfaţă, tabel
Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", 1998, 36 soi). Cronica, 1994,29, nr. 16, p. 3. CIORĂNESCU, ALEXANDRU (n. 1911) cronologic, note şi glosar de Liviu Onu. Bucureşti, Ed.
p. Gramar, 1996, 176 p. .
593. Dumitrescu, Petre. Europeanul Dimitrie Cantemir. CARATAŞU, MIHAI (1926-1997) 626. Spioei, Victor. Alexandru Ciocănescu - 85. VOCajia 640. Duţu, Alexandru. Umanism citadin şi antropologie
Academica, 1999,9, ne. 6, p. 6. enciclopedică (A. Ciocrănescu 85. La vocation creştină la Miron Costin (L'humanisme citadin et
594. Eremia, IOD. Românismul moldovenilor în opera 61 J. Cernovodeanu, Paul. In memoriam Mihai Carataşu. encyclopedique). Cronica, 1996,31, nr. 21-22, p. 16-17. I'anthropologie chretienne chez M. Costin). In: Un veac de aur
istorică a lui D. Cantemir (Le roumanisme des Moldaves dans SMIM, 1998, 16, p. 255-256. În Moldova (1643-1743), Chişinău - Bucureşti, 1996, p. 99-
I'oeuvre historique de D. Cantemir). D Rom., 1994, 1, ne. 3, p. cloRĂNESCU, GEORGE (1918--1993) 113.
15-22. CÂNDEA, VIRGIL (o. 1927) 641. VeIciu, Dumitru. Miron Costin. Raporturile literare cu
595. Harea, Vasile. Vcehi şi nou la Dimitrie Cantemir 627. Coloşenco, Mircea. Promotor de excepţie al conduitei contemporanii şi posteritatea sa istoriografică (Miron Costin.
(Aneien et nouveau a Dimitrie Cantemir). DL, 1997, 8, nr. 1, 612. Becindei, Dan. Academicianul Virgil Cândea la 70 de europene unite: George Ciocănescu (Promoteur d'exception de Les rapports litter.lÎres avec les contemporains et sa posterite
p.20-22. ani. MSI, 1997,22, p. 125-126. la conduite europeenne unie). DL, 1995, 6, nr. 4, p. 22-24. historiographique). Bucureşti, Ed. Minerva, 1995,300 p.
596. Moldovanu, Dragoş. Dimitrie Cantemir intre Orient şi
Occident (D. Cantemir enlre l'Orient et l'Occident). Bucureşti, CERNOVODEANU, DAN (o, 1921) CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887) COSTIN, NICOLAE (0-1660-1712)
Ed. Fundatiei Culturale Române, 1997, 198 p.
597. Noica, Constantin. The Cantemir Model in our 613 . Gorovei, Ştefan S. Dan Cemovodeanu la 75 de ani. 628. Miinucă, Dan. Timotei Cipariu - poet (Timotei 642. Aotonescu, Georgeta. Nicolae Costin sau conştiinţa
Culture... Bucureşti, Ed. Atlien., 1995, 59 p; Edi!ie bilingvă AG, 1996,3, ne. 34, p. 335-342. Cipariu - poete). C UL, 1999, 133, nr. 4, p. 31. de sine a cronicarului (N. Castin ou la conseience de soi du
româno-engleză 629. Niculescu, Zeoovia. Timotei Cipariu, romanist chroniqueur). Studia philol., 1995,40, p. 25-39.
598. Pantazi, Radn. Sur Ibypothese (Ia methode) Cantemir CERNOVODEANU, PAUL (o. 1927) (perspectiva filolgică asupra bibliotecii cipariene) (Timotei 643. Balmu~, Pavel. Ceasomicul domnilor de Nicolae
- Montesquieu. Noesis, 1992, 18, p. 31-32. Cipariu romaniste. Une perspective philologique sur la Costin: traducere sau preluare-adaptare (L'horologe des
599. Potlog, V. Originea, unitatea şi continuitatea românilor 614. Dogaru, Maria. Dascăli şi absolven!i ai Şcolii bibliotheque de Cipariu). Bucureşti, Ed. Libra, 1994, 190 p. princes de N. Castin: traduction ou adaptation). In: Un veac de
În viziunea lui Dimitrie Cantemir (L'origine, I'unire et la (Institutului) de Arhivistică: Panl Cemovodeanu (Maîtres el aur în Moldova (1643-1743), Ch~inău - Bucureşti, 19%, p.
continuite des Roumains dans la vision de D. Cantemir). TD, eleves de l'&ole (Institut) d'Archivistique: Paul COMŞA, EUGEN (o. 1923) 142-152.
1996,17, nr. 1-2, p. 13-21. Cemovodeanu). Hrisovul, 1998,3, p. 7-12. 644. Costin, Nimlae. Scrieri. VoI. 1·11 (Ecrits). Edi!ie
600. Radu, Raisa, Radu, Homer. Dimitrie Cantemir. SAI, 615. Gorovei, Ştefan S. Paul Cemovodeanu la 70 de ani. 630. Vulpe, A. Eugen Comşa il ses 70 ans. Dacia, 1994- Îngrijită de Zvetlana Korolevski. Chişinău, Ed. Hyperion,
1995,62, p. 127-131. AG, 1997,4, ne. 1-2, p. 345-346. 1995,38--39, p. 479488. 1990-1991,480; 636 p.
601. Răileanu, Vitalie. Idei morale de esen!! umanistă în 616. • •• In honorem Paul Cernovodeanu. Editor: Violeta
Divanul cantemirian (Idee. morales d'essence humaniste dans Barbu. Bucureşti, Ed. Kriterion, 1998, 464 p. CONDURACm, EMIL (1912-1987) CRĂCIUN, IOACHIM (1898--1971)
le Divan de Cantemir). Academica, 1999,9, Dt. 6, p. 7-8. 617. Mibiiilescu, Mariana. Opera ştiinţifică a lui Paul
602. Russev, Nicolai Dva passaja iz 'Opisania Moldavii' Cemovodeanu. Bibliografie selectivă (1959-1997) (L'oeuvre 631. Andrnok, Alexandru. Profesorul Emil Condurachi - 645. Dumitraşcu, Sever. Istoricul Ioachim Crăci~n, un
Dimitria Cantemita: perspectivÎ arheologhicescoi interpretatii scientifique de Paul Cemovodeanu). In: In honorem Paul evocare. AMM, 1990,12-14, p. 389-391. nume uitat? (L'bistorien L Crăciun - un Dom oublil! ?). cre,

20 21
1993, 4, nr. 11-12, p. 7. DĂRÂBAN, VALENTIN (1948-1996) d'onomastique. TrallS. R., 1999, 8, ne. 2, p. 108·115. FLOCA, OCTA VlAN (1904 ·1983)
646. Gălit.seu, Cornel ia. Ioachim Cr~c iun, Mentor of the
DRIMBA, VLADIMIR 689. Drăgoescu, Ion 1. Octavian Floca - co responde nţă
Romanian Bibliological School in Cluj. Philobiblon, 1996, 1, 662. Or05, Ioan. De. Valentin Dărăban . un exeget al operei
inedită. Sargeţia,1995-1996, 26, nr. 1, p. 33-38.
or. 1-2, p. 91-99. lui Simion B~mutiu (Dr. V Dărăban • un exegete de I'oeuvre
de S. Bămuţiu) . AMP, 1998,22, p. 433443 . 676. Anghelescu, Nadia. L'acti vite du professeur Vladimir 690. Palamariu, Olimpia. Dr. Octavian Floca - coiecţi onar
Drimba dans le domaine de la turcologie. RESEE, 1994, 32, şi pasionat cercetător numismat (Dr. Octavian Floca -
CRlŞAN, ION HORA ŢIU (1928-1994)
DECEI, AUREL (1905-1976) nr. 34, p. 386-390. colectionnaire et chercheur numismate passionne). Sargeţia,
647. Oprea nu, Coriolan. Ion Horatiu Crişan. EN, 1994,4, 1992-1994, 25, p. 223-225.
p.363·368. 663. Tănăseseu, D. Aurel Deoei - "duşman al poporului" DUNĂREANU-VULPE, ECATERINA (1901-?)
691. Szekely, Zoltan. In memoriam directorului doctor
648. Pop, Constantin. Ion Horaţiu Crişan. AMN, 1994,31 , (L'historien Aurel Decei). MI, 1998, 32, nr. 7, p. 39, 41. docent Octavian Floca. Sargeţia, 1995-1996,26, nr. 1, p. 27-
nr. 1, p. 614-616. 35.
677. Mateescu, Corneliu N, Ecaterina Dunăreanu-Vulpe,
649. Teodor, Silvia. Ioan Horaţiu Carol Crişan. AM, 1995 , DENSUŞIANU, NICOLAE (1846-1911) Seventy Years in the Service of Archaeology. Dacia, 1993,37,
18, p. 355-356. FLORESCU, GEORGE D. (1893-1973)
p.325-330.
664. Lazăr, Ioachim. Din corespondenţa lui Nicolae
CSUI'AR, VILMOS (1874-1936) Densuşianu pri vind chestionarul istoric şi strângerea datelor 692. Ceroovodeauu, Paul. George D. Florescu genealogisl.
DUŢU, ALEXANDRU (1928-1999)
pentru "Dacia preistorică" (De la correspondance de Nicolae AG, 1996, 3, nr. 1-2, p. 11 · 15.
650. Egyed, Akos. Vilmos Csulak - un cercetător de seam~ Densuşianu concemant la diffusion du questionnaire historique
678. Barbu, Violeta. Alexandru Dutu. SMIM, 1999, 17, p.
693. IPerietzian-Buzău, Alexandru, Cernovodeanu,
al răscoalei nlk6cziene (Vilmos Csutal< et la recherehe et I'accumulation des dates pour I'oeuvre "Dacia preistorica"). Paul, Nisturel, Petre Ş., Cazacu, Matei]. George D.
257-258. Florescu aşa cum ni s-a arătat, aşa cum l-am înţeles . Amintiri ..
concemant la soulevement de Răk6czi). In: In Honorem Paul Sarge,tia, 1992-1994,25, p. 201-217. 679. Bodea, Marilena. Isac, Corina, Vlad, Laurenţiu.
Cemovodeanu, Bucureşti, 1998, p. 169-172. 665. ILazăr, Ioachim, Densuşan, Zenovie, Neamţu, . (George D. Florescu, tel que nous ravons connu et compris.
Publications du Professeur Alexandru Dutu. In: Pouvoirs et
Gelu. Dinu, Cristina, Burlacu, Ioana, Tătar, Octavian, Souvenirs . . .). AG, 1996,3, nf. 1·2, p. 23-49.
mentalite.. A la memoire du Professeur Alexandru Duţu,
DACHE, PETRE (1930-1997) Goţia, Dorin, Teodorescu, Virgiliu 1.., Teodorescu, 694. Rădulescu, Mihai Sorin. George D. Florescu - repere
Bucarest, 1999, p. 11-28.
Elisabela, Gangolea, CorneIia, Botezan, Liviu, Moise, biobibliografice (George D. Florescu references
680. Ion, Cristina, Vlad, Laurenţiu. La Fete n'aura pas
651. ._. Petre Dache. BMIM, 1999, 13, p. 329. llie, Grozav, Viorel, Pavelescu, Gbeorghe, Burlacu, Emil, biobibliografiques).AG, 1996,3, nr. 1·2, p. 7-10.
lieu [AI. Dutu]. In: Pouvoirs et mentalites. A la memoire du
Cbeciu, Stela-Mariana, Oprescu, Cristina, Razba, Maria]. 695. Rădulescu, Mihai Sorin. Note genealogice despre
Professeur Alexandru Dutu, Bucarest, 1999, p. 29-30.
DAICOVICIU, CONSTANTIN (1898-1973) Densuşienii 150 de ani de la naşterea istoricului Nicolae George D. Florescu (Notes genealogiques sur George D.
Densuşianu. Deva, 1996, 4, 186 p. Florescu). AG, 1996,3, nr. 1-2, p. 17-22.
ELIAN, ALEXANDRU (1910-1998) 696. Sinigalia, Tereza. George D. Florescu und sei'ne
652. Daicoviciu, Constantin. Din vremea lui Burebista şi 666. Moise, Die. Ctitori ai Arhivei Nationale de Folclor:
Decebal (Aux temps de Burebista et Decebal). Ml, 1998, 32, Nicolae Densuşianu (Fondateurs des Archives nationales de Bemiihungen um die Geschichte van Bukarest. FOrJchungen,
ue. 4, p. 53-54. FoikIor~: N. D~nsuşianu). REF, 199i, 42, Of. 3-4, p. 336-339.
681. Cânrle~) VirgH AC?de!!li6anu! A!e:-:ar.rln~ E!~ af! ~ 993 . 3G.1l1. 2, 11.1 9-25.
667. Moise, Die. Dimensiunea etnologicl a operei lui BSRSN, 1998, p. 130-132; şi în 1. greacă.
653. Glodaru, Ioan. Profesorul Constantin Daicoviciu.
Steaua, 1998,49, nr. 4-5, p. 25. Nicolae Densuşianu (La dimension ethnologique de l'oeuvre 682. Tanaşoca, Nicolae-Şerbao. Alexandru Elian (1910 . FLORESCU, GEORGE I. (o. 1939)
1998). SMlM, 1999, 17, p. 253-254.
654. Jude, Maria-Magdalena, Comşa, Daniela. Medaiii şi de N. Densuşianu). Mioriţa, 1997,3, nr. 3, p. 33-34.
decoraţii acordate academicianului Constantin Daicovieiu 697. 'Bain, Donald E. Rom~ian Studies at SI. Iohr. Fisher
EŞANU, ANDREI (o. 1948) College [Gh. 1. Florescu în America 1984-1986]. The Society
(M6:lailles et decorations accoroees 11 I'academicien C. DOBROIU, EUGEN (1918-1990)
Daicoviciu). AMN, 1996, 33, nr. 2, p. 341-346. for Romanian Studies, Newslelter, HlIn/ington, Indiana , 1986,
655. Petreseu-Dâmboviţa, Mircea. Constantin Daicovieiu 668. Fischer, L Eugen Dobroiu. SC, 1992-1994, 28-30, p. 683. , .. Andrei Eşanu la 50 de ani . Bibliografie (Andrei 10, nr. 1, p. 7-8.
- 100 de ani de la naştere (Constantin Daicoviciu - 100 ans de 209-2lO. Eşanu il 50 ans. Bibliographie). Alcătuitor: Valentina Eşanu. 698. ' Ciupercă, 1. Voi nţă şi inspiraţie. Gheorghe L
sanaissance).Academica, 1998,8, nr. 12, p.I4-15. Chişin~u, Ed. Civitas, 1998,32 p. Florescu la 60 de ani (Volonte et inspiration). Cronica, 1999,
656. Prodan, David. Constantin Daicovici porne (C. DRAGOMIR, SILVIU (1888-1962) 34, nr. 4, p. 4.
Daicoviciu portrait). Korunk, 1995,6, nr. 7, p.47-52. EUSTATIE LOGOFĂTUL (sec. XVII) 699. 'Dibella, Gina M. American History Leads Fulbright
657. Vesa, Vasile. Constantin Daicoviciu şi cercetarea 669. Boeşan, Nicolae. Silviu Dragomir. Trans. R, 1996, 5, Scholar to U. S. [Gh. l. Florescu, "Fulbright Scholar" în S. U.
istoriei contemporane (Constantin Daicoviciu et la recherche nr. 4, p. 46-51. 684. Gherman, Mihai. Profil cultural Eustratie Logofătul A. ]. St. John Fischer CoUege. Alumni News, Rochester, New
de I'histoire contemporaine). Studia hist., 1998,43, nr. 1-2, p. 670. Dragomir, Silviu. Studii de istorie medievală (Etudes (Profil culturel Eustratie logofătul). In: Un veac de aur în York, 1985,9, nr. 1, p. 3; The Bringhton - Piltsford Post, 1985,
145-148. d'histoire medievale). Editie îngrijită, studiu introductiv şi note Moldova (1643·1743), Chişin~· Bucureşti, 1996, p. 45·59. 53,nr. 7.
de Sorin Şipoş. Cluj-Napoca. Centrul de Studii Transilvane; 700. *Mandache, Bogdan Mibai. Timpul şi 'povestea" lui
DAICOVICIU, HADRIAN (1932-1984) Fundatia Culturală Română, 1998, 246 p, FELEA, ROMULUS (1929-1981) [Gheorghe 1. Florescu] (Le temps et son "conte"). Cronica,
671. Mureşanu, CarniI. Profesorul Silviu Dragomir. M Ap.• 1999,34, nr. 4, p. 3-4.
658. Dumitraşcu, Sever. Hadrian Daicoviciu. Bio - 1998,3, nr. 1-2, p. 51-54. 701. 'Oburn, Tbeodore D. Fullbright Professor
685. Harda, V~ile. Romulus Felea. Studiu monografic.
bibliogIafie. AUDO, 1994-1995,4-5, p. 17-24. 672. Şipoş, Sorin. Silviu Dragomir. Trans. R, 1998,7, nr. 3, "Discovers" USA [Gh. 1. Florescu]. St. John Fischer College.
Prefaţăde Gheorghe Iancu. Volum ingrijit de Ioan şi Iosif
p. 41-63. Fischer Focus, Rochester, New York, 1985, 8, nr. 4, p. 6, 8.
Felea Alba Iulia, 1998, 77 p.
DAN, DIMITRIE (1856-1m) 673. Şipoş, Sorin. Silviu Dragomir, istoric al evului mediu 702. 'Spiridon Cassiau, Maria. Viaţa fiecăruia este Iln
(Silviu Dragomir, historien du Moyen Age). AUDO, 1994- pod. Cel mai lung şi mai complicat pod din istorie este istoria
FILIITI, IOAN C. (1879-1945)
659. Mareci, Harieta. Dimitrie Dan. Preocupări de istorie. 1995,4-5, p. 57-74; Trans. R., 1996,5, or. 4, p. 52-64 (in 1. în~i . . . istoricul Gheorghe 1. Florescu (Chaque vie est un
CCS, 1996, 2, p. 657 -674. engleză). pont Le plus long et complique pont de I'histoire est I'histoire
686. Berindei, Dan. 1. C. Filini - personalitate complexă a meme). C VI., 1999,133, nr. 4, p. 34-35, 41.
660. Mareci, Hariela. Medalion istoric - Dimitrie Dan. 674. Teodor, Pompiliu. Silviu Dragomir. Trans. R, 1998,
istoriogIafiei nationale (1. C. Filini - personnalit'; complexe de
BCşS, 1995, 1, p. 243-245. 7, nr. 3, p. 64-65.
I'historiographie nationale). MSşIA, 1995,20, p. 41-48. FRĂŢILĂ, IOAN (1932-1996)
687. Peoelea-Fditti, Georgeta. 1. C. Filitti. Ml, 1995, 29,
DAN, MIHAIL P. (1911-1976) DRÂGANU, N. (1864-1939)
nr. 10, p. 45-48. . 703. Ionaş, Vasile. Ioan Frăţilă. Sargeţia, 1995-!996, 26,
688. Pleşia, Dan. 1. C. Filitti. AG, 1996,3, nr. 3-4, p. 21 '26.
661. Penea, Ionel. Mihail P. Dan - corespondenţ!. (Mihail 675. Protase, Dumitru. La contribution de N. Drăganu a nr. 2, p. 797-798.
P. Dan - correspondance). AMP, 1996,20. p. 545-562. I'histoire des Roumains par ses recherches de toponymie et
22 23
GANE, CONSTANTIN (1885-1962) Memoire et patrimoine. In hanorem emeriti Dinu C. privind creaţia lui B. P. Haşdeu (Considerations controversees 743. Culicea, Gelu. Marin lonescu-Dobrogianu. AD, 1995.
Giurescu). Volum ingrijit de Ioan Scurtea şi Mihai Sorin sur la creation de B. P. Haşdeu). D. Rom, 1994, 1, nr. 4, p. 1, nr. 1, p. 84-86.
704. Gorovei, Ştefan S. Constantin Gane. AG, 1996, 3, nr. Rădulescu. Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 1998,416 103-109.
3-4, p. 27-30; MI, 1998,32. nr. 5, p. 76-78. p. 730. *F1orescu, Gheorghe L Bogdan Petriceicu Haşdeu. IORDĂNESCU, AUREL (1911-1993)
Cronica, 1997,32, nr. 4, p. 2.
GEORGESCU, VALENTIN AL. (1908-1995) GONTA, ALEXANDRU 1. (191S-1977) 731. Lungu, Corneliu Mihail. Bogdan Petriceicu Haşdeu, 744. [Popescu, Petru Demetru, Şerban, Constantin,
un apostol al arhivelor (Bogdan Petriceicu Haşdeu un Teodorescu, Bogdan]. In memoriam: Aurel Iordânescu. SAf.
705. Berlndei, Pan. Valentin Al. GeorgesCII. MSŞlA, 1995, 718. Gonţa, Alexandru I. Studii de istorie medi e'·a1ă toissionnaire des archives). AN-PH, 1995,7, p. 175-176. 1995,62, p. 168-180.
20, p. 197-198. (Etudes d'histoire medievale). Ediţie de Magdalena Szekel) 732. Onea, Octavian. B. P. Haşdeu şi Octav Băncilă.
şi Ştefan S. Gorovei. Cuvânt introductiv de Ioan Caproşu. laşi . Hierasus, 1996, !O, p. 313-322. IORGA, NICOLAE (1871-1940)
GEORGESCU, VLAD (1937-1988) Ed. Dosoftei, 1998. 404 p. 733. Onea, Octavian. Şi totuşi, când s-a născut B. P.
Haşdeu? (B. P. Haşdeu. La date de naissance). Câmpina, Ec!. 745. *Agrigoroaiei, Ion. N. Iorga in acţiunea de
706. Petrencu, Anato!. Vlad Georgescu: contribuţii la GORE, PAUL (1875-1927) Verva, 1998, 144 p. consolidare a României întregite (N. Iorga dans I'action de
istoria românilor (sec. XX). In: Romania and Westem 734. Pecican, Ovidiu. Haşdeu şi Oltenia Triburur, 1996, 8, consolidation de la Roumanie reunie). In: N. Iorga. Omul şi
Civilisation - România şi civilizatia occidentală, Iaşi, 1997, p. 719. Zahariuc, Petronel. Paul Gore. AG, 1996, 3, DT. 3-4, nr. 37, p. 1,6-7. opera, Bacău, 1994, p. 109-123.
164-168. , p.13-19. 735. Pecican, Ovidiu. Între ieri, azi şi mâine: Cazul 746. A1exandrescu- Dersca Bulgaru, M. M. Observatiile
istoricului B. P. Haşdeu (Entre hier, aujourd'hui et demain: le lui N. Iorga despre influenţa turcă în arta populară românească
GIDBĂNESCU, GHEORGHE (1864-1936) GOROVEI, ARTIJR (1864-1951) cas de I'historien B. P. Haşdeu). Tribuna, 1998. !O, nr. 32-52, (Les observations de N. Iorga concemant l'influence turque
p. 22-24, 31. dans l'art populaire roumain). AfIX, 1995,32. p. 487-495.
707. Nazar, Valeriu. Un editor de documente istorice: 720. Gorovei, Ştefan S. Artur Gorovei. AG, 1997,4, nr. 3- 747. Baieu, Ion Şt, Dobrescu, Constantin. Nicolae Iorga
Gheorghe Ghibănescu (Un Mileur de documenls historiques: 4, p. 27-32. HEITEL, RADU R. (1928-1994) şi Prahova Bucureşti, &1. Silex, 1998,494 p.
Gheorghe Gbibănescu). D. Rom., 1994,1, nr. 4, p. 110-116. 748. Banau, Angela. Concepţia lui Nicolae Iorga privind
708. Zahariuc, P~tronel. Gheorghe Ghibănescu. AG, 1997, GOSTAR, NICOLAE (1922-1978) 736. Dan, Dorin O. In memoriam Radu R. Heite!. Apulum, "Bizanţ după Bizanţ" (La conception de N. Iorga au sujet de
4, nr. 3-4, p. 21·26. 1995,32, p. 373-375.
"Byzance apres Byzance"). Academica, 1995.5. nr. !O, p. 12.
721. *L3szI6, Attila. Nicolae Gcstar. Memoria UniversităIii 749. Bejenaru, Ionel. N. Iorga - universul copilăriei
GWRESCU, CONSTANTIN (1875-1918) (Nicolae Gostar, La memoire de l'Universite). Erhos HEREPEI, JÂNos (1891-1970) (Nicolae Iorga - l'univers de l'enfance). Hierasus, 1996, !O, p.
Universitar. Buletin informariv şi de idei al Universităţii "AI. I. 257-259.
709. Giurescu, Constantin. Studii de istorie (Etudes Cuza", 1990-1992, DT. 1, p. 65. 737. Sas, Petu. Herepei Jănos, a sepsi=ntgyorgyi Szelcely 750. Berindei, Dan. insufleptorul şi mesagerul na~unii
d'histoire). Antologie, îngrijire de edipe şi introducere de Nemzeti M6zeurn igazgat6ja (1938-1945) (Herepei Jănos, le [Nicolae Iorga] (L'animateur et le messager de la nation).
Dinu C. Giurescu. Bucureşti, Ed. "Eminescu", 1993, 506 p. GRECU, VASILE (1885·1972) directeur du Musee National Sicule). In: Emlekkonyv Tmreh MSŞf.4 , 1995.20, p. 55-58; Amdemica, 1995.6, nr. ! . P 1,3.
710. Mândruţ, St.Uan. Constantin Giurescu bur.;ier la Istvan nyo1cvanadik szUletesnapjăra, Kolozsvar, 1999, p. 481- 751. Bilpu, PalOfiI. Nicolae Iorga şi Maramureşul (Nicolae
Universitatea din Viena (Constantin Giurescu, bouisier il. 722. Şerban, Constantin. Vasile Grecu - extrase din jmna! 497. Iorga et la rtgion de Maramureş). Areneu, 1993, 30, nr. 6, p.
L'Univernte de Vienne). In: Tlffipul istoriei. lI. Profesorului (Vasile Grecu - extrails dejomnal). CCS, 1995, 1, p. 270-273; 738. Tonk Săndor. Herepei Ianos. MiivelOdes, 1998,51, nr. 10.
Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 1998, p. 24-37. 1996,2, p. 433-439. 5·6, p. 79-81.
752. Bodea, ComeIia. "The Grand Old Man of Roumania".
711. Nicolescu, Nicolae. Constantin Giurescu la arhiva N. Iorga vă.ţut de istoricii americani (Iorga vue par les
Ministerului de Externe (Constantin Giurescu awc: archives du GUNDISCH, GUSTAV 1 (1907-1996) HOREDT, KURT (1914-1991) bistoriens americains). MSŞlA, 1996,21, p. 71-94.
Ministere des Affaires Etrangeres). MI, 1998,32, nr. !O, p. 13- 753. Cândea, Vrrgil. Nicolae Iorga şi Europa de sud-est
15. 723. Diirner, Anton E. Gustav I. Gilndisch. AIICN, 1996, 739. Soroce&nu, Tudor. Kurt Horedt. Eine Pmonlichkeit (Nicolae Iorga el l'Eorope du sud-est). MSŞlA, 1995, 20, p. 63.
35. p. 506. in betwegen Zeiten. In: Transsilvanica. Gedenkschrift rur Kurt 66.
GWRESCU, CONSTANTIN C. (1901-1977) Horedt Internationale ArcMologie. Studia honoraria VoI. 7, 754. Cemovodeanu, Paul. Nicolae Iorga şi istoria
GUY-MARICA, V10RICA (0.1925) Rabden, 1999, p. 11-17. românilor prin călători străini (N. Iorga et I'histoire des
712. Giurescu, Constantin c. Five years and two month in Roumains par des voyageurs etrangers). Academica, 1996, 6.
the Sighet Penitentiary. May 7, 1950 - July 5, 1955. 724. [Arion, Gh., Drăgoi, L., Mândrescu, Gh.[. Viorica HURDUBEŢIU, ION (1909-1990) nr. 3, p. 6, 19.
Introduction by Dinu C. Giurescu. Edited, appendix and index Guy Marica la 70 de ani de viaţă. Sreaua, 1995.46, nr. 4-5, p. 755. Cheptea, Stela, Neamţu, Vasile. N. Iorga despre
by Ioana tia Ciplea. BoulderColorado, 1994, 181 p. 53. 740. DUlOitraşcu, Sever. Contribuţii la biografia istoricului unele probleme ale Evului Mediu românesc (N. Iorga sur
713. Giurescu, Constantin C. Târguri sau oraşe şi cetăţi 725. Crăciun, Corne!. Temeinicia germană şi verva Ion Hurdubepu (Contributions ă la biograpbie ~ l'historien quelques problemes du Moyen Age roumain). In: Nicolae
moldovene (Bourgades ou villes et cit6s moldaves). Bucureşti, franceză [V. Guy Marica] (Eotre le serieux allemand et la Ion Hurdubetiu). Cri.ria, 1994, 24, p. 363-400. Iorga Omul şi opera, Bacău, 1994, p. 144-150.
Ed. Enciclopedică, 1997, 366 p. verve fran~se). TribUllll, 1995, 7, nr. 19, p. Il. 756. CloJd, Constantin. Conceptie şi faptă culturală la N.
726. [Dea, Livius George, Moldovan, Mircea]. Viorica IMREH, ISTVÂN (o. 1919) Iorga (Conception el f_iI culturel chez Nicolae Iorga).
GWRESCU, DINU C. (o. 1927) Guy-Marica -70. TribUllll, 1995,7, nr. 19, p. 9. Hierasus, 1996, !O, p. 280:294.
727. Toca, Mircea. O mare Doamnă a artelor frumoase 741 . Benk6, SalOu. A multidtzO titka: az eImeny es a biztos 757. Culicea, Gelu Dobrogea în lucrările lui Nicolae Iorga
714. Berindei, Dan. Prof. Dinu C. Giurescu, membru româneşti [Viorica Guy Marica] (Une grande Dame des beaux tuelas [Imreh Istvăn1(Le secret de celui qui invoque le pass6e: Bibliografie comentată şi adnotată (La Dobroudja dans les
corespondent al Academiei Române, la 70 de ani. MSşIA, arts roumains). TribUllll, 1995,7, nr. 19, p. 1,9. I'experience et les bonnes connaissances). In: EmleJdc:onyv oeuvres de Nicolae Iorga Bibliographie commentee el
1997,22, p. 127. Imreh Istvan sz1iletes6ne1c nyolcvanadik evfordul6jăra, annot~). Constanta. Biblioteca Judeţeană, 1998, 54 p.
KoIozsvar, 1999,p.7-17.
715. Giurescu, Dinu C. Curriculum Vitae. In: TImpul
istoriei. Il. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 1998, p.
12-23.
HAGI-MOSCO, EMANOIL (1882-1976)

728. Pleşia, Ştefan. Emanoil Hagi-Mosco (1882-1976). AG,


742. ..0 EmleJdc:onyv Imreh Istvăn szUletes6nelc
nyolcvanadilc evfordu16jarn (80 ans de la naissance d'Imreh
758. Czobor, Mihaela. Cultură, istorie şi politică în
viziunea lui Nicolae Iorga (La culture, l'histoire et la politique
dans la vision de Nicolae Iorga). Polis, 1998, nr. 2, p. 65-75.
716. Ştelănescu, Ştefan. Dinu C. Giureseu la împlinirea 1997,4, nr. 3-4, p. 43-47. !stvăn. Hommage). Redactori: Kiss Andnis, KOV3cs Kiss 759. Dateu, IonJan. N. Iorga despre limba românilor dintre
vârstei de 70 de ani. In: TlffiPul istoriei. n. Profesorului Dinu GyOngy, PozsonyFerenc. Kolozsvar, Az EnieJyi M6zeum- Prut şi Nistru (N. Iorga sur la langue des R01lJ1laÎDS entre le
C. Giurescu, Bucureşti, 1998, p. 3-11. HAŞDEU, BOGDAN-PETRlCEICU (1838-1907) EgyesUlet lcidăsa, 1999, 680 p. u..
Prut el le Dniestr). 1994, 3-4, p. 80-85.
717. • •• Timpul istoriei. n. Memorie şi patrimoniu. 760. Dragnev, Demir. Premisele epocii moderne in
Profesorului Dinu C. Giurescu (Le Temp de l'histoire. 729. Cojocaru-Zavadski, A. Aprecieri controversate IONESCU-DOBROGlANU, MARIN (1866-1931)' Moldova şi Tara Românească in viziunea lui Nicoale Iorga
24 25
(Les premises de I'epoque moderne en Moldavie et en 777. Iorga, Nicolae. Oameni care au fost. VoI. I·m (Gel1.> 796. Maesim, Gheorghe. Elogiul căr~ii În activitatea şi 815. Ştefănescu, Ştefan. Dimensiuni europene ale
Valachie dans la vis ion de Nicoale Iorga). RlM, Chişinău, d'autre!ois). Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu. Ediţie scrierile lui Nicolae Iorga (L'eloge du Iivre dans I'activite et istoriografiei româneşti: N. Iorga şi Institutul de Istorie ctitorit
1992,1, p. 26-29. critică, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu ş i Sanda dans Ies ecrits de N. Iorga).AN-PH,1995, 7, p. 181-190. de el (Dimesions europennes de I'historiographie roumaine:
761. Florescu, Gheorghe 1. Deputatul N. Iorga în anii Râpeanu, Galaţi, Ed. Porto Franco, 1994,456 p; 1996, 469 p,; 797. Maesim, Gheorghe. Nicolae Iorga - strălucit Nicolae Iorga et l'lnstitut d'Histoire fonde par lui). MSŞIA,
primului război mondial (Le depute N. Iorga pendant la 1/1997,382p. reprezentant al bibliofil iei româneşti (Nicolae Iorga - un 1997,22, p. 109-116.
Premiere Guerre Mondiale). In: Nicolae Iorga Omul şi opera '1! 778. Iorga, Nicolae. Ospiti romeni in Venezia, 1570· 1610. illustre representant de la bibliophilie roumaine). Biblioteca, 816. 'Ştefănescu, Ştefan . Mari istorici şi ideea na~ională:
VoI. II, Bacău, 1994, p. 87-108. () S. 1., s. n.,I99I, 158 p. 1996,7, nr. II, p. 312-314. N. Iorga (Grands historiens et l'idee nationale: N. Iorga).
762. Florescu, Gheorghe 1. Încă o "treaptă" către 779. Iorga, Nicolae. Pagini de critică li terară (Pages de 798. Median, Gheorghe. Nicolae Iorga şi scriitorii AUSH, 1998, p. 19·28.
monografia N. Iorga? (Encore une "mache" vers la crilique lineraire)..A.ntologie, prefaţă. note şi comentarii de botoşăneni (Nicolae Iorga et les ecrivains de Botoşani). 817. Ştefănescu, Ştefan . Nicolae larga in conştiinţa
monographie N, Iorga?). Anuar, Arhiyele Statului Ploieşti, Valeriu Râpeanu. Bucu reşti, Ed. Garamond, 1995.150 p. Hierasus, 1996, !O, p. 295-300. românească (Nicolae Iorga dans la conscience roumaine).
1990,2, p. 31-59. 780. Iorga, Nicolae. Peisagii (paysages). Antologie, 799. 00' N. Iorga. Opera, omul, prietenii (N. Iorga. MSŞJA, 1995, 20, p. 67-72.
763. Galea, Aure!. Nicolae Iorga, patriot şi luptător prefată, note ş i glosar de Mircea Zaciu. Tabel cronologic şi
L'oeu"re, I'homme, les amis). Volum alcătuit şi Îngrijit de 818. Ştefănescu, Ştefan. Nicolae Iorga - "Spiritus rector" al
antirevizionist (Nicolae Iorga - patriote et militant referinţe critice de Gabriela Olar. Cl uj·Napoca, Ed. Canimpex, Valeriu Răpeanu . Bucureşti, Ed. Artemis, 1992,144 p. genera~iei Marii Uniri (Nicolae Iorga - "Spiritus rectus" de la
antirevisionniste). Marisia, 1994,23-24, p. 463-504. 1998,281 p. 800. Nagy-Talavera, Nicholas. N.. Iorga, O biografie generation de la Grande Union). Academica, 1998,9, nr. 1-2,
764. Galimas, Aurel H. Locul numismaticii şi al 78 L Iorga, Nicolae. Războiul pentru independenţa (Nicolae Iorga, une biographie). Cuvânt înainte de Kurt W. p.6-7.
disciplinelor adiacente in opera lui N. Iorga (La place de la României. Acţiuni dimplomatice şi stări de spirit (La guerre Treptow. laşi, Institutul European, 1999,480 p. 819. Theodorescu, Răzvan . Istoria civilizaţiei vechi a
numismatique et des disciplines adjacentes dans I'oeuvre de N. pour I'independance de la Roumanie. Actions diplomatiques el 80'- Nagy-Talavera, Nicholas M. Nicolae Iorga: the românilor şi Iorga precursorul (L'histoire de la civilisatioo
Iorga). Rl, 1997,8, nr. 5-6, p. 401-417. etats d'esprit). Cuvânt înainte de Vladimir Diculescu. Edi~ie ş i Cultural Ambassador of Romania to the West. In: Romania ancienne des Roumains et Iorga, le precurseur). MSşIA, 1995,
765. Hurezeanu, Damian. Viziune organică la Nicoale note de Elisabeta Simion. Bucureşti, Ed. Albatros, 1998, 325 and Westem Civilisation - România şi civilizaţia occidentală, 20, p. 59-62.
Iorga (Vision organique chez Nicolae Iorga). Bucureşti, Ed.
~82.
laşi, 1997, p. 159-163. 820. Turc, Corina. Domnia lui Constantin Brâncoveanu în
Academiei Române, 1997, 164 p. Iorga, Nicolae. Regele Ferdinand, cu prilejul 802. Nastasă, Lucian . Nicolae Iorga in istoriografia opera istorică a lui Nicolae Iorga (Le regne de Constantin
766. Iorga, N. Chestiunea Dunării (istorie a Europei încoronării (Le roi Ferdinand, â I'occasion du couronnement). maghiară (Nicolae Iorga dans I'historiographie hongroise). DL, Brâncoveanu dans I'oeuvre historique de Nicoale Iorga). In:
răsăritene şi in legătură cu această chestie) (La Question du laşi, Ed. Porţile Orientului, 1996, 190 p. 1997,8, nr. 1, p. 3·5. Interferenţe istorice şi culturale româno-europene, Târgu-
Danube (histoire de l'Europe Orientale et la liaison avec cene 783. Iorga, Nicolae. Regina Maria, cu prilejul încoronării 803. • •• Nicolae Iorga Omul şi opera (N. Iorga L'homme Mureş, 19%, p. 25-42.
question). Edi~ie îngrijită, studiu introductiv şi indice de Vicior (La reine Maria, il I'occasion du couronnement). Iaşi, Ed. et l'oeuvre). Coordonatori: Gheorghe Buzatu, Petre 821. Ursulescu, Nicolae. Personalitatea şi opera lui"Nicolae
Spinei. Iaşi, Institutul European, 1999, 334 p. Porţile Orientului, 1996, 136 p. Mâlcomete. Iaşi, Ed. Fundaţiei "Gh. Zane", 1999,442 p. Iorga in viziunea lui Gheorghe Brătianu (La personnalite et
767. Iorga, Nicolae. Byzance apres Byzance. Avant·propos 784. Iorga, Nicolae. Sfaturi pe Intuneric. Conferinţe la 804. • •• Nicolae Iorga Omul şi opera VoI. II (L'hornrne et I'oeuvre de Nicolae Iorga dans Ia vision de George Brariano).
d'Alexandre Paleologue. Postfaţă de Virgil Cândea Paris, radio (1931 • 1938). VoI. I-II (Conseils dans I'obscurite. I'oeuvre). Cuvânt de inchinare: David Prodan. Coordonatori: CCS, 1995, 1, p. 259·264.
I :Balland, 1992, 312 p._ Conferences 11 la radio). Ediţie, note, prefaţă şi tabel Gheorghe Buzatu, C. Gh. Marinescu. Bacău, Ed. Plumb, 1994, 822. Zugravu, Nelu. Nicolae Iorga: neamul, "legea" limba
IJ' 768. Iorga, Nicolae. Considerazioni genentii sugli sluJi (.iOllulugit Jc Vakliu şi S~c!a R5.pe:1Hl!. Bt!cu :-e~t! > Fd
Minerva, 1996, 410; 340 p.
296p. ~i~icohlC:; IOfg(J: it: Vt=uplG~ j" 10;. ia jall~uc). RJj~f. Chi~i,u1w.
\ storici. Milano, Unicopli, 1990,356 p. 805. Niţulescu, Ciprian. Nicolae Iorga şi armata română 1992,1, p. 19-22.
769. Iorga, Nicolae. E oare România un stat balcanic? (La 785. Iorga, Nicolae. Stări sufleteşti şi războaie. Curs. (Nicolae Iorga et I'armee roumaine). RIM, 1996, nr. 5, p. 41-
Roumanie, un Elat balcanique ?). RRA, 1999,2, p. 86-88. Conferin~e (Etats d'âme et guerres. Cours. Conferences). Ediţie 44. ISPIR, M~I (1950-1990)
770. Iorga, Nicolae. Hotare şi spaţii naţionale. Afirmarea şi cuvânt inainte de Anca Pavclescu. Bucureşti, Ed. Militară, 806. Peotelescu, Aure!. Zone geostrategice europene şi
vitalităţii româneşti (Frontieres el espaces nationaux. 1994,192 p. factori de risc In viziunea lui Nicolae Iorga (Zones 823. V1asiu, Ioana. Mihai Ispir. SCIA-AP, 1990,37, p. 115-
L'affirrnation de la vitalite roumaine). Studiu introductiv de 786. Iorga, Nicolae. Supt trei regi (Sous trois rois). Ediţie geostrategiques europeennes et facteurs de risque dans la 116.
Mihai Ungheanu. Postfală de Sever Ardelean. Galaţi, Ed. ingrijită, note şi comentarii de Valeriu şi Sanda Râpeanu. vision de Nicolae Iorga). In: Omagiu istoricului Gheorghe
Porto-Franca, 1996, 356 p. Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu. Bucureşti, Ed. Pro, Buzatu, Focşani, 1999, p. 656-<i74. JARD, ZSIGMOND (D. 1916)
771. Iorga, Nicolae. Istoria bisericii româneşti şi a vieţii 1999.608 p. 807. Petrescu-Dâmboviţa, M. Amintiri despre Nicolae
religioase a românilor. VoI. I·II (L'histoire de I'Eglise 787. 'Ivănescu, Dumitru. Nicolae Iorga. RlM, Chişinău, Iorga (Souvenirs sur Nicolae Iorga). MSŞ/A, 1997,22, p. 107· 824. '0' Emlekkonyv Jak6 Zsigmond sziiletesenek 80--ik
roumaine et de la vie religieuse des Roumains). Bucureşti, Ed. 1990,2, nr. 1, p. 16-28. 108. evfordul6jâra (Jak6 Zsigmond ă 80 ans de sa naissance).
100+1 Gramar, 1995,433,496 p. 788. Ivănescu, Dumitru. Nicolae Iorga (I20 de ani de la 808. Pippidi, Andrei. "Metodă nouă" şi greşeli vechi Kolozsvâr, Al ErdeIyi Muzeum . EgyestiJet kiadâsa, 1996,
772. Iorga, Nicolae. Istoria relaţiilor române [Antologie] naştere) (Nicolae Iorga (120 ans de sa naissance). RIM, ("Methode nouvelle" et vieilles erreurs). AfIX, 1995, 32, p. 608 p.
(Histoire des relations roumaines). Ediţie şi note de Florin Ch4inău, 1991, 1, p. 18-27. 357·363. 825. *Kiss, Andrâs. Jak6 Zsigmond es a leveltârak (Jak6
Rotaru. Bucureşt~ Ed. Semne, 1995, 295 p; (şi In 1. franceză). 789. °Ivănescu, Dumitru. Nicolae Iorga, istoric al 809. Prodan, Dan. "Faptul care a wnplut de durere inimile Zsigmond et les archives). Levi/tari JW:deminyek. Budapest,
773. Iorga, icolae. Istoria Românilor. VoI. IV. Cavalerii românilor (Nicolae Iorga, historien des Roumains). Mitropolia noastre" [Moartea lui N. Iorga] (La mort de N. Iorga). MI, 1996.67, nr. 1·2, p. 39-49.
(L'histoire des Roumains. Les chevaliers). Volum îngrijit de Moldovei şi Bucovinei, 1990, nr. 5-6, p. 134-145. 1995,29, nr. Il, p. 45-46. 826. Kiss, Andrâs. A toneneti forrâsok vonzăsâban. A
Stela Cheptea şi Vasile Neamţu. Bucureşti, Ed. Encicloped ică, 790. Lascarov-Moldovanu, Al Cu Iorga la radio 810. Prodan, Dan. Nicolae Iorga În conştiinţa istoricilor nyolcvaneves Jak6 Zsigmond koszontese (Jak6 Zsigmond 11 80
1996, 373 p. ,', (Souvenirs de Nicolae Iorga). MI, 1996,30, nr. 3, p. 62-64. universitari de la laşi şi Bucureşti (decembrie 1940 - mai ans). Korunk, 1996,7, nr. 8, p. 101-112.
774. Iorga, Nicolae. !storia Românilor. ' VoI. V, Vitejii 791. Lascarov-Moldovanu, Al Nicolae Iorga: Amintiri 1941) (Nicolae Iorga dans la conscience des historiens
(L'histoire des Roumains. Les vaillants). Coordonatori: necunoscute (Souvenirs inconnus sur Nicolae Iorta). universitaires de Iaşi et Bucarest). Hiuasus, 1996, 10, p. 260- JINGA, VIcrOR (1901-1990)
Gheorghe Buzatu şi Victor Spinei. Ediţie de Constantin Prezentare de Ioan Lăcustă. MI, 1994, 28, nr. II, p. 33-36, 40. 279.
Rezachie"ici. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1998,476 p. 792. Lascarov-Moldovanu, AI. Nicolae Iorga - o minte şi o 811. Prodan, Dan. Reacţii la Iaşi şi Bucureşti la moartea lui 827. Drecin, Mihai. "însemnările" autobiografice ale
775. Iorga, Nicolae. Neamul românesc in Basarabia VoI. 1· inimă de veghe (N. Iorga - esprit et coeur de veille). Prezentare N. Iorga (Reactions li Iaşi et Bucarest II. Ia mort de N. Iorga). profesorului Victor Jinga despre universul concentraţionar din
II (La nation roumaine en Bessarabie). Ediţie, introducere, de 1. Lăcustă. MI, 1995,29, nr. 11, p. 47-51. AfIX, 1995, 32, p. 459-485. închisorile comuniste ale României anilor 1945· 1963 (Les
note şi bibliografie de Iordan Datcu. Bucureşti, Ed. Fundaţiei 793. Lascu, Sl Dobrogenii şi N. Iorga Tomis, 1996,31, nr. 812. Râpeanu, Valeriu. Nicolae Iorga Bucureşti, Ed. "notes" autobiographiques du professeur Victor Jinga sur
Culturale Române, 1995,317 p; 1997,319 p. 7·8, p. 13; 1(31), nr. 1, p. 13. Demiurg, 1994, 144 p. I'univers concentralionnaire des prisons cornrnunistes de la
776. Iorga, Nicolae. A nemzetek kozOtli gyiilOlkiides ellen. 794. oLascu, Stoica. N. Iorga şi Dobrogea RDIM, 1996,5, 813. • •• Scrisori către N. Iorga (1916 - 1918). VoI. V Roumanie des annes 1945-1963). CDP, 1994, 1, nr. 2, p. 235-
Românok Os magyarolc (Au contraire de I'inamilie entre les nr. 6, p. VI·XIX; Supliment. (Lettres aN. Iorga). Ediţie îngrijită de Petre Ţurlea. Bucureşti, 262.
nalions. Les Rownains et les Hongrois). EIăsz6: Makkai 795. Liveanu, V. Nicolae Iorga despre obiectul istoriei Ed. Minerva, 1996, 288 p. 828. Drecin, Mihai D. Lucrări In manuscris ale econo-
Lăszl6 es Mislcolczy Ambrus. Budapes~ ELTE BTK, 1992, (Nicolae Iorga sur J'objet de J'histoire). SşC, 1996, nr. 6, p. 39- 814. Smântânescu, Dan. Titanul Nicolae Iorga Bucureşti, mistului profesor Victor Jinga (Ouvrages en manuscrit de
59 p. 45; SCNA, 1996,7, nr. 6, p. 39-45. Ed. Ministerului de Interne, (1996]. 152 p. I'economiste professeurV. linga). AUDO, 1993,3, p. 117-122.
26 27

0-
829. Lumperdean, Ioan. Victor linga despre literatura şi 845. Csetri, EIek. 175 eve sztiletett KovâJy Lăszl6 (II y a
gândirea economică românească din secolele XVI/l-XIX 175 ans est ne KovâJy LâszI6). Helikon, 1994, nr. 18, p. 16-17. ses etudiants). AIICN, 1996,35, p. 345-350. honorem Radu Manolescu, Bucureşti, 1996, p. 7-13 .
(Victor Jinga sur la litterature et la pensie economique 877. • •• Omagiu Radu Manolescu. Miscellanea in honorem
roumaines des XVIII"-XlX" si~le). AMN, 1996, 33, nr. 2, p. LAPEDATU, ALEXANDRU (1876-1954) MACREA, MffiAIL (1908-1967) Radu Manolescu emerito. Edita Zoe Petre and Stelian
239-250. Bre:zeanu. Bucureşti , Ed. Universităţii Bucureşti, 1996, 368 p.
846. Lapedatu, Alexandru. Amintiri (Memoires). Prefaţă, 861. Bărbuleseu, Mihai. Mihail Macrea: A Lesson in
KOGĂLNICEANU, MffiAIL (1817-1891) edilie, note şi comentarii de Ioan Opriş. Cluj-Napoca, 1998, Discemment. Trans. R, 1996,5, Of. 3, p. 38-42. MĂNESCU. JEAN-NICOLAS (n. 1927)
299p.
830. Alexa, Mircea. Mihail Kogălniceanu şi un proiect de 847. Opriş, Ioan. Alexandru Lapedatu în cultura MAIOR, PETRU (1761-1821) 878. Gorovei, Ştefan S. Jean-Nicolas Mânescu la 70 de ani
monument la Călugăreni (M. Kogălniceanu et un projet de românească (Alexandru Lapedatu dans la culture roumaine).
(Jean-Nicolas Mănescu ă l'Age de 70 ans). AG, 1997,4, nr. 3-
monument 11 Călugăreni). CMV, 1999,5, Of. 7, p. 25-26. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1996, 363 p. 862. Dreghiciu, Doina. Semnalarea unor scrieri ale lui 4, p. 351-352.
831. *Ivlnescu, Dumitru. Mihai Kogălniceanu, unul dintre 848. Opriş, Ioan. Alexandru Lapedatu şi contemporanii săi Petru Maior în coleclii de carte românească veche în jud. Alba
fondatorii României moderne (Mihai Kogălniceanu, I'un des (Alexandru Lapedatu et s~ contemporaines). Cluj-Napoca, (Ecrits de Petru Maior dans la collection de Iivre roumain MĂRGffiTAN, LMU (n. 1935)
fondateurs de la Roumanie moderne). Glasul pământului, Ed. Albastră, 1997, 275 p. ancien du dep. d'Alba). Apulum, 1994,31, p. 321-334.
1990, p. 47-57. 849. Opriş, Ioan. Alexandru Lapedatu şi scriitorii 863.' Maior, Petru. Istoria bisericii românilor. VoI. 1. ' 879. Rusu-Pescaru, Adriana. Liviu Mărghitan la a 60-a
832. Kogălniceanu, Mihail. Discours 10'" de l'ouverture du (Alexandru Lapedatu et les tcrivains). DL, 1997, 8, Of. 1, p. (L'histoire de I'Eglise des Roumains). Ediţie îngrijiţă şi studiu aniversare. Sargeţia , 1995-1996, 26, nr. 1, p. 39-43.
cours d'histoire nationale. Trans. R, 1999,8, Of. 1, p. 90-95. 36-37. introductiv de Ioan Chindriş. Bucureşti, Ed. Viitorul românesc,
833. Kogălniceanu, Mihail. Discursuri parlamentare 850. Sechel, Daniela. Alexandru Lapedatu şi cercetările 1995,280p. MICLESCU-pRĂJEŞTI, I. c. (1892-1973)
(Discours parlamentaires). Antologie, prefaţă, tabel cronologic asupra monumentelor istorice medievale În cadrul C. M. 1. T. 864. Maior, Petru. Protopapadichia Ediţie îngrijită şi
şi note de Georgeta Penelea-Filitti. Bu~, Ed. Minerva, (Alexandru Lapedatu el les recherches sur les IIXJDumenls studiu introductiv de Ioan Chindriş. Cluj-Napoca, Ed. 880. Gorovei, Ştefan S. Un genealogist român şi opera sa:
1994,222 p. historiques medievaux dans la cadre du C. M. 1. T.). BCşS, Clusium, 1997, 136 p. 1. C. Miclescu-Prăjescu (Un genealogiste roumain et son
834. Pâslaru, Ştefan. Mihail Kogălniceanu: "Suntem fuuţi 1997,3, p. 153-156. 865. Maior, Petru. Scripta Minor. Ars literaria oeuvre: 1. C. Mic1escu-Prăjescu). AG, 1994, 1, nf. 3-4, p. 217-
de Dumnezeu, ungurii şi românii, alături unii de a1lii" ("C'est 851. Seche~ Teodora Daniela. Alexandru Lapedatu. Animadversiones Epistolarum. Ultmae. Edilie îngrijită de Ioan 220.
CbindriŞ. Bucureşti, Ed. Viitorul Românesc, 1997, 398 p.
Oieu qui nous a crees, Hongrois et Roumains, les uns aupres Conceplie şi metodă istorică (Al. Lapedatu. Conception et
les autres"). RIM, 1996, Of. 5, p. 39-40. methode historique).AMN, 1997, 34, nr. 2, p. 111-123. 866. Stanciu, Laura. Petru Maior între Autklărung şi Les MICU, SAMUIL (1745-1806)
835. Platon, Gheorghe. Mihail Kogălniceanu şi istoria Lumieres (petru Maior entre Aufkliirung et Les ,Lumieres).
BCşS, 1995, 1, p. 169-177. . 881. Gherman, Alin. Samuil Micu despre scrisul istoric.
naţională (Mihail Kogălniceanu et l'histoire nationale). RIM, LASCU, NICOLAE (1908-1988)
Chişinău, 1992,4, p. 34-37.
867. Stanciu, Laura. Petru Maior - precursor al Marginalii la o teorie iluministă a scrisului istoriografic
836. Schifimeţ, Constantin. Sociologia dezvoltării 852. Lascu, Nicolae. Pentru clasicism (pour le c1assicisme). romantismului în abordarea evului mediu românesc (petru (Samuil Micu sur l'tcriture historique). In: D. Prodan - Puterea
moderne în viziunea lui Mihail Kogălncieanu (La sociologie Prefa!ă şiîngrijirea ediţiei de Stella Petecel. Cluj, Ed. Dacia, Maior · precUIseur du romantisffii?;_/tpu!i.m!, 1996. 33. p. 33 r
modelului, Cluj-Nl poc:" 1995, F. ! 15·123.
du developpement moderne dans la vision de Mihail 1997,267 p. 40. 882. Gherman, Mihai. Filowfic şi beletristic la Samuil
Kogălncieanu). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1991 , 101 853. PeteceI, SteDa. O viaţă pentru clasicism [Nicolae 868. Stanciu, Laura. Petru Maior şi cercetarea Micu (Philosophique et litteraire 11 Samuil Micu). IL, 1992, 3-
"mentalitălii" în "Istoria pentru începutul românilor In Dachia" 4, p. 167-171.
p. LascuJ (Une vie pour le c1assicisme - N. Laseu). TribU/lll,
837. Stan, Apo5tol. Ideologie et pragrnatisme dans I'activite 1995,7, Of. 23, p. 1,5. (petru Maior el I'etude de la "mentaJite" dans "L'Histoire pour 883. Mku, Samuil. Istoria Il.omânilor. Val. I-II (L'histoire
politique de Mihail Kogălniceanu. Trans. R, 1999, 8, Of. 1, p. . le commencement des Roumains en Dacie"). CCB, 1997,3, Of. des Roumains). Editie princeps după manuscris de ' Ioan
82-89. LECCA, OCfAV GEORGE (1881-1969) 1. p. 66-72. Chindriş . Bucureşti, Ed. Viitorul Românesc, 1995, 522, 495 p.

