Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

I . PARTEA INTRODUCTIVĂ
a. Prof.
b. Data:
c. Şcoala Gimnazială:
d. Clasa: a VII-a
e. Disciplina: Biologie
f. Subiectul lecţiei: Fiziologia sistemului circulator – Circulatia sângelui
g. Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 min
h. Obiectivul central (scopul) lecţiei: insusirea de catre elevi a unor cunostinte despre particularitatile circulaţiei sângelui
Compeţențele specifice:
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare a unor situaţii problema
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate
Obiectivele operaţionale:
Obiective cognitive:
Oc1: sa descrie circulatia mare si circulatia mica a sangelui
Oc2: sa defineasca pulsul si tensiunea arteriala
Obiective procedurale:
Op1: sa masoare tensiunea arteriala si pulsul
Op2: sa compare valorile tensiunii arteriale obtinute experimental cu valorile normale
Op3: sa compare valorile pulsului in conditii de repaus si de efort
Obiective atitudinale:
Oa1: sa respecte cerintele din lucrarea practica
Oa2: sa utilizeze corect cunostintele despre sistemul circulator in viata cotidiana
i. Tipul şi varianta de lecţie: dobândire de noi cunoştințe
j. Resurse procedurale: observaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, învăţarea prin descoperire, experimentul didactic
k. Resurse materiale: videoproiector, manual, tabla, fişe de lucru, stetoscop, tensiometru
l. Tipul de organizare a activităţii: individual, frontal, perechi
Locul de desfasurare: Laboratorul de biologie
m. Anticiparea dificultăţilor: timp îndelungat necesar îndeplinirii sarcinilor, emoţiile elevilor în prezentarea rezultatelor.
n. Bibliografia:
Programa scolara
Zoe Partin, Luminita Logofatu, Cezar niculescu.: „Biologie”, manual clasa a VII-a, Editura Corint, 1998
Mariana Ciobanu, Didactica ştiinţelor biologice, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.
Viorel Lazăr, Mariana Nicolae, Lecția-formă de bază a organizării procesului de predare-învățare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves, 2007;
Viorel Lazăr, Metode utilizate în predarea biologiei, Editura Arvens, 2009
II. SCENARIUL DIDACTIC
ETAPELE LECŢIEI TIMP Tipuri de cunoştințe Tipuri de obiective Situații de învățare Sarcini de lucru Strategia didactica Metode
Metode şi Mijloace Forma de de evaluare
procedee didactice organizare

