Sunteți pe pagina 1din 8

„STEP BY STEP”

Dintre toate alternativele recunoscute în sistemul educațional românesc, Step by


Step se pare că a obținut cea mai mare încredere, atât în rândul părinților și profesorilor, cât și
al decidenților.(Cojocariu, 2016, 292)
Fundamentată pe constructivism (J. Piaget) și progresivism (J. Dewey), alternativa
Step by Step își propune „să respecte într-o proporție semnificativă specificul stadiilor de
dezvoltare a copiilor și particularitățile lor individuale, să le cultive aptitudinile și interesele,
să le stimuleze curiozitatea și libera inițiativă în cunoaștere și acțiune asupra lumii, să le dea
curaj și responsabilitatea alegerii.”(Ibidem)
Programul este conceput în spiritul respectului faţă de necesităţile specifice
fiecărei ţări cu tradiţiile sale culturale, în spiritul respectării Drepturilor Omului şi a
Convenţiei Drepturilor Copilului. În ţara noastră alternativa educaţională a debutat în 1994 la
iniţiativa fundaţiei SÖRÖS pentru o Societate Deschisă, sub denumirea de Head Start, iar în
1995 a luat numele de Step by Step. Este promovată în România de Centrul pentru Educație și
Dezvoltare Profesională (CEDP).
II. Aspecte care definesc o zi din viața unui preșcolar care frecventează grădinița
Step by Step
II. 1. Particularități ale predării în alternativa Step by Step
De la debutul său american, alternativa a fost concepută ca un „program
educațional de reformă care promovează metode de predare-învățare centrate pe copil,
precum și implicarea familiei și a comunității în procesul instructiv educativ.” (Herseni și
Mihai, 2011, 51).
În alternativa Step by Step :
 cunoştinţele sunt descoperite de către copil;
 preșcolarii sunt activ implicaţi în soluţionarea problemelor şi participă la
elaborarea proiectelor;
 programa este menită să dezvolte priceperea şi experienţa pozitivă favorabilă
învăţării;
 educatoarea și copiii stabilesc împreună regulile de comportare;
 copiii lucrează în perechi şi în grupe mici;
 evaluarea este văzută ca un mijloc de perfecţionare individuală.
Obiectivul central al programului Step by Step poate fi rezumat la una din cugetările
lui Johann von Goethe şi anume:„Ajută-i pe oameni să fie!” și promovează:
 educaţia centrată pe copil;
 predarea orientată după nevoile şi interesele copilului;
 învăţarea organizată în centre de activitate;
 implicarea familiei şi comunităţii în educarea copiilor;
 respectarea şi aprecierea diversităţii umane.
Alternativa educaţională are misiunea de a dezvolta în fiecare copil capacitatea de:
 a fi creativ;
 a-şi forma o gândire critică şi a avea iniţiativă;
 a defini şi a rezolva o problemă;
 a comunica uşor cu semenii, a-i înţelege şi a negocia.
II. 2. Implicarea familiei ca partener activ în grupa Step by Step
Familia trebuie să înţeleagă importanţa rolului său în educaţia şi viitorul copiiilor,
necesitatea unei implicări active în relaţia cu programele şi activităţile din grădiniță.
Programul Step by Step pentru învăţământul preșcolar recunoaşte, respectă şi sprijină
rolul părintelui ca prim profesor şi expert asupra copilului său. Acesta consideră părinţii fiind
„agenți ai procesului educațional și parteneri autentici care acționează în și împreună cu
instituția formativă.” (Cojocariu, 2016, 293).
Profesorul trebuie să comunice dorinţa grădiniței de a coopera cu părinţii.Cercetările
au arătat că efectele unei asemenea cooperări sunt pozitive asupra dezvoltării personale şi
intelectuale. Dacă aceşti copii simt implicarea părinţilor în viaţa grădiniței, importanţa
încrederii în sine creşte.Toţi copiii beneficiază de pe urma unei relaţii pozitive şi prieteneşti
între casă şi grădiniță.
Cum pot fi parteneri părinţii şi şcoala?
O relaţie eficientă grădiniță – familie poate fi realizată în principal pe două căi:
1. o comunicare bilateral clară şi consistentă
2. variate mijloace de implicare.
De implicarea activă a familiilor încă din primele zile de grădiniță beneficiază atât
educatorii cât şi părinţii şi copiii. Educatorii creează o atmosferă deschisă prin implicarea şi
încurajarea părinţilor să pună întrebări, să participe la activități, să-şi împărtăşească interesele
şi talentele.
