Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA

Str. Bariera Vâlcii, Nr. 160 A


Telefon: 0251/591636 ; Fax: 0251/431642
E-mail : spscraiova@gmail.com
Website: liceulpelendava.ro

SIMPOZION JUDEȚEAN

EDIȚIA a II-a

ABSENȚA DE AZI- INSUCCESUL DE MÂINE

CUPRINS ÎN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR ȚTIINȚIFICE, METODICE ȘI CULTURALE


DESFĂȘURATE LA NIVEL JUDEȚEAN/ INTERJUDEȚEAN/ NAȚIONAL/ INTERNAȚIONAL ÎN ANUL
ȘCOAR 2018-2019 ÎN JUDEȚUL DOLJ, PAGINA 17, POZIȚIA 101

ARGUMENT

ORGANIZATOR: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA


Strada Bariera Vâlcii, nr. 160 A, localitate Craiova, judeţ Dolj
Telefon 0251591636, int. 144

COORDONATOR PROIECT: prof Sârbu Adriana

PARTENERI:

Școala Profesională Specială Craiova


Casa Corpului Didactic Dolj
Centrul de Detenţie Craiova
Asociaţia Conect Craiova

GRUP ŢINTĂ: Beneficiari direcţi: cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Beneficiari indirecţi: elevii din învăţământul primar, gimnazial și liceal, elevii cu cerinţe educaţionale
speciale (elevii cu CES).
RESURSE:
UMANE: profesori, învăţători, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor partenere.
MATERIALE: calculator, aparat foto, coli albe, imprimantă, carton, diplome.
FINANCIARE: autofinantare

MENŢIUNI:
Se vor acorda diplome de participare pentru fiecare cadru didactic.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
Nu se admit contestaţii.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

REGULAMENT
Simpozion județean - ABSENȚA DE AZI- INSUCCESUL DE MÂINE
Ediţia a II-a

DESFĂŞURAREA PROIECTULUI

ETAPA DE ÎNSCRIERE ŞI TRIMITERE A LUCRĂRILOR

4 februarie- 21 martie 2019

Înscrierea se face pe baza formularului de înscriere, acordului de parteneriat


semnat şi ştampilat în dublu exemplar, lucrarii în format letric ȘI UN PLIC
AUTOADRESAT ȘI TIMBRAT pe adresa:

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA


str. Bariera Vâlcii, nr. 160 A, loc. Craiova, jud. Dolj cu mențiunea PENTRU
SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN ABSENȚA DE AZI- INSUCCESUL DE MÂINE

până la data de 21 martie 2019.

SECŢIUNEA PENTRU CADRE DIDACTICE


- eseuri, referate, comunicări ştiinţifice, exemple de bune practici
Redactarea lucrărilor :
- se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text alineat
justified), cu caractere româneşti, maxim 3 pagini.
- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 Bold), centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);
- la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12);
- fişierele să fie compatibile cu sistemul Word 2003 sau Word 2007/2010;
- nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
JURIZAREA
- va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori în perioada: 25-28 martie
2019
- În evaluare se are în vedere: respectarea tematicii impozionului, valoarea instructiv - educativă,
originalitatea realizării şi corectitudinea informaţiilor.
- Se vor acorda diplome de participare pentru fiecare coordonator de lucrare (cadru didactic).
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
Nu se admit contestaţii.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
PROMOVAREA
La încheierea activităţilor propuse se va realiza:

- popularizarea simpozionului pe site-uri educaţionale, pe forumuri şi pe site-ul școlii


- promovarea simpozionului şi diseminarea rezultatelor şi exemplelor de bună practică în cadrul
cercurilor pedagogice, activităţilor educative, festivităţilor cu părinţii etc

2
PRECIZĂRI IMPORTANTE

- Rugăm fiecare cadru didactic participant să trimită formularul de înscriere,


acordul de parteneriat semnat şi ştampilat în dublu exemplar, lucrarea în format letric ȘI
UN PLIC AUTOADRESAT ȘI TIMBRAT pe adresa: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL
”PELENDAVA” CRAIOVA, str. Bariera Vâlcii, nr. 160 A, loc. Craiova, jud. Dolj cu
mențiunea PENTRU SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN ABSENȚA DE AZI-
INSUCCESUL DE MÂINE

până la data de 21 martie 2019.

- Diplomele de participare se vor expedia până la data de 15 iunie 2019


- Participarea: indirectă;
- Nu se percepe taxă de participare;
- Persoană de contact: prof. Sârbu Adriana – telefon 0766 619 508

3
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION INTERJUDEȚEAN – ABSENȚA DE AZI- INSUCCESUL
DE MÂINE

Numele şi prenumele cadrului didactic:....................................................................


.....................................................................................................................................
Titlul lucrării: ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Specialitatea: ...............................................................................................................
Unitatea de învăţământ: ..............................................................................................
.....................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................

4
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA Şcoala ……………………….
Str. Bariera Vâlcii nr. 160 A, ………………………………….
Loc Craiova, jud. Dolj …………………………………..
Nr. ………/…………………… Nr. ……………………………..

ACORD DE PARTENERIAT

1. Părţile acordului
a) LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. Bariera
Vâlcii, nr. 160 A, judeţul Dolj, în calitate de organizator, reprezentat prin director, prof. Tașcu- Stavre
Minodora Ralițica şi coordonator prof. Sârbu Adriana
b) Şcoala . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. în calitate de
partener, reprezentată prin director, prof. …………………………………………
si colaborator prof. . . . . . . .. .. . . . . . . …………….
2. Obiectivul acordului de parteneriat:
Obiectul prezentului acord îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în vederea participării la
Simpozionului Județean „ABSENȚA DE AZI- INSUCCESUL DE MÂINE” , Ediția aII-a
3. Grup ţintă: cadrele didactice din învățământul preuniversitar.
4. Obligaţiile părţilor:
A) organizatorul se obligă :
- să coordoneze si sa implementeze proiectul conform planului aprobat.;
- să emită şi să distribuie diplomele cadrelor didactice participante;
- să monitorizeze, să evalueze şi să disemineze rezultate proiectului şi a exemplului de bună practică.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze activitatea în şcoala respectivă,
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
5. Durata acordului:
Prezentul protocol se înceheie în două exemplare şi se aplică începând cu data semnarii acestuia de catre
parteneri şi este valabil pe durata derulării acestuia, februarie-iunie 2019
6. Clauze finale ale acordului:
Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare
între instituţiile de învăţământ din ţară. Orice comunicare între parteneri în legătură cu prezentul acord se
va face în scris.

Liceul Tehnologic Special ”PELENDAVA” Craiova Școala ............................

Director, Director,

prof. Tașcu- Stavre Minodora Ralițica prof............................... .