838. Stan, Valeriu. M. Kogălniceanu - antreprenor de poşte 869. Standu, Laura. Petru Maior Zwischen Aufklărung
în Moldova (M. Kogălniceanu - entrepreneur du service des 854. Gorovei, Ştefan S_ Octav George Lecca (1881-1969). und les Lumieres. ColIoquill, 1995,2, Of. 1-2, p. 61-73. MIHAlL, PAUL (1905-1994)
postes de la Moldavie). AlIX, 1994,31, p. 443-463; 1995, 32, AG, 1997,4, Of. 3-4, p. 37-42. 870. Teodor, Pompiliu. Petru Maior şi epoca luminilor
p.277-298. (petru Maior et le Si~le des Lumieres). Vatra, 1997, 2, nr. 884. Madan, 100. Paul Mihail. AfIX, 1995,32, p. 639-641.
839. Taci, Vladimir. M. Kogălniceanu şi societatea de LOZOVAN, EUGEN (1929-1997) 311, p. 51-52. 885. Mitu, Mihai. Paul Mihail. Romanoslavica, 1994, 32,
istorie şi antichităţi din Odessa (M. Kogălniceanu et la societe p.289-291.
d'histoire et antiquites d'Odessa). RIM. Chişinău, 1992, 4, p. 855. Diaconu, Petre. Eugen Lowvan. Torni.<, 1998, 3(33), MANCIULEA, ŞTEFAN (1894-1985) 886. Ştefineseu, Ştefan. Paul Mihail, un preot savant
46-48. Of. 3, p. 13. basarabean (paul Mihail, un pretre savant de Bessarabie).
840. Varta, Ion. M Kogălniceanu în corespondenta 856. Gorovei, Ştefan S. Eugen Lozovan. AG, 1997, 4, Of.
871. Buzaşi, IOD. Un om al Blajului Ştefan Manciulea (Un SMIM, 1995, 13, p. 5-6.
diplomatică rusă (1~1847) (M Kogălniceanu dans la 3-4, p. 349-350. homme de Blaj - S. Maneiulea). Triburut, 1995,7, Of. 2, p. 7.
correspondance diplomatique russe). RIM. Chitinău, 1992, 4, 872. Manciulea, Ştefan. Biblioteca mea (Ma bibliotMque). MIHALYI DE APŞA, ION (1844-1914)
p. 41-45. LUPAŞ, IOAN (1880-1967) BC, 1994, 18, p. 96-101.
841. Zub, Al_ Kogălniceanu: "Cuvânt introductiv" la o nouă 873. Manciulea, Ştefan. Granita de Vest (La frontiere de 887. Achim, Valeriu. Df. Ioan Mihalyi de Apşa O viaţă
l'Ouest). Baia Mare, Ed. Gutinul, 1994, 154 p. dedicată documentării şi publicării de izvoare istorice
lectură ("La le90n d'ouverture" 11 une nouvellc lecture). AŞUI 857. Ardelean, Radu. Percepţia şi reflectarea alterităţii la
i.<1., 1994-1995,40-41, p. 29-34. Ioan Lupaş (La perception et la reflexion de ralterilt li Ioan
874. Maneiulea, Ştefan. Povestea unei vieţi (1.'histoire . maramureşene (Ioan Mihalyi de Apşa Une vie dediCe li la

842. 'Zub, Alexandru. KogăIniceanlL DL, 1997, 8, Df. 3, Lupaş). In: Identitate şi a1teritate. Studii de imagologie, Cluj-
d'une vie). Edilie îngrijită de Ştefania Manciulea şi Ion Buzaşi. documentation et 11 la publicatioD des sources historiques de
Napoca, 1998, voI. 2, p. 312-332. Cluj, Ed. Clusium, 1995, 176 p. Mariunureş). MVIM, 1997,3, p. 237-244.
p.I-2.
843. 'Zub, Alexandru. Kogălniceanu in căutarea 858. Lupaş, Ioan. Istoria bisericească a românilor ardeleni 875. Ursuţiu, Liviu. Profesorul blăjean Ştefan Manciulea - 888. Radu, Mircea. Ion Mihalyi de Apşa - orizont
modelului politic (Kogă\IJÎceanu 11 la recherche du modele (l.'histoire ecclesiastique des Roumains transylvains). repere biobibliografice (Le professeur de Blaj - Ştefan istoriografic (Ion Mihalyi de Apşa horizon
politiquc). In: Biography ~d Romanian Studios. Iaşi; Oxford, Introducere, note şi comentarii de Doru Radosav. Cluj- Maneiulea - reperes biobibliographiques). BC, 1994, 18, p. historiographique). BCşS, 1997,3, p. 135-138.
Im-l~. '
1998, p. 36-;43.; RIM, Chişinău, 1992, 4, p. 37-41. Napoca, Ed. Dacia, 1995, 230 p.
844. Zub, AlexandnL Un d = imagologic "Spania" lui 859. Sofronie, Mihai. Corespondenţă către Ioan Lupaş MlllĂILESCU-BÂRLffiA, VIRGIL (n. 1937)
Kogălniceanu (Une dtmarcbe d'image "L'Espagne" de (Referiri istoriografice) (Correspondance fi Ioan Lupaş. Notes MANOLFSCU, RADU (o. 1928)
Kogălniceanu). DL, 1995,6, Of. 4, p. 2-3. historiographiques). AlCS, 1994, 1, p. 201-212. 889. Icooomu, Constantin. Virgil Mihăilescu-Bărliba la 60
860. VIasiu, Marina. Profesorul Ioan Lupaş aşa cum l-au 876. • •• Bibliografia prof. dr. Radu Manolescu ( La de ani! AM, 1997,20, p. 5-11.
KOVARy, r.AsZL6 (1820-1907) văzut elevii şi studenţii săi (Le Professeur Ioan Lupaş vu pa.. bibliographie du prof. dr_Radu Manolescu). In: Misce1Janea in
29
28
I
l
MILESCU, NICOLAE (1636-1708) Lucian Nastasă. laşi, Ed. Universităţii "AI. L Cuza", 1996,236 923. Pop, Angela. Profesorul Constantin Moisi!. AD, 1995, Mureşanu). Sub redacţia lui Nicolae Edreiu. Cluj-Napoca,
p. 1, p. 40-4L Presa Universitară Clujeană, 1998, 576 p.
890. Bădescu, Laura. Iosif sau despre singurul ţiitoriu gând 906. Mândruţ, Stelian. !lie Minea, student la Universitatea 924. Preda, Constantin. Constantin Moisil - numismatuL 938. Vesa, Vasile. Profesorul Carnii Mureşanu la 70 de ani.
[NicolaeMilescuJ.NRR,1997,2,nr.I-2,p. 166-170. din Budapesta (1900-1905) (Ilie Minea, etudiant a l'Universite Hrisovul, 1996,2, p. 11-18. Steaua, 1997,48, nr. 4-6, p. 50-51.
891. Mihail, Zamfira. Exercices philologiques de Nicolae de Budapest). In: lIie Minea (1881-1943), laşi, 1996, p. 54-61. 925. Ştefănescu, Ştefan. Constantin Moisil - istoric al
Milescu (1669): Le codex des prieres offert ă Thomas Smith. 907. Mândruţ, Stelian. Perioada bănăţeană (1904-1908) a Bucureştilor (Constantin Moisil historien de la _viile de MURGESCU, COSTIN (1919-1989)
AllX, 1995,32, p. 209-226. istoricului !lie Minea (L'historien TIie Minea en Banat). In: nie Bucarest). Hrisovul, 1996,2, p. 19-24.
892. Mihail, Zamfira. Nicolae Milescu - filolog (Nicolae Minea(1881-1943), Iaşi, 1996, p. 93-98. 939. Postolache, Tudorel, Alexenciuc, Victor. [Costin
Milescu philologue). In: Un veac de aur în Moldova (1643- 908. Mihail, Paul Profesorul Ilie Minea in relaţie cu un MOSCALU, EMIL (1942-1993) Murgescu - remarcabil cercetător al economiei naţionale]
1743), Chişinău - Bucureşti, 1996, p. 77-88. student de la Chişinău (Le professeur Ilie Minea en relation (Costin Murgescu - remarquable chercheur de I'economie
893. Milescu, Nicolae. Manual sau Steaua Orientului avec un etudiat de Chişinău). In: Ilie Minea (1881-1943), Iaşi, 926. !conomu, Constantin. Emil Moscalu. AM, 1995, 18, nationale). Academica, 1994,5, nr. 1, p. 18-19.
strălucind Occidentului (Manuel ou l'Eloile de l'Orient qui 1996, p. 156-16L p.349-350.
brille vers l'Occident). Iaşi, Institutul European, 1997, 160 p. 909. Nastasă, Lucian. Eforturi de instituţionalizare a 927. Trobani, G<oorge. Emil Moscalu. CA, 1997, !O, p. MURNU, GEORGE (1868-1957)
894. • •• Nicolae Milescu Spătaru şi istoria culturii (Nicolae istoriei la laşi: ltie Minea (Les efforts d'institutionnalisation de 449-453.
Milescu, le connetable et l'histoire de la culrure). Volum l'histoire il Iaşi: Ilie Minea). In: Ilie Minea (1881-1943), laşi, 940. Hristodol, George. George Mumu În corespondenţă
ingrijit de Ştefan Lupan. Chişinău, Ed. Civitas, 1998,96 p. 1996, p. 121-128. MOTOGNA, VICTOR (1885 -1948) inedită (George Mumu en correspondance inedite). PVB,
895. • •• Nicolae Milescu Spătarul şi problemele culturii 910. Rusu, Dorina N. Ilie Minea şi revista sa de istorie (Ilie 1998,4, p. 167-175.
Moldovei (Nicolae Milescu et les problemes de la culrure de Minea et sa revue d'historie). In: Ilie Minea (1881-1943), laşi, 928. Lazăr, Emil. Prof. dr. doc. Victor Motogna şi valorile 941. Zeană, Ionel. Rolul lui George Mumu în dezvoltarea
Moldavie). Colegiul de redacţie: A. Babii, Gh. Bobână, Şl 1996, p. 103-114. de patrimoniu naţional al fostului judeţ Someş (Le Prof. dr. literaturii culte aromâne şi locul lui în cadrul acestei literaturi
Lupan. Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1998, 130 p. 91 L Sigmirean, Cornel. Despre fonnarea istoricului Ilie doc. V. Motogna et les valeurs de patrimoine national de (Le role de George Mumu dans le developpement de la
896. Pânzaru, M. Misiunea lui Nicolae Milescu în Suedia Minea (Sur la fonnation de I'historien Ilie Minea). In: TIie I'ancien departement de Someş) . RM, 1997,34, nr. 1-2, p. 74- litterature culte aroumaine et sa place dans le cadre de celte
(1666-1667) şi implicaţiile sale politice şi culturale (La Minea(1881-1943), laşi, 1996, p. 89-91. 75. litterature). PVB, 1998,4, p. 159-165.
mission de N. Milescu en SuMe et ses implications politiques 912. Zub, AL Ilie Minea in orizontul generaţiilor istorice 929. Lazăr, Emil. Victor Motogna şi ocrotirea
et culturelles). RlM, Chişinău, 1993, 1, p. 47-53 . (Ilie Minea ă I'horizon des generations historiques). In: !lie patrimoniului cultural naţional (Victor Motogna et la NĂGLER, THOMAS (n. 1939)
897. Pânzaru, Mihai. Nicolae Milescu - cartograf al Minea(1881-1943), laşi, 1996, p. 39-45. protection du patrimoine culture! national). AMN, 1996,33, nr.
Siberiei (Nicolae Milescu - cartographe de la Siberie). RIM, 2, p. 357-367. 942. Giura, Lucian. Bio-bibliografie. Univ. Prof. DT.
Chişinău, 1993,3, p. 20-25. MITREA, BUCUR (1909-1995) Thomas Nagler Zum 60. Gebrustag. Sibiu Hennannstadt,
898. Ursu, N. A. Nicolae Spătarul (Milescu), traducător al MOXA, MllIAIL (sec. XVI-XVII) Lucian Blaga Universitat, 1999,44 p.
"Mântuirii păcătoşilor" a lui Agapie Landos (Nicolae Spătarul 913. Mihăilescu-Bârliba, Virgil. Bucur Mitrea. AM, 1996,
(Mllescu), lrdducteur de "La rectemption des pecheurs" I Y, p. J3Y-340. 930. Pecican, Ovidiu. Istoria troiană În cronica lui Mihail NĂSTASI<:, DUMITRU (n. 1924)
d'Agapie Landos). SCL, 1993,44, nr. 5, p. 417-432; nr. 6, p. 914. Poenaru Bordea, Gh. Bucur Mitrea. SCN, 1997, 12, Moxa şi povestea Troiei (L'histoire troyenne dans la chronique
489-502; 1994,45, nr. 3-4, p. 173-186. p.201-217. de Mihail Moxa et I'histoire de Troie). Contemporanul, 1999, 943. Gorovei, Ştefan S. Profesorul Dumitru Năstase la 70
9, nr. 18, p. 10-11. de ani. AfIX, 1994,31, p. 611-614.
MILOlA, IOACHIM (1897-1940) MOGA, IOAN (1902 -1950)
MUREŞANU, CAMIL (n. 1927) NĂSTUREL, PETRE Ş. (o. 1923)
1 . 899. • •• Omagiu Ioachim Miloia Un erudit cărturar (1897- 915. Chifor, Agata. Ioan Moga şi istoria instituţiilor
f ,/ 1940). Volum omagia! (Ioachim Miloia. Hommage). Autori: medievale (1. Moga et l'histoire des instituts medievaux) . crc, 93 L Berindei, Dan. Prof. CarniI Mureşanu, membru 944. Cernovodeanu, Paul Petre Ş. Năsturel la 75 de ani.
V Mircea Miloia, Aurel Turcuş, Gheorghe ·Mudura, Nicolae 1996,7, nr. 9-10, p. 8. corespondent al Academiei Române, la 70 de ani. MSşJA, SMIM, 1998, 16, p. 7-10.
Săcară. Timişoara, Ed. Mirton, 1997, 140 p. 916. Edroiu, Nicolae. Historian Ioan Moga. Trons. R, 1996, 1997, 22, p. 129. 945. Rădulescu, Mihai Sorin. Petre Ş . Năsturel -
5, nr. 2, p. 79-82. 932. ••• Biobibliografia profesorului universitar doctor bibliografie selectivă. SM/M, 1998, 16, p. 11-16.
MINEA, ILIE (1881-1943) 917. MândrJ1ţ, Stelian. Descoperirea unei vocaţii: Ioan Carnii Mureşanu, membru corespondent al Academiei
Moga (La decouverte d'une vocation: Ioan Moga). In: Române, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani (Carnii NĂSTUREL, PETRE V. (1854-1920)
900. Andronic, Alexandru. Profesorul Ilie Minea Evocări Transivlania Între medieval şi modem, Cluj-Napoca, 1996, p. Mureşanu ă. 70 ans - Sa biobibliographie). Introducere de
din anii 1933-1943 (Le professeur Ilie Minea. Souvenirs). In: 137-148; Trans. R., 1996,5, nr. 2, p. 83-88 (în 1. engleză). Nicolae Edroiu. Bibliografia operei (1955-1997): Iolanda 946. Cernovodeaou, Paul. Generalul Petre V. Năsturel
Ilie Minea(1881-1943), Iaşi, 1996, p. 152-155. Kăroly, Maria Pagu. Cluj-Napoca, Presa Universitară (1854-1920) [istoric militar] . AG, 1996,3, nr. 3-4, p. 5-11.
90L Boldur, AL TIie Minea. Figura fostului director al MOGA, MARIUS (1913 -1996) Clujeană, 1997,68 p.
Institutului de Istoria Românilor" A. D. Xenopol" (La figure 933. [Boeşan, N., Neamţu, G., Pop, 1. AI. [praf. CarniI NEAMŢU, ALEXANDRU (1918-1995)
de l'ancien directeur de l1nstitut dHistoire des Roumains "A. 918. Medeleţ, Florin. Marius Moga. AB, 1997, 5, p. 487- Mureşanu]. Sleaua, 1996,47, nr. 7-8, p. 15-17.
D. Xenopol"). In: Ilie Minea (1881-1943), Iaşi, 1996, p. 149- 488. 934. Edroiu, Nicolae. Omagiu profesorului CarniI 947. Mureşanu, CarniI. Alexandru Neamţu. AMN, 1995,
151. Mureşanu la împlinirea vârstei de . 70 de ani (Hommage au 32, nr. 2, p. 627-628.
902. Cristian, V. Concepţia istorică a lui Ilie Minea (La MOISIL, CONSTANTIN (1876-1958) professeur Carnii Mureşanu il 70 ans). A1/eN, 1997,36, p. 13-
conception historique d'TIie Minea). In: Ilie Minea (1881- 17. NECULCE, ION (c.1672-1745)
1943), Iaşi, 1996, p. 46-53. 919. Berindei, Dan. Gânduri despre Constantin Moisil 935. Edroiu, Nicolae. Vieţi, fapte, gânduri. [Praf. Carnii
903. Golimaş, Aurel. Numismatica şi ştiinţele conexe in (Pensees sur Constantin Moisil). MSŞJA, 1996,21, p. 67-69. Mureşanu] (Vies, faits, pensees. Le prof. CarniI Mureşanu). 948. Neculce, Ion. Letopiseţul Ţării Moldovei precedat de
preocupările istoricului Ilie Minea (La numismatique et les 920. Burac, Constantin. Profesorului Constantin Moisil - Steaua, 1997, 48, nr. 4-6, p. 52. O sarnă de cuvinte (La Cbronique de la Moldavie precedee par
sciences connexes dans les preoccupations de l'historien Ilie 120 de ani de la naştere (Le professeur Constantin Moisil - 120 936. Pagu, Maria, KJirolyi, IoIanda. Bibliografia operei Une serie de mots). Text stabili~ glosar, prefaţă şi tabel
Minea). In: Ilie Minea(1881-1943), Iaşi, 1996, p. 136-142. ans de sa naissance). RA, 1997,59, nr. 1, p. 220-227. (1955-1997) prof. univ. dr. CarniI Mureşanu (La bibliographie cronologic de lorgu Iordan. Postfaţă de Elvira Sorohan. Iaşi,
904. Grigoraş, N. Profesorul TIie Minea Amintiri 92L Ionescu, Călin. Constantin Moisil - numismat al de I'oeuvre du prof. unlv. dr. Carnii Mureşanu) . AIICN, 1997, Ed. Junimea, 1997,845 p.
(Souvenirs). In: !lie Minea (1881-1943), Iaşi, 1996, p. 143- antichităţii (e. Moisil - numismate de I'Antiquite). RB, 1995, 36, p. 17-23; In: SbJdii Istorice. Omagiu Profesorului CarniI 949. Neculce, Ion. O sarnă de cuvinte. Letopiseţul Ţării
148.
905. ..* Ilie Minea (1881-1943). Volum îngrijit de
9, p. 319-328.
922. Pleş, Gheorgbe. Constantin Moisil. SCEB, 1996, 2, p.
Mureşanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 7-15:
937. ••• Studii Istorice. Omagiu Profesorului Carnii
Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui
Constantin Mavrocordat (Une serie de mots. La chronique de

I
Alexandru Zub. Tabel cronologic, bibliografie şi indice de 97-104. Mureşanu (Etudes historiques. Hommage au professeur C. la Moldavie de Dabija Vodă jusqu'au deuxieme ragne de e.
30 31

1
Mavrocordat). Postfaţă şi tabel cronologic de George 243-262. 981. Dârja, neana. Nicolae Olahus în "Memoria României în viziunea lui Andrei 0letea (Les commencements
Muntean. Bucureşti, Ed. Gramar, 1996, 184 p. 963. Mândruţ, Stelian. 1. 1. Nistor, doctor în filosofie al Hungarornm" de A1exius Honinyi. Apulum, 1994,31, p. 251- de I'histoire moderne de la Roumanie dans la vision d'Andrei
Universităţii din Viena (1909) (1. 1. Nistor, docteur en 261. Oţetea). MSşlA, 1994, 19, p. 9-12.
950. Ţvircun, Victor. Ion Neculce v Rossii (Ion Neculce en
philosophie de I'Universite de Vienne). AllX, 1997, 34, p. 341- 982. Ionescu, Ion. Nicolaus Olahus (Nicolae Românul). ST, 998. Boicu, Leonid. Andrei Oţetea - cu un ochi redeschis
Russie). RIM, Chişinău, 1993,2, p. 16-22.
354. 1993,45, nr. 3-4, p. 135-144. înspre Iaşi (Andrei Oţetea - avec un oeil reouver! vers Iaşi). Rl,
NEMEŞ, EMIL (1943 -1997) 964. Nistor, Ion L Problema ucraineană în lumina istoriei 983. Mâna, Iacob. ltinerarii ale operei lui Nicolaus Olahus 1994,5, nr. 7-8, p. 689-691.
(Le probleme ukrainien a la lumiere de I'historie). Prezentare (Exemplare din Biblioteca Batthyaneum) (Itineraires de 999. Campus, EIiza. Andrei Oţetea: rigoare morală şi
951. Lazir, Ioachim. In memoriam Emil Nemeş. Sargeţia, de Gheorghe Buzatu. Ediţie ingrijită de Ştefan Purici. Rădăuţi, I'oeuvre de Nicolaus Olahus (Exemplaires de la Bibliotheque ştiinţifică în învăţământ şi cercetare (Andrei Oţetea: rigueur
Ed. Septemrion Agorn, 1997, 300 p. Battbyaneum). CCB, 1995, 1, nr. 1, p. 76-81. morale et scientifique dans I'enseignement et la recherche).
1995-1996,26, nr. 1, p. 677-679.
965. Stefanovici, Olga. Documente in!'<lile din arhiva 984. Stanciu, Laura. Nicolaus Olahus în "Istoria pentru MSşIA, 1994, 19, p. 19-23; Academica, 1994,4, nr. Il, p. 4;

NESTOR, ION (1905 -1974) personală a istoricului Ion Nistor (Documents inedits des începutul românilor în Dacia" a lui Petru Maior (Nicolaus RI, 1994,5, nr. 7-8, p. 639-644.
archives personelles de l'historien Ion Nistor). Suceava, 1995- Olahus dans "L1Iistoire ponr le commencement des Roumains 1000. Cernovodeanu, Paul. Andrei Oţetea istoric al
1996, 22-23, p. 434-452. en Dacie" de Petru Maior). AllX, 1995, 32, p. 251-255. chestiunii orientale (Andrei Oţetea historien de la question
952. Dumitraşcu, Sever. Ion Nestor - creator de şcoală
985. Teodor, Pompillu. Nicolaus Olahus - hwnanisticky orientale). RI, 1994,5, nr. 7-8, p. 657-669.
arheologică (Ion Nestor - cn!ateur d'ecole archeologique).
N1ŢU, ANTON (1911-1995) historik (Nicolaus Olahus - historien humaniste). OP, 1996, 1, 1001. Constantiniu, Florin. Andrei Oţetea şi a doua iobăgie:
Mem. A, 1995,20, p. 327-337.
nr. 3, p. 221-229. o dezbatare inutilă? (Andrei Oletea et le deuxieme servage: un
953. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Les contributions de L
966. Cbirieă, Vasile. Anton Niţu. AM, 1995, 18, p. 365- 986. Teodor, Pompillu. Nicolaus Olahus - istoric umanist debal inutile?). Rl, 1994,5, nr. 7-8, p. 681-688.
Nestor concernant le probleme des liaisons de I'espace
367. (Nicolaus Olahus - historien humaniste). In: D. Prodan - 1002. ffitchins, Keith. Andrei Oţelea Rl, 1994,5, nr. 7-8, p.
carpato-danubien-pontique avec le nord de l1talie il I'Âge du
Bronze el au debut du Halistatt ancien. Dacia, 1994-1995,38- Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 58-63. 671-672.
OCHEŞEANU, RADU VIOREL (1943-1998) 987. Tonk, Alexandru. Cariera unui intelectual în secolul 1003. Papacostea, Şerban. Andrei Oţetea Director al
39, p.41-53.
954. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Nestor - omul şi opera al XVI-lea. (Drumul lui Nicolaus Olahus spre scaunul Institutului de istorie "Nicolae Iorga" (Andrei Oţelea.
(Nestor - I'homme et I'oeuvre). MSşIA, 1995,20, p. 99. 967. Grămăticu, Steluţa, Hanganu, Liliana-Nicoleta. episcopal) (La carriere d'un intellectuel au XVIe siecle (Le Directeur de 11nstitut d'histoire "Nicolae Iorga"). Rl, 1994, 5,
Radu Viorel Ocheşeanu. BMIM, 1999, \3, p. 330-334. chemin de NicoIaus Olahus vers le Siege episcopal). In: De la nr. 7-8, p. 629-637.
umanism la iluminism, Târgu-Mureş, 1994, p. 7-14. 1004. Rosu, Dorina N, Bibliografia operei acad. Andrei
NETEA, VASILE (1912-1989)
OOOBESCU, ALEXANDRU L (1834-1895) Oţetea (La bibliographie de l'ocuvre de l'acad. Andrei Oţetea).
ONCIUL, DIMITRIE (1856-1923) MSŞIA, 1994, 19, p. 25-31.
955. Faur, Viore1. Vasile Netea - istoric al legăturilor
culturale româneşti în epoca modernă (Vasile Netea - historien 968. Carnea, Paul. "Adevăratul" Odobescu ("Le vrai" 1005. Ştefinescu, Ştefan. Andrei Oţetea - creator de şcoală
Odobescu). RJTL, 1995,43, nr. 3-4, p. 211-217. 988. Berciu-Drăghicescu, Adina. Informaţii din amiva istorică (Andrei Oţetea - createur d'ecole historique). MSşIA,
des liaisons culturelles roumaines il l'epoque moderne). crc,
969. Curtităpeanu. Doina. Peregrinarea în c1asicitate (AI. personală a profesorului Aurel Sacerdoţeanu despre Dimitrie 1994,19, p. \3-18; Academica, 1994,4, nr. \1, p. 3,10.
1990, ar. 3, p. 4.
Odobescu auteur c1assique). Steaua, 1995,46, nr. 10-\1, p. 3- Onciul ca autor de cursuri universitare (lnformations des 1006. Teodor, Pompillu. Andrei Oţetea istoric al Renaşterii
956. Poptămaş, Dimitrie. Vasile Nelea fată in faţă cu el
însuşi (Vasile Netea face li face avec lui-mem.e). In: Reghinul
4. . archives P."rsonnelles du professeuer A. Sacerdoţeanu sur D. (Andrei Oţetea, historien de la Renaissance). Rl, 1994,5, nr. 7-
970. Dânei, Dumitru Ion. AI. 1. Odobescu. Fatalitatea Onciul comme auteur de cours universitaires). AUB IIr., 1994, 8, p. 645-655.
cultural, Reghin,1999, voI. 4, p. 141-160.
operei (AI. 1. Odobescu. J-a fatalite de l'oeuvre). Buzău, 43, p. 95-98.
N1coLĂEScu-PLOPŞOR C. S. (1900-1968) Bibliotecajudeţeană "V. Voiculescu", 1995,73 p. 989. Berindei, Dan. Dimitrie Onciul şi Academia Româna
971. Dum itr~şcu, Sever. Alexandru Odobescu ameolog. MSŞIA, 1994, 19, p. 77-80. PALADE, VASILE (1923-1993)
957. Niţu, Georgeb, Niţu, Nicolae. Contribuţi i geografice AUDO, 1994-1995,4-5, p. 5-16. 990. Dan, ilie. Preocupări ortografice la Dimitrie Onciul
972. Nestor, Ion. Odobescu, ameolog. SCNA, 1995,46, nr. (Preoccupations orthographiques chez Dimitrie Onciul). AB, .\ 007. loniţl, Ion. Vasile Palade. AM, 1994, 17, p. 353-354.
în opera lui C. S. Nicolflescu-Plopşor (Contributions
3-4, p. 207-212. 1997,4, nr. 1, p. 47-53.
geographiques dans l'oeuvre de C. S. Nicolăescu-Plopşor). AO,
973. Popescu, Corina. AI. Odobescu - polemist. RJTL, 991. Grigorovici, Radu. Dimitrie Onciul şi determinismul PALL, FRANCISC (1911-1992)
1994,9, p. 199-202.
958. 'Roşu, Lucian. Cu C. S. Nicolilescu-Plopşcr in
căutarea omului paleolitic (Avec C. S. Nicolăescu-Plopşor li la
1995,43, nr. 3-4, p. 219-224.
974. Popescu, Florentin. AI. 1. Odobescu şi Buzăul (AI. 1.
Odobescu et la viUe de Buzău). Buzău, Biblioteca judeţeană
i
I
t
istoric (Dimitrie Onciul et le deteminisme histotique). AB,
1997,4, nr. 1, p. 73-80.
992. Moţoc:, Radu. Dimitire Onciul. C Lit. ., 1998, \31, nr.
1008. Costea, Ionuţ. C. Marinescu: lecţia de desChidere a
cursului "Începuturile evului mediu" după notilele lui Fr. Pali
rechercl1e de l'homme paleolilique). Iaşi, Centrul de Istorie şi
. Civilizatie Europeană, 1998, 80 p; Europa XXI, 1996-1997, 5- "V. Voiculescu", 1995,67 p.
975. [Şerban, Geo Angbelescu Mirceal. Centenar AI.
! 3,p.6.
993. Roman, Alexandru. Rolul academicianului Dimitrie
(c. Marinescu: "Les debuts du Moyen Age" apres les noleS de
Fr. Pall- premier cours). Studia hist., 19%,41, nr. 1-2, p. 195-
6, p.I-80.
Odobescu. RL, 1995,28, nr. 44, p. 8-9. Onciul în istoria arhivelor din Basarabia (Le mie de 202.
N1CORESCU, PAUL (1890-1~ 976. Ştefan, Corneliu. Moartea lui AI. Odobescu (La mor! l'academicien Dimitrie Onciul dans I'histoire des archives de . 1009. Teodor, Pompillu. Istoricul Francisc Pali (L'historien
de AI. Odobescu). Buzău, Biblioteca judeţeană "V. l' Bessarabiel_ Tyragetia, MNIM, Chişinău, 1995,2, p. 245-254. Francisc Pali). In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu,
959. Radu, Rodica. Paul Nicorescu - O personalitate o vieţii Voiculescu', 1997, 32 p. 1 Bucureşti, 1996, p. 341-348.

culturale ieşene (paul Nicorescu - une persona1ite de la vie 977. Ştreropel, Ga briel. AI. Odobescu şi "suvenirile OPRESCU, GEORGE (1881-1969)
culturelle de Iaşi).lN, 1996-1997,2-3, p. 161-166.

N1STOR ION L (1876-1%2)


strămoşeşti" (Odobescu el les vieux li-=> roumains). MI,
1996, 30, nr. 4, p. 3-6,28; nr. 5, p. 65-68.
978. Ştrem pel, Gabriel. preocupările bibliologice ale lui
AI. Odobescu (Les prtoccupations bibliologiques d'A1.
I 994. Oprea, Petre. George Oprescu - critic de artă. RM,
1995,32, nr. 1, p. 37-40.
995. Vlasiu, Ioana. George Oprescu, cronicar de artă
1010.
Renaşterii
PANAITESCU, PETRE P_ (1900-1%7)

Mureşan, Ovidiu. P. P. Panaitescu despre specificul


în Ţările Române (p. P. Panaitescu suţ le specifique
960. Alexa, DQiDa. Ion Nistor înedit Note autobiografice.
Amintiri din inchisoare (Ion Nistor inedit NoleS
autobiographiques- Souvenirs de la pruon). MVlM, 1997, 3, p.
179-190.
Odobescu). Academica, 1996,6, nr. 3, p. 5; nr. 4, p. 19-20.
979. Theodorescu, Răzvan. Odobescu şi arta lecţiilor
despre artă (Odobescu et l'arI des le1iODS sur l'arI). Academica,
19%,6, nr. 3, p. 3-4; nr. 4, p. 18-19.
I (Georges Opresco, chroniqueur d'arI). SC1A-AP, 1992, 39, p.
3-5.

OŢETEA, ANDREI (1894-1977)


de la Renaissance dans les Pays Roumains). In: Studii Istorice.
Omagiu profesorului Carnii Mureşanu, Cluj-Napoca, 1998; p.
542-550.
IOU. Panaitescu, P. P. Petru Movila Ediţie, postfaţă, note
şi comentarii de Ştefan Sorin Gorovei şi Maria Magdalena
% 1. Alexa, DQiDa Ion Nistor - om politic. CCS, 1996, 2, p.
0I#lliS, N1COLAUS (1493-1568) 996. Armbruster, Adol(. Aml~i Oţetea - lnsemnări de Szekely. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1996, 154·p.
275-297.
962- Hnzdup, Doina Ion L Nistor şi rolul său în viaţa jurnal (Andrei Oţetea. Notes de journal)." Rl, 1994,5, nr. 7-8, 1012. Şipoş, Sorin. Petre P. Panaitescu: Interpretări
culturală a Cernăuţiului (1. 1. Nistor el son mie dans la vie 980. Bahizs, Andris CS- OIăh Mild6s eletmiive (L'oeuvre p.673-679. Româneşti (petre P.Panaitescu. Interpretations Rournaînes).

culturelle de la viile de Tchernovtsy). ANB; 1994, 1, nr. 2, p. de NicoIaus Olahus)_ Ker Sz, 1994,5, nr. 10, p. 23-25. 997. Berindei, Dan. Începuturile istoriei moderne a crc, 1995,6, nr. 1-2, p: 4.

32
!. 33
nr. 3, p. 56-58. 1057. Zub, Alexandru. Profesorul Mircea Petrescu-
1013. Velichi, Constantin N. Amintiri despre P. P. inconnu d'AI. Papiu llruian diffuse en France en 1861). SA 1042. Mâna, Iacob. Zenovie Pâclişanu, bibliotecar la Blaj Dâmbo viţa ia 80 de ani (Le Professeur Mircea Petrescu-
Panaitescu (Souvenirs sur P. P. Panaitescuj. ROmlllUJsiavica, 1991,1, nr. 1, p. 5; nr. 2, p. 5; ni. 3, p. 5; 1992,2, nr. 1, p. 6~ Dâmboviţa ă rAge de 80 ans). AIlX, 1995,32, p. 65 1-652.
(1916-1919) (Zenovie Pâclişanu bibliothecaire it Blaj). BC,
1994,32, p. 25-34. nr. 2, p. 5.
1996,20, p. 122-129.
1028. Ştrempel, Gabriel. Pagini de istorie academică. PINTILIE, ANDREI (1950-1994)
1043. Mârza, Iacob. Zenovie Pâclişanu, colaborator la
PANOPOL, VASILE (1881-1956) Alexandru Papiu-IIarian (Le revolutionnaire AI. Papiu-I1arian). "Revista istorică română" (1943-1947) (Zenovie Pâclişanu,
MI, 1995,29, nr. 6, p. 42-47. collaborateur il "La Revue historique roumaine"). Rl, 1996,7, 1058. Vida, Gheorghe. Andrei Pintilie. SClA·AP, 1995,42,
1014. Rădulescu, Mihai Sorio. Vasile Panopol. AC, 1997, or.l1-12, p. 927-934. p. 83-86.
4, nr. 3-4, p. 33-36. PASCU, ŞTEFAN (1914-1998)

PAPACOSTEA, ŞERBAN (0.1928) 1029. Berindei, Dan. Academicianul Ştefan Pascu la 80 de


, 1044. Popa, Mircea. Istoricul Zenovie Pâclişanu şi lupta lui
pentru drepturile naţionale şi religioase ale românilor. Pe baza
unei corespondenţe inedite (L'historien Zenovie Pâclişanu et sa
PIPPIDI, DIONISIE (1905 -1993)

ani. MSŞIA, 1994, 19, p. 155-156. lutle pour les droits nationaux et religieux des Roumains. 1059. Alexandrescu, Petre. D. M. Pippidi . Dacia, 1993,37,
1015. Cernovodeanu, Paul. Şerban Papacostea - 70 de ani. 1030. Lazăr, Valeriu. Ştefan Pascu. AIGŞ, 1998, 1, p. 360-

II Correspondance inedite). In: Studii Istorice. Omagiu p.5-7.


In: National şi universal in istoria românilor. Profesorului 361. profesorului Carnii Mureşanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 395-410. 1060. Bucovală, Mihai. Savanţi care au lucrat in Oobrogea:
Şerban Papacostea, Bucureşti, 1998, p. 5-8. 1031. Nistor, Ioao Silviu. Academicianul Ştefan Pascu la 80 profesorul Dionisie M. Pippidi. Pan/iea, 1995-1996, 28-29, p.
1016. Lazăr, Gheorghe. Bibliografia lucrărilor lui Şerban de ani. TribulIll, 1994, 6, nr. 42, p. 2. PÂRNUŢĂ, GHEORGHE I. (n. 1915) 331-334.
Pacostea (La bibliographie des ouvrages de Şerban 1061. F'tscher, I. O. M. Pippidi. SC, 1992-1994,28-30, p.
Papacostea). In: Naţional şi unviersal in istoria românilor.
Profesorului Şerban Papacostea, Bucureşti, 1998, p. 9-20.
PATAKI, JENO (1857-1944) I 1045. Robea, Mihail M. Un folclorist: Gheorghe 1. Pâmuţă. 211-216.
1062. Sanie, Silviu. Dionisie M. Pippidi. AM, 1994. 17, p.
REF, 1994,39, nr. 5-6, p. 465.

I
1017. • •• Naţional şi universal in istoria românilor. Studii 1032. Gaal, Gyorgy. Pataki Jenii, Erdely els6 355-356.
oferite Profesorului Şerban Papacostea cu ocazia implinirii a orvostOrtenesze (Pataki Jen6, le premier historien de mMecine
PÂRVAN, VASILE (1882-1927)
70 de ani (Naţional et universel dans I'histoire des Roumains. de Transylvanie). EM, 1994,56, nr. 3-4, p. 28-44. PLATON, GHEORGHE (0.1926)
Etudes offertes li Şerban Papacostea il I'occasion de
I'anniversaire de 70 ans). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1998,
488 p.
PA VELESCU, EUGEN (1889-1977)
I 1046. Blaga, Mihail Contribuţia lui Vasile Parvan la studiul
creştinismului daca-roman (La contribution de Vasile Parvan il
I'etude du christianisme daca-roumain). IA, 1997,5, nr. 49, p.
1063. Beriodei, Dan. Academicianul Gheorghe Platon la 70
de ani. MSşIA, 1996,21, p. 177.

PAPACOSTEA·DANlELOPOLU, CORNELlA
(1927-1998)
1033. Thira, Viorel. Un strălucit Învăţat a cărui oseminte
sunt in pământul Maramureşului: Eugen Pavelescu - "Istoricul
breslelor şi meşteşuguri lor" (Un iIIustre erudit: Eugen
I
I
833-839.
1047. Dobrescu, Constantio. O aniversare interzisă [V.
1064. Docea, Vasile. Academician Gheorghe Platon la 70 de
ani. AlIX, 1996,33, p. 515-516.
1065 .••• Gheorghe Platon. Trans. R, 1999, 8, nr. 1, p. 109-

