Sunteți pe pagina 1din 8

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU VÂNZAREA-CUMPĂRAREA PACHETELOR DE AER

CONDIȚIONAT

ART. 1 – DEFINIȚII

1.1. Produs(e) – reprezintă oricare, o parte din sau toate produsele și serviciile cuprinse în Anexa 1 la
Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Enel și Client;
1.2. Mijloc de comunicare – reprezintă orice mijloc de transmitere a informației în condițiile și cu
respectare prevederilor articolului 10 privind notificările;
1.3. Colet – reprezintă o unitate de ambalare a produselor utilizată de Vânzător pentru transportul
produselor.
1.4. Contract - reprezintă Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Vânzător și Cumpărător
pentru achiziționarea pachetelor de aer condiționat.

ART. 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Enel transferă Cumpărătorului produsele identificate conform caracteristicilor și cantităților menționate
în Anexa 1 la Contract ( „Lista de prețuri și cantități”).
2.2 Părțile stabilesc în condițiile Contractului că vânzarea-cumpărarea este limitată la un număr de maxim
3 (trei) pachete de aer condiționat, iar Cumpărătorul trebuie să îndeplinească obligațiile menționate la art.
5.2. lit. f.

ART. 3 - ADRESA DE LIVRARE ȘI SCHIMBAREA DATELOR DE CONTACT ALE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 3.1 Produsele pot fi livrate doar pe teritoriul României. Adresa de corespondență aplicabilă contractului
va fi aceeași cu adresa de corespondență din contractul de furnizare energie electrică încheiat de către
Cumpărător cu Vânzătorul. Cumpărătorul poate indica o adresă de livrare diferită față de cea de
corespondență din contractul de furnizare energie electrică încheiat.
Art. 3.2 În cazul în care Cumpărătorul își va schimba domiciliul/adresa de corespondență/adresa de livrare
(înainte de efectuarea livrării), acesta se obligă ca, în termen de trei zile de la data când a intervenit
schimbarea, să comunice, în scris, Vânzătorului, noua adresă cunoscând că, în caz contrar, este posibil
ca facturile sau altă corespondență să ajungă la o altă adresă, existând riscul dezvăluirii accidentale a
datelor cu caracter personal către terți, fără a exista vreo culpă din partea Vânzătorului, în acest sens.

ART. 4 – PREȚUL

4.1 Prețul produselor identificate în Anexa 1 la Contract este prevăzut în dreptul fiecărui produs și denumit
în cele ce urmează, generic, „Prețul”.
4.2 Pentru plata prețului prevăzut la art. 4.1, Clientul are posibilitatea de a opta pentru un număr de tranșe
cuprinse între 1 (una) – 24 (douăzeci și patru), cu respectarea condițiilor de mai jos.
4.2.1 Fiecare tranșă va fi evidențiată pe o linie separată în cuprinsul facturii de energie electrică emisă
de Vânzător, conform condițiilor de facturare menționate în contractul de furnizare energie electrică,
termenul de scadență fiind înscris pe factura de energie electrică și este aplicabil și pentru achitarea
tranșei scadente privind produsele achiziționate conform Contractului.
4.2.2 În cazul în care suma datorată (tranșa) nu va fi achitată la termenul inserat în factură conform celor
de mai sus, Cumpărătorul este de drept în întârziere de la data scadenței, iar Vânzătorul va putea percepe
o penalitate pe zi de întârziere egală cu valoarea penalităților prevăzute pentru creanțele bugetare
începând cu prima zi de întârziere și până la data achitării integrale a sumelor datorate.
4.2.3 În cazul în care Cumpărătorul nu achită 2 (două) tranșe consecutive, Vânzătorul va avea dreptul să
rezilieze prezentul contract fără vreo altă formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată și să declare

