Sunteți pe pagina 1din 13

Denumire RED: Activele imobilizate (clasa a IX-a)

Fişă de lucru

I. Încercuiţi varianta corectă de răspuns:


1.Care dintre următoarele variante nu reprezintă o trăsătură a activelor fixe (imobilizări):
a. sunt bunuri şi valori cu o durată îndelungată de folosinţă (> 1 an);
b. se consumă de la prima utilizare;
c. participă la mai multe circuite economice;
d. îşi transferă treptat valoarea asupra bunurilor la a căror realizare participă.
2.Cheltuielile de constituire se amortizează:
a. pe toată durata utilă de viaţă;
b. pe o perioadă de maxim 5 ani;
c. pe o perioadă de 3 ani;
d. pe perioada contractului.
3.Fondul comercial constă în:
a. cheltuielile ocazionate de menţinerea sau dezvoltarea potenţialului de activitate al unităţii
patrimoniale;
b. cheltuielile efectuate de agentul economic în vederea realizării unei invenţii sau comercializării
contra cost;
c. cheltuielile ocazionate de înregistrarea şi înmatricularea unotăţii patrimoniale;
d. cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de cercetare.
4.Uzura fizică apare datorită:
a. funcţionării bunului şi evoluţiei progresului tehnologic;
b. funcţionării bunului;
c. evoluţiei progresului tehnologic şi acţiunii agenţilor naturali;
d. funcţionării bunului şi acţiunii agenţilor naturali.
5.Dividendul reprezintă:
a. cota-parte din profit care se repartizează acţionarilor în funcţie de numărul de acţiuni deţinute;
b. cota-parte din profit care se repartizează acţionarilor în funcţie de numărul de acţiuni deţinute şi de
mărimea profitului unităţii patrimoniale;
c. cota-parte din profit care se repartizează acţionarilor în funcţie de mărimea profitului întreprinderii;
d. cota-parte din profit care se repartizează acţionarilor în funcţie de numărul de acţiuni deţinute fără s
să se ia în calcul mărimea profitului întreprinderii.

II. Completaţii spaţiile libere:


1.Expresia valorică a ………….……… care se include în mod eşalonat în cheltuielile de exploatare se
numeşte ………….………
2.Imobilizările ………….……… reprezintă valorile ………….……… investite de întreprindere în
patrimoniul altor societăţi sub forma acţiunilor sau altor tilturi de valoare în scopul obţinerii de
………….……… financiare sub formă de ………….……… sau dobânzi.
3.Imobilizările ………….……… sunt bunurile care îmbracă forma fizică, materială şi care prezintă o
durată de folosinţă ………….……… şi o valoare mare.
4.Acţiunea reprezintă hârtia de valoare care atestă dreptul de ………………… al deţinătorului asupra unei
părţi din ……………….. unei societăţi comerciale şi care dă dreptul deţinătorului să primească ………………..
proporţional cu numărul de ………….……… deţinute şi în funcţie mărimea ………….……… unităţii
patrimoniale.
5. ………….……… reprezintă cheltuielile efectuate de o persoană denumită ………….……… pentru a
obţine dreptul de exploatare a unor bunuri şi servicii din ………….……… public sau privat care aparţin unei
alte persoane denumită ………….……… pe o anumită perioadă de timp (ani).

III. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri:


1. Cheltuielile de constituire au ca scop crearea unor noi tehnologii, noi capacităţi de producţie, noi
produse, noi lucrări, noi servicii, sau îmbunătăţite substanţial.
2. Imobilizările necorporale nu îmbracă forma fizică, nematerială, ele concretizându-se într-un document
comercial sau juridic care atestă drepturi ale societăţii comerciale.
3. După destinaţie, mărcile se împart în mărci de fabrică şi mărci de produse.
4. Fondul comercial se amortizează se amortizează pe o perioadă de amxim 3 ani.
5. Terenurile sunt bunuri care se supun amotizării, iar amenajările de terenuri sunt bunuri care nu se
amortizează.

