Sunteți pe pagina 1din 3

TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ

TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI


1. Concepte şi noţiuni fundamentale în educaţie fizică şi
sport: educaţie fizică, educaţie fizică adaptată, educaţie fizică
incluzivă, sport, sport adaptat, capacitate motrică, act motric, Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
acţiune motrică, activitatea motrică, motricitate,
psihomotricitate, performanţă, competiţie.
aptitudini motrice, efort fizic Dragnea 2002 (Bibliografie pct. 6)
2. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
contribuţia educaţiei fizice şi sportului la realizarea Gloria Raţă: Didactica Educaţiei fizice şi
obiectivelor generale ale educaţiei Sportului (Bibiliografie pct. 30)
3. Raportul educaţie fizică – sănătate în concepţie europeană Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
4. Exerciţiul fizic – definiţie, structură, criterii de clasificare,
Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
taxonomia exerciţiilor fizice.
5. Jocurile de mişcare în educaţie fizică şi sport: definire,
Stanescu 2012 (Bibliografie pct. 38)
caracteristici, tipologie
Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7) + TAM
6. Motricitatea la diferite vârste; stadiile dezvoltării motrice
(Bibliografie pct. 5)
Epuran, Stănescu: Învăţarea motrică –
aspecte psihogenetice şi psihodinamice ale dezvoltării
aplicaţii în activităţi corporale (Bibliografie
motrice
pct. 9)
7. Efortul în educaţie fizică şi sport: definiţie, caracteristici, Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
Gloria şi Gheorghe Raţă: Educaţia fizică şi
parametri
metodica predării ei
https://www.scribd.com/doc/296406816/Tipuri-
tipuri de efort de-Efort-1
8. Densitatea lecţiei de educaţie fizică şi sport: definiţie, tipuri
Gloria şi Gheorghe Raţă: Educaţia fizică şi
Caracteristici (se referă la tot ceea ce se găseşte la descrierea
metodica predării ei
fiecărui tip de densitate)
9. Sistemul de educaţie fizică şi sport din România: definiţie,
Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
structură
www.isjolt.ro/wp-
content/uploads/2016/01/Olimpiada-
Gimnaziilor.pdf
10. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi Olimpiada
Gimnaziilor - activităţi sportive extracurriculare www.isjcta.ro/wp-
content/uploads/2013/06/2.Regulament-
O.N.S.S..doc
DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI I
1. Competenţele generale şi specifice disciplinei Educaţie fizică Programa EFS
şi sport: definire, componente;
contribuţia educaţiei fizice la realizarea competenţelor cheie
stabilite pentru sistemele de învăţământ europene.
Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
2. Programa de educaţie fizică şi sport: caracteristici, structură Gloria şi Gheorghe Raţă: Educaţia
fizică şi metodica predării ei
conţinut (pe componentele procesului de învăţământ, la diferite
Programa EFS
clase).
3. Componentele procesului de învăţământ la educaţie fizică şi
sport:
Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
- cunoştinţe de specialitate: definiţie, categorii;
- indici morfologici şi funcţionali: definire,
TMEFS – Curs universitar, Şerbănoiu S. şi
categorii;
Tudor Virgil
- calităţi motrice/aptitudini motrice (viteza, capacităţile
coordinative, forţa, rezistenţa, mobilitatea): definiţii, forme
de manifestare, factori de condiţionare, indicaţii metodice
Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
privind abordarea acestora la diferite vârste;
- deprinderi şi priceperi motrice: definiţii, caracteristici, tipuri,
- etapele formării deprinderilor motrice;
Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7) +
- atitudini şi obişnuinţe specifice: definiţii, categorii. Virgil Tudor 2008: Măsurare şi evaluare
în cultură fizică şi sport
4. Particularităţile utilizării metodelor verbale (descrierea,
explicaţia, conversaţia, povestirea) şi intuitive (demonstraţia, Gloria Raţă: Didactica Educaţiei fizice
dirijarea observării execuţiei altor subiecţi, folosirea mijloacelor şi Sportului (Bibiliografie pct. 30)
intuitive), la diferite cicluri de învăţământ.
conducerea prin mişcare ???
5. Particularităţile utilizării jocurilor de mişcare în lecţie de
educaţie fizică; indicaţii metodice privind utilizarea jocurilor de Stanescu 2012 (Bibliografie pct. 38) +
mişcare; exemplificări de jocuri de mişcare pentru dezvoltarea Stănescu, Ciolcă, Urzeală 2004
calităţilor/aptitudinilor motrice, formarea deprinderilor motrice (Bibliografie pct. 37)
fundamentale,.
pregătitoare pentru jocuri sportive ???
6. Dinamica şi dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică. Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
Gloria şi Gheorghe Raţă: Educaţia
7. Modalităţi de optimizare a densităţii motrice în lecţia de
fizică şi metodica predării ei +
educaţie fizică, la diferite cicluri de învăţământ; cauze care
Gheorghe Cârstea – Teoria si metodica
conduc la scăderea densităţii motrice.
EFS, 2000
8. Proiectarea didactică în educaţie fizică: definire, etape, Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7) +

