Sunteți pe pagina 1din 1

Subsemnatul Toma Roland-Daniel, domiciliate in municipiul Bucuresti, sector 3, strada Penes

Curcanul, nr. 16-18, sc. B, ap. 39, posesor al C.I. seria RX, nr. 487329, eliberat de S.P.C.L.E.P. Sector 3, la
data de 23.12.2015, avand CNP 1741025163228, in calitate de persoana vizata a drepturilor prevazute
de legea