Sunteți pe pagina 1din 6

ASISTENTA MEDICALA GENERALA 2016-2017

ANEXA nr. 3 la metodologie

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
1.2 Facultatea / Departamentul Medicină și Farmacie / Clinic Chirurgical
1.3 Catedra -
1.4 Domeniul de studii Sănătate
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență medicală generală/asistent medical generalist

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei NURSING ÎN URGENȚE CHIRURGICALE
2.2 Titularul activităţilor de curs S. L. dr. Constantin Iulian
2.3 Titularul activităţilor de seminar S. L. dr. Mihalache Cornel
S.L. Dr. Gogulescu Bogdan
Asis. Univ. Drd. Voicu Andreea

2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 6 din care: 3.2 curs 3 3.3 seminar/laborator 3
3.4 Total ore din planul de învăţământ 84 din care: 3.5 curs 42 3.6 seminar/laborator 42
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 5
Examinări 20
Alte activităţi: consultații, documentare internet 5
3.7 Total ore studiu individual 80
3.9 Total ore pe semestru 180
3. 10 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  nu este cazul

4.2 de competenţe  nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  sală de curs cu videoproiector, ecran de proiecție, computer, boxe audio, internet
cursului
5.2. de desfășurare a  sala de laborator cu minimul 30 de locuri, videoproiector, internet, ecran de proiecție,
seminarului/laboratorului aparate și instrumente necesare lucrărilor specifice: mulaje, planse, manechin,
tensiometre, stetoscoape, perfuzoare, instrumentar chirurgical

6. Competenţele specifice acumulate


Cunoștințe
-dobandirea de cunostinte teoretice si practice si deprinderi practice indispensabile
Competenţe profesionale

viitoarelor asistente medicale;


- cunostinte teoretice: natura si tipurile ingrijirilor in practica de nursing, necesitati si
ingrijiri fundamentale in chirurgia de urgenta;
- cunostinte practice: necesitatile si ingrijirile fundamentale in asistenta de urgenta
din spital si ambulator; diagnosticul si planul de ingrijire; efectuarea si asistarea
explorarilor de laborator; administrarea tratamentului si supravegherea bolnavilor in
chirurgia de urgenta.

 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finalizare a acestora,


etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente
transversale
Competenţe

 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de


relationare si munca eficienta în cadrul echipei si în relatie cu pacientul
 Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala
asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in
limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice indispensabile
viitoarelor asistente medicale
7.2 Obiectivele specifice - însuşirea noţiunilor teoretice de nursing
- cunoaşterea semnelor şi simptomelor bolilor chirurgicale
- aplicarea în practica medicală a noţiunilor de nursing
- cunoaşterea teoretică a manevrelor chirugicale minim invazive de
explorare diagnostică
- cunoaşterea instrumentarului chirurgical
- însuşirea tehnicilor de înfăşare şi pansare
- însuşirea tehnicilor de prim ajutor
- aplicarea în practica medicală a tuturor manevrelor învăţate la stagiile
clinice
- formarea unor atitudini normale de lucru privind abordarea
pacientului chirurgical .

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Nursing în traumatisme: traumatismele toracelui; prelegerea, explicaţia, conversaţia, 6 ore


pneumotoraxul spontan; traumatismele bazinului; problematizarea
traumatismele membrelor; traumatismele cranio-
cerebrale
2. Nursing în traumatismle vaselor: hemoragiile prelegerea, explicaţia, conversaţia, 3 ore
interne, externe si exteriorizate problematizarea
3. Nursing în soc prelegerea, explicaţia, conversaţia, 6 ore
problematizarea
4. Nursing în abdomenul acut chirurgical: principiile prelegerea, explicaţia, conversaţia, 6 ore
generale de diagnostic şi tratament; ulcerul perforat; problematizarea
apendicita acuta; colecistita acuta; pancreatita acuta
5. Nursing în hemoragiile digestive: hemoragiile prelegerea, explicaţia, conversaţia, 6 ore
digestive superioare; hemoragiile digestive inferioare problematizarea
6. Nursing în ocluzia intestinala prelegerea, explicaţia, conversaţia, 6 ore
problematizarea
7. Nursing în peritonite prelegerea, explicaţia, conversaţia, 6 ore
problematizarea
8. Nursing în arsuri şi degerături: arsurile termice; prelegerea, explicaţia, conversaţia, 3 ore
arsurile chimice; arsurile electrice; degerăturile problematizarea

