Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data:
Propunator: Augustin Lucia
Grupa: mare ,,A’’
Domenii experienţial: limba și comunicare
Categoria de activitate: educarea limbajului
Tema activităţii: Mama, te iubesc!
Subiectul: Cea mai scumpă, de Nichita Stănescu
Mijloc de realizare: memorizare
Tipul activităţii: predare-învățare
Scop: familiarizarea copiilor preşcolari cu structura şi mesajul unui text în versuri, prin memorarea unei poezii
Obiective operaţionale: Pe parcursul activității copiii vor fi capabili să:
O1: să descrie elementele existente pe planșa dată;
O2: să alcătuiască propoziţii cu noile cuvinte şi expresii întâlnite în text;
O3: să recite poezia respectând intonaţia, ritmul, tonul şi pauzele;
O4: să deseneze elementele preferate din textul poeziei;
Strategii didactice:
-metode: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstrația

-mijloace de învăţământ: planşa, foi, creioane colorate

-forma de organizare: frontal, individual


Bibliografie:
- Cristea, Constanţa; Cristea, Iulian; Dima, Loredana; Farcaş, Genoveva, Proiecte didactice, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2007;
- Florescu, Paraschiva, Proiecte didactice pentru învăţământul preşcolar, Editura Excelsior, Timişoara, 2002;
- Mitu, Florica; Antonovici, Ştefania, Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, ediţia a II A
revizuită, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.
Resurse umane: educatoarea şi copiii
Resurse temporale: 35-40 de
minute
Desfăşurarea activităţii

Strategii didactice
Conținutul instructiv – educativ T
Secvențele Ob Metode și Materiale Forma Evaluarea
I
activității . M procedee didactice de
P
Op organiza
. re
1. Momentul Se asigură condiții optime pentru buna desfășurare 1’
a activității:
organizatoric
- pregătirea materialului didcatic;
- intrarea organizată a copiilor în sala de grupă.

2.Reactualizarea Includera poeziei într-o serie de alte poezii învăţate, 3’ Conversația Frontal
cât şi reamintirea unor învăţături cu trimitere spre
cunoștințelor
acestea :
Ce poezii aţi mai învăţat voi la gradiniţă?
Care v-a atras în mod deosebit atenţia?
Ce aţi reţinut voi din aceste poezii?

3. Captarea O1 O voi realiza cu ajutorul unei planșe care ilustreaza - Observaţia Planșă Frontal
chipul mamei și al copilului. Se va purta o 4’ Evaluez
atenției Conversația
conversație pe baza acesteia: capacitatea
- Ce observați în imagine? copiilor de a
- Despre cine credeți că este vorba? enumera
caracteri-
sticile
planșei
prezentate.
4. Anunțarea Copii, astăzi vom învăţa o poezie foarte 1’
frumoasă. Poezia se numeşte Cea mai scumpă şi
temei și a
este scrisă de Nichita Stănescu.
obiectivelor Va trebui să vă concentraţi foarte bine pe
parcursul activităţii, pentru că sunt nelămurită în
legătură cu întâmplările din poezie, şi de aceea vă
voi adresa câteva întrebări, pentru a mă putea ajuta.
De asemenea, aş fi foarte bucuroasă dacă aţi reţine
poezia pentru a o spune şi părinţilor, când ajungeţi
acasă.

5. Prezentarea Frontal
conținutului și
dirijarea
învățării
a)familiarizarea O2 Se povestește pe scurt conținutul poeziei, după care Conversaţia Evaluez
se vor explica cuvintele necunoscute și se vor capacitatea
cu textul Explicația
alcătui propoziții cu acestea. copiilor de a
alcătui
propoziţii cu
Voi recita poezia pe un ton potrivit, cu
noile cuvinte
expresivitate şi coerent de două ori:
b) recitarea Demonstrația şi expresii
Spune-mi, care mamă-anume
întâlnite în
model Cea mai scumpă e pe lume?
text.
Puii toţi au zis de păsări,
Zarzării au zis de zărzări,
Pestişorii, de peştoaică,
Ursuleţii de ursoaică,
Tigrişorii de tigroaică,
Mânjii toţi au zis de iepe,
Firul cepii-a zis de cepe,
Nucii toti au zis de nuca,
Cucii toti au zis de cucă,
Toţi pisoii de pisică,
Iar eu de-a mea mamică.
Orice mamă e anume
Cea mai scumpa de pe lume.
Conversația

Se va realiza printr-o scurtă discuţie despre


c) înțelegerea Planșă
principalele elemente ale textului:
textului Copii, despre ce se vorbeşte în poezie?
Ale cui sunt mamele din textul poeziei?

Dacă tot vi s-a părut frumoasă poezia, vă propun Conversația


d) învăţatea să o învăţăm împreună. Repet prima strofă. Exercițiul Individual
Cine doreşte să repete prima strofă? (doi copii
textului pe O3 Evaluez
vor repeta, cu ajutorul educatoarei prima strofă);
capacita-tea
structuri logice
copiilor de a
Cine doreşte să repete prima şi a doua strofă?
recita poezia
(doi copii vor repeta, cu ajutorul educatoarei prima
respectând
şi a doua strofă)
ritmul, tonul
La fel se va proceda şi cu celelalte strofe (doi
şi intonaţia
copii repetă prima, a doua şi treia strofă) Cine vrea
să repete primele două strofe? ( repetă doi copii
primele două strofe cu ajutorul educatoarei);
Dar ultima strofă? (repetă doi copii următoarele
două strofe alături de educatoare);

6)Fixarea
Să recite cineva poezia de la început până la
cunoștințelor Planșă Individual
sfârşit? (doi- trei copii vor recita poezia integral);
Exercițiul

7. Obținerea O4 Le voi cere copiilor să meargă la măsuţe pentru a Exerciţiul Foi albe Individual Evaluez
desena elemente preferate din poezie. După abilitatea
performanțelor Creioane
finalizarea desenului doi-trei copii vor fi întrebaţi copiilor de a
ce au desenat şi de ce au ales să deseneze acele colorate desena
elemente? elemente
Cine doreşte să arate şi colegilor ceea ce a preferate din
desenat? textul
De ce ai ales să desenezi ...? (voi adapta poeziei.
întrebările în funcţie de ceea ce au desenat);

8. Asigurarea Copii, cum se numeşte poezia învăţată astăzi? Conversaţia


Cum se numeşte autorul poeziei?
retenției și a
Despre ce este vorba în poezie?
transferului Se fac aprecieri finale (colective şi individuale)
cu privire la modul cum s-au comportat/implicat şi
au răspuns copiii pe parcursul activităţii. În final li
se va cere să recite şi părinţilor poezia învăţată.

Tranziție: ”Hocus-pocus/ ne-nvârtim, ne răsucim/ și spre baie noi pornim!”