l
pârvan) (Un anniversaire interdit). AN-PH, 1995, 7, p. 198-
Pavelescu). MV1M, 1997,2, p. 264-268. 116.
203.
! 018. Ceroovodeaou, P.aul. . Cornelia Papacostea- 104g. Filip, Floriao Vasi le Pârvan ~i etnogene7.11 H166. lacobescu. Mihai. Gheorghe Platon. Omul. profesorul,
PĂCĂŢlAN, TEODOR
Oanielopolu. SM1M, 1999, 17, p. 255-256. V. (1852-1941) spirituaiităţii româneşti (V. Pârvan et I'ethdogenese -de la istoricul (Gh. Platon. L'homme, le professeur, I'historien).
1019. **. Comeliae Papacostea Danielopolu in memoriam. spiritualit'; roumaine). crc, 1994,5, nr. 11-12, p. 8. CCS, 1996, 2, p. 762-766.
Volum ingrijit de Lia Brad-Chisacof. Bucureşti, 1999, 217 p. 1034. Sigmirean, Cornel. Teodor V. Păcăţian - 140. SA, 1049.••• Omagiu savantului Vasile Parvan (Hommage au 1067. * ••• Naţional şi social in Istoria Românilor.
1020. Mihail, ZamfIra. La bibliographie des ouvrages 1992, 2, nr. 8, p. 5. savant Vasile parvan). laşi, Ed. Fundaţiei Chemarea, 1992, Profesorului Gheoghe Platon la a 70-a aniversare (National et
scientifiques de Comelia Papacostea-Oanielopolu. In: 1035. Sigmireao, Cornel. Teodor V. Păcăţian. O viaţă de social dans I'histoire des Roumains. Hommage au Professeur
232 p.
Corneliae Papacostea Danielopolu, Bucureşti, 1999, p. XI· cărturar (Teodor V. Păcăţian. Une vie d'erudit). Târgu-Mureş, Gheorghe Platon a I'occasion de son 70-eme anniversaire).
1050. Ştellinescu, Ştefan . Vasile Pârvan - savant de prestige
XXI. Ed. Veritas, 1996, 136 p. Coordonatori: Ion Agrigoroaiei, Gheorghe Cliveti. Iaşi, Ed.
international. MSşIA, 1996,21, p. 95-101.
1021. *Pippidi, Andrei. Comelia Danielopolu-Papacostea. 1036. Sigmireao, Cornel. Ziaristul Teodor V. Păcăţian În Universită~i "AI. l. Cuza", 1998, 466 p.
1051. 'Zub, Alexandru. Vasile Pârvan şi istoria biografică
BSRSN, 1998, p. 133. perioada tribunistă (Le journaliste reodor V. Păcăţian il 1068. Nicoară, Toader. Le "metier" d'historien [Gheorghe
(Vasile Pârvan et I'historie biographique). DL, 1998,9, nr. 1,
1022. Teodor, Pompillu. In memoriam Comelia Papacostea "Tribuna"). RB, 1994,8, p. 173-183. Platon) . Trans. R, 1999,8, nr. 1, p. 117-131.
p.I-4.
-Danieiopolu.A1GŞ, 1998, 1, p. 362-363. 1069. 'Zub, Alexandru. Pe marginea unui curriculum
1023. Tsourka-Papastathls, Despina. Comelia Papacostea- PACURARIU, MIRCEA (0.1932) PER1ETZEANU, ALEXANDRU (?-1995) academic: [Gh. Platon) (A I'egard d'un curriculum
Danielopolu. In: Comeliae Papacostea-Danielopolu in academique). In: National şi social in istoria românilor. Iaşi,
memoriam, Bucureşti, 1999, p. VIII-X. 1037. Giura, Lucian. Biobibliografie Pr. Prof. univ. dr. 1998, p. 9-16.
1052. RJidulescu, Mihai Sorin. Alexandru V. Perietzianu-
Mircea Păcurariu la 65 de ani (Biobibliographie. Le pretre
1995,2, nr. 3-4, p. 341-342.
Buzău . AG,
PAPIU·ILARlAN, ALEXANDRU (1827-1877) prof univ. dr. Mircea Păcurariu il 65 ans). Sibiu, Universitatea PLEŞIA, DAN (1913-1997)
"Lucian Blaga", 1997,41 p.
1024. Bichicean, Gheorghe. Noi date despre activitatea lui PETRANU, CORIOLAN (1893-1945) 1070. [Gorovei, Ştefan S., Rădulescu, Mihai Soriul. Dan
A1esandru Papiu lIarian ca profesor la laşi (Nouvelles donnees PÂCLIŞANU, ZENOVIE (1886-1957) Pleşia.
AC, 1997,4, nr. 1-2, p. 343-344.
sur I'activite d'AI. Papiu lIarian comme professeur li Iaşi). 1053. Cordoş, Eva. Coriolan Petranu - Bibliografie
AMP, 1998,22, p. 277-280. 1038. Boitor, Tiberiu. Zenovie Pâclişanu - istoric al POPA, RADU (1933-1993)
selectiva AT, 1995,5, nr. 5, p. 13-14.
1025. Mândruţ, Slelian. A1esandru Papiu Darian, student la refonnei la români (Zenovie Pâclişanu - historien de la 1054. Popescu, Adriana. Coriolan Petranu şi patrimoniul
Universitatea din Viena (1849-1852) (A1esandru Papiu Uarian, reforme chez les Roumains). BCşS, 1998,4, p. 183-185. artisic arădean (e. Petreanu et le patrimoine artistique d'Arad). 1071. Alexandrescu, Petre. Radu Popa. Dacia, 1993,37, p.
erudiant a l'Universite de Vienne). AMN, 1995, 32, nr. 2, p. 1039. Mâna, Iacob. Din istoriografia Supplex-ului:
BCşS, 1996,2, p. 249-252. 11-14.
213-223. cercetările lui Zenovie Pâclişanu (Oe l'historiographie du 1072. Uszl6, AttiIa. Radu Popa, a regesz (Radu, Popa,
1055. Sabiiu, Nicolae, Porumb, Marius. Coriolan Petranu -
1026. Papiu-llarian, AL Istoria românilor din Dacia "Supplex" les recherches de Zenovie Pâclişanu). AMP, 1996, I'archeologue). EM, 1994,56, nr. 1-2, p. 128-131.
(1893-1945) - cercetător al artei transilvane (Coriolan Petranu
Superioară (până la anul 1848 exclusiv). Val. I (L'histoire des 20, p. 321-328. - chercheur de I'art transylvaine). AT, 1995, 5, p. 5-12. 1073. Popa, Radu. Ţara Maramureşului in veacul al XIV-lea
Roumains de la Dacie Superieure (jusqu'a 1848). Ediţie, 1040. Mâna, Iacob. Fonnaţia şcolară a istoricului Zenovie (Le Pays du Maramureş au XIV .. siecle). Prefaţă de Mihai
prefaţă, bibliografii, glosar şi notă asupra ediţiei de Serafim Pâclişanu (perioada Gimnaziului Superior din Blaj, 1898-
PETRESCU-DÂMBOVIŢA, MIRCEA (o. 1915) Berza. Ediţie ingrijită de Adrian Ioniţă. Bucureşti, Ed.
Duicu. Cuvânt inainte de Ştefan Pascu. Târgu-Mureş, Ed. 1906) (La fonnation scolaire de I'historien Zenovie Pâclişan Enciclopedică, 1997,280 p.
Mureş, 1996, 200 p. (Ia periode du Gynmase Superieur de Blaj). Apulum, 1998, 35, 1074. Teodor, Dan Gh. Radu Popa. AM, 1994, 17, p. 357-
1056. Teodor, Dan Gh. Profesorul Mircea Petrescu-
1027. Ranca, Ioan. O lucrare necunoscută a lui Alexandru p.467-486. Oâmboviţala 80 de ani. AM, 1995, 18, p. 7-14. 358.
Papiu lIarian, difuzată în Franţa, în 1861, l-VI (Un ouvrage 104\. Mâna, Iacob. Zenovie Pâclişanu. Trans. R, 1997, 6,
35
34
POPILlAN, GHEORGHE (n. 1926) A historical expose. Cluj , Centrul de Studii Transilvane, 1996, 1103. Georgescu, Maria. Generalul Radu R. Rosetti. DFM, SA VU, ALEXANDRU GH. 1. (1931·1991)
237 p. 1994-1995, nr. 1-2, p. 87·90.
1075. Poenaru Bordea, Gb. Gheorghe Popilian la a 70-a 1091. Răduţiu , Aurel. Istoric naţional [David Prodan]. In: 1104. Georgescu, Maria. Generalul Radu R. Rosetti. 1117. Pente/eseu, Aurel. Colonel dr. Alexandru Gh. 1. Savu.
aniversare. SClVA, 1996,47, Of. 4, p. 435442. D. Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995. p. 4-6. corespondenţă inedită (Le general Radu R. Rosetti. AISPM, 1998, p. 290-291.
1092. Zub, Alexandru. Un istoric al muncii şi al devenirii Conespondance inedite). CSS, 1995,5, p. 45-49.
POPP, VASILE (1789-1842) naţionale: D. Prodan (Un historique du travail et de . , 1105. Georgescu, Maria. Generalul Radu R. Rosetti: SÂMPETRU, IOAN MllIAI (1928-1996)
l'accomplissement national: David Predan). Aleneu, 1995. 32, "Mărturisiri" despre războiul de intregire na~onală (Le general
1076. Mâna, Eva, Mâna, Iacob. Der Polyhistor Vasile Ilf. 5, p. 3. Radu R. Rosetti: "Souvenirs" de la guerre nationale de 1118. Roman, Petre. Ioan Mihai Sâmpetru. TD, 1996, 17,
Popp: biographische Anhaltspunkte. Apulum, 1996,33, p. 41· reunilication). RIM, 1996, Of. 3-4, p. 56-57; Of. 5, p. 36-38. Of. 1-2, p. 291·299.
56. PROTASE, DUMITRU (n. 1926)
RUSSU, IOAN IOSIF (1911- 1985) SCHONHERR, GYULA (1864-1908)
POsTA, BELA (1863-1919) 1093. • •• Din istoria Europei romane. Omagiu lui D. Protase
(De I'histoire de l'Europe romaine. Hommage il D. Protase). 1106. Luca, Claudia Profesorul Ion Iosif Russu. TribUllil, 1119. BaIogh, BBa. SchOnherr Gyula elete es munkassaga
1077. Ferenczi, Istvan. Posta Bela, a mUzeU1Dszervezo tudos Oradea, 1995. 1996, 8, Of. 4, p. 12. (1864-1908) (La vie et l'activire de SchOnherr GyuJa). EM,
(Posta Bela, le savant organisateur de musee). EM, 1999, 61, 1094. Dumitraşcu, Sever. Dumitru Protase - istoricul şi 1l07. Mureşanu, CarniI. Un mare savant democrat: Ion 1. 1994, 56, Of. 34, p. 5-20.
nr.I·2, 56-63. arheologul (Dumitru Protase . l'historien et l'arcMologue). In: Russu (Un grand savant democrat: Ion 1. Russu). In:
Din istoria Europei romane, Oradea, 1995. p. 17-27. Transilvania intre medieval şi modem, Cluj-Napoca, 1996, p. SEBESTYEN, GHEORGHE (1920-1993)
PREDA,CONSTAN11N(n.19~) 1095. Lazăr, Valeriu. Contribuţia lui D. Protase la progresul 132-136.
cercetării arheologice mureşene (La contribution de Dumitru 1108. Russu, Ioan Iosif. Obârşia tracică a românilor şi 1120. Demeny, Lajos. In memoriam Gheorghe Sebestyen.
1078. Poenaro-BonIea, Gb. Constantin Preda il son 7O-e Protase au progres de la recherche archeologique de Mureş). albanezilor: Der Thrabsche Usprung der Rumaneo und SMIM, 1998, 16, p. 253-254.
anniversaire. SCN, 1995, 11, p. 9-17. In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 2947. Albaneseo. Cuvânt inainte şi îngrijitor de edi~e Mircea Rusu;
versiunea germană Konrad GOndisch. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, SIMACHE, NICOL~ (1905-1972)
PRODAN, DAVID (1902-1992) PROTOPOPESCU, GEORGE ALFONS 1995,212 p.
(1916-1996) 1121. Popescu, Paul D. Nicolae Simache, o istorie
1079. Bocşan, Nicolae. Cercetător al fenomenului naţional RUSU, MIRCEA (1928-1999) adevărată. Partea a II-a, a III-a. Ctitorul. Partea a IV-a, a V-a.
[David Prodan] (Cbercheur du phenomene national). In: D. 1096. '00 George Alfons Protopopescu. AMN, 1996, 33, Of. Cărturarul. Bibliografie (N. Simache, un histoire vraie. Le
Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 12·14. 2, p. 489490. 1109. Glodariu, Ioan. Profesorul Mircea Rusu la 70 de ani fondateur. L'crudit BibliogTlljlhie). Ploieşti, Muzeul de Istorie
1080. [Boq.an, Nicolae, Pop, Ioan-An rei, Rlduţiu, (Le professeur Mircea Rusu li 70 ans). EN, 1998,8, p. 7-8. şi Arheologie Prahova, 1995,50 p. 103 p; 1996,42, 103 p.
AureI]. David Prodan. SrelIJJ/l, 1994,45, nr. 7-8, p. 4245. PSANTER, IACOV (1820-1903) 1110. Stanciu, Ioan. Bibliografia lucrărilor dr. Mircea Rusu
1081:· -·D. ·Plodan. Puterea modelului (Le pouvoir du (Ll bibliognphic des ouvnges du dr, Mircea Rusu). EN, 1998, STAHL, H. lI. (1901-1991)
I
modele). Coordonatori: Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu, Liviu 1097. Kara, L Din trecutul istoriografiei evreilor din 8, p. 8-12.
Maior, Aurel Raduţiu, Pompiliu Teodor. Cluj-Napoca, Centrul România: Iacov Psanter, pionier al valoiificării izvoarelor
!
I 1122. Ioanid, Mircea. Oameni care mi-au fost dragi: H. H.
de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală RoJDâM, 1995, 295 ebraice (Du passe de l'historiographie des Juifs de Roumanie: . SACERDOŢEANU, AURELlAN (1904-1976) Stahl (Les gens que j'ai aimes: H. H. Stahl). MI, 1995,29, Of.
p. Iacov Psanter, pionnier de la valorification des sources Il, p. 40-44.
1082. DrAgall, Ioan. David Prodan şi Arhivele Statului din
Cluj (David Prodan et les Archives de 1'E1at de Cluj). In: D.
bebraiques). SAHlR, 1997,2, p. 160-166. 1111. o.. In memoriam Aurelian Sacerdoleanu.
Coordonator: Adina Berciu-Drăghicescu. Autori: Adina
1123. MU.lilescn, Vintili. An Empiricist Theory of
Tradition: H. H. Stahl. Manor, 1998,3, p. 28-34.
Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 21·27. PUŞCARIU, IOAN (1824-1911) Berciu-Drăghicescu, Ioana Mincu, Cristina Radu, Cristina
1083. (Edroiu, Nicolae]. Acad. prof. de. David Prodan. Şerban, Corneliu Tamaş, PetrePetria, CSS, 1997.7, p. 5·163. STAHL, PAUL HENRI (0.192S)
Bibliografia operei (1929-1994) (La bibliographie de t'oeuvre). 1098. Edroiu, Nicolae. Ioan Puşcariu. AG, 1997,4, nr. 3-4, 1112. Tamaş, Corneliu, Petria, Petre. Aurelian
In: D. Prodan • Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. VlI- p.I-9. Sacerdoţeanu. Bibliografie. Cuvânt înainte de Nicolae 1124. Sişeşteau, Gbeorghe. Paul Henri Slabi - o viaţă
XXVi Stoicescu. R.âmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 1995,44 p. dedicaIăsociologiei (paul Heori Slabi - une vie consai:ree a la
1084. Gyemant, Ladislau. Naţiune şi societate. David RĂDULESCU, ADRIAN (o. 1932) sociologie).limes, 1999,2, Of. 1-2, p. 100-118.
Prodan - istoric al Transivlaniei veacului al XVDI-lea (Nation SAINT-GEORGES, ALEXANDRU (1886-1954)
et societe. David Prodan - historien de la Transylvanie du 1099. Irimia, Mihai. Un profil aniversar: Adrian Radulescu STOICA DE HAŢEG, NICOLAE (1751-1833)
xvm-e siecle). In: D. Prodan - Puterea modelului, Cluj. la 60 de ani. Pontica, 1992, 25, p. 7-14. 1113. Teodorescu, VLi"giliu Z. Contribuţii la UD portret de
Napoca, 1995, p. 7-11. muzeograf: Ale~andru Saint Georges (ContributioDS a un 1125. Billoescu, Dlua. Izvoarele numismatice în oper.i
1085. Maior, Liviu. Academicianului David Prodan. In: D. RĂUŢ, OcrAVIA (1922-1994) portret de rnus<!ologue: Alexandru Saint Georges). MN, 1997, cronicarului Nicolae Stoica de Haţeg (Les sources
Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca. 1995, p. 1-3. 9, p. 127·143. nwnismatiques dans l'oeuvre du chroniqueur N. Stoica de
1086. Mareşanu, CarniI, DrAgao, Ioan, Puiu, Sidonia, 1100. Lazarovid-BaImez, Gheorghe. Octavia Rău~ AMN, HaţCg). BSNR, 1992-1993, 86-87, Ilf. 140-141, p. 333·340.
Edrolu, Nicolae. [David Prodan]. Academica, 1997,7, Of. 10, 1994,31, Of. 1, p. 617-618. SANIE, SILVIU (n. 1936)
p.34. STOICESCU, NICOLAE (1924 -1999)
1087. Platoa, Gb. "Supple~ Libellus Valachorum". Destinul ROSETIl, RADU (1853-1926) 1114. Cbirici, Vasile. Silviu Sanie la 60 de ani. AM, 1996,
unei cArţi - apoteoza unui savant ("Suppla Libellus 19, p. 5-8. 1126. Bllau, Constaotin. Nicolae. Stoicescu. SMIM, 1999,
VaIacborom". Le destin d'un livre - I'apotheose d'un savant). 1101. SzekeJy, Maria Magdalena. Radu Rosetti. AG, 1997, 17,p.5-7.
AŞU! isI. ., 1993,39, p. 1-7. 4, nr. 34, p. 11-19. SAUCIUC-SĂVEANU, TEOFIL (1884-1971) 1127. Miblilescu, Mariloa. Nicolae Stoicescu
1088. ProcIan, David. Cursuri universitare (Cours Bibliografie selectivă SMIM, 1999, 17, p. 9-14.
univmitaires). CDP, 1994, 1, Of. 2, p. 217-234. ROSETIi, RADU R. (1877-1949) 1115. Ciofu, Valeriu L. Teolil Sauciuc-Săveanu.
1089. ProcIan, David.. Supple~ Libellus Valacborom. Din Bibliografie. CSS, 1995,5, p. 115-163. STURDZA, DIMITRIE ALEXANDRU (1833-1914)
istoria formării natiunii române (Suppla Libellus 11 02. DiDulescu, Dan Constantin. Generalul Radu R 1116. Şerban, Constaotio. Theofil Sauciuc Săveanu. CCS,
Valacborum. De l'histoire de la formation de la natioo Rosetti la Muzeul Militar Naţional şi la Academia Română (Le 1997-1998,34, p. 301-303. 1128. lliescu, Octavian. Dimitrie Alexandru Sturdz;i şi
roumain). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1998, 624 p. general Radu R. Rosetti au Mnsee Militaire national et a numisroatica românească (D. A Sturdz;i et la nwnismatique .
1090. ProcIan, David.. Transylvania and agaîn Transylvania. I'Academie Roumaine). RIM, 1997, Of. 5-6, p. 4246. roumaine). BSNR, 1992-1993,86-87, Of. 140-141, p. 17-58.
36 37
STURDZA, MIHAI DIM. (n. 1934) ŞTEFĂNESCU, 1. D. (1886-1981)
se -Satu Mare, 1996, 13, p. 305-323. 1994,34, p. 35-46.
1129. Gorovei, Ştefan S. Mihai Dim. Sturdza la 60 de ani 1141. Corbu, George. Unele date din corespondenţa 1165. Ursu, N. A. Rectificări la biografia cronicarului
(Mihai Dem. Sturdza it l'Age de 60 ans). AG, 1994, 1, nr. 3-4, profesorului 1. D. Ştefănescu cu privire la activitatea sa din TODERAŞCU, ION (n. 1938) moldovean Axinte Uricariul (Rectifications 11 la biographie du
p. 331·332. ţară şi din străinătate (Quelques donees de la correspondance chroniqueur moldave Axinte Uricariul). Cronica, 1995,30, nr.
au professeur 1. D. Ştefănescu concernant son activite du pays 1154. F1orescu, Gheorghe 1. Măsură şi eleganţă. Ion 9, p. 7.
SUCIU, CORIOLAN (1895-1967) et de I'etranger). crc, 1993,4, nr. 7·8, p. 3, 10. ToderaşcU la 60 de ani (Mesure et elegance. Ion Toderaşcu -
1142. • _* l. D. Şteranescu . 1886-1981. Volum Îngrijit de: 60). Cronica, 1998,33, nr. 10, p. 3. URSUL, GEORGE G. (1937-1999)
1130. Hentea, Ioan. Profesorul Coriolan Suciu, repere Alexandru Zub şi Flavius Solomon. Iaşi, Fundaţia Academică
biografice (Le profe~seur C. Suciu, reperes biographiques). "A. D. Xenopol", 1997,241 p. TORMA, ZSOFlA (1840-1899) 1166. Bodea, Cornelia. Memoriei profesoruluui George G.
SteaU1l, 1997,48, nr. 2-3, p. 59-60. 1143. 'Zub, Alexandru. 1. D. Şteranescu: profil istoriografic Ursul (A la memoire du professeur George G. Ursul). RRA,
1131. Neamţu, Gelu. Contribuţia lui Cariolan Suciu la (1. D. Ştefănescu: le profil historiographique). In: 1. D. 1155. Tulok, Magdolna, Makkay, Jaoos. Heinricb 1999,2, p. 25-29.
cercetarea revoluţiei din 1848 În Transilvania (La contribution Ştefănescu (1886-1981), Iaşi, 1997, p. 21-24. Schliemann - Ungarn - Zs6fia Torma. Kontalcte und
de Coriolan Suciu il l'etude de la revolution de 1848 en BriefwechseL In: Transsilvanica Gedenkschrift fUr Kurt VĂTĂŞIANU, VIRGIL (1902-1993)
Transylvanie). AMN, 1994,31, nr. 2, p. 351-354. ŞTEFĂNESCU, ŞTEFAN (n. 1929) Horedt. Internationale Archăologie. Studia bonoraria 7, 1.
Rabden, 1999, p. 19-37. ,.·1167. Cordoş, Eva. Bibliografia academicianului Virgil
SURUCEANU, ION C. (1851-1897) 1144 . ••• [Omagiu profesorului Ştefan Şteranescu]. CMV, .\ j Vătăşianu (La bibliographie de I'academicien Virgil
1999,5, nr. 7, p. 20-21. TREBICI, VLADIMIR (1916 -1999) Vătăşianu). AT, 1994,4, p. 9-14.
1132. Chetraru, Nicolae. Primul arheolog basarabean: Ion 1168. Porumh, Marius. 95 de ani de la naşterea
C. Suruceanu şi primul muzeu de istorie a Moldovei (Le ŞTEFULESCU, ALEXANDRU (1856-1910) 1156. Băcescu, Marius. Omagiu unui mare dispărut academicianului Virgil Vătăşianu (1902-1993) (95 ans de la
premier archeologue bessambien: Ion Suruceanu et le premier Academicianul Vladimir Trebici (Hommage 11 un grand naissance de I'academicien Virgil Vătăşianu). Academica,
musee d'histoire de Moldavie). Tyrageţia, MNIM. Chişinău, 1145. Mocioi, Ion. Alexandru Ştefulescu. Utua, 1997,7, p. disparu. L'academicien Vladimir Trebici). Academica, 1999,9, 1997,7, nr. 10, p. 10; Trans. R, 1997,6, nr. 2, p. 68-76 (în 1.
1992, 1, p. 7·26. 244-259. nr. 6, p. 31. franceză).
1157. Iacobescu, Mihai. Academicianul Vladimir Trebici. 1169. Ţoca, Mircea. Virgil Vătăşianu. AT, 1994,4, p. 5-7.
SZABO, KA.ROL Y (1824 -1890) TAFRALI, OREST (1876-1937) ecs, 1996, 2, p. 753-761. 1170. Vătăşianu, Virgil. Metodica cercetării În istoria artei
(La methode de la rechercbe dans I'historie de I'art). Cuvănt
1133. Zaharia, E!elka. Bibliograful
Philobiblon, 1995, 1, nr. 1, p. 218-221.

ŞMIDRU, DUMITRU (n.


Szaoo

193~)
Kăroly. 1146. Nastasă, Lucian. arest Tafrali şi studiile de
bizantinologie (arest Tafrali et les etudes de byzantinologie).
CI, 1997, 16, p. 157-172.
11·17. T:lfral1, Orc~t. RamBni Ş! biz(!.nti!1!. Timp de ide(!h~ri
comune (Roumains et Byzantins). Prezentare de Sotir Patoni.
J 1158.
Ţigăre~
Cătinaş,
ŢIGĂREA, IOAN

Ana. Activitatea arheologică a lui Ioan


(!,'activite archeologique de Ioan Ţigărea). AMN.
1995,32, nr. 1, p. 791-795.
Înainte de Marius Porumb. Cluj, Clusium, 1996, 132 p.

VELIcm, CONSTANTIN (1912-1997)


1171. ŞteÎanescu, Ştefan. Un mare slavist romăn:
1134. F1orescu, Gheorghe 1. Dr. Dumitru
ani. Cronica, 1994,29, nr. 16, p. 5.
Şandru la 60 de MI, 1998,32, nr. 8, p. 54-57.

TEODOR, DAN GH. (o. 1933)


! ULEA,SORIN(~19~
Constantin Velichi (Un grand slaviste roumain: Constantin
Velichi). Hrisovul, 1998,3, p. 3-6. .

ŞERBAN, CONSTANTIN (n. 1921) 1 1159. Gorovei, Ştefan S. Profesorul Sorin Ulea la 70 de ani. VOINESCU, TEODORA (1908-1992)
1148. Cbirica, Vasile. Dan Gh. Teodor la a 65-a aniversare. ! AfIX, 1995,32, p. 653-654.
1135. Iacobescu, Mihai. Istoricul Constantin Şerban. ces, CI, 1998, 17, nr. 1, p. 9-18. !; 1172. Cincheza-Buculei, Ecaterioa. Teodora Voinescu.
1996,2, p. 767-801. URECHE, GRlGORE (c. 1590-1647) SClA-AP, 1993,40, p. 3-7.
TEODOR, POMPILIU (n. 1930) I
ŞINCAI, GHEORGHE (1753-1816) ~. 1160. Bobână, Gheorghe. Grigore Ureche. Chişinău, Ed. XENOPOL, ALEXANDRU D. (1847-1920)
1149. Edroiu, Nicolae. Profesorul Pompiliu Teodor la vârsta Basarabia, 1991, 120 p.
1136. Dreghiciu, Iroina. Scrieri ale lui Gheorghe Şincai În
patrimoniul bibliofil al judeţului Alba (Oeuvres de Gheorghe
Şincai dans le patrimoine bibliophile du departement d'Alba).
de 65 de ani. crc, 1995,6, nr. 7-8, p. 1-2.
1150. Pecicau, Ovidiu. PompiIiu Teodor "The Quintessence
of Romanianness and a Country of Alterities" (an interview
! 1161. Bobână, Gheorghe. Prima cronică a Moldovei În
limba ţării şi autorul ei (La 400 de ani de la naşterea lui
Grigore Ureche) (La premiere chronique de la Moldavie dans
1173. Boboc, Alexandru. Ideea "seriilor istorice" şi
problema universalului În istorie la A. D. Xenopol (L'idees des
"series historiques'· et le probleme de I'universel dans rbistoire
Sargeţia, 1992-1994,25, p. 345-359. with Pompiliu Teodor). Trans. R, 1998,7, nr. 2, p. 102-110. la laogue du pays et son auteur (il 400 ans de la naissance de chez A. D. Xenopol). MSşlA, 1995,20, p. 31-40.
1137. Gherman, Alin-Mihai. Un text istoric necunoscut al Grigore Ureche). RIM. Chişinău, 1990,3, p. 28-33. 1174. Comşa, Marius, Comşa, Daniela. Viziunea lui A. D.
lui Gheorghe Şincai (Un texte historique inconnu de Gheorghe TEODOR, SILVIA (o. 1934) 1162. Ureche, Grigore. Letopiseţele Ţării Moldovei (Les X-enopol asupra periodizării istoriei României (La vision de A
Şincai). Studia hist., 1998,43, nr. 1-2, p. 31-49. chroniques de Moldavie). Bucureşti, Ed. Garamond, 1998,239 p. Xenopol sur la periodisation de l'histoire de la Roumanie).
1138. Lungu, Ioan. Gheorghe Şincai - creator de şcoli 1151. Sanie, Silvio. Silvia Teodor la 60 de ani. AM, 1994, p. / AMN, 1995, 32, nr. 2, p. 441-450.
naţionale şi al unor manuale În limba română. Latinist şi 17, p. 7-10. \ ,i 1175. Giustino Vitolo, Angela. . Benedetto Croce -
savant iluminist (Gheorghe Şincai - createur d'ecoles URECHEA, VASILE ALEXANDRESCU V Alexandru Xenopol: La storia e arte o scienza? Annuario,
nationales et de manuels de langue roumaine. Latiniste el TEODORESCU, DUMITRU M. (1881-1947) (1834-1901) 1999, p. 113-125.
savant de 1umieres). ŞN, 1994,4, nr. 1, p. 5-11. 1176. 'Ivănescu, Dumitru. A D. Xenopol la Sorbona. e
1139. Tomuş, Mircea. Gheorghe Şincai.: Viaţa şi opem (Gh. 1152. Sâpetru, Mihai. Viaţa şi activitatea profesorului 1163. Păltănea, Paul. Prezenţe româneşti În cultura Ut., 1990, nr. 16.
Şincai: la vie et l'oeuvre). Bucureşti, Ed. Minerva, 1994,208 Dumitru M. Teodorescu (La vie et I'activite du professeur D. europeană. Paris, 1882. Premiu internaţional "V. A Urechea" 1177. Nastasă, Lucian. A. D. Xenopol şi Învăţământul
p. M. Teodorescu). TD, 1996, 17, nr.I-2, p. 261-290. (paris, 1882. Le prix international "V. A. Urechea"). MI, istoriei (A D. Xenopol et renseignement de rhistoire).
1996,30, nr. 1, p. 60-62. Xenopoliana, 1995,3, nr. 14, p.174-175.
ŞOTROPA, VIRGIL (1867-1954) TOCILESCU, GRlGORE (1850-1909) 1178. Pop, Adrian. A. D. Xenopol - sociologul. SR, 1994,5,
URlCARIUL, AXINTE (c. 167O-c.1732) nr. 1, p. 39-52; nr. 4, p. 361·371. "
1140. Ureche, Lazăr. Virgil Şotropa. SCEB, 1996,2, p. 157- 1153. Dumitraşcu, Sever. Grigore Tocilescu şi Revista 1179. Xenopo~ A. D. Despre Învăţămăntul şcolar În genere.
164. pentru Istorie, Arheologie şi Filologie (1882-1909) (G. 1164. Eşanu, Aodrei: C;onsideraţii despre viaţa şi activitatea şi Îndeosebi despre acel al istoriei (Sur I·enseignement scolaire
Tocilescu et la Revue pour Histoire, Acheologie et Philologie). <2rturărească a lui AXinte Uricariul (Considc!rations sur la vie en general et particulierement sur celui de I'historie).
el I'activite didactique d·Axinte Uricariul). RIM. Chişinău, Xenopoliana, 1995,3, nr. 14, p. 176·181.
38
39
(Natio n et identite nationale). C Lit., 1998,132, nr. 4, p. 20. 1224. Nicolau, Irina, Huluţă, Carmen. O arhivă de istorii
1180. *Xenopol, A. D. Istoria românilor din Dacia Traiană. ZELETIN, ŞTEFAN (1882-1943)
1209. Florian, Alexandru. Tranziţii istorice totale şi parţiale orale. Addenda la un concurs (Des archives d'histoires orales.
VoL V (L'histoire des Roumains de la Dacie Tmjane). 1189. Pilurcă, AureL Viaţa politică în concepţia lui Ştefan
(Traositions historiques totales et partielles). SCNA, 1993, 4, Addenda it un concours). AlO, 1998, 1, p. 72-82.
Coordonator: Alexandru Zub. Bucureşti, 1999. Zeletin (La vie politique dans la concept ion de Ştefan Zeletin).
nr. 6, p. 31-36. / 1225. Nicn1escu, Zenovia. Raportul de interdependenţă
118 1. XenopoI, Alexandru D. Teoria istoriei (La theorie de AŞUl soc-pol., 1997,1, p. 19-22.
1210. Gavrilă, Irina. Statistica matematică şi infOlmatica in dintre istorie şi limba română reflectat În colecţiile bibliotecii
I'histoire). Studiu introductiv de Alexandru Zub. Bucureşti, Ed. 1190. Popescu, Ion Mihail Viaţa şi personalitatea lui Ştefan
pi'osopografie (La staristique mathematique et informatique en I~i Timotei Cipariu (Le rapport d'interdependance entre
Fundaţiei Culturale Române, 1997,368 p. Zeletin (La vie et la personnalite de S. Zeletin). SR, 1994,5,
prosopographie). Rl, 1996, 7, nr. 7-8, p. 701-718. I'histoire el la langue roumaine reflete dans les collections de
1182. Zub, Alexandru. Istorie şi prospectivă În concepţia lui Of. 1, p. 27-37.
1211. Gemil, Tahsim. National şi minorităţi naţionale la bibliothequede Timotei Cipariu). MN, 1997,9, p. 29-34.
A. D. Xenopol (Histoire et prospection dans la conceptioo de
(National et minorites nationales). AD, 1996,2, nr. 1, p. 54-59. 1226. Pippidi, Andrei. Identitate etnoculturală în spaţiul
A. D. Xenopol). AIIX, 1995,32, p. XIII-XIX; MSŞJA, 1995, ZILOT, ROMÂNUL (c, l78O-c.18S0)
1212. Iacob, Gh. Consideratii privind strategia modemizârii românesc. Probleme de metodă (Identite ethnoculturelle dans
20, p. 25-30.
României (Considerations sur la strategie de la modemisation I'espace roumain. Problemes de methode). In:
1191 . ZiIot, RomânuL Opere complete (Oeuvres completes).
de la Roumanie). In: Naţional şi social în istoria românilor, Identitate/alteritate în spaţiul cultural românesc, Iaşi, 1996, p.
ZANE, GHEORGHE (1897-1978) Ediţie,studiu introductiv, note, comentarii şi indici de Marcel
laşi, 1997, p. 355-361. 56-75.
Dumitru Ciucă. Bucureşti, Ed. Minerva, 1996,432 p.
1213. *Iacoh, Gh. Integrarea României În Europa Etapele şi 1227. Platon, Alexandru-Florin. La bourgeoisie en
1183. Platon, Gheorghe. G. Zane vocalia şi
trăsătUrile unui proces istoric (L'Integration de la Roumanie it Roumanie: le concept et la methodologie de la recherche.
responsabilitatea istoricului (G. Zane - la vocation et la ZOTIA, SEVER (1874-1943)
l'Europe. Etapes et caracteristiques d'un processus historique). AŞUl isI., 1994-1995,40-41, p. 47-59.
responsabilire de I'historien). Anuar-CCEI, 1995, 4, p. 153-
In: Tranziţie şi integrare europeană, laşi, 1996, p. 196-206. 1228. Poghirc, Cicerone. Problemes d'histoire roumaine it la
159. 1192. Gorovei, Ştefan S. Sever Zotta - mărturii documentare
1214. *Iacob, Gh. România şi Europa Consideraţii privind lumiere des theories linguistiques recentes. RER, 1993, 17-18,
1184. Poenaru, Daniela. Economistul şi istoricul Gheorghe (Sever Zotta - temoignages documentaires). AC, 1996,3, nr. 1-
metodologia cercetării (La Roumanie et l'Europe. p.83-94.
lane, editor de texte (L'economiste et I'historien Gh. Zane, 2, p. 311-329.
Considerations sur la methodologie de la recherche). In: 1229. Poncea, Traian-Valentin. Pozitii teoretice la istoricii
editeur de textes). Anuar-CCEI, 1995,4, p. 141-151. 1193. Isac, Virginia. Sever Zona arhivisL Simple note
(Sever Zona arehiviste - quelques notes). AC, 1995,2, nr. 1-2,
Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, oraşelor privind formarea şi evoluţia' centrelor urbane pe
1185. Pohoală, 100. Elemente ale doctrinei ţărnniste la
laşi, 1997, p. 95-104. teritoriul extracarpatic al ţării noastre (Positions theoriques
Gheorghe lane (Elements de la doctrine paysanne chez Gh. p. 199-208.
1215. Iacob, Luminila, Lungu, Ovidiu. Imagini identitare. chez les historiens des villes it I'egard de la formation et de
lane).Anuar- CCEI, 1995,4,p.161-166.
IaşL Ed. Eurocart, 1999,265 p. I'evolution des centres urbains sur les tenitoire extracarpatique
1186. *Tacu, Alecsandru Puiu. Întreprinderea În concepţia ZUB, ALEXANDRU (n. 1934)
1216. *Imreh, !sIvan. Az 6nismeretet szolgal6 hist6ria de notre pays). SCSB, 1997,2, p. 159-169.
profesorului Gheorghe lane (L'entreprise dans la conception
(L'histoire qui sert it la connaissance du soi). MiivelOdes, 1994, 1230. Pop, Adrian. O fenomenologie a gândirii istorice
du professeur Gheorghe lane). In: Studii de istorie economică 1194. Berindei, Dan. Alexandru Zub la 60 de ani. MSşIA,
43, nr. 1, p. 2-3. româneşti (Une phenomenologie de la pensee historique
şi istoriagândirii economice. VoL IV, Bucureşti, 1998, p. 106- 1994,19, p. 157.
1217. Ivanciu, Ion C. Filosofia istoriei (La philosophie de . roumaine). Bucureşti, Ed. ALL, 1999,352 p.
IlO. 1195. *Floreseu, Gbeorghe 1. AL Zub şi fervoarea
I'histoire). Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 1998, 1231. Popa, Cristian. Raţiune şi istorie (Raison et histoirel .
1137. Zaha..'iea, Eleilll. Gheorghe Zw.e - personalit:J.te :8nstrucţr~i rrtoiJ.umciitalc (/J. Zub c: b fC;'1;cur d:: b
224 p. SCNA, 1993,4, nr. 3, p. 28-32.
complexă (Gh. lane - personnalite complexe). Anuar - CCEI, construction monumentale). R Ront, 1995,31, Of. 2, p. 1, 13.
1218. Lumperdean, Ioan. Tradiţie şi inovaţie În cămpul 1232. Repciuc, Teodor. Conceptul de securitate naţională şi
1995,4, p. 137-140. 1196. Florescu, Gbeorgbe 1. Istoricul şi exigenta
cercetărilor privind evoluţia vocabularului soeial-economic evoluţia sa (Le concepte de securite nationale et son
1188. Zane, Gheorghe. Memorii (Memoires). Ediţie îngrijită interogaţiei. Profesorului AI. Zub, la 60 de ani (L'historien et
(Tradition et inovation dans le champ des recherches evolution). AlSPM, 1997, p. 28A L
de Alexandru Bârlădeanu, Daniela Poenaru, Irina G. Zaoe- I'exigence de I'interrogation). AllX, 1994,31, p. 619-625.
concemant l'evolution du ·vocabulaire social-economique). In: / 1233. Roşea, Ioan N. Filosofia istoriei prin istoria filosofiei
Marcu. Studiu introductiv de Dan Berindei. Bucureşti, Ed.
Expert, 1997,344 p.
1197. *Zub, AJexandru. Impasul reîntregirii (L'impasse de
la reunification). Iaşi, Timpul, 1995, 152 p.
Studii Istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu, Cluj- I/ la Marcella D'Abbiero (La philosophie de I'histoire par
Napoca, 1998, p. 218-226. V l'histoire de la philosophie chez Mareella D'Abbiero). AUB
1219. Mâciu, Mircea. Chipul românesc de a cuprinde, filos., 1995,44, p. 41-47.
injelege şi explica istoria (La modalite roumaine d'englober, 1234. Tohăneanu, Cecilia. Modelul cauzal al explicaţiei
comprendre et expliquer l'histoire). Academica, 1995,5, nr. 9, istorice (Le modele causaI de I'explication historique). AUB
II. Probleme teoretice şi metodologice ale istoriei. Relaţia p. 23.
1220. *Mihăilescu-Bârliba, V., Chirica, V, A Survey of the
filos., 1995, 44, p. 55-64.
1235. Tohăneanu, C_cilia A. Versiunea analitică a
dintre istorie.şi alte ştiinţe Development of Computer. Applications in Romanian
Archaeology. In: Analecta Praehistorica Leidensia, Leiden,
comprehensiunii istorice (La version analytique de la
comprehension historique). SCNA, 1994,5, nr. 4, p. 45-50.
19%, p. 525-530. 1236. Vighi, Daniel. Literatura, istoria şi filosofia - un
1221. Mureşanu, Carnii. Istorie şi conştiinţă (Histoire et demers plural (La Iitterature, I'histoire et la philosophie - une
1198. Bărbulescu, Constantin. Istoria antropologică şi 1203. *.. Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor
conscience). crc, 1999, 10, nr. 1-2, p. 1,8. demarche plurielle). In: Identitate şi alteritate. Studii de
antropologia istorică: Direcţiile din ştiinţa franceză (L'histoire internationale. VoI. I-II (Concepts el methodes dans I'etude des
1222. Mureşanu, CamiL Presă, istorie, societate (Presse, imagologie, Cluj-Napoca, 1998, voL 2, p. 40-48.
anthropologique et l'anthropologie historique: les direction de relations internationales). Coordonator: Mihai Timofte. Iaşi,
histoire, soeiete). MSŞIA, 1996,21, p. 11-19. 1237. *Znb, Alexandru. Istorism şi national ism în România
la science fran<;a,ise). In: Identitate şi alteritate. Studii de Funda~a Academică "Petre Andrei", 1997, 285 p; Atheros,
1223. NicoIan, Irina. Memorie orală şi scriere domestică. modernă (Historisme et nationalisme dans la Roumanie
imagologie, Cluj-Napoca, 1998, voI. 2, p. 21-39. 1998,582 p.
Anula - Relatare autobiognifică (Memoire orale et ecriture moderne). In: Dochine politice. Concepte universale şi
1199. Buckley, Ann. Perspectives on self-critical research 1204. *Csucsuja, !sIvan. Habonl - forradalom - Iiberâlis
domestique - Anula Recit autobiographique). RIS, 1996, 1, p. realităţi româneşti, laşi, 1998, p. 130-141.
methods. AllCN, 1995,34, p. 395-399. jogâllam (Guerre - revolution - etat liberal de droit).
329-378.
1200. Câmpeanu, Remus. Elitele. Eşecul unor tentative de Kolozsvăr, Studfum Konyvkiad6, 1998, 187 p.
definire (Les elites. L'echec de quelques tentatives de
definition). AllCN, 1995,34, p. 409-412.
1205. Dărăban, Doriu. Repere metodologice. Istoria
imediată - istoria orală Între teoria şi metoda istorică
I
j
1201. Câmpeanu, Remus. Elitele europene şi elitele
româneşti în veacul XVIII. Încercări de definire (Les elites
(L'histoire orale). se - Satu Mare, 1996, 13, p. 249-255.
1206. Dudău, Radu. Filosofie analitică şi istoriOgnlfie
i i m. Bibliografii, dicţionare, enciclopedii, cataloage
I{ ~(L'3Cbviee
europeennes et les elites roumaines au XVIIT' srecle. Essais de (philosofie analytique et historiographie). RIS, 1996, 1, p. 271-
ctrcetătonlorscientifique
[1993-1997]. gibliografie S!'lectivă. VoL l-fI
1238. ••• Activitatea ştiinţificăa cadrelor didactice şi Universitară,
1997,97 p; 1999,533 p.
definition). Xenopoliana, 1996,4, nr. 1-4, p. 87-94. 289.
1239. Andruş,
Rodica, Deju, Georgeta. Bibliografia
1202. Clipa, N., Iacob, Gh. Idei şi fapte din istoria 1207. Duţu, Alexandru. Geopolitica şi valorile culturale (La
economică a României (Idees et evenements puises dans geopolitique et les valeurs culturalles). SECE, 1996, 6, p. 13- des professeurs el des chercheulli revistei "Sargeţia" (Series historiae). Val. I-XXVI (La
~ientifiqu~. ~i bliographie
seJerove). Coordonatori: Daniela Bibliographie de la Revue "Sargeţia"). Stirgeţia, 1995-1996,
l'histoire economique de la Roumanie). Bacău, Ed. Plumbul, 18.
I".lor, Ohmp.. Curta. C1uJ-Napoca, Biblioteca Centrală 26, nr. 2, p. 683-745.
1994,268 p. 1208. *Florescu, Gheorghe 1. Naţiune şi identitate naţională f
40
l 41
Istoria Artei Cluj-Napoca. Secţia arheologie (1993, 1994) (La AR, 1995, 1, nr. 1, p. 191-201.
1240. Antonescu, Nae. Bibliografia periodicelor româneşti 1253 . ... "Bibliotec. pentru toţi". Catalog genera!. 1895- bibliographie de nnstirut d'Archeologie et Histoire de 1'Ar! de 1282. Dulharu, Daniela. Codicologie. Bibliografie. CSS,
sătmărene (La bibliographie des periodiques roumains de Satu 1 .1 1995. Seriile I-Ill ("La Bibiiotheque pour tous". Caialogue Cluj-Napoca. La section archeologie). EN, 1994, 4, p. 360- 1993,4, p. 66-74.
Mare). SC - SalU Mare, 1996, 13, p. 337-339. general). Autori: Ecaterina Ţarălungă şi Radu VIăduţ. 361; 1995,5, p. 346-347. 1283. Dumitraşcu, Gheorghe, Tama!, Corneliu.
1241. Apostol, Mihai. Fişe pentru un Dicţionar istoric al Bucureşti, Minerva, 1995, 354 p. 1267. Cordoş, Nicolae, Mândruţ, Steliao. Bibliographische Bibliografia istorică a judeţului Vâlcea (La bibliographie
judeţului Prahova (Fiches pour un Dictionnaire historique du 1254. Boşcai", Nicolae. La 100 de ani de la apariţia Beitraege zum Thema Geschichte der Rumaenisch - Serbisch - historique du departement de Vâlcea). Cuvânt inainte de Liviu
district de Prahova). AMIAP, 1995-1996,2 (10), p. 11-30. Enciclopediei române: contribuţiile naturaliştilor români (Au Slovakischen Beziehungen von 1821 bis 1918 im Spiegel der Maior. Râmnicu-Vâlcea, Fundaţia Dascălul Vâlcean, 1994,
. 1242. *** "Audiatur et altera pars". Bibliografie (1600 titres centenaire de la parution de I'Encyclopedie roumaine: les Rumaenischen Geschichlsschreibung nach 1918 (1980-1995). 158 p.
sur la prob1ematique roumaino-hongroise jusqu'en 1945. contributions des naturalistes roumains). RC, 1998,21, p. 5- }.MN, 1996,33, nr. 2, p. 251-270. , 1284. ••• Enciciopedia arheologiei şi istoriei vechi a