1
exigibile anticipat toate tranșele viitoare, Cumpărătorul fiind obligat să achite toate sumele datorate
Vânzătorului, inclusiv penalitățile de întârziere calculate conform art. 4.2.2.
4.2.4 În cazul în care Contractul de furnizare energie electrică încheiat cu Enel încetează din orice motiv
(inclusiv schimbarea furnizorului de energie și/sau pierderea calității de deținător legal al spațiului) înainte
de achitarea în totalitate a Prețului produselor achiziționate în baza Contractului, toate tranșele viitoare
reprezentând restul de preț, devin exigibile anticipat urmând a fi achitate împreună cu ultima factură de
energie electrică emisă de către Enel (valoarea restului de plată va fi identificată în mod separat în cuprinsul
facturii de energie electrică).
4.2.5 Cumpărătorul acceptă că în situația în care va efectua o plată parțială a facturii de energie electrică
către Vânzător, suma achitată va fi alocată după următorul algoritm: întâi se acoperă creanța din energie
(contravaloare abonament energie minus preț/tranșa lunară conform Contractului, contravaloare energie
electrică consumată, penalități energie - dacă este cazul, certificate verzi, cogenerare), taxe (accize, TVA,
alte taxe în funcție de caz), valoare servicii adăugate în următoarea ordine în funcție și de cele activate de
către client (Enel Asistență, LED Phillips și abia apoi se acoperă prețul/tranșa lunară pentru produsele ce
constituie obiectul Contractului).
4.2.6 In cazul în care pentru serviciile de livrare și/sau de instalare apar costuri suplimentare (i.e. costuri
suplimentare de livrare pentru localitățile mai îndepărtate, necesitatea unui kit de instalare mai mare decât
cel inclus în pachet, dificultatea instalării aparatelor care necesită schele sau alte asemenea echipamente),
aceste costuri sunt prevăzute în articolul Condiții de efectuare a serviciului de instalare aer condiționat.
4.2.7 Cumpărătorul se obligă să achite plata prețului o dată cu factura de energie folosind orice canal de
încasare pus de către Enel la dispoziția clienților săi. Cumpărătorul acceptă în mod expres modalitatea
de facturare și încasare, inclusiv condițiile de exigibilitate anticipată și algoritmul de alocare a
plăților parțiale și posibilitatea apariției unor costuri suplimentare în legătură cu serviciile de livrare
și instalare, așa cum sunt descrise în prezentul articol, aceste clauze fiind esențiale în contract în
modul în care au fost formulate.

ART. 5 – RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

5.1 Vânzătorul are următoarele responsabilități:


a) Să asigure livrarea produselor achiziționate în baza Contractului, în condițiile de cantitate și calitate
corespunzătoare, însoțite de următoarele documente: AWB, certificat de garanție, factură, condiții de
efectuare a serviciului de instalare aer condiționat;
b) Să ofere Cumpărătorului garanția privind calitatea și originea produselor așa cum este aceasta
acordată de către Producător, acesta din urmă rămânând răspunzător de eventualele reclamații și
despăgubiri în legătură cu acestea, în măsura în care au fost respectate normele producătorului privind
manipularea, depozitarea, transportul și instrucțiunile de utilizare în consum. Garanția produselor și
condițiile de garanție aferente sunt specificate în certificatul de garanție;
c) Să asigure înlocuirea cantității de produse constatată la recepție a fi necorespunzătoare în termen de
maxim 15 (cincisprezece) zile de la data notificării sale de către Cumpărător;
d) Să asigure transportul produselor pe cheltuiala sa la adresa indicată de către Cumpărător în condițiile
menționate în Contract;
e) Să emită toate documentele corespunzătoare menționate în prezentul Contract, în termenele și în
condițiile agreate de părți.

5.2 Cumpărătorul are următoarele responsabilități:


a) Să facă recepția cantitativă a produselor în momentul livrării și să semneze documentele aferente
livrării produselor;
b) Să verifice documentele de însoțire a mărfii (factură, certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, AWB
etc);
c) Să facă orice reclamație privind calitatea și eventualele deteriorări ale ambalajelor, în momentul
recepționării mărfii sau în maxim 24 de ore de la recepție;
d) Să manipuleze și să depoziteze produsele în condiții care să nu ducă la deteriorarea produselor;