Rezolvare:

I. Încercuiţi varianta corectă de răspuns:


1.Care dintre următoarele variante nu reprezintă o trăsătură a activelor fixe (imobilizări):
a. sunt bunuri şi valori cu o durată îndelungată de folosinţă (> 1 an);
b. se consumă de la prima utilizare;
c. participă la mai multe circuite economice;
d. îşi transferă treptat valoarea asupra bunurilor la a căror realizare participă.
2.Cheltuielile de constituire se amortizează:
a. pe toată durata utilă de viaţă;
b. pe o perioadă de maxim 5 ani;
c. pe o perioadă de 3 ani;
d. pe perioada contractului.
3.Fondul comercial constă în:
a. cheltuielile ocazionate de menţinerea sau dezvoltarea potenţialului de activitate al unităţii
patrimoniale;
b. cheltuielile efectuate de agentul economic în vederea realizării unei invenţii sau comercializării
contra cost;
c. cheltuielile ocazionate de înregistrarea şi înmatricularea unotăţii patrimoniale;
d. cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de cercetare.
4.Uzura fizică apare datorită:
a. funcţionării bunului şi evoluţiei progresului tehnologic;
b. funcţionării bunului;
c. evoluţiei progresului tehnologic şi acţiunii agenţilor naturali;
d. funcţionării bunului şi acţiunii agenţilor naturali.
5.Dividendul reprezintă:
a. cota-parte din profit care se repartizează acţionarilor în funcţie de numărul de acţiuni deţinute;
b. cota-parte din profit care se repartizează acţionarilor în funcţie de numărul de acţiuni deţinute şi de
mărimea profitului unităţii patrimoniale;
c. cota-parte din profit care se repartizează acţionarilor în funcţie de mărimea profitului întreprinderii;
d. cota-parte din profit care se repartizează acţionarilor în funcţie de numărul de acţiuni deţinute fără
să se ia în calcul mărimea profitului întreprinderii.

II. Completaţii spaţiile libere:


1.Expresia valorică a uzurii care se include în mod eşalonat în cheltuielile de exploatare se numeşte
amortizare.
2.Imobilizările financiare reprezintă valorile financiare investite de întreprindere în patrimoniul altor
societăţi sub forma acţiunilor sau altor tilturi de valoare în scopul obţinerii de venituri financiare sub formă de
dividende sau dobânzi.
3.Imobilizările corporale sunt bunurile care îmbracă forma fizică, materială şi care prezintă o durată de
folosinţă îndelungată şi o valoare mare.
4.Acţiunea reprezintă hârtia de valoare care atestă dreptul de proprietate al deţinătorului asupra unei părţi
din capitalul unei societăţi comerciale şi care dă dreptul deţinătorului să primească dividende proporţional cu
numărul de acţiuni deţinute şi în funcţie mărimea profitului unităţii patrimoniale.
5. Concesiunile reprezintă cheltuielile efectuate de o persoană denumită concesionar pentru a obţine
dreptul de exploatare a unor bunuri şi servicii din domeniul public sau privat care aparţin unei alte persoane
denumită concedent pe o anumită perioadă de timp (ani).

III. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri:


1. Cheltuielile de constituire au ca scop crearea unor noi tehnologii, noi capacităţi de producţie, noi
produse, noi lucrări, noi servicii, sau îmbunătăţite substanţial. (F)
2. Imobilizările necorporale nu îmbracă forma fizică, nematerială, ele concretizându-se într-un document
comercial sau juridic care atestă drepturi ale societăţii comerciale. (A)
3. După destinaţie, mărcile se împart în mărci de fabrică şi mărci de produse. (F)
4. Fondul comercial se amortizează se amortizează pe o perioadă de amxim 3 ani. (F)
5. Terenurile sunt bunuri care se supun amotizării, iar amenajările de terenuri sunt bunuri care nu se
amortizează. (F)
Fişă de lucru

S.C. Omega S.R.L. dispune de următoarele elemente patrimoniale:


 terenuri 80.000 RON;
 cheltuieli de constituire 600 RON;
 bani în numerar 5.000 RON;
 maşini şi utilaje 70.000 RON;
 materii prime 40.000 RON;
 clădiri 120.000 RON;
 creanţe imobilizate 60.000 RON;
 mobilier comercial 6.000 RON;
 active pe termen scurt 35.000 RON;
 programe informatice 7.000 RON;
 mijloace de transport 82.000 RON;
 concesiuni 6.000 RON;
 aparatură birotică 17.000 RON.