v,
Bibliographie). Autor: Geza Hatel. Arad, 1999,51 p. 10. ! 1268. Cristea, Ovidiu. Bibliografia istorică românească a j României . VoI. L A-C (L'Encyclopedie de I'archeologie et de
1243. Basarab, Maria. Lexicografia iluminismului. 1255. Brad-Chisacof, Lia. Dicţionarul grec-român al obştii
paisiene (Le dictionnaire grec-roumain de la .communaute
Mării Negre (La bibliographie hi~t~rique roumaine de la mer l I'histoire ancienne de la Roumanie). Sub redacţia: Constantin
Dicţionare existente in patrimoniul hunedorean de carte (La Noire). Bucureşlt, Ed . EnCiclopedICa, 1996,160 p. Preda Bucureşti, 1994, 403 p.
lexicographie des Lumieres. Dictionnaires existenls dans la paisienne). In: Comeliae Papacostea-Danlelopolu In 1269. Cristea, Ovidiu. Marea Neagra Bibliografie selectivâ 1285. Eşanu, Valentina. Andrei Eşanu: Bibliografie
patrimoine de livre de Hunedoara). RC, 1998,21, p. 43-47. memoriam, Bucureşti, 1999, p. 197-203. (sec. XID-XVIlT) (La mer Noire. Bibliographie selective). R/, ştiinţifică selectivă (1977-1997) (Bibliographie scientifique
1244. Berciu-Drăghicescu, Adina. Arhivistică românească. 1256. •,* Buletin bibliografic. Elaborat de Viorel Achim, 1994,5, nr. 11-12, p. 1241-1250. selective).RfM, Chişinău, 1998, 1-2, p. 114-121.
Bibliografie (Archivistique roumaine. Bibliographie). CSS, Ileana Căzan, Paul Cemovodeanu, Armand Goşu, Bogdan 1270. Cristea, Stan V. Judeţul Teleorman. Dicţionar 1286. • •• Expoziţia "Covoare turceşti, secolele XVII-XX".
1993,4, p. 9-65. Murgescu, Şerban Papacostea, Nagy Pienaru, Adrian bibliografic. Cultură, artă, ştiinţă (Le departement de Catalog (L'exposition "Tapis turcs, les XVIf-XX' siecles").
1245. Berciu-Drăghicescu, Adina, Brânceanu, Lidia. Tertece!. Redactor. Nagy Pienaru. RE, 1994,5, nr. 7-8, p. 843- Teleorman. Dictionnaire bibliographique. Culture, art, Autor: Mircea Dunca. Bucureşti, Ed. Athena, 1994,30 p.
Istoria Basarabiei. Bibliografie (L'Histoire de Bessarabie. 848; 1995,6, nr. 1-2, p. 205-212; nr. 3-4, p. 441-445; nr. 7- science). Alexandria, Ed. Teleormanul Liber, 1996, 752 p. 1287. Faiciuc, EJisabeta. Valorificarea materialului lexical
Bibliographie). CSS, 1995,5, p. 71-90. 8, p. 751-756. 1271. Cutieea, Gelu. Prima enciclopedie a tuturor românilor. din fondurile patrimoniale ale Muzeului Limbii Române în
1246. o•• Bibliografia cărţilor, albumelor, hărţilor editale in 1257. Burcm, Hilda-Minodora. "Revista generală a "Dr. Corneliu Diaconovich" (La premiere encyclopedie des elaborarea Dicţionarului limbii române al Academiei Române
invăţământulu i". 1905-191 6, 1923-1944. Indice bibliografic.
judeţul Mureş (l990-1995) (La bibliographie des livres, tous les Roumains. "Dr. Corneliu Diaconovich"). Biblion, (La valorification du materieI lexical des fonds patrimoniaux
albumes, cartes edites dans le departement de Mureş). Târgu- Voi. L (La Revue generd!e de I'enseignement). Cuvânt inainte 1993,1, nr. 1, p. 6. du Musee de la Langue Roumaine ă I'elaboration du
Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, 1997, 172 p.
de Ion Gh. Staneiu. Bucureşti, Biblioteca Centrală Pedagogică 1272. Curtieean, Dan. Bibliografiile speciale. Ştiinţele Dictionnaire de la langue roumaine de I'Academie Roumaine).
1247. • •• Bibliografia Dobrogei. Prezentare selectivă (La "1. C. Petrescu", 1994,226 p. exacte şi tehnice (Les bibliographies speciales. Les sciences BC, 1998,21, p. 113-120.
bibliographie de Dobroudja [1992-1993]). Redactor 1258. • •• Cartea Moldovei. Sec. XVII - inc. sec. XX. Ediţii exactes el techniques). RC, 1998,21, p. 19-24. 1288. Faur, Viorel. Bibliografie: studii, articole şi note de
responsabil Dumitru Constantin Zamfir. Autori: Luana Moina, vechi (sec. XVII - incep. sec. XIX). Catalog general (Le l.ivre 1273. Curticeanu, Doina. Bibliografia literaturii române. istorie apărute in "Cele Trei Crişuri" (aprilie 1990 - februarie
Maria Pariza, Anca Tufiş, Corina Apostoleanu, Eugen de Moldavie). Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1990,252 p; 1992,266 p. Surse bibliografice (La bibliographie de la litterdture 1993) (Bibliographie: etudes, articles et notes d'histoire parus
Marinescu. Redactor responsabil Corina Apostoleanu. Autori: 1259. Călian, Livia, Jude, Maria Magda lena. Caialogul roumaine. Sources bibliographiques). RC, 1996,20, p. 9-18; dans "Les Trois Cris" (avril 1990 - fevrier 1993). crc, 1993,
CO,;"~ Apostolea~u, Adria"a Domitm. Cristina Ton, Eugen medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al 1998,21, p. 11-18. nr. 3-4. p. 15: nr. 5-6. p. 6.
Marinescu, Maria Pariza, Constanta Biblioteca Judeţeană, Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei (Le catalogue des 1274. Curtieeanu, Doina, Pintea, Emil, Daisa, Dora. 1289. Faur, Viorel. "Ceialea Bihariei" - Index alphabeticus
1993,378 p; 1994,354 p.; 1999,229 p. medailles napoleoniennes du cabinet numismatique du Muste Bibliografia literaturii române (1961-1968). Folclor, probleme (1992-1993). CB, 1993,4, p. 4.
1248. *0' Bibliografia istorică a României VoI. VIII (1989- National d'Histoire de Transylvanie). Cluj, Muzeul Naţional de generale, presă. VoI. L (La bibliographie de la Iitterature 1290. Firczak, Gheorghe, Andruş, Rodica. Bibliografia
1994). Bibliografie selectivă (Bibliographie Historique de la Istorie a Transilvaniei, 1995, 280 p; Ediţie bilingvă româno- rouniaine. Folklore, problemes generaux, presse). Cluj- Anaurului Societălii de Istorie şi Arheologie a comitatului
Roumanie. Bibliographie se1ective).'Coordonator: Gheorghe engleză. Napoca, Academia Română. Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca, Hunedoara (La bibliographie de I'Annuaire de la Soeiete
\ Hristodol. Autori: Felicia H:ristodol, Gheorghe Hristodol, 1260. Chihală, Lăcrămioara. "Luceafarul" de Mihai 1996,215 p. d'histoire et d'archeologie du comitat de Hunedoara). Sargeţia,
\ , Ste1ian Mândru!- Simona Nicoară, Lucia Turc. Cu o Addenda Eminescu. Bibliografie ("Hyperion" de Mihai Eminescu. 1275. Datcu, Iordan. Dicţionarul etnologilor români. VoI. I- 1992-1994,25, p. 911-940.
de Venera Achim. Colaboratori: Ludovic BathoI)', Cornel Bibliographie). Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai II (Le dictionnaire des ethnologues roumains), Prefaţă de 1291. Fischer, L, Avram, Alexandru. Bibliografia clasică
Crăciun, Gheorghe Iancu, lolanda Karoly, Delia Marga, Eminescu", 1996, 122 p. Ovidiu Bârlea Bucureşti, Ed. Saeculum L C., 1998, 319 p. 1 ,/ românească 1988-1991 (La bibliographie classique roumaine).
Nicolae Păun, Liviu Ţârău. Traducere in Ib. franceză Ligia 1261. Ch in driş, Ioan. Cilrţi româneşti necunoscute, la 1276. Dănăilll, Ion, Popa, Eleonora. Bibliografia V se, 1992-1994,28-30, p. 145-169.
Molnar. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1996, 459 p; Rec. Budapesta (Contribuţii la Bibliografia Român=câ Veche) românească de lingvistică (BRL, 36, 1993,37, 1994). Lucrări 1292. Gagea, Adriana Bibliografia oraşului Bucureşti,
de G. L Aorescu,AlIX, 1997, 34, p. 393-396. (Livres roumains inconnu., b Budapest. (Contributions a la de lingvistică apărute in ţara noastră in cursul anului 1993- trecut - prezent - viitor (La bibliographie de la ville de
1249. • •• Bibliografia pedagogică retrospectivă românească. Bibliograph ie Roumaine Ancienne). In: Studii Istorice. 1994 (La bibliografie roumaine de linguistique). LR, 1994,43, Bucarest, passe - present- avenir). BMIM, 1997, 12, p. 187-
1785-1948. Vol.I-IV (La Bibliographie pedagogique retros- Omagiu I'rofesorului Camil Mureşanu, Cluj-Napoca, 1998, p. nr. 7-8, p. 275-390; 1995,44, nr. 7-8, p. 245-427. 190.
pective roumaine). Cuvânt inainte de Ion Gh. Stanciu. Sub 227-244. 1277. Dănil!, Petre. Vexicologie. Bibliografie. CSS, 1993, 1293. Gavrileseu, Lidia, Prieope, Veronica. · "Viaţa
redacţia: Alfred Lauterman. Bucureşti, Biblioteca Centrală 1262. Chirulescu, Marian. "Revista Baroului Prahova" 4, p. 79-84, Românească". 1971-1985. Indice bibliografic. Iaşi, Biblioteca
Pedagogică "1. C. Petrescu", 1993,255 p; 1995,291 p.; 1996, (1934-1940): prezentare şi indice bibliografic adnotat ("La 1278. Dârja, neana. Primul catalog al bibliotecii episcopului Universitară "Mihai Eminescu", 1992,790 p.
Revue du Barreau de Prabova"). Ploieşt~ Biblioteca Judeţeană romano-catolic Ignatius Batthyâny de la Sibiu din anul 1782 1294. GemaJ, Agi Amel. Dicţionarul personalităţilor turco-
213 p.; 1997, 166 p.
1250.••• Bibliografia radiofonică românească (1928-1935). "N. Iorga", 1995, 83 p. (1. Manuscrise) (Le premier catalogue des livres de la tătare din România (Le dictionnaire des personalites turco-
VoI. L (Bibliographie radiophonique roumaine). Cuvânt 1263. Chirulescu, Marian, Popescu, Paul D-, Boaro, bibliotheque de I'eveque romano-catholique Ignatius comte de tatares de Roumanie). Constanta, Ed. Metafora, 1999,336 p.
inainte de Şerban Papacostea Introducere de Dragoş Nicolae. "Şcoala prahovei" (plo ieşti, 1932-1944). Indice Battyâny de Sibiu 1782). BC, 1998,21, p. 48-61. 1295. Georgescu, Magdalena. Contribuţii la cunoaşterea
Şeuleanu. Notă asupra ediţiei de Liliana Muşeţeanu. Bucureşti, bi bliografic ("L'Ecole de Prahova". Index bibliographique). 1279 .••• Dicţionarul operelor filosofice româneşti (III Lexiconului slavo-român al lui Macarie (Contributions it la
Ploi~~i, Biblioteca J udeţeJllă "N . Iorga", 1998, 107 p. lucrări fundamentale) (Le dictionnaire des oeuvres connaissance du Dictionnaire slavo-roumain de Macarie). In:
Ed. Casa Radio, 1998,592 p.
1251. •• * Bibliografia relaţiilor literaturii române cu \ ! 1264. Cociş, Sori n, Paki, Adela. Bibliografia Daciei romane philosophiques roumaines (111 ouvrages fondarnentaux). Comeliae Papacostea-Danielopolu in memoriam, Bucureşti,
literaturi le străine În periodice (1919-1944). VoI. 1 (La \J (La bibliographie de la Dacie roma.1e [1977 - 1994]). AMN,
1994,31 , nr. 1, p. 273-297; 1995,32, nt. 1, p. 827-857; 1996,
Coordonator: Ion Ianoşi. Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, 319
p.
1999, p. 189-195.
.j bibliographie des relations de la litterature roumaine avec les 12%. Gherman, Alin Mihai. Primul dicţionar enciclopedic
litteratures etrangeres). Prefaţă de Dan Grigorescu. Bucureşti, 33, nr. 1, p. 699-715. 1280.••• Dicţionarul toponimie al României. Oltenia VoI. I român (Le premier Dictionnaire encyclopedique roumain). RC,
&L Saeculum L c., 1997,320 p. 1265. Com!a, Eugen. Bibliografia epocii bronzului pe (Le dictionnaire toponymique de la Roumanie. L'Oltenie). Sub 1998,21, p. 38-42.
1252. *.* Bibliografia românească modernă (1831-1918) (La teritoriul României (La bibliographie de I'Age du bronze sur le redacţia Gheorghe Bolocan, Ecaterina Mihăila Craiova, 1297. Ghinea, Dan. Enciclopedia geografică a României.
bibliographie roumaine moderne). Coordonare şi prefaţă de territoire de la Roumanie). Editor. Dragomir Popovici. Universitatea din Craiova, 1993,416 p. VoI. L (A-G) (L'Encyclopedie geographique de la Roumanie).
Gabriel Ştrempel. Autori: Salomeea Rotam, Liana Mic\escu, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, 1996, 256 1281. Dogaru, Maria Din bibliografia vexiJologiei Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1996,644 p.
Marina Vazaca ... Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1996, româneşti (De la bibliographie de la vexillologie roumaine). 1298. Ghinoiu, Ion. Obiceiuri populare de peste an.
873p.
~266. Cordoş, Eva. Bibliografia Institutului de Arheologie şi
43
42
Dicţionar (Coutumes populaires. Dictionnaire). Bucureşti, Ed. lrodalmi Tărsulat kiadvanyei (1895-1914). Publicaţiile "Mihai Eminescu", 1995, 191 p, 1339, Stoica, Relu. Contribuţii la bibliografia iSloncă a
Fundatiei Culturale Române, 1997,286 D. Societăţii Literare Maghiaro-Evreieşti. Bibliografie analitică 1328. • •• Les publications de I'Institute de Speologie "Emile judeţului Buzău (1800-1997) (Contributions il la bibliographie
1299.' Hor";at, Săluc, Însemnări 'bibliografice (Notes trilingvă (La litterature du probleme juif dans les fonds de la Racovitza". 1926-1993, Reunies par Cristian Goran, Bucureşti, historique du departement de Buzau). Buzău, Casa Corpului
bibliographiques). Constanţa, Ed. Ex Ponto, 1997, 141 p, B, C. U. Les publications de la Societe litteraire hongro-juive), &1. Academiei Române, 1993, 383 p, Didactic, 1998, 192 p,
1300, Hristodol, Gheorghe. Bibliografia istorică a României Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", 1329, ••• Revista Fundaţiilor Regale, Indice bibliografic 1340, *** Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" . Index
la Institutul de Istorie din Cluj (La Bibliographie historique de 1995,138p, adnotat ("La Revue des Fondations Royales", Index \. . alphabeticus, 1971-1980, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeş­
la Roumanie Il I'Institut d'Histoire de Cluj). AIlCN, 1996, 35, 1314, Murad, Betty, Kajtir, Anoanuiria, MGvel6des, \ ./ bibliographi~ue annote), Lucrare elaboratâ de Rodica Calcan, Bolyai", 1998,740 p,
p,360-372. Tartalomjegyzek es nevmutat6 az 1994-1997 evre (La revue V Horia Honan Popescu; coordonator Anca Podgoreanu, 1341. *•• Sumar general. Revista de Istorie a Moldovei,
1301. KJirolyi, Iolanda, Mândruţ, Stelian, Anuarul "MGveI6des", Contenu et index pour les ann':e 1994-1997), Bucureşti, Biblioteca Centrală Un i versitară, 1995,293 p. 1990-1995, nr, 1-24 (Sommaire general. La Revue d'Histoire
Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca, Anuarul MiNe/Odes, 1994,46, nr. 12, p, 23-26; 1995,48, nr, 12; 1996, 1330, ••• Revista Muzeelor. Index [1964-1980] (La Revue de la Moldavie). RJM, Chişinău, 1995,3-4, p, 133-141.
Institutului de istorie din Cluj (1982-1995), Indice bibliografic 49, nr. 12, p. A-B; 1997,50, nr. 12, p, A-O, des Musees, Index), RM, 1998,35, nr. 5-6, p. 1-160, 1342, Şerdean, Daniela, Indicele bibliografic al revistei
(L'Annuaire de l'Institut d'histoire et archeologie de Cluj- 1315. Nagy, Jeno, Az Erdelyi Magyar Sz6torteneti Tăr 1331. Roz, Alexandru, Kovăeb, Geza, Dicţionarul istoric al Acta Musei Porolissensis. IX-XXlI987-1996 (L'index
Napoca, L'Annuaire de l'lnstitut d'hi'stoire de Cluj (1982- miivel6des, nyelvtorteneti es tOrteneti neprajzi jelentosege 10calităţilor din judeţul Arad (Le dictionnaire historique des bibliographique de la revue Acta Musei Porolissensis), AM?,
1995), Indice bibliographiques), AIlCN, 1995,34, p, 25-62, (L'mportance du Dictionnaire Historique du Lexique Magyar localites du departement d'Arad), Arad, Ed, Universitâţii 1996, 20, p, 659-674.
\j 1302, Kiritescu, Costin c., Dobrescu, Emilian M, Moneda, de Transylvanie du point de vue de I'histoire de la cui ture, de "Vasile Goldiş", 1997,305 p, 1343, ••• Tabla de materii a tomurilor XXI (1984) . XXX
mică enci~lopedie (La monnaie, petite encyclopedie), I'histoire de la langue et de l'ethnographie historique). In: 1332, Rosu, Adrian Andrei. Bibliografia fortificaţiilor (1993) [din Anuarul Institutului de istorie "A. D, Xenopol"]
Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1998,294 p, Emlekkonyv Jak6 Zsigmond sziiletesenek nyolcvanadik medievale şi premoderne din Transilvania şi Banat. (La table des matieres des tomes XXI (1984) - XXX (1993)
f303, Kovacs, Annanuiria, Catedra de românistica a evfordulâjăra, Kolozsvăr, 1996, p, 414-420, Bibliographie der Befestigungen aus SiebenbUrgen und des [De l'Annuaire de l'lnstitut d'histoire "A, D. Xenopol"). AIIX,
Universităţii "Eotvos Lorand" din Budapesta. Repere 1316, Nagy, Lăszl6, A Reformatus Szemle repert6riuma dem Banat wiihrend des Mittelalters und den FriihneuzeiL 1994,31, p, 627-711.
bibliografice (1990-1996) (La chaire de roumain de 1990, jan, 1 - 1994, jun, 30 (Le repertoire "Reformatus Reşiţa, Ed, Banatica, 1996, 159 p, 1344, T6tb, Kălnuin, Gabor, Denes, Româniai magyar
lUniversite "Eotvos Lorând" de Budapest. Reperes Szemle"), R, Sz, 1994,87, nr, 4, p, 285-295, 1333 Rosu, Alexandru, Contribuţii la bibliografia istorică a konyvkiadăs, 1944-1949 (Le livre hongrois imprime en
..: bibliographiques), DL, 1997,8, nr. 1, p. 6-7. 1317, Neiescu, Petru, II Dizionario del dialetto istroromeno, Banatului (Contributions a la bibliographie historique du Roumanie), Kolozsvăr, Az Erdelyi Muzeum-Egyesiilel
\ / 1304, Lascu, Nicolae, Bibliografia ovidiană in România ~jFonti e principi di elaboranzio~e. Annuario, 1999, p, 151-165, "Banat), SIB, 1989, 15, nr. 1, p, 153-185, kiadăsa, 1992, 152 p,
.J (Bibliographie ovidienne en Roumanie), Pontica, 1992, 25, p, 1318, Nussbiicber, Gernot. lncercare pentru Obibliografie a 1334, Rosu, Alexandru. Realizări ale istoriografiei 1345, Tuchel, Ruxandra, Stoica, Lidia, Miniaturistica.
419-444; 1994,27, p, 247-261. ediţiilor din străinătate a operelor umanistului braşovean, româneşti (Realisations de l'historiographie roumaine). SIB, Bibliografie (La miniature, Bibliographie), CSS, 1993, 4, p,
1305, 'Laseu, Stoica, lujna Dobrudja na straniţite na Johannes Honterus (Essai pour une bibliographie des &litions 1989,15, nr. 1, p, 187-213. 75-78,
izdavanato v Constanţa spisanie "Analele Dobrogei", de l'etranger des oeuvres de l'huimaniste de Braşov Johannes 1335, Satca, Emil, Pâmar, Ioan, Dicţionar de literatură 1346, Turc, Lucia, Bibliografia istorică a Transilvaniei
Anotirano bibliografsko proycivanie (La Dobroudja du Sud Honterus), In: Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, Bucovina (Dictionnaire de litterature de Bucovine), Suceava, ,(l936-1944) (La bibliographie historique de la Transylvanie),
dans les pages de la revue "Les Annales de Dobroudja", Alba Iulia, 1999, p, 363-39\. Biblioteca Bucovinei "1. G, Sbiera", 1993, 268 p, Colaboratori: Angela Costiii, Stelian Mândru~ Alina Teslaru,
!'.~c~ercc~ bibliographiqlles annatee) , Dobmdja, 1994, nr II 13 19 Olt~~nH. i\ nlo.neta, Metamorfozele sacrului, 1336 Soponm, Emili~ M~ri3n~ , r:'ataloglll manuscriselor ii (,Iuj-Napoca. Presa lJnivr.T"ilaril ('IH,,,,,n"- 1'l9&. :l50 fi
p.268-318. Dicţionar de mit~logie populară (Les metamorphoses du sacre, filosofice din colecţiile B. C, U. "Lucian Blaga" (sec, XVII- 1347, Turcuş, Veronica. Bibliografia istorică româno-
1306. Lavric, Nadejda. Din istoria documentelor puse in Dictionnaire de mithologie populaire), Bucureşti, Ed, Paideia, XX) (Le catalogue des manuscrits philosophiques des I italiană (Bibliografie selectivă), VoI. 1-11 (La bibliographie
circulaţie in Basarabia interbelică (De I'histoire des documents 1998,382 p, collections de la Bibliotheque Universitaire "Lucian Blaga" de \ .. historique roumaino-italienne), Cluj-Napoca, Presa
mis en circulation en Bessarabie de I'entre-deux-guerres), 1320, Onişcu, Georgeta, "Preocupări literare", 1936-1944, Cluj). Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, 196 p, J Universitară Clujeană, 1997, 806 p,
Tyrageţia, MNIM, Chişinău, 1996,3, p, 235-239, Indice bibliografic ("Preoccupations litteraires". Index 1337, Stefanko, Ondrej, IDasnik, Pavel, Bibliografia 1348, 'Ursaehi, Adrian, Ursaehi, Mariana, "Revista
1307, ••• Lexikon der Siebenbiirger Sachsen: Geschichte, bibliographique). Iaşi, Biblioteca Centrală Univesitară "Mihai pisomnych zdrojov o Slovakoch a Cechoch v Rumunsku (La Arhivelor" 1986-1994, Bibliografie tematică ("La Revue des
Kultur, Zivilisation, Wissenschaften, Wirtschaft, Lebensraum Eminescu", 1996, 208 p, bibliographie des sources litteraires sur les Slovaques et les Archives". Bibliographie), Cluj-Napoca, 1998,77 p,
Siebenburgen (franssilvanien). Editor: Walter Myss, 1321. Oşianu. Romulus, Oşianu, Flavia. Bibliografia Tcheques de Roumanie). Arad, Fundaţia Culturală "Ivan 1349, Vilău, Getta. "Revista de pedagogie". 1931·1943,
Innsbruck - Austria, 1993, "Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei" (La Krasko", 1995, 136 p, . Indice bibliografic adnolat ("La Revue de Pedagogie" , Index
1308. Lupu, Marin, Mic dicţionar de istorie pentru elevi bibliographie de "L'Annuaire du Musee Ethnographique de 1338, Stoica, Corneliu, Dicţionarul istoric al localităţi lor bibliographique annote), Bucureşti, Biblioteca Centrală
(Petit dictionnaire d'histoire pour les eleves), Focşani, Ed, Transylvanie"), AMEr, 1992-1997, p. 345-357, trotuşene (Le dictionnaire historique des localites de Trotuş), Pedagogică "1. C. Petrescu", 1997,133 p,
Spo~ 1997,414 p, 1322. Pârvulescu, Dorina, Catalogul colecţiei vechi de Oneşti, Ed, Aristarc, 1998, 524 p.
1309, Mârkodi, Sarolta, A Reforrnâtus Szemle repert6riuma icoane româneşti pe lemn a Muzeului Banatului (l928-1940)
1908-1998 augusztus (Le repertoire "Reforrnâtus Szemle" (Le catalogue de l'ancienne collection d'icânes roumaines sur
1908-1998, aout), R Sz.. 1998,91,';.5-6, p. 350-611. bois du Muste du Banat), AB, 1994,3, p. 464-488,
1310, Mândruţ, Stelian, Bibliografia istorică a Banatului 1323. ••• Personalităţi publice-politice, 1992- I 994, IV. Izvoare istorice
(1970-1985) (La bibliograpbie historique du Banat), SIB, Dicţionar (Personalites publiques-politiques, Dictionnaire),
1989,15, nr, 1, p, 1-150, Editor-coordonator: Graţiela Bărlă. Bucureşti, Holding
1311. Mândruţ, Stelian, Istoria modernă şi contemporană a Reporter, 1994,321 p. 1. IZVOARE DOCUMENTARE ŞI NARATIVE
României, reflectată in periodicele maghiare de specialitate 1324, Pop, Viorica-Gabriela, Colecţia de mobilier din
(1945-1995), Bibliografie selectivă (L'histoire moderne et Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Catalog selectiv a, IZVOARE GENERALE
contemporaine de la Roumanie reflete. dans les periodiques (La collection d'emblement du Musee National d'Histoire de
hongrois de specialite. Bibliographie selective). Cluj-Napoca, Transylvanie, Catalogue selectif), Cluj-Napoca, 1994,72 p, 1350, Adam Chiper, Marieta. Valoarea vechilor însemnări prises des documents locaux sur la cause nationale des
Presa Universitară Clujeană, 1996, 89 p, 1325, Popescu, Petru-Demetru, Dicţionar istoric: diplomaţi româneşti ca izvor pentru istoria economică şi socială (La Roumains des Trois Sieges), AR, 1995, 1, nr. 1, p, 61·66,
1312, Meister, Robert, Târsadalomtudomănyi tanulmânyolc români in epoca modernă (Dictionnaire historique - diplomats valeur des anciennes notes roumaines comme source pour 1353, Berciu Drăghicescu, Adioa, Izvoare istorice publicate
a Româniai magyar sajt6ban, Studii de ştiinţe sociale în presa roumains il I'epoque moderne), SAI, 1995,62, p. 145-157, l'histoire economique et sociale), RI, 1995, 6, nr. 3-4, p. 279- in "Revista Arhivelor Statului Român" editată de Cezar
maghiară din România. VoI. I (1958-1993), Val. II (1946- 1326, 'Porumb, Marios, Dicţionar de pictură veche 294, Bolliac (Sources historiques publiees dans "La Revue des
1993) (Etudes de sciences sociales dans la presse hODgroise de românească din Transivlania sec, XIII-XVIII (Dictionnaire de , 1351. Adam-Chiper, Marieta. Vechi însemnări româneşti, Archives de !'Etat Roumain", editee de Cezar Bolliac), CSS,
Roumanie), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, peinture roumaine ancienne de Transylvanie), Bucureşti, Ed, ca izvor istoric (Anciennes notes roumaines, conune source 1993,4, p, 88-91.
298; 169 p. Academiei Române, 1998,468 p, historique), Bucureşti, Ed. Silex, 1996,200 p, 1354, ••• Bucovina în primele descrieri geografice, istorice,
1313. Meister, Robert, Todor, Daniela. LiteCltura 1327, Pricap, Veronica. "Viaţa Românească". 1986-1989: 1352, Baicu, Dan, Informaţii din documente locale privind economice şi demografice (La Bucovine dans les premieres
problemei evreieşti in fondurile B, C. U. Az lzraelita-Magyar indice bibliografic, Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară cauza natională la românii din Trei Scaune (Informations descriptions geografiques. historiques, economiques et

44 45
demographiques). Ediţie bilingvă, introduceri postf*, note şi documents roumains imprimes). AlIX, 1995,32, p. 227-238. 1383. Caproşu, I. Sămi de vistierie (lmpâts de tresorerie). de 1. Caproşu . Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1995,800 p.
comentarii de Radu Grigorovici. Prefaţă de D. Vatamaniuc. 1362. .0. Marele Cartier Genel""dl al armatei . române. RlS, 1996, 1, p. 507-562. 1401. •• * Documente privind meşteşuguri le din Sighişoara.
Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1998, 464 p. Documente (1916-1920) (Le Grand Quartier Genera! de 1384. Caproşu, Ioan. Sama vistieriei Moldovei din Catalog de documente (1376-1598) (Documents concernant
1355. Câmpeanu, Ovidiu. Restituiri. Izvoarele "Cronicii" J'armee roumaine. Documents). Coordonator: Dumitru decembrie 1784 (Le rapport de la tresorerie de la Moldavie du les metiers de Sighişoara. Catalogue de documents). Edilie de
lui Şincai (Restitutions. Les sources de "La Chronique" de . Cioflin!. Bucureşti, Ed. Machiavelli, 1996, 304 p. decembre 1784). CI, 1997, 16, p. 69-109. Gemot Nus3băcher. Braşov, Ed. Aldus, 1998,65 p.
Şincai). BC, 1994, 18, p. 45-47; 1995, 19, p. 75-77. I 1363. o•• Monumenta Romaniae Vaticanae. Manuscrise - 1385. Cemovodeanu, Paul. Date de interes socio-medical 1402. Dogaru, Maria, Dragomir, Maria. Diploma de
1356.••• Cronica Episcopiei Huşilor. VoI. 1. (La Chronique V documente - hărţi. Catalog (Manuscrits - documents - cartes. intr-un izvor românesc de la mijlocul secolului al XVID-lea innobilare a lui Nicolaus Olahus din 1548 (Le diplome
de l'Eveche de Huşi). Huşi, Episcopia Huşilor, 1995,604 p. Catalogue). Bucureşti, 1996,304 p. (Donnees d'interet socio-medical dans une source roumaine au d'anoblissement de Nicolaus Olahus de 1548). Hrisovul, 1998,
1357. Iftimi, Sorin. Pergamentul cu capsulă sigilată aurită a 1364. Nussbăcber, Gernot. Aus Url::unden und Chroniken. milieu du XVlI1" siecle). SMIM, 1995. 13, p. 131-155. 3, p. 115-130.
Raliţei Hrisosculea, privind "Mortasipia Doamnei" din Târgui Beitrăge zur siebenburgischen Heimatkunde. VoI. IV. Braşov, 1386. Cicanci, Olga Izvoare greceşti privind istoria 1403 .••• "Faptele ungurilor" în Ţara Transilvaniei ("Les
laşilor (22 decembrie 1759) (Le parchemin ă. capsule sigillaire Ed. Aldus, 1994, 176 p. României (Sources grecques concemant I'histoire de faits des Hongrois" en Transylvanie). Traducere de Paul Lazăr.
doree de Raliţa Hrisosculea de Iaşi). A Mal., 1996-1997, 3-4, 1365. Subolmin-Ciobanu, Irina. Colecţia manuscriselor Rournanie). Hrisovul, 1996,2, p. 149-184; 1998,3, p. 99-114. RIM, 1996, ne. 2, p. 4-8.
p. 123-133. muzicale din fondul Mănăstirii Noul Neamţ (Basarabia) (La 1387. Codarcea, Cristina. La malediction dans les anciens 1404. Feneşan, Costin. Două diplome de innobilare şi
1358. ••• Inscripţii medievale şi din epoca modernă a collection de manuscrits musicaux du fonds du Monastere de dqcuments de la Valachie (XIVe-XVIe siecles). RESEE, 1994, blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593, 1652)
României. Judeţul istoric Argeş (sec. XIV-1848) (Inscriptions Noul Neam! (Bessarabie). Byz., 1997,3, p. 83-90. j2, nr. 1-2, p. 53-6 1. (Deux diplomes d'anoblissement et de blason pour les
medivales et de I'epoque moderne de Roumanie. Le 1366. Şesan, Dragoş. Pledoarie pentru o editie critică a I Iii 388. Cristea, Ovi.diu. La chronique de Benedetto Dei sur la Roumains de Lugoj el Caransebeş). RA, 1994, 81, nr. 1, p.
departement historique d'Argeş). Introducere, indicaţii documentelor istorice (plaidoyer pour une edition critique des V guerre moldo-Qttomane, 1475-1476. RESEE, 1994,32, ne. 3-4, 109-120.
bibliografice, repertoriu cronologic, note explicative, anexe şi documents historiques). AR, 1995, 1, ne. 2, p. 102-107; 1996, p.375-377. 1405. Feneşan, Costin. Două scrisori româneşti ale
indici de Constantin Bălan. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2. Df. 1, p. 52-57. 1389. .00 Cronicari moldoveni: Grigore Ureche, Miron autorităţilor otomane din Orşova către comisarul imperial
1994, 645 p. 1367. Tamaş, Corneliu, Vasile, Constantin. Acte Costin, Ion Neculce (Chroniqueurs moldaves). Antologie, Ignaz Kempf von Angret (1754) (Deux lettres roumaines des
1359. Rara, 1 Izvoare ebraice privind istoria evreilor din documentare vâlcene (Actes et documents de la region de introducere, comentarii, dosare critice; glosar şi bibliografie de autorites ottomanes d'Orşova au commissaire imperial Ignaz
România (Sources hebraiques concemant I'histoire des Juifs de Vâlcea). Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1999,325 p. Dan Horia Mazilu. Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, 304 p. Kempf von Angret). Banatica, 1995, 13, nr. 2, p. 45-55.
Roumanie). SAHIR, 1996, 1, p. 154-165. 1368. Vârtejanu, Mădălina. UDe page de l'histoire du livre - . 1390. • •• Cronicari munteni (Chroniquers valaques). Ediţie, 1406. *Fen~aD. Costin, Gigler, M. Christine. Eine
1360. Leibovici-Laiş, Şlomo . Pagini de istorie a evreilor in etude comparee d'une bande dessinee juive et d'une bande postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Liviu Onu. • Kămtner Urlrunde im Nationalarchiv Bukarest Carinthia l.
"Responsae rabinice" şi in alte surse istorice (Pages d'histoire dessinee cbretienne. In: Pouvoirs et mentalites. A la memoire Bucureşti, Ed. 100. 1, 1996, 192 p. KlagenJuI1, 1997, 187, p. 213-220.
des Juifs dans "Responsae rabinice" et dans d'autres sources). du Professeur Alexandru Duţu, Bucarest, 1999, p. 217-239. 1391. Curta, Florin. How To Do Things with Saints: On the I ,1 1407. Ferraccioli, MarceUa, Girau.do, Giaofraoco. n
SAHIR,I997, 2, p. 48-58. lconography of SI. Mercurius's Legend. RRH, 1995,34, nr. I- \) Codice Cicogna 2738 del Museo Correr di Venezia. Annuario,
1361. Ligor, Alexandru. Valoarea artistică a documentelor Z, p. 109-129. 1999, p. 51.{i5_
româneşti tipărite in vechime (La valeur artistique des vieux 1392. Dan~, Mariana. Două caiete inedite din secolul al 1408. Flocea, Paul Mircea Un document muntenesc
XVIIT-Iea . !e breslei croitori!or (Del1x cahier; inedits du necunoscut din anul 1581 (Un document valaque inconnu de
b. ISTORIE VECHE XVlIl" siecle de la corporation des couturiers). Marisia, 1996, 1581). CMV,1998,4,nr.6,p.17-19.
25, p. 67-73. 1409. Florea, Pavel Mircea. Documente munteneşti din
1369. Lugojan, Simion. Dacica sau comentarii de Bello Cizek. Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1994, 240 p. 1393. Danilov, Maria. Enigma unui manuscris (L'enigme secolele XVI şi XVlI (Documents de Muntenie des XVle et
Dacico (Dacica ou commentaires De Bello Dacico). 1371. Zngravu, Nelu, Alexianu, Marius. Malcarios. Sur la d'un manuscrit). Tyrageţia, MN/M, Chişinău, 1997, 4-5, p. XVIIe siecles). SMIM, 1997; 15, p. 181-192; 1998, 16, p. 243-
Timişoara, Ed. de Vest, 1996, 154 p. signification d'un anthroponyme atteste â Teuşeşti (Culture 221-229. 251.
Sântana de Mureş - Cemjai<hov). SM, 1996-1997,3-4, p. 171- 1394. Diaconescu, Marius, E:rszegi, Geza. Documenta 1410. Frâncu, Constantin. Elemente germane (austriece) în
\ } 1370. • •• Romano-Dacica IT. Izvoare antice ale României
\ j (Sources antiques de la Roumanie)_ Coordonator: Eugen 178. quibus Hungariae, Valachiae et Moldaviae relationes melius Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Haţeg (Elements
illustrantur (1417-1484). MT, 1998,2, nr. 2, p. 283-288. allemand [autrichiensl dans la Chronique du Banat de Nicolae
c. ISTORIE MEDIE 1395. 000 Documenta Romaniae Historica A. Moldova VoI. Stoica de Haţeg). AŞUIlingv.. 1997,43, p. 113-124.
XXIII (1635-1636). Autori: Lean Şimanschi, Nistor Ciocan, 1411. Freyberger, An.dreas. Historica relatio unionis
1378. Bălaşa, D. Documente privitoare la istoria Olteniei Georgeta Ignat, Dumitru Agache. Bucureşti, Ed. Academiei Walachicae cum Romana ecclesia Relatare istorică despre
1372. Agache, D. Pomelnicele bisericeşti. Valoare
documentară şi semnificaţie istorică (Les obituaires (Documents concemant I'histoire de l'Olrenie). MO, 1995,47, Române, 1996, 908 p. unirea bisericii româneşti cu biserica Romei (Recit historique
nr. 1-2, p. 130-136; 1997,49, nr. 1-3, p. 141-147. 1396. ••• Documenta Romaniae Historica. B. Tara SUr I'union de l'Eglise roumaine avec l'Eglise de Rome).
ecclesiastiques. Valeur document.aire et signification
historique).1Y, 1993,3, Df.I1-12, p. 31-38. 1379. Benkă, Lonind. Anonymus Erdely-kepe (La Românească. VoI. VIII (1576-1580). Autori: Darnas~hin Versiune românească şi studiu introductiv de [oan Chindriş.
Transylvanie dans l'oeuvre d'Anonymus). Ny Ir K, 1996, 40, Mioc, Ioana Constantinescu. Bucureşti, Ed. Academiei Cluj, Ed. Clusium, 1996, 156 p.
1373. Andronescu, Şerban C Cronica de la NOremberg (La
Chronique de NilIcmberg). Steaua, 1998,49. nr. 10, p. 47; 58. Df. 2, p. 151-159.
Române. 1996, 632 p. 1412. Gliick, Eugen. O cronică ebraică despre români (Une
1374. ..0 Arhieraticon sau "Rânduiala slujbei tainelor"
(L'ordre de l'office des serments). Studiu introductiv, ediţie şi
1380. Berciu-Drăghicescu, Adina, Stoica,
Manuscrise miniate şi omate în Moldova şi Ţara Românească
Laura. 1397_ ••• Documenta Romaniae Historica. B. Ţara
Românească. VoI. XXX (1645). Autori: Violeta Barbu,
chronique hebrarque sur les Roumains). Crisia, 1992, 22, p.
261-264.
- secolele XVI-XVill (Manuscrits miniatures et omes en Marieta Chiper, Gheorghe lazăr. Bucureşti, Ed Academiei 1413. Gliick, Jenă. Egy nagyvâradi k6dex (Un manuscrit
glosar de Meda Diana Bârcă. Cluj-Napoca, Presa Universitară
Române, 1998, 520 p.
Clujean!, 1999,206 p.
1375. Axinte, Uricariul Letopiseţul Ţării Moldovei (1711-
Moldavie et Valachie). SB, 1995,1, p. 52-86.
1381. Bichicean, Gheorghe- Din corespondenţa Ţării 1398. ..0 Documenta Romaniae HistoriC3. Seria A.
Moldova. Val. XXIV (1637-1638). Autori: C. Cihodaru, 1.
d'Oradea). Ker S" 1997,8, nr. 1. p. 6.
1414. Gliick, Jenă. Kolostori lruln100ncsek (Les tresar;
culturels des monasreres). Ker S" 1997,8, ne. 5, p. 21-22-
· 1715). Studiu introductiv, notă asupra edi~ei, ingnJnea Româneşti cu Sibiul in perioada domniei lui Constantin
Caproşu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1998,742 p. 1415. Gorovei, Ştefan S, Un document fără pecete şi o
textului, glosar, indice de nume de Andrei Eşanu şi Valentina Brâncoveanu. Scrisorile spătarului Toma Cantacuzino, aflate
Eşanu. Chişini!n, Ed. Civitas, 1999, 150 p. in Arhiva sibiană (De la correspondance de Valachie avec la 1399. ••• Documente privind istoria oraşului Braşov. VoI. pecete fără document (Une charte sans sceau et un sceau sans
1376. Barbn, Violeta Câteva diate munteneşti din a doua viile de Sibiu pendant le regne de Constantin Brancoveanu. IX. Documente de breaslă. 1420-1580. Quellen zur Geschichte charte). In: In Honorem Paul Cemovodeanu, Bucureşti, 1998,
jum.ălate a secolului al XVII-lea (Quelques testaments de Les lettres du connerable Toma Cantacuzino, qui se Irouvent der Stadt Kronstadt IX Band Zunfturkunden. 1420-1580. p.95-102.
Ediţie îngrijită de Gemot Nussbăcher, Elisabeta Marin. 1416. Grigororici, Radu. "Descrierea districtului
Munrenie de la deuxieme moitie du XVII" siecle). RIS, 1996, dans les Archives de Sibiu). AR, 1995, 1, nr. 2, p. 111-118.
Braşov, Ed. Aldus, 1999, 459 p. bucovinean (1775)" de Generalul Gabriel Spleny von Mihaldy
1, p. 495-506. 1382. CJlnta, Ioan. Letopiseţul Ţării Moldovei (1741-1769)
1377. Bălan, Constantin. Hrisoavele mănăstirii Bolintin din (La chronique de Moldavie). Studiu introductiv, notă asupra
1400. 000 Docu~nte privind istoria României. A. Moldova (La description du district bucovinien par le Genera! G. Spleny
1453 şi 1479 (Les chrysobulles du monastere de Bolintin de editie~ îngrijirea textului, glosar, indice, tabel cronologic de
Veacurile XIV-XVII (1384-1625). Indicele numelor de von Mihaldy). AB, 1997,4, ne_ 2, p. 447-512.
1453 et 1479). In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu. Chişinău, Ed. Civitas, 1999, persoane (Documents sur l'histoire de Roumanie. A. La 1417. Haidarlâ, DaU- Materiale documentare in ajutorul
1998, p. 87-94. 48p. Moldavie). Autor: Alexandru 1. Gonţa Editie şi cuvânt înainte cercetătorilor istorici satelor şi oraşelor din Moldova [sec.

46 47
XN-XVIIJ (Materiaux documentaires ă I'aide des chercheurs Moldova (Manuscrits slaves dans les collections de Moldavie). Tribunn, 1995, 7, nr. 32-34, p. 16. documents sicules. Proces '1erbaux du tribunal du Siege
de I'histoire des villages et des villes de Moldavie). RIM, Romalloslavica, 1994,32, p. 267-286. 1446. Pecican, Ovidiu. Hronicul bulgăresc (La chronique d'Odorhei). Szerkesztene: Demeny Lajos, Pataki lozsef, Tiidăs
Chişinău, 1991, 1, p. 28-27; 2, p. 68-73; 3, p. 63-67; 1992, 1, bulgare). Familia, 1992, 28, nr. 12, ~ 14-15. S. Kinga. Bukarest, Kriterion, 1994, 443 p; Budapest, Europa
1431. Mihăescu, Doru. Scurtă privire asupra cronografelor
p. 58-65; 2, p. 56-60; 3, p. 59-61 ; 4, p. 7G-75; 1993, 1, p. 55- romăneşti (Les chronographes roumains). In: Un veac de aur 1447. Pecican, Ovidiu. Roman şi Vlahata. O gestă slava- Konyvkiad6.
60; 2, p. 61-68; 3, p. 69-74; 4, p. 62-64; 1994, 1, p. 68-76; 3-4, În Moldova (1643-1743), Chişinău - Bucureşti, 1996, p. 173- română scrisă În Bihor (sec. XN) (Roman et Vlahata. Une 1459. Szenci Molnâr, Albert. Psalterium Ungaricum 1607.
p.89-97. 193. geste slava-roumaine ecrite en Bihor). Familia, 1992, 28, nr. Szent Dâvidnak. Zsoltâri. Gondozăsâban Molnăr Szabolcs.
1418. Halichias, Ana-Cristina. Din nou despre editarea 1432. Mishin, Dmitrij. Information on the Vlachs in 5, p. 2-3. Bukarest, Kriterion Konyvlciad6, 1996,379 p.
textelor latine de cancelarie (De nouveau sur I'edition des Medieval Islamic Literature (Arabic and Per.;ian). RC, 1997, 6, l448. Ploeşteanu, Grigore. O lucrare necunoscută despre 1460. Ureche, Grigore, Costin, Miron, Necu\ce, Ion.
textes latins de chancellerie). Hrisovul, 1996,2, p. 55-65. nr. 2, p. 37-56. riSCoaJa lui Horea (Un ouvrage inconnu sur la revolte de Letopiseţul Ţării Moldovei. .. Cronici (La chronique de
1419. Ivan, Ioan. Un pomelnic triptic al fostei mănăstiri de 1433. ••• Moldova în epoca feudalismului . VoI. VI. Cărţi Horea). SA , 1991, 1, nr. 2, p. 6. Moldavie . . .). Volum Îngrijit de Tatiana Celac. Chişinău, Ed.
maici de la Topolita - judeţul Neamţ (Un obituaire de I'ancien domneşti şi ·zapise moldoveneşti şi slavo-moldoveneşti. 1610- 1449. Popa, Ştefan N. Hrisov inedit .al lui Constantin Hyperion, 1990,638 p.
monastere de religieuses de Topolita). 1V, 1994,4, nr. 5-7, p. 1710 (La Moldavie it I'epoque feodale. VI. Livres princiers et Brâncoveanu (Document inedit de C. BrAncoveanu). Tomis, 1461. ••• Urkunden - Regesten .us dem Archiv der Stadt
200-203. documents moldaves et slava-moldaves). Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1995,30, nr. 3, p. 1, 13. Bistritz in Siebenbiirgen. VoI. m. 1571-1585. Autori: Ioan
1420. Jako, ·Zsigmond. Cercetarea izvoarelor medievale 1992,294 p. 1450. Rus, Vasile. P. Rudolphi Bzenszky e S<ocietate> Dordea, [oan Drăgan, Konrad Giindisch. Editor: Erost
diplomatice În Transilvania (La recherche des sources 1434.••• Moldova în epoca feudalismului . Volumul Vm. Y<esU> Relatio de Ecclesia Transilvana - studiu introductiv şi Wagner. Kăln, Weimar, Wien, 1995, 601 p.
medievales diplomatiques en Transylvanie). SMIM, 1999, 17, Documente moldoveneşti din secolul al XVIII-lea (1711- text reconstituit. MT, 1998,2, nr. 2, p. 289-330. 1462. Ursu, N. A. Cronica lui Vartolomei Mazereanu, nu a
p.15-26. 1750). Cărţi domneşti şi zapise (La Moldavie ii I'epoque du 1451. Rus, Vasile. Syllogimaeorum Transylvanae EccIesiae lui Ioan Canta (La chronique de Vartolomei Mazereanu).
1421. Jako, Zsigmond. Erdelyi Okmânytâr. Oklevelek, fOOdalisme. Documents moldaves du xvrrr siecle. Livres Libri Septem de Rudolph Bzenszky. AMN, 1996, 33, nr. 2, p. Cronica, 1995,30, nr. 3, p. 7,15.
levelele es mâs ir'dSOS emlekek Erdely tOrtenetehez. 1. 1023- princier.; et documents). Coordonator: Demir Dragnev. 269-357; 1997, 34, nT. 2, p. 183-275. 1463. Ursu, N. A. Nicolae Costin, autor al Cronicii anonime
1300. A Magyar Orszâgos Leveltar Kiadvănyai. II. Chişinău, 1998, 255 p. 1452. Rusu, Adrian Andrei. Pons Augusti nel Medioevo. a Moldovei de la 1661 pană la 1709 (Nicolas Costin, auteuc de
Forrâslciadvănyok, 26 leOtet (Collection de documents 1435. Murariu, Ioan. Un document inedit privitor la In: Omaggio a Dinu Adameşteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 249- la Chronique anonyme de Moldavie). AfIX, 1994, 31, p. 315-
transylvains. Dipliimes, leltres et autres documents ecrits veniturile Agiei din Moldova pe şase luni (in prima jumătate a 258. 360.
concemant I'histoire de la Transylvanie). Budapest, Akademiai secolului al XVIII-lea) (Un document inedit sur les revenus de 1453. Scheslius, Chrlstian. Historia Annae Kendi. Die 1464. Ursu, N. A. Patemitatea lui Alexandru Amiras asupra
Kiad6, 1997, 483 p. la Prifeture de Police de Moldavie pour six mois). Carpica, Geschichte der Anoa Kendi. Istoria Anei Kendi. Kendi Anna "Cronicii anonime" a Moldovei de la 1661 pană la 1729 (La
1422. ~ Anctr3s. Kiadaltan erdelyi orszăggyiilesi 1997, 26, nr. 2, p. 76-80. Historiăja Traducere, introducere şi ediţie de Joachim patemite d'A1exandre Amiras sur la "Chronique anonyme" de
emlekek az orszâg romlâsănak. idejebiil. (Az EOE kiegeszitese 1436. Mustaţl, Cătiiin Ştefan. Noi menţiuni documentare Wittstock, Gemot Nussbăcher, Andrea Szăsz. Cluj-Napoca, Moldavie). AIIX, 1996, 33, p. 159-174.
1657 es 1659 evi iratolekal) (Documents inedits des Dietes din prima jumătate a secolului al XVII-lea (Nouvelles Ed. Dacia, 1995, 110 p. 1465. Varkonyi, Ăgnes R. Georg Kraus erdelyi kr6nilcijăr61
transylvaines). In: R Vărkonyi Âgnes EmJelekănyv mentions documentaires de la premiere moitie du xvne 1454. Sipos, Gâbor. Egy Bod Petemek tulajdonitott tăTteneti (Sur la Chronique transylvaine de Georg Kraus). Korunk,
sziiletesenek 70. evfordul6ja iinnepere, Budapest, 1998, p. siecIe).A MoI., 1994-1995,1-2, p. 34-36. munkăr61 : Nemely Erdelyben tortent dolgoknak.. . . 1995,6, nr. 7, p. 104-108.
299-301.. )437 Negulici , Dorin~, CQţ~, *ntQ~"etR () ~ipl0"1~~' J f~ljegyzetese 1672-1718 (Sur un o"vrage historique attriblle ~ 141\6. Vocarll, Silviu J"fonn~ţii milit~re despre Movileşti
1423. K~lIo, Karoly. Ujabb adalek a szekelyudvarhelyi Înnobilare in colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov (Un Bod Peler: Notes sur certains evenements de Transylvanie de (documente din primele două decenii ale secolului al XVII-
k6dex viszontagsăgos sorsăhor (Le sort du codex d'Odorhei. diplome d'anoblissement de la collection du Musee 1672-1718). MT, 1997, 1, nr. 1-2, p. 137-150. lea) (Informations militaires sur la familie Movilă (document
Nouvelle contribution). Ny Ir K, 1994,38, nr. 2, p. 179-181. DepartementaJ d'Histoire de Braşov). Cumidava, 1996, 20, p. 1455. Soare, 100. Un document inedit de la Mihnea Turcitul, des premieres decennies du XYIf siecle). A Mal., 1994-1995,
1424. Kovâcs Kiss, Gyongy. Az oklevelek es az elbeszel5 169-192. din 158<1> (Un document inedit de Mihnea TurcituJ). AR, 1-2, p. 11-23. .
tOrleneti forrâsok hatăresete: a tud6sit6lesemenykozl5 leve!. 1438. Nussblicber, Gernot. Documente privind 1996,2, nr. 1, p. 165-167. 1467. Velciu, Dnmitru. Cronica anonimă a Moldovei, 1661-
(Tud6sitâsok az I596-beli mez5keresztesi csatar61 es az 1798- meşteşugurile din Sighişoara. Catalog de documente 1376- 1456. Soreanu, Mircea. Cronici otomane despre 1729 (Pseudo Amiras) şi problema autorului ei (La chronique
beii kolozsvări tiizveszr51) (Le cas limite des dimplomes et des 1598 (Documents concemant les metiers de Sighişoara. confiuntarea dintre Mihai Viteazul şi Sinan Paşa (Chroniques anonyme de Moldavie et le probleme de I'auteur). U , 1993, 1-
sources historiques narratives: la lettre d'annonce. Catalogue de documents). Braşov, Ed. Aldus, 1998,65 p. ottomanes sur la confrontation entre Michel le Brave et Sin an 2, p. 59·69; 3-4, p. 57-71; 1994,3-4, p. 32-49
(Informations suc la lettre d'Oprişani 1596 et I'incendie de 1439. Nussblicher, Gernot. Ergănzungen zu Gustav Arz Pacha). RIM, 1994,3, p. 15-20. 1468. Velciu, Dumitru. Dimitrie Cantemir, Axinte Uricariul
1457. Szaba, Csilla T. EI5kesziiletben a DObrentei k6dex ilj şi Letopiseţul cantacuzinesc (Demetre Cantemir, Axinte
1798 de Cluj). In: EmJekkănyv Imreh Istvan nyolcvanadik 'Series pastorum" aufgrund der Handschrift MS 1079 der
sziileresnapjăra, Kolozsvăr, 1999, p. 279-293. Univer.;itătsbibliothek Bologna Forschungen, 1994,37, nr. 1, kiadâsa (Une nouvelle edition du code Dăbrentei). EM, 1994, Uricariul et la Chronique dite 'des Cantacuzene"). AfIX, 1994,
1425. Lazăr, Mariana. Catastiful averii lui Şerban
Cantacuzino (Le registre de la fortune de Ş. Cantacuzene).
RIS, 1996, 1, p. 479-494.
p. 82-90.
1440.••• O lume Într·o carte de bucate. Manuscris din
epoca brăncovenească (Un monde dans un livre de cuisine.
1458. *..
56, nr. 3-4, p. 65-69.
Szekely okleveltâr. Vj sorozat Udvarhelysreki
tărvenykezesi jegyzokonyvek. 1598-1600 (Corpus de
31, p. 361-375.

1426. Livadă-Cadeschi, Ligia, Vlad, Laurenţiu. Condica Manuscrit de I'epoque de Brancoveanu). Transcriere, prefaţă şi
sfintei mănăstiri Căluiul. Un manuscris necunoscut din 1803 al postfaţă de Ioana Constantinescu. Studiu introductiv de Matei d. ISTORIE MODERNĂ
lui Dionisie Eclesiarhul (Le registre du Saint monastere de Cazacu. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Romane, 1997, 203
Căluiul. Un manuscrit inconnu de 1803 de Dionisie p. 1469. Apostol, Cornelia Documente inedite de la Ion Ghica 1473. Danilov, Maria, Griţco, Ana. Acte În limba romană
Eclesiarhul). RI, 1996,7, nr. 5-6, p. 385-389. 1441. Onişoru, Violeta, Pungă, Zamfira. Două documente (Documents inedits de chez Ion Ghica). MN, 1994,8, p. 49-52. tipărite În Basarabia (1812-1830) (Actes en roumain imprimes
1427. Macuc, Mihai. Unele date despre Ţările Romane şi câmpulungene din 1787 (Deux actes de Câmpulung de 1787). 1470. Bădiţoiu, Bogdan. Un document original din timpul en Bessarabie). Tyrageţia, MN/M. Chişinău, 1998,6-7, p. 17-
Peninsula Balcanică intr-un manuscris al lui Ibrahim Hamdi AIIX, 19%, 33, p. 323-333. Revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu (Un document 29.
(Quelques donnees sur les Pays Roumains et la Peninsule 1442. *Opll, Ferdioand, Feneşan, Costin. Ein Wiener original du temps de la Revolution de Tudor Vladimirescu). 1474. Diouţă, Gbeorghe. Un act de impărtire din 1837 a
Ballcanique dans un manuscrit de Ibrahlm Hamdi). RA, 1997, Urkundenfunde in Rumănien . Wiener Geschichtsblătter, 1996, RA, 1997,52, Dt. 2, p. 156-163. moşiei Curteni, judeţul Vaslui (Un acte de partage de 1837 du
59, nr. 1, p. 85-89. SI, nr. 3, p. 182-186. 1471. 'Borandă, Georgeta. Un document inedit. Jurnalul de domaine de Curteni). AMM, 199G-1992, 12-14, p. 501-508.
1428. Mareş, Alexandru. Muradin - Sultan din cronicile 1443. Păun, Radu G. Sur I'investilure des demiers princes bord al crucişălorului 'Elisabeta" (Un document inedit Le 1475 . ••• Documente privind mişcarea naţională a romănilor
romăneşti (Muradin - Sultan des chroniques roumaines). LR, phanariotes. Autour d'un document ignore. RESEE, 1997, 35, joumal de bord du cuirasse "Elisabeta"). Marea Noastră, din Transilvania 1: 1881-1891; TI: 1892-1894 (Documents
1995,44, nr. 9-12, p. 489-491. OI. 1-2, p. 63-75. 1997,7, nr. 25, p. 10. concemant le mouvement national des Roumains de
1429. Mâna, Radu. Atitudinea lui SzamoskOzy faţă de 1444. Pecican, Ovidiu. Când a fost scrisă Gesta lui Roman şi 1472. Ciortan, Ion. Tudor Vladimirescu şi conflictul cu Transylvanie). Studiu introductiv de Şerban Polverejan. Autori
romani (perioada lui Mihai Viteazul) (L'attitude de Vlahata (Quand a ere ecrite la Geste de Ro.man el Vlahata). moşnenii din satul Roşiuţa, judeţul Gorj. Documente inedite Ofelia Avarvarei, Nicolae Cordoş, Ioan Dordea, Lia Dragomir,
Szamoskăzy ii I'egard des Roumains (pendant le regne de Conremporanul, 1999,9, nr. 16, p. 7-8. (Tudor Vladimirescu et le conflit avee 'Ies paysans libres du Ioan Drăgan. Bucureşti, Ed. Viitorul Romanesc, 1997, 604 p;
Michelle Brave). MT, 1998,2, nr. 1, p. 161-166. 1445. Pecican, Ovidiu. Cronica molda-rusă În lecturi village de Roşiuţa, le dep. de Gorj. Documents inedits). AR, 1998, 657 p.
1430. Mihail, Paul. Manuscrise slave în colecţii din secante (La ch.ronique moldo-russe en lecture secantes). 1995,1, nr. 1, p. 67-73. 1476 . ••• Documente privind Unirea Principatelor. VoI. N .
48 49
Rapoartele Consulatului Austriei din Bucureşti (1856-1859) Cuvânt inainte de Camil Mureşanu . Autori : Simion Retegan,
1504. Eliade, Mircea .•... Pentru a face să circule un autor el la chronologie des documents crees par le parti Le Front de
(Documents sur !'Union des Principautes Roumaines. Les Dumitru Suciu, George Cipăianu . Colaboratori: Rodica
[...j trebuie să fie tipărit de o mare casă de editură şi, dacă Se la Renrussance Nationale du departement de Muscelj. RA,
rapports du Consulat d'Autriche de Bucarest). Culegerea Şofronie, Maria Maxim, Marghiola Bodor, Kurt Schmidts.
poate, tradus de un scriitor. .." (Telegrame, rapoarte şi sinteze 1997,52, nr. 2, p. 239-246.
documentelor, studiu introductiv, rezumatele şi indice de Dan Cluj, Centrul de Studii Transilvane. Fundaţia Culturală
de presă, comentarii cuirurale de la Lisabona) (Telegrammes, 1517 .•• * Memorialul ororii: Documeme ale procesului
Berindei. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1997, 673 p. Română, 1996, 619 p.
rapports et syntheses de presse, commentaires culturels de reeducării din Închisorile Piteşti, Gheria (Documents du
1477. Gârneaţă, Costică-Ioan. Izvorul despăgubirii 1483. Necbita, Elena. Contribuţii la studierea testamentelor
LisbOnne). Manuscriprum , 1998,29, nr. 1-2, p. 186-195. processus de la reeducation des prisons de Piteşti, Gherla).
scutelnicilor pe sfertul 1 - ianuarie-martie 1837 (Un registre de familiei Balş (prima jumătate a secolului XIX) (Contributions 1505. ••• Evenimentele din ianuarie 1941 in arhivele Colectiv de red: Silvia Colfeseu, Nicolae Henegariu, Angela
1837). A Moi., 1996-1997,3-4, p. 88-122. ă I'ctude des testaments de la familie Balş (Ia premiere moitie
germane şi române. VoI. I-II (Les evenements dejanvier 1941 Dumitriu, Cristina Cantacuzino. Bucureşti, Ed. Vremea, 1995,
1478. Grigorovici, Radu. Diploma imperială din 9 du XIXe siecle). A Moi., 1994-1995, 1-2,p.182-189.
dans les archives allemandes et roumaines). Studiu introductiv 926p.
decembrie 1862 (La diplome imperial du 9 decembre 1862). 1484. Pop, Vasile. Românii, popor tolerant (Les Roumains,
de Gheorghe Buzatu. Bucureşti, Ed. Majadahonda, 1998, 176 1518. Pasat, Valeriu. Trudnâe stranilÎ istorii MoldovÎ. 1940-
AB, 1995,2, nr. 2, p. 463-469. peupel tolerant). A Moi., 1994-1995, 1-2, p. 43-51.
p; 1999,250 p. 1950 [Documente] (pages difficiles d'histoire de la Moldavie).
1479. Iooescu, 100. Un manuscris bogat În conţinut şi 1485. Pungă, Gheorghe, Pungă, Zamfira. Din documentele
1506. Faur, Antooio. Contribu~i documentare inedite cu Moscova, Ed. Terra, 1994, 800 p.
esenlă: Jurnalul istoric al Diviziei de Mare (1901-1935) (Un satului Bobuleşti (Des documents du village de Bobuleşti). A
privire la raporturile armatei sovietice cupopuJaţia Bihorului 1519. Pătroiu, IOD. Documente inedite descoperite în
manusCrÎt riche en contenu et essence: Le joumal historique de Moi., 1996-1997,3-4, p. 61-75 .
(în lunile septembrie-octombrie 1944) (Contributions Colecţia Peter Neagoe, Syracuse University, Maxwell Hali,
la Division de Marine). AMMR, 1998, p. 35-40. 1486. Pungă, Zamfira. Cinci condici de cheltuieli ale
documentaires inedites il I'egard des rapports de I'armee Syracuse, New York, USA (Documents inedits, decouverts
1480. • •• Istoria României. Mişcarea de eliberare naţională familiei domnitorului Mihail Sturdza (Cinq livres de comptes
sovierique avec la population de Bihor). CB, 1994, 3, nr. 3, p. dans la "Collection Peter neagoe"). AVC isI., 1996, 1, nr. 1, p.
1848-1918. Documente istorice comentate (L'histoire des de la familie du prince regnant Mihail Sturdza). RIS, 1996, 1,
4-5; nr. 4, p. 2. 201-211.
Roumains. Le mouvement de liberation nationale 1848-1918. p.437-478.
1507. Faur, Antooio. Măsuri legislative · şi economica- 1520. Pente!escu, Aurel, Hlihor, Constantin. Armata
Documents historiques commentes). Coordonator. Victor 1487. Sanie, Seiva. Două mărturii despre Încercările de
administrative de aplicare a Convenliei de Armistiliu sovietică de ocupaţie În România (1944-1958) (L'armee
Moldovan. Ouj-Napoca, Ed. Carpatica, 1996, 128 p. dobândire a unor drepruri civile (Deux temoignages sur les
(septembrie 1944 - mai 1945). Documente (Mesures sovietique d'occupation en Roumanie). RTM, 1994, nr. 4, p. 2-
1481. Lascu, Stoica. Mărturii de epocă privind istoria essais pour l'obtention de certains droits civils). SAH/R, 1997,
legislatives et economico-administratives pour la mise en !O; nr. 5, p. 3-6; nr. 6, p. 4-9; 1995, nr. 1, p. 10-12; nr. 2, p. 7-
Dobrogei. VoL I (1878-1916) (Temoignages d'epoque 2, p. 167-170.
pratique de la Convention d'Armistice. Documcnts). Oradea, 12; nr. 3, p. 2-6.
concemant l'histi>ire du Dobroudja). Constanţa, Muzeul de 1488. ... Serbarea natională de la Pulna (15127 august
Fund8ţia Culturală Cele Trei Crişuri, 1995, 188 p. 1521. Radu, Gloria Gabriela. Elena Dalles - "Testament
Istorie Na~onală şi Arheologie, 1999,837 p. 1871). Documente (La fete nationale de Pulna Documents).
1508. Fotescu, Diana. The Collection of Romanian mistic' [1921] (Le testament mystique d'Eleoa Dalles).
1482. • •• Mişcarea naţională a românilbr din Transilvania Ediţie şi prefaţă de Nicolae Cârlan. Timişoara, Ed. Mirton,
Documents in the Archives of Kent University. RC, 1995. 4, VaJnchica, 1994, 14, p. 199-206.
între 1849-1851. Documente (8 august 1849-31 decembrie
1851) (Le mouvement national des Roumains de Transylvanie
19%,44p.
1489. Timbuş, Mircea. Din documentele Unirii (Des
j DT. 1, p. 109-114. 1522. .00 Rela~ile româna-sovietice. Documente. voI. 1:
1509. Georgescu, Valentio AI. Două memorii universitare. 1917-1934 (Les relations roumaino-sovietiques. Documents).
entre 1848-1851. Documents). Coordonator Simion Retegan.