Dacă părinţii sunt implicaţi în activitatea grupei, educatorii pot observa direct felul în
care părinţii îşi motivează copiii, în care îi ajută să rezolve problemele, să se apropie de o
sarcină de lucru sau felul în care familia îşi împărtăşeşte preocupările şi interesele. Implicarea
părinţilor îl ajută pe educator să cunoască mai bine fiecare copil şi îi oferă şansa de a fi mai
puţin izolat în colectiv.
II.4. Relația preșcolar – profesor în alternativa Step by Step
Prin programul Step by Step se propune o nouă imagine a grupelor și grădinițelor, o
imagine care reflectă posibilitățile lumii și potențialul fiecărui copil. Acestea constituie un
cadru de explorare, investigare, soluționare de probleme în grup, dialogare eficientă. În aceste
grupe, educatoarea îi ajută pe copii să înțeleagă fenomene, să se obișnuiască cu ambiguitatea
și să muncească cu dăruire pentru găsirea răspunsurilor la întrebările pe care și le pun. Acestea
sunt grupe de preșcolari axate pe dezvoltarea copilului, grupe Step by Step. Aici, relația
preșcolar – profesor, este trăită într-o modalitate nuanțată, vie, dinamică și mai pragmatică.
Diferențele de vârstă, pregătire sau poziție socială nu mai sunt relevante, așa că se renunță la
formulele protocolare de adresare, fără să se piardă respectul.
Când mediul de învățare în care copiii petrec majoritatea timpului este organizat în așa
fel încât încurajează interacțiunea preșcolar – preșcolar, când colaborarea dintre copii este
prețuită, temele și materialele sunt sintetizate, iar copiii au libertatea de a-și urmări propriile
idei, aceștia devin mai dornici să-și asume riscuri și să muncească în așa fel încât să fie
capabili de a răspunde la provocările intelectuale curente. Normele și regulile sunt cogenerate
și respectate pentru că acestea le aparțin.
II. 5. Procesul didactic – acțiune/interacțiune în centre de stimulare/ interes
Sălile de grupă Step by Step te invită să le descoperi, sprijinind nevoia de
dezvoltare a copiilor şi creând un spaţiu în care copiii pot învăţa prin descoperire. La această
vârstă, copiii învaţă prin asocierea informaţiilor noi cu cele deja cunoscute, utilizând
deopotrivă materiale noi, alături de cele familiare. Modul de organizare al unei clase Step by
Step este foarte important, deoarece trebuie să creeze spaţii în care copiii să se simtă
confortabil, în siguranţă şi dornici de explorare. În clasele step by step, mobilierul din lemn
are dimensiunile potrivite pentru nivelul de vârstă şi este distribuit în sală, astfel încât să
creeze spaţii sau centre de studiu. În cadrul centrelor de studiu copiii îşi pot desfăşura
activitatea individual sau în grupuri mici sub îndrumarea unui cadru didactic. Materialele cu
care sunt dotate aceste centre sunt accesibile copiilor, încurajând alegerea şi negocierea.
Într-o sală de grupă Step by Step întâlnim centrele: Alfabetizare/Bibliotecă, Joc
manipulativ, Știinţă, Artă, Joc de rol, Construcţii şi Nisip şi apă, însă cadrele didactice pot
decide să introducă, pe parcursul anului noi centre care să răspundă nevoilor, preocupărilor şi
intereselor copiilor. Centrele de studiu sunt etichetate şi accesibile tuturor.