Se cere:
a).Selectaţi imobilizările cu sumele aferente, stabiliţi structura şi valoarea imobilizărilor totale;
b).Selectaţi imobilizările necorporale cu sumele aferente, stabiliţi structura şi valoarea imobilizărilor
necorporale;
c).Selectaţi imobilizările corporale cu sumele aferente, stabiliţi structura şi valoarea imobilizărilor corporale;
d).Selectaţi imobilizările financiare cu sumele aferente, stabiliţi structura şi valoarea imobilizărilor financiare;
e).Însumaţi totalul grupelor de imobilizări şi verificaţi corelaţia cu totalul valoric general al imobilizărilor.

Rezolvare:

a).Selectaţi imobilizările cu sumele aferente, stabiliţi structura şi valoarea imobilizărilor totale.

Total imobilizări = terenuri 80.000 RON + cheltuieli de constituire 600 RON + maşini şi utilaje 70.000 RON +
clădiri 120.000 RON + creanţe imobilizate 60.000 RON + mobilier comercial 6.000 RON + programe
informatice 7.000 RON + mijloace de transport 82.000 RON + concesiuni 6.000 RON + aparatură birotică
17.000 RON = 448.600 RON

b).Selectaţi imobilizările necorporale cu sumele aferente, stabiliţi structura şi valoarea imobilizărilor


necorporale.

Total imobilizări necorporale = cheltuieli de constituire 600 RON + programe informatice 7.000 RON +
concesiuni 6.000 RON = 13.600 RON

c).Selectaţi imobilizările corporale cu sumele aferente, stabiliţi structura şi valoarea imobilizărilor corporale.
Total imobilizări corporale = terenuri 80.000 RON + maşini şi utilaje 70.000 RON + clădiri 120.000 RON +
mobilier comercial 6.000 RON + mijloace de transport 82.000 RON + aparatură birotică 17.000 RON = 375.000
RON

d).Selectaţi imobilizările financiare cu sumele aferente, stabiliţi structura şi valoarea imobilizărilor


financiare.

Total imoblizări financiare = creanţe imobilizate 60.000 RON

e).Însumaţi totalul grupelor de imobilizări şi verificaţi corelaţia cu totalul valoric general al imobilizărilor.

Total imobilizări = Total imobilizări necorporale + Total imobilizări corporale + Total imoblizări financiare

448.600 = 13.600 + 375.000 + 60.000

448.600 = 448.600
Fişă de lucru

S.C. Alfa S.A. dispune de următoarele elemente patrimoniale:


 materii prime 50.000 RON;
 echipamente tehnologice 80.000 RON;
 clienţi 30.000 RON;
 produse finite 60.000 RON;
 autocamion 40.000 RON;
 bani în cont la bancă 450.000 RON;
 mărfuri 85.000 RON;
 titluri de plasament 7.000 RON;
 furnizori 30.000 RON;
 semifabricate 20.000 RON;
 cecuri de încasat 4.000 RON;
 bani în numerara 5.000 RON;
 materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 RON;
 ambalaje 2.000 RON;
 efecte comerciale de primit 15.000 RON;
 programe informatice 4.000 RON;
 aparatură birotică 3.000 RON;
 efecte comercială de plătit 18.000 RON;
 cheltuieli de constituire 2.000 RON;
 materiale consumabile 7.000 RON;
 timbre poştale 300 RON.

Se cere:
a).Selectaţi activele circulante cu sumele aferente, stabiliţi structura şi totalul valoric al activelor
circulante;
b).Selectaţi stocurile cu sumele aferente, stabiliţi strutura şi totalul valoric al stocurilor;
c).Selectaţi creanţele cu sumele aferente, stabiliţi structura şi totalul valoric al creanţelor;
d).Selectaţi investiţiile financiare p etermen scurt cu sumele aferente, stabiliţi structura şi totalul
valoric al investiţiilor financiare pe termen scurt;
e).Selectaţi mijloacele circulante băneşti cu sumele aferente, stabiliţi structura şi totalul valoric al
mijloacelor circulante băneşti;
f).Însumaţi toate grupele de active circulante şi verificaţi corelaţia cu totalul activelor.