Bibliografie
1. Angelescu N., Propedeutică medico-chirurgicală, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993;
2. Angelescu N. (sub redacţia), Tratat de patologie chirurgicală,Ed. Medicală, Bucureşti,
2001;
3. Beuran M., Ghid de manevre medicale si colaborare medic-asistenta, Ed. Scripta,
Bucuresti, 1999;
4. Beuran M., Ghid de urgente in medicina interna, Ed. Scripta, Bucuresti, 1999;
5. Burghele Th. (sub redacţia), Patologie chirurgicală, Ed. Medicală, Bucureşti,1977;
6. Caloghera C. (sub redacţia), Chirurgie de urgenţă,Ed. Litera, Bucureşti, 1980;
7. Cosma E., Chirileanu T., Kaufmann A., Pop Al., Practica chirurgicală pentru medicul de
circumscripţie şi întreprindere, Ed. Dacia, Cluj, 1973;
8. Darmstadt D B., Oberursel B A S., Ghid de urgenţe medicale, Ed. Medicală S.A.,
Bucureşti, 1998;
9. Filipescu Z., Briciu R M., Mustăţea N., Terapia intensivă în urgenţele medico-
chirurgicale, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979;
10. Firescu D. (sub redacţia), Chirurgia în semne şi simptome, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2008;
11. Firescu D. (sub redacţia), Elemente de patologie chirurgicală, vol. I, Ed. Medicală,
Bucureşti, 2005;
12. Prişcu Al. (sub redacţia), Chirurgie, vol. I şi II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1994;
13. Proca E. (sub redacţia), Trata de patologie chirurgicală, Ed. Medicală, Bucureşti, 1989;
14. Schwartz S I., Principles of Surgery, Mc Graw-Hill Book Comp., 1994;
15. Titirca Lucretia, Ghid de nursing, Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 1996;
16. Titirca Lucretia, Urgente medico-chirurgicale, sinteze pentru cadre medii, Ed. Medicala,
Bucuresti, 2001.

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


1. Îngrijirea şisupravegherea bolnavului cu explicatia, conversatia 3 ore
traumatism cranio-cerebral
2. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu explicatia, conversatia 3 ore
traumatism toracic
3. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu demonstraţia, explicatia, conversatia, 3 ore
traumatism abdominal studiul de caz clinic
4. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu demonstraţia, explicatia, conversatia, 3 ore
traumatism al bazinului studiul de caz clinic
5. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu demonstraţia, explicatia, conversatia, 3 ore
traumatisme ale vaselor: hemoragii interne, externe, studiul de caz clinic
exteriorizate
6. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu demonstraţia, explicatia, conversatia, 3 ore
politraumatism studiul de caz clinic
7. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu şoc demonstraţia, explicatia, conversatia, 3 ore
traumatic studiul de caz clinic
8. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu abdomen demonstraţia, explicatia, conversatia, 6 ore
acut chirurgical: pancreatită acută, ulcer perforat, studiul de caz clinic
colecistita acuta
9. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu hemoragie demonstraţia, explicatia, conversatia, 3 ore
digestivă studiul de caz clinic
10. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu ocluzie demonstraţia, explicatia, conversatia, 3 ore
intesitnala studiul de caz clinic
11. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu demonstraţia, explicatia, conversatia, 6 ore
peritonite studiul de caz clinic
12. Îngrijirea şi supravegherea bolnavului cu arsuri, demonstraţia, explicatia, conversatia, 3 ore
agresiune electrică studiul de caz clinic

Bibliografie
1.Beuran M., Ghid de manevre medicale si colaborare medic-asistenta, Ed. Scripta, Bucuresti,
1999;
2. Beuran M., Ghid de urgente in medicina interna, Ed. Scripta, Bucuresti, 1999;
3. Titirca Lucretia, Ghid de nursing, Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 1996;
4. Titirca Lucretia, Urgente medico-chirurgicale, sinteze pentru cadre medii, Ed. Medicala,
Bucuresti, 2001.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Continutul disciplinei este similar celor din univesitati nationale si internationale cu profil asemanator.
 Prin cunostintele si abilitatile dobandite, absolventul va fi capabil: sa stabileasca un diagnostic de nursing, sa
realizeze si sa aplice un plan de ingrijiri, sa identifice factorii de risc si sa aplice masuri de prevenire în cazul
unei boli chirurgicale date, sa efectueze şi asiste explorările de laborator; sa administreze tratamentul indicat
de medic, sa supravegheze bolnavii cu afecţiuni chirurgicale
 Ocupatii posibile: Asistent medical generalist (studii superioare)
 Noi ocupatii propuse: asistent de cercetare în medicina generală, director de îngrijiri

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota finală
Cunoasterea naturii şi tipurilor
de îngrijiri în practica
urgentelor chirurgicale

10.4 Curs Evaluare sumativa 50%

Cunoaşterea necesităţilor
(nevoilor) şi îngrijirilor
fundamentale, generale şi Evaluare formativa
10.5 Seminar/laborator 50%
specializate în asistenţa
medicală din spital şi
ambulator
10.6 Standard minim de performanţă
 Identificarea nevoilor fundamentale umane si a tehnicilor de nursing necesare pentru satisfacerea lor.
 Stabilirea unui diagnostic de nursing si realizarea unui plan de nursing

Data Semnătura titularului de Semnătura titularilor de seminar


completării curs

26.09.2016
Data avizării în catedră Semnătura directorului de department
SL DR VOICU DRAGOS

30.09.2016