La nivelul fiecărei clase sunt amenajate:
 un panou special pentru anunţarea aniversărilor şi marcarea sărbătoriţilor;
 un spaţiu în care se afişează regulile după care funcţionează fiecare grupă în
parte, stabilite de copii, sub îndrumarea educatoarelor la fiecare începutul anului şcolar şi
îmbogăţite sau modificate pe parcursul anului, în funcţie de nevoile grupei;
 un centru tematic în care sunt puse la dispoziţia copiilor materiale specifice
temei (zilnice sau săptămânale) abordate;
 un spaţiu în care se afişează orarul clasei şi programul zilnic, stabilit de copii
împreună cu educatoarele;
 un spaţiu larg, în care se realizează Întâlnirea de dimineaţă, în care scăunelele
sau salteluţele pot fi aranjate în cerc. Spaţiul este personalizat de Calendarul naturii, care îi
ajută pe copii să discute despre aspecte legate de trecerea timpului, despre starea vremii sau
despre evenimente de interes pentru întregul grup. În acelaşi spaţiu întâlnim şi Scaunul
autorului, care se diferenţiază de celelalte scaune din clasă prin mărime, culoare sau prin
simbolurile care îl împodobesc. Scaunul autorului oferă preșcolarului aşezat pe el posibilitatea
de a expune în faţa colegilor opiniile şi ideile personale, de a povesti experienţe sau de a
propune rezolvări pentru anumite situaţii cu care grupul se confruntă. Scaunul autorului îi
conferă copilului o poziţie specială în faţa colegilor, încurajându-l să se exprime liber datorită
faptului că are atenţia şi respectul grupului.
Centrul de alfabetizare este un spaţiu al clasei Step by Step organizat într-o zonă
unde lumina naturală pătrunde cu uşurinţă, dotat cu o bibliotecă, masă şi scăunele și este
utilizat pentru activităţile de educarea limbajului, citire şi scriere. Copiii pot găsi în acest
centru cărţi cu poveşti şi ilustraţii, reviste şi ziare sau poveşti audio, se pot aşeza pentru a
răsfoi cărţile sau pentru a asculta lectura educatoarei sau a unui părinte invitat. Prin joc, copiii
învaţă să recunoască sunetele, să despartă cuvinte în silabe şi să participe activ în diferite
situaţii de comunicare. Centrul de alfabetizare mai pune la dispoziţia copiilor instrumente de
scris, hârtie, şabloane sau ştampile cu litere, pentru a-i susţine în demersul de însuşire a
scrisului şi cititului în mod spontan. Copiii pot să realizeze cărţi independent sau în cadrul
unui grup de lucru folosind scrisul, simbolurile, decupajele din reviste şi ziare şi desenele
proprii. În acest spaţiu copiii dobândesc deprinderi comunicaţionale, îşi descoperă interesul
pentru anumite subiecte, pe măsură de îşi însuşesc scrisul şi cititul în ritmul propriu şi îşi
dezvoltă creativitatea şi abilităţile de exprimare orală şi scrisă.
Centrul de jocuri manipulative este un centru destinat dezvoltării capacităţii de
percepţie şi a motricităţii fine, precum şi cultivării aptitudinilor matematice. Centrul este
amplasat într-o zonă liniştită a clasei, dispune de rafturi cu materiale care încurajează
dezvoltarea gândirii matematice şi însuşirea conceptelor matematice: număratul, sortarea,
clasificarea, operaţiile matematice, măsurarea, tiparele şi modelele repetabile. O gamă largă
de materiale vine în întâmpinarea nevoilor celor mici: puzzle-uri, jocuri de tip domino, lotto,
piese lego, tăbliţe magnetice cu cifre şi forme geometrice, mărgele colorate pentru sortare,
ordonare, şnuruire, seturi de obiecte de acelaşi fel. În acest centru copiii utilizează concepte
matematice în situaţii concrete din viaţa cotidiană, punând astfel bazele dezvoltării gândirii
matematice.
Centrul de ştiinţe este spaţiul în care copiii fac experimente şi descoperiri, fiind
încurajată explorarea activă a materialelor puse la dispoziţie. Centrul de Știinţe este dotat cu:
instrumente de cercetare, cum ar fi: binoclu, microscop, lupă, magneţi, stetoscop, cântare şi
instrumente de măsurat; cu materiale din natură, care pot fi puse la dispoziţie de educatoare
sau aduse de părinţi, sporind astfel implicarea familiilor în activităţile clasei. Activitatea din
centrul de Știinţe poate fi desfăşurată şi în aer liber, acolo unde copiii pot observa, înregistra
rezultatele şi fotografia sau filma plantele, animalele pe care le întâlnesc.
Experienţele ştiinţifice îi ajută pe copii să îşi dezvolte capacitatea de raţionament,
precum şi alte abilităţi şi deprinderi pe care le vor utiliza în contexte diferite. Preșcolarii sunt
încurajaţi să observe, să descrie, să compare şi să clasifice.
