Sunteți pe pagina 1din 75

URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.

40

ANEXA nr. 4:
PROIECTANT ……………………………………….. (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. …………/…………

STUDIU DE FEZABILITATE - conţinut-cadru

1 ) - (A) PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii


1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia
actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-
economice identificate şi propuse spre analiză
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi
financiare
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii,
în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnicoeconomice


pentru realizarea obiectivului de investiţii2 ) Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se
vor prezenta:
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan,


regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate
publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;
d) surse de poluare existente în zonă;
e)date climatice şi particularităţi de relief;
f) existenţa unor: - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care
pot fi identificate; - posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe

1
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor
zone protejate sau de protecţie; - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform
normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i)date privind zonarea seismică;
(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al
apelor freatice;
(iii)date geologice generale;
(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi
consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările
tehnice în vigoare;
(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu
indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: -


caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:


- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor
investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi
parametrii specifici obiectivului de investiţii;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea
performanţei energetice;
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror
amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi si peisagere
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

2
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului
de referinţă
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice,
ce pot afecta investiţia
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: - necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; -
soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de
operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după
caz;
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează,
după caz

. 4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea
actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
4.7. Analiza economică3 ), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată
netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-
eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate3 )
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)


5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilităţii şi riscurilor
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e)
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea si amenajarea terenului;
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul
calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
d) probe tehnologice şi teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:


a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi,
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
3
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice
atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi
ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare â
impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu în documentaţia tehnico-economică
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot
condiţiona soluţiile tehnice
7. Implementarea investiţiei
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni
calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea
investiţiei pe ani, resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
8. Concluzii şi recomandări

(B) PIESE DESENATE


În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta
la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:
1. plan de amplasare în zonă;
2. plan de situaţie;
3. planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru
rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după
caz;
4. planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

4
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Data: …………………………………. Proiectant

4 ) ……………………………….. (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) L.S.

OBIECTIV:

„RETEA DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE


ÎN SATUL CIPAU , UAT IERNUT, JUDET MURES"

BENEFICIAR:
UAT IERNUT
Strada 1 Decembrie,1918, nr. 9, cod postal 545100, judetul Mures

PROIECTANT:

S.C. URBIS CONCEPT S.R.L.


Cluj-Napoca, strada Trifoiului , Nr. 16, H. ap.2

PROIECT NR. 66/2017

FAZA : S.F.

FISA PROIECTULUI

5
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

„REȚEA DE CANALIZARE SI BRANȘAMENTE


ÎN SATUL CIPĂU , UAT IERNUT, JUDEȚ MUREȘ "

BENEFICIAR:
UAT IERNUT
Strada 1 Decembrie,1918, nr. 9, cod postal 545100, judetul Mures

PROIECTANT:

S.C. URBIS CONCEPT S.R.L.


Cluj-Napoca, strada Trifoiului , Nr. 16, H. ap.2

PROIECT NR. 66/2017

FAZA : S.F.

COLECTIV DE ELABORARE

6
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Faza SF
Proiect 66/11.2017

SEF DE PROIECT:

●nume ● prenume ●specialitatea

Susca Maricica inginer


Semnatura:

PROIECTANT SPECIALITATE REZISTENTA:

●nume ● prenume ●specialitatea

Susca Teodor inginer proiectant C.C.I.A


Semnatura

PROIECTANT SPECIALITATE INSTALATII:

●nume ● prenume ●specialitatea

Nistor Paul inginer instalatii


Semnatura:

Susca Alexandru inginer instalatii


Semnatura:

BORDEROU
7
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Fisa proiectului
Colectiv de elaborare
Borderou

Capitolul A: PIESE SCRISE


1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investiţii
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)
5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme
7. Implementarea investiţiei
8. Concluzii şi recomandări

Capitolul B: PIESE DESENATE


00A - Plan de incadrare in zona
00B - Plan de situatie general
01 - Plan de situatie 1
02 - Plan de situatie 2
03 - Plan de situatie 3
04 - Plan de situatie 4
05 - Plan de situatie 5
06 - Plan de situatie 6
07 - Plan de situatie 7
08 - Plan de situatie 8
09 - Plan de situatie 9
10 - Plan de situatie 10
11 - Plan de situatie 11
12 - Plan de situatie 12
13 - Plan de situatie 13
14 - Plan de situatie 14
15 - Plan de situatie 15
16 - Plan de situatie 16
17 - Plan de situatie 17
18 - Plan de situatie 18
19 - Plan de situatie 19

D01 – Detaliu subtraversare tip

Intocmit:
ing. Nistor Paul

CAPITOLUL A: Piese scrise

8
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Prezentul memoriu este întocmit conform HG 907 din 29.11.2016 , privind aprobarea conţinutului
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII


1.1. Denumirea obiectivului de investitii

REȚEA DE CANALIZARE SI BRANȘAMENTE ÎN SATUL CIPĂU , UAT IERNUT, JUDEȚ MUREȘ

1.2. Ordonator pricipal de credite/ investitor


UAT Iernut

1.3. Ordonator secundar / tertiar de credite


Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei


UAT Iernut

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate


S.C. URBIS CONCEPT S.R.L.
Str. Trifoiului, nr. 16H, ap.2, Cluj-Napoca
Faza SF: Proiect 66/2017

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI /


PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în


prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului
de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre
analiză
Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare;

Colectarea si tratarea apelor urbane reziduale Prin derogare de la dispoziţiile articolelor 3, 4 şi 5


alineatul (2) din Directiva 91/271/CEE, cerinţele privind sistemele de colectare şi tratare a apelor urbane
reziduale nu se aplică în întregime pe teritoriul României până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu
următoarele obiective intermediare:
• la 31 decembrie 2013, conformarea cu dispoziţiile articolului 3 din directivă trebuie realizată în
aglomerările urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10 000;
• la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispoziţiile articolului 5 alineatul (2) din directivă trebuie realizată
în aglomerările urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10 000.

9
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

România este obligată să asigure extinderea treptată a sistemelor de colectare prevăzute la articolul 3 în
conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:
– 61%, la 31 decembrie 2010;
– 69%, la 31 decembrie 2013;
– 80%, la 31 decembrie 2015.

Este de mentionat faptul ca art. 3 din Directiva 91/271/CEE prevede ca acolo unde nu este justificata
introducerea unui sistem de colectare fie din cauza ca nu ar produce beneficii de mediu, sau pentru ca
acesta ar implica un cost excesiv, vor fi utilizate sisteme individuale sau alte sisteme corespunzatoare care
sa realizeze acelasi nivel de protectie a mediului.
România este obligată să asigure extinderea treptată a tratării apelor reziduale prevăzute la articolele 4 şi
5 alineatul (2) în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent-locuitor:
– 51%, la 31 decembrie 2010;
– 61%, la 31 decembrie 2013;
– 77%, la 31 decembrie 2015.

Guvernul Romaniei a adoptat Planul si Programul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE


privind epurarea apelor uzate orasenesti modificata prin Directiva 98/15/CE.
Obiectivul urmarit de beneficiar este realizarea unui sistem centralizat de colectare a pelor uzate
menajere pentru satul Cipau si deversarea acestora in reteaua de canalizare menajerea existenta in Orasul
Iernut.
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Iernut.
Oportunitatea implementarii investitiei este ancorata in Strategia de dezvoltare regionala si sunt
necesare actiuni urgente de creare sau extindere a infrastructurii astfel incat sa se poata asigura o
crestere economica a acestor zone si conditii de viata decente pentru populatie.
In prezent, localitatea Cipau beneficiaza de retele de alimentare cu apa, dar nu există un sistem de
colectare si tratare a apelor uzate menajere, apele menajere fiind colectate in fose locale sau instalatii
improvizate.
Lipsa unui sistem centralizat de colectare si canalizare a apelor uzate provenite din activitatea
menajera poate contribui la periclitarea starii de sanatate a populatiei si poate duce la poluarea biologica
permanenta a acviferelor freatice.
Datorita cadrului natural, respectiv reliefului zonei nu exista posibilitatea realizarii unui sistem de
canalizare menajera cu functionare gravitationala pe toate traseele, pana la nivelul punctului de deversare
din Orasul iernut.

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor


Satul Cipau are o populatie, conform recesamantului din 2011, de 1064 de locuitori.
Prin strategia de dezvoltare locala 2014-2020 Orasul Iernut si-a stabilit ca obiectiv strategic 2 – dezvoltarea
si modernizarea infrastructurii iar prin obiectivul specific 2.2- dezvoltarea retelelor de utilitati publice, una
din masuri este ”modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare”. Acest proiect duce
la atingerea obiectivelor mentionate si mai mult de atat are o implicatie semnificativa in cea ce priveste
calitatea vietii pentru 1064 de locuitori. Proiectul va asigura un sistem centralizat de colectare , canalizare
si epurare apelor uzate provenite din activitatea menajera care , coroborat cu alte doua proiecte de
dezvoltare si modernizare a infrastructurii din satul Cipau (Construire Camin Cultural si Modernizare drum-
tronson 1 ) ce se intentioneaza a fi realizate prin POR 2014-2020 AXA 13.1 , va aduce la cresterea
standardului de viata a locuitorilor din satul Cipau.

10
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Beneficiari ai acestui proiect vor fi si inclusive 60 de familii respectiv 305 persoane - cetateni de etnie
roma care locuiesc pe strada ce se are in vedere a fi modernizata (proiect Modernizare drum- tronson 1).

In prezent in localitate exista un sistem de alimentare cu apa care acopera toate strazile localitatii.
Realizarea lucrărilor de canalizare şi evacuarea acestora în staţii de epurare este necesară
deoarece situatai actuala, cand din gospodarii apele uzate sunt evacuate in fose septice neetanse
reprezintă o sursă de poluare pentru văile din zonă ,care îşi deversează apele în râul Mures.
In localitatea Ciapu nu exista o retea de canalizare a apelor uzate menajere.
Lipsa unui sistem centralizat de colectare, canalizare si epurare a apelor uzate provenite din
activitatea menajera poate contribui la periclitarea starii de sanatate a populatiei si poate duce la poluarea
biologica permanenta a acviferelor freatice.
Datorita reliefului zonei nu exista posibilitatea realizarii unui sistem de canalizare menajera cu
functionare gravitationala pe toate traseele ,pana la nivelul unei statii centralizate de epurare a apelor .

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung
privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii.

