Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINTA DE PRACTICA

S.A Moldtelecom cu sediul in ...........................………., strada ….......…., nr. ……., bloc ….., sc. …,
ap……., jud./sector ........……...… înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. ............................., cod
fiscal ........................., reprezentată prin .................................., in calitate de ............................ (funcţia),
adevereşte ca domnul/doamna ................................................................. student (a) al/a Facultăţii de
Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a efectuat stagiul de practica in
organizaţia noastră de la data de ……....… pana la data de ………, in cadrul departamentului
……………………………………..

Pe perioada stagiului au fost efectuate 90 de ore de practica.


Evaluarea studentului s-a făcut de către tutore printr-un raport si a unei fise de observare.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la colocviul de practică.

Data: .......................

Numele, prenumele
Funcția reprezentantului legal

.L.S.