Sunteți pe pagina 1din 8

EVOLUȚIA VENITURILOR ÎN ROMÂNIA ÎN

PERIOADA 2013-2018
CONSTANTIN GABRIEL
SPECIALIZAREA-E.G.C.E.

1. Tratarea teoretică a veniturilor repartizate – definiție,


clasificare, din ce se compune, citate despre acestea, alte idei din
literatura de specialitate, cum sunt în alte țări, comparație cu
România.

Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice,


modificată și completată prin Legea nr. 270/2013, veniturile
bugetare reprezintă resursele bănești care se cuvin bugetelor
autorităților publice, în baza unor prevederi legale, formate din
impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte.
Totalitatea resurselor băneşti care alimentează bugetul
public formează un sistem unitar de venituri, indiferent de
provenienţa acestora şi de veriga bugetară la care se mobilizează.
Finalitatea comună a acestor venituri constă în finanţarea unor
utilităţi sau necesităţi cu caracter public.
Provenienţa resurselor de această natură este dată de PIB
sau de avuţia naţională în unele cazuri excepţionale precum şi de
transferurile primite din străinătate.

1
Veniturile bugetare sunt venituri de natură publică, dar
diferă de acestea; veniturile publice având o sferă mai largă de
cuprindere, incluzându-le pe cele bugetare. Veniturile bugetare
sunt mijloace sau modalităţi practice de formare a bugetului public,
care se mobilizează în termenul unor reglementări exprese.
Din punct de vedere al conţinutului economic veniturile
bugetare sunt structurate în: venituri curente, venituri din capital,
sume defalcate şi transferuri.
Veniturile bugetului de stat sunt resurse bănești constituite
din impozite și taxe încasate de la agenții economici și
contribuabili, precum și din vărsămintele instituțiilor publice și alte
venituri aprobate prin legea bugetară anuală de către Parlament.
Sub aspectul său juridic, bugetul reprezintă un act prin care
sunt prevăzute și autorizate veniturile și cheltuielile anuale ale
statului. Bugetul de stat prevede și autorizează în forma legislativă
cheltuielile și resursele statului, având caracter obligatoriu, fiind
supus aprobării Parlamentului. Reprezintă un act de previziune a
resurselor publice și a modului de utilizare a acestuia, elaborându-
se pe o perioadă de un an.
Legea bugetului de stat este influențată de concepțiile
politice, economice și sociale, specifice fiecărei perioade.
Din punct de vedere al organizării bugetare publice, se
remarcă anumite particularități și deosebiri, în special în statele
federale, față de cele cu structură unitară, astfel:

2
1. În statele naționale unitare, cum sunt Franța, Italia,
Suedia, Romania, organizarea bugetară de interes public cuprindea,
inițial, numai bugetul de stat si bugetele locale.
Ulterior, acestora li s-au adăugat:
o bugetele anexe celui de stat;
o bugetele extraordinare sau fondurile bănești
speciale;
o alte fonduri bănești alăturate bugetului de stat.
2. In statele federative, cum sunt S.U.A., Brazilia,
Germania, Elveția, organizarea bugetară este influențată de
structura federativă (care cuprinde, după caz, statele, landurile,
cantoanele etc.); organizarea bugetară federativă este mai
complexă și cuprinde:
o bugetul federal;
o bugetele statelor, landurilor etc.
o bugetele locale ale unităților administrativ-
teritoriale din fiecare dintre statele, landurile,
cantoanele etc. componente.
De asemenea, în statele federative, deși au o organizare
federativă asemănătoare, cuprinsul de cheltuieli și venituri, relațiile
dintre bugetul federal și celelalte bugete componente, procedura
elaborării și aprobării bugetelor anuale sunt reglementate diferit.

Principalele categorii de venituri publice sunt:

3
1. Venituri curente, care la rândul lor se împart în:
 Venituri fiscale, din care:
- impozite directe:
a) impozit pe profit;
b) impozit pe salarii şi venituri, din care: cote și
sume defalcate pentru bugetele locale;
c) alte impozite directe;
d) contribuții.
- impozite indirecte:
a) taxa pe valoare adăugată
b) accize
c) taxe vamale
d) alte impozite indirecte.
 Venituri nefiscale
2.Venituri din capital
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