Investiţiile de mediu reprezintã o contribuţie importantã la rezolvarea problemelor economice şi


sociale în România: la protecţia sãnãtãţii, îmbunãtãţirea calitãţii vieţii şi stimularea dezvoltãrii economice.
Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, România trebuie sã facã investiţii semnificative în
infrastructura de mediu, în special în sectoarele apã, deşeuri şi calitatea aerului.
Obiectul acestei investiţii îl constitue imbunatatirea infrastructurii de apa uzata prin realizarea
reţelei de canalizare ape uzate menajere pe locuitorii satului Cipau, precum şi realizarea caminelor de
racord pentru racordarea la reţeaua de canalizare a gospodariilor aferente.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă crearea unei infrastructuri moderne de colectare si


transport a apelor uzate menajere de pe teritoriul localităţii.
Prin potenţialul oferit de cadrul natural, de amplasarea în teritoriu şi de dezvoltare economică,
sunt create premisele ca această zonă să devină atractivă atât pentru locuitorii din mediul urban, pentru
care se oferă spaţii de vacanţă, recreere, de participare la turismul rural, dar mai ales pentru construcţia de
noi locuinţe familiale.
Faţă de potenţialul material se prevede o dezvoltare bazată pe crearea a noi locuri de muncă,in
special în turism ,comerţ şi industrie locală.
Prin asigurarea cu utilităţi, apă, canalizare, telefonie, se creează condiţii ce corespund aspiraţiilor
şi nevoilor populaţiei, făcând o diferenţă mică între oraş şi sat, ceea ce va fi suficient de tentant pentru a
rămâne în comună şi a atrage noi indivizi care să se stabilească în aceste localitati.
Problema cea mai gravă o constituie deversarea apelor uzate în fose improprii, rigole deschise,
afectând serios pânza freatică şi implicit sănătatea populaţiei din zonă.
Oportunitatea investiţiei este justificată de crearea unui sistem de colectare ape uzate menajere,
eliminarea infestării pânzei freatice. Prin această investiţie se va asigura locuitorilor un grad normal de
civilizaţie şi sănătate, în conformitate cu directivele Uniunii Europene, 96/61/EC privind prevenirea şi
controlul integrat al poluării, 75/440/EC privind calitatea apei cerută pentru apele de suprafaţă care se
intenţionează să fie utilizate ca sursă de apă potabilă, 80/68/EEC ; 91/27/EEC ; 98/15/EEC care se referă
la evacuarea apelor uzate urbane şi industriale şi la reducerea poluării pânzei freatice.
Prin tema de proiectare, întocmita de UAT Iernut, jud.Mures, a fost solicitată evaluarea în faza de
studiu de fezabilitate a proiectului „Rețea de canalizare si branșamente în satul Cipău , UAT Iernut,
județ Mureș"

11
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Scopul principal al acestor lucrări este satisfacerea cerinţelor de consum şi a exigenţelor de


calitate impuse de normele interne şi europene odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul urmarit de beneficiar este realizarea unui sistem centralizat de colectare si epurare a
apelor uzate menajere pentru satul Cipau.
Oportunitatea implementarii investitiei este ancorata in Strategia de dezvoltare regionala si sunt
necesare actiuni urgente de creare sau extindere a infrastructurii astfel incat sa se poata asigura o
crestere economica a acestor zone si conditii de viata decente pentru populatie.
Scopul principal al acestor lucrări este satisfacerea cerinţelor de consum şi a exigenţelor de
calitate impuse de normele interne şi europene odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea unei dezvoltări rurale durabile a
localitatii Cipau, creşterea capacităţii Consiliului Local de a contribui la protecţia mediului prin controlul şi
reducerea poluării apelor şi solului.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă crearea unei infrastructuri moderne de colectare,


transport, epurare a apelor uzate menajere de pe teritoriul localităţii Cipau si realizarea bransamentelor.

Obiectivul specific se va realiza prin atingerea următoarele obiective:


• asigurarea unui sistem centralizat de evacuare a apelor uzate menajere şi tratarea acestora, prin
realizarea infrastructurii de colectare, transport apa uzata;
• realizarea bransamentelor la reteaua de canalizare;
• executarea lucrărilor cu tehnologii şi materiale noi care să asigure o durată de viaţă mai mare a
sistemului de canalizare.

Prin potenţialul oferit de cadrul natural, de amplasarea în teritoriu şi de dezvoltare economică, sunt
create premisele ca această zonă să devină atractivă atât pentru locuitorii din mediul urban, pentru care se
oferă spaţii de vacanţă, recreere, de participare la turismul rural, dar mai ales pentru construcţia de locuinţe
familiale. Aceştia, împreună cu agenţii economici locali, creează şi dezvoltă în zonă diferite sectoare de
activitate cu caracter privat, ceea ce implică creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
Localitatea este deservita de sisteme de alimentare cu apă potabilă centralizate,care acoperă, în
proporţie de 100% necesarul de apa al populatiei. Dintre aceştia, peste 50% vor avea instalaţii interioare
sanitare, numărul lor fiind într-o continuă creştere. Problema cea mai gravă o constituie deversarea apelor
uzate în fose improprii, rigole deschise, afectând serios pânza freatică şi implicit sănătatea populaţiei din
zonă.
În acest sens au fost făcute analize privind starea de potabilitate a apei din pânza freatică şi s-a
constatat o depreciere a caracteristicilor de potabilitate a acesteia. De aceea se impune completarea
dotării hidro-edilitare cu retele de canalizare a apelor uzate menajere şi epurarea acestora înainte de
descărcarea în emisar.
Datorită amplasamentului şi a infrastructurii existente (telefonie, gaz metan, apă rece, drumuri
naţionale, europene sau jedetene, etc), această zonă cunoaşte o dezvoltare accentuată. Zona a devenit
atractivă construcţiilor civile şi industriale, fapt dovedit de creşterea numărului autorizaţiilor de construcţie
eliberate de Primăria orasului Iernut şi de creşterea preţurilor terenurilor din zonă.
Profilul economic dominant al localitatii este cel de producţie agricolă şi creştere a animalelor,
precum şi activităţi cu caracter economic, desfăşurându-şi aici activitatea o serie de agenţi economici.

12
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Acest proiect va deservi, printre altele, unităţi administrative, imobile cu activităţi de sănătate, şcoli,
biserici etc.
Oportunitatea investiţiei este justificată de crearea unor sisteme de colectare a apelor uzate
menajere, cu debite suficiente pentru asigurarea cerinţelor, eliminarea infestării pânzei de apă freatică,
precum şi epurarea acestor ape uzate, având în vedere materialele şi tehnologiile moderne propuse.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/


OPTUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARII TEHNICO-ECONOMICE

3.1 Particularitati ale amplasamentului (valabil atat pentru scenariul 1 cat si pentru
scenariul 2):
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în
plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă
de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după
caz);
Investiţia propusă în prezentul studiu presupune intervenţia asupra unor trasee de strazi incluse în
inventarul UAT Iernut, fără a fi necesară schimbarea amplasamentelor ocupate în prezent de acestea.
Obiectele de investiţie sunt amplasate pe terenuri proprietate publică situate atat in intravilanul cat si in
extravilanul satului Cipau, conform planurilor de situatie.
Lucrarile vor fi subterane, suprafata ocupata definitiv de teren reprezentand doar caminele de
canalizare si cele ale statiilor de pompare.
Reteua propusa va evita carosabilul existent amenajat, traseele in cea mai mare parte fiind pozate
in acostament; Traseele pozate in zona axului sunt exclusive pe strazi neamenajate.
.
- C.F. NR. 54458, NR. CAD. 54458 Suprafata: 30.126 mp
- C.F. NR. 54456, NR. CAD. 54456 Suprafata: 3.874 mp
- C.F. NR. 54452, NR. CAD. 54452 Suprafata: 6.775 mp
- C.F. NR. 54447, NR. CAD. 54447 Suprafata: 10.980 mp
- C.F. NR. 54455, NR. CAD. 54455 Suprafata: 1.484 mp
- C.F. NR. 54445, NR. CAD. 54445 Suprafata: 9.037 mp
- C.F. NR. 54457, NR. CAD. 54457 Suprafata: 16.135 mp

Suprafeţe ocupate definitiv S = 482 mp


Total suprafata teren ocupata in faza de executie L = 19042 mp

13
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Cipaul este un sat care apartine de UAT Iernut , amplasat pe malul stâng al râului Mureș. Satul este
ampasat de o parte si alta a drumului European E60, care face legatuta cu orasele Târgu Mureș și Cluj-
Napoca. Cipaul are asigurata legatura cu orasul Iernut pe drumul E60.
Gospodariile ocupa parcele amplasate adiacent retelelor de strazi care se intersecteaza cu artera
principala.
Caile de acces existente sunt in cea mai mare parte asfaltate si o mica parte pietruite.
Arealul pe care sunt dispuse traseele de canalizare este delimitat de:
- la NORD – raul Mures;
- la EST – Teren arabil;
- la SUD – proprietati private;
- la VEST – Teren arabil.
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau
construite;
Reteaua de canalizare urmareste traseul strazilor, fiind pozată sub adâncimea minimă de îngheţ
conform STAS 6054/77 şi va avea o pantă care să asigure o funcţionare optimă a sistemului de canalizare,
astfel încăt să asigure o viteză de autocurăţire a canalului sau viteza minima admisa pentru apele uzate
menajere.
d) Surse de poluare existente in zona:
In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in zona o constituie
autovehiculele care circula pe strazile respective.
Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură,
existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului.
Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și nitriții.
e) Date climatice si particularitati de relief:
Relieful din zona Iernut are un aspect tipic deluros, cu unele suprafețe de șes în parte stângă a
Mureșului, acestea fiind de fapt terase ale râului Mureș. Cipaul ocupa o zona de ses.
Valea Mureșului are o deschidere largă (3–5 km). Interfluviile in care este ampalsat o mare parte a
satului Cipau , sunt rotunjite, afectate de alunecări și rupturi.
Clima este influentata de invaziile maselor de aer umed din direcțiile vestice. Carpații Orientali
constituie o barieră climatică față de invaziile maselor de aer din E și NE.
Temperatura medie a aerului în timpul anului este de aproximativ 9 grade Celsius.
Temperatura medie a lunii ianuarie este de aproximativ -3 grade Celsius, iar cea a lunii iulie este de
aproximativ 20 de grade Celsius.
Cele mai însemnate cantitați de precipitații cad în luna iunie iar cele mai reduse în martie, rezultând o
medie anuală de 627,1 mm. Media cantității de precipitații în luna martie este de aproximativ 26 mm,
respectiv 99 mm în luna iunie. Intensitatea vânturilor este redusă și doar vânturile din NV se apropie de
3 m/s.
f) Existenta unor:

14
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in masura in care pot fi
identificate

Pe sectoarele de drum pe care vor fi amplsate conductele de canalizare exista urmatoarele retele edilitare:
- Reteaua de energie electrica,
- Reteaua de gaz,
- Conducte de apa potabila,
- Fibra optica.
Nu se cunosc cu exactitate pozitiile acestor retele pe intreg amplasamentul. Solutiile adoptate vor fi
adaptate la conditiile impuse de detinatorii retelelor existente.
- posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecnata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate sau de protectie;
Nu este cazul
- terenuri care apartin altor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala.
Terenul pe care vor fi amplasate lucrarile sunt proprietatea UAT Iernut. Exista trasee care vor fi
amplasate in zona drumului E60, in afara carosabilului.
g) Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) date privind zonarea seismica
Potenţialul seismic al localităţii Cipau din județul Mureș se caracterizează printr-o valoare de vîrf a
acceleraţiei orizontale a terenului ag = 0,15 şi o valoare de control a spectrului de rãspuns Tc = 0,7 sec.
Terenul aparţine zonei de gradul 6 de intensitãţi macroseismice conform STAS 11.100-1/1993 .
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiune

In vederea detectării stratificației terenului au fost executate nouă foraje

geotehnice care au traversat următoarea succesiune litologică:

1. umplutură de pământ

1a. Sol vegetal

2. mâl cenușiu moale

3. praf argilos cafeniu consistent (negru / cenușiu în F3)cu filme de nisip

3a. praf nisipos cafeniu închis consistent

3b. praf argilos cafeniu, cenușiu sau negru moale sau consistent, cu filme de nisip

4. argilă prăfoasă cafenie vârtoasă

5. nisip cafeniu de îndesare medie

15
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

6. pietriș cu nisip și liant

7. argilă marnoasă cenușie tare

Coloanele litologice ale forajelor se găsesc în planșele G2 și G3 care sunt anexate

studiului geotehnic.

