Sunteți pe pagina 1din 2

În concluzie, suspendarea contractului individual de muncă

este perioada în care munca prevăzută în contract nu se prestează si, în consecintă, de regulă,
nu se plăteste nici salariul de cătreangajator; este, deci, o suspendare a efectelor principale
ale contractului individual de muncă.În reglementarea dreptului muncii în România,
suspendarea contractului individual demuncă
poate interveni
d e d r ep t s au p ri n a co rd u l p ă r ti l or s au p ri n a c tu l u n i l a t e r al a l
u n ei a dintre părti.Efectul principal al suspendării,
indiferent de motivul pentru care a intervenit, îl constituie
oprirea temporară a prestării muncii şi a plăţii salariului,
cu menţinerea, însă, a contractuluiindividual de muncă.Totodată, dincolo de acest
element comun, drepturile salariatului diferă în funcţie de cauzade suspendare, după cum
urmează:

pe parcursul suspendării, salariatul poate primi, după caz:

salariu
(î n caz ul de t a ş ăr i i , al î nd e pl i ni r i i un ei fu nc ţ i i d e co nd uc e r e sa l a ri z at e p e l i
ni e s i n di c al ă et c. ). E vi d ent , sa l a ri ul nu e st e s upo rt at ni ci od a t ă î n fi n al de
uni t at e a l a ca r e contractul se află suspendat;

indemnizaţie
(în cazul incapacităţii temporare de muncă, al concediului de maternitate
sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani) sau
bursă
(cum este cazul bursei dedoctorat la forma cu frecvenţă);

despăgubiri
(dacă se constată nevinovăţia salariatului după suspendarea din funcţie), potrivitart. 52 alin 2
din Cod.

cu privire la vechimea în muncă, salariatul:
o
beneficiază de vechime în muncă în caz de:
detaşare, efectuarea serviciului militar obligatoriu în termen, concediu pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2
ani, participarea la cursuri sau stagii de formare profesională, cu scoatere integrală dinactivitat
e, iniţiată de angajator;
o
nu beneficiază de vechime în muncă în caz de:
s us pe nd a re c a s a nc ţ i un e disciplinară, absenţe nemotivate, concediu fără plată.

în unele cazuri, pe parcursul suspendării, dacă nu există culpa salariatului, legea
prevedeinterdicţia concedierii salariatului respectiv.16


î n al t e caz uri , angaj at o rul poat e s ă adopt e m ăsuri di sci pl i nare (at unci când
s al ari a t ul absentează nemotivat).Este util să se întocmească o decizie (dispoziţie, ordin, etc)
ca act intern al angajatorului princare:

să dispună suspendarea sau să constate existenţa unei cauze de suspendare a
contractuluiindividual de muncă;

să precizeze temeiul legal;

să menţioneze durata (perioada) suspendării (termenul până la care îşi produce
efectele).Astfel, actul respectiv constituie temeiul efectuării înscrierilor necesare în registrul
generalde evidenţă a salariaţilor (şi în dosarele personale).La încetarea cauzei de suspendare a
contractului său de muncă, acestuia îi revine obligaţia dea se prezenta la locul de muncă
pentru a-şi relua sarcinile de serviciu. Termenul prezentării la posttrebuie să fie, în mod
obiectiv, rezonabil, iar angajatorul are obligaţia de a-l primi la muncă.17

BIBLIOGRAFIE1. Ioan, Mara,


Contractul individual de muncă si conventia civilă de prestări servicii,
EdituraWolters Kluwer, Bucuresti, 20092. Va si l i u , R al u ca , H u tu p as cu , An ca ,
Raporturi individuale de muncă,
Editura TribunaEconomică, Bucuresti, 20083. Radu, Roxana Cristina,
Dreptul muncii,
Editura C.H. Beck, Bucuresti, 20084. Codul Muncii