Centrul de artă este compus din rafturi pe care stau aşezate materiale pentru
activităţile de arte plastice: creioane colorate, carioci, foarfecă, vopsea şi pensule de diferite
forme şi dimensiuni, plastilină, hârtie cu diferite texturi, lipici şi materiale reciclabile care vor
putea fi folosite în realizarea unor lucrări originale. Un element important în cadrul acestui
centru îl reprezintă şevaletul care nu lipseşte din nicio clasă, fiind locul în care copiii pot da
frâu liber imaginaţiei şi îşi pot dezvolta deprinderile motrice şi creativitatea. De asemenea,
roata olarului reprezintă un punct de atracţie pentru micii preşcolari.
În acest centru copiii îşi dezvoltă motricitatea fină prin activităţile de modelaj,
tăiere, lipire, rupere, reuşind în acelaşi timp să îşi dezvolte capacitatea de a răspunde din punct
de vedere emoţional la experienţe cotidiene şi să înveţe să aprecieze frumosul.
Centrul de construcţie este o zonă activă şi distractivă a clasei, situată la distanţă
de celelalte centre, astfel încât să nu împiedice buna desfăşurare a celorlalte activităţi.
Rafturile din acest centru conţin: trusa de construcţie de lemn, specifică alternativei
educaţionale Step by Step, piese de construcţie din plastic şi recuzită variată care poate fi
folosită pentru completarea construcţiilor (oameni, animale şi plante de jucărie, maşini,
avioane, vapoare).
Ca urmare a activităţilor distractive desfăşurate în acest centru, copiii îşi dezvoltă
abilităţile motrice, coordonarea „ochi-mână”, abilităţile de comunicare, aptitudinile sociale şi
abilităţile de negociere, precum şi conceptele ştiinţifice şi matematice.
Centrul de joc de rol este un spaţiu în care preşcolarii îşi desfăşoară activitatea în
mod spontan, creând sau recreând scene din viaţa cotidiană sau din poveştile preferate,
învăţând să îşi exprime nevoile şi dorinţele. Este o zonă marcată în timpul jocului cu graniţe
clare, care să asigure intimitate participanţilor. Pentru a-i încuraja în acest demers,
educatoarele asigură o gamă largă de materiale aranjate pe rafturi şi cuiere: păpuşi cu
accesorii, păpuşi cu dizabilităţi şi păpuşi ce reprezintă diferite rase, seturi de joc, măşti şi
costume, marionete care să reprezinte personaje diferite.
Activitatea din centrul de joc de rol îi ajută pe copii să îşi dezvolte abilităţile de
socializare şi de stabilire de relaţii interumane prin imitarea unor modele din cadrul familiei,
grupului de prieteni sau chiar din poveştile preferate, să negocieze şi să rezolve probleme. De
asemenea, ei sunt încurajaţi să gândească în mod creativ, să-şi exprime semntimentele şi să
recunoască emoţiile celor din jur.
Centrul de nisip și apă este unul dintre spaţiile preferate de copii. Spaţiul este
destinat experimentelor şi construcţiei, iar materielele care intră în dotarea spaţiului sunt:
nisip, coloranţi alimentari, pâlnii, tuburi de plastic, jucării plutitoare, recipiente specifice
jocului în nisip. Jocul în centrul de nisip şi apă ajută la dezvoltarea copiilor în toate domeniile,
sarcinile putând fi orientate spre formarea conceptelor matematice, ştiinţifice, sociale sau spre
dezvoltarea motorie.
Fiecare zi într-o sală de grupă Step by Step, începe cu Întâlnirea de dimineață.
Întâlnirea de dimineață reprezintă una din modalitățile eficiente de realizare a coeziunii
grupului prin:
 promovarea respectului față de cei din jur;
 crearea unui climat propice desfășurării activității întregii zile.
Își propune :
 să creeze o comunitate,
 să încurajeze ascultarea;
 împărtășirea sentimentelor;
 participarea individuală și de grup;
 să-i învețe pe copii deprinderile necesare devenirii unor membri activi ai unui
grup, ai comunității;
 să promoveze respectul față de cei din jur;
 să creeze un climat propice desfășurării activităților;
 practicarea și exersarea unor trăsături comportamentale.
Ea parcurge următoarele momente:
Calendarul naturii creează copiilor abilități de observare în legătură cu
schimbările care au loc în mediul înconjurător, ancorarea acestora în realitate, etc.