L
documents de l'Union). Ziridava, 1996, 19-20, p. 365-369.
Două texte juridice necunoscute, inedite, de lstrate Micescll, Red. responsabil al ediţiei române Dumitru Preda. Bucureşti,
descoperite la Arhivele Statului din Bucureşti (Deux mc!moires Ed. Enciclopedică, 1999, 445 p.
e. ISTORIE CONTEMPORANA universitaires. Deux textes juridiques incoilllUs, inedit.>, <.lt ~52J . ~-ţ* Români~ - Grecia.. RebrH lstonce. Dccument~ d!!?
!strate Micescu, decouverts aux Archives de l'Etat de arhiva Legaţiei române din Atena (1941-1947) (La Roumanie -
1490. o.. Agresiunea comunismului În România
Documente din arhivele secrete. 1944-1989. VoI. I-II
document paur I'histoire). Moldova, 1991, 2, nr. 1, p. 6-8.
1498. Căpâlnean, Vasile. Mărturii privind starea de spirit a
Bucarest). AUB drept, 1994,43, p. 89-101.
1510. Grad, Comel, Goron, Doru E. Un document despre
La Grece. Relations historiques. Documents des archives de la
Ugation roumaine d'Athenes). Volum Îngrijit de Georgeta
(L'agression du comrnunisme en Rournanie. Documents des românilor În vara tragică a anului 1940 (Temoignages sur retat situaţia Transilvaniei la 20 de ani după unire: Memorandumul Filitti Penelea. Bucureşti, Ed:Demiurg, 1997,288 p.
archives secretes). Edilie de: Gh. Buzatu şi Mircea Chiriloiu. d'esprit des Roumains pendant la tragique ete de 1940). AR, românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crişana, Satu- 1524. ..0 România şi armistiţiul cu Na~unile Unite:
Bucureşti, Ed. Paideia, 1998,250; 193 p. 1995,1, nr. 2, p. 144-148. Mare, Maramureş) prezentat de fruntaşii P. N. Ţ. regelui Carol Documente. VoI. II (La Roumanie el l'armistice avec les
1491. *.0 Alexandru Nicolsch.i [Documente]. MeTrUJria, s. a., 1499. Cisek, Osear Walter. "... În democratie sunt admise al II-lea la 15 decembrie 1938 (Un document sur la siru.tion Nations Unfes. Documents). Volum Întocmit de Marin Radu
9, p. 122-133. multe, Însă totuşi nu orice' (Rapoarte şi sinteză de presă de la de la Transylvanie il 20 ans apres I'Union). AMP, 1994, 18, p. Mocanu, Lidia Brânceanu, Simona Ceauşu... Coord. Marin
1492. Baicu, Dan. Judeţul Trei Scaune În contextul Praga) (Rapports et syntheses de presse de Prague). 379-407. Radu Mocanu. Bucureşti, Arhivele Statului din România,
reinstaurării administraţiei româneşti În Ardealul de Nord. Manuscriptum, 1998,29, nr. 1-2, p. 62-107. 1511. Hâncu, Dumitru. Documente din arhivele diplomatice 1995,471 p.
Mărturii documentare (Le Departement des Trois Sieges dans 1500. Cotruş, Aron .•... Singur, fără mijloace, m-am zbătu~ germane (Documents des archives diplomatiques AUernandes). 1525 .••• România; viata politică În documente. 1947.
le contexte de la reinstauration de [,administration roumaine ceas de ceas, zi de zi, să spulber atmosfera grea ce ne"a creat-o BCMA, 1998, p. 5-15. Culegere de documente (La Roumanie; la vie politique en
dans la Transylvanie du Nord. Temoignages documentaires). in Spania propaganda ungurească şi să Întorc spre România 1512. 00. Ideologie şi structuri comuniste În România voI. documents. 1947. Recueil de documents). Coordonator: Ioan
AR, 1995, 1, nI. 2, p. 149-153. II (9 decembrie 1918 - 31 decembrie 1919). Autori: Florian Şcurtu. Bucureşti, Arhivele Starului, 1994, 320 p.
privirile frăţeşti şi inima spaniolilor.. ."(Referate, rapoarte,
1493. Bălan, 100. Mişcarea anticomunist! din judeţul Vlaşca buletine de presă de la Varşovia şi Madrid) (Comptes rendus, TănăsescIl, Dumitru Costea, Ion Iacoş, Gheorghe Neacşu, .;1526. Scbatz, Elena Maria. Legiunea română din Italia
(1949-1950) reflectată În documente (Le mouvement
anticommuniste du ctCpartement de Vlaşca reflete dans des
rapports, bulletins de presse de Varsovie et Madrid).
MCUluscriptum, 1998,29, nr. 1-2, p. 114-148.
Marirţ C. Stânescll, Nicolae Tănăsescu. Bucureşti, 1997, 406 p.
IIDocumente din colecţiile Bibliotecii Naţionale (La legion
1513. Ionescu, Eugen. "... arta singură exprimă suflerul \, roumaine d1talie_ Documents des collections de la
documents). A MoI., 1994-1995, 1-2, p. 157-162. 1501. Cugler, Grigore. "... tenacitatea şi puterea de adânc şi pennanent al unui neam şi al unei culturi. Serviciile Bibliotheque Nationale). RBN, 1995, 1, nr. 1, p. 17-20.
1494. Blaga, Lucian. "E Întâia oară că se scrie În Portugalia asimilare, două din marile caracteistici ale poporului român. .." pe care o literatură bine tradusă le poate aduce sunt 1527. Scurtu, Ioan, Mocanu, Constantin, Smârcea,
despre literatura românească .." (Telegranne şi referate din (Referate, teste, telegrame de la Stockholm, Bratislava şi 0510) incalculabile chiar dacă nu toată lumea poate Înlelege aceasta Doina. Documente privind istoria României Între anii 1918-
Lisabona) (Telegrammes et comptes rendus de Lisbonne). (" .. .Ia tenacite, le pouvoir d'assimilation, deux des grandes de la Început" (Rapoarte şi referate de la Toulouse şi Vichy) 1944 (Documents conceman! l'histoire de la Roumanie entre
Manu.scriptum, 1998,29, nr. 1-2, p.159-170. caracteristiques du· peuple roumain ..." (Rapports, testes, (Rapports et comptes rendus de Toulouse et Vichy). 1918-1944). Ioan Scurtu, coord. Bucureşt~ Ed. Didactică şi
1495. Britianu, C. 1. C., Carol n, Antonescu, Ion. telegrammes de Stockholm, Bratislava et Oslo). MllIWScriptum, 1998,29, nr. 1-2, p. 208-226. Pedagogică, 1995, 732 p.
Amintiri. Documente. Corespondenlă (Souvenirs. Documents. Manuscriptum, 1998,29, nr. 1-2, p. 250-273. 1514. lrimiea, Mihai Prahova, front în spatele frontului. 23 1528. • •• Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri.
Correspondance). Cuvânt înainte, note, ingrijire de edi~e, 1502 . • u Din istoria Transilvaniei. Documente (1931-1945) august· 12 septembrie 1944. Documente. VoI. 1 (Prahova, Guvernarea Ion Antonescu. VoI. I-II (Les stenograrnmes du
indici de Ion Ardeleanu. Bucureşti, Ed. Forum-SRL, 1992, 167 (De I'histoire de la Transylvanie. Documents). Sub Îngrijirea front ă I'arriere du front Documents). Ploieşti; Ed. Fundaţiei Conseil des Mioistres. Le gouvemement Ion Antonescu).
p. lui Mihai Păru. Alexandria, Ed. Tipo-alex, 1999,380 p. "Gheorghe Cernea", 1996, 303 p. Ediţie de Marcel-Dumitru Ciucă, Aurelian Teodorescu,

1496. Buzatu, Gbeorghe. Documente inedite din arhivele 1503. Dulic, Iovan. Rapoarte diplomatice din Bucureşti 1515. Marrusobn, Carol. Memoria documentelor (La Bogdan Florin Popovici. Bucureşti, 1997,733 p; 1998,812 p.
străine (Documents inedits des archives etrangeres). Moldova, (1937-1939) (Rapports diplomatiques de Bucarest). Cuvânt memoire des documents). BCMA, 1998, p. 182-186. 1529. Stroenescu-StânÎŞoară, Nicolae. La răscruce. Gânduri
1990, 1, nr. 5, p. 14-15. Înainte de Eugen Simion. Bucureşti, Ed. Universal Dalsi- 1516. Mavrodiu, Teodor. Consideraţii privind fondarea şi spuse la Radio 'Europa liberă" şi În Jurnalul Literar (Au
1497. Buzatu, Gbeorghe. Un document pentru istorie (Un Europoint. Prometej, 1998,383 p. cronologia documentelor create de partidul Frontul Renaşterii canefour. Pensees dites 11. Ia Radio "L'Europe Libre" et dans le
N~onale din judeţul Muscel (Considerations sur la fondation Joumal Litteraire). Bucureşti, Ed. Jumalulliterar, 1996, 667 p.
50
)1
1530. Timbuş, Mircea. Documente inedite despre preluarea Registrul istoric şi jurna!ul acţiunilor de luptă (Chroniques 1553. Cantacuzino, Sabina. Din viaţa fumiliei Ion C. L563 . • ••• Journal de from (Joumal de front). Text îngrijit
administraţiei româneşti în judeţul Arad (1919) (Documents militaires. Le registre historique et le joumal des actions de BrăI:ianu. VoI. II (De la vie de la familIe Ion C. Biătianu) . de Florin Valeriu Dobrinescu şi Horia Dumitrescu. Vrancea.
inedits sur l'adminislrJtion roumaine dans le departement lutle). Document, 1999,2, nr. 1, p. 55-57. Edi~e, studiu introductiv şi note de Elisabeta Simion. Siudii şi comunicări, Focşani, 1997, 11, p. 97-107.
d'Aradapres 1919). AR,1995, l,nr.l,p.174-181. 1533. Zamfirescu, Alexandru Duiliu. ;'Se pare că ne aflăm Bucureşti, Ed. Albatros, 1996, 368 p. 1564. Leu, Valeriu. Modernizare şi imobilism. Sate şi
1531. Vianu, Tudor. "... ca şef al unei misiuni diplomatice ... i~i în faţa unei tentative de intrigă pornită de la Budapesta" 1554. Carandino, N. Nopţi albe şi zile negre. Memorii oameni din Banat la începutul veacului XX in documente
este necesară puterea întreagă a Patriei sale .. ... -rapoarte diplo- (Documente diplomatice de la Rio de Janeiro, Lisabona, (Nuits blanches et jours noirs. Memoires). Galaţi, Ed. POrlo- memorialistice (Modernisation el immobilisme. VilIages et
matice din anii 1946-1947 (R~pports diplomatiques des annees , ,:' Varşovia, Roma, Copenhaga) (Documents diplomatiques de Franca, 1992,400 p. hommes de Banat au debut du XX" siecle dans des
1946·1947). Manuscripnun, 1997,28, nr. 24, p. 256-329. './ Rio de Janeiro, Lisbonne, Varsovie, Rome, Copenhague). 1555. Chindriş, Ioan. Memoriale 100 [Evocări istorice. documents). Reşiţa, Ed. Banatica, 1998, f28p.
1532. Voinea, Nicolae, Berbec, Doru. Cronici militare. Manuscriprum, 1998,29, nr. 1-2, p. 26-59. 1970-1985] (Memorials 100 [Evocations historiques]). Cluj- 1565. Leu, Valeriu, Albert, Carmen. Bantul în
Napoca, s. n., 1998,484 p. memorialistica "măruntă" (1914-1919) (Le Banat dans les
1556. Cuza, A. C. Intâmplări din viaţă şi documente "petites" memoires). Banatica, 1995, 13, nr. 2, p. 203-353.
2. MEMORIALISTICĂ omeneşti (A. C. Cuza 1888-1920. Pages de joumal). 1566. Morariu, Constantin. Cursul vieţii mele. Memorii (Le
Prezentare de Marian Ştefan. MI, 1995, 29, nr. 1, p. 3-8; nr. 2, cours de ma vie. Memoires). Ediţie, prefaţă, microbiografii,
p. 48-53; nr. 3, p. 51-56; nr. 4, p. 65-70; nr. 5, p. 59-60; nr. 6, glosar şi note de Mihai Fescu. Suceava, Ed. "Hurmuzachi",
a EVUL MEDIU p. 70-74; nr. 7, p. 4346; nr. 8, p. 73-76; nr. 9, p. 49-51. 1998,198 p.
1557. 'Eminescu, Gheorghe. Amintiri (Souvenirs). Ediţie 1567. Nagy, Imre. Emlekezes regi csikiakr61 (Souvenirs sur
. 1534. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Maria M. paelier de Cluj). Miive/ădes, 1994,46, nr. 3, p. 4347 . critică de Gabriel Gheorghe. Bucureşti, Floare Albastră, 1995, ceux de I'ancien Ciuc). Csikszereda, Ed. Pallas Akademia,
.' j Campaniile generalului Federico Veterani în Transilvania şi 1537. Magyari, Andras. A kuruclcor erdelyi 196p. 1996,310 p.
'J Banat (1686-1694) (după memoriile sale) (Les campagnes du emlekirodalmânak nehâny kerdese (Quelques problemes des 1558. Faur, Viorel. Memorialistica lui Roman R. Ciorogariu 1568. Rătescu, Gheorghe. Un secol de amintiri (Un siecle
general Federico Veterani en Transyl vanie et Banat selon ses oeuvres de memoires transylvaines il l'epoque des "curuţi"). (Les memoires de R. R. Ciorogariu). CTC, 1994,5, nr. 34, p. de souvenirs). Bacău, Ed. Altinida-Plum, 1995,256 p.
memoires). SMIM, 1999, 17, p. 183-201. Miivelădis, 1994,46, nr. 7-8, p. 35-37. I 5. 1569. Rebreanu-Hulea, Livia. Familia Herdelea. Amintiri
1535. Georgescu, Dumitru V., Georgescu, George. Judeţul 1538. Szegedi, Edil Cronicile familiale din Transilvania I 1559. Filitti, 1. C. Jurnal (IX). Editat de Georgeta Penelea·
Filitti. RI, 1995,6, nr. 7-8, p. 703-713; 1996,7, nr. 1-2, p. 119-
(La familie Herdelea Souvenirs), Slabilirea textului, note şi
prefaţă de Mircea Cenuşă. Postfaţă de Maria Gligor. Alba
Argeş la .1778 - după memoriile generalului von Bauer (Le secolelor XVI-XVII. Idei preliminare pentru o nouă abordare a
departement d'Argeş A 1778 - selon les memoires du general
VOn Bauer).Argessis, 1995,7, p. 73-78.
unui gen de frontieră (Les chroniques familiales de la
Transylvanie des XVIe-XVIIe siecles). In: Studii de istorie a I 129; nr. 34, p. 259-269.
1560. Ghihu, Onisifor. Pe baricadele vie~i. În Basarabia
Iulia, Şcoala Albei, 1995, 205 p.
1570. Rosetti, Radu. Amintiri. VoI. I (Souvenirs). Ediţie
1536. Herepei, Jânos. Egy regi kolozsvări kâJyhasmester Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. ll -14; RB, 1999, 12-13, revoluţionară (1917-1918). Amintiri (Sur les barricades de la îngrijită şi prefaţă de Mircea Anghelescu. Bucureşti, Ed.
muhelyenek emlekei (Les souvenirs de I'atelier d'un ancien p. Il-14.
1 vie. Dans la Bessarabie revolutionaire. Souvenirs.). Cuvânt Fundaţiei Culturale Române, 1996, 244 p.
inainte de lurie Colesnic. Ediţie îngrijită de Octavian O. 1571. Rosetti, Radu R. Mărturisiri (Temoignages). Ediţie,

b. EPOCA ry'iODERl'iĂ
_L Gbibu. Chişinău, Ed. Universitas, 1992, 636 p.
1561. Gilyca, Grigore, RJidui.scu, Mihai Sorin. Mihail G.
studiu introductiv şi note de Maria Georgescu. Bucureşti, Ed.
ivioodism, 199Î, 400 p.
Orleanu. Însemnări politice (Notes politiques). SMIMod., 1572. Spânu, Margareta Susana. Iosif Comănescu:
1995,9, p. 121-150. "Mărturii" (Iosif Comănescu. Temoignages). Cumidava, 1996,
1539. Candiano-Popescu, Alexandru. Amintiri din viaţa-mi 1543. Morariu, Victor. August 1918 (File de jurnal) (Aout
1562. Iacobescu, Mihai. Constantin Morariu: Cursul vielii 20, p. 221-238.
(1867-1898) (Souvenirs de ma vie). Studiu, note, adnotări, 1918 (pages dejoumal). C. Lit., 1998,131, nr. 8, p. 3,16.
transcriere şi îngrijirea textului de Constantin Corbu.
Bucureşti , Ed. «Eminescu", 1998, 284 p.
1544. Neamţu, Gelu. O autobiografie necunoscută până
acum a lui Simion Balint (1848) (Une autobiographie
I mele (Jurnal). CCS, 1996,2, p. 409432.

1540. Dau, Dorin O. Un cronicar al timpului său. Dascălul inconnue jusqu'aujourd'hui de Simion Bărnuliu). AMP, 1995, Ii d. EPOCA CONTEMPORANĂ
Nicolae Aloman din Săsciori (1822-1901) (Un chroniqueur du 19, p. 191-202.
son temps. Le maître d'ecole Nicolae Alornan de Săsciori). 1545. Penelea-Filitti, Georgeta, Brad-Chisacor, Lia. 1j
Apulum, 1994,31, p. 353-366. Comorile unei arhive: Fondurile Constantin I. Karadja (Les 1573. Amhrosa, Ioan L Cavaler al ordinului "Mihai 13, p. 106-114.
1541. Josan, Nicolae. Rubin Patilia, memorialist al mişcării
memorandiste (Rubin Patiţia, memorialiste du mouvement
memorandiste). Apulum, 1998, 35, p. 445-466.
tresors des archivea: Les Fonds Constantin I. Karadja).
Bucureşti, Ed. Demiurg, 1996, 296 p.
1546. ŞUlu, Nicolae. Memoriile Principelui Nicolae Şuţu,
II Viteazul". Memorii (Chevalier de I'ordre "Michel le Brave".
Memoires). Bucureşti, Ed. Fia! Lux, 1999, 184 p.
1574. Anania, Bartolomeu Valeriu. Una din formele '
1581. Baraneţchi, Emil. Memoriile unui medic (Les
memoires d'un medecin). Galaţi, Ed. Porto-Franco, 1996, 302
p.
1542. Maxa, Maria. Manuscrisul jurnalului lui Dumitru
Nistor, prizonier de război în Japonia 1914-1919 (Le
mare logofăt al Moldovei (1798-1871) (Les mc!moires du
Prince Nicolae Şuţu, grand chancelier de Moldavie).
I exilului: starea de fugar (L'une des formes de I'exil: I'etat de
fugitif). AS, 1995,2, p. 402405. .
1582. Barbul, Gheorghe. "Soarta !ării nu poate fi jueală pe o
singură carte" ("Le sort du pays peut etre joue sur une seule
manuscrit du journal de Dumitru Nistor, prisonnier de guerre Introducere, note şi comentarii de Georgeta Penelea-Filitti. 1575. Antonescu, Nae. Memorii. Familia, 1997,33, nr. 5, p. carte"). Memoria, s. a, nr. 9, p. 93-95.
au Japon). Philobiblon, 1995,1, nr.1, p. 174-178. Bucureşti, Fundaţia Culturală Română, 1997,392 p. 26-32; nr. 6, p. 4348; nr. ?-8, p. 110-121; nr. 9, p. 74-78; nr. 1583. Bartok, Lajos.... de ez măr t6rtenelem. Emlelcfrat
IO,p.1I1-114;nr.ll,p.68-72;nr.12,p.98-101. (Temoignages). Szekelyudvarhely, Ed. Status, 1998, 136 p.
1576. Antonesei, Livin. Jurnal din anii ciumei 1987-1989 1584. Bălaj, Teofil. Secunda câştigă. [Pagini de jurnalJ (La
c. EPOCA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ (lournal des annees de la peste). laşi, Polirom, 1995, 191 p. seconde gagnee. Pages de journal). Bucureşti, Ed. Eminescu,
1577. ApoIzan, Lucia. Drumuri, încercări, împliniri. 1996, 212 p.
Memorii (Routes, essai, realisations. Memoires). Bucureşti, 1585. Băldescu, Emil. Noi, fumilia de preoţi Băldescu . . .
1547. Alexandra, Maica.. Amintiri despre părinlii mei 1550. Berinde~ Dan. Amintirile generalului medic Grigore
Fundatia Culturală Română, 1998,344 p. (Nous, la familie de pretres Băldescu . .. ). Memoria, f. a., Of. 9,
(Souvenirs sur mes parents: le roi Ferdinand et la reine Maria). Georgescu Dima (Les souvenirs du general medecin Gr.
1578. Baciu, Alexandru. La Agerpres - fauritor al "limbii de p.18-26.
Prezenare de Ion Varlam. MI, 1996,30, nr. 5, p. 4346, 56; nr. Georgescu Dima). SMIMod., 1998,12, p. 183-196.
lemn" (A Agerpres - createur de la "Iangue de bois"). 1586. Bârua, Vlaicu. În Bucureştii anilor războiului (En
6, p. 61-63. 1551. Brătianu, Elisa, Brătianu, Ion I. C. Memorii
Me11Wria, s. a., Of. II, p. 118-128. Bucarest pendant les ans de guerre). RUL, 1996, 44, nr. 14, p.
1548. Balş, Dina. Drumuri pustiite. Memorii (Chemins involuntare (Memoires involuntaires). Texte stabilite, note şi
1579. Baciu, Alexandru. Din amintirile unui secretar de Il 7-126.
devastes. Memoires). Bucureşti, Cartea Românească, 1993, prezentare de Marian Ştefan. Cu o evocare de Elisabeta
redacţie. Pagini de jurnal (1943-1978) (Des souvenirs d'un 1587. Bejan, Dimitrie. Oranki - Amintiri din captivitate (în
172p. Varlam. Bucureşti, Ed. Oscar Print, 1999, 161 p.
secretaire de redaction. Pages de joumal). Bucureşti, Ed. lagărele din U. R. S. S. - 1942-1948J (Oranki - Souvenirs de
1549. Banciu, Axente. Vălul amintirilor (Le voile des 1552. Brătianu, Eliza. Oglindă magică a copilăriie. Oameni
Cartea Românească, 1997, 260 p. captivite). Gabriel Ţepelea, cuvânt înainte de. Bucureşti, Ed.
souvenirs). Edilie, prefaţă, note şi glosar de Stelian Mândru! şi din veacul trecut (Le miroir magique de l'enfance. Gens du
1580. Baghia, Vasile. Memoriile unui iăran proizonier în U. Tehnică, 1995,308 p; 1998,306 p.
Adrian Andrei Rusu. Cluj-Napoca, Presa Universitară siecle passe). Prezentare de Marian Ştefan. MI, 1997, 31, nr.
R. S. S. (Les memoires d'un paysan prisonnier en U. R. S. S.). 1588. BenditeI, lhiel. Vapniarca. Tel Aviv, Ed. Anais, 1994,
Clujeană, 1998,265 p. 10, p. 78-82; nr. li, p. 64-67.
AS, 1995,2, p. 388-391; Memoria, s. a nr. 12, p. 120-129; nr. 182p.
52 53
1589. Betea, Lavinia. A fost cea mai ieftină şi cea mai bună 43. 1630. Donan, Emil. Jurnal din vremuri de prigoană (Joumal Transilvania, 1996, 182 p.
soluţionare a monarhiei (La monarchie el les communisles). tOlU . LIllceanu, Radu. rvlemunl. Vo1. II (Memoires). des iempS de persecution). Ediţie de Marguerite Dorian. Cu o 1648. Grad, Cornel, Oros, Ioan. Absurdul războiului şi
DJ, 1997,2, nr. Il, p. 31-33. Prefaţă şi note de Octavian Roske. Bucureşti, Meridiane, 1994 prdilţâ de Z-Ornea. Bucureşti, Ed. Hasefer, 1996, 368 p. Supravieţuirea prin refugiu epistolar, în universul "de acasă":
1590. Beza, George. Misiune de război. AI II-lea război m~ , 1631. Dumitrache, Ion. Divizia de cremene de pe frontul de jurnalul versificat "Din război" (20. V- 26. XI. 1942) al
mondial (Mission de guerre. La IIe guerre mondiale). 1611. Comarcescu, Petru. Jurnal [Prezentat de Zaharia est. Memorii de război (La division de silex du front de l'Est. diacului Petru Fodoca din Cizer, judeţul Sălaj (L'absurde de la
Bucureşti, Ed. Niculeseu, 1994, 214 p. Sângeorzan]. DL, 1995,6, nr. 2, p. 38-40; nr. 3, p. 43-44; nr. 4, Memo ires de guerre). Ediţie, postfaţă, anexe, indici, hărţi şi guerre el la survivance par refuge epistolaire, dans l'univers
1591. Bibescu, Marta. Jurnal. U, 1992-1993, nr. 4, p. 67-69. p.19-20. ilustraţii de Margareta Susana Spânu, Marius Petraşcu. Studiu "de chez soi": le joumal yersifie "De la guerre"). AMP, 1995,
1592. Bibescu, Martha. Imagini de album. Bucureşti, Ed. 1612. Comarnescu, Petru. Pagini de jurnal. VR, 1999, 94, introductiv de Ioan Vlad. Braşov, Muzeul Judeţean de Istorie, 19, p. 359-400.
Albatros, 1998, 188 p. nr. 3-4, p. 118-123. 1997,222p. 1649. Greavu, Cornel. Jurnalul Diviziei de Mare. Biblion,
1593. Binder, PaI, Jancsik, Andor. fu elni keIIett tovăbb. 1613. Constantin, Iordache. Avioanele decolau în zori (Les 1632. Dumitraşcu, Gheorghe. Jurnal de credinţă şi speranţă, 1996,4, nr. 1-2, p. 13.
Ket emlekirat (Deux confessions memorialistiques). avions decollaient il I'aube). S.I., Ed. Ari Press, 1997,240 p. 20 mai 1982 - 20 decembrie 1989 (Joumal de croyance et 1650. Hentea, Tiberiu. De la Cotul Donului la Aiud.
Bevezet6jevel Vetesi Lâszl6. Szekely Udvarhely, Erdelyi 1614. Crainic, Nichifor. Colaborarea mea cu Harry Brauner d'espoir). Ediţie îngrijită de Lavinia Dacia Dumitraşcu . Memoriile unui luptător anticomunist (Du Coude du Oon it
Gandolat KonyvIeiad6, 1995, 127 p. (Ma collaboration avec Harry Braumer). Memoria, s. a., nr. 10, ConSl3D1a. Ed. Ex Ponto, 1996, 499 p. Aiud. Les memoires d'un combattant anticommuniste).
1594. Boldur, Anda File de jurnal - Paris 1945. RL, 1997, p. 22-26. 1633. Dumitrescu, Vladimir. Închisorile mele. Memorii Timişoara, Ed. Gordian, 1996, 180 p.

30, nr. 12, p. 12-14. 1615. Cretzianu, Alexandru. Relapse into bondage. (Mes prisons. Memoires). Postfaţă de Silvia Marinescu-Bâlcu. 1651. Horvath, Andor. Ebredes. Napl6 es komment\r
1595. Boldur-Lăţescu, Gheorghe. Jurnalul colonelului Ioan Political memoirs a Romanian diplomat. 1918-1947. David BuCUreşti, Ed. Albatros, 1994, 124 p. (Reveil. Joumal et commentaire). Komnk, 1996, 7, nr. 10, p.
Boldur-Lăţescu (Le joumal du colonel Ioan Boldur-Lăţescu). Sherman Spector, edited by. Iaşi, The Center for Romanian 1634. Eman, Ioan. Jurnal ascuns. Radiografia unei 77-84.
. RL, 1995,28, nr. 7, p. 14; nr. 36, p. 8. Studies, 1998,352 p. sinucideri politice. 22 noiembrie 1979 - 22 decembrie 1989 1652. Hudiţă, 10311. Jurnal politic (Journal politique). Studiu
1596. Bo[oga, Valeriu L_ Rememorări sentimentale 1616. Crobmăniceanu, Ovid_ S. Amintiri deghizate (La radiographie d'un suicide politique). Bucureşti, Ed. introductiv şi note de Dan Berindei. Bucureşti, 1997, 574 p;
(Souvenirs sentimentaux). Ediţie îngrijită de Lucia Bologa- (Souvenirs deguises). Bucureşti, Ed. Nemira, 1994,208 p. Economică, 1996, 464 p. Iaşi, Institutului European, 1998,360 p.; MI, 1994,28, nr. 7, p.

Domşa. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1995, 160 p. - 1617. Csetri, Elek. A tudomanyoknak es a kegyessegnek. 1635. Eros, Blanka. Soha nem engedem el a kezed ! 36-42; nr. 8, p. 6-12,18; nr. 9, p. 7-13; 1998,32, nr. 1, p. 52-
1597. Bossy, Raoul Însemnări ' din exil (1956-1957)
(Memoires d'exil). Prezentare de Mircea Popa. MI, 1999, 33,
Kollegiumi emJekek (Aux sciences et il la piere. Souvenirs des
annees de college). A Kolozsvari Reformfltus Kolligium
Evkănyve, 1994, p. 23-30.
I (Memoires du camp de concentration d'Auschwitz).
Nagyvărad, Ed. Literator, 1994, 143 p.
1636. Faur, FIaminia. Din memorialistica bihoreană a anilor
57; nr. 2, p. 20-24; nr. 3, p. 23-28; nr. 4, p. 24-29; nr. 5, p. 20-
25; 1999,33, nr. 4, p. I3-18; nr. 5, p. 12-17; nr. 6, p. 44-48.
1653. lenceanu, Vasile. Pedepsiţi să învingă. Memorii de
nr. 2, p. 14-19.
1598. Brahaş, Cornel. Jurnal dactilografiat (1985-1989)
(Journal dactilographie). Bucureşti, Ed. Societatea Scriitorilor
1618. Cuciureanu, Cristodor. Adevăr din ascunzişuri:
mărturii istorice şi opinii ale autorului în calitate de veteran de
I 1918-1919 (Bihor 1918-1919. Memoires). CB, 1993,2, nr. 2,
I p.2.
război (Punis d'etre vainqueurs. Memoires de guerre). Ediţie
îngrijită de Veronica Daniel-Guşă şi Gheorghe Romanescu.
1637. Fay, Ştefan J. Caietele unui fiu risipitor [Jurnal, 1924- Bucureşti, Fundaţia "General Ştefan Guşă", 1998, 367p.

l
.Români, 1998, 223 p. război (verite des cachettes: temoignages historiques et
1599. Brana-Dimitrian, Laurentiu Viorel. Memoriile unui opinions de I'auteur comme veteran de guerre). Bucureşti, Ed . 1989] (Les cahiers d'un fils prodigue. Joumal.). Bucureşti, Ed. 1654. lerunca, Virgil. Unde este "jurnalul" lui Grigore
. geolog român. fost deţinut politic (Les memoires d'un Amurg Sentimental, 1995, 88 p. Humanitas, 1994, 293 p. Gafencu? (Ou se trouve le journal de Grigore Gafencu?). RL,
. geologue roumain, ancien detenu politique). Bucureşti, Ed. 1619. Danielopolu, Dumitru G. Jumal londonez (Ioumal 1638. l"e!ea, Victor. ragim dm "jurnalul unUl poet teneş" t'l'l7, 30, nr. Il, p. 12-Ll.
, Ramida, [997, 82 p.
! 1600. Busuioceanu, AI_ Caietele de miezul nopţii ([952)
J (Notes de I'exil). Prezentare de Ioan Lăcustă MI, 1995, 29, nr.
londonien). Ediţie îngrijită de Valeriu Florin Oobrinescu,
Valeria Oumistrăcel. Iaşi, Institutul European, 1995,304 p.
1620. Danielopolu, Dumitru G. Jurnal parizian. Documente
I!(Pages du "Joumal d'un poele paresseux"). Steaua, 1996, 47,
DT. 3, p. 14-17.
1639. Feştilă, Aurel S_ Mărturii peste timp (Temoignages
1655. Igiroşianu, L Firul Ariadnei [Memorialistică].
Bucureşti, Ed. Garamond, 1994,739 p.
1656. IIiescu, Constantin. Sp~avka sau Din amintirile unui
1, p. 33-38; nr. 2, p. 68-73; nr. 3, p. 65-69; nr. 4, p. 71-76. confidenţiale (Journal parisien. Oocuments confidenciels). I outre temps). Baia Mare, Ed. Proema, 19.97,63 p. dispărut (Des souvenirs d'un disparu). Bucureşti, Ed.

1601. Cantacuzino, Măruca. Amintirile unei prinţese Ediţie îngrijită de Valeriu Florin Oobrinescu, Niculae f 1640. Florescu, Radu R From the Memoirs of a Romanian Bibliotecii Centrale Pedagogice, 1997,246 p.
(Souvemirs d'une princesse (1940-1950). Prezentare de Niculescu.laşi, Institutul European, 1995,206 p. I Diplomat during the Rossevelt Era. In: Romania and Westem 1657. loanid, Ioan. Închisoarea noastră cea de toate zilele.
Marian Ştefan. MI, 1998, 32, nr. !O, p. 5-12; nr. 11, p. 44-49; 1621. ••• De la Nistru la Marea de Azov (De Dniestr it la i Civilisation - România şi civilizaţia occidentală, laşi, 1997, p. VoI. IV-V (Notre prison de tous les jours. Memoires).
407418. Bucureşti, Ed. Albatros, 1994,207 p; 1996,269 p.

I
nr. 12, p. 35-39. Mer d'Azov) . Editori: Vasile Bărboi, Gheorghe 10niţă,
1602. Cantacuzino, Nicolae B. Amintirile unui diplomat Alesandru Ouţu. Bucureşti, Ed. Vasile Cârlova, 1997,576 p. .1641. Georgescu, Corneliu. Pe drumul cu arhangheli. 1658. loan-Olimp, Grigore. Bombardierele atacă [Jurnal de
român (Les souvemirs d'un diplomat roumain). Cuvânt înainte 1622. ••• De la Stalingrad la bătălia Moldovei (De Insemnări din viaţa unui legionar. VoI. 1 (Sur le chemin des război]. Cuvânt înainte de Oinu C. Giurescu. Bucureşti, Ed.

de N. Iorga. Ediţie şi prefaţă de Adrian Anghelescu. Iaşi, Ed. Stalingrad li la bataille de Moldavie). Editori: Vasile Bărboi, . an:hange. Notes de la vie d'un legionnaire). Cuvânt înainte: Silex, 1995, 144 p.
ApoIIonia, 1994, 158 p. Gheorghe Ioniţă, Alesandru Ouţu. Bucureşti, Ed. Vasile / Horia Sima Note biografice: Ion Fleşeriu. Bucureşti, Ed. 1659. loneţ, Samuil. "Însemnări zilnice" ("Notes
1603. Căliman, Nicolae. Ne cheamă pământul. Memorii şi Cârlova, 1997, 672 p. 1 Majadahonda, 1996, 156 p. joumalieres"). AB, 1996,3, nr. 2, p. 477489.
articole (La terre nous appelIe. Memoires et articles). Volum 1623. Derdena, Mihai Stereo Mărturisirea unui neînvins. 1642. Ghibu, Octavian 0_ Gânduri despre Basarabia 1660. Isirescu, Constantin. 518 zile şi nopţi pe linia întâi
ingrijit de Sânziana Căliman-Migia, Măli~a Oumitrescu, Călin Memorii de puşcărie (Le remoignages d'un vainqueur. (pensees sur la Bessarabie). Text selectat şi îngrijit de (Memoires de. guerre). Ediţie îngrijită de Ioan Barbu. Râmnicu
Căliman. Prefată de Radu Găvraş. Bucureşti, Ed. Publimpres, Memoires de prison). Ediţie de Hristu Cândroveanu. Valentina Roşea. Chişinău, Ed. Uniunii Scriitorilor, 1997,250 Vălcea, Ed. Antim Ivireanul, 1999, 156 p.

1998,250p. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Aromane, 1998, 325 p. p. 1661. Istrăţescu, Elena. Pagini inedite din Jurn:ilul lui
1604. Călugăru, Ion. 1948. "Uzina care încearcă să 1624. Dimitriu, Adrian. Note de drum (Notes de voyage). 1643. Ghinea-Vrancea, SimiOIL Când cobora "Cortina de Grigore Gafencu (pages inedites du Joumal de Grigore
gonească morţii" (Notes inedits 1948). Prezentare de 1. Prezentare de Ion Apostol. Bucureşti, Ed. Fundaţiei "c. Titei fier" (Quand "Le rideau de fer" baissait). Bucureşti, Ed. Gafencu). In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani,
Lăcustă MI, 1998, 32, nr. 9, p. 35-38. Petrescu", 1994,282 p. E1isavaros Exim, 1998, 146 p. 1999, p. 833-867.
1605. Ciocârlie, Livius. Viaţa în paranteză Gumal 1965- 1625. Dimitriu, Paul. Exerciţii de memorie. VoI. II. 1644. Ghinea-Vrancea, Simion. Faţa întunecată a istoriei 1662. Jăgendorf, Siegfried. Minunea de la Moghilev.
1977) (La vie entre parantheses, joumal). Timişoara, Bucureşti, Fundaţia Culturală Română, 1995,212 p. (La face sombre de l'histoire). Bucureşti, Ed. Elisavaros, 1998, Memorii 1941-1944 (Le miracle de Moghilev. Memoires).
Amarcord, 1995, 392 p. 1626. Dimitriu, Victor. Urcuş pe cascade îngheţate. Din 36 p. Introducere şi comentarii de Aron Hixt-Manheiner. Bucureşti,
1606. Ciorănescu, Alexandru. De la Paris la Laguna. RITL, memoriile unui fost diplomat (Des memoires d'un ancien 1645. Ghiulvezan, Ioan. Morminte ascunse. Din memoriile Ed. Hasefer, 1997, 247 p.
1994,42, nr. 2, p. 177-185. diplomate). Bucureşti, Ed. Albatros, 1996,319 p. unui luptător anticomunist (fombeaux caches. Des memoires 1663. Jeheleann, Eugen. File de jumal. U, 1996, nr. 19, p.
1607. Ciorănescu, Alexandru. Fragmente de jurnal. Rm, 1627. Dinu, Ion M. Romulus Oianu, jurnal intim din timpul d'un militant anticommuniste). Reşiţa, Ed. Timpul, 1997, 136 85-87.
1996,44, nr. 1-4, p. 101-115. detenţiei comuniste (Romulus Oianu, joumal intim de la p. 1664. 'Kiss, Andnis. A kolozsvm deportiltak az Uralban
1608. Cireşan Loga, Iosif. Amintiri de pe frontul de est detention communiste). Piteşti, Ed. Paralela 45, 1999,284 p. 1646. Gogea; Vasile. Fragmente salvate (1975-1989) cimu emleldrâs helye a jelenkori erdelyi emleIeirodaiomban
(Souvenirs du front de I'est). Banntica, 1996, 14, p. 433-502. 1628. Djuvara, Neagu. Souvenirs de I'exil de 1948. RRH, (Fragments sauves). Prefaţă de Vladimir Tismăneanu. Iaşi, Ed. (La place de I'ou~ge. Les deportes de Cluj en Oural dans les
1609. Cistelecan, Ioana. Memoriul: două perspective. 1995,34, nr. 1-2, p. 17-53. Polirom, 1996, 190 p. oeuvres de memoires transylvaines d'aujourd'hui). Iimes,
Nichifor Crainic, Radu Gyr (Le memoire: deux perspectives: 1629. Dominoschi, George!. Amintiri de pe front laşi, Ed. 1647. Golea, Nicolae. O viaţă închinată unui sat Amintiri TataMnya, 1996, 9,nr. 3,p.157-163.
Nichifor Crainic, Radu Gyr). Familia, 1997,33, DT. 5, p. 40- Dosoftei, 1997,41 p. (Une vie dediee 11 un viJlage. Souvenirs). S. 1., Ed. 1665. Korber-Bercovici, Miriam. Jurnal de ghetou. Ojurin,

54 55
Transoistria 1941-1943 (Joumal . de guetto. Djurin - (Journal et correspondance). Ed. Eugenia Mihail ŞI Zamfira tentative d'histoire orale). AS, 1995,2, p. 429-432. (L'heure officielle d'hiver. Memoires). Iaşi, Institutu l
Transn istrie). Bucureşti, Ed. Kriterioo, i 995, i 28 p. Mihail. BUCUîeşti , Ed. Paideia, 1999,380 p. 171JÎ. Radu, Ştefan. Dictaruri şi Inchisori. Memorii European, 1995, 200 p.
1687. Moldovan, Iuliu. Amintiri şi reflexiuni (Souvenirs et (Dictatures el prisoM- Memoires). Cluj -Napoca, 1999, 329 p. 1726. Tinase, Virgil. Ma Roumanie. Paris, Editions
1666. Lapedatu, Alexandru. Memorii . Valra, 1997, 6, or.
315, p. 44·47.
1667. Lăzanu, Gheorghe R., Bodea, Gheorghe, Caia,
reflexions). Ediţie îngrijită de G. Brătescu. Prefaţă de Dan
Enăchescu. Bucureşti, Ed. Universităjii "Carol Davila", 1996,
1 1708. lUdulescu, Mihai, SIătineanu, Trineu. Preoţi in
cătuşe (pretres enchaines). Bucureşti, Ed. Ramida, 1997, 151
Ramsay, 1990, 262 p; Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică,
1996,200 p.
Vasile. Patria şi oştenii. Memorii (La patrie et les soldats. 143 p. 1727. Teodoreaou, Elena. Preotul Dimitrie Balaur şi ai săi. .
Memoires). Cluj-Napoca, Ed. ICPIAF, 1996, 350 p. 1688. Mossolov, A. A. Misiunea mea în România Memorii ~709. lUdulescu-Motru, C. [1947. Memorii) (Memoires). . (Le pretre Dimitrie Balaur et les siens... ). Memoria, s. a., nr.
1668. Lăzărescu, Dan A. Culoarea destinului. Memorii (Le (1916-1917) (Ma mission en Roumanie. Memoires). Edi~e, prezentare de Ioan Lăcustă. MI, 1997,31, nr. 4, p. 10-13; nr. 5, 9, p. 27-37.
couleur du destin. Memoires). cre, 1996,7, nr. 5-6, p. 3; nr. prefaţă şi adnotări de Marin C. Stănescu: Bucureşti, Ed. Silex, p. 22-26; nr. 6, p. 28-32; nr. 7, p. 52-58. 1728. Teodorescu, Dumitru. Memorii de război. Batalionul
7-8, p. 2; nr. 9·10, p. 3; nr. 11-12, p. 3; 1997,8, nr. 1-3, p. 1; 1997,177 p. . 17\0. Rusu, Vasile L Un coşmar fără s~it (Un cauchemar 7 Vânători de Munte "Ioan Buteanu" în cel de-al doilea război
nr. 4-6, p. 2. 1689. Munteanu, Romul. O viaţă trăită, o viaţil. visată (Une sans fin). Bucureşti, Ed. Vitruviu, 1997, 132 p. mondial. 1941-1945 (Memoires de guerre. Le 7e BataiUon de
1669. LeCa, Aristide. Fericiţi cei ce plâng. Amintiri din anii vie recue, une vie revee). RL, 1996,29, nr. 14, p. Il. I711. *Saizu, L Reflecţii şi însemnări la trecerea prin timp chasseurs "Ioan Buteauu" pendant la deuxieme guerre
de derenţie (Heureux ceux qui pleurent. Souvenirs des annees 1690. Mustall, Constantin. File din Biblia Transilvaniei (Reflexions et notes chronologiques). Iaşi, Ed. Noei, 1999, 151 mondiale). Bistriţa, Ed. Răsunetul, 1997,255 p.
de detention). Bucureşti, Ed. "Eminescu", 1998,228 p. (pages de la 'Bible de la Transylvanie). Cluj-Napoca, Ed. p. [729. Tomaziu, George. Jurnalul unui figurant (Le journal
1670. Lombard, Alf. Amintiri (Souvenirs). S20, 1992, nr. Daco-Press, 1994,352 p. 1712. Saka, Serafim. Basarabia în Gulag. [Memorii] (La d'un figurant) . Prefa~ă şi postfaţă de Gabriel Mardare.
355-357, p. 241-260. 1691. NedeIcovici, Bujor. Jurnal infidel. Pagini de exil. Bessarabie en Gulag). Chişinău, Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995, Bucureşti, Ed. Univers, 1995,367 p; li, 1994-1995, nr. 12, p.