Rezolvare:

a).Selectaţi activele circulante cu sumele aferente, stabiliţi structura şi totalul valoric al activelor
circulante.

Total active circulante = materii prime 50.000 RON + clienţi 30.000 RON + produse finite 60.000 RON + bani
în cont la bancă 450.000 RON + mărfuri 85.000 RON + titluri de plasament 7.000 RON +semifabricate 20.000
RON + cecuri de încasat 4.000 RON + bani în numerar 5.000 RON + materiale de natura obiectelor de inventar
3.000 RON + ambalaje 2.000 RON + efecte comerciale de primit 15.000 RON + materiale consumabile 7.000
RON + timbre poştale 300 RON = 738.300 RON

b).Selectaţi stocurile cu sumele aferente, stabiliţi strutura şi totalul valoric al stocurilor.

Total stocuri = materii prime 50.000 RON + produse finite 60.000 RON + mărfuri 85.000 RON + semifabricate
20.000 RON + materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 RON + ambalaje 2.000 RON + materiale
consumabile 7.000 RON = 227.000 RON

c).Selectaţi creanţele cu sumele aferente, stabiliţi structura şi totalul valoric al creanţelor.

Total creanţe = clienţi 30.000 RON + efecte comerciale de primit 15.000 RON = 45.000 RON

d).Selectaţi investiţiile financiare p etermen scurt cu sumele aferente, stabiliţi structura şi totalul
valoric al investiţiilor financiare pe termen scurt.

Total investiţii financiare pe termen scurt = titluri de plasament 7.000 RON = 7.000 RON

e).Selectaţi mijloacele circulante băneşti cu sumele aferente, stabiliţi structura şi totalul valoric al
mijloacelor circulante băneşti.

Total mijloace circulante băneşti = bani în cont la bancă 450.000 RON + cecuri de încasat 4.000 RON + bani
în numerar 5.000 RON + timbre poştale = 459.300 RON

f).Însumaţi toate grupele de active circulante şi verificaţi corelaţia cu totalul activelor.

Total active circulante = Total stocuri + Total creanţe + Total investiţii financiare pe termen scurt + Total
mijloace circulante băneşti

738.300 = 227.000 + 45.000 + 7.000 + 459.300


738.300 = 738.300
Fişă de lucru

I.Încercuiţi varianta corectă de răspuns:


1.Care dintre următoarele variante nu reprezintă o trăsătură a activelor circulante:
a.sunt bunuri şi valori care se utilizează pe o perioadă scurtă (<1 an);
b.participă la mai multe circuite economice ;
c.participă la procesul de producţie cu întreaga lor valoare de utilitate, se consumă şi îşi transmit
valoarea asupra noului produs;
d.sunt realizate sau deţinute pentru consum sau vânzare.
2.Efectele comerciale de primit constau în:
a.instrumente de plată care atestă creanţe în cadrul relaţiilor comerciale cu clienţii;
b.instrumente de plată care atestă creanţe în cadrul relaţiilor comerciale cu furnizorii;
c.instrumente de plată care atestă creanţe în cadrul relaţiilor comerciale cu clienţii şi furnizorii;
d.instrumente de plată care atestă creanţe în cadrul relaţiilor cu investitorii.
3.Bonurile de tezaur reprezintă:
a.titluri de valoare care conferă deţinătorului dreptul de a cumpăra acţiunile societăţii care le-a emis la un
preţ fix, într-o perioadă de timp determinată;
b.titluri de valoare care conferă deţinătorului dreptul de a cumpăra acţiunile societăţii care le-a emis la un
preţ fix, într-o perioadă de timp nedeterminată;
c.titluri de valoare emise de către stat care au preţul de emisiune mai mic decât valoarea nominală;
d.titluri de valoare emise de către stat care au preţul de emisiune mai mare decât valoarea nominală.
4.Dividendele de încasat de către acţionari fac parte din categoria creanţelor:
a.fiscale;
b.sociale;
c.diverse;
d.comerciale.
5.Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă:
a.valorile achitate în cadrul exerciţiului financiar curent care privesc exerciţiul financiar următor;
b.valorile achitate în cadrul exerciţiului financiar precedent care privesc exerciţiul financiar următor;
c.valorile achitate în cadrul exerciţiului financiar curent care privesc exerciţiul financiar precedent;
d.valorile achitate în cadrul exerciţiului financiar curent care privesc exerciţiul finaciar curent.