1.MOMENT 1 min Profesorul notează absenţele şi verifică dacă sunt condiții optime pentru desfăşurarea lecției, Elevii se pregătesc pentru lecţie.
ORGANIZATORIC
2. 15 min Se prezinta mulajul inimii si se solicita elevilor sa precizeze sistemul din care face parte si alcatuirea conversația plansa frontala Proba orala
REACTUALIZAREA euristica
inimii.
CUNOSTINTELOR
Prin metoda conversatiei euristice se solicita elevilor sa isi reaminteasca alcatuirea sistemului
circulator, sa prezinte si sa caracterizeze timpii revolutiei cardiace.
3.CAPTAREA 5 min Se prezinta date referitoare la principala cauza Activitatea se desfăşoară Profesorul solicită conversația imagini frontala Probă orala
ATENŢIEI
de mortalitate si faptul ca totusi acest lucru frontal şi este dirijată elevilor să raspunda la euristica
poate fi prevenit. activ de către profesor. intrebarea: “Care este problematizarea
principala cauza de deces
in Europa si in tara
noastra?”.
4. ENUNŢAREA 1 min Profesorul anunță tema care va fi discutată , notează pe tablă titlul şi prezintă obiectivele vizate spre conversața Probă orală
TEMEI ŞI A
OBIECTIVELOR
îndeplinire, pe parcursul orei, de către toți elevii. eursitică
5. COMUNICAREA Cunoştințele Obiective cognitive: Activitatea se desfasoara Profesorul anunta elevii explicația Plansa frontala Probă orala
NOILOR
declarative: Oc1: sa descrie frontal. ca vor continua
CUNOŞTINŢE, conversața
ÎNSUŞIREA LOR, circulatia sistemica, circulatia mare si prezentarea fiziologiei
FEED-BACK circulatia pulmonara, circulatia mica a Se va utiliza sistemului circulator cu
PERMANENT problematizarea
artere, vene, artera sangelui terminologia specifica. notiuni de circulatie a
aorta, puls, tensiune Oc2: sa defineasca sangelui.
arteriala, pulsul si tensiunea Profesorul cu ajutorul experimentul stetoscop
arterial plansei va descrie didactic
Cunostinte Obiective circulatia sangelui. tensiometru
procedurale: procedurale Activitatea se va realiza Se va face schema
Masurarea tensiunii Op1: sa masoare individual si frontal. circulatiei la tabla
arteriale cu ajutorul tensiunea arterial si folosind culorile
pulsul conventionale. individuala
tensiometrului
Masurarea pulsului in Op2: sa compare Identificarea factorilor
conditii de repaus si valorile tensiunii care pot influenţa
de efort arteriale obtinute valoarea tensiunii
experimental cu arteriale şi modifica.
valorile normale pulsul.
Op3: sa compare
valorile pulsului in
conditii de repaus si
de efort.
ETAPELE LECŢIEI TIMP Tipuri de cunoştințe Tipuri de obiective Situații de învățare Sarcini de lucru Strategia didactica Metode
Metode şi Mijloace Forma de de evaluare
procedee didactice organizare
5. COMUNICAREA Cunostinte Obiective atitudinale: Se pregatesc psihic Verificarea pulsului unor explicația Proba
NOILOR atitudinale: Oa1: sa respecte practica
voluntarii, adica li se colegi si a tensiunii
CUNOŞTINŢE, Respectarea regulilor de conversața
ÎNSUŞIREA LOR cerintele din lucrarea explica in ce consta arteriale cu ajutorul
utilizarea a practica tehnica. tensiometrului.
tensiometrului Oa2: sa utilizeze problematizarea stetoscop
Respectarea culorilor
Cu ajutorul stetoscopului Realizeazarea unei individuala
conventionale in
corect cunostintele sunt ascultate bataile comparaţii între pulsul tensiometru
efectuarea desenului despre sistemul inimii. colegilor care au efectuat experimentul
circulator in viata Se aplica tensiometrul in un efort şi cel al colegilor didactic
cotidiana zona incheieturii si se care au stat în bănci.
citesc valorile
inregistrate.
Se solicita unui elev sa Formularea unor
realizeze zeze concluzii asupra
genoflexiuni si se citesc rezultatelor obţinute.
din nou valorile Explicarea modul în care
inregistrate. a fost influenţat pulsul
colegilor de efortul fizic.

6. FIXAREA SI Se solicita elevilor sa realizeze legatura dintre circulatia sangelui si principalele gaze transportate conversatia frontal Proba orala
TRANSFERUL
(oxigen si dioxid de carbon) in procesul respiratiei. Se subliniaza importanta sistemului circulator in
CUNOSTINTELOR
transportul gazelor respiratorii.
7. EVALUAREA 5 min Elevii sunt solicitaţi să scrie 4 noţiuni noi învăţate în lecţia de azi şi o întrebare (nelămurire) adresată Eseul de 5 min Foi de scris individual Proba scrisa
REZULTATELOR
profesorului.

8. APRECIEREA 1 min Profesorul laudă activitatea elevilor şi notează cei mai activi elevi. Ca temă, ora următoare elevii trebuie să
ACTIVITATII, A stabileasca cauzele care determina cresterea tensiunii arteriale si ă pulsului.
REZULTATELOR,
TEMA PENTRU
ACASA