2
e) Să achite contravaloarea produselor, precum și a celorlalte servicii, dacă este cazul, în condițiile și la
termenele specificate la art.4 privind „Prețul‟;
f) La momentul încheierii Contractului, să nu înregistreze față de Vânzător debite cu o valoare mai mare
de 800 lei a căror vechime este mai mare de 60 (șaizeci) de zile;
g) Cu privire la instalare:
 După livrarea produselor, să apeleze într-un termen de maxim 15 zile numărul pus la dispoziție de
Vânzător sau de Partenerul acestuia de livrare și instalare (Altex) pentru a programa serviciile de
instalare. Apelul se va efectua conform prevederilor Condițiilor de efectuare a serviciului de
instalare aer condiționat.
 Să furnizeze prestatorului de servicii de instalare toate informațiile necesare pentru prestarea
serviciilor de instalare;
 Să stabilească data și ora la care se va efectua instalarea produselor;
 Să fie prezent personal sau prin reprezentant la instalarea produselor si sa asigure accesul echipei
de instalare la locația stabilita in vederea instalării
 Recepția serviciilor de instalare se va face pe baza unui proces-verbal de instalare, semnat de
societatea prestatoare de servicii de instalare și de Cumpărător;
 Clientul se obligă să respecte condițiile de efectuare a serviciului de instalare aer condiționat așa
cum sunt precizate în Art. 18 - Condiții de efectuare a serviciului de instalare aer condiționat;
h) Să folosească bunurile numai în condițiile utilizării normale și conform specificațiilor și să nu permită
utilizarea bunurilor de către persoane neautorizate;
i) Să anunțe neîntârziat pe Vânzător cu privire la apariția oricărei deficiențe în funcționarea și utilizarea
produselor;
j) Să nu permită intervenția asupra bunurilor a altor persoane decât celor autorizate de Vânzător, sub
sancțiunea pierderii garanției produselor.

ART. 6 – GARANȚII

6.1 Vânzătorul acordă Cumpărătorului pentru produsele cumpărate o garanție de trei ani (36 luni). Această
garanție este oferită Cumpărătorului numai în condițiile utilizării normale și conform condițiilor de garanție
prevăzute în certificatul de garanție primit de Cumpărător o dată cu livrarea produselor.
6.2 Termenul de garanție curge de la data livrării produselor descrise în Anexa 1 a contractului de vânzare-
cumpărare, denumită „Lista de prețuri și cantități‟.
6.3 Nu se oferă Garanție pentru produsele care prezintă nefuncționalități datorate manipulării și/sau
instalării improprii, folosirii neconforme cu instrucțiunile de utilizare, influențelor naturale sau datorate
păstrării bunurilor în condiții improprii.
6.4 În cazul în care bunurile achiziționate nu sunt conforme, iar lipsa conformității nu se datorează culpei
Cumpărătorului, acesta se poate adresa pentru remedierea problemelor către persoanele menționate în
certificatul de garanție aferent produselor achiziționate.
6.5 Prevederile prezentului articol se completează cu prevederile certificatului de garanție.

ART. 7 – LIVRAREA ȘI RECEPȚIA PRODUSELOR

7.1 LIVRARE: CANTITĂȚI ȘI TERMENE


7.1.1 Produsele se vor livra la adresa/ele indicata/e de către Cumpărător în articolul 4 al Contractului de
vânzare-cumpărare, conform termenilor și condițiilor de livrare care se regăsesc la următoarea adresă:
https://altex.ro/termeni-si-conditii-
livrare?gclid=CjwKCAiA8vPUBRAyEiwA8F1oDAVLWHhXJjq7f74UFE8ENpmYufXgVBx-
x5DazhUMYvcQZwAVZeqZ4RoCswIQAvD_BwE

7.1.2 Cumpărătorul nu va putea fi obligat să recepționeze alte produse decât de tipul și cantitatea
menționată în Anexa 1 la Contract.
7.1.3 Transportul produselor se va efectua printr-un transportator desemnat de către Vânzător.

3
7.1.4 Vânzătorul va emite/livra următoarele documente de însoțire a produselor în baza Contractului: AWB,
Certificatul de garanție, Instrucțiuni de utilizare.
7.1.5 Cumpărătorul, la recepție, are obligația să verifice produsele din punct de vedere cantitativ. În cazul
constatării unor lipsuri cantitative la livrarea produselor, Cumpărătorul va notifica imediat Vânzătorul,
urmând ca acesta să ia măsurile necesare livrării produselor aferente Contractului, cel târziu în termen de
3 (trei) zile lucrătoare de la data notificării.
7.1.6 Pentru întârzieri în livrarea produselor, datorate exclusiv culpei terților transportatori, nu se pot solicita
sau percepe penalități de întârziere, decât dacă Cumpărătorul nu a fost notificat corespunzător sau dacă
Vânzătorul nu a depus diligențele necesare pentru executarea Contractului.