Pe traseul rețelei a fost detectat în forajul F1 până la adâncimea 1,40 metri un strat de mâl moale. Pe
această porțiune se va evacua stratul de mâl sau se va recurge la soluția de îmbunătățire a terenului prin
executarea unui blocaj de piatră spartă de 100-200 mm pe o grosime de 0,30 metri . După împănarea prin
compactare a blocajului de piatră spartă în stratul de fundare se va putea conta pe o valoare a presiunii
Pconv = 50 kPa.
Stațiile de pompare din zona forajelor F1 și F3 se vor funda în unul din umătoarele strate: nisip cafeniu sau
cenușiu – stratul 5, pietriș cu nisip și liant – stratul 6 sau argilă marnoasă cenușie tare – stratul 7.
Stația de pompare din zona forajului F2 se va funda în stratul de praf argilos cenușiu , negru sau cafeniu
moale, cu filme de nisip – stratul 3b, după executarea unui blocaj din piatră spartă.
După efecutarea săpăturii, pe fundul gropii de fundare se va executa un strat portant dintr-un blocaj de
piatră spartă / bolovani de 100-200 mm pe o grosime de 0,30 metri , care se vor împăna prin compactare
în stratul de fundare ( Pconv = 90 kPa).

Stabilirea categoriei geotehnice:


(iii) date geologice generale
Adâncimea de îngheţ:
Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheţ în intravilanul localității este 0,80 metri.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterante, raportul geotehnic cu recomandările
pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
Cercetarea Terenului, Stratigrafia, Caracteristicile Fizico – Mecanice:

Studiul geotehnic a fost intocmit de SC CIRUS COMIMPEX SRL

16
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Rețeaua de canalizare care urmează a fi proiectată se dezvoltă într-un perimetru situat


în zona de terasă a râului Mureș . Nu sunt indicii ale unor alunecări de teren . Din punct de vedere
geologic terenul se caracterizează prin prezența unui complex de strate aluvionare, cu grosimi
ce nu depășesc 10 metri. Ele sunt constituite din depozite grosiere în adâncime (pietrișuri cu
nisip, nisipuri cu pietriș, nisipuri – stratele 5 și 6) și fine spre suprafață (prafuri, prafuri argiloase
sau prafuri nisipoase). Stratele grosiere din adâncime se încadrează în categoría terenurilor bune
de fundare. In zona vetrei satului forajele geotehnice executate au interceptat o stratificație care
se încadrează în categoría terenurilor medii de fundare conform normativului NP 074-2014
(prafuri argiloase sau prafuri nisipoase consistente, argile consistente sau vârtoase – stratele 3,
3a și 4 )
Pe traseul conductei, după ieșirea din satul Cipău până la intersecția DN 1 cu DN
14A , au fost detectate strate cu caracteristici geotehnice mai slabe (mâl, plastic moi – stratele 2
și 3b ). Sunt strate aluvionare care s-au depus într-un vechi meandru a râului Mureș ; ele se
încadrează în categoría terenurilor dificile de fundare , conform normativului NP 074-2014.

Valori ale presiunii convenționale, la nivelul stratificației interceptate:

Nr.
Strat STRATUL Valori informative de bază ale presiunii
_
Pconv (kPa)

2. Mâl cenușiu * 50

3. Praf/praf argilos cafeniu plastic consistent 160-200

3a. Praf nisipos cafeniu închis plastic consistent 180-200

3b. Praf argilos cenușiu , negru sau cafeniu


moale, cu filme de nisip * 90

4. Argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă 250-280

5. Nisip cafeniu sau cenușiu 250-350

6. Pietriș cu nisip și liant 350-450

7. Argilă marnoasă cenușie tare 450

* cu prevederea unui blocaj de piatră spartă

17
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu


reglementările tehnice în vigoare;
Potenţialul seismic al localităţii Cipau din județul Mureș se caracterizează printr-o valoare de vîrf a
acceleraţiei orizontale a terenului ag = 0,15 şi o valoare de control a spectrului de rãspuns Tc = 0,7 sec.
Terenul aparţine zonei de gradul 6 de intensitãţi macroseismice conform STAS 11.100-1/1993 .

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Nivelul apei subterane

Apa subterană apare sub formă de pânză în stratele aluvionare grosiere și sub formă de infiltrații în stratele cu
granulație fină (praf argilos, praf nisipos, argilă). In fântânile din gospodării nivelul apei subterane este cuprins între

18
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

2,00 metri și 4 metri de la nivelul terenului . Doar într-unul din cele 6 foraje geotehnice executate până la
adâncimea de 3 metri în vatra satului, pe traseul conductei (F11…F16) , a apărut apa subterană (în forajul F14 la
cota -2,90 metri). Aceste foraje s-au executat în acostamentul drumului . Cota acestor foraje este aproximativ cota ax
drum (±10-15 centimetri). In forajele geotehnice F1,F2 și F3 (executate în vederea amplasării unor stații de pompare
imediata vecinătate a DN1) , apa subterană a fost interceptată la adâncimi cuprinse între 0,40 metri și 1,10 metri. Co
acestor foraje, față de cota ax drum, în zonele respective sunt -2,00 metri (F1), -1,80 metri (F2) și respectiv -2,60 me
(F3).
Nivelul apelor subterane este legat direct de nivelul apelor râului Mureș și a lacurilor de la marginea satului,
care alimentează orizontul acvifer freatic . fiind alimentat , prin infiltrație. În perioadele bogate în precipitaţii
sau în cele de topire a zăpezilor apa subterană poate să apară - sub formă de pânză – până la limita
superioară a stratelor grosiere și sub formă de infiltraţii – uneori puternice - la orice cotă, până la nivelul
terenului .

ANEXA 1

3.2 Descrierea din punct


de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
SCENARIUL I
Solutia propusa in acest scenariu este de realizare a unui sistem de canalizare din conducte PVC
tip KG, SN8 care sa colecteze si transporte apele uzate menajere din satul Cipau in reteaua existenta din
Orasul Iernut , cu descarcare si tratare in statia de epurare existenta in Iernut .
Punctul de descarcare in Iernut va fi intr-un camin situat pe strada T. Vladimirescu, astfel fiind
asigurat un sistem centralizat de evacuare a apelor uzate menajere şi tratarea acestora, prin realizarea
infrastructurii de colectare si transport.

Reteaua de canalizare propusa este alcatuita din:

Total lungimi de conducta a intregului sistem de canalizare 19077 m


din care
-a. conducta cu transport gravitational :
- colector principali si secundari 12183 m
- conducte pentru bransamente 2484 m
-b. conducte sub presiune 4410 m

- staţii de pompare 9 bucati


- camine de vizitare DN1000 296 bucati
- camine pentru bransamente 276 buc,

- Statia de pompare 1 (SP1) cu debit de pompare Q = 19.50 mc/h si inaltime de pompare H = 27


mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP1 si puncutul de deversare in canalizarea existenta a
orasului Iernut, din PEHD Dn 110 mm cu lungimea de L = 1275.00 m.

19
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- Statia de pompare 2 (SP2) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP2 si caminul C7.22, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L=330.00 m.
- Statia de pompare 3 (SP3) cu debit de pompare Q = 13.00 mc/h si inaltime de pompare H =
21.00 mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP3 si caminul C7.1, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 995.00 m.
- Statia de pompare 4 (SP4) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP4 si caminul C2.15, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 370.00 m.
- Statia de pompare 5 (SP5) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 7.00
mcA.Conductă de refulare intre statia de pompare SP5 si caminul C1.17, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 190.00 m.
- Statia de pompare 6 (SP6) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA.Conductă de refulare intre statia de pompare SP6 si caminul C4.11, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 300.00 m.
- Statia de pompare 7 (SP7) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 7.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP7 si caminul C6.53, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 350.00 m.
- Statia de pompare 8 (SP8) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 8.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP8 si caminul C6.33, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 565.00 m.
- Statia de pompare 9 (SP9) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 4.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP8 si caminul C3.10, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 35.00 m.

Reţele de canalizare
Reţelele de canalizare proiectate vor colecta numai apele menajere din gospodării, apele pluviale
fiind evacuate pe teren, pe spatiile verzi şi în rigolele stradale.
Reţeaua de canalizara s-a propus pe toate străzile localităţii, în acostamentele acestora sau sub
axa drumurilor neasfaltate, în funcţie de fiecare situatie in parte.
Colectoarele de canalizare s-au prevăzut a se realiza din tuburi de canalizare din PVC-SN8, cu
mufa si garniture, cu diametre cuprinse între Dn 200 mm – Dn 315 mm, pentru colectoare si PVC –SN4
pentru facilizarea bransamentelor.
Aceste conducte se îmbină prin mufare cap la cap şi se pozează pe un strat de nisip aşternut pe
fundul şanţului, iar deasupra conductei se va aşeza un alt strat de nisip de aceeaşi grosime.
La adâncimea de montare s-a avut în vedere adancimea de îngheţ, precum şi posibilitatea de
racordare a tuturor gospodăriilor, care se află de o parte şi alta a străzilor.
Racordarea imobilelor se va face fie în căminele de pe reţea, fie direct in colectoarele de
canalizare, prin intermediul unor piese speciale de racordare.
Proiectarea acestor reţele s-a făcut ţinînd seama de STAS 3051/81
În cadrul studiului de fezabilitate s-a urmărit folosirea la maxim a configuraţiei terenului în sensul
curgerii gravitaţionale a apelor uzate.
În zonele cu panta exagerată se vor folosi cămine de rupere de pantă asigurandu-se în mod
constant o pantă care sa asigure viteza de autocurăţire.
Subtraversarile se vor face prin foraje orizontale, cu conducte de protecţie.

20
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Conductele de protecţie se vor monta între căminele de canalizare şi vor fi din oţel cu diametrul de
Dn 350mm.