1671. Lovioescu, Monica. Unde scurte. Memorii . VoI. IV- 1987-1993 (Joumal infidele. Pages de I'exil). Bucureşt~ Ed. 343p. 51-58.
VI (Ondes courtes. Memoires). Bucureşti, Humanitas, 1994, "Eminescu", 1998,226 p. 1713. Sapatino, Coustanti:ii Th. Trăiri, trăiri . .. de-a lungul 1730. Trancu-Iaşi, Grigore. Ţara mea / insemnări
342p; 1995, 286 p.; 1996,408p. 1692. • •• Nemuritorii. Relatări ale unor veterani de război. unui veac (Vivre, vivre ... le long d'un siecle). Bucureşti, Ed. memorialistice! (Mon pays. Notes). Ediţie îngrijită de Fabian
1672. Lungu, Ioan F. Gherla, uşa 'iadului (Gherla, la porte VoI. II (Les immortels. Les recis des veterans de guerre). Ronfel, 1994, 176 p. Anton. Bucureşti, Ed. Arara~ 1998,160 p.
de I'enfer). Timişoara, Ed. Excelsior, 1996,81 p. Autori: Dumitru Penciuc, Traian Rotariu, 10niţă Borşan, 171.4. Sindulescu, Al. Efectele dosarului dalmaţian (Les 1731. Trifan, Constantin. La Saleia - colonia morţii - am
1673. Lungu, 100. Pe undele misterioase ale memoriei. Mircea Balosin. Bucureşti, Ed. Ministerului de Interne, 1997, elfets du dossier "dalma/ien"). Bucureşti, Ed. Albatros, 1995, facut chirurgie cu un cuţit de cizmarie (A Saleia -Ia colonie de
Memorii, prezentări şi comentarii despre aspecte ale periodei 212 p. 141 p. la mort - j'ai fait de la chirurgie avec un couteau de boltier).
istorice 1944-1965 (Sur les ondes mysterieuses de la memoire. 1693. Omăt, Gabriela. Din istoria "Sburătorului". Agendel. 1715. SceastIivai, Ioan. Exilat la Komi (Exile it Komi). Iaşi, Memoria, s. a, nr. 18, p. 34-44.
lui E. Lovinescu (De I'histoire de la revue "Sburătorul". Les Institutul European, 1993, 176 p.

l
Memoires, presentations et commentaires sur des aspects de la 1732. Ţepelea, Gabriel. Aşteptând . Cluj-Napoca, Ed. Dacia,
periode historique 1944-1965). Bucureşti, Ed. Viitorul agendes d'Eugen Lovinescu). RL, 1996,29, Of. 25, p. 12-14. 1716. Scbayler, CortIandt V, R. Misiune dificila Jurnal (28 1997,244 p; Oradea, Ed. Cogito, 1997,244 p.
Românesc, 1995, 192 p. 1694. Otu, Petre. Un memorialist militar: Gheorghe Berdan ianuarie 1945 - 20 septembrie 1946) (Mission dificile. 1733. Ţepelea, Gabriel. Călătorii interioare (Voyages
1674. Maier, Alexandru. Un fost medic la Gherla (Un (Un memorialiste militaire: Gheorghe Berdan). Document, Joumal). Ediţie îngrijită de Alexandru Oşca, Mircea Chiriţoiu. interieurs). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Romăne, 1998,
ancien medecin a Gherla). Targu Mureş, Ed. Mentaf, 1998, 1999,2, nr. 1, p. 43-47. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997,415 p. 390p.
297 p. I o~5. l'arasca, Ioan james. Prizunitri vanduii ftiŞiior. -1 171i. SlDochin~, N. 1'. 1933. La Pari:;, ae vorba cu 1734. iepelea, I,;abriel. Însemnăn de tama (Notes
1675. Marinescu, AureI Sergiu. Prizonier în propria ţară. Memorii (Prisonniers vendus aux Russes. Memoires). ! Mihalache şi Titulescu (Conversation it Paris avec Mihalache confidentielles). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române,
Timişoara, Ed. Marineasa, 1997, 157 p. t;t titulescu). Prezentare de Ioan Lăcustă. MI, 1998,32, nr.3, 1997,383 p.
Amintiri din gulagul românesc. VoI. III (Prisonnier dans san
propre pays. Souvenirs du goulag roumain). Bucureşti, Ed. Du 1696. Pavel, Amalia. Un martor În plus (Un remoine de i
plus). RL, 1994,27, nr. 35, p. 14-15; 1995,28, nr. 20, p. 14-15. I
p. 18-22.
1718. Stanca, Horia. Aşa a fost să fie. Autobiografie (C'etait
1735. Urwich-Ferry, Joba!'ll. Fără paşaport prin URSS.
Memorii din "arhipelagurile gulaghiene" (Sans passeport par
Style, 1997, 384 p.
1676. Marinică, Nicolae. Jurnalul unui "bandit" din 1697. Petraşcu, Nicolae. Din viaţa legionară (De la vie 1 ecrit. Autobiographie). Cluj, 1994,367 p. I'URSS. Memoires des "archipels du Goulag"). Bucureşti, Ed.
închisorile comuniste (Le journal d'un "bandit" des prisons lt:gionnaire). Cuvânt înainte de Horea Sima Postfaţă de i 1719. Stanca, Horia. La Canal ... 1952-1954. Memoria, s. "Eminescu", 1998,300 p.
communistes). Bucureşti, Ed. Ramida, 1996,448 p. Sebastian Mocanu. Bucureşti, Ed. Majadahonda, 1995, 224 p. I a., nr. 12, p. 18-26. 1736. Vasilescu, Constantin R. Cursurile de la Vălenii de
1677. Marton, Lili. Emberek, tJijak, tOrtenetek. 1934-1989 1698. Petrişor, Marcel. Memorii. VoI. 1. Fortul 13. I 1720. Stoian, Mihai. Ultima cursă: de la Struma la Mefkilre Munte. Amintiri (Les cours de Vălenii de Munte. Souvenirs).
Convorbiri din detenţie. VoI. IL Secretul fortului 13. (La demiere course: de Struma Il. MefkOre). Bucureşti, Ed. Bucureşti, Ed. Anima, 1997, 96 p.
(Gens, zones, histoires). Bukarest, Kriterion Konyvkiad6,
Reeducă.ti şi execuţii (Conversation de la detention. Le secret
1 Hasefer, 1995,349 p. 1737. Vasiliu, V. D, Pentru urmaşi . Aduceri aminte din
1993, 240 p.
1678. Matei, Ioan. Deportat în ţară străină (Dtport~ en pays du fort 13. Reeducations et executions). Bucureşti, Meridiane, 1721. Stolojan, Sanda. Nori peste balcoane. Jurnal din exilul război (Souvenirs de guerre) . laşi, Ed. Shakti, 1995, 190 p.

etranger). Bucureşt~ Ed. ALL, 1998, 223 p. 1994, 320; 223 p. parizian (Nuages sur les balcons. Joumal de I'exil parisien). 1738. Vesper, lulian. Memorii (Memoires). Ediţie îngrijită
1679. Maxim, Nicolae S. Amintiri din 1agă.tu1 74 - Oranki 1699. Pleşu, Andrei. Jurnalul de la Tescani. Bucureşti, Ed. Bucureşti, Humanitas, 1996, 312 p. şi prefaţă de Pavel Ţugui. Bucureşti, Ed. Saeculum 1. O., 1999,
1722. Stroescu-Stânişoară, Nicolae. în zodia exilului.
(Souvenirs du camp 74 - Oranki). Aslra, 1992,25, nr. 3, p. 4;
nr. 4-5, pA; 1993,25, nr. 1-2, p. 4.
Humanitas, 1996, 128 p.
1700. Popeangă, Vasile. Când se mută hotarele, vama se 1 Întrezăriri. Fragmente de jurnal (Fragments de joumal).
192 p; AB, 1997,4, nr. 1, p. 221-230.
1739. Vianu, Tudor. Memorialistică: În odaia lui Faust
1680. Maxim, Virgil. Imn pentru crucea purtată. VoI. 1-11 plăteşte cu sânge (Memoires de 1944). Ziridava, 1996, 19-20, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1998, 567 p. (Memoires.: dans la chambre de Faust). Manuscriptum, 1997,
(1937·1948; 1948-1964-1989). Memorii (Memoires). p.459-488. 1723. Şafran, Alexandru. Un tăciune smuls flăcărilor (Un 28, nr. r, p. 127-148.
TimişOara, Ed. Gordian, 1997, 188; 279 p. 1701. Popescu, Stelian. Memorii (Memoires). Studiu tison arrache aux flammes). Introducere de Jean Ancel. 1740. ZincA, Haralamb. Februarie '65. RL, 1997, 30, nr. 49,
1681. Maxim, Vrrgil. lămuriri legionare. Mărturii biografic şi note de Ioan Spătan . Bucureşti, Ed. Majadahonda, Bucureşti, Ed. Hasefer, 1996, 406 p. p.14.
(EclaircissernenlS legionnaires. Temoignages). Timişoara, Ed. 1994,I60p. 1724. Şuţu, Radu. Carmen Silva - Aiud via Braşov/Amintirii 1741. Zugravu, Cezar. Securitatea m-a programat "turnător"
Gordian, 1998, 56 p. 1702. Popovici, Bogdan-Floria. Un diplomat român despre (Souvenirs). Bucureşt~ Ed. Majadahonda, 1996, 72 p. (La Securit': m'a programme "cafard"). Memoria, s. a, nr. 10,
1682. Mărgineanu, Nicolae. ProcesuL Memoria, s. a, nr. atentatul de la 20 iulie 1944 (Un diplomate roumain sur 1725. Tinase, Steliao. Ora oficială de iarna Memorii p.56-Q6.
17, p. 50-57. l'attentatdu20juillet 1944). RA,I997,59, nr.1, p.191-197.
1683. • •• Memoriile lui Petre Solomon (Les memoires de 1703. Pniu, Enacbe. Un manuscris care se cere publicat (Un
manuscrit qui doit ctre publite). Tomis, 1996,31, nr. 3, p. 6.
3. IZVOARE EPISTOLARE
Petre Solomon). RL, 1997,30, nr. 36, p. 12-13.
1684. Mica, Dumitru. Vă.tste şi timpuri. Tentaţia tiparului 1704. Radina, Remus. Testamentul din morgă (Testament
(Ages et temps. La tentation de la presse). TribUllll, 1996, 8, de la morgue). Memoria, s. a. nr. 12, p. 45-49. 1742. Anghel, Rodica Eogenia Documente epistolare 1-2, p. 163-168.
nr. 34, p. 12-13; nr. 35-36, p. 12; nr. 37, p. 12. 1705. Radosav, Doru. Biografie şi istorie (sec. XX). Moş inedite - Petru Poni (Documents epistolaires inedits - Petru 1744.••• Âprily leve1ek Fillăp Kăroly-hoz (Les 1ettres
1685. Micu, Nicolae L Chirurg în linia Întâi (1941-1944) Ivănescu din Rosea (Biographie et histoire. Le pere Ivănescu Poni). IN, 1995, 1, p. 165-[67. d'Âprily il Ailăp Kă.toly) . KoTllllk, 1998,9, nr. 5, p. J08-111.
(Cbirurgieo dans la premiere 1igne). Rânmicu Vâlcea, Ed. de Rosea). AlO, 1998, 1, p. 37-70. 1743. Anghel, Rodica-Eogenia. Otilia Cazimir În 1745. Ardelean, Radu, Giura, Lucian. Corespondenţa lui
"Antim Ivireanul", 1997, 135 p. 1706. Radosav, Doru. Donbas - o istorie deportată (o I corespondenţă cu Petru Comamescu (Otilia Cazimir en Ascaniu Crişan cu Ioan Lupaş (La correspondance d'Ascaniu
1686. 'Mihail, Panl. Jurnal (19<W-1944) şi Corespondenlă tentativă de istorie orală) (Donbas - une histoire d;!portte [une correspondance avec Petru Comamescu). A Moi., 1994-1995, Crişan avec Ioan Lupaş). Ziridava, 1998,21, p. 37i-382.

56 S7
1746. Ardelean, Radu, Vesa, Pavel. Legăturile lui Aran 25, nr. 1-4, p. 236-244. Ioan Raţiu (1894-1896). AllCN, 1997,36, p. 275-296. 1997,30, nr. 8, p. 12-14.
Densuşianu şi Emilian Micu (Relations enlre Aran Densuşianu 1762. Buboci-Ciuceanu, Puica. Scrisori din războiul de 1782. • •• Corespondenţâ Fondane - Maritain. Steaua, 1998, i799. Dimitriu, Eugen, Froicu, Petru. Nicolae Tcaciuc-
et Emilian Micu). Sargeţia, 1995-1996, 26, nr. 2, p. 183-193. Întregire a neamului (Lenres de la guerre pour le 49,nr.1I-12,p.17-22. Albu către Leca Morariu. Suceava, 1995-1996,22-23, p. 497-
1747. B8Jassa, I.an. SzaOO T. Anila levelezesebOl (De la parachevement de la nation). BMIM, 1992, 11, p. 237-239. 1783 .••• Corespondenţă Sergiu AI. George (1922-1981). 524.
correspondance de Szaoo T. Auila). Ny Ir K, 1996,40, nr. 1, p. 1763. Cllin, Gh. Din corespondenţa lui AI. Rosetti cu prof. Coordonator: George Anca Prefaţă de Dorina AI-George. 1800. 'Dobre, Anca. O scrisoare inedită a stolnicului
53-73. Jindra Huskova (De la correspondance de AI. Rossetti avec le Bucureşti, Biblioteca Pedagogică Naţională "1. C. Petrescu", Constantin Cantacuzino (Une letlre inedite de I'ecuyer
1748. • •• Basarabia În corespondenţa dintre Octavian O. praf. Jindra Huskova). Romanoslavica, 1995, 33, p. 55-60. 1999,196 p. Constantin Cantacuzino). BSRSN, 1998, p. 105-111; şi În 1.
Ghibu şi Michael Bruchis (La Bessarabie dans la 1764. Ce1ibidache, Sergiu. Scrisori către Eugen Trancu-Iaşi 1784. Crainic, Nichifor. Corespondenţă [cu Al. Vlahuţă, greacă.
correspondance d'entre Octavian O. Ghibu el Michael (Lenres ă Eugen Trancu-Iaşi). Ediţie Îngrijită de Fabian Anton. Lucian Blaga, D. Mugur... J. Manuscriplum, 1995,26, nr. 1- 1801. Dordea, loao. Die Arbeil am vierten Band des
Bruchis). Ediţie Îngrijită de Lidia Brânceanu şi Constanţa Bucureşti, Ed. Ararat-Tiped; 1997,120 p. .4, p. 94-147. Urlrundenbuches in Lichte der Korrespondenz von Karl Kurt
Ghibu. Bucureşti, Ed. Semne, 1998, 126 p. 1765. Cenuşe, Mircea. Ion Chinezu şi Aron Cotruş. TribUlUI, 1785. Crainic, Nichifor. Epistole către Pan Vizirescu (Les Klein. In: Zeitschrifl fur SiebenbUrgische Landeskunde, Kăln,
1749. ••• Blaga, Lucian. Dornniţa nebănuitelor trepte. 1994,6, nr. 38, p. 5. lettreS il Pan Vizirescu). Manuscriprum, 1995, 26, nr. 1-4, p. Weimar, Wien, 1994, p. 1-15.
Epistolar .(Blaga Lucian. La princesse des marches 1766. Cernovodeanu, Paul. Două scrisori de la Imre 402-414. 1802. Dordea, Ioan. Karl Kurt Kleins Briefwechsel mit
insoupconnees. Epistolaire). Ediţie, prefaţă şi note de Simona ThOkăly din 1698 (Deux lenres d'Imre Th6kăly de 1698). In: 1786.••• D. C. Amzăr, Şt Baeiu, Vasile Băncilă, Em. rumanischen Gelehrten. In: Deutsche Sprache und Literatur in
Cioculescu. Bucureşti, Muzeul Literaturii Romăne, 1995, 184 Emlekkănyv Jak6 Zsigmond sziiletesenek nyolcvanadik Bucuţa. .. către Nichifor Crainic. Manuscriptum, 1995, 26, nr. SUdosteuropa - Archivierung und Dokumentation, MUnchen,
p. evforduI6jăra, Kolozsvâr, 1996, p. 109-116. 1-4, p. 242-292. 1996. p. 301-309.
1750. Boar, Liviu. Epsitolar - dr. Eugen Nicoară (Epistolaire 1767.• u "... a ceti În sufletul celor cu care veniţi În 1787. DascăI, Natalia, Mureşan, Augustin. O epistolă 1803. Dragomirescu, Alexandru. Universul epistolar al
- dr. Eugen Nicoară). In: Reghinul cultural, Reghin, 1999, voI. contact" - scrisori de la prieteni [către Tudor Vianu] ("Lettres inedită a lui Roman Ciorogariu către Lazăr Nichi (Une lettre Marthei Bibesc_u (I.'univers epistolaire de Martha Bibescu).
4, p. 178-194. des amis [a Tudor Vianu]). Manuscriptum, 1997,28, nr. 2-4, inedite de Roman Ciorogariu il lazăr Nichi). Ziridava, 1996, Ploieşti, Ed. Fundaţiei ·Gh. Cemea', 1997,224 p.
1751. Bossy, Raul. Corespondenţă diplomatică cu Lucian p.2\1-226. 19-20, p. 389-391. 1804. Drăgan, Mihai. Scrisori (Lettres). crc, 1994,5, nr. 1-
Blaga (Correspondance diplomatique avec Lucian Blaga). 1768. Chivulescu, Nicolae FI. Corespondenţă inedită Cezar 1788. DascăI, Natalia, Mureşan, Augustin. O scrisoare a lui 2, p. II.
Prezentare de Mircea Popa. Manuscriptum, 1998,29, nf. 1-2, Petrescu - Armand Călinescu (Correspondance inedite Cezar Caius Brediceanu către Elena Goldiş (Une lettre de Caius 1805. Drăgătoiu, Ion. Epistolarele În cultura romănă (Les
p. 179-181. Petrescu - Armand Călinescu). Tomis, 1996, 1 (31), ru. 1, p. 2. Brediceanu it Elena Goldiş). Ziridava, 1996, 19-20, p. 385- epistolaires dans la culture roumaine). Sleaua, 1998, 49, Dr.
1752. Botezan, Ioana. Corespondenţa moldovenaului 1769. Gcanci, OIga. Corespondenţă inedită a lui Eufronie 386. 11-12, p. J12-114.
Grigore Creţu cu Ioan Micu Moldovan între anii 1870-1876 Rafael Popovici (La correspondance inedite d'Eufronie Rafael 1789. ••• De amicitia Lucian Blaga - Ion Breazu. 1806. Dumitriu, Mircea. O scrisoare inedită adresată de Ion
(La correspondance du moldavien Grigore Creţu avee Ioan Popovici). In: Comeliae Papacostea-Danielopolu in Corespondenţă. Carte găndită şi alcătuită de Mircea Heliade Rădulescu lui Gheorghe Chiţu, primarul Craiovei
Micu Maldovan pendant les annees 1870-1876). AMN, 1995, memoriam, Bucureşti, 1999, p. 35-44. Curticeanu. C1uj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1995,348 p. (Une lenre inedite adressee par Ion H. Rădulescu il Gh. ChilU,
32, ru. 2, p. 419-440.
1753. Botezan, Ioana. Corespondenţa primită de Ioan Micu
Moldovan - importantă sursă de documentare ştiinţifică (La
correspondance ~ue par Ioan Micu Moldovan - importante
1770. Gobanu, Radu. Din corespondenţa lui Adalbert
Cserili: Franz Cumot (De la correspondance d'Adalbert Csemi:
hanz CUmUl). AjJuiulIl, j99~, 31, p. 247-250.
1771. Cioculescu, Barbu. Din corespondenţa lui Constantin
l! 1790. Demeny, 1. Corespondenţa dintre istoricul romăn Ioan
C. Filitti şi Endre Veress (La correspondance entre I'historien
roumain Ioan C. Filini et Endre Filitti). RI, 1995,6, nr. 7-8, p.
621.{;32.
le maire de la viile de Craiova). RM, 1997,34, nr. 3, p.48-50.
\807. Egyed, Emese. A gr6f Bănffy csalâd es Barcsay
Abro.hăm Icvekzlsr:b61 (De 1;:.. cU rr(;sp0ndll.li~(; J~ Ici [amilk du
cornte Bănffy et de Barcsay Ăbraham). Ny Ir K, 1994, 38, nr.
Noica (De la correspondance de Constantin Noica). RL, 1995,
source de documentation scientifique). In: D. Prodan - Putera
modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 237-249. 28, nr. 51-52, p. 8-10.
i 1791. Demeoy, Ludovic. Scrisori adresate de Ioan Bogdan
lui Endre Veress (Lettres adress€es de Ioan Bogdan ii Endre
1, p. 71-80.
1808. Egyed, peter. Kossuth Lajos levele a Kolozsvâri
1754. Botezan, Ioana. Ioan Micu Moldovan. VoI. II. 1772. Cioran, Emil. •... Ceea ce am fost nu mă mai Veress). In: MiscelJanea in honorem Radu Manolescu Tanâcshoz (La lettre de Kossuth Lajos au Conseil de Cluj).
Corespondenţa primită (A-L) Catalog (1. M. Moldovan. La interesează. .. " - Scrisori către Petru Comamescu (Lettres il Bucureşti, 1996, p. 331-340. ' Miivel6dis, 1994,46. nr. 3, p. 36-37.
correspondance r~ue. Catalogue). Cluj-Napoca, Academia Petru Comamescu). Manuscriptum, 1998,29, ru. 1-2, p. 231- 1792. Demşa, Dan. Corespondenţa lui Nicolae Densuşianu 1809. Eliade, Mircea. Către Mac L. Ricketts. Texte stabilite
Romănă-Filiala Cluj, Biblioteca, 1998, 369 p. 239. cu intelectualii bănăţeni şi crişeni (1882-1897) (La de Mircea Handoca. Manuscriptum, 1994, 25, nf. 1-4, p. 245-
1755. Botezan, Liviu, Botezan, 103lIa Corespondenţa lui 1773. Ciprian, G. Scrisori către Dumitru Trancă (Lettres il ;;orrespondance de Nicolae Densuşianu avec les intelelctuels 257.
Iacob Mureşianu cu Timotei Cipariu (La correspondance de Dumitru Trancă). Edilie de Marcela Chiriţă. Fişă de Banat et Crişana). Sarge{ia, 1995-1996, 25, nr. 2, p. 195- 1810. Eliade, Mircea. Scrisori din exil (Lettres de I'exil). RL,
Iacob Mureşianu avec Timotei Cipariu). Cumidava, 1990- biobibliografică de Alex. Oprescu. Buzău, Biblioteca 200. 1996,29,ru.39,p.12-13.
1994, 15-19, p. 125-154. Judeţeană ·Vasile Voiculescu", 1996,27 p. 1793. Diaconu, Marin. Ami va Constantin Noica. Scrisori 1811. Eminescu, Mihai. Corespondenţă. VoI. 1-1II. Prefaţă,
1756. Botezan, Liviu, Botezau, Ioana. Corespondenţa lui 1774. Clopatari, Aura-Doina. George Tofan - scrisori către Rosa del Conte, Sanda Stolojan, Alexandra Richardson note, comentarii de Dimitire Vatamaniuc şi Lucian Chişu.
Ioan Maniu cu Ioan Micu Moldovan (La correspondance de inedite către Liviu Marian (George Tofan - lenres ioedits a (fiica), Mircea Eliade, ş. a. (Les archives Constantin Noica. Bucureşti, Muzeul Literaturii Romăne, 1997, 147 p; 245 p.;
Ioan Maniu avee Ioan Micu Moldovan). AMP, 1998, 22, p. Liviu Marian). Suceava, 1995-1996,22-23, p. 453-489. Lenres). VR, 1997,92, ru. 1-2, p. 96-102; nr. 3-4, p. 103-109; 1998,130 p.
445-560. 1775. ••• Confesiunea - mărturie a unui ziarist democrat nr. 5-6, p. 96-100. 1812. Ene, Deana. Corespondenţa Lucian Blaga - Melania
1757. Botezan, Liviu, Botezan, Ioana. Corespondenţa unor [Horia Roman. 1910-1982] (Le joumaliste democrate Horia 1794. Diacoou, Marin. Din arhiva Constantin Noica. VR, Livadă. VR, 1995,90, nr. 9-10, p. 109-112.
intelecruali bihoreni cu Tiniotei Cipariu din perioada 1853- Roman). Prezentare de Radu-Ştefuo Vergatti. Ml, 1996,30, ru. 1996,91,nr. 9-1O,p.1I1-120;ru.11-12,p.92-I05; 1997,92, 1813. Enyedi, Săndor. ". . . enis magyarul Icezdenem
1871 (La correspondance de certaÎns intellecruels de Bihor II, p. 28-30. nr. 7-8, p. 97-104; ru. 9-10, p. 97-102; ru. 11-12, p. 106-114; rnîvelgetni ...• Ket level Aranlca Gyărgyhtiz (Deux lenres il
avee T. Cipariu). crc, 1994,5, p. 4, 9. 1776. Constantinescu, Tatiana. Corespondenţă Nae Ionescu 1998,93, ru. 6, p. 89-94; ru. 7-8, p. 121-124. Aranka Gyorgy). In: Az Erdelyi Magyar Nyelvmeiveki
1758. Bozgan, Ovidiu, Beda, Cornel. Din corespondenţa lui - Margareta Fotino. VR, 1994,89, ru. 11-12, p. 117-124; 1996, 1795. Diacoou, Marin. Nae Ionescu - Margareta Fotino - Târsasag lcetsz3z eve (1793-1993), Kolozsvar, 1994, p. 35-39.
Constantin Kiriţescu (1922-1945) (De la correspondance de C. \ '91, ru. 1-2, p. 94-100; ru. 5'{;, p. 107-113. Corespondenţă. VR, 1995,90, nr. 1-2, p. 101-117; ru. 3-4, p. 1814.••• Epistolar Matei Călinescu - D. Ţepeneag. RL,
Kiriţescu). Rl, 1996,7, nr. 3-4, p. 271-304. V i i m. Corbu, George. AI. Busuioceanu in corespondenţă cu 116-122. 1998,31, nr. 36, p. 14-15.
1759. Branişte, Valeriu. Scrisori din Închisoare (Seghedin Gh. D. Mugur. crc, 1994,5, nr. 9-10, p. 5.{;. 1796. Diacoou, Marin, Constantinescu, Tatiana. "Arhiva i815. • •• Ervin Reisner şi Heinrich Zillich către Nichifor
1918) (Lenres de prison). Ediţie Îngrijită, note şi comentarii de 1778. Corbu, George. Axente Sever despre Valentin Bude Nae Ionescu". VR, 1994,89, nr. 3-4, p. 99-103; nr. 7-8, p. 89- Crainic. Prezentare de Horst Schuller-Anger. Traducere şi notă
Valeria Căliman, Gheorghe Iancu. Reşiţa, Ed. Bana1ica, 1996, (două scrisori inedite) (Axente Sever sur Valentin Bude (deux 100; 1995,90, ru. 5'{;, p. 111-117; ru. 7-8, p. 104-114; ru. 11- de Octaviana Mihi\ilescu. Manuscriptwn, 1995, 26, ru. 1-4, p.
244p. lettre inedites). crc, 1994,5, nr. 1-2, p. 8. 12, p. 116-118. 293-304.
1760. • •• Briefe an Georg Daniel Teutsch. Hernusgegeben 1779. Corbu, George. Cioran în scrisori inedite (Cioran dans 1797. Diacoou, Marin, Constantinescu, Tatiaoa Din 1816. Fancsa1i, Jauos. A Buşiţia - levelekrăI (Sur les lenres
von Monica V1aicu. Mit einer Einleitung von Thomas Năgler. des lenres inedites). Forum, 1997,39, ru. 457-459, p, 128-131. arhiva Nae Ionescu. Corespondenţă de la Margareta Fotino de Buşiţia). Miivelooes, 1996,49, nf. 2, p. 36-38.
Bucureşti, Kriterion Verlag, 1994,375 p. 1780. Corbu, George. Două scrisori inedite ale lui 1. D. (Des archives Nae Ionescu. La correspondance de Margareta 1817. Fianu, Adriana. Scrisori inedite către AI. Rosetti
1761. Bucuţa, Emanoil. •... datoria sfântă faţă de romăni. . Ştefănescu (Deux lenres intdites de 1. D. Ştefănescu). crc, Fotino). VR, 1994,89, ru. 9-10, p. 81-99; 1996,91, nr. 7-8, p. (Lenres inedites aAI. Rosetti). RL, 1996,29, nr. 9, p. 8-9; ru.
. cum şi fată de unguri. . . • Corespondenţă cu Andrei Veress 1994,5, nr. 5-6, p. 7. 107-116. 44, p. 12-13.
(Correspondance avee Andrei Veress). Manuscriptum, 1994, 1781. Cordoş, Nicolae. Din corespondenţa Vasile Lucaeiu - 1798. Dima, 100. Un document Epistolar Ion Caraion. RL, 1818. Hores, Vtrgiliu. Dialog epistolar M. Gaster - Talee
58 59
Ionescu. Studia pili/oi., 1995,40, nr. 2, p. 87-103. 520,1995, nr. 7·12. p. 307·326. germanistul Theodor Frings (Traian Bralu en correspondance Tribulla, 1995, 7. nr. 18, p. 9.
1819.••• Florile tăcerii. Poveste de dragoste narată de 1837. Iordache, Ana. Documente literare 1. A. avec le germaniste Theodor Frings). AUL-B laşi, 1992-1993, 1872. Pavel, Eugen. Excurs epistolar [Aurel P. Bânuţ -
Octavian Goga şi Veturia Goga în scrisori, însemnări de Bassarabescu. Corespondenţă. II. AMIA? 1995-1996, 2(10), 33, p. 167-174. Gabril Todica] . Steaua, 1997,48, nr. 8. p. 57-58.
jurnal, note (Les fleures du silence. O. Goga et V. Goga: p.99-124. 1854. Miskolczy, Ambrus. Lupta de aproape a unor 1873. Pavelea, Traian. O scrispare inedită a lui Aron
lettres, notes de journal). Ediţie reconstituită de Gheorghe 1. 1838. lrimescu, Gavril. Două scrisori de la Eudoxiu ,"prieteni Îndep~' (pe marginea corespond~nlei. dintre Em. Pumnul (Une lettre inedite d'Aron Pumnul). SCEB, 1997, 3, p.
Bodea. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998,94 p. Hurmuzachi păstrate În Arhivele sucevene (Deux lettres lCioran şi C. NOIca) (La correspondance EmIl CIOran et C. /83-184.
NOica). In: Ilinerarii istoriografice, laşi, 1996, p. 553-558.

J
1820. Froicu, Petru, Dimitriu, Eugen. Gavril Rotică În d'Eudoxiu Hurmuzachi gardees dans les Archives de Suceava). 1874. Pelin, VaIenlioa. The Correspondance of Abbot Paisie
corespondenţa către Leca Morariu (Gavril Rotică en CCS,I997-1998,34, p.311-319. 1855. Moisil, Viorica. Corespondenţa dintre VilO Volterra şi from Neamts. RESEE, 1994, 32, nr. 1-2, p. 73-81; nr. 34, p.
correspondance avec Leca Morariu). Suceava, 1995-1996,22- 1839. Ivănescu, D. Sever Zotta În corespondenţă cu Gh. Grigore C. Moisil (La correspondance entre V. Vollerra et 349-366.
23, p. 490496. Ungureanu (La correspondance Sever Zotta - Gh. Ungureanu). Grigore C. Moisil). Steaua, 1998, 49, nr. 7-8, p. 108-112. 1875. PeneIea-Fiiitli, Georgeta. 1. C. Filitti în corespon-
1821. Ghibn, Octavian O. Corespondenţa dintre Tiberiu AG, 1995,2, lIf. 1-2, p. 209-216. 1 1856. Murgescu, Mirela Luminiţa . Din corespondenţa lui denţă. Rl, 1995,6, nr. 7-8, p. 607-619.
1840. *Ivănescu, Dumitru. Scrisori către Titu Maiorescu
Brediceanu, Veturia şi Onisofor Ghibu (La correspondance
entre Tiberiu Brediceanu, Veturia el Onisifor Ghibu). (Lettres ă Tim Maiorescu). Almanah CUt.. 1990, p. 29-33.
II Aaron Aorian cu Ioan Maiorescu (1852) (De la
correspondance d'Aaron Aorian avec Ioan Maiorescu).
1876. Petrescu, Victor. Corespondenţă inedită G. M.
VIădescu cu Ion Vasiliu. Valachica, 1994, 14, p. 53-56.
Cumidava, 1990-1994, 15-19, p. 199-233. 1841. Jan6, Mihâly. Ferenczy Noemi levelei OUo Witting I SMIMod.• 1995,9, p. 95-120. 1877. Popa, Mircea. Bibliograful Andrei Veress în
1822. Ghica, Ion. Scrisori către V. Alecsandri (Lettres ă V. csaladjăhoz (LeS let!reS de Ferenczy Noemi il la familie OUo 1857. Nastasi, Lucian. Din corespondenţa Marthei Bibescu. corespondenţă cu românii (Le bibliographe Andrei Veress en
Alecsandri). Ediţie de Al. George. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Witling). Korunk, 1996,7, nr. 2, p. 106-116. I In: /tinerarii istoriografice, laşi, 1996, p. 529-533 . correspondance avec les Roumains). BC, 1994, 18, p. 71-79.
Culturale Române, 1997,224 p. 1842. Kirileanu, G. T_ Cultul eroilor - garanţia existenţei şi 1858. Neamţu, Gelu. Din corespondenţa lui Simion Bămuţiu 1878. Popa, Mircea. Cărturari bihoreni În corespondenţţă cu
1823. Ghinrco, Ioan, Grad, Coruel. O scrisoare despre Ion prosperităţii româneşti [scrisori] (Le culle des heros). (1848-1849). AM?, 1995,19, p. 183-190. Elie Dăianu (Erudits de Bihor en correspondance avec Elie
Osianu (Une lettre sur Ion Osianu). AS, 1994, i, p. 238-241. Prezentare de: Constantin Prangati, Decebal S. Kirileanu. MI, 1859. Neglilă, lulian. Octavian Goga - În corespondenţă. U, Dăianu). Aurora, 1996, nr. 6, p. 96-100.
1824. Gorovei, Ştefan. Două scrisori ieşene din 1859 1996,30, nr. 6, p. 16-18. 1991.1, p. 61-68. 1879. Popa, Mircea. Cărturari blăjeni În corespondenţă cu
(Dimitrie Xenopol şi Paul Burguet) (Deux lettres de laşi de 1843. Kiss, E1emer. Bolyai Farkas e.s Bolyai Ianos 1860. NegriI!, luIian. Scriitori români În corespondenţă. Andrei Veress (Erudits de Blaj en correspondance avec Andrei
1859 (Dimitrie Xenopol el Paul Burguet).IN, 1995,1, p. 103- malematikai tJlrgy1li levelei (Les lettres au sujel matbematique VoI. I (Ecrivains roumains en correspondance). Arad, Ed. Veress). CCB, 1996,2, nr. 1, p. 111-1l9.
105. de Bolyai Farkas et Bolyai Janos). Korunk, 1998,9, nr. 9, p. Multimedia Internaţional, 1997, 173 p. 1880. Popa, Mircea. Corespondenţă Anton Dumitriu -
1825. Goţia, Anca. Din corespondenţa foldoristului Ion Pop 104-111. 1861. Negrilă, Iulian. Vasile Alecsandri - corespondenţă Lucian Boz. Steaua, 1997,48, nr. 9-10, p. 50-55.
Reteganul cu "Astra" (De la correspondance du folldoriste Ion 1844. *** Klein Karol Kurt 1897-1997. Corespondenţă. inedită (Vasile Alecsandri - correspondance inedite). U, 1991, 1881. Popa, Mircea. Din corespondenţa lui Valeriu L.
Pop Reteganul avec "I'ASTRA"). SCES, 1996, 10, p. 59-64. Coordon~tor. Ioan Dordea. AUlori: Ioan Dordea, Iia 2,p.I90-191. Bologa cu Andrei Veress (De la correspondance de Valeriu
1826. Handoca, Mircea. Din Arhiva "Mircea Eliade". Dragomir, Elisabeta Marin, Ioan Mureşan, Monica Vlaicu. A 1862. Noica, Constantin. Patru scriseri către Lucian Blaga Bologa avec Andrie Veress). BC, 1998,21, p. 99-107.
Corespondenţa de la M. L. Ricketts, H. Kirchner, 1. C. colaborat: Gemot Nussbacher. Cluj-Napoca, Ed. CIusium, (Quatre lettres a Lucian Blaga). Prezentare de ileana Ene. 1882. Popa, Mircea. Din corespondenta lui Zenovie
Hinrichs şi Max 1. Herzberg (Des Archives "Mircea Eliade". 1997,576 p. MllJ/uscriprum, 1994, 25, nr. 14, p. 258-263. Pâclişanu. CCB, 1997, 3, lIf. 1, p. 144-153.
La eonespondallct: de la M. L. Ricketts, H. Klrchncr, 1. C. 1345. Kovncs) Fertnc. Tenna Kâro~y es Alex~ndm Pariu 1863. NoiCl, Constantin. ". . . "lă felicit pentm numărul 1883 . Popa, Mircea. Oin dosarele exilului românesc:
lIarian levelez.e.se (La correspondance de Torma Kâroly avec despre Ardeal . . . " Scrisori către Ion ChineZII (Lettres a Ion

~
Hinrichs el Max 1. Herzberg). VR, 1994, 89, nr. 34, p. 104- : corespondenţa lui Al. Busuioceanu cu intelectualii români din
107; lIf. 7-8, p. 89-100. Alexandru Papiu Uarian). Korunk, 1994,5, nr. 10, p. 106-108. Olinezu). Cuvânt înainte de Marin Diaconu. Manuscriptum, i exil (Des qossiers de I'exil roumain: la correspondance de Al.
1827. Handoca, Mircea. Din Arhiva Mineea Eliade. Scrisori 1846. Lascu, Mădălina. lIarie Chendi - Virgil Cioflec. 1997,28, lIf. 1, p. 161-168. Busuioceanu avec les intellectuels roumains de I'exil). RlTL,
de Alf Lombard (Des Archives Mircea Eliade. Lettres d'Alf Corespondenţă inedită. Academica, 1998,8, nr. 12, p. 6-8. 1864. Novac, Vasile. Noi dovezi ale prieteniei AI. G. 1996,44, lIf. 14, p. 219-232. .
Lombard). VR, 1994,89, lIf. 2, p. 75-80. 1847. Lasen, Rodica. File de corespondenţă inedită. Golescu - V. Alecsandri (Nouvelles preuves de I'amitie AI. G. 1884. Popa, Mircea. Din trecutul românilor bihoreni
1828. Handoca, Mircea. Mircea Eliade - inedit RL. 1998, Recunoştinţă şcolilor Blajului (Pages de correspondance Golescu - V. Alecsandri). Carpica, 1994,25, p. 199-206. [Corespondenţă] (Du passe des Roumains de Bihor.
31, lIf. 19, p. 12-15; nr. 43, p. 12-13. inedite. Reconnaissance aux ecoles de Blaj). Familia, 1994, 1865. • •• O scrisoare a lui Valeriu Gafencu, cel supranumit Correspondance). crc, 1997,8, nr. 4-6, p. 2.
~ : 1829. Handoca, Mircea. Scrisori din Arhiva "Mircea 30, nr.!O-II, p. 87-90. 'Sfântul închisorilor din România" (Une lettre de V. Gafencu, 1885. Popa, Mircea Emil Cioran - corespondenlă inedită.
1848. Lâsz!o, Francisc. Un nou document al colaborării
V Eliade". Ernestolle Martino, lolanda Iacobi, Dr. Jensen şi H.
Klein (Lettres des archives "Mircea Eliade"). VR, 1994,89, lIf. ştiinţifice dintre Bela Bart6k şi Constantin Brăiloiu [I938] (Un
sumome "le Sainl des prisons de Roumanie"). Steaua, 1998,
49, lIf. 6, p. 54-55.
Steaua, 1996,47, lIf. 6, p. 50-51, 55.
1886. Popa, Mircea. Ioachim Crăciun în corespondenţă cu
1, p. 84-89. nouveau document de la collaboration scientifique entre BeUa 1866. Odobescu, Alexandru. Opere. Val. XIII. Cores- Andrei Veress (Ioachim Crăciun en correspondance avec
1830. Hnber, Andr.ls. Bard Oszkâr hat ismeretlen levele Bart6k et Constantin Brăiloiu). AF, 1991-1993, 12-14, p. 327- pondenţă. 1892-1895 (Oeuvres. Correspondance). Text, note şi Andrei Veress). Philobiblon, 1995, 1, lIf. 1, p. 181-193.
(Six lettres inconnues de Bard Osili<). Miiveloois, 1996, 49, 332. indici de Nadia Lovinescu, Rodica Bichiş, Filofteia Matei. 1887. Popa, Mircea. Pagini de corespondenţă: Scrisori către
lIf. 2, p. 36-38. 1849. Lazăr, Ioachim. Din corespondenţa lui Aron Bucureşti, Ed. Academiei Romane, 1996, 776 p. diploarntul V. Stoica (Pages de correspondance: lettres au
1831. Hnber, Andnis. Egy tud6s indulâsa Szab6 T. Attila Densuşianu cu Ioan Micu Moldovan privind înfiinţarea 1867. ••• Onisifor Ghibu în corespondenţă. VoI. 1-11. Cuvânt diplomate V. Stoica). crc, 1996,7, nr. 9-10, p. 4.
ifjukori leveleibiil (Les debuts d'un savant. Les lettres de ziarului "Orientul Latin" de la Braşov (De la correspondance înainte, îngrijirea ediţiei, note, indici de Mihai O. Ghibu. 1888. Popa, Mircea. Schimb epislolar între Constantin
jeunesse de Szab6 T. Attila). Miivel5di!s, 1998, 51, Of. 2, p. d'Aran Densuşianu avec Ioan Micu Moldovan ă I'egard de la Bucureşti, Ed. Semne, 1998, 435; 429 p. Moisil şi Andrei Veress (Echange epistolaire entre Constantin
3440. . . fondation du joumaJ "L'Orient Latin" de Braşov). Angustia, 1868. ••• Onisifor Ghibu - luptător pentru trezirea şi Moisil el Andrei Veress). AR, 1996,2, nr. 1, p. 190-198.
1832. Iacob, Gheorghe. Evoluţia corespondenţei în România " 1996,1, p. 191-195. menţinerea conştiinţei naţionale a românilor din Basarabia 1889. Popa, Mircea. Scrisori din exil. Dialog Constantin
(1867-1936) (I.'evolution de la correspondance en Roumarue). i 1850. Marcu, Alexandru. Văcăreşti, 1948. Scrisori inedite (Onisofor abihu - lutteur pour le reveil el la conservation de la Noica - Lucian Boz (Lettres de I'exil. Dialogue Constanlin
A Moi., 1994-1995, 1-2, p. 103-109.
1833. Imreh, Istvan. Vineze Lajos, arnerikai neprajzos
levelei (Les lettres de I'ethnographe americain Vincze Lajos).
V de după gratii (Lettres de prison de Văcăreşti). Prezentare şi
selecţie: Ioan Lăcustă. MI, 1998, 32, nr. 4, p. 4345.
1851. Mateevici, Al. "... atunci Basarabia e scăpată de
conscience nationale des Roumains de Bessarabie). C Lit. "
1995, nr. 3-5, p. 26-27.
1869. Opriş, Ioan. Corespondenţă parisiană pentru Francisc
Noica - Lucian Boz). TribUllll, 1996, 8, nr. 22, p. 6.
1890. Popa, Mircea. Scrisori Grigore Tocilescu către Andrei
Vetess (Lettres de Grigore Tocilescu 11 Andrei Veress). AICS,
Korunk, 1995,6, lIf. 8, p. 19-23. sclavie... " corespondenţă cu Ioan G. Pelîvan (Correspondance Hossu Longin. Ion Lapedatu şi Francisc Hossu Longin (La 1995, 2, p. 243-250.
1834. IoneScu, Eugen. Scrisori către Petru Comamescu avec Ioan G. Pelivan). Marwscriptum, 1994, 25, lIf. 14, p. correspondance parisienne pour Francisc Hossu Longin). 1891. Poptămaş, Dimitrie. Em. 1. Cocoş către Vasile Netea
(Lettres ă Petru Comamescu). Manuscriptum, 1994,25, nr. 1- 123-126. COl1liniana, 1996,2, p. 215-228. (Corespondenţă). In: Reghinul culturaJ, Reghin, 1994, p. 135-
4, p. 99-102. 1852. ••• Mausoleul iubirii. Corespondenţă Octavian - 1870. Opriş, Ioan. O mare prietenie: T. G. Kirileanu şi AI. 151.
1835. Ionescu, Nae. Corespondenţa de dragoste (1911- Veturia Goga (Correspondance Octavian - Veturia Goga. Le Lapedatu (Une grande amitie: T. G. Kirileanu el Al. 1892. Puin, Sidouia. Epistolar academic - Emil Pop
1935). VoI. I-II (La correspondance d'arnour). Dara Mezdrea, mausolee de I'arnour). Text stabili~ cuvânt inainte, note şi Lapedatu). Mem. A, 1997,21, p. 417426. (Correspondance scientifique - Emile Pop). BC, 1995, 19, p.
ediţie, introducere, note şi indice de. Bucureşti, Ed. Anastasia, comentarii, indice general, ingrijire de ediţie de Gheorghe L 1871. Paugrali, c., Kirileanu, Decebal. Corespondenţă 109-121. .
1997. Bodea. Bucureşti, Ed. Viitorul Românesc, 1997,307 p. inedită Theodor Naum către G. T. Kirileanu (La 1893. ••• •... purtaţi cu toţii de această eternitate
1836. Ionescu, Radn. Correspondance Valery - Opresco. 1853. Minueă, Dan. Traian Bratu În corespondenţă cu correspondance inedite Theodor Naum il G. T. KiriIeanu). românească .. • Scrisori către Mineea Vulcânescu (Lettres a