7.2 RECEPȚIA PRODUSELOR


7.2.1. Recepția Coletelor se va face de către Cumpărător sau un reprezentant al acestuia și
transportatorul/curierul desemnat de Vânzător, la locul și data livrării.
7.2.2. Recepția coletelor se va efectua în baza facturilor sau a documentului de transport emis de curier
(AWB) care vor fi semnate de Cumpărător sau reprezentatul acestuia.
7.2.3. Semnarea de către Cumpărător sau de reprezentantul acestuia pe documentul de transport emis
de curier (AWB) echivalează cu recepția cantitativa a coletelor de către Cumpărător (și îl garantează pe
Vânzător că reprezentantul Cumpărătorului a fost special împuternicit de către acesta pentru a recepționa
marfa de la Vânzător).
7.2.4. În cazul în care Cumpărătorul sau orice reprezentant al acestuia refuză semnarea AWB-ului,
Vânzătorul, prin intermediul transportatorului/curierului are dreptul să nu livreze produsele, fiind exonerat
de răspundere cu privire la neexecutarea obligației de livrare.
7.2.5. Recepția cantitativă a produselor din interiorul coletelor va fi considerată efectuată dacă în termen
de 24 (douăzeci și patru) de ore de la semnarea de primire a coletelor de către reprezentanții
Cumpărătorului aceasta nu transmite Vânzătorului obiecțiuni cu privire la cantitatea produselor
recepționate.
7.2.6. Recepția calitativă a produselor se va considera efectuată la data instalării și punerii în funcțiune a
produselor, în cazul în care Cumpărătorul nu transmite Vânzătorului obiecțiuni cu privire la defecte ale
produselor care nu puteau fi văzute decât ca urmare a desigilării produselor și a punerii în funcțiune.

ART. 8 – INSTALAREA PRODUSELOR

Instalarea produselor se va efectua în conformitate cu prevederile Contractului și în acord cu Condițiile de


efectuare a serviciului de instalare aer condiționat.

ART. 9 – RECLAMAȚII

9.1. Cumpărătorul va putea solicita informații și/sau trimite reclamații /obiecțiuni scrise Vânzătorului cu
privire la livrarea/instalarea produselor, a valorilor facturate de către Vânzător sau referitor la alte aspecte
comerciale care nu țin de funcționarea echipamentelor achiziționate, în conformitate cu prevederile art. 10
de mai jos sau telefonic la numărul disponibil în factura Enel de energie electrică.
9.2. Cumpărătorul va putea solicita informații și/sau trimite reclamații cu privire la garanția produselor
la numărul de telefon disponibil în certificatul de garanție.
9.3. Vânzătorul, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea
reclamațiilor/obiecțiunilor scrise ale Cumpărătorului, poate să răspundă cu punctul său de vedere sau poate
să decidă:
 Respingerea reclamației;
 Remedierea sau înlocuirea produselor reclamate pe cheltuiala sa;
 Acordarea unui Discount;
9.4 Orice reclamație sau refuzul de a primi și recepționa produsele livrare trebuie făcută în scris și transmisă
Vânzătorului în maxim 24 (douăzeci și patru) de ore de la livrarea coletelor. Reclamația trebuie efectuată

4
conform procedurii de înregistrare, gestionare și rezolvare a reclamațiilor, așa cum se regăsește aceasta
pe site-ul Enel:
https://www.enel.ro/content/dam/enel-ro/informatii-
utile/reglementari/documente/Inregistrarea_gestionarea_rezolvarea_reclamatiilor_EE.pdf.
Cumpărătorul este de acord și acceptă în mod expres că în cazul în care Vânzătorul nu primește vreo
reclamație cu privire la livrarea produselor în termenul mai sus menționat, produsele se consideră
recepționate fără obiecțiuni, iar factura se consideră acceptată la plată, Cumpărătorul nemaiputând invoca
ulterior alte vicii ale produselor astfel recepționate și neputând refuza plata facturii în condițiile de plată din
Contract.
9.5. Cumpărătorul nu este îndreptățit să solicite daune interese cu privire la calitatea sau cantitatea
produselor achiziționate de la Vânzător dacă nu a respectat procedurile de reclamație menționate mai sus,
cu excepția cazurilor acoperite de condițiile de garanție pentru fiecare produs precizate în certificatul de
garanție care însoțește produsul.
9.6. Cumpărătorul este de acord și acceptă în mod expres că refuzul unor produse nu îl scutește de
obligația de a plăti produsele pe care nu le refuză sau de a executa alte obligații potrivit l Contractului.
Pentru a înlătura orice neînțelegere, Cumpărătorul poate refuza produsele comandate doar în conformitate
cu prevederile prezentului articol.