Conductele din PVC tip KG, SN8 prezinta urmatoarele caracteristici fizice, mecanice si termice:
- Conductele vor fi cu sistem de imbinare tip cep/mufa, cu garnituri de etansare EPDM fixate pe
conducte din fabrica
- Lungimea conductei. 1.00 ÷ 6.00 m utili + mufa
- Rezistenta la agenti chimici:
Atat teava cat si fitingurile din PVC-KG prezinta rezistenta chimica la majoritatea solutiilor apoase,
sau la actiunea agresiva a materiilor din sol, la actiunea sarurilor si a substantelor caustice, a solutiilor
acide apase conform DIN 16929.
- Rezistenta la radiatii ultraviolete
- Tevile si fitingurile prezinta rezistenta la actiunea radiatiei solare, insa la depozitare in spatii
deschise se recomanda acoperirea lor.
In ceea ce priveste expunerea la radiatii ultraviolete, acestea nu influenteaza, deoarece in exterior
sistemul se monteaza ingropat.
- Densitatea (g/cm3 ) ................................................................................. 1,429
- Punct de inmuiere Vicat ( °C) .............................................................79°C

Reteaua de canalizare propusa este alcatuita din:

Total lungimi de conducta a intregului sistem de canalizare 19077 m


din care
-a. conducta cu transport gravitational :
- colector principali si secundari 12183 m
- conducte pentru bransamente 2484 m
-b. conducte sub presiune 4410 m ;

colector principali si secundari 12183 m :


- conducte de PVC-KG Dn 200 mm, in lungime L= 2482.00 m
- conducte de PVC-KG Dn 250 mm, in lungime L= 7842.00m
- conducte de PVC-KG Dn 315 mm, in lungime L= 1859.00 m
- Camine de vizitare DN1000 296 bucati

- conducte pentru bransamente PVC-KG Dn 160 mm L=2484 m


- Camine de bransamnet : DN 800 276 buc

- Staţii de pompare 9buc


- Conductă de refulare PEHD Dn 90 mm L = 3025.00 m
- Conductă de refulare PEHD Dn 110 mm L = 1385.00 m

Căminele s-au prevăzut a se executa din beton armat, cu diametrul Dn 1000 mm.
Aceste cămine sunt conform Stas 2448/82 care vor avea următoarele părţi componente :
- fundaţia din beton armat
- camera de lucru din tuburi circulare din beton Dn1000mmn Stas 816
- coş de acces din tuburi circulare din beton Dn800mm Stas 816
- placă din beton armat cu ramă şi capac

21
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- scări de acces din OB37 F20mm


- capace carosabile pentru canalizare conform STAS 2308-81

Bransamente
La limita de proprietate a fiecarei gospodarii va fi realizat cate un camin de bransare realizat din
elemente prefabricate din beton cu DN600 mm, dotat cu capac necarosabil.
Racordarea imobilelor se va realiza prin intermediu acestor camine de bransament fie în căminele
de pe colectoarele principale, fie direct in colectoarele de canalizare, printr-o piesă specială de racordare,
prin intermediul unor conducte de tip PVC-KG cu diametrul de 160 mm.

STATII DE POMPARE APA UZATA MENAJERA CU SEPARARE DE SOLIDE


Parametrii tehnici şi funcţionali.
Statie de pompare ape uzate monobloc, etansa, integral prefabricata din
PEID/PVC/PA/ABS/PTFE/ POM, cu separare de solide, complet echipata, avand urmatoarele componente:
:
- 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate in mediu uscat, având fiecare caracteristicile:
- rotor din fonta si carcasa din fonta, grad de protectie
- IP 68, si cablu in lungime de 15 m;
- tablou electric şi de automatizare cu pornire directă care asigură toate funcţiile şi protecţiile necesare
- accesorii: cot refulare, scara de acces din inox cu ajutor de acces extensibil din inox, cu maner protejat,
cu trepte anti-alunecare.
- pompa de basa cu senzori de nivel, - senzor pentru delimitarea spatiului uscat care trebuie sa
comunice cu tabloul de automatizare si control si apoi mai departe catre sistemul SCADA.
- traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă) şi de avarie;
- instalatii hidraulice complete (conducte, robineti de sectionare, clapet antiretur) cu montare si functionare
in mediu cu umiditate ridicata;
- instalatii electrice de comanda si de automatizare complete, inclusiv integrare in sistemul SCADA;
- instalatie de iluminat interioara, adica a spatiului uscat – cel in care intervine operatorul uman.
- instalatie de ventilatie naturala (priza de aer proaspat pentru spatiul uscat si gura de evacuare aer viciat
pentru rezervorul de colectare);
- instalatie fixa de ventilatie fortata (ventilator axial ID 44 montat in conducta care aspira aer din zona
inferioara a spatiului uscat)
-capac carosabil clasa D400 EN 124 din fonta inscriptionat cu “ numele producatorului de electropompe
cu care este dotata statia de pompare”- asistat la deschidere cu piston hidraulic+ tija antivant, etans la apa
pana la presiunea de 0,5 bar, masurata din exterior spre interior si viceversa, cu cheie de manevra + cheie
de inchidere- deschidere+ sistem de blocare in mimin 3 puncte , cu suprafata antialunecare si cu d int min
740 mm, vopsit in culoarea verde.
Pompele vor functiona alternativ si vor porni/opri automat funcţie de nivelul apei din bazin.
Corpul statiei de pompare este un camin monobloc din PEID/PVC/PP/ABS/PTFE/PA/POM sau
Inox AISI 316 L cu zona de sudura tratata prin pasivizare, avand diametrul si adancimea in functie de
capacitatea si parametrii proiectati, in care se vor monta uscat 2 pompe submersibile.
Peretele corpului statiei de pompare trebuie sa fie in constructie tripla de tip “fagure” in 3 straturi:
cu stratul din interior de culoare gri / alb pentru o vizibilitate sporita in interiorul statiei , stratul intermediar in
constructie tip “fagure” cu celule avand grosimea de minim 30 mm pentru realizarea unei izolatii termice
care elimina aparitia condensului si stratul din exterior mai dur pentru a conferi intregului ansamblul
rigiditatea necesara.
Peretii statiilor de pompare cu diametrul interior < 1200 mm trebuie sa corespunda EN 13476-1,3.
Pentru statile cu diametrul interior > 1200 mm peretii statiilor trebuie sa respecte reglementarile DIN 16961.

22
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Sistemul de separare trebuie sa fie realizat integral din materiale plastice rezistente la coroziunea
apei uzate - identice cu materialul caminului PEID/PVC/PP/ABS/PTFE/POM.
Sistemul de separare al solidelor va fi dotat cu functie automata de antinisipare, care nu permite
decantarea materialului nisipos in rezervorul de acumulare.
Sistemul de separare trebuie sa poata fi curatat in timpul operatiilor de mentenanta sau service, cu
ajutorul autocuratitorului fara ca operatorul uman sa fie nevoit sa demonteze sistemul si fara a fi intrerupta
functionarea electropompelor.
Nu se admit imbinari care modifica diametrul interior al conductei (cordoane de sudura in interiorul
conductei) de refulare din interiorul statiei de pompare. Se vor accepta numai imbinari care nu modifica
diametrul interior al conductei de refulare.
Spatiul in care sunt montate pompele trebuie sa fie uscat, curat, iluminat, ventilat si fara miros,
accesibil prin intermediul unei scari din inox.
Statia de pompare va fi dotata cu radier din beton armat inglobat in structura statiei– evitandu-se astfel
executia radierului in site.
Statia de pompare va fi dotata cu vana instalata pe conducta de intrare in exteriorul statiei de
pompare. Vana va fi deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa
intre in interiorul statiei de pompare.
Statia de pompare echipata cu 2 electropompe trebuie sa ramana complet functionala in timpul
operaratiei de mentenanta a uneia dintre pompe.
Statiile de pompare cu adancimi mai mari de 6 metri vor fi prevazute cu platforma de siguranta
care impiedica plonjariea in gol a operatorului uman.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- Utilajul va fi insotit de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie si va fi fabricat conform ISO 9001 ;
- Protectii pentru electropompe (supra/subtensiune, lipsa faza, sincronizare faze, senzor de temperatura si
umiditate, supracurent) ;
- Senzor prezenta apa in compartimentul uscat ;
- Masurare parametrii electrici (tensiuni, curenti, cos Ø, putere act/react/aparenta, randament, energii) ;
- Masurare parametrii hidraulici (nivel) ;
- Sistem antiefractie pe capacul statiei de pompare ;
- Sistemul de automatizare va folosi numai echipamente aflate pe piata conform cerintelor UE.

Sistemul de automatizare va indeplini minim urmatoarele functiuni (pornire/oprire pompe functie de


nivelul apei din bazin, rotirea functionarii pompelor, tratarea avariilor) ;
- Sistemul de automatizare va fi dotat cu ecran (afisaj) care trebuie sa fie corespunda ca iluminare
standardelor din domeniul echipamentelor electrice cf. SR EN 60073 si CEI 60073, adica :
- afisare fundal rosu pe ecran : AVARIE
- afisare fundal galben/portocaliu pe ecran: CONDITIE ANORMALA DE FUNCTIONARE
- afisare fundal verde pe ecran : FUNCTIONARE NORMALA
Sistem de transmisie date GRPS. Acesta va permite integrarea in sistemul general de monitorizare
si comanda tip SCADA instalat de beneficiar.
- Date transmise: debit, presiune, parametrii electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie,
selectare/neselectare), regim de lucru (manual, O, automat), ore de functionare, alarme efractie ;
- Date receptionate: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametrii (nivel pornire/oprire,
timpi si intervalle de decizie).

CAMIN DECANTOR STATIE DE POMPARE APA UZATA MENAJERA


Inainte de fiecare statie de pompare a apelor uzate menajere se va exeuta cate un camin de
decantare dotat cu vana pe conducta de intrare si gratar pentru oprrea obiectelor care ar putea periclita
functionarea optima a statiei de pompare.

23
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Caminul decantor va fi realizat subteran, din PEID/PVC sau din beton armat, compatibil pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa
ramana in continuare complet etans evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Echiparea caminului va cuprinde:


- camin cu partea inferioara mai adanca decat radierul conductei de intrare cu minim 500 mm
- radier din beton armat;
- caminul trebuie dotata cu un un gratar, culisabil pe directie verticala pentru a putea fi curatat cu usurinta
- radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul caminului pentru a se realiza
ancorarea ;
- vana instalata pe conducta de intrare in caminul decantor, care poate fi deservita din exteriorul acestuia
de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul caminului decantor
-capac carosabil clasa D400 EN 124 din fonta..

Condiţii privind exigenţe şi performanţe:


Caminul trebuie sa fie complet etans la apa si mirosuri si accesibila in interior cu trepte
antialunecare si cu ajutor de acces izolat in zona de maner pentru protejarea maini operatorului uman.
Caminul trebuie sa fie echipat cu cos de retinere a materialelor solide, pentru protectia statiei de
pompare instalata in aval de caminul decantor.
Caminul decantor trebuie sa aiba o conexiune 2” pentru re-flushing.

SCENARIUL II

Solutia propusa in al doilea scenariu este de realizare a unui sistem de canalizare din conducte din
ceramica vitrificata care sa colecteze si transporte apele uzate menajere din satul Cipau in reteaua
existenta din Orasul Iernut , cu descarcare si tratare in statia de epurare existenta in Iernut .
Punctul de descarcare in Iernut va fi intr-un camin situat pe strada T. Vladimirescu, astfel fiind
asigurat un sistem centralizat de evacuare a apelor uzate menajere şi tratarea acestora, prin realizarea
infrastructurii de colectare si transport.
Conductele din ceramica vitrificata sunt standardizate conform normei
europene EN 295, sectiunile 1 pana la 7, „Conducte si fitinguri din ceramica vitrificata
si racorduri pentru drenaj si canalizare“.
Tuburile de canalizare vor fi aşezate pe un pat de nisip 10 cm grosime si vor fi înglobate în strat de
nisip până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului.
Baza şanţului de pozare trebuie executată cu mare atenţie: se va asigura o suprafaţă netedă, fără
pietre, cu o stabilitate corespunzătoare pentru pozarea conductelor, respectiv stratului de pozare.
Săpăturile se vor executa parţial mecanic şi manual, conform specificaţiilor din listele de cantităţi
stabilite la faza Proiect Tehnic de Executie.
Stratul vegetal decapat va fi depozitat separat, urmând a fi utilizat la terminarea execuţiei lucrărilor,
pentru refacerea amplasamentului afectat.