Cea mai însemnată parte a veniturilor publice, o reprezintă


veniturile fiscale. Acestea, la rândul lor, se clasifică în funcție de
mai multe criterii:
1. După caracteristicile de fond și de formă, impozitele se
clasifică în:
- impozite directe, care, la rândul lor, se împart în impozite
reale și impozite personale

4
- impozite indirecte.
2. După obiectul impunerii:
- impozite pe venit
- impozite pe avere
- impozite pe consum
3. După scopul urmărit:
- impozite financiare
- impozite de ordine
4. După frecvența încasării:
- impozite permanente sau ordinare
- impozite incidentale sau extraordinare
5. După instituția care le administrează:
- impozite ale administrației centrale
- impozite ale administrației locale

2. Tabelul de mai jos, completat cu valorile veniturilor repartizate,


așa cum rezultă din legea de aprobare, valoarea PIB, așa cum
rezultă din datele de mai jos și cu valoarea inflației în perioada
analizată, așa cum rezultă mai jos.

Explicatii 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Venit (md. Lei) 20,9 21,6 22,6 23,1 25,4 28,7
PIB (md.Lei) 637,5 667,6 712,8 761,5 842,5 907,9
Indicele 103,98 102,40 102,20 100,50 101,4 103,1
pretului de
consum (%)

5
3. Calculul indicatorilor de volum, structură și al dinamicii pentru
veniturile repartizate.
Indicatorul de volum: (pentru venituri)

Venit public total: Vr=(Vn/Ip)*100

Vr2013=(637,5/103,98)*100=63.750/103,98=613,09

Vr2014=(667,6/102,40)*100=66.760/102,40=651,95

Vr2015=(712,8/102,20)*100=71.280/102,20=697,45

Vr2016=(761,5/100,50)*100=76.150/100,50=757,71

Vr2017=(842,5/101,4)*100=84.250/101,4=830,86

Vr2018=(907,9/103,1)*100=90.790/103,1=880,60

Indicatorul de structură:

ΔVtn=Vt1-Vt0

ΔVtn=651,95-613,09=38,86

ΔVtn=697,45-651,95=45,5

ΔVtn=757,71-697,45=60,26

ΔVtn=830,86-757,71=73,15

ΔVtn=880,60-830,86=49,74

Indicatorul de dinamică:

ΔVt2013-2014={(Vt2014/IP2014)/(Vt2013/IP2013)}*100-
100={(21,6/102,40)/(20,9/103,98)}*100-100=(0,21/0,20)*100-
100=0,05%

6
ΔVt2014-2015={(Vt2015/IP2015)/(Vt2014/IP2014)}*100-
100={(22,6/102,20)/(21,6/102,40)}*100-100=(0,22/0,21)*100-
100=0,04%

ΔVt2015-2016={(Vt2016/IP2016)/(Vt2015/IP2015)}*100-
100={(23,1/100,50)/(22,6/102,20)}*100-
100=(0,2298/0,2211)*100-100=0,039%

ΔVt2016-2017={(Vt2017/IP2017)/(Vt2016/IP2016)}*100-
100={(25,4/101,4)/(23,1/100,50)}*100-100=(0,2504/0,2298)*100-
100=0,09%

ΔVt2017-2018={(Vt2018/IP2018)/(Vt2017/IP2017)}*100-
100={(22,6/102,20)/(25,4/101,4)}*100-100=(0,2783/0,2504)*100-
100=0,11%

ΔVt2013-2018={(Vt2018/IP2018)/(Vt2013/IP2013)}*100-
100={(28,7/103,1)/(20,9/103,98)}*100-100=(0,2783/0,2010)*100-
100=0,38%

5. Reprezentarea grafică numai a dinamicii veniturilor repartizate,


în perioada analizată.

Evoluția veniturilor în perioada 2013-2018


2020
2018
2016
2014
Venituri
2012
2010
61,30 65,19 69,74 75,77 83,08 88,06
mld. mld. mld. mld. mld. mld.

7
Bibliografie:

1. Ciubotariu Irina-Ștefana, Finanțe, Editura Didactică și


Pedagogică, București, 2010

2. Mihaela Teodorescu (coord.), Fiscalitatea în România, Editura


Pro Universitaria, București, 2017

3. Oprea Florin, Sisteme bugetare publice. Teorie și practică,


Editura Economică, București, 2011

4. Smith Adam, Avuția națiunilor, Editura Publică, București, 2011

5. Teodorescu Cristian Dragoș, Finanțe, Editura Pro Universitaria,


București, 2015