ART. 10 – NOTIFICĂRI

10.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea Contractului, cu excepția celor prevăzute la
Art. 9, trebuie să fie transmisă în scris, prin scrisoare recomandată sau e-mail, cu confirmare de primire.
10.2. Orice comunicare adresată uneia dintre Părți se consideră valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la
adresa sau e-mailul indicat cu confirmare de primire, astfel:

Enel Energie S.A. / Enel Energie Muntenia S.A.


ENEL București, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr. 41-43, Corp A, Et. 2
Email: : contacteem.ro@enel.com sau contactee.ro@enel.com
Nume Prenume…………………………
Cumpărător Adresa: ………………………………….
Email: ………………………………………

10.3. Notificările se consideră a fi primite de destinatar, la data menționată de oficiul poștal primitor pe
această confirmare, cu excepția celor transmise prin e-mail care se consideră primite a doua zi lucrătoare
după transmitere.

ART. 11 – TRANSMITEREA PROPRIETĂȚII ȘI A RISCULUI

11.1 Produsele vândute devin proprietatea Cumpărătorului la momentul achitării în totalitate a prețului și a
penalităților datorate (dacă este cazul), însă riscul asupra produselor se transferă la Cumpărător încă
de la momentul predării acestora de către Vânzător sau reprezentantul acestuia. Produsele nu vor fi
înstrăinate, de către Cumpărător, prin vânzare, donaţie sau alte moduri de înstrăinare, mai înainte de a se
fi plătit integral preţul lor.
11.2 În caz de înstrăinare, împotriva acestei interdicţii, Vânzătorul va avea dreptul de a urmări Cumpărătorul
pentru tranșele rămase și datorate de către Cumpărător potrivit prevederilor contractuale, indiferent cui a
transmis acesta posesia bunurilor.
11.3 În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare, totală sau parțială, a obligațiilor asumate
prin prezentul Contract, partea în culpă va plăti o penalitate pe zi de întârziere egală cu valoarea
penalităților prevăzute pentru creanțele bugetare începând cu prima zi de întârziere și până la data achitării
integrale a sumelor datorate din valoarea obligației neexecutate sau executate necorespunzător.

5
ART. 12 – DREPTUL DE RETRAGERE

12.1. În cazul contractelor la distanță, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorul că renunță
la prezentul contract de vânzare-cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14
zile calendaristice, calculat de la data la care a intrat în posesia fizică a Produsului/data la care a intrat în
posesia fizică a ultimului Produs (în situația unei comenzi unice de produse multiple care vor fi livrate
separat)/ data la care a intrat în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese (în situația unor comenzi
unice de Produse care constau din mai multe loturi sau piese).
12.2. Exercitarea de către Cumpărător a dreptului de retragere în termenul menționat mai sus se poate
realiza doar până în momentul instalării produselor, Cumpărătorul declarând în mod expres că acceptă
această prevedere așa cum este formulată.
12.3. Costuri aferente retragerii: În cazul în care Cumpărătorul decide să denunțe contractul în condițiile
menționate anterior, acesta va achita costurile directe ale returnării Produselor, Cumpărătorul declarând în
mod expres că acceptă această prevedere așa cum este formulată.
12.4. Procedura de retur în cazul retragerii: Clientul este rugat să completeze și să transmită formularul
de retragere anexat Contractului conform Art. 10 de mai sus. După transmiterea formularului acesta va fi
contactat de către reprezentanții Vânzătorului în vederea ridicării produselor cu condiția ca acestea să se
afle încă în ambalajul original. Cumpărătorul declară în mod expres că acceptă această prevedere așa
cum este formulată.

