Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL DE ARTĂ „ŞTEFAN LUCHIAN” BOTOŞANI

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

CONŢINUTUL MAPEI PROFESORULUI

PARTEA I. DATE PERSONALE


 Structura anului şcolar
 Încadrarea (clase, nr. de ore)
 Orarul
 Fişa postului
 Curriculum Vitae
 Raport de autoevaluare
 Fişa de evaluare anuală din anul şcolar precedent
PARTEA a II-a. CURRICULUM/ ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ
 Programa şcolară/ curricule de specialitate – ordinul/ număul
 Programele pentru opţionalele propuse (unde este cazul)
 Planificarea materiei (planificarea anuală şi pe unităţi de învăţare)
 Proiecte pe secvenţe didactice/ schiţe de lecţii
 Teste de evaluare ( iniţială, continuă, sumativă); interpretări ale testelor, descriptori de
performanţă, analiza rezultatelor
 Fişe de lucru
 Programul de pregătire suplimentară pentru recuperare
 Grafic de pregătire suplimentară pentru elevii claselor terminale
 Lista materialului didactic existent
 Fişe de (inter)asistenţă
 Catalogul personal
Elevi cu C.E.S.
 programa adaptată pentru elevi cu C.E.S.
 Plan de intervenţie personalizat – elevi cu C.E.S.
 Fişe de lucru – elevi cu C.E.S.
 Fişe de evaluare – plan minimal – elevi cu C.E.S.
PARTEA a III-a. EVALUARE/ PERFORMANŢE
 Fişe de recuperare/ dezvoltare
 Evaluări alternative (titluri de proiecte, conţinutul portofoliilor, fişe de evaluare a portofoliilor,
investigaţii etc.)
 Program de pregătire suplimentară (obiective, conţinuturi/ tabel cu elevii ce necesită pregătire
suplimentară)
 Statistici semestriale/ anuale cu rezultatele elevilor – grafice pe clasă/ elev
 Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare/ descriptori de performanţă/ subiecte propuse/
tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri/ planificarea pregătirii
suplimentare/ prezenţa la pregătiri/ rezultatele obţinute la diferite faze
PARTEA a IV-a. PREGĂTIRE CONTINUĂ/ PROIECTE PERSONALE
 Cuprinde lista cu proiecte sau chiar proiectele pe care ni le-am propus pe o anumită perioadă
 Calendarul activităţilor metodice pe anul în curs
 Fişe de asistenţă la cercuri pedagogice, consfătuiri
 Cursuri de perfecţionare parcurse
 Activităţi metodice realizate
 Dovezi privind autoperfecţionarea studii, lucrări metodico-ştiinţifice, adeverinţe, certificate de
atestare a participării la stagii de formare continuă)
PARTEA a V-a. MATERIALE DIVERSE– scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese MECTS;
ISJ etc.

Creat de prof. Daniela ŞCARLII,


Responsabil C.E.A.C.
Liceul de Artă „Ştefan Luchian”, Botoşani