II. Completaţi spaţiile libere:


1.Contractele .............................. reprezintă înţelegerea între două părţi de a vinde/cumpăra, un anumit activ, la
o .............................. viitoare.
2.Acţiunile deţinute de entităţile .............................. sunt acţiunile achiziţionate în vederea obţinerii unui câştig
pe termen .............................., prin revânzarea acestora la un preţ mai .............................. decât cel de cumpărare.
3.Sumele de bani de încasat se numesc .............................., iar sumele de bani de plătit se numesc
............................... Persoana care datorează o sumă de bani se numeşte .............................., iar persoana care trebuie
să primescă o sumă de bani se numeşte ...............................
4. .............................. sunt bunurile cumpărate în vederea .............................. acestora în aceeaşi stare.
5.Certificatele de depozit sunt .............................. de valoare emise de către .............................. sau de către
bănci, care asigură la scadenţă, o anumită ...............................
III. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri:
1.Acreditivele reprezintă sumelele în lei sau în valută puse la dispoziţia administratorilor sau ai altor salariaţi ai
unităţii, în vederea efectuării unor plăţi în numele acesteia.
2.Avansurile de trezorerie reprezintă disponibilităţile băneşti în lei sau în valută aflate în casieria unităţii.
3.Creanţele comerciale sunt acele creanţe rezultate din vânzarea de bunuri, prestarea de servicii şi executarea de
lucrări ce reprezintă obiectul de activitate al întreprinderii.
4.Stocurile aflate la terţi reprezintă bunurile cumpărate, dar pentru care nu s-a finalizat decontarea şi plata până la
sfârşitul perioadei.
5.Creanţele fiscale sunt sumele datorate de către bugetul de stat, bugetul local întreprinderii.
Fişă de lucru

I.Încercuiţi varianta corectă de răspuns:


1.Care dintre următoarele variante nu reprezintă o trăsătură a activelor circulante:
a.sunt bunuri şi valori care se utilizează pe o perioadă scurtă (<1 an);
b.participă la mai multe circuite economice ;
c.participă la procesul de producţie cu întreaga lor valoare de utilitate, se consumă şi îşi transmit
valoarea asupra noului produs;
d.sunt realizate sau deţinute pentru consum sau vânzare.
2.Efectele comerciale de primit constau în:
a.instrumente de plată care atestă creanţe în cadrul relaţiilor comerciale cu clienţii;
b.instrumente de plată care atestă creanţe în cadrul relaţiilor comerciale cu furnizorii;
c.instrumente de plată care atestă creanţe în cadrul relaţiilor comerciale cu clienţii şi furnizorii;
d.instrumente de plată care atestă creanţe în cadrul relaţiilor cu investitorii.
3.Bonurile de tezaur reprezintă:
a.titluri de valoare care conferă deţinătorului dreptul de a cumpăra acţiunile societăţii care le-a emis la un
preţ fix, într-o perioadă de timp determinată;
b.titluri de valoare care conferă deţinătorului dreptul de a cumpăra acţiunile societăţii care le-a emis la un
preţ fix, într-o perioadă de timp nedeterminată;
c.titluri de valoare emise de către stat care au preţul de emisiune mai mic decât valoarea nominală;
d.titluri de valoare emise de către stat care au preţul de emisiune mai mare decât valoarea nominală.
4.Dividendele de încasat de către acţionari fac parte din categoria creanţelor:
a.fiscale;
b.sociale;
c.diverse;
d.comerciale.
5.Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă:
a.valorile achitate în cadrul exerciţiului financiar curent care privesc exerciţiul financiar următor;
b.valorile achitate în cadrul exerciţiului financiar precedent care privesc exerciţiul financiar următor;
c.valorile achitate în cadrul exerciţiului financiar curent care privesc exerciţiul financiar precedent;
d.valorile achitate în cadrul exerciţiului financiar curent care privesc exerciţiul finaciar curent.

