Sunteți pe pagina 1din 2

Notă: Aderat prin Hot. Parl. nr.1331-XIII din 26.09.

97

ARANJAMENTUL RELATIV LA APLICAREA CONVENŢIEI


EUROPENE DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL

din 17.12.62

* * *

Publicat în ediţia oficială


"Tratate internaţionale", 1999, volumul 14, pag.44

--------------------------------------
Întocmit la Paris la 17 decembrie 1962

Guvernele semnatare ale Statelor membre ale Consiliului Europei,


Luînd în considerare faptul că Convenţia Europeană de Arbitraj
Comercial Internaţional a fost deschisă spre semnare la Geneva la 12
aprilie 1961,
Considerînd, totuşi, că anumite măsuri de organizare a arbitrajului
prevăzute de art. IV al Convenţiei nu sunt recomandabile, cu excepţia
litigiilor dintre persoane fizice si juridice care au, pe de o parte,
domiciliul sau sediul în State Contractante unde, în conformitate cu
clauzele Anexei Convenţiei, există Comitete Naţionale ale Camerei
Internaţionale de Comerţ si, pe de altă parte, în Statele unde asemenea
comitete nu există;
Considerînd că, potrivit dispoziţiilor paragrafului 7 al articolului
X al Convenţiei menţionate, prevederile Convenţiei nu vor afecta
valabilitatea acordurilor multilaterale şi bilaterale referitoare la
arbitraj, încheiate de Statele care sunt Părţi la acesta;
Fără a aduce atingere intervenţiei unei Convenţii legate de o lege
uniformă referitoare la arbitraj, care este elaborată acum în cadrul
Consiliului Europei,
Au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul 1

În relaţiile dintre persoane fizice şi juridice, ale căror domiciliu


sau sediu este în Statele Părţi la prezentul Acord, paragrafele 2-7 ale
articolului IV al Convenţiei Europene de Arbitraj Comercial
Internaţional, deschisă spre semnare la Geneva la 21 aprilie 1961, sunt
înlocuite cu următoarele dispoziţii:
"În cazul în care Acordul arbitral nu conţine nici o referire la
măsurile vizate în paragraful 1 al articolului IV al Convenţiei Europene
de Arbitraj Comercial Internaţional în ansamblu, sau la unele dintre
aceste măsuri, orice dificultăţi apărute în legătură cu constituirea sau
funcţionarea instanţei arbitrale vor fi înaintate spre soluţionare
autorităţii competente la cererea părţii care instituie procedurile."

Articolul 2

1. Prezentul Acord va fi deschis spre semnare de Statele membre ale


Consiliului Europei. Acesta va fi supus ratificării sau acceptării.
Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi depuse la Secretarul
General al Consiliului Europei.
2. In conformitate cu dispoziţiile articolului 4, prezentul Acord va
intra in vigoare la treizeci de zile de la data depunerii celui de-al
doilea instrument de ratificare sau acceptare.
3. In conformitate cu dispoziţiile articolului 4, în ceea ce
priveşÂte orice guvern semnatar care îl ratifică sau acceptă ulterior
Acordul va întra în vigoare la treizeci de zile de la data depunerii
instrumentelor sale de ratificare sau acceptare.

Articolul 3
1. După intrarea în vigoare a prezentului Acord, Comitetul de
MinişÂtri al Consiliului Europei poate invita să adere la prezentul
Acord orice Stat care nu este membru al Consiliului Europei şi pe
teritoriul căruia există un Comitet Naţional al Camerei Internaţionale
de Comerţ.
2. Aderarea va fi valabilă de la depunerea instrumentelor de aderare
la Secretarul General al Consiliului Europei, instrumente care vor avea
efect, potrivit dispoziţiilor articolului 4, la treizeci de zile de la
data depunerii acestora.

Articolul 4

Intrarea în vigoare a prezentului Acord pentru fiecare Stat după


ratificare, acceptare sau aderare în condiţiile articolelor 2 si 3 va fi
condiţionată de intrarea în vigoare pentru acel Stat a Convenţiei
Europene de Arbitraj Comercial Internaţional.

Articolul 5

Orice Parte Contractantă poate, în măsura în care este interesată,


denunţa prezentul Acord printr-o notificare adresată Secretarului
General al Consiliului Europei. Denunţarea va avea efect la şase luni de
la data primirii acestei notificări de către Secretarul General.

Articolul 6

Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor


membre ale Consiliului si guvernului oricărui stat care a aderat la
prezentul Acord despre:
a) orice semnare;
b) depunerea oricăror instrumente de ratificare, acceptare sau
aderare;
c) orice dată a intrării în vigoare;
d) orice notificare primită în temeiul dispoziţiilor articolului 5.
Drept pentru care, subsemnaţii, fiind autorizaţi în acest sens, au
semnat prezentul Acord.

Încheiat la Paris, la 17 decembrie 1962, în limbile engleză şi


franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar
care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General va
transmite copii autentificate tuturor guvernelor semnatare sau aderente.

__________
Acorduri, Tratate, Convenţii
Aranjamentul relativ din 17.12.62 la aplicarea Convenţiei Europene de Arbitraj comercial internaţional
//Tratate internaţionale 14/44, 1999