Noutățile dau copiilor posibilitatea de a se exprima liber, de a-și prezenta
propriile opinii, experiențe și de a fi ascultat (copilul care se înscrie la noutăți); de a pune
întrebări (colegii). Acestea sunt prezentate în Scaunul autorului de către copiii care la intrarea
în clasă și-au notat prenumele în spațiul destinat acestui moment pe mesajul zilei. Copilul
înscris la Noutăți își prezintă în Scaunul autorului un eveniment trăit, o întâmplare recentă,
ceilalți ascultând fără a-l întrerupe, putând apoi să-i adreseze un număr de maxim 5 întrebări.
Agenda zilei oferă copiilor posibilitatea de a cunoaște programul zilei. Copiii își
aleg la intrarea în clasă centrele la care vor începe activitatea. Aceștia lucrează respectând
regulile clasei, respectând timpul alocat fiecărui centru și străduindu-se să termine sarcinile de
lucru de la centrul respectiv. Până la amiază fiecare copil va participa la toate activitățile
fiecărui centru. Mesajul zilei face introducerea în temă, solicitând atenția copiilor. Este scris
pe o pagină mare de hârtie și așezat într-un loc vizibil.
Evaluarea într-o clasă Step by Step este continuă. Ea se realizează mai întâi după
terminarea primelor centre de activitate, ceea ce oferă copiilor o imagine exactă, corectă,
asupra sarcinilor de lucru de la fiecare centru. Evaluarea ,,în cuvinte” scoate în evidență
puterile fiecărui copil, făcându-l pe acesta să-și câștige încrederea în forțele proprii.
Instrumentele de evaluare se bazează pe consemnarea competenţelor ce trebuie achiziţionate
de către copil pe parcursul anului şcolar, în concordanţă cu obiectivele prevăzute de programa
analitică; precizează conţinuturile abordate, achiziţiile dobândite, eventualele dificultăţi,
progresul şcolar şi unele observaţii. În alternativa Step by Step se marchează gradul de
achiziţie astfel: competenţă achiziţionată, competenţă în curs de achiziţionare, competenţă
neachiziţionată.
Evaluarea îi face pe copii să-și controleze propriul studiu, educatoarele să-și
concentreze atenția asupra copiilor care au nevoie de mai mult sprijin, iar părinții înțeleg
progresul înregistrat de copiii lor. În Step by Step copiii sunt încurajați în procesul de
autoevaluare. Aceasta le permite să-și aprecieze propriul progres, să devină conștienți de
produsul învățării și să-și asume responsabilitatea lui.
În activitățile de după amiază se pune accent pe individualizare. Aceste activități
permit fiecărui copil să se dezvolte în funcție de nevoile intelectuale și de dezvoltare ale
acestuia. În acest fel se respectă particularitățile individuale ale fiecărui copil.
Într-o grupă în care învăţarea se realizează conform programului Step by Step,
preșcolarul se dezvoltă într-o atmosferă de încredere şi se simte ajutat. Educatorii care
lucrează în această alternativă percep fiecare copil ca fiind unic, demn de înţelegere şi
respect. Programul Step by Step pentru învăţământul preșcolar permite copiilor să îşi asume
diferite roluri în cadrul colectivului, ceea ce îi va ajuta să atingă mai uşor scopurile
stabilite:
 ca prieteni, copiii vor învăţa să aibă încredere şi să se îngrijească de ceilalţi;
 ca parteneri, vor învăţa să coopereze, să ia în considerare şi punctele de vedere
ale celorlalţi;
 ca ascultători,vor învăţa să devină auditori activi, atenţi la public;
 ca organizatori, preșcolarii îşi vor planifica propriul studiu, asumându-şi
răspunderea pentru propriile decizii;
 ca interlocutori, îşi vor formula şi exprima propriile idei;
 ca persoane ce rezolvă o problem, copiii vor crea soluţii alternative la
obstacolele întâlnite în cale.
Programul promovează educaţia centrată pe copil, predarea orientată după nevoile
şi interesele copilului, învăţarea organizată în centre de activitate, implicarea familiei şi
comunităţii în educaţia copiilor, respectarea şi aprecierea diversităţii umane, susţinerea
incluziunii grupurilor defavorizate. Alternativa educaţională Step by Step are misiunea de a
dezvolta în fiecare copil capacitatea de a fi creativ, de a-şi forma o gândire critică, a face
opţiuni şi a avea iniţiativă, a defini şi a rezolva o problemă, a comunica uşor cu semenii, a-i
înţelege şi a negocia.