II. Completaţi spaţiile libere:


1.Contractele futures reprezintă înţelegerea între două părţi de a vinde/cumpăra, un anumit activ, la o scadenţă
viitoare.
2.Acţiunile deţinute de entităţile afiliate sunt acţiunile achiziţionate în vederea obţinerii unui câştig pe termen
scurt, prin revânzarea acestora la un preţ mai mare decât cel de cumpărare.
3.Sumele de bani de încasat se numesc creanţe, iar sumele de bani de plătit se numesc datorii. Persoana care
datorează o sumă de bani se numeşte debitor, iar persoana care trebuie să primescă o sumă de bani se numeşte
creditor.
4.Mărfurile sunt bunurile cumpărate în vederea revânzării acestora în aceeaşi stare.
5.Certificatele de depozit sunt titluri de valoare emise de către stat sau de către bănci, care asigură la scadenţă,
o anumită dobândă.
III. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri:
1.Acreditivele reprezintă sumelele în lei sau în valută puse la dispoziţia administratorilor sau ai altor salariaţi ai
unităţii, în vederea efectuării unor plăţi în numele acesteia. (F)
2.Avansurile de trezorerie reprezintă disponibilităţile băneşti în lei sau în valută aflate în casieria unităţii. (F)
3.Creanţele comerciale sunt acele creanţe rezultate din vânzarea de bunuri, prestarea de servicii şi executarea de
lucrări ce reprezintă obiectul de activitate al întreprinderii. (A)
4.Stocurile aflate la terţi reprezintă bunurile cumpărate, dar pentru care nu s-a finalizat decontarea şi plata până la
sfârşitul perioadei. (F)
5.Creanţele fiscale sunt sumele datorate de către bugetul de stat, bugetul local întreprinderii. (A)
Fişă de lucru

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
0
11
0
12
0
13
0

Verticală: bunurile care au fost terminate într-o secţie şi urmează să fie prelucrate în continuare în alte secţii
ale aceleiaşi întreprinderi sau pot fi destinate vânzării în afara întreprinderii.
Orizontală:
1- active circulante materiale;
2- produse obţinute de la active biologice;
3- bunuri cumpărate în scopul revânzării acestora în aceeaşi stare;
4- categorie de creanţe constând în sumele datorate de către întreprindere, bugetul de stat, bugetul local
unor persoane, după caz;
5- categorie de produse care au parcurs toate fazele procesului tehnologic putând fi depozitate în vederea
vânzării;
6- active care protejează bunurile pe timpul transportului, manipulării, depozitării;
7- sinonim cu valoric;
8- categorie de creanţe care constând în sumele datorate de către întreprindere angajaţilor drept salarii,
ajutoare materiale etc. pentru munca prestată;
9- titluri de valoare cumpărate în vederea obţinerii unui câştig pe termen scurt;
10- disponibilităţi în lei sau în valută existente în casieria unităţii;
11- acţiunile deţinute la entităţile afiliate fac parte din categoria imobilizărilor .................................
12- expresia valorică a uzurii care se include în mod eşalonat în cheltuieli de exploatare; recuperarea banilor
investiţi;
13- categorie de bunuri care nu se supun amortizării.
Rezolvare:

1 S T O C U R I
2 A G R I C O L E
3 M Ă R F U R I
4 S O C I A L E
5 F I N I T R
6 A M B A L A J E
7 B Ă N E S C

8 S A L A R I A L E

9 O B L I G A Ţ I U N I
10 C A S A
11 F I N A N C I A R E
12 A M O R T I Z A R E
13 T E R E N U R I

Autor: Arsenie Adela Mădălina, Colegiul Economic Virgil Madgearu Tg-Jiu