operaţii specifice; proiectarea unităţilor de învăţare; metodologia Gloria Raţă: Didactica Educaţiei fizice
elaborării proiectului didactic/planului de lecţie. şi Sportului (Bibiliografie pct. 30)

Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7) +


9. Planificarea în educaţie fizică: definire, cerinţe, tipuri de
Gheorghe Cârstea – Teoria si metodica
documente
EFS, 2000
10. Evaluarea în educaţie fizică: definire, conţinut, metode şi Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7) +
criterii de evaluare; Gloria şi Gheorghe Raţă: Educaţia
fizică şi metodica predării ei
fişa individuală a elevului; Gloria şi Gheorghe Raţă: Educaţia
metodologia evaluării la diferite cicluri de învăţământ fizică şi metodica predării ei
11. Normativitatea în educaţie fizică: principii cu caracter
general şi specifice educaţiei fizice, principii referitoare la
organizarea instruirii, principii referitoare la metodologia Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7)
instruirii; definire
caracteristici, particularităţi privind respectarea acestora la
???
diferite cicluri de învăţământ

DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI II


12. Bazele generale ale învăţării exerciţiilor de atletism. Schema Barbu, Stoica – Atletism. Metodica predării
tip a predării tehnicii exerciţiilor de atletism. Iniţierea în atletism exerciţiilor de atletism în lecţia de EF
– Şcoala atletismului (Bibliografie pct. 1)

13. Particularităţile predării alergărilor, săriturilor şi aruncărilor Barbu, Stoica – Atletism. Metodica predării
exerciţiilor de atletism în lecţia de EF
din atletism în învăţământul primar gimnazial şi liceal.
(Bibliografie pct. 1) + / sau
Succesiunea modelelor operaţionale pentru însuşirea, în cicluri Bogdan Rata – Atletism in sistemul şcolar,
tematice, a probelor atletice prevăzute de programele şcolare 2009
Vasilica Grigore – Gimnastica. Manual
14. Bazele tehnice şi metodice ale elementelor acrobatice şi
pentru cursul de bază (Bibliografie
săriturilor cu sprijin prevăzute de programele şcolare
pct. 12)
15. Metodica predării conţinutului motric specific gimnasticii
Sabina Macovei , Oana Butu –
ritmice/aerobice în lecţia de educaţie fizică, la diferite cicluri de
Gimnastica ritmică în şcoală
învăţământ
16. Cerinţe metodice privind alcătuirea şi predarea complexelor
Hidi – Gimnastica. Gimnastica de baza
de influenţare generală, a programelor de dezvoltare fizică
(Bibliografie pct. 17) +
generală, de dezvoltare a coordonării folosind mijloace din
Grigore – Gimnastica. Manual pentru
gimnastica artistică, gimnastica ritmică, gimnastica aerobică, la
cursul de baza (Bibligrafie pct. 12)
diferite cicluri de învăţământ
educare a expresivităţii motrice
17. Metodica predării conţinutului tehnico-tactic al jocurilor Laurenţiu Oprea, Roxana Şulea – Ghid
sportive prevăzute de programele şcolare, la diferite cicluri de pentru profesorii de educaţie fizică şi
învăţământ sport
18. Dezvoltarea calităţilor motrice (viteza, capacităţile Iulian Săvescu – Educaţie fizică şi
coordinative, forţa, rezistenţa, mobilitatea) în lecţia de educaţie sportivă şcolară. Culegere de exerciţii.
fizică, prin mijloace specifice disciplinelor sportive Metodologie