ART. 13 – FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre Părți nu va fi ținută responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a
obligațiilor sale contractuale cauzate de motive dincolo de controlul sau rezonabil, cu condiția notificării
celeilalte Părți cu privire la cauza de forță majoră în termen de 48 de ore de la apariția acesteia.

ART. 14 – LITIGII

Litigiile ce decurg din interpretarea Contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu
este posibil, vor fi deferite spre soluționare instanţelor judecătorești competente.

ART. 15 – LEGEA CONTRACTULUI

Contractul este supus legii române.

ART. 16 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

16.1 Contractul încetează:


a. prin ajungerea la termen, respectiv achitarea ultimei tranșe de plată a prețului conform art. 4.
b. prin reziliere, din inițiativa Vânzătorului, în cazul neexecutării repetate a obligațiilor Cumpărătorului
conform prevederilor art. 4.2.3.
c. prin plată anticipată, numai în condițiile art. 4.2.4.
16.2.Încetarea Acordului în modalitățile de mai sus nu are efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți.

ART. 17 – DIVERSE

17.1 Modificarea clauzelor Contractului se va face numai prin act adițional încheiat în forma scrisă între
părțile semnatare.
17.2 Dacă o clauză a Contractului este lovită de nulitate, celelalte clauze rămân valabile. Clauza lovită de
nulitate va fi înlocuită cu o prevedere similară în sensul sau în scopul Contractului.
17.3.Contractul împreuna cu Anexele care sunt parte integrantă din Contract reprezintă voința Părților și
înlătură orice altă înțelegere scrisă sau verbală anterioară dintre acestea.

6
17.4.Neexercitarea sau neaplicarea unuia dintre drepturile unei Părți nu va fi considerată renunțare la un
astfel de drept și nu va împiedica exercitarea ulterioară a acestuia.
17.5.Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește Contractul, datele, informațiile
documentele în legătură cu Contractul, inclusiv dar fără a se limita la condițiile comerciale stabilite prin
acesta.
17.6.Niciuna dintre Părțile Contractului nu va cesiona drepturile și obligațiile sale unei terțe persoane fără
acordul prealabil, scris, al celeilalte părți. Orice tentativă de cesiune reprezentând încălcarea acestei
dispoziții va fi considerată nulă și nu va avea niciun efect.

ART. 18 – CONDIȚII DE EFECTUARE A SERVICIULUI DE INSTALARE AER CONDIȚIONAT

Condiții de efectuare a serviciului de instalare aer condiționat

În vederea instalării aparatului de aer condiționat achiziționat în baza Contractului de vânzare-cumpărare ,


Cumpărătorul va fi contactat în vederea programării de instalare aer condiționat fie prin apelarea numărului
său de telefon, fie prin SMS.
Cumpărătorul va putea apela pentru programare numărul 021-9197 ( tarif normal în orice rețea, program
Luni – Vineri: 07.00 - 22.00, Sâmbătă: 08.00 - 17.00). Termenul de montaj se referă la zile lucrătoare și se
calculează începând cu ziua lucrătoare următoare efectuării înregistrării programării. Zilele lucrătoare sunt
de luni până vineri.

Materiale incluse în serviciul de montaj standard


1. Traseu frigorific din țeava de cupru și izolație termică în limita a 3 ml
2. Furtun scurgere condens (așa cum este acesta prevăzut de producător)
3. Cablu electric 3ml pentru conexiunile dintre unitatea interioară și cea exterioară
4. Consolă pentru unitatea exterioară inclusiv sistemul de prindere
5. Banda matisat
6. Ștecher
7. Cablu alimentare unitatea internă 1m

Notă: aparatele care au kit de montaj inclus dispun deja de traseu frigorific 3ml, furtun scurgere, cablu
electric de conexiune, banda matisat, cablu unitate internă. Nu se vor livra suplimentar.