60 61
Mircea Vulcănescu). Manuscriplum, 1996,27, nr. 1-2, p. 262- Transylvanie, dans la lutte pour la realisation de I'Etat national 1926. Balaci, Alexandru. Un Marco Polo român [Constantin 1942. Ionescu, Adrian-Silvan, Brălianu, Eliza. Statele
313. unitaireroumain). Cumidava, 1989, 14, p. 197-212. Chifanc-Drnguşa.ni] (Un Mareo Polo roumain). RP..,. . . , 1999,2, Unite văzute de {} regină 1926 (La reine Marie v!site
1894. Rad, Ilie. Aran Pumnul: scrisori (inedite) către 1909. Tanaşoca, Nicolae-Şerban . Scrisorile inedite ale lui p.14-16. I'Amerique). MI, 1997,31, nr. 7, p. 34-39.
Alexandru Roman (Aram Pumnul: lettres (inediles) a Ioan 1. Bogdan către George Murnu (Les lettres inedites de 1927. Berindei, Dan. Pe Dunăre în căutarea trecutului (Une 1943. luau-Pelrai, Constantin. Călători străini prin Banatul
Alexandru Roman). Academica, 1998,8, nr, 6, p. 10-11. Ioan L Bogdan aGeorge Murnu). SECE, 1995,4, p. 41-50. plaidoire pour la latinite). MI, 1996,30, nr. 1, p. 23-27. de Sud (Voyageurs etrangers travers le Banat du Sud).
1895. Radu, Gloria-Gabriela, Bule~ Dumitra. Personalităli 1910. Teodoreanu, Al. O. Păstorel şi corespondenţii Săi 1928. Cazacu, Matei. Un voyageur dans les pays roumains Timişoara, Ed. Mirton, 1999,88 p.
ale culturii romăne în corespondenţa Elenei Văcărescu (Des (Păstorel et ses correspondants). Editie de Rodica Palade. et son Histoire de la Moldavie: Leyon Pieree Balthasar von 1944. Lazăr, Ioachim. Monumentele latinităţii româneşti În
personnalites de la culture roumaine pn!sentes dans la Bucureşti, Ed. "Eminescu", 1998, 194 p. Campenhausen (1746-1808). In: Nalional şi universal în istoria descrierile de călătorie ale lui Aron Densuşianu (1864) (Les
correspondance d'Helene Vacarescu). Valachica, 1998, 16, p. 1911. Ţepeneag, D. Scrisori din exil . Horia Stamatu românilor. Profesorului Şerban Papacostea, Bucureşti, 1998, p. monuments de la Latinite Roumaine dans les descriptions du
113-119. (Lettres de I'exil - Horia Stamatu). RL, 1996,29, nr. 5, p. 8-9; 402-417. voyaged'Aron Densuşianu) . Corvinia/Ul, 1996, 2,p. 181-188.
1896. Radu, Măriuca . Corespondenţă Simion Bămuţiu - în nr. 6, p. 10; nr. 8, p. \O; nr. 9, p. 12. 1929 .••• Călători străini despre Ţările Române. VoI. IX 1945. Lizărescu, Dan A. Raoul Perrin, un călător mai putin
arhiva Mureşenilor din Braşov (La correspondance Simion 1912. Ţugui, Pavel. Scrisori primite de la Teodor Bălan (Voyageurs etrangers sur les Pays Roumains). Editori: Maria cunoscut (Un voyageur fran~ais aux Pays Roumains). MI,
Bămuţiu dans les archives des Mureşanu de Braşov). AMP, (Lettres re,ues de Teodor Bălan). CCS, 1996,2, p. 440-464. Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul 1995,29, nr. 10, p. 67-71.
1998,22, p. 389-395. 1913. Ţurcanu, Florin. Deux lettres de Mircea Eliade a CarI Cemovodeanu. Bucureşti, Ed. Academiei, 1998, 704 p. 1946. Luca, Cristian. Consemnări veneţiene referitoare la
1897. Rădulescu, Mihai Sorin. La correspondance de la Schmitt. In: Timpul istoriei. 1. In honorem emeritae Ligiae 1930. Cerkez, Iancu. Un concediu în 1886 (Etre en conge en Jările române in a doua ju mătate a secolului al XVI-lea (Notes
familie Simionescu-Râmniceanu. AUB isI., 1996,44, p. 65-83. Bârzu, Bucureşti, 1997, p. 384-391. 1886). Prezentare de M. Ştefan. MI, 1998, 32, nr. 7, p. 60-63. 1 : venetiennes aI'egard des pays roumains de la deuxieme moitie
1898. Rădulescu-Motru, C. Corespondenlă. Ediţie, studiu 1914. Ţurcanu, Florin. Une correspondance inedite autour 193 L Cerkez, Iancu. 1887. La mănăstirile din Vâlcea (Etre 1) duXVIesiecle).Sludiahisc., 1998,43, nr.I-2,p.17·21.
introductiv, note şi bibliografie de Virgil Tălaru. Turnu de la revue "Luceafărul", 1948-1949. In: Pouvoirs et en conge en 1887). MI, 1998,32, nr. 8, p. 61-65. 1947. Lupu, N. Prin lume. Jurnal american (Joumal
Severin, 1998,378 p. mentaJilts. A la memoire du Professeur Alexandru Dutu, 1932. Cernovodeano, Paul. Călători străini În epoca lui americain). Text stabilit, studiu introductiv, note, comen!arii,
1899. Rebreanu, Ludovica. Adio până la a doua venire. Bucarest, 1999, p. 191-216. Matei Basarab (V oyag= etrangers li l'epoque de Matei indiee general de Gh. 1. Florescu. Iaşi, Institutul european,
Epistolar matern (Adieu jusqu'a la deuxieme venue. 1915. U~uţiu, Liviu. Epistolar Gheorghe Teodorescu Basarab). B Buc.• 1998, 1, nr. 4, p. 2-4. 1995,341 p.
Epistolaire maternel). Ediţie, prefaţă şi note de Liviu Maliţa. Kirileanu - Ştefan Manciulea (Correspondance Gh. T. 1933. Cernovodeanu, Paul. Călători străini În epoca lui 1948. M3ri3s, J6zsef. Nemeth Lâszl6 Magyarok
Cluj, Biblioteca Apostrof, 1998,288 p. Kirileanu - ŞI. Manciulea). BC, 1995, 19, p. 122-129. Mihai Viteazul (Voyageurs etrangers li l'epoque de Michel le Româniăban cim,; i1tirajzănak erdelyi viszhangja (L'echo
1900. 'Sabău, Nicolae. Lettres de Henri Focillon 11 Coriolan 1916.••• V. Goldiş, A. C. Cuza, Oct. Goga către Nichifor Brave). B Buc., 1998,1, nr. 3, p. 3-5. transylvain du journal de voyage "Hongrois en Roumanie" de
Petranu. RRHA-BA, 1997. Crainic. Manuscriptum, 1995,26, nr. 1-4, p. 310-318. 1934. Chifane-Drigu~anu, C. Călător in Statele Unite Nemeth Lâszl6). EM, 1995,57, nr. 1-2, p. 60-73.
1901. Salamon, Juliska. Levelek Nagyvăradr61. 1935-1944. 1917. Vicaru, Silviu. Sever Zolta în corespondenţa dintre (Voyageur aux Etats Unis). RRA, 1999,2, p. 49-54. 1949. Mihoc, Blaga. Însemnări de călătorie in revista
Zsid6 csaJâdi sors (Lettres d'Oradea - 1935-1944 - Le sort Teodor Balan şi Constantin Turcu (Sever Zolta dans la 1935. Cioroiu, Constantin. Stampe Euxine în relatări de "Familia" (1865-1906) (Notes de voyage dans la revue
d'une famillejuive). Bucureşti, Ed. Polimark, 1996, 190 p. correspondance d'entre Teodor Balan et Constantin Turcu). A călătorie (Estampes euxines dans des recits de voyage). AD, "Familia"). Crisia, 1992,22, p. 161-190.
1902. Sas, peler. Kelemen Lajos es M6ricz Zsigmond MoI., 1996-1997,3-4, p. 151-162. 1995, 1, nr. 1, p. 113-126. 1950. Mitran, George. Memoria aurului şi argintului în
:~5!koz5sJ ket Kekmcn lcvc! ttilJtocn (Le rC:lcontrc cntrc ~9!g . V~sn, Pavel. Co:cspcndcnţ.: prcotu!u: or. Gheorghe i936. Dt:JJ.izt; EUl:eu. Di<gu DU<juo de: E,uaJ", un căIăi"r rHLllSiiva.llia \Ul mtllJuirc u.t 1'01 ci. de l'mgcnl cl.l
Kelemen Lajos et M6ricz Zsigmond dans le miroir des deux Ciuhandu cu Academia Română (La correspondance du pretre spaniol la curtea principelui Transilvaniei, Gabriel Bethlen Transylvanie). Cumidava, 1990-1994, 15-19, p. 246-259.
lettres Kelemen). Miivelădes, 1997, 50, nr. 11, p. 33-35; dr. Gheorghe Ciuhandu avec l'Academie Roumaine). Ziridava, (Un voyageur espagnol 11 la Cour du prioce de Transylvanie, 1951. Mitu, Adriana Transilvania într-un manuscris italian
NylrK, 1999,41, nr. 2, p. 185-189. 1998,21, p. 383-394. Gabriel Bethlen). MI, 1995,29, nr. 2, p. 83-85; SMIM, 1997, \" ...: (sec. XVll) din colecţia "C..1. I<arl\jda" a Bibliotecii Naţionale
1903. Sârbu, L D, Traversarea cortinei. Corespondenlă (Le 1919. Vesa, Pavel. Dialog epistolar. Roman Ciorogariu - 15, p. 193-201. _ - Bucureşti (La Transylvanie dans un manuscrit italien de la
passage du rideau. Correspondance). Prefaţă de Virgil Gheorghe Ciuhandu (Dialogue epistolaire: Roman Ciorogariu 1937. Emandi, Emil I, Ceredarec, Nieo1ae. Imaginea collection "C. l. Karajda" de la Bibliotbeque Nationale -
Nemoianu. Editie de Virgil Nemoianu şi Marius Ghica. - Gheorghe Ciuhandu). crc, 1996,7, nr. 11-12, p. 6-7; 1997, Bucovinei şi a spaţiului său geografic reflectată în jurnalele de Bucarest). AMP, 1996,20, p. 157-164.
Timişoara, Ed. de Vest, 1994, 544 p. 8. nr. 1·3, p. 4. călătorie ale "despoţilor luminati" din Imperiul hansburgic 1952. Mitu, Melinda, Mitu, Sorin. Ein ungarischer
1904. Sârbu, Ion D. Scrisori către bunul Dumnezeu (Lettres 1920. Vianu, Tudor. "Am căutat, insă, să mă izolez din (L'image de la Bucovine et son espace grographique reflete. Reisender aus Siebenbiirgen in der Walachei in der Zeit des
au Bon Dieu). Ediţie de Ion Vartic. Cluj, Biblioteca Apostrof, c1ocotirea aceasta. .. " Scrisori către C. Rădulescu-Motru dans les journaux de voyage des "sages despots" de l'Empire Vormărz. In: Interethnische und Zivilisations - beziehWlgen Un
1998,244 p. (Lettres 11 C. Rădulescu-Motru). Comentate de Constantin hsbsbourgeois). Europa XXI, 1994-1995, 3-4, p. 194-217. siebenbilrgischen Raum - historischen Studien, Cluj, 1996, p.
1905. *.* Scrisori din Basarabia. Vol. 1. 1880-1890 (Lettres Schifirnet. Manuscriptum, 1997,28, nr. 2-4, p. 192-196. 1938. Faifer, Florin. Semnele lui Hennes. Călători şi 209-231.
de Bessarabie). Ediţie de Tiberiu şi Aristiţa Avramescu. 1921. Vianu, Tudor. "... cooperare intelectuală atât de călătorii în secolul al XX-lea (Les signes de Hennes. Voyage 1953. PaIamariu, Olimpia Călători străini despre vestigii le
Chişinău, Ed. Ştiinta. 1996, 316 p; Bucureşti, Ed. Fundaţia necesară. .. înlelegerii internaţionale" - scrisori din perioada et voyageurs au XXe siecle). ALIL-B Iaşi, 1994-1995, 34, p. istorice din comitatul Hunedoarei (Voygeurs etrangers en
Culturală Română, 1996, 316 p. 1959-1963 (Lettres de 1959-1963). Traducere de Auretia 299-312. parlant des vestiges hisloriques du comitat de Hunedoara).
1906.••• Scrisori din exil. Vintilă Horia către D. Ţepeneag Dwnitraşcu. Manuscriptum, 1997,28, nf. 2-4, p. 228-244. 1939. Feneşan, Castin. Maximilian Franz van Hsbsburg: CorviniQ/lQ" 1996, 2, p. 105-108.
(Lettres de I'exil V. Horia vers D. Ţepeneag). RL, 1996,29, nr. 1922. Vianu, Tudor. "Fă ce poti pentru ca Iwnea să devină jurnal de călătorie prin Banat (1777) (Maximilian Franz von 1954. Rama, Maria Călători străini despre municipiul
27, p. 12-13. mai dreaptă" . Scrisori către Şerban Cioculescu (Lettres il Habsburg: joumal de voyage en Banat). SMIM, 1997, 15, p. Hunedoara (Voyageurs etrangers en ecnvant sur le municipe
1907. SofroDie, Mihai. Coresponden!ă către Ioan Lupaş Şerban Cioculescu). Comunicate de Simon a Cioculescu. 215-233. de Hunedoara). Corviniana, 1996,2, p. 319-323.
(Referiri istoriografice) (La correspondance 11 Ioan Lupas ManuscriplWT1, 1997,28, nr. 2-4, p. 203-206. 1940. Golescu, Diaieu. Însemnare a călătoriei mele (Notes 1955. Tomi, Raluca. Lurenzo Valerio şi romănii (1835-
(Notes historiographiques). AlCS, 1994, 1, p. 201-212. 1923. Vintili, Horia. Scrisori către Pan Vizirescu (Lettres 11 de mon voyage). Edilie de G. Pienescu. Postfa!ă, tabel ~" 1849) (Lorenzo Valerio et les Roumains). RI, 1996, 7, nr. 11-
1908. Spânu, Margareta Susana. Intelectuali transilvăneni Pan Vizirescu). RL, 1996,29, nr. 36, p. !O. cronologic, referinţe critice de Elisabeta Usconi. Bucureşti, 12, p. 821-828.
in lupta pentru realizarea statului naţional Wlitar român. Din 1924. Vulpe, llie. Două scrisori inedite ale lui Henri Focillon Ed. 100.1 Gramar, 1998, 224 p. 1956. Verza, Gabriela. Date inedite despre Transilvania şi
corespondenţa lui Onisifor Ghibu către dr. Pompiliu Nistor şi către I. G. Duca (Deux lettres inedites de Henri Focillon li I. G. 1941. Ionescu, Adrian-8Uvan. Jurnalul călătoriei din 1926 Ţările Române într-Q lucrare publicatii la Londra în 1796 -
Vasile Stoica cu Valeriu Branişte (Les intellectuels de Duca). AR, 1996,2, nr. 1. p. 180-182. al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii (Le jounraJ de "Travels in the year 1792 through France, Turkey and
voyage de 1926 de la Reine Marie aux Etats Unis de Hungary to Vienn." de William Hunter (Donne.s inedites sur
l'Amerique). In: Romania and Western Civilisation - România la Tran.sylvanie et les Pays Roumains dans un ouvrage public: 11
şi civilizatia occidentală, Iaşi, 1997, p. 295-338. Londres en 1796). AMP, 1996,20, p. 165-169.
4. DESCRIERI DE CĂLĂTORIE
5. IZVOARE LITERARE
1925. Andraş, Carmen. Imagini ale românilor in relatările (lmages des Roumains dans les recits de voyage britanniques
de călătorie britanice "Ioisir-ul" sau activitătiie recreative şi "Le loisir" ou les activites rtcreatives et "de ceremonial"). 1957. Bărbulescu, Maria, Buzoianu, Livi•. Tomisu1 în sources liueraires antiques). In: Din istoria Europei romane.
"ceremonioase~ (prima jumătate a secolului al XIX-lea) AIGŞ, 1998, 1, p. 174-203. lumina izvoarelor literare antice (Tomis 11 la lumiere des Oradea, 1995, p. 61-68.
62 63
1958. Benea, Doina. Die dako-romischen Beziehungen in rnzboi versificate (L'epopee de Păuliş. Chroniques de guerre constitution). RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p. 106-109. 2001. Macanu, Radu Marin. Arhivele şi cultura (Les
den Literalquellen des 1 Jh. n. Chr. In: Din istoria Europei versifiees). Baia Mare, Ed. Gutinul, 1994, ii i p. i984. Duţă, Alexandru. Legislaţia interbelică privind archives et la cu!ture). Bucmeşti, Ed. Ministerului de Interne,
romane, Oradea. 1995, p. 158-160. \! 1960. PecicaD, Ovidiu. Gesta lui Roman şi Vlahata (La geste
de Roman el Vlahata). AF, 1994-1996, 15-17, p. 133-156.
invă!ământul şi probleme de fondare a arhivelor şcolare (La
legislation de l'entre-deux-guerre sur l'enseignement et les
1998,174 p.
2002. Mă=, Huba. Ellenorză bizottsagi jelenres az Erdelyi
1959. Motiu Buldus, Gligor. Epopeea Păuli~ului. Cronici de
problemes de constitution des archives scolaires). RAC, 1995, Reformâtus Egyhâzkeriilet kozponti gyUjtoleveltârâban 1961
1, I1f. 1-2, p. 56-60. okt6bere es 1963 februârja kozott vegzett rendeza munkâr61
1985. Dulă, Alexandru. Legislaţia privind organizarea (Le Diocese Reforme Transylvain. Rapport d'activite). R Sz.,
V. Ştiinţele auxiliare ale istoriei instituţiilor judiciare locale În perioada 1862-1952 şi probleme 1999,92, nr. 1, p. 79-81.
de fondare a arhivelor acestora (La legislatioo concemant les 2003. Muntean, Adriana F101ica. The Contribution of the
institutiones judiciaires Iocales entre 1862-1952 et le probleme Cluj Archives to the Development of National Historiography.
1. STUDn GENERALE de Ia fondation de leurs archives). AR, 1996,2, nr. 1, p. 32-36. Trans. R, 1995,4, nr. 3, p. 140-158.
1986. Edroiu, Nicolae. Arhivistica şi ştiinţele auxiliare ale 2004. NichiCor, Octavia. Consideraţii teoretice privind
1961. Bertiu-Drăghicescu, Adina. Ştiintele auxiliare ale 1965. Merişca, Costin. Relaţia genealogie - toponimie istoriei (L'archivistique et les seiences auxiliaires de l'histoire). fondarea şi delimitarea arhivistică (Considerations theoriques
istoriei (Les sciences auxiliaire de I'histoire). Bucureşti, antropol1Îmie 1n zona satelor Miclăuşeni - Butea · Handreşt i din RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p. 5-9. sur la fondation et la delimitation archivistique). AR, 1995, 1,
Universitarea din Bucureşti, 1994,268 p. judeţul I~i (Connexions entre gentalogie, toponymie et 1987. *Gliick, Eugen. A nagyvăradi gorogkatolikus leveltâr Of. 2, p. 91-92.
1962. Edroiu, Nicolae. Introducere În Ştiinţele Auxialiare anthroponymie dans la region des villages Miclă~eni - Butea magYar vonatkoz.âsu iratanyaga (Le materiei documentaire des 2005. Nussbăcher, Gernot. Beitrage zur Geschichte des
ale Istoriei (Introduction aux Sciences Auxiliaires de - Handreşti (dep. de!aşi). AG, 1994, 1, nr. 3-4, p. 13-34. archives greoo-catholiques d'Oradea 11 I'egard de la Hongrie). Archivs der Stadt Schassburg. Trans. R, 1995,4, nr. 3, p. 53-
I'Histoire). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 1966. Opaschi, Cătiilina. Sigilii şi steme inedite ale familiei Levilrari SUJ/lle, 1999,49, nr. 1, p. 33-43. 59.
1999,467 p. Filipeseu (Sceaux et annoiries inconnues de la familie 1988. HurmuZllche, Ştefan. Protec~a fondului arhivistic 2006. Nussbăcher, Gernot Contribuţii la istoria arhivei
1963. Goroni, Ştefan S. Comisia de Herladică, Genealogie Filipeseu). AG, 1996, 3, nf. 3-4, p. 89- 106. naţional - istorie şi actualitate (La protection du fonds des oraşului Sighişoara În secolul al XV/ll-lea (Contributions ă.
şi Sigilografie la 25 de ani (La Commission d'Heraldique, de 1967. Sukely, Maria Magdalena. Heraldică, genealogie şi archives nationale.s - histoire et actualite). Hrisovul, 1995, 1, p. I'histoire des archives de la viile de Sighişoara au XVIIIe
Genealogie et de Sigillographie - 25 aonees d'activite). AG, sigilografie la familia boierilor Ureche (Heraldique, 16-30. siecle). In: Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la
1996,3, nr. 1-2, p. IX-XIV. genealogie et sigiUographic dans I'histoire des boyards 1989. ••• Inventarea fondurilor personaje şi familiale din Înfiinţarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 137-
1964. Gorovei, Ştefan S. Epigrafie şi genealogie (Epigraphie Ureche). AG, 1994, 1, nr. 3-4, p. 35-42. Arhivele Statului Cluj. Studiu metodologie şi aplicati v 144.
et genealogie). AG, 1996,3, nr. 1-2, p. 253-254. (L'inventaire des fonds personnels et familiaux des Archives 2007. Oşca, Alexandru. Recuno~terea Arhivelor Militare
d'Etat de Cluj. Etude methodologique et applicatif). In: Din Române În comunitatea ştiinţifică mondială (Le
2. ARHIVISTICĂ istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la Înfiinţ!rea Arhivelor reconnaissance des Archives Militaires Roumaines dans la
Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 190-235. communaure scientifique mondiale). Docunzent, 1998, 1, nr. 1,
a. ŞlllNŢ A ŞI ISTORIA ARHIVISTICII 1990. lsac, Virginia. Arhivele În discuţia Parlamentului, p.56-59.
1866-1925 (l..<:s Arch.ivc" dans la Jiscus"ion du Parlement). A 2008. fulchieru, ~lihai ....\rhivdc pruhovci1c dup~ 45 de an~
1968.••• Arhivele Moldovei. VoI. I-II (Les archives de la (La Direction Generale des Archives d'Etat de Roumanie. La Moi., 1996-1997,3-4, p. 167-172. de activitate (Les archives de Prahova apres 45 ans d'activire).
Moldavie). Coordonatori: Ion Agrigoroaiei, Gheorghe Iacob. memoire des documents. Session scientifique annueIle). 1991. Jak6, Zsigmond. Az erdelyi leveltarvedelem AP. 1996, nr. 1, p. 5-10.
J~i, Ed. Fundaţiei Axis, 1996,227; 256 p. Bucureşti, 1994, 88 p. multiâb61 (Du passe de Ia protection des archives). EM, 1994, 2009. Rachieru, Mihai. Institutii prahovene creatoare de
1969. ••• Az erdelyi leveltarvedelem mul~âb61 [Jak6 1977. Dordea, Ioan. Arhivele Iraosilvănene de-a lungul 56, nr. 1-2, p. 85-127. arhive În prima jumătate a veacului aJ XIX-lea (Institutions de
Zsigmond, Sebestyen J6zsef, Boziidi Gyorgy jelenresei 1944- veacurilor (Les Archives Transylvaines le long des siecles). In: 1992. Kiss, Andcis. Documentele create de locurile de Prahova, creatr:ices d'archives pendant la premiere moitie du
45 bOI] (La protection des archives. Les rapports de Jak6 Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la Înfiinţarea adeverire din Transilvania (Documents de Transylvanie). XIX"siecle).AR,I995,I,nr.2,p.45-47.
Zsigmond, Sebestyen J6zsef, BozOdi Gyorgy). EM, 1994, 56, Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 34-64. AMN, 1994,31, nr. 2, p. 239-247. 2010. Roman, Alexandru. Destinul istoric al Arhivei
nr. 1-2, p. 85-127. 1978. Dordea, Ioan. Das neue Arehivgese12 in Rumlinien. 1993. Kiss, Andn\s, Wolf, Rudolf. The Archives of the Centrd!e a Republicii Autonome Socialiste Sovietice Moldova
1970. 8erciu- Drăghicescu, Adina. Arhivistică (Archives). Anderungsvorschlăge im Gesetzentwurf. In: Deutsche Sprache Transylvanian Museum, 1842-/950. Trans. R, 1995,4, nr. 3, în anul 1941 (Le destin historique des Arhives Centrales de la
Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1997,280 p. und Literatur in SUdosteuropa - Arcbi vierung und p.72-94. Republique Autonome Socialiste Sovietique de Moldavie en
1971. Brinceanu, Lidia. Cercetarea documentelor în Dokumentation, MiJnchen, 1996, p. 322-327. 1994. Leapunov, Jurii, OIaru, Dragoş. Arhivele Statului 1941). AR, 1996,2, Of. 1, p. 161-164.
Arhivele Statului sub directoratul lui Dimtrie Onciul (La 1979. Dordea, Ioan. Die Bedeutung der Alcten von din Cernăuţi În perioada interbelică (Les Archives d'Etat de 2011. Saipcariuc, Ioan. Teodor Bălan şi Arhivele
Parlamentsfraktionen fUr die Archi ve der politischen Partien, Cemăuti durant I'entre-deux-guerres). AR, 1996, 2, nr. 1, p. Bucovinei (Ieodor Bălan et les Archives de Bucovina). CCS,
recherche des documenlS dans les Archives d'Etat sous le
directorat de Dimitrie Onciul). CSS, 1995,5. p.40-44. und Parlameete in RumănÎen. In: Partien im Parlament 150-160. 1996,2, p. 477-482.
1972. Burat, Constantin. Primele meeliuni documentare ale Fraktionsakten in europăischen Partei und 1995. Lungu, Corneliu Mihail. Arhivele Naţionale - 2012. Stoianovici, Coostantina. Fonoteca Arhivelor
tinuturilor Ţării (Les premieres mentions documentaires des Parlamentsarchiven. Sankt Augustin, 1996, p. 91-96. expresia a unităţii teritoriale (Les Archives Nationales - Militare Române (La phonotheque des Archives Militaires
districts du Pays). RAC, 1995, 1, I1f. 1-2, p. 28-38. 1980. Dordea, Ioan. Die Zuganglichkeit der Archive der exprcssion de l'unite territoriale). RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p. 10- Roumaines). Document, 1999,2, Of. 1, p. 5&-61.
Parlarnente und politischen Partien in Rumlinien. In: 14. 2013. Timaş, Alexandru. Acte şi documente arhivistice -
1973. CipâlneaD, Vasile. Consideratii privind selec~onarea
arhivelor la creator (Considerations sur la selection des Computergest1l17.e Archivierung ued Benutzung von Alaen in 1 1996. Mateescu, Tudor. Raportul, document de arhivă - delimitări (Actes et documenrs d'archives - delimitations).
Parlaments - und Partiarchiven. Tageng der Sektion der ! izvor narativ (Le rapport. document d'archives - souree RAC, 1995, 1. nr. 1-2, p. 103-105.
; archives). RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p. 76-79.
i 1974. Csukovits, Enikci. Egyhăzi es vilâgi oldevelek Archive uod Archivare der Parlamente und Politischen Partien I, narrdtive). RA, 1994, Of. 4, p. 323-325. 20\4. Timbuş, Mircea. Arhivele arădene - suport al
V hitelessege a szentszc!ki bir6săgok elott (L'autenticitc! des im Intemationalen Archivrat. Warschau, 1998, p. 119-122. ! 1997. Matei, Dorin. Ce facem cu memoria naţională? (La cercetării istorice (Les archives d'Arad - soutient de la
diplomes ecclsiastiques et lai"ques devant les tribunaux du 1981. Drăgan, Ioan. Les Archives de l'Etat de Cluj (1920- memoire nationale). MI, 1999,33, nr. 3, p. 19-22. recherehe historique). AC, 1996,3, nr. 1, p. 33-35.
Saint Siege). In: EmIelckonyv Jak:6 Zsigmond sziiletesenek 1995). 75 annees au service de la science historique. Trans. R, 1998. Mera, Laurenţiu. Dimitire Onciul şi Direcţiunea 2015. Troncotă, Cristian. De ce nu mai există o arhivă SSI
nyolcvanadiJcevfordul6jâra, Kolozsvâr, 1996, p_I26-134. 1995,4, DT. 3, p. 31-52. Arhivelor din Transilvania (Dimitirc Oneiul et la Direction des (pourquoi les archives du SSJ n'existent plus). MI, 1995, 29,
1975. • •• Din istoria arhivelor ardelene_ 75 de ani de Ia
Înfiinţarea Arhivelor Statului Cluj (De l'histoire des arehives
transylvaines. 75 ans de Ia fondation des An:hives d'Elat de
1982. Drigon, Ioan. Arhivele Statului din Cluj, 75 de ani in
serviciul ştiinţei istorice (Les Archives d'Etat de Cluj, 75 SOS
au service de la science hisiorique). In: Din istoria arhivelor
1 Archives de Transylvanie). RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p. 52-55.
1999. Mocanu, Marin RadIL Arhivele Naţionale în
competilie cu timpul (Les Archives Nationales en competition
nr. 4, p. 62-64, 93.
2016. V1aicu, Monica Arhiva sibiană - retrospectivă istorică
(Les Archives de Sibiu - retrospective . historique). In: Din
Cluj). CoordonalOri: Ioan Drăgan, Ioan Dordea. Cluj-Napoca, ardelene. 75 de ani de la Înfiinţ!rea Arhivelor Statului Cluj, avec le temps). AR, 1996,2, I1f. 2, p. 11-17. istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la Înfiinţ!rea Arhivelor
1995,356p. CJuj-Napoca. 1995, p. 7-33. 2000. Mocanu, Radu Marin. Arhivele Naţionale şi Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 65-95.
1976. ••• Direcţia Generală a Arhivelor Statului din 1983. Drigan, Ioan. Jubileul arhivelor c1ujene: 75 de ani de societatea românească (Les Archives Nationales et la sociCtc! 2017. V1aicu, Monica Rolul arhivei oraşului Sibiu şi a
România. Memoria documentelor. Sesiune ştiinţifică anuală la înfiinţare (L,e jubil': des archives de Cluj - 75 ans de leur roumaine). Bucureşti, Ed. Ministerului de Interne, 1997, 146 p. Universităţii săseşti în istoriografia Transilvaniei (Le r61e de

64 65
2054. Dordea, Ioan. Les Archives transylvaines. TraJlS. R, LeveLeâri Ki!z/emenyek, Budapese, 1995, 68, nr. 1-2, p. 197·
l'archive de la viile de Sibiu et de l'Universite Saxonne dans 2019 .••• 120 de ani de arhivă publică in Transilvania. 120
1995,4, nf. 3, p. 3-30. 219.
l'historiographie de la Transylvanie). CT, 1995,3, p. 58-68. Jahre offentliches Archiv in Siebenbilrgen. Culegere jubiliara.
2055. Dordea, Ioan. Der Nachlass Karl KUrl K1eins im 2073. *Kiss, Andris. Szatrnar vârmegye ket leveltara.
2018. V1aicu, Monica. The Sibiu Archives - A Historical Jubilăumsband. Coordonator: Monica Vlaicu. Sibiu
Sta:ltsatChiv Klausenburg. In: Europăische KulturlandschaCt (Egymăst kiegeszit6 Icutatăsi lehet6segek) (Deux archives du
Retrospective. Trans. R, 1995,4, nr. 3, p. 115-139. Hermannstadt, Ed. Tenis Club-Sen, 1996, 188 p. '
Siebenbilrgen. Reflexion ei ner Wissenschaftlichen comitat de Satu Mare). SzabQ/cs - Szamuir - Bereg; Leveleâri
[)oblIJ1&ltation, Innsbtuck, 1995, p. 113-124. Evkănyv, Ny[regy!uiza, 1997, 12, p. 85-100.
b. JNDRUMĂTOARE, INVENTARE, CATALOAGE, PREZENTĂRI DE ARHIVE, 2056. Origan, Ioan. Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor 2074. Kiss, Andris, Wolf, Rudolf. Arhiva muzeului
FONDURI, COLECŢII DE DOCUMENTE DIN ROMÂNIA. FOTOTECI Na~onale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 92-95. ardelean (Les archives du musee transylvain). In: Din istoria
2057. Origoescu, IOD L Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivelor ardelene. 75 de ani de la înfiinţarea Arhivelor
2020. Andronie, Dumitru. Direcţia Judeţeană Vâlcea a 2038. Brânceanu, Lidia. Informaţii documentare aflate În arbivistice din Bucureşti (Nouveaux manuscrits de Gorj dans Statului Cluj,Cluj-Napoca, 1995, p. 109-136.
Arhivelor Naţionale (La direction Departamentale VAleea des fondul personal "Ioan Raţiu" (Informations documentaires qui les fonds d'archives de Bucaresl). Litua, 1997,7, p. 394-395. 2075. Kiss, lstvân. A Desi Reformatus Egyhâzmegye
Archives Nationales). AR, 1996,2, nr. 2, p. 216-220. se trouvent dans le fonds personnel "Ioan Raţiu"). SC - SalU 2058. Dumitraşcu , Nicolae. Documente referitoare la torreneti nevtâra (Le registre historique de I'Archeveche
2021. Anghel, Rodica-Eugema. Direcţia Judeţeană a Mare, 1992-1993,9-10, p. 165-168. familia Sturdza în Arhivele Statului din . Piatra Neamţ Reforme de Dej). R Sz., 1999,92, nr. 2, p. 142-157; nr. 3, p.
Arhivelor Naţionale. AR, 1996, 2, nr. 2, p. 136-138. 2039. Bujoreanu, Mariana. Colecţia Ştefan Bujoreanu. AR, (Documents it I'egard de la familie Sturdza dans les Archives 215-231.
2022. Antipa, Mihai. Fondul Spitalul Bârlad (Le fonds de 1995,1, nr. 1, p. 188-190. d'Etat de Piatra Neamt). AR, 1995, 1, nr. 2, p. 108-110. 2076. Lungu, Corneliu Mihail Direcţia Arhivelor Naţionale
l'Hopital de Bârlad). AR, 1996,2, nr. 1, p. 212-215. 2040. Bunaciu, Lucia "Lăsământul" spiritual şi material al 2059. Duţi, Alexandru. Direcţia Judeţeană Galaţi a Istorice Centrale (La direction des Archives Nationales
2023. Ardelean, Livia. Le fond documentaire de la Mureşenilor (L'heritage spirituel et materiei de la familie des Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 109-112. Historiques Centrales). AR, 1996,2, nr. 2, p. 18-23.
Bibliotheque Centrale de Blaj. Trans. R, 1995,4, nr. 3, p. 60- Mureşeanu). Cumidnva, 1996,20, p. 321-327. 2060. Duţă, Alexandru. Documentele referitoare la istoricul 2077. Mare, Aurel Direcţia Judeţeană Harghita a Arhivelor
71. 2041. Burlacu, Ioana, Dinu, Cristina Valoarea judeţului Prahova aflate la Filiala Arhivelor Statului Galaţi Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 123-128.
2024. Ardelean, Livia. Fondul documetar al Bibliotecii documentar-istorică a fondului arhivistic "Miron Cristea" (La (Documents concemant l'histoire du departement de Prahova, 2078. Marin, EIisaheIa. Direcţia Judeţeană Braşov )1
Centrale Blaj (Le fond documentaire de la Bibliotheque valeur documentaire-historique du fonds d'archives "Miron troUves it la Filiale des Archives d'Etat de Galaţi). AN-PH, Arhivelor Naţionale. AR, 1996, 2, Of. 2, p. 70-72.
Centrale de Blaj). In: Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani Cristea"). Angustia, 1996, 1, p. 213-216. 1995,7, p. 177-178. 2079. Marin, Elîsabeta. Fondurile bancare de la Direcţia
de la înfiinţarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 2042. Căpâlnean, Vasile. Direcţia Judeţeană Maramureş a 2061. Gabor, Minodora. Arhiva Episcopiei romano-catolice Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale (importanţă şi
96-108. Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 139-141. din Oradea (Les Archives de l'Eveche romaino-catholique semnificaţie) (Les fonds bancaires de la Direction
2025. Ardeleanu, Eftimie, Coşofreţ, Vasile. Fonduri de 2043. Câmpian, Alexandru. Fondul Asociaţia măcelari lor d'Oradea). AR, 1995, 1, nr. 2, p. 179-186. Departementale de Braşov des Archives Nationales
arhivă: Marele Cartier General (Fonds des archives: Le Grand
QuartierGenernl).Document, 1998, l,nr.l,p.51-55.
2026. *•• Arhiva Moses Rosen. BCMA, 1997, nr. 1, p. 165-
din Târgu Mureş (Le fonds de I'Association des bouchers de
Tg. Mureş). AR, 1995, 1, nr. 1, p. 182-185.
2044. Cerghedean, Mihai. Un sistem de arhivare propriu la
II 2062. *Gliick, Eugen. Az aradi gorogkeleti roman
pilspiikseg leveltâra (Les archives de l'eveche orthodoxe
roumain d'Arad). Leviltari Szem1e, 1995,46, Of. 4, p. 72-83.
(importance el siguification). AR, 1996,2, nr. 1, p. 216-219.
2080. Marinescu, Ştefan, Direcţia Judeţeană Arad a
Arhivelor Naţionale. AR, 1996, 2, nr. 2, p. 36-39.
168. Tribunalul minier Z1a1na (1747-1854) (Un systeme d'archivage 2063. Gliick, Eugen. Date cu privire la perioada războaielor 2081. Mavrodin, Teodor. Direcţia Judeţeană Argeş a
1027-. ·Bai-cu;- Dan. Direcţia Judeţeani'! Covasna!! !\rhivelar p!"opre ne Tribu~n.I minie!" de Zlatna). RA, 1997,59, n!', !, p. ._L franceze în fondurile arhiyistice rrrădene (1792-1815) (Oon- ArhivelorN~!i(\n~le. AR, 1996,2, nr. 2, p. 40-45.
Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 99-100. 13-18. nees concemant la periode des guerres fran~ses, dans les 2082. Mâţi, Cezar. Arhivele Militare Române în război (Les
2028. Bădiţoiu, Bogdan. Direcţia Judeţeană Olt a Arhivelor
Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 154-157.
2045. Cervatiuc, Ştefan. Direcţia Judeţeană Botoşani a
Arhivelor Naţionale (La Direction Departamentale Botoşani I fonds des Archives d'Arad). Ziridava, 1998,21, p. 169-178.
2064. Grama, Ana. Documente arhivistice sibiene (1850-
Archives Militaires Roumaines en guerre). Document, 1998, 1,
nr. 1, p. 6O-{j1.
2029. Bâzgan, Melentina Colecţia Peceţi (La collection de
Sceaux). RA, 1994, nr. 3, p. 289-298.
des Archives Nationales). AR, 1996,2, nr. 2, p. 65-69.
2046. Condrea, Constantin. Direcţia Judeţeană Dârnboviţa
I 1870). Donaţii din "ţară" şi conflicte cu autorităţile locale în
judeţul Covasna (1851-1859) (Documents d'archives de Sibiu.
2083. Mera, Laurenţiu. Activitatea Arhivelor Statului din
Cluj pentru salvarea şi centraiizarea fondurilor documentare
2030. Berzoi, Antoma. Arhiva Naţională a Republicii a Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 101-103. 1 Donations du ·pays" et conflits avec les aulorites locales du din Transilvania (L'activite des Archives d'Etat de Cluj pour le
Moldova (Les Archives Nationales de la Republique de 2047. Cri.şan, Cristian N. Satul din Trei Scaune în a doua I! departement de Covasna). Angustia, 1996, 1, p. 165-186. sauvegarde el la centralisation des fonds documentaires de
Moldavie). RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p. 70-72. jumătate a secolului al XVIII-lea, inceputul secolului al XIX- 2065. Grigorie, Ioana Contribuţii la istoricul fondului Transylvanie). In: Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de
2031. Boar, Liviu. Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor lea, reflectat în documentele de arhivă (Le village des Trois I
1
Ministerului de Interne (Contributions it l'historique du fond la înfiinaţrea Archivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p.
Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 147-150. Sieges pendant la deuxieme moitie du XVIIIe siecle, le I du Ministere de 11nrerieur). AR, 1995, 1, nr. 2, p. 187-194. 145-168.
2032. Bolovan, Sorina, Bolovan, Ioan. Registrele parohiale
de stare civilă din Transilvania - Izvoare de demografie
istorică (Les registres paroissiaux de I'etat civil de
Transylvanie - Sources de demographie historique). RAC,
commencement du XIXe siecle, reflele dans les documents
d'archives).Angustia, 1997,2, p. 353-366.
2048. Cueuiet, Lucian, Dulgău, Bujor. Direcţia Judeţeană
Satu Mare a Arhivelor Naţionale. AR, 1996, 2, nr. 2, p. 168-
I 2066. Hagea, Doina. Fondul personal Vasile Culică. RA,
1994, nr. 4, p. 399-402.
2067. lonaş, Vasile. Direcţia Judeţeană Hunedoara a
Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 129-131.
2084. Mera, Laurenţiu. L'activite des Archives d'Etat de
Cluj pour sauver et centraliser les fonds documentaires de
Transylvanie. Trans. R, 1995,4, nr. 3, p. J5-114.
2085. Mihalcea, Anca-Anda Imbogăţirea bazei
1995,1, nr. 1-2, p. 47-51. 171. 2068. Ionaş, Vasile. Fondul personal Profesor Silviu documentare la Arhivele Naţionale ale României
2033. Bondoc, Gheorghe. Arhiva Veturia şi Sabin Manuilă 2049. Damian, Ancu. Direcţia Judeţeană Giurgiu a Dragomir. RA, 1997,52, nr. 2, p. 224-227. (L'enrichissement de la base documentaire des Archives
Biblioteca, 1999, 10, nr. 3, p. 84-86. Arhivelor Naţionale. AR, 1996, 2, nr. 2, p. 113-115. 2069. Irimesru, Gavril. Fondul Prefectura judeţului Rădăuţi Nationales de la Roumanie). AR. 1996,2, nr. 1, p. 223-228.
2034. Bondoc, Gheorghe. Comori ale culturii naţionale 2050. DascAl, Natalia. Din arhiva Complexului Muzea1 (Le fonds de la prefecture du Departement de Rădăuţi). AR, 2086. Moruzi, Maria Direcţia Judeţeană Vaslui a Arhivelor
redate luminii. Arhiva Nae Ionescu - Mircea Vulcănescu Arad. Fondul Lazăr Nichi (Des archives du Complexe MuseaI 1995,1, nr. 2, p. 195-212. Naţionale. AR, 1996,2, Of. 2, p. 209-215.
(Tresors de la cui ture nationale rendus it la lumiere. Les d'Arad. Le fonds lazăr Nichi). Ziridnva, 1998,21, p. 359-370. 2070. Jako, Zsigmond. Az erdelyi fejedelmek levelt3râr61 2087. Mudura, Gb., Negrescu, M., Ţundrea, V. Direcţia
archives Nae Ionescu - Mircea Vulcănescu). Biblioteca, 1999, 2051. Dascăl, Natalia. Din colecţiile muzeului arădean - (Les archives des princes transylvains). In: Tanulmanyok Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale. AR, 1996, 2, nr. 2, p.
10, nr. 5, p. 153-154. Fondul Ioan Suciu (Des collections du Muse. d'Arad - Le fond Borsa Ivân tisztelerere, Budapest, 1998, p. 105-129. 198-206.
2035. Botezau, Ioana Din arhiva personală a lui Ioan Micu Ioan Suciu). Ziridava, 1996, 19-20, p. 371-377. 2071. *Kiss, Andris. A Kolozsvan AlIami Leveltar S:za1mlir 2088. Muntean, Floriea Adriana Tendinţele cercetarii.În
Moldovan, VoI. IV. Manuscrise (Des archi ves personelles de 2052. Dima, Elena. Din colecţia de foi volante a bibliotecii vârmegyere vonatkoz6 iratai (Les documents concemant le Arhivele Statului Cluj 1990-1995 (Les tendances de la
Ioan Micu MoIdovan. Manuscrits). AMN, 1997, 34, nr. 2, p. documentare a Direcţiei Centrale a Arhivelor Statului din comitat de Satu Mare des Archives d'Etat de Cluj). Szabo/cs - recherche dans les Archives d'Etat de Cluj). RAi::, 1995, 1, nr.
277-291; BC, 1998,21, p. 86-98. Bucureşti (De la collection de feuilles volantes de la SlJ1t1năr - Beregi Leviltari Evkănyv, NYlregyhă:UJ, 1994, 10, p. 1-2, p. 39-46.
2036. Briteseu, Constantin. Direcţia Judeţeană Caraş­ bibliotheque des Archives Nationales de Bucarest). RIM, 7-21. 2089. Munteanu, Ion. Direcţia Judeţeană Constanţa a
Severin a Arhivelor Naţionale. AR, 1996, 2, nr. 2, p. 84-86. Chişinău, 1993,2, p. 57-W. 2072. *Kiss, Andris. A kolozsvan v3rosi leveltar eIsă Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 96-98.
2037. Brăteseu, Constantin. Istorie şi cultură în arhivele 2053. ._* Documente privind Arhivele Statului Cluj (1920- leveltări .segedlete (Di6sy Gergely o6tărius 1592-beli magyar 2090. Munteanu, Vilică. Direcţia Judeţeană Bacău a
Carnş-Severinului. îndrumător (Histoire et culture dans les 1964) (Documents concemant les Archives d'Etat de Cluj). In: nyelvil mutatoja) (Le premier instrument d'orientation Arhivelor Naţionale. AR. 1996, 2, nr. 2, p. 46-51.
archives de Caraş-Severin. Guide). Bucureşti, Arhivele Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la înfiinţarea archivistique dans les archives de la viIle de Cluj (L'iooicateur 2091. Mureşan, Ioan. Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a
Naţionale ale României, 1997, 208 p. Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 274-326. en hoogrois du notaire public Di6sy Gergely en 1592). Arhivelor Naţionale. AR, 1<)96, 2, nr. 2, p. 60-64.
67
66
2092. Neguleasa, Dan. Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 158-167. c. PREZENTĂRI DE FONDURI ARHIVISTICE DIN STRĂINĂ TATE
Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 116-122. . 2115. Radu, Gheorghe. Direcţia Judeţeană Neamţ REFERITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI
2093. Nicolescu, Gheorghe. Arhivele Militare Române Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 151-153.
[Cronologie] (Les Archives Militaires Roumaines). Document, 2116. Răţoi, Tudor. Direcţia Judeţeană Mehedinţi a 2136. Billan, C. Hrisoave ale mânăstirii Plumbuita În 2140. Gliick, Eugen. Oradea şi Bihorul in arhive europene
1998,1, nr. 1, p. 56-61. Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 142-146. arhivele de la Xeropotarn . Athos (Documents du monastere (Oradea et la region de Bihor dans les archives europeennes).
2094. Nicolescu, Lenuţa. Fonduri de arhivă: Secţia I 2117. • .. Repertoriul tematic al fondurilor şi colecţiilo r de Plumbuita dans les archives de Xeropotarn· Athos). SM1M, Familia, 1994,30, nr. 7-8, p. 46-50.
organizare· mobilizare (Les Fonds d'archives: La le section prelucrate şi ,accesibile ~erc~tării din Arhivele Statului ClUj 1998,16, p. 171-179. 2141. Mocanu, Pavel. Arhive portugheze despre Ţările
organisation-mobilisation). Document, 1998, 1, nr. 2-3, p. 91- (1995) (Le repertOlre themat'que des fonds et collections des
95. 2137. *Diaconu, Aoa-Felicia. Date noi asupra relaţiilor Române în 1790 (Archives portugaises sur les Pays
Archives d'Elat de Cluj, analyses el accessibles a 1. recherche). comerciale româno-franceze din arhiva Gheorghiev Roumains). R1M, 1996, nr. 2, p. 25.
2095. Nussbăcher, Gernot Arhiva Magistratului oraşului In: Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de al Înfiinmrea 2142. Rădulescu, Speranţa . Le "fonds C. Brăiloiu" dans le
(Nouvelles donnees sur les relations commerciales roumaino-
Braşov in al doilea sfert al secolului al XlX-lea (Les archives Arhivelor Starului Cluj, Cluj-N.poe.. 1995, p. 236-273. . fran~aises des archives Gheorghiev). BSRSN, 1998, p. 112- patrimoine de la bibliotheque du Musee de l'Homme de Paris.
du Magistrat de la viile de Braşov du deuxieme quart du XIX e 2118. Schatz, Elena Maria. Legiunea română din Italia 121; (şi În Ib. greacă). Martor, 1998,3, p. 91-96.
siecle). RA, 1997,52, nr. 2, p. 37-46. i Documente din colecţiile Biblioteci.i Naţionale (La Iegionne 2138. Dobrinescu, Valeriu Florin. Istorie românească în 2143. Seftinc, llie. Basarabia În arhive ruseşti (La Bessarabie
2096. Nussbiicher, Gemot Arhiva magistratului oraşului .; roumaine d1talie. Documents des collections de la dans des archives russes). DRam, 1995,2, nr. 1, p. 97-111.
arhive nord-americane (L'histoire roumaine dans des archives
Braşov Între 1851-1861 (Les archives du magistrat de la ville Bibliotheque Nationale). RBN, 1995, 1, ru. 1, p. 17-20. nord-americaines). RIM, 1995, nr. 3, p. 8-12. 2144. Timbuş, Mircea, Dordea, Ioan. Noi depistări de
de Braşov entre 1851-1861). RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p. 15-23. 2119. Scripcarlue, Ioan. Direcţia Judeţeană Suceava a 2139. Dută, Alexandru. Fondul Comisia Mixtă a Prutului documente in arhivele vieneze (Les archives viennoises . Ia
2097. Nussbăcher, Gemot. Arhiva oraşului Braşov la Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 185-192. (1866-1919) (Le fonds de la Commission Mixte du Praut). AR, decouverte de nouveaux documents). RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p.
Inceputul secolului al XIX-lea (Les archives de la viile de 2120. Scripcariue, Ioan. Drama refugiului Arhivelor
e 1995,1, ru. 2, p. 213-228. 80-85.
Braşov au debut du XlX siecle). AR, 1995, 1, nr. 1, p. 47.53. Bucovinei (Le drame du refuge des Archives de Bucovine).
2098. Nussbiicher, Gemot. Contribuţii la istoria arhivei CCS, 1997-1998,3-4, p. 211-216.
oraşului Sighişoara in secolul al XVIII-lea (Contributions ă. . 2121. Someşfiilean, Livia. Tabla Continuă (La table 3. PALEOGRAFIE ŞI DIPLOMATICĂ
I'histoire de I'archive de la viile de Sighişoara au XVlIIe continue). RAC, 1995, 1, nr. 1-2, p. 24-27.
siecle). In: Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la 2122. Tămaş, Corneliu, Vasile, Ion Constantin. 2145. Caramau, Petru. Cum nu trebuiesc editate vechile Hrisovul, 1995, 1, p. 31-43; 1996,2, p. 25-33.
Înfiinţarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. \37- Monumente arhivistice vâlcene (Monuments d'archives de manuscrise slavo-române. Studiu critico-Iingvistic asupra 2147. Edroiu, Nicolae. Paleogragia româno-chirilică (sec.
144.
Vâlcea). Cuvânt înainte Radu Vasile. Rămnicu Vâlcea, Ed. ediţiei Pomelnicului de la Bistriţa şi asupra unor ediţii de XVI·XIX) (La paleographie roumaino-cyrillique). Oradea,
2099. Oşca, Alexandru. Arhivele militare române în război
(Les archives militaires roumaines pendant la deuxieme guerre
mondiale). MI, 1994,28, nr. II, p. 37-40.
Conphys, 1998, 426 p.
2123. Tănase, Constanţa. Direcţia Judeţeană Buzău. a
Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 79-83.
! documente slavo-române (Comme il ne faut pas etre edilts les
aneiens manuscrits slavo-roumai.,s. Etude critique et
Fundaţia Culturală Cele Trei Crişuri, 1995, 148 p.
2148. Mibie, Olimpia Curs şi album de paleografie
chirilică românească (Cours et album de paleographie

l.
Iinguistique sur l'edition de I'Obtuaire de Bistriţa el sur les
2100. Penea, Ionel. Direcţia Judeţeană SăI~ a Arhivelor 2124. Tănase, Victor. Fondul personal Ion Mihalache. AR, editions de documents slavo-roumains). RIS, 1996, 1, p. 563- cyrillique roumaine). Suceava, Ed. Universităţii din Suceava,
Nationale. AR, 1996, 2, nr. 2, Il. 172-173. !09G6. 2, ~r. 1, p. 206-21!. 59~. !998, 91;::.
2101. Petrişor, Melania. F~ndul Consiliului Naţional Săsesc 2125. Temaue, Alexandru. Direcţia Judeţeană Vrancea a 21Mi. Dogaru, Maria File de diplomatică românească. 2149. Trandalirescu, NataJia Album de paleografie greacă
(Le Fonds du Conseil National Saxon). RAC, 1995, 1, nr. 1-2,
p.73-75.
2102. Pleşa, Ioan. Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor
Naţionale. AR, 1996, 2, nr. 2, p. 28-35.
Arhivelor Naţionale. AR, 1996, 2, nr. 2, p. 221-226.
2126. Thurston, Patricia. Romanian Collection in U. S.
Research Libraries. In: Romania and Westem Ci vilization .
Ij Elemente figurative prezente pe documentele feudale
româneşti (Pages de diplomatique roumaine. Elements
figuratifs presents sur les documents feodaux roumains).
(Album de paIeographie grecque). Bucureşti, Direcţia
Generală a Arhivelor Statului, 1993, 252 p.

România şi civilizaţia occidentală, Iaşi, 1997, p. 25-32.