Tuburile din ceramica vitrificata prezinta urmatoarele caracteristici fizice, mecanice si termice:
Greutate specifica .........................................................................................22 KN/m3
Rezistenta la tensiunea de incovoiere ................................................ 15 – 40 N/mm2
Rezistenta la presiune ..................................................................... 100 – 200 N/mm2
Rezistenta la tractiune ......................................................................... 10 – 20 N/mm2

24
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Modul de elasticitate ......................................................................... ~ 50,000 N/mm2


Coeficient de dilatare termica K -1..................................................................~5 x 10-6
Conductivitatea termica ........................................................................ ~1,2 W / m x K
Raportul lui Poisson .............................................................................................. 0.25
Rezistenta la strivire in functie de diametru nominal............................34 – 160 kN / m

Etanseitate............................................................................................ pana la 2,4 bar


Rezistența chimica pH........................................................................................0 la 14
Rezistenta la inghet..................................................................................................dat
Rezistenta la temperatura..........................................................................-10 la 70 ° C
Rezistenta biologica ................................................................................................ dat
Rezistenta la ozon .................................................................................................. dat
Duritate (in conformitate cu Mohs): ......................................................................... ~ 7
Rezistenta la stress .....................................................................................persistente
Rezistenta la foc......................................................................................non-inflamabil
Rugozitatea peretelui...................................................................................K 0,02 mm
Rezistenta la abraziune ................................................................................. 0,25 mm
Rezistenta la presiunea inalta de deblocare..................................................... 340 bar
Durata de viata .......................................................................> 100 de ani si mai mult

Avantaje:
- Rezista la sarcini mecanice foarte mari, are o buna rezistenta in timp;
- Durata de viata foarte mare;
- Rugozitatea mica a peretilor confera debite de transport mai mari si viteze admisibile mai mari;

Dezavantaje:
- Cost de investitie ridicat
- Numar mare de imbinari;
- Greutate mai mare de manipulare si transport;
- Glazura ţevilor ceramice se poate deterioara in timp (zgârâieturi, uzură etc.);
- Datorita greutatii ridicate ale tuburilor presupune durate mai mari de executie si cheltuieli mai mari pentru
manopera.
- Raze de curbura si unghiuri de deviere foarte mici;
- Rigiditatea materialului la sarcini mecanice produce fisuri, iar în timp fisurile vor evolua în crăpături în
condiţii de vibraţii.

Reteaua de canalizare propusa este alcatuita din:

Total lungimi de conducta a intregului sistem de canalizare 19077 m


din care
-a. conducta cu transport gravitational :
- colector principali si secundari 12183 m
- conducte pentru bransamente 2484 m
-b. conducte sub presiune 4410 m

- staţii de pompare 9 bucati


- camine de vizitare DN1000 296 bucati

25
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- camine pentru bransamente 276 buc,

- Statia de pompare 1 (SP1) cu debit de pompare Q = 19.50 mc/h si inaltime de pompare H = 27


mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP1 si puncutul de deversare in canalizarea existenta a
orasului Iernut, din PEHD Dn 110 mm cu lungimea de L = 1275.00 m.
- Statia de pompare 2 (SP2) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP2 si caminul C7.22, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L=330.00 m.
- Statia de pompare 3 (SP3) cu debit de pompare Q = 13.00 mc/h si inaltime de pompare H =
21.00 mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP3 si caminul C7.1, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 995.00 m.
- Statia de pompare 4 (SP4) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP4 si caminul C2.15, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 370.00 m.
- Statia de pompare 5 (SP5) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 7.00
mcA.Conductă de refulare intre statia de pompare SP5 si caminul C1.17, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 190.00 m.
- Statia de pompare 6 (SP6) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA.Conductă de refulare intre statia de pompare SP6 si caminul C4.11, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 300.00 m.
- Statia de pompare 7 (SP7) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 7.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP7 si caminul C6.53, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 350.00 m.
- Statia de pompare 8 (SP8) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 8.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP8 si caminul C6.33, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 565.00 m.
- Statia de pompare 9 (SP9) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 4.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP8 si caminul C3.10, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 35.00 m.

Reţele de canalizare
Reţelele de canalizare proiectate vor colecta numai apele menajere din gospodării, apele pluviale
fiind evacuate pe teren, pe spatiile verzi şi în rigolele stradale.
Reţeaua de canalizara s-a propus pe toate străzile localităţii, în acostamentele acestora sau sub
axa drumurilor neasfaltate, în funcţie de fiecare situatie in parte.
Colectoarele de canalizare s-au prevăzut a se realiza din tuburi de canalizare din ceramica
vitrificata, cu diametre cuprinse între Dn 200 mm – Dn 315 mm.
Aceste conducte se îmbină prin mufare cap la cap şi se pozează pe un strat de nisip aşternut pe
fundul şanţului, iar deasupra conductei se va aşeza un alt strat de nisip de aceeaşi grosime.
La adâncimea de montare s-a avut în vedere adancimea de îngheţ, precum şi posibilitatea de
racordare a tuturor gospodăriilor, care se află de o parte şi alta a străzilor.
Racordarea imobilelor se va face fie în căminele de pe reţea, fie direct in colectoarele de
canalizare, prin intermediul unor piese speciale de racordare.
26
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Proiectarea acestor reţele s-a făcut ţinînd seama de Stasul 3051/81


În cadrul studiului de fezabilitate s-a urmărit folosirea la maxim a configuraţiei terenului în sensul
curgerii gravitaţionale a apelor uzate.
În zonele cu panta exagerată se vor folosi cămine de rupere de pantă asigurandu-se în mod
constant o pantă care sa asigure viteza de autocurăţire.
Subtraversarile se vor face prin foraje orizontale, cu conducte de protecţie.
Conductele de protecţie se vor monta între căminele de canalizare şi vor fi din oţel cu diametrul de
Dn 350mm.

Reteaua de canalizare propusa este alcatuita din:


- conducte de ceramica vitrificata Dn 200 mm, in lungime L= 2482.00 m
- conducte de ceramica vitrificata Dn 250 mm, in lungime L= 7842.00m
- conducte de ceramica vitrificata Dn 315 mm, in lungime L= 1859.00 m
- Camine de vizitare DN1000 296 bucati

- conducte de ceramica vitrificata Dn 160 mm (pentru bransamente 276 buc),


in lungime L= 2484.00 m

- Staţii de pompare 9buc


- Conductă de refulare PEHD Dn 90 mm L = 3025.00 m
- Conductă de refulare PEHD Dn 110 mm L = 1385.00 m

Căminele s-au prevăzut a se executa din beton armat, cu diametrul Dn 1000 mm.
Aceste cămine sunt conform Stas 2448/82 care vor avea următoarele părţi componente :
- fundaţia din beton armat
- camera de lucru din tuburi circulare din beton Dn1000mmn Stas 816
- coş de acces din tuburi circulare din beton Dn800mm Stas 816
- placă din beton armat cu ramă şi capac
- scări de acces din OB37 F20mm
- capace carosabile pentru canalizare conform STAS 2308-81

Bransamente
La limita de proprietate a fiecarei gospodarii va fi realizat cate un camin de bransare realizat din
elemente prefabricate din beton cu DN600 mm, dotat cu capac necarosabil.
Racordarea imobilelor se va realiza prin intermediu acestor camine de bransament fie în căminele
de pe colectoarele principale, fie direct in colectoarele de canalizare, printr-o piesă specială de racordare,
prin intermediul unor conducte de tip ceramica vitrificata cu diametrul de 160 mm.

STATII DE POMPARE APA UZATA MENAJERA CU SEPARARE DE SOLIDE


Parametri tehnici şi funcţionali.
Statie de pompare ape uzate monobloc, etansa, integral prefabricata din
PEID/PVC/PA/ABS/PTFE/ POM, cu separare de solide, complet echipata, avand urmatoarele componente:
- 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate in mediu uscat, având fiecare caracteristicile:
- rotor din fonta si carcasa din fonta, grad de protectie
- IP 68, si cablu in lungime de 15 m;
- tablou electric şi de automatizare cu pornire directă care asigură toate funcţiile şi protecţiile necesare
- accesorii: cot refulare, scara de acces din inox cu ajutor de acces extensibil din inox, cu maner protejat,
cu trepte anti-alunecare.

27
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- pompa de basa cu senzori de nivel, - senzor pentru delimitarea spatiului uscat care trebuie sa
comunice cu tabloul de automatizare si control si apoi mai departe catre sistemul SCADA.
- traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă) şi de avarie;
- instalatii hidraulice complete (conducte, robineti de sectionare, clapet antiretur) cu montare si functionare
in mediu cu umiditate ridicata;
- instalatii electrice de comanda si de automatizare complete, inclusiv integrare in sistemul SCADA;
- instalatie de iluminat interioara, adica a spatiului uscat – cel in care intervine operatorul uman.
- instalatie de ventilatie naturala (priza de aer proaspat pentru spatiul uscat si gura de evacuare aer viciat
pentru rezervorul de colectare);
- instalatie fixa de ventilatie fortata (ventilator axial ID 44 montat in conducta care aspira aer din zona
inferioara a spatiului uscat)
-capac carosabil clasa D400 EN 124 din fonta inscriptionat cu “ numele producatorului de electropompe
cu care este dotata statia de pompare”- asistat la deschidere cu piston hidraulic+ tija antivant, etans la apa
pana la presiunea de 0,5 bar, masurata din exterior spre interior si viceversa, cu cheie de manevra + cheie
de inchidere- deschidere+ sistem de blocare in mimin 3 puncte , cu suprafata antialunecare si cu d int min
740 mm, vopsit in culoarea verde.
Pompele vor functiona alternativ si vor porni/opri automat funcţie de nivelul apei din bazin.
Corpul statiei de pompare este un camin monobloc din PEID/PVC/PP/ABS/PTFE/PA/POM sau
Inox AISI 316 L cu zona de sudura tratata prin pasivizare, avand diametrul si adancimea in functie de
capacitatea si parametrii proiectati, in care se vor monta uscat 2 pompe submersibile.
Peretele corpului statiei de pompare trebuie sa fie in constructie tripla de tip “fagure” in 3 straturi:
cu stratul din interior de culoare gri / alb pentru o vizibilitate sporita in interiorul statiei , stratul intermediar in
constructie tip “fagure” cu celule avand grosimea de minim 30 mm pentru realizarea unei izolatii termice
care elimina aparitia condensului si stratul din exterior mai dur pentru a conferi intregului ansamblul
rigiditatea necesara.
Peretii statiilor de pompare cu diametrul interior < 1200 mm trebuie sa corespunda EN 13476-1,3.
Pentru statile cu diametrul interior > 1200 mm peretii statiilor trebuie sa respecte reglementarile DIN 16961.
Sistemul de separare trebuie sa fie realizat integral din materiale plastice rezistente la coroziunea
apei uzate - identice cu materialul caminului PEID/PVC/PP/ABS/PTFE/POM.
Sistemul de separare al solidelor va fi dotat cu functie automata de antinisipare, care nu permite
decantarea materialului nisipos in rezervorul de acumulare.
Sistemul de separare trebuie sa poata fi curatat in timpul operatiilor de mentenanta sau service, cu
ajutorul autocuratitorului fara ca operatorul uman sa fie nevoit sa demonteze sistemul si fara a fi intrerupta
functionarea electropompelor.
Nu se admit imbinari care modifica diametrul interior al conductei (cordoane de sudura in interiorul
conductei) de refulare din interiorul statiei de pompare. Se vor accepta numai imbinari care nu modifica
diametrul interior al conductei de refulare.
Spatiul in care sunt montate pompele trebuie sa fie uscat, curat, iluminat, ventilat si fara miros,
accesibil prin intermediul unei scari din inox.
Statia de pompare va fi dotata cu radier din beton armat inglobat in structura statiei– evitandu-se astfel
executia radierului in site.
Statia de pompare va fi dotata cu vana instalata pe conducta de intrare in exteriorul statiei de
pompare.
Vana va fi deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa
intre in interiorul statiei de pompare.
Statia de pompare echipata cu 2 electropompe trebuie sa ramana complet functionala in timpul
operaratiei de mentenanta a uneia dintre pompe.
Statiile de pompare cu adancimi mai mari de 6 metri vor fi prevazute cu platforma de siguranta
care impiedica plonjariea in gol a operatorului uman.