Manopera de instalare standard presupune:


1. Executarea unei singure găuri în peretele exterior pentru aparat monosplit, respectiv două găuri pentru
dublusplit.
2. Amplasarea unității exterioare și a unității interioare în limita traseului frigorific de 3m (monosplit), 6m
(dublusplit).
3. Badijonarea traseului frigorific (în limita de 3ml de traseu).
4. Efectuarea probei de funcționare și explicarea principalelor facilități ale acestuia
5. Instalarea se va face respectând legislația în domeniu (nu se vor perfora grinzi sau stâlpi de beton și nu
se execută lucrări care pun în pericol rezistența clădirii și siguranța membrilor echipei de instalare).
6. Unitatea exterioară se fixează pe peretele exterior cât mai aproape de unitatea interioară și numai într-
un loc accesibil pentru montare și intervenții (imediat sub fereastră, în locuri în care să nu fie periclitată
integritatea instalatorului, să nu existe pericol de accidentare).
7. Montajele care necesită folosirea schelelor, scărilor, nacelelor sau a alpiniștilor nu sunt incluse în
instalarea standard.
8. Deplasarea echipei de montaj fără costuri din partea clientului numai în localitatea în care s-a efectuat
vânzarea din magazin. Dacă instalarea se efectuează în localități în care există magazin Altex sau Media
Galaxy, Parteneri ai Vânzătorului, nu se percepe taxă de deplasare.

7
Lucrările, materialele și accesoriile suplimentare montajului standard, dacă se pot efectua, vor fi suportate
de către Cumpărător prin plata direct la echipa de montaj, după cum urmează:
• trecere suplimentară prin beton - 162 ron/buc
• treceri suplimentare prin perete de zidărie - 82 ron/buc
• traseu frigorific suplimentar peste cei 3m incluși în kit (prelungire traseu prin sudură) - 96 ron/ml
• mascarea traseului frigorific cu mască PVC - 66 ron/ml
• prelungirea cablului de alimentare cu energie electrică - 15 ron/ml
• prelungirea furtunului de condens - 15 ron/ml
• set șuruburi + dibluri speciale cu lungimea de 20 cm pentru montajul pe suprafețe termoizolate cu
polistiren - 22 ron
• Montarea unităților exterioare cu ajutorul scărilor la o înălțime până în 3 m - 100 ron; înălțime până în 6m-
200 ron
• Demontarea aerului condiționat existent în vederea instalării echipamentului nou - 100 ron
• deplasarea echipei de montaj în afara localității menționate la pct. 8 de mai sus - 1,5 ron/km dacă
solicitarea de instalare este pentru altă localitate (tarif dus + întors). Plata tarifului se plătește direct echipei
de instalare
• Instalările se pot efectua doar în localitățile unde există cale de acces rutier
• prețurile includ TVA.

În cazul în care la data programată nu se poate realiza montajul din următoarele cauze: Cumpărătorul nu
este la domiciliu, nu sunt condiții pentru a se efectua montajul standard, Cumpărătorul nu prezintă
documentele originale de achiziție ale aparatului și serviciului, costul deplasării suplimentare, la o dată
ulterioară stabilită în același mod cu cel mai sus menționat va fi suportat de către client și este în valoare
de 60 lei, inclusiv TVA.
Intervalul de timp anunțat pentru efectuarea montajului poate suferi modificări datorită unor condiții de trafic,
atmosferice, a unor evenimente provocate de terțe părți sau datorită volumului mare de solicitări.
NU sunt incluse în montajul standard manopera și materialele aferente reparațiilor de zidărie (tencuieli,
vopseluri, tapete etc.), lucrări de modificare și reparare a instalației electrice a imobilului, operații de
modificare a poziției unor obiecte ce restricționează montajul (ex. mobilă), repoziționarea ulterioară a
aparatului după montaj, lucrări de curățenie ca urmare a producerii de praf, lucrări de mascare a traseului
frigorific (cu rigips, canale speciale, etc.), demontare geamuri termopane, etc. Cumpărătorul trebuie să
asigure condiții de lucru corespunzătoare echipei de montaj. Cumpărătorul își asumă responsabilitatea
pentru riscurile sau posibilele deteriorări produse zidăriei, rețelei electrice, de gaz , apa și canal, etc. ce pot
apărea în urma montajului în locul ales de client. Orice reclamație privind calitatea/întârzierea serviciului
de montaj se poate face telefonic la call center la numărul de telefon 021-9197 (tarif normal în orice rețea,
program Luni – Vineri: 07.00 - 22.00, Sâmbătă: 08.00 - 17.00).