2103. Podăreaou, Crisanta. Fondul familial Karadja. RA, 2127. Timbuş, Mircea. Arhivele instituţiilor şi unităţilor
1994, nr. 3, p. 299-301. economica-sociale din judeţul Arad intre cerinţe şi realitate 1 4. TERMINOLOGIE ŞI SEMANTICĂ ISTORICĂ
2104. Podăreanu, Crisanta. Fondul personal Alexandru (Les archives des institutions et des unites economico-sociaJes
Vaida Voievod. RA, 1997,52, nr. 2, p. 220-223. du departement d'Arad entre necessites et realite). AR, 1996, 2, 2150. Adamache, Adrian. Valori artistice in "Învăţăturile lui HU, 1995,3, nr. 1-2, p. 83-113.
2105. Podăreanu, Crisanta. Fondul personal General Emest nr. 1, p. 58-61. Neagoe Basarab către fiul său Teodosie" (Valeurs artistiques 2156. Comanici, Germina Conceptul de rol in deschidere
Boroşteana RA, 1997,59, nr. 1, p. 198-199. 2128. Turcitn, Claudiu-Victor. Documentele karamanice dans "Les conseils de Neagoe Basarab it son fils Teodosie"). multidisciplinară (Le concepte de râie dans I'ouverture
2106. Podăreanu, Crisanta. Fondul personal General Ştefan din fondurile arhivelor naţionale (Les documents AN·PH, 1995,7, p. 18-20. , multidisciplînaire). AIEF, 1996,7, p. 9-18.
Opriş. AR, 1995, 1, nr. 2, p. 229-230. 2151. Antonescu, Simona Câteva consideraţii asupra \ j 2157. Diaconescu, Traian. La motivazione semantica delia
karamaniques des fonds des archives nationales). Hrisovu1,
2107. Podăreanu, Crisaota. Fondul personal Nicolae 1999,4-5, p. 137-148. utilizării termenilor "ştiinţă" şi "ştiinţific", în titlurile şi V parola romena Crăciun ~ Natale. Studio sulla terminologia
\ I TItulescu. RA, 1994, nr. 4, p. 395-398. 2129. Ţiripan, Nicolae. Direcţia Judeţeană Călăraşi a subtitlurile periodicelor româneşti: 1859-1918 (Quelques cristiana delia Romania orientale. SM, 1998,5, p. 165-174.
\J 2108. Podăreanu, Crisanta. Fondul personal Paolo Mercuri. Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 87-91. considerations sur I'utilisation des tennes ' "science~ el 2158. Djuvara, Neagu D. Un srudiu rusesc din secolul trecut
AR, 1995, 1, nr.l, p. 186-187. 2130. Vidis, Gabriela Alinta. Direcţia Judeţeană Brăila a "scientifique" dans les titres et les soustitres des periodiques despre cuvântul "boier" (Une I!tude russe du siecle passe sur le
2109. Popa, Gheorghe. Direcţia Judeţeană Teleorman a Arhivelor Naţionale. AR,.1996, 2, nr. 2, p. 73-78. roumains). SB, 1995, 1, p. 87-123. mot "boiar"). In: In Honorem Paul Cemovodeanu, Bucureşti,
Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 193-197. 2131. Vitan, Ion. Direcţia Municipiului Bucureşti a 2152. Ben:eanu, Radu R. Numele oficial al statului român 1998, p. 223-226.
2110. Popovici, Ioan. Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 24-27. (Le nom officiel de l'Etat roumain). AIIX, 1995, 32, p. 365- 2159. Dnmitran, Ana Titlul de vlădică şi semnificaţiile sale
Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 52-59. 374. În lumea românească medievală (Le titre d'eveque el ses
2132. Vlaicu, Monica. Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor
2111. Popovic~ Nataşa. Sever Zotta . fond familial. Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 179-184. 2153. BJânda, Vn-gioia. Aventura unui cuvânt - cetăţean significations dans le monde roumain medieval). MI, 1997, 1,
Prezentare de fond (Sever Zotta - fond familial. Presentation 2133. VIădăreanu, Alexandru. Direcţia Judeţeană lalomiţa (L'aventure d'un mot - citoyen). SECE, 1997,7, p. 11l-1I8. nr. 1-2, p. 63-68.
de fond}. A MaL, 1994-1995,1-2, p. 169-173. a Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 132-135. 2154. Budiş, Monica. Definirea conceptelor de: aşezare, sat, 2160. Dumitraşcu, Gb. Unele aspecte din terminologia
2112. Postelnicu, Valentina. Direcţia Judeţeană Tulcea a 2134. Voroneanu, Cannen. Fondul personal "Gheorghe vatră şi moşie a lui, umanizare, structură în perspectivă agrară a Dobrogei În a doua jumătate a veacului al XIX-lea
Arhivelor Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 207-208. Băileanu" (Le fonds persoonel "Gheorghe Băileanu"). A Mal., interdisciplinară (La defmition des concepts: habitat, village, (Quelques aspects de la terminologie agraire de Dobroudja, la
2113. Rachieru, Mihai. Arhivele prahovene. Scurtă 1996-1997,3-4, p. 182-185. foyer et domaine, humanisation, structnre et perspective deuxieme moitie du xrxe siecle). REF, 1997, 42, nr. 1-2, p.
prezentare (Les archives de Prahova - breve presentation). AN- 2135. Zarzără, Ion. Direcţia Judeţeană Doij a Arhivelor interdisciplinaire).AIEF, 1994,5, p.13-28. 127-146.
PH, 1995, 7,p.191-197. Naţionale. AR, 1996,2, nr. 2, p. 104-108. 2155. ••• Colocviul "Termenii: târgloraş. Semnficaţie, 2161. Gorove~ Ştefaa S. Descriptio Moldaviae. Moldova,
2114. Rachieru, Mihai. Direcţia Judeţeană Prahova a evoluţie şi utilizare". Colocviul desfăşurat in Aula Academiei 1990,1, nr. 1, p. 8-9.
Române, în ziua de 5 februarie 1993 (Le Colloque "Les 2162. Huber, Isolde. Katona - cătană - Katner im
termes: bourgadelville. Signification, evolution et utilisation"). sprachlichen . und geschichtIichen Zusammenhang.
68 69
2171. Răduţiu, Aurel. Sur le nom de "Drakula", Trans R., gnostice (Notes epigraphiques IV. Inscriptions gnosliques). from lhe AxeI Guttman CoJlection. AMN, 1998, 35, nr. i, p.
Forschungen, 1995,38, nr. 1-2, p. 31-44. AMN, 1996,33, nr. 1, p. 179-187. 95-96.
2163. Ionescu, lon. Termeni creştini de origine greco-latină 1996,5, nr. 1, p.101-113.
2172. Seripeariue, Ioan. Sensuri şi implicaţii ale formulelor 2197. Husar, Adrian. Despre începuturile epigrafiei 2212. Petolescu, Constantin C. C. Arrius Antonius şi P.
În lexicul limbii romăne din epoca daco-romană (Termes
de blestem din documentele moldoveneşti (secolele XIV -XV) provinciei Dacia în Transilvania secolului XVI (Sur les debuts Helvius Pertinax într-o inscripţie greacă de la Romula (Arrius
cmetiens d'origine grico-Iatine dans le lexique de la langue de I'epigraphie de la province de Dacie dans la Transylvanie
(Seos et implications des formules de blaspheme des Antonius et P. Helvius Pertinax dans une inscription grecque
roumaine de l'epoque daco-romaine). Ortodoxia, 1996,48, nr.
documents moldaves (Ies XIVe-XVe siecles). A Mal., 1996- du XVIe siecle). In: De la umanism la iluminism, Targu de Romula). AO, 1996, Il, p. 3742.
34, p. 63-85. Mureş, 1994, p. 23-28. 2213. Petoleseu, Constantin C. Svcidava - SYKIDIBA. AO,
2164. livadă, Ligia. Feţele sărăciei . O istorie a cuvintelor 1997,34, p. 22-26.
2173. Soltan, Gheorghe. "Vecin" - "Sused" în documentele .2198. Igual, Mircea. Epigrafie latină. Îndrumar 1994,9, p. 4345.
(Les visages de la pauvrete. Une histoire des mots). RIS, 1996,
moldoveneşti din secolele XVI-XVllI. (Referitor la \j(L'epigraphie latine. Guide). Suceava, Universitatea "Ştefan 2214. Petolescu, Constantin C. Varia Daco-Romana. UR
1, p. 51-62. cel Mare", 1998, 96 p. dac Într-o inscripţie din Apamea (Syria) (Un Dace dans une
2165. Lumperdean, Ioan. Le Memorandum: approche provenienţa termenului) ("Vecin" - "Sused" (voisin) - dans les
documents moldaves des XVIe-XVIIle siecles (I'origine du 2199 .••• Inscriptions de la Dacie Romaine. Inscriptions inscription d'Apamea (Syrie). TD, 1996, 17, DT. 1-2, p. 187-
historique et statistico-linguistique. Truns R., 1994,3, nr. 4, p. extemes concemant l'historie de la Dacie (r-M siecles). 188.
95-105. terme). RlMChişinău, 1991, 1, p.I2-I7.
2174. Şesan, Dragoş. Termeni mai puţin cunoscuţi utilizaţi Tome 1. L 'Italie et les provinces occidentales. Recueil, 2215. Petoleseu, Constantin C., Bâciu, Florea. Două
2166. Lumperdean, Ioan. Tradiţie şi motivaţie in câmpul commentaires et index par Constantin C. Pelolescu. Bucureşti, inscripţii inedite din teritoriul Sucidavei (Deux inscriptions
cercetărilor privind vocabularul istoric (fradition et inovation În documentele medievale (fermes peu connus utilises dans
des documents medievaux). AR, 1996,2, nr. 1, p. 220-222; nr. Ed. Enciclopedică, 1996, 240 p. inedites du territoire de Sucidava). AO, 1997, 12, p. 41-44.
dans le camp des recherches concemant le vocabulaire 2200. ••• Inscripţiile antice din Dacia şi Scythia Minor.
2, p. 242-243; 1997,3, nr. 1, p. 228-229; nr. 2, p. 255-256. 2216. Piso, Ioan. Die Legio XV ApoJlinaris in den
historique).AMN, 1994,31, nr. 2, p. 249-262. Inscripţiile Daciei romane. Vol. 1Il. Dacia Superior 6. Apulum markomannischen Kriegen. AMN, 1998,35, nr.1, p. 97-104.
2167. Mihail, Zamfira. Terminologia ecleziastică şi cultura 2175. Teoteoi, Tudor. Termeni comuni romăni şi bulgari În
texte bizantine şi postbizantine (fermes communs roumains et - Instrumentum Domesticum (Les inscriptions antiques de 2217. Pisa, Ioan. Eine Votivinschrifi aus Caransebeş. EN,
populară sud-slavă (La terminologie ecclesiastique ~t la
bulgares dans des textes byzantins el postbyzantins). SECE, Dacie et Scythia Minor. Les inscriptions de la Dacie romaine). 1995,5, p. 83-86.
cullUre populaire sud-slave). SECE, 1998,9, p. 53-57. I Adunate, însoţite de comentarii şi indice, traduse de Cloşca L. 2218. Pisa, Ioan. Les estampilles tegulaires de
2168. Păun, Radu G. Les "Valachs" de Montaigne. Les 1998,9, p. 58-M.
2176. Toma, Ion. Evoluţii semantice în terminologia militară Băluţa Bucureşti, Ed. Academiei Romăne, 1999, 276 p. Sarmizegetusa. EN, 1996,6, p. 153-199.
metamorphoses d'uo mot. RRH, 1995,34, nr. 1-2, p. 207-211. 2201. Johnston, A, An Epigraphic Curiozity from Histria. 2219. Piso, Ioan. Un graffite sur une brique de Teregova.
2169. Popescu, Anca Termes roumains dans les dispositioos
conunerciales ottomanes du Qanunname de Bral1a (1570).
RRH, 1995,34, nr. 1-2, p. 201-206.
moştenită din latină (Evolutions semantiques dans la
terminologie militaire heritee du latin). AO, 1996, Il, p. 113-
118.
2177. Vlad, Carmen. Latin et roman dans la terminologie

IMN, 1995-1996,2, p. 99-102.
2202. Lodijenga, Tmeke. The Runie Inscription of Leţcani
Spindle Whorl. AM, 1996, 19, p. 261-264.
EN, 1996,6, p. 201-203.
2220. Pisa, Ioan, Moga, Vasile. Un bureau du publicum
portoriumillyrici 11 Apulum. AMN, 1998,35, nr. 1, p. 105-108.
2170. Poruciuc, Adrian. Implications of Etymologic 2221. Rodean, Nicolae, Ciută, Marius. O nouă piesă
relationship. GK "Nemos" - Lat. "Nemus" - Gaul "Nemeton"
and European "Nem(et)" Ethnonymus. SAA, 1996-1997, ,34,
semiotique aclUelle. Truns. R, 1998,7, nr. 4, p. 21-25.
2178. Vlad, Ion. Construction hermeneutique et histoire des I 2203. Maerea, Mihail. Une nouvelle inscription latine de
Dacie datant du IV" siecle. Truns. R, 1996,5, nr. 3, p. 43-50.
2204. Mihăilescu-Bârliba, Luereţiu . Nununularius
epigrafică descopeirtă la Apulum (Une nouvelle pi~ce
epigraphique decouverte it Apulum) . Apulum, 1998, 35, p.
p.165-172. concepts. Traru. R, 1996,5, nr. 4, p. 83-93 .
1 provinciae Pannoniac Superioris (autour de l'inscription CII, 151-155.
! rn, 6035). SAA, 1996· 1997,3-4, p. 97· 101. ~'22~. Stoi::., r,firea. TI.. r.1ommSCri şi fascinaţia ~l1c.lip~ilol
5. EPIGRAJ!'fE 2205. Moga, Vasile. Inscripţii inedite din Apulum
I
romane din Transilvania (fh. Mommsen et la fascination des
(Inscriptions inedites d'Apulum). Apulum, 1995, 32, p. 197- inscriptioos romaines de Transylvanie). Ziridava, 1998, 21, p.
a CLASICA 204; In: Omaggio a Dinu Adameşteanu. Cluj-Napoca. 1996, p. 449452.

2179. Anle~an, Radu. CII.., m 1570 - o revizuire (CIL, III 1997, p. 92-101.
I 183-186 (şi În Ib. franceză).
2206. Moga, Vasile. Noi inscripţii romane din Apulum
2223. Timoe, Călin . Câieva precizări cu privire la
monumentele epigrafice ale cohortei Sagiuariorum la
1570 - une reprise). AMN, 1994, 31, nr. 1, p. 269-272. 2187. Baroea, Ion. Fliihbyzantinische Inschrifien aus der it
(Nouvelles inscriptions romaines d'Apulum). AUA, 1997, 1, p. Tibiscum (Quelqeus precisions il I'egard des monuments
2180. Ardevan, Radu. "Eques Romanus equo publico". Dobrudscha. RESEE, 1994,32, nr. 1-2, p. 21-33. 9·12. epigraphiques de la cohorte Sagiltariorum il Tibiscum). BCŞS,
2188. Baroea, Ion. Inscripţia martirilor de la Axiopolis: noi I 2207. Moga, Vasile, Piso, Ioan, Drâmbărean, Matei. 1996,2, p. 117-121.
Asupra unei inscripţii din Tibiscum (A propos d'un inscription
de Tibiscum). In: Civilizaţia romană în Dacia, Cluj-Napoca, observaţii (L'inscription des martyrs d' Axiopolis: nouvelles I Quatre monuments epigraphiques d'Apulum decouverts dans 2224. *Timoe, Călin. O nouă lectură a inscripţiei IDR IIII2,
observations). Pon/iea, 1997,30, p. i99-203. le iit de Mureş. AMN, 1998,35, nr. 1, p. 109-118. 270 (Une nouvelle lecture de l'inscription IDR llII2, 270). SIB,
1997, p. 119-129.
2181. Anlevan, Radu. Nummularius (Remarques autour de 2189. Biluţi, Claudia. Inscripţii-instrumentum de la 2208. MusieIak, Maria. Priitos pontărkhes [Document 1995-1996,19-20, p. 191-194.
I'inscription CIL III 7903 = ID 12 IIm, 196). EN, 1994,4, p.
173-178.
Apulum (lnscriptions-instrumeotum d'Apulum). BCşS, 1995,
1, p. 107-108.
I epigrafic la Marea Neagră] (Document epigraphique 11 la mer
Noire). Pontiea, 1993,26, p. 191-195.
2225. Zahariade, Mihail. Inscripţia de fundaţie din timpul
primei tetrarhii de la Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea)
2182. Anlevan, Radu. Oescus şi Napoca. Observaţii 2190. Birbuleseu, Maria, Rădulescu, Adrian. Inscripţii ,1 2209. Opriş, Ioan 1. c., Popescu, Mihai. Une borne (L'inscriptioo de fondement de la premiere t6trarchie de
epigrafice (Oescus el Napoca. Observations epigraphiques). inedite din Tomis şi împrejurimi (Inscriptions inedites de militaire de Capidava. ro, 1996, 17, nr. 1-2, p. 189-190. Halmyris (Murighiol, dep. de Tulcea). Pan/iea, 1994, 27, p.
Tomis et des eovirons). Pantica, 1994,27, p. 157-171. 2210. Paraschiv, Dorel, Mihăilescu-Bârliba, Lucreţiu. 173-186. .
AMP, 1996, 20, p. 55-62.
2183. Avram, Alexandru. Date epigrafice cu privire la 2191. Benea, Doina. Epigraphica (1). In: Civilizaţia romană Points de vue concemant la signification des inscriptioos 2226. Zugravu, Nelu. Les formules "ex visu" el "ex iussu·
edificii le de la Callatis din epoca elenistică (Donnees în Dacia, C1uj-Napoca. 1997, p. 107-118. rupestres de Casian (dep. de Constanta). SM, 1995,2, p. 171- dans I'epigraphie de la Dacie roOlaine. SM, 1996-1997,34, p.
epigraphiques concemant les edifices de Callatis 11 I'epoque i 192. Blaga, Mihail Celto romanii din epigrafele mpiei 178. 127-140.
hellenistique). HU, 1995,3, nr. 1-2, p. 7-29. ' Traiana SarmizegelUsa (Les celto-romaines des epigraphes 2211. Petculescu, Liviu. The owner of the greave AG 711
2184. Avram, Alexandru. Decret inedit de Tyras. SM, !d'Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Trunsi/vaniea, 1999, 1, nr. 1,
1996-1997,34,p. II5-126. l i p·42.52. b. MEDlEV ALĂ
2185. Avram, Alexandru, Biirbulescu, Maria. Inscripţii \ i 2193. Bounegru, Octavian. Introducere În epigrafia latină
inedite de la Callatis aflate în colecţiile Muzeului de istorie IJ (Introduction AI'epigraphie latine). Iaşi, Ed. Universitătii "AI. 2227. Andronic, AI., Neamţu, Eugenia, Cheptea, Stela, signification de certaines informations epigrapbiques des
naţională şi arheologie din Constanta (Inscriptions inedites de L Cuza", 1996, 180 p. Kara, L Inscripţii medievale şi din epoca modernă a dernieres decennies du XVlIIe sitcle, de monuments d'Argeş,
Callatis dans les collections du Muste d'Histoire Nationale et 2194. Cioogradi, Carmen. Die von den fabri gewidmeten Romăniei. Oraşul laşi. Fascicula n. Inscripţii ebraice pour l'historie de notre peuple). Argessis, 1995,7, p. 67-72.
d'Al1:heologie de Constanta). Pontica, 1992,25, p. 167-205. Slelen aus Sarmizegetusa. AMN, 1998, 35, nr. 1. p. 87-94. (lnscriptions medievales el de l'epoque modeme de la 2229. Benkă, Elek. A bothăzai refonnâlUs templom epftesi
2186. Bajusz, Istvăn. Inscripţia CIL, III, 836 şi realitarca 2195. Drimbărean, Matei. Inscripţii pe materiale ceramice Roumanie. La viile de Iaşi. lIe fascicule. Inscriptions feliratai (Inscriptions sur l'eglise reformee de Boteni). EM,
arheologică. (Date preliminare privînd amfiteatrul de la descoperite la Partoş (Inscriptions sur des materiaux hebraiques). Cuvânt înainte Gh. Buzatu. Iaşi, 1994, 137 p. 1994,56, nr. 34, p. 56-61.
Porolissum) (L'inscription CIL, m, 836 el la reaIite ceramiques decouvertes A Partoş). Apu/um, 1997, 34, p. 197- 2228. Bilan, Constantin. Semnificaţia unor informaţii 2230. Benko, Elek. Mâdszer es gyakorlat a szekely rovăsirăs
archeologique. Doonees preliminaires sur I'amphitbeatre de 200. epigrafice din ultimele decenii ale sec. al XVII-lea, de la kutatăsâban (Methode et pratique dans la recherche de
Porolissum). In: Civilizaţia romană in Dacia, Cluj-Napoca, 2196. Gudea, Nicolae. Note epigrafice. IV. Inscripţii monumente din Argeş, pentru istoria poporului nostru (La l'ecrilUre runique). Ny lr K, 1999,41, nr. 2, p. 177-183.
71
70
2238. Guy Marica, Viorica. Reneszasz szenteneiâk es 2264. Petid, Mihai, Ardevan, Radu. Rarităţi numismatic. Roumaine a90 ans de la fondation). BSNR, 1992-1993, 86-87,
2231. Benko, Elek. Rovasirases bejegyzesek Miskolci ÎlI' colec~ileMuzeului Judelean Mureş (Rarites numismatiques nr. 140-141, p. 9-15.
maximâk Kolozsvaron (Sentenees et maximes Renaissan':;' il
Csu1yak Istvan peregrinâci6s albumâban (Les notes runiques dCs:collectJons du Musee Departemental de Mureş). Marisia, 2270. Şeptilici, Raoul. Moneda celtică de tip "Athena-Nike"
Cluj). Korunk, 1998, 9,nr. 5, p. 26-31.
de I'album de peregrination de Miskolci CsulyakIStvân). EM, 1996,:25, p. 41-44. (La monnaie cel te "Athena-Nike"). ARHE, 1996, 1, p. 23-28.
2239. Ionescu, 1. Interpretarea formulei slavone MJJPB
1994,56, nr. 1-2, p. 81-82. . . ' .' 2265. poenaru Bordea, Gh., Mitrea, Bucur. Decouvertes 2271. Ştirbu, Constanţa, Velter, Ana-Maria. Tezaurul de
(L'interpretation dela fonoule' slavone MJJPE):
2232. Benko, Elel<. A simenfaiVi rov!Lsemltk ts' ktire (Les IJlIJnetaires en Roumanie [1992-1993]. Dacia, 1993, 37, p. la Pietrele (Le tresor de Pietrele). Bucureşti, Muzeul Judeţean
Romanoslavica, 1994,32, p: 77~83 ,
vestiges runiques ' de Simoneşti). In: EmlillOn)'Y ' Jak'6 3On20; 1994-1995,38-39, p. 459-477. "TeohaIi Antonescu" Giurgiu, 1996,20 p. .
2240. K6sa, Ferenc. Kiserlet a vargyasi rovâsfe1i':'i
Zsigmond . szilletestnek' nyolcvimadik evfordul6jâra, 2266. Popescu, Adrian, Iacob, Mihaela, Georgescu, Ioan. 2272. '00 Tezaure din muzeele oraşului Chişinău secolele
megfejtesere (Le monument epigi'3phique runique' "de
Kolozsvâr, 1996, p. 55-64. ,
VAr?piş): Ny lr K, 1994, 38,nr. 2; p. 153-156. Moncde greceşti, romane şi bizantine timpurii din colec~a XVI-XVIII ([resors des musees de la viile de Chişinău).
2233 ' Cojocaru, Victor. Some epigiaph1c coosiiJerations on 1a3n 'Georgescu, Tulcea (Monnaies grecques, romaiJles et Coordonator: Viorel M. Butnariu. Chişinău, Ed. Unviersi~,
2241. Mihăilescu-Bârliba, Lucreţiu. . La camere' de'
thracian names in the cities on the weStemsliori: of poritus ~yzantines anciennes de la collectioo Ioan Georgescu, Tulcea). 1994,166 p.
Fortimatus, Aug[usti] Lib[ertus]. AM, 1995~ 18;·p. 289-29f
Euximus in the period cif the Principality. TD, i 995, 16, nr, 1- C'HU1IL, 1996,7, p. 91-95.- . ' 2273. V~!"r, ~a-Maria. Consideraţii de ordin economic şi
2242. PapasiIDa, Tudor. Descoperiri arheologice la Gura
2. p. 291-294. Canliei Uud. Constanta) ' (Decouvertes' an:heologique adula 2267. Po~~u, Adrian, Ionescu, Mihai. Monede greceşti, pohuc pnvmd lflceputul pătrunderii monedelor vest-europene
2234. Dobre, AleXandru. Adnotări ' pe marginea unei Canliei):Ponlica, lm ,3(), p,'305-3IS, ' , , ' . , .. . . ..... . romane ŞI btzantme descoperite În Dobrogea (Monnaies în Transilvania (Consideratioos d'onire econornique et
coinimicăii academice: V. A. Urechia, : lnScripliuni 'după grecques, rcmaines et byzantines decouvertes en Dobroudja). politique li l'''gard du commencement de la penetration des
2243. Petolescu, Constantin ' ţ 'Cronica" epigrafidi a:
manuscrise. Comunicări şi note (Arinoilitions sur'' imi: BSNR,I992-1993, 86-87, nr. 140-141, p. 329-328. . mannaies ouest-europeennes en Transylvanie). C Num., 1996,
Romaniei (XIv-XV, 1994-1995) (La c!ironiqui'epigraphique
communication acadernique: V. A. Urechia; Inscriptions apres 2268. Preda, Constantin. Istoria monedei În Dacia 7, p. 137-140. .
de Roumanie).'SClVA, 1996;'47,·ni. 4, p. 401,-420. ,:!. ,1.
des manuscrits. Coinmunications et riotes). MCl", 1993; 7, .p. preromană (L'histoire de la monnaie dans la Dacie 2274. Verbn, Antoneta, Costures, Gabriel. Descoperiri
179-190. . . '. . 2244. Pippidi, 'Aridrei. Din noLi despre inSCripţiile de ' la
C.tâtea Alba '(Au 'sujet des inscriptions de Cetatea Albă): I~J pceromaine).Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1998,376 p. monelare în Dobrogea (Decouvertes monetaires eo
2235. Ferenai. Gm Elmelkedes a reges:l,e!r61 es a. szekţly
In Hon6rem PaUl CemovOdeami,Bucureşti;' 1998: p, 75~85:' , 2269. Preda, Constantin. Societatea Numismatică Română Dobroudja). Pontiea, 1992,25, p. 381-398; 1995-1996,28-29,
rcvâsfrâsrOl (Meditation sur I'archeologie. et' l'ecriture runique
2245. poIlllllÎ>, MariLis:' lnscpppi inedite de" la OiăŞtre la .,90 de ani de la Înfiinţare (La Societc! Numismatique p.309-312.
(lnscriptioris ineditts il OrăŞtie).AMN, 1994: 32,hr: 2, p 27~
Sicule). NylrK, I995,39, nr.2, p. 181 -i86. · '" , Y'
2236: Fereoai. Gem Jegyietek' aS2l!kely rovâ:sfrâslăreb61 277 , ',. ,. ','.. ' ,:;', ti. ANTICĂ
(Notes al'egard de l'ecriture runique slcule). Ny
lr K,I996, 40, 2246 RadUly,; Jân6s. A· ~aig~asi · iuv~eniieiC:' cilvaSata eLe { ... ~! .

or. I,'p. 49:52. ' " ..... ," ." ".:; " ,
monument sicuie runique de vârghiş{ Ny,lr K, 1994, '38: nr. i 'Ji75: AC#di, EI.ek, ~; Attila: Die Bestirilmung des 27, p. 235-236.
2237. , FereoCzi, GWl. A va;.gyi!si sZe.~ly rovăSii:ăs9s e~ţk p. 15 1-152'. ' ,,' , . ,-.' ~'.." . , .. 2286. .Callatal, Fran~is de. Les tetradrachmes de
I'undortes des Schatzfundes 1 und Il van $imleu Silvaniei
(Le moou.ment epigiaph ique'siciJle runiqtie de V~rş). Ny Ir .,
(Srilagysomly6). AMP, 1995, 19, p. 89-91. Lysimaque frappes aCallatis. SCN,1995, II , p. 55-58.
K,I994,38~ rir. 2, p: 147- 150: . .~." " . •
1176. °Ardevan, Radu. A~ sur la monnaie d'or dans la 2287. Cojocaru, Viorel; Şerbănescu, Done. Analize
._.llai:ie roinaÎne. In: Actes du XI" Con'gre., International d~ atomice . şi r!llcleare ale unor t~~.c de t~trldrahmc geticc
6, NUMISMATJCĂ ŞI MEDALTSTTCĂ Nornismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, Louvaili-Ia- descoperite in Câmpia Munteniei (Analyses atorniques et
.;. '.
",-, '. Netive, 1993, p. 347-353. n~c1eaires . de certains tresors de tetradrachmes getiques
. a. GENERALE imi ' Ardeviili,' Rada Monetaria provincială 'de la decouverts dans la Pl3lne de Muminie). Pomica, 1997, 30 p.
->: Samuzegetusa (Le centre provincial de fabiication de la 337-350. . '
2256. Dogaru, Ioan. Mărturii de botez, ortoilox .Ia româhi tOOrinaiede Sarmizegetusa). BSNR, 1992-1993,86-87, nr. 140~ 2288. Drâmbărean, Ma!ei. Monede imperiale romane
2247. oArdevan, Radu. Colec~ia monetară a gimnaziului din
(Temoignages de bapreme orthodoxe chez les Roumains). 141,[i.117-122. · , . descoperite recent la Apulum (Monnaies imperiales romaines
Gherla (La coUection monetaire du Lycee de Gherla). BSNR,
Bucureş[i~ Ed. Lumină din lumină, 1997, 88 p. ' 2278. Ardevan, Rada La ' monnaie d'or dans la Dacie decouvertes recemment il Apulum). BCŞS, 1995, 1, p. 103-
1994-1995,142-143, p. 19-27. ' 2257. Gaiu, Corneliu, Cr~an, Viorica, Găzdac, Cristian'. Romaine. SCN, 1993, 10, p. 15-25. 105. . .
2248. Bakic, Ljiljana. Findings of Coins from the Romanian
Noi. descoperiri monetare în judeţul Bistriţil-Năsăud ']!279. Ardevan, Rada O descoperire de monede 'antice la 2289. Dudău, Oltea. Monede antice din colecţia fostului
Part of Banat Region in the Collection of the · National
MUSeum in V=c. AB, 1997,5, p. 55-6L :
(Nouvelles dt!couvertes.'monetaireS ' dans le 'dep: de Bistrita" Ouj În 1938. ~ne decouv~ de monnaies antiques a auj en mu:l,eU al Astrei din Sibiu (Monnaies antiques de la collection
Năsăud). RB. 1995, 9,'p. 125-132. ,,:- ,; 1938). 10: Din Istona Europei romane. Omagiu lui D. Protase, de I'ancien mu~ de l'Astra de Sibiu). BSNR, 1992-1993.86-
2249. Bakic, Ljiljana; Ujes, Dubrevka. Catalogul sistematic
2258: Hilcbst:rasser, ·Gerbard: Ober 'den MilsIzschatzfund Qi'ajjea,'I995, p.181 "194. . . '. 87, nr. 140-141 , p. 59-66.
al monedelor din colecţia MuZeului Bisericii Alba . (Le
catalogue systelliatique des monnrues'" de ' la "collection dil
von Delta (1880) Forschungen, '1995,38, nr. 1-2, p. 157-166. i280.. Ardevan, Radu. Una monela Lidia conlrorruircatL In: \ I 2290. Dudliu, Olt.,.. Un lot de manede republicane romane
Muste Biserica aibă): Baiwtica, 1995, 13, nr. 1; p'. 171'189::"
2259. LâszI6, Gyula. Jegyzi:t; a nagyszihtmild6si kincsrol qmaggio a Dinu Adameşteariu,' Cluj-Napoca, JiJ96, p. I 11- V din co lecţia BrukenthaJ (Un lot deriionnaies republicaines
(Notes sur les tresar de Sârii'eolaul Mare). ' In :" Emlekkănyv 127. ' . . .;c' .... ' .. ... ' .'
roIilaines de la collection Brukenthal). EN, 1996, 6, p. 79-1 i L
2250: Bamea, Ion, Unedierte byzantinische BleiSiegel' aus
Jak6 ZSigm<JDd szUletesenek·· nyolC'ianadik ' .""forduI6jăia:, mI. BaiUnaD, Victor H, Aspecte ale circulaţiei monetare 2291. Dumitraşcu, Aurel. O puşculiţă 'cu denari ' romani
Toinis-Constanta Ponlicil, 1992,25, p. 281 ~296, I! . '. '
225 1. *Bă1ănescu, Dana, Chirilă, Eugen. DesCoperiri
Kolozsvâr, 1996,p.:343-345,.:·: ' .... ." ;" ...... i · ' de la Gurile Dunării iri seColul al rv -lea p. Chr. (Aspects de la imperiali descoperita la Râmnicu Vâlcea (Une tirelire avec des
2260. PaIamariu; Olim[lia; Descoperiri' monetare pe vatrii ~lation moneram: des Boucbes du"Danube aii IV" sii.cle denar.; romains imperiaIix decoiIverte a Râmnicu , Vâlcea).
monetare din sudul Banatului (Monatary I'iiscoveries'!rom the
Southern Banat): BSNR, 1994-1995, 141-143, p. 275-284:
municipiului' Hunedoara :' (Decouvertes ' 'rrionetaires dans; ~ I-C). P.ui:e; 1996, 12, p. 243-284_ .' , BSNR, 1992-1993,86-87, nr. 140-141, p. 95-103. .
I'emplacement de la ville de Hunedoara). Corviniano., 1995; 1; ~2. .BălIn_u, . D2na. Descoperiri mOnetlIi"e inedite 2292. Dumitraşcu, Aurel. Tezaurul de monerle romane
2252. Butnaru, Viorel M. Cronica numismaticl (La p. 93-9?-. ' . .. ., ',.:.; ;;, . ~._:: >~ . ? , "
chronique nurnismatique). AfIX, 1995,32, p. 521-522. (D6:ouvertes mone!aires inedites). Banatica, 1995', 13, fir. 1, republicane descoperite la Rârnnicu Vâlcea (Le tresor de
2261. Papasima, Tudor. Monede bizantine inedite din p.191-207. monnaies de la Repubiique romaine decouveft il Rârnnicu
2253 . Curdov, Nicolae. Constantin A1essandrescu (1856-
'1 'colec~ia Muzeului jude~ean CăIăraşi (Des monnaies byzantines ~~3 .. *Bllilnescu, Dana Autoaneta. Moneda fu Bananil Vâlcea). SCN, 1997~' 12, p. 7-13.
1916), membru fondator al Societăţii Numismatice Romane
inedites de la collection du Musee depanamental de CăIăraşi). m;ttc. (piese .romane republicane şi imperiale, sec. I i d. Ch. - 2293. Galea, Delia. Consideraţii statisiite asupra utiliZArii
(C. Alessandrescu, membre fondateur de la Societe
Nuinismatique Roumaine) .. BSNR, 1992,1993,_86-87; nr. .l4Q, Pontica;J'}95-1996, ,28-29;p.,279,285. ,' ,' . '. '" ~ Ch.) (La monnaie dans le Banal ăntique). Reşi~ Ed. unor' simboluri şi leme monetare În Imperiul romail târziu
2262" Petac,.Emanuel. Cabinetul Nllinismatic al Biblio~ ~ p . H., 1999,278 p. . (Considerations slatistiques sur l'utilisation des symboles el
141, p. 341-348:. ,.' ". , ,.: . ' '.:" ', . . ,ce. ,', :: .... .... ". ' ·,i .
Academiei Romane: 'rclllar~ . unei . "tradiţii .... ,:(Le . Cabinet ~~ Blljio, Mihai, Stoicovic~ Eugen. ShIdiuhiInusmalic themes monetaires dans !'Enipiri:Romain Rboeni). C NlUTL
2254. Custureil; .. G.-, Verb0i :- A,,.,·, ,, Tal!l1 a ţchi, .,G ..
Nuinismatiq~e ,de la. Bibliothequţ. de \'A,ad~rnie R~uml!.ine:· ll metodologic al monedelor antice desCoperite la 'A1ba ' Iulia 1996,7, p. 75-84. ' . ' .~
Descoperiri ,monetare În Dobrogea:(pe.;ouyertes . J»!ln~. en
unetra;di,tion renOl!vellee). AlIX.. 1995;.32, p, 523-524, > ,:.. ' . (1979'~981) (L'etude' numisriI3tique ef 'metaJlogr.,ptUqÎie des 2294. GăZdac, Cristlari:Circulliţia monetara în prio~ipaleie
Dobroudja). POf/lica; 1991; 30, p,,37H.87.- ·,; ;,,. :.' ,,: :,,, ,,, . ,
2263. ,_Petac, EmanueL Descpperiri: inedite,de mon~~_antice. IblDR3Ies antiques decouvertes ă Alba Iulia). MQn.;ia.;'1994, aşezări dinDacia Romană (244-332) (La circulation monetaire
2255. Dobre, Manuela Ob's ervajik <lSuiJ/11- .· ,ciml.Iaţiei
şi . bizantine(I!ecou~ertes. ine<iitcs, de .. mol)ll3ie!i antiques '.et 21-24, p. 59-74. ' " ._' '.
monelare d\;' la , Purostorium ".În.: . til!lp,Ui::Iul,i i\nasţasi9 s dans les priocipaux liabilats de Dacie Romaine). RB, 1999, 12-
byzantines).; ,BSNR, 1992-1993,,8(i.,87•. nr.: J40c 14I,p,,3), ~.. 2285;' Boten,. Dilyaoa TIi. Coinage' of Histria for Septilnins 13, p. 245-266.' .' . : . ' .
(Observations sur la,circulaţion , mone~ , de: J)uros!Q.ri.jirr) ·~
a
I'epoque d'Anas~i\lS)' C NJim.i :. J996; 7; p. S.c9,(l:::.· '" " .; .
322. .• ,: ;,'. ..', .... '- '" ';': .:; ;X:: !,;,. '".. :>" .. ,. severus 'and rus faInily. Pimtica, 1993; 26, p. 253-257; 1994, 2295. Găzda~ Cristi~n" The monetary circulation and the
73
72
abandonmenr of Dacia. A comparati ve study. AMN, 1998, 35, lJ3. de piaua Roşie). Apulllm, 1994,31,p. 79-121.
de denari romani din secolul I p. ChL de la Rachelu şi câteva
nr. 1, p. 229-234. 2314. Medelel, Flori n. ConlTibutii la repertoriul numismatic 2329. Pavel, Viorica, Moga, Vasile. Descoperiri monetare
descoperiri monetare izolate din comuna Luncaviţa, jud,
2296. Găzdac, Cristian. Roman Coins In The Collection of al Banatului, Epoca Latene Secolul IV In. d. Chr, -106 romane în castrul de la Apulum (Decouvertes monetaires
Tulcea (Un tresor de denars romains du !" siecle apres 1. C. de
Muzeum ofNăSău d . RB, 1996-1997, 10-11, p. 111-114. (Con tributions Ou repertoire numismatique du Banat, I'epoque romaioes dans le camp fortifie d'Apulum). Apulum, 1995, 32, Rachelu et quelques decouvertes monetaires isolees de la
2297. Gu dac, Cristian. Tezaurul monetar roman imperial Latene). AB, 1994,3, p. 239-308. p. 251-256.
commune de Luncaviţa). BSNR, 1992-1993, 86-87, nr. 140-
Apu lum 1, restudiat (Le tresor monetaire romaia imperial 23 15. M ihă ilescu-B â rliba , Virgil. Les dates numismatiques 2330. Petac, Emanuel. Consideraţii cu privire la dala finală 141. p. 77-94.
Apulum 1). RB, 1995,9, p. 133-144; EN, 1996, 6, p. 135-151. et la chronologie des sites de type La Tene de la Dacie. In: Din a tezaurelor monetare îngropate la mijlocul sec. fi p. Chr. în
2344. Poenaru-Bordea, Gh., Ocheşeanu, Radu, Popescu,
2298. Gu dac, Cristian. Le tresor monemire imperial de istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 69-80. Dacia romană de la sud de Carpaţi (Considerations concemant Adrian. Monede greceşti, romane şi bizantine din Dobrogea în
Dumbrăvioara(Reghin II) - reetudie. EN, 1994, 4, p. 179-191. 2316. Mibăilescu-Bâ rliba , Virgil. Sectorul fron tierei la date finale des tresors monetaires enfouis au milieu du IDe colecţia Muzeului din Brăila (Monnaies grecques, romaines et
2299. Glodariu, Ioan, Moga, Vasile. Tezaurul dacic de la romane din nord-vestu l Daciei Porolissensis şi datele siecle ap. 1. C. dans la Dacie romaine sud-carpatique). SCN, byzantines de Dobroudja dans la colleetion du Musee de
Lupu (Le treser dacique de Lupu). EN, 1994,4, p. 33-48. numismatice (Le secteur de la frontiere romaine du nord-ouest 1997,12, p. 27-40.
Brăila). SCN, 1997, 12, p. 83-117.
2300. Gramatopol, Mihai. Arta monedelor geto-dacice. de la Dacie Porolissensis et les donnees numismatiques). AMP, 2331. Petac, Emanuel. O monedă partică descoperită la 2345. Popescu, Adrian. Cliteva monede greceşti şi romane
Eseu numismatic (L'm des monnaies geto-daciques. &sai 1996,20, p. 75-85. Igliţa, corn. Turcoaia, jud. Tulcea (Une monnaie parthe
descoperite la Dinogetia (Garvăn, corn. Jijila, jud. Tulcea)
numismatique). Bucureşti, Ed. Meridiane, 1997, 176 p. 231 7. Mihiiilescu-BârJiba, Virgil, Berbecar u, Valeriu. deeouverte il Igliţa). BSNR, 1992-1993,86-87, nr. 140-141, p.
(Quelques monnaies grecques et romaines decouvertes 11
230l. Grăm ăticu, Stelu ţa. Date noi privind pătrunderea Depozitul de monede antice de la Chiojdu Mic, jud. Buzău (Le 309-311.
Dinogetia). C Nunl., 1996, 7, p. 39-40.
monedelor thasiene in Câmpia Română (Nouvelles donnees depOt de monnaies antiques de Chiojdu Mic). SCN, 1993, 10, 2332. Petac, Emanuel. Un alt fragment din tezaurul de
2346. Popescu, Adrian. Denari romani imperiali din
sur la peneu-auon des moonaies Thasiennes dans la Plaioe p. 9-14. deDari romani imperiali descoperit în anul 1935 la Saseut, jud. tezaurul gasit la Desa, jud. Dolj (Deniers romains imperiaux
Roumaine). C Num , 1996,7, p. 27-31. 2318. Mihliilescu-Bârliba, Virgil, Mihai, Constantin. Bacău (Un autre fragment du tresor de denars romains
du tresorde Desa). C Num., 1996,7, p. 47-48.
2302. Grămăticu, Stelu ţa . Un tezaur de tetradrahme ale Descoperiri monetare la Târgu Frumos, jud. Iaşi (Decouvertes imperiaux decouvert en 1935 aSaseut). BSNR, 1992-1993,86-
2347. Popescu, Adrian. Monede greceşti şi romane
cetăţii Thasos şi ale provinciei Macedonia. Prima descoperită monetaires il iargu Frumos). AM, 1996, 19, p. 25 3-259. 87, nr.I40-14I , p. 105-108.
republicane dintr-un tezaur găsit la Zimnicea, jud. Teleorman
la Silistra (Un tresor de tctradrachmes de la cite de Thasos et 2319. Mitrofao, Ioan, Ard.van, Radu. Decouvertes 2333. Pttac, Emanuel, Pănoiu, Andrei. Un fragment dintr-
(Monnaies grecques et romaines republicaines d'un tresor
de la provin ce de Mactdoine. La premihe decouverte de monetaires dans l'etablissemellt roma in de Micăsasa. SCN, . un tezau: de m?n<?e romane imperiale descoperite la Preajba
trouve aZimnicea). BSNR, 1992-1993, 86-87, nr. 140-141, p.
Silistra). C Nunl., 1996,7, p. 23-26. 1995, I I, p. 119-/33 Mare, Targu JIU, Judeţul Gorj (Un fragment d'un tresor de 305-307.
2303. Gudea, N.icolae, Ardevan, Radu, Toma, Nicoleta. 2320. Nea,,"I1, Nina. O monedă de la Philippus al II-lea emisă monnaies romaines imperiales decouvertes a Preajba Mare). 2348. Popescu, Adrian. Monede romane tânii (sf. sec. m_
Tezaurul monetar de la Moldova N ouă (sec. IV p. Chr.) (Le la Deultum (247-249) descoperită' În săpăturile ameologic.: de Lirua, 1997, 7, p. 55-66.
sf. sec. V e. n.) descoperite la Noviodunum (Isaccea, jud.
tresar mom!taire de Moldova Nouă). AB, 1997, 5, p. 83-1 12. la Ş ima Gud. Prahova) (Une monnaie de Philippus il emise li 2334. Petolescu, Carmen Maria. Date noi privind tezaurul Tulcea) (Monnaies romaines tardives decouvenes il
2304 . Haimovici, Sergiu, Mihiiilescu-Bârlib., Virgil. Oeultum decouverte dans les fouilles acheologiques de Şima). de monede histriene descoperit la Fedeşti Gud. Vaslui) Noviodunum). SCN, 1993, 10, p. 47-66.
Izvoarele numismatice ş i unele dare privind fauna antică din C Num., 1996,7, p. 33-34. (Nouvelles donnees concernant le treser de monnaies de
2349. Popescu, Adrian, Ion, Manue/a. Alte monede
iIlt:.alul Puntului E~xirn (Source! ~lmtismatiqlJes el q"elqlle.~ 2321. Ocbeşeanu, Radu . Tezaurul de monede bizanune HistriadecouvertilFedeşti). CNunt , 1996,7,p.15-17.
greceşti şi romane republicane din tezaurul descoperit la
donnees concemant la faune antique de l'areaJ du Ponl Euxim). descoperit la Tropaeum Traiam In campama arneologicÎ1 din 2335. Petolescu, Cannen Maria. Monedele romane
Zimnicea. jud. Teleorman (Autres monnaies grecques et
SCN, 1995, Il, p. 65-83. anul 1908 (Le tresor de monnaies byzanunes decouvert a republicane din colecţia Constantin Orghidan (Les monnaies
romames repub/ieaines du tresor decouvert 11 Zimnicea). C
2305. Harboiu, Radu. Die MedaiUone aus dem Schatzfund Tropaeum Traiarti pendante la campagne archeologique de 1'80 romanes , republicaines. de la collection de C. Orghidan). Num., 1996,7, p. 35-37.
von Şimleul Silvaniei. Dacia, 1993,37, p. 221-236. 1908). SCN, 1995, Il, p. 163-1 82. _ Bucureştt, Muzeul Naţional de Istorie a României 1995 173
2350. Popescu, Adrian, Smaranda, Aurică, Diacanu,
2306. llieseu, Octavian. Cum arătau banii primitivi. 2322. Ocb eşean u, Radu. Un tezaur de denari republicani şi p; (ediţie biliogvă româno-engleză). "
Aure/. Monede romane republicane şi imperiale descoperite la
Tezaurul de la Perşinari (Le tresor de Perşinari) . C Num., imperiali descoperit la Aegyssus (Un tresor de deniers romains 2336. Petoleseu, Carmen Maria. Observaţii privind Piscu Sadovei, com. Sadova, jud. Dolj (Monnaies romaines
1996, 7, p. 7-14. republicains et imperiaux decouvert il Aegyssus). SCN, 1997, mo~edele de tip Larissa - ApollQ Amphipolis descoperite în
republicaines et imperiales decouvertes iI Piscu Sadova). SCN,
2307 . IGss, Andnis. A kololSvan v5.rosi kllnyvek (Les 12, p. 15-26. DaCIa (Observahons sur les monnaies de type Larissa - Apollo 1993, 10, p. 159-161.
registres de la ville de Cluj). In: Emlelckonyv 1a1l:6 Zsigmond 2323. Palarnariu, Olimpia. I nformaţii documentare Amphipolis decouvertes en Dacie). C Num., 1996,7, p. 19-21.
2351. Papilian, Gheorghe. Câteva consideratii cu privire la
szUletesenek oyolcvanadik evfordul6jara, Kolozsvâr, 1996, p. referitoare la unele descoperiri de monedă antiCă in j udeţul 2337. Petoleseu, CarmeD Maria. Un medalion roman
tezaurul de la Vârtop, jud. Dolj (Quelques considerations sur
257-275. Hunedoara (prima j umătate a sec. XIX - prima j umătate a sec dedicat lui Divus Pertin"" (Un medaillon romain dedie il ' le tresorde Vârtop). AO. 1998, 13, p. 43-70.
2308. Kolnikova, Eva. Zeugnis der Milnzfunde ilber XX) (Renseignements documentaires concemant quelques Divus Pertin",,). C Num., 1996,7, p. 41-45.
2352. Papitian, Gheorghe, Chiţu, Ştefan . Tezaurul roman
Kontakle des vorriimischen Dakiens mit dem decouvertes de monnais anciques dans la region . de 2338 . *Petrişor, Elena. Tezaurul monetar roman de la
de monede imperiale descoperit la Caracal (Le treser de
mitteJeuropMischen Raum. SCN, 1995 ,11 , p. 37-53. Hunedoara). Sargeţia, 1992-1994, 25, p. 193-199. Homiceni, jud. Neamţ (Le tresor mom!taire romain de
monnaies imperiales decouvert a Caracal). AO, 1997, 12 p.
2309. Lazin, Gh, Recti ficări privind două monede romane 2324. Papasitoa, Tudor, Chiriac, Costel. Monede romane Horniceni). Mem A, 1994, 19, p. 355-400. 31-39. '
imperiale descoperite În judeţul Satu Mare (Rectifications a de la Dumbriveni Gud, Constanta) (Des monnais romaines de 2339 .. Poen3ru:Bordea, Gh. Contributions numismatiques a
2353. Preda, ConstantiD. Noi date şi consideraţii asupra
I'egard des deux monnaies imperiales romaines decouverts Dumbrăveni). Pontica, 1995-1996,28-29, p. 267-269. l'histOlre de NovlOdunum aux vr- VIT' siecles. SCN, 1995, II,
p. 135-161. tezaurului descoperit la Mangalia în 1960 - Lotul de monede
dans le depanement de Satu Mare). SC - Saru Mare, 1997, 14, 2325. Papasima, Tudor, Vertan, Anloanela. Monede romane imperiale (Nouvelles donnees et eonsiderations sur le
p.119-122. romane şi bizanti ne inedite din colecţia muzeului constănţean 2340. P~naru-Bordea, GiI. Monede din vremea L-operiului tresor decouvert aMangalia en 1960 - Les monnaies romaines
2310. Lazin, Gh., Ciarnău, Ioan. Monede antice din judeţul (Des monnaies romaines et byzantines inedjtes de la collecuon roman. drn colecţia şcolii din cartierul Celeiu al oraşului imperiales). SCN, 1993, 10, p. 27-41.
Satu Mare (Monnaies antiques du departement de Satu Mare). du Muste de Constanta). Ponrica, 1995-1996, 28-29, p. 271 - CorabIa, Jud. Olt (Monnaies de J'Empire romaio de la
2354. Preda, Constantin. O monedă bizantină de argint
SC - SOtii. Mare, 1992-1993,9- 10, p. 49-56. 278- collection de I'ecole du quartier Celeiu de la ville de Corabia,
medItă (Une monnaie byzantine d'argent inedite). BSNR, 1992-
23 11. Levinschi, Alexandru_ Un tezaur monetar de la 2326. Pavel, Viorica. Două monede de aur romane imperiale dep. d'Olt). SCN, 1997, 12, p. 41-81.
1993, 86-87, nr. 140-141, p. 123-124.
Stolniceni (Considera~i preliminare) (Un tresor monetaire de descoperite in jud. Alba (Deux monnaies romaines imperiales 2341. PoeRaru-Bordea, Gh_, Ocheşeanu, R, Tudosiu, M.
2355. Preda, Constantin. Tezaurul monetar roman imperial
Stolniceni (Considelations preliminaires). Tyrage(ia. MNIM. d'or decou venes dans le dep. d'Alba). Apulum. 1998, 35, p. Două monede de aur târzii descoperite în Muntenia (Deux
de la Pădureţu, jud. Vâlcea (Le tresor mom!taire imperial
Chişiniiu, 1997,4-5, p. 319-324. 117-1 20, monnaies d'or decouvertes en Muntenie). BSNR, 1992-1993
romain de Pădureţu). BSNR, 1992-1993,86-87, nr. 140-141, p.
2312. Lockyear, Krls. The supply of Roman Republican 2327. Pavel, Viorica. Începuturile pătrunderii monedei 86-87, nr. 140-141, p. 315-318. ' 109-115.
denarii to Romania. SCN, 1995, Il, p. 85-102. romane republicane in Dacia (Les commencement de Il 2342. Poenaru-Bordea, Gh., Ocheşeanu, Radu. Contribuţii
2356. Reece, Richard. Roman coin hoards in Dacia and
2313, Minucu-AdameşteaRu, Mibaela, Poen.ru Bordea, penetration de la monnaie romaine republicaine en Dacie). la cunoaşterea circulatiei monedei de bronz în secolul al V-lea heyond. SCN, 1995, Il, p. 107-118.
Git. Mărturii numismatice privind locuirea antică de pe Apulum, 1997,34, p. 97-1 25. p. Chr. la Tomis (Contributions il la eonDaissance de 1.
2357. Sâmpetru, Mihai, Nicolae, Eugen. Depozit monetar
teritoriul satului Să/cioara, corn, Unirea, jud. Tulcea 2328. Pavel, Vioriea, Andriţoio, Ioan. Tezaurul de roonede circulation de la monnaie de bronze au y< siecle ap. J. C. it
Tomis). SCN, 1993, 10, p. 67-90. dlO epoca eonstantiniană de la Tropaeum (DepOt monetaire de
(Temoignages numisrnatiques sur l'hahitat aotique du village romane republicane de la cetatea dacică de la Piatra Roşie (Le l'epoque constantinienne de Tropaeum). SCN, 1993, 10, p. 43-
de Să/cioara). BSNR, 1992-1993, 86-87, nr. 140- 141, p. 123- treser de monnaies romaines repoblicaines de la cite dacique 2343. Poenaru-Bordea, Gh_, Ocheşeanu, Radu. Un tezaur 46.

74 75
2358. Schonert-Geiss, Edith. Thrakische Raritiiten. SCN, 2365. Suciu, Viarica, Takacs, Matilda. Monede romane 1992, 25, p. 399-417; Peuee. 1996, 12. p. 295-319 .
MNlM. Chişinău. 1997.4-5, p. 197·203.
1995.11,p.19-22. imperiale din coleqia Muzeului de Istorie Aiud (Monnities 2406. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe. Din nou despre
2390. Gonciarova, l. E. Moneu feodalinoi Moldovî (~
2359. Smaraoda, Aurică. Două monede emise la romaines imperiales de la collection du Musee d'Historie
Marcianopolis descoperite la Tomis (Deux monnaies emises il d·Aiud). Apulum, 1997,34, p. 239-253.
monnaies de la Moldavie feodaJe). Tyrageţia. MNIM. monedele bizantine tumate din secolul al XI-lea, descoperite
Chişinău, 1992, 1, p.. 173-182. , .'. . în Dobrogea (De nouveau sur les monnaies byzantines fondues
Marcianopolis decouvertes il Tomis). BSNR. 1992-1993. 86- 2366. Tak3cs, Matilda. Monede emise la Dyrhachium în du XI' siecle, decouvertes en Dobroudja), Peuee, 1996, 12, p.
239L Grigor.uţă; Maria. Două tezaure bucureştene - Co.llea
87. nr. 140-141. p. 313-314. colecţia Muzeului de Istorie Aiud (Monnaies emises .i
şi,Cărămidarii de Jos (Deux tresors bucarestois - Coltea . ~t 321-376. " . . . . ' .
2360. Smaranda, Aurică, Diaconu, Aurel. Câteva monede Dyrhachium dans la collection du Musee d'Historie d·Aiud). cărămidarii de Jos). BMlM, 1999. 13, p. 298-299: . ' '. ' 2407. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe. Monede blzantme
romane imperiale descoperite în Dobrogea (Quelques Apulum, 1998, 35, p. 97-103.
2392. Hanganu,. Liliana-Nicoleta, Bernardi, . GiuJio. .The din colectia Muzeului de Istorie şi Artă a Municipiului
monnaies romaines imp6riales d&:ouvertes en Dobroudja). 2367. Tak3cs, Matilda, Bogdan, Maria. O noui! '25 .. 000 lei 1946" unknown stample. SCN; 19l15, :11, p. 2.19- Bucureşti .(MonnaiesJlyzantines de la collettion du Musee
SCN. 1993,10, p. 163-164. tetradrachma de argint de la Aiud (Une nouvelle tetradrachme d'Histoire et d'Ar! du Municipe de Bucarest). BM.lM, 1999. 13,
2361. Staocomb, W. M. Some coins mined at Callatis. SCN, d'argent d'Aiud). Apulum, 1997,34, p. 93-95.
223: . " '-
2393. Hanganu, Liliana-Nicolet.a, Ocheşeanu, Radu. P~Q!>a p.291-295. ' .• .
1993, !O, p. 155-157. 2368. Talmaţchi, Gabriel Mircea. Circulaţia monedelor 2408. Mănucu~Adameşteanu, Gheorghe . .. l,Jn atelier