28
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


- Utilajul va fi insotit de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie si va fi fabricat conform ISO 9001 ;
- Protectii pentru electropompe (supra/subtensiune, lipsa faza, sincronizare faze, senzor de temperatura si
umiditate, supracurent) ;
- Senzor prezenta apa in compartimentul uscat ;
- Masurare parametrii electrici (tensiuni, curenti, cos Ø, putere act/react/aparenta, randament, energii) ;
- Masurare parametrii hidraulici (nivel) ;
- Sistem antiefractie pe capacul statiei de pompare ;
- Sistemul de automatizare va folosi numai echipamente aflate pe piata conform cerintelor UE.

Sistemul de automatizare va indeplini minim urmatoarele functiuni (pornire/oprire pompe functie de


nivelul apei din bazin, rotirea functionarii pompelor, tratarea avariilor) ;
- Sistemul de automatizare va fi dotat cu ecran (afisaj) care trebuie sa fie corespunda ca iluminare
standardelor din domeniul echipamentelor electrice cf. SR EN 60073 si CEI 60073, adica :
- afisare fundal rosu pe ecran : AVARIE
- afisare fundal galben/portocaliu pe ecran:CONDITIE ANORMALA DE FUNCTIONARE
- afisare fundal verde pe ecran : FUNCTIONARE NORMALA
Sistem de transmisie date GRPS. Acesta va permite integrarea in sistemul general de monitorizare
si comanda tip SCADA instalat de beneficiar.
- Date transmise: debit, presiune, parametrii electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie,
selectare/neselectare), regim de lucru (manual, O, automat), ore de functionare, alarme efractie ;
- Date receptionate: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametrii (nivel pornire/oprire,
timpi si intervalle de decizie).

CAMIN DECANTOR STATIE DE POMPARE APA UZATA MENAJERA


Inainte de fiecare statie de pompare a apelor uzate menajere se va amplasa cate un camin de
decantare dotat cu vana pe conducta de intrare si gratar pentru oprrea obiectelor care ar putea periclita
functionarea optima a statiei de pompare.
Caminul decantor va fi realizat subteran, din PEID/PVC sau din beton armat, compatibil pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa
ramana in continuare complet etans evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Echiparea caminului va cuprinde:


- camin cu partea inferioara mai adanca decat radierul conductei de intrare cu minim 500 mm
- radier din beton armat;
- caminul trebuie dotata cu un un gratar din otel , culisabil pe directie verticala pentru a putea fi curatat cu
usurinta
- radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul caminului pentru a se realiza
ancorarea ;
- vana instalata pe conducta de intrare in caminul decantor, care poate fi deservita din exteriorul acestuia
de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul caminului decantor
-capac carosabil clasa D400 EN 124 din fonta..

Condiţii privind exigenţe şi performanţe:


Caminul trebuie sa fie complet etans la apa si mirosuri si accesibila in interior cu trepte
antialunecare si cu ajutor de acces izolat in zona de maner pentru protejarea maini operatorului uman.
Caminul trebuie sa fie echipat cu cos de retinere a materialelor solide, pentru protectia statiei de
pompare instalata in aval de caminul decantor.

29
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Caminul decantor trebuie sa aiba o conexiune 2” pentru re-flushing.

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

RECOMANDAREA PROIECTANTULUI:
Analizand cele doua scenarii din punct de vedere economic, tehnologic si functional, se recomanda
scenariul 1, acesta reprezentand varianta optima .
Avantajele scenariului recomandat:
Avantajele scenariului I :
- Cost de investitie mai scazut comparativ cu tevile din ceramica vitrificata;
- Greutate specifică redusă (conductele pot fi transportate și montate mai usor decât cele din
ceramica vitrificata);
- Montare rapidă și ușoară;
- Lungimi mari de montare ceea ce presupune imbinari mai putine;
- Posibilitate de debitare usoara;
- Posibilitate usoara de racordare a gospodariilor direct pe colector;
- Rezistente chimice superioare comparativ cu tevile din ceramica vitrificata la care aceasta este
data de rezistenta glazurii care se poate deteriora;
- Rezistenta la impact mai mare decat tevile din ceramica vitrificata
; - Flexibilitate marita in timp;
- La sarcini mecanice mari permite o anumita deformare fara a afecta structura materialului;
- Nu este sensibila la vibratii;

SCENARIUL II
Dezavantaje:
- Cost de investitie ridicat
- Numar mare de imbinari;
- Greutate mai mare de manipulare si transport;
- Glazura ţevilor ceramice se poate deterioara in timp (zgârâieturi, uzură etc.);
- Datorita greutatii ridicate ale tuburilor presupune durate mai mari de executie si cheltuieli mai mari pentru
manopera.
- Raze de curbura si unghiuri de deviere foarte mici;
- Rigiditatea materialului la sarcini mecanice produce fisuri, iar în timp fisurile vor evolua în crăpături în
condiţii de vibraţii.

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.


Dotarile si echipamentele necesare functionarii obiectivului sunt:
- 9 statii de pompare, echipate cu:
2 electropompe (1 activa + 1 rezerva) pentru vehicularea apelor uzate cu conţinut de fecale, fixate cu
dispozitiv pentru instalare verticală uscată;
- carcasa pompei, carcasa motorului şi rotorul pompei vor fi confecţionate din fontă;
- parametrii temperaturii apei: 0o - +50o C;
- motorul este trifazat testat in conformitate cu prevederile: IEC 34 – 5;
- grad de protectie motor - IP 68, clasa de izolatie F;
- motor rebobinabil;
- pasaj sferic < 80 mm.
30
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de


cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA
• Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz

- Statia de pompare 1 (SP1) cu debit de pompare Q = 19.50 mc/h si inaltime de pompare H = 27
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP1 si puncutul de deversare in canalizarea existenta a
orasului Iernut, din PEHD Dn 110 mm cu lungimea de L = 1275.00 m.
- Statia de pompare 2 (SP2) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP2 si caminul C7.22, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L=330.00 m.
- Statia de pompare 3 (SP3) cu debit de pompare Q = 13.00 mc/h si inaltime de pompare H =
21.00 mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP3 si caminul C7.1, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 995.00 m.
- Statia de pompare 4 (SP4) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP4 si caminul C2.15, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 370.00 m.
- Statia de pompare 5 (SP5) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 7.00
mcA.Conductă de refulare intre statia de pompare SP5 si caminul C1.17, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 190.00 m.
- Statia de pompare 6 (SP6) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA.Conductă de refulare intre statia de pompare SP6 si caminul C4.11, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 300.00 m.
- Statia de pompare 7 (SP7) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 7.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP7 si caminul C6.53, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 350.00 m.
- Statia de pompare 8 (SP8) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 8.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP8 si caminul C6.33, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 565.00 m.
- Statia de pompare 9 (SP9) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 4.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP8 si caminul C3.10, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 35.00 m.

3.3. Costurile estimative ale investiţiei :


- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor
investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi
parametrii specifici obiectivului de investiţii;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice

31
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

(a) devizul general – atasat prezentei documentatii;


(b) devizele pe obiect – atasate ;
(c) oferte de preţ – atasate ,

3.3.1. Scenariul I

Solutia propusa in acest scenariu este de realizare a unui sistem de canalizare din conducte PVC
tip KG, SN8 care sa colecteze si transporte apele uzate menajere din satul Cipau in reteaua existenta din
Orasul Iernut , cu descarcare si tratare in statia de epurare existenta in Iernut .
Punctul de descarcare in Iernut va fi intr-un camin situat pe strada T. Vladimirescu, astfel fiind
asigurat un sistem centralizat de evacuare a apelor uzate menajere şi tratarea acestora, prin realizarea
infrastructurii de colectare si transport.

Reteaua de canalizare propusa este alcatuita din:

Total lungimi de conducta a intregului sistem de canalizare 19077 m


din care
-a. conducta cu transport gravitational :
- colector principali si secundari 12183 m
- conducte pentru bransamente 2484 m
-b. conducte sub presiune 4410 m

- staţii de pompare 9 bucati


- camine de vizitare DN1000 296 bucati
- camine pentru bransamente 276 buc,

- Statia de pompare 1 (SP1) cu debit de pompare Q = 19.50 mc/h si inaltime de pompare H = 27


mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP1 si puncutul de deversare in canalizarea existenta a
orasului Iernut, din PEHD Dn 110 mm cu lungimea de L = 1275.00 m.
- Statia de pompare 2 (SP2) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP2 si caminul C7.22, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L=330.00 m.
- Statia de pompare 3 (SP3) cu debit de pompare Q = 13.00 mc/h si inaltime de pompare H =
21.00 mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP3 si caminul C7.1, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 995.00 m.
- Statia de pompare 4 (SP4) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP4 si caminul C2.15, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 370.00 m.
- Statia de pompare 5 (SP5) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 7.00
mcA.Conductă de refulare intre statia de pompare SP5 si caminul C1.17, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 190.00 m.

32
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- Statia de pompare 6 (SP6) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 6.00
mcA.Conductă de refulare intre statia de pompare SP6 si caminul C4.11, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 300.00 m.
- Statia de pompare 7 (SP7) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 7.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP7 si caminul C6.53, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 350.00 m.
- Statia de pompare 8 (SP8) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 8.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP8 si caminul C6.33, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 565.00 m.
- Statia de pompare 9 (SP9) cu debit de pompare Q = 12.00 mc/h si inaltime de pompare H = 4.00
mcA. Conductă de refulare intre statia de pompare SP8 si caminul C3.10, din PEHD Dn 90 mm cu
lungimea de L = 35.00 m.

Devize - varianta 1 – ANEXA 3

3.3.2. Scenariul II
Devize - varianta 2 – ANEXA 7

Solutia propusa in al doilea scenariu este de realizare a unui sistem de canalizare din conducte din
ceramica vitrificata care sa colecteze si transporte apele uzate menajere din satul Cipau in reteaua
existenta din Orasul Iernut , cu descarcare si tratare in statia de epurare existenta in Iernut .
Punctul de descarcare in Iernut va fi intr-un camin situat pe strada T. Vladimirescu, astfel fiind
asigurat un sistem centralizat de evacuare a apelor uzate menajere şi tratarea acestora, prin realizarea
infrastructurii de colectare si transport.
Conductele din ceramica vitrificata sunt standardizate conform normei europene EN 295,
sectiunile 1 pana la 7, „Conducte si fitinguri din ceramica vitrificata si racorduri pentru drenaj si
canalizare“.

Tuburile de canalizare vor fi aşezate pe un pat de nisip 10 cm grosime si vor fi înglobate în strat de
nisip până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului.
Baza şanţului de pozare trebuie executată cu mare atenţie: se va asigura o suprafaţă netedă, fără
pietre, cu o stabilitate corespunzătoare pentru pozarea conductelor, respectiv stratului de pozare.
Săpăturile se vor executa parţial mecanic şi manual, conform specificaţiilor din listele de cantităţi
stabilite la faza Proiect Tehnic de Executie.
Stratul vegetal decapat va fi depozitat separat, urmând a fi utilizat la terminarea execuţiei lucrărilor,
pentru refacerea amplasamentului afectat.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.

33
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- După realizarea lucrărilor de investiţii, cheltuielile anuale estimative, de operare pe durata


normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice vor fi cele generate de consumurile de
energie pentru functionarea statiilor de pompare (Puterea totala este de 31.40kw) :

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a


construcţiilor, după caz:

Obiectivul se inscribe in Clasa de importanta III conf. P100-1/2013


Categoria de importanta "C" - Constructie de importanta normala

- studiu topografic;
Studiul topografic a fost elaborat in anul 2018 de ZZTOPO SRL, B-dul 1 Decembrie 1918. nr. 86,
CLUJ-NAPOCA

ANEXAT DOCUMENTATIEI

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;


Studiul geotehnic a fost elaborat in anul 2018 de S.C. CIRUS COMIMPEX S.R.L.

ANEXA 1

- studiu hidrologic, hidrogeologic;


- NU ESTE CAZUL
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea
performanţei energetice;
- NU ESTE CAZUL
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
- NU ESTE CAZUL
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror
amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
- NU ESTE CAZUL
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;
- NU ESTE CAZUL
- studiu privind valoarea resursei culturale; - studii de specialitate necesare în funcţie de specificul
investiţiei.
- NU ESTE CAZUL

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei

ANEXA 2 – grafic cu valori


ANEXA 6 – grafic fara valori

34
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

4.ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)


PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea


scenariului de referinţă

In prezent populatia satului Cipau este bransata la reteaua de alimentare cu apa potabila dar nu
beneficiaza de un sistem de preluare si transport apa uzata menajera.
Avand in vedere faptul ca populatia UAT Iernut are o populatie de 8705 locuitori, conform angajamentelor
Guvernului Romaniei si legislatiei Uniunii Europene, furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si
canalizare sunt o obligatie si o prioritate.
In perioada 2013-2017 trebuiau sa fie finalizate toate lucrarile necesare pentru executarea
infrastructurii de apa uzata menajera.
Plecand de la acest lucru, se propune ca in cel mai scurt timp Iernutul , respectiv Cipaul, ca parte
integranta a UAT Iernut sa indeplineasca aceste cerinte.
Satul Cipau are o populatie, conform recesamantului din 2011, de 1064 de locuitori.
Prin strategia de dezvoltare locala 2014-2020 Orasul Iernut si-a stabilit ca obiectiv strategic 2 – dezvoltarea
si modernizarea infrastructurii iar prin obiectivul specific 2.2- dezvoltarea retelelor de utilitati publice, una
din masuri este ”modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare”. Acest proiect duce
la atingerea obiectivelor mentionate si mai mult de atat are o implicatie semnificativa in cea ce priveste
calitatea vietii pentru 1064 de locuitori. Proiectul va asigura un sistem centralizat de colectare , canalizare
si epurare apelor uzate provenite din activitatea menajera care , coroborat cu alte doua proiecte de
dezvoltare si modernizare a infrastructurii din satul Cipau (Construire Camin Cultural si Modernizare drum-
tronson 1 ) ce se intentioneaza a fi realizate prin POR 2014-2020 AXA 13.1 , va aduce la cresterea
standardului de viata a locuitorilor din satul Cipau.
Beneficiari ai acestui proiect vor fi si inclusive 60 de familii respectiv 305 persoane - cetateni de etnie
roma care locuiesc pe strada ce se are in vedere a fi modernizata (proiect Modernizare drum- tronson 1).

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări
climatice, ce pot afecta investiţia
Nu exista factori de risc care sa cauzeze vulnerabilitati invetitiei.
Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor, factorii de risc
antropici si naturali inclusive schimbari climatice (inundatii, ingheturi) nu pot afecta aceste lucrari, cel putin
din urmatoarele motive:
- sunt lucrari subterane pozate la adancimi mai mari de 1,20m.
- materialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice;

35
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- imbinarile tuburilor prevazute sunt etanse;


4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

Lucrarile de canalizare menajera prevazute in prezentul Studiu de Fezabilitate sunt lucrari de utilitati
pentru gospodariile aferente satului Cipau.
Avand in vedere faptul ca sunt necesare si realizarea a 9 statii de pompare stradale pentru apa uzata
menajera, sunt necesare 9 racorduri pentru alimentarea cu energie electrica a pompelor (1A+1R) montate
subteran in camine prefabricate.
Amplasamentul colectoarelor stradale este sub trotuare , acostamente sau sub carosabilul strazilor
balastate la o adancime de peste 1.20m ; prin urmare nu sunt necesare lucrari de relocare a utilitatilor
existente.
Pot apare pe perioada executie lucrari de protejare a acestora in zonele de intersectie a lor.

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.


Avand in vedere puterea pompelor de apa uzata din cele 9 statii de pompare (cca. 31.40kw), alimentarea
cu energie electrica a acestora este posibila din LEA aferenta strazilor respective.

Necesarul de energie electric ace trebuie asigurat pentru statiile de pompare:

Pentru functionarea statiile de pompare este necesara o putere disponibila de aproximativ :


1. SP1, SP3 – 11.5 Kw
2. SP2, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9 – 1.2 Kw

Necesarul de energie electrica se asigura de la reteaua localitatii.

- Soluţii tehnice de asigurare a utilităţilor

Alimentarea cu energie electrică


Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua electrică existenta in localitate.
- staţiile de pompare - vor fi alimentate cu energie electrica printr-un tablou electric de comandă
alimentat din reţeaua electrică existentă în zonă in apropiere, prin intermediul unui cablu de tip CYAbY cu
dimensiunea de 5x4 mmp.

Căi de acces
Accesul la statiile de pompare sunt asigurate de pe drumurile existente. Nu sunt necesare
amenajari suplimentare.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:


a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
Implementarea acestui proiect in localitatea Cipau , UAT Iernut, judetul Mures va avea un efect
pozitiv la nivel micro-regional. Proiectul va da sansa locuitorilor comunitatii din Cipau de a beneficia de un

36
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

sistem de canalizare modern la fel ca si ceilalti cetateni ai UAT Iernut, indiferent de situatai lor materiala, de
sex, varsta sau statut social. Toti locuitorii vor putea beneficia de sistemul de canalizare propus.

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de
operare;
Locuri de munca actuale:
– total personal existent: 0
– Din care personal de executie: 0
– Administratie: 0

Numar de locuri de munca in faza de executie: in faza de executie a lucrarilor numarul de locuri
de munca va fi de cca 25 persoane.

Număr de locuri de muncă nou create: 0 posturi


Având în vedere că apele uzate din reteaua propusa va deversa in colectorul orasului Iernut de
unde va fi preluata si tratata in statia de epurare existent, nu se impune personal pentru exploatare.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după
caz;
Prin aplicarea soluţiilor propuse, reţele de canalizare şi staţie de epurare se asigură un grad de
epurare care respectă condiţiile impuse de normativele NTPA 011-2002 şi NTPA 001-2002.
Datorită procesului tehnologic performant se elimină negativ impactul la contactul cu mediul
înconjurator.
Prin prezenta lucrare nu se afectează mediul înconjurator,lucrările de săpătură vor fi coroborate cu
lucrările de drumuri,care se vor reface după terminarea lucrărilor de canalizare.
Transportul apei uzate prin conductele din PVC se face în deplină siguranţă din punct de vedere
ecologic, chimic şi sanitar.
PVC-ul este rezistent la acţiunea soluţiilor apoase, a sărurilor anorganice şi la majoritatea acizilor
şi bazelor iar în urma montajului se asigură o bună etanşare a conductelor, nepermiţând infiltraţii de apă.
Prin această lucrare se urmăreşte
a) reducerea gradului de poluare a solului
Cauzele degradării solului sunt fie naturale, fie legate direct sau indirect de activitatea omului.
Poluarea solului este considerată o consecinţă a unor obiceiuri sau practici necorespunzătoare,
datorate îndepărtării, deversării sau depozitării la întâmplare a rezidurilor rezultate din activitatea omului, a
deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice.
Prin investiţia propusă se vor putea elimina aceşti factori care duc la degradarea solului.

b) reducerea gradului de poluare a aerului


Toate categoriile de gaze, particule şi vapori (rezultate din fermentaţia anoxcă a apelor uzate
deversate la întamplare) care se deplasează în atmosferă sau sunt antrenate de curenţii de aer, care pot
produce modificări ale mediului de viaţă şi pot provoca îmbolnăvirea populaţiei. Prin această investiţie se
contribuie substanţial la reducerea gradului de poluare a aerului şi la imbunătăţirea confortului populaţiei.

c) reducerea gradului de poluare a apei.


Apa folosită în scopuri casnice sau industriale se reîntoarce în natură cu proprietăţi modificate,
purtând cu sine deşeuri antrenate sau dizolvate. După provenienţa şi caracterele comune, în localitatea
Cipau se disting următoarele tipuri de poluanţi :
- substanţe chimice ( provenind în principal de la agenţi economici şi gospodării)

37
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- suspensii (fibre de lemn, celuloză, păr, oase, deşeuri de carne etc)


- substanţe organice (reziduri biologice, resturi din industria alimentară, gunoaie etc)
- microorganisme patogene (de la dispensare medicale, locuinţe, crescătorii de animale etc.)

Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare va conduce la reducerea considerabilă a


gradului de poluare a apelor.
Reţelele de canalizare propuse sunt montate subteran şi oferă o buna protecţie fonică. Prin
dimensionarea corectă, vitezele de curgere se situează în regimul economic, nivelul de zgomot fiind
coborât.
De asemenea utilajele ce se vor monta au un nivel de zgomot redus, mărind gradul de confort al
personalului din exploatare.
În concluzie investiţia propusă are un impact pozitiv asupra mediului prin :
-reducerea gradului de poluare a pârâurilor din apropiere
-revitalizarea fântânilor
-creşterea calităţii aerului
-creşterea calităţii solului
-creşterea nivelului de trai al populaţiei din acestă zonă.

Concluziile impactului asupra mediului la execuţia lucrărilor

Execuţia reţelelor stradale de canalizare nu afectează major mediul înconjurător sub cele trei
forme – aer, apă ,sol,dar totuşi pot apărea :

Surse de poluare aer.


Poluarea poate apărea datorită gazelor emise de utilajele de săpat şi a mijloacelor de transport
pămâmt în timpul execuţiei proiectului. Aceasta poate avea efecte asupra oamenilor care locuisc în
preajma lucrărilor. În aceste zone pot apărea poluari de durară scurtă, cu particole de Nox emise de
utilajele de construcţii şi transport în timpul efectuării săpăturilor. Pentru restul perioadei de lucru: montaj
conducte şi execuţie cămine, nivelul poluării va fi redus semnificativ.
Pe parcursul execuţiei vor fi perioade scurte de timp de stress chimic pentru vegetaţie, datorită
expunerii la impurităţi (Nox) pe odistanţă de 200 m în jurul lucrărilor.
De asemenea, stresul chimic asupra vegetaţiei se generează şi de emisiile de NO2 şi SO2 din
eşapamentele utilajelor care se extind pe o distanţă de până la 300m.
Gazele acide (NO2,SO2) şi particolele emise în atmosferă în timpul funcţionării utilajelor pot aduce
o suplimentare temporară a agresivităţii admosferice.
În sezonul rece, când probabilitatea de a fi umiditate în atmosferă este de 75%, implicit creşte
aciditatea. În aceste situaţii nu se lucrează.
Emisiile utilajelor pe perioada de lucru nu afectează clădirile din zonă.
În timpul perioadei de exploatare a reţelelor distribuţie apă nu sunt estimate efecte negative asupra
aerului din atmosferă.

Măsuri de protecţia aerului


Chiar dacă se consideră un impact nesemnificativ asupra calităţii aerului, în perioada de execuţie a
lucrărilor din prezentul proiect, se recomandă o serie de măsuri pentru reducerea emisiilor şi minimalizarea
producerii disconfortului:
▪ Menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare de funcţionare bună, respectarea
programelor de reparaţii revizii şi de reparaţii a acestora.
▪ Prevenirea ridicării prafului prin acţiuni de stropire în timpul perioadelor de secetă.
▪ Asigurarea unei gospodăriri bune a materialelor.

38
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

▪ Stropirea căilor de acces din apropierea şantierului pentru prevenirea ridicării prafului

Surse de poluare a apelor


Poluarea posibilă poate apărea şi datorită rafalelor de vânt sezoniere care ar isca praful în timpul
săpării, depozitării şi transportului pământului excedentar rezultat la montarea conductelor în canale.
De asemenea, după finalizarea reţelelor si căminelor, pot rezulta un număr mare de materiale
brute care, în absenţa unui bun control făcut de către conducerea şantierului, pot duce la efecte negative
asupra mediului.
Aceste materiale sunt:
▪ materiale brute de construcţii, ciment, balast, nisip, pietriş, cofraje
▪ materiale secundare de construcţii: apă de ciment, reziduri de ciment, rumeguş şi alte reziduri
din activitatea de construcţii.
▪ alte materiale şi substanţe folosite în organizarea de şantier: uleiuri şi combustibili pentru
utilaje şi autovehicule, deşeuri menajere-ambalaje de plastic.
Aceste materiale, în urma unor ploi torentiale, pot ajunge în cursurile de apa din apropiere,
contribuind în acest fel la creşterea poluării apei şi a solului, în special în cazul lichidelor care se scurg din
utilaje, în mod accidental.

Măsuri de protecţia a cursurilor de apa din apropiere


În perioada de executare a lucrărilor, principalele aspecte care trebuiesc luate în considerare sunt
tehnologia de executare a lucrărilor şi măsurile de siguranţă ce trebuiesc luate. În şanier vor fi bine
cunoscute şi aplicate de către toţi lucrătorii.
Deşeurile solide, uleiurile şi combustibilii, nu vor fi vărsate. Este recomandată selectarea acestora
şi predarea lor la companii specializate.
Întreţinera, alimentarea cu combustibil, curaţirea autovehiculelor şi a utilajelor se va face în locuri
special amenajate.

Surse de poluare a solului


În timpul execuţiei pot apărea ca potenţiale surse de poluare a solului:
▪ din traficul cu utilaje şi autovehicule grele,
▪ stocarea materialelor de construcţii, a combustibililor, a depozitării deşeurilor din construcţii şi
nu în ultimul rând ambalajele menajere,
▪ depozitarea pământului din săpăturile canalelor pentru montat conductele.
Accidental, în timpul execuţiei pot apărea defecţiuni la utilaje, cu scurgeri de uleiuri sau
combustibili, sau alte substanţe chimice folosite care ar putea contamina solul.

Măsuri de protecţie a solului


Pământul rămas în exces prin montarea conductelor într-un strat de nisip se va transportra la un
depozit recomandat ,
Structura iniţială a străzilor se va reface.
Pentru prevenirea accidentelor de poluare se recomandă să se evite contactul direct a materialelor
de construcţii cu pământul prin folosirea de folii de plastic si recipienţi etc.
Se va asigura un flux de organizare de şantier în aşa fel încât activitatea să se desfaşoare în
limitele prevăzute de proiect.
Parcările pentru autovehicule, întreţinerea, alimentarea cu conbustibili, curaţirea utilajelor trebuie
să respecte standardele în acest domeniu şi să se prevină eventuale scurgeri.
În caz de contaminare a solului, porţiunea contaminată se va scoate şi va fi tratată ca atare.
Surse de poluare a solului
În timpul execuţiei pot apărea ca potenţiale surse de poluare a solului:

39
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

▪ din traficul cu utilaje şi autovehicule grele,


▪ stocarea materialelor de construcţii, a combustibililor, a depozitării deşeurilor din construcţii şi
nu în ultimul rând ambalajele menajere,
▪ depozitarea pământului din săpăturile canalelor pentru montat conductele.
Accidental, în timpul execuţiei pot apărea defecţiuni la utilaje, cu scurgeri de uleiuri sau
combustibili, sau alte substanţe chimice folosite care ar putea contamina solul.

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează,
după caz.
Obiectul de investitie propus nu va avea un impact negativ asupra cadrului natural si antropic in
care acesta se integreaza. Conductele si statiile de pompare propuse sunt etanse si vor fi amplasate
ingropat, sub acostamentele sau carosabilul drumurilor existente, fara a fi afectate spatii verzi sau terenuri
libere.

Acest proiect are o implicatie semnificativa in cea ce priveste calitatea vietii pentru 1064 de personae-
locuitori ai satului Cipau. Proiectul va asigura un sistem centralizat de colectare , canalizare si epurare
apelor uzate provenite din activitatea menajera care , coroborat cu alte doua proiecte de dezvoltare si
modernizare a infrastructurii din satul Cipau (Construire Camin Cultural si Modernizare drum- tronson 1 )
ce se intentioneaza a fi realizate prin POR 2014-2020 AXA 13.1 , va aduce la cresterea standardului de
viata a locuitorilor din satul Cipau.
Beneficiari ai acestui proiect vor fi si inclusiv 60 de familii respectiv 305 persoane - cetateni de etnie roma
care locuiesc pe strada ce se are in vedere a fi modernizata (proiect Modernizare drum- tronson1

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
Anexa 5

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat,
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
Anexa 5

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea


actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-
eficacitate

Anexa 5

40
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

5. SCENARIUL/ OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă),


RECOMANDAT(Ă)

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilităţii şi riscurilor

Scenariile propuse prezinta o analiza atat din punct de vedere tehnic, cat si financiar privind doua
solutii posibile de realizare a retelei de canalizare din localitatea Cipau, UAT Iernut.

In primul scenariu se prezinta posibilitatea realizarii retelei de canalizare folosind conducte PVC,
tip KG, SN8, camine de vizitare circulare din beton si camine de racord din beton. Avantajele principale ale
folosirii conductelor PVC KG il constituie valoarea de investitie mai scazuta, precum si usurinta punerii in
opera

In al doilea scenariu a fost analizata posibilitatea realizarii exinderii retelei de canalizare folosind
tuburi din ceramic vitrificata, camine de vizitare circulare din beton si camine de racord din material plastic.
Avantajele principale ale folosirii tuburilor ceramice il constituie durata mai mare de viata (aproximativ 100
de ani), precum si rezistenta sporita la sarcini mecanice.

41
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Din punct de vedere economic si financiar costurile celor doua scenarii se prezinta astfel:
Scenariul 1:
Deviz general - varianta 1 – ANEXA 3

Scenariul 2:
Deviz general - varianta 2 – ANEXA 7

recomandandu-se scenariul al carui cost este mai redus.


Se recomanda varianta 1.

Reţeaua de canalizare menajeră proiectata funcţionează ca o canalizare închisă, în sistem


separativ, colectând apele uzate menajere de la utilizatorii locali, prin intermediul colectoarelor principale şi
secundare.
Traseul colectoarelor a fost ales astfel încât să respecte următoarele criterii;
• să treacă cât mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum;
• să rezulte un număr cât mai redus de intersecţii cu drumuri, zone inundabile;
• să asigure, pe cât posibil, curgerea gravitaţională a efluentului uzat spre punctele de descărcare;
• să se creeze posibilitatea de preluare de către colectorul principal, a debitelor uzate transportate de
colectoarele secundare.
• urmareste desfasurarea tramei stradale;
• asigurarea capacitatii de transport a debitelor colectate;;
• s-a tinut cont de configuratia terenului, de adâncimea de înghet, de sarcinile care actioneaza asupra
colectorului si de punctul de racord;
• asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzatoare care sa previna depunerile de
materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întretinere ale canalelor;
• transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se produca efecte daunatoare asupra mediului
înconjurator, riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul care lucreaza.
Reteaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cât posibil curgerea gravitationala, având în
vedere urmatoarele avantaje:
• asigura siguranta maxima în exploatare;
• costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor speciale de evacuare;
• apa colectata este evacuata direct, fara timpi de stationare.
Acolo unde nu s-a putut asigura curgerea gravitationala a apei menajera, s-a recurs la solutia de
construire statii de pompare apa uzata.

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)


Pentru realizarea retelei de canalizare in satul Cipau se recomanda folosirea conductelor
din PVC tip KG, prezentate in cadrul scenariului I.
In alegerea scenariului recomandat s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:
- Cost de investitie mai scazut comparativ cu tevile din ceramica vitrificata;

42
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- Greutate specifică redusă (conductele pot fi transportate și montate mai usor decât cele
din ceramica vitrificata);
- Montare rapidă și ușoară;
- Lungimi mari de montare ceea ce presupune imbinari mai putine;
- Posibilitate de debitare usoara;
- Posibilitate usoara de racordare a gospodariilor direct pe colector;
- Rezistente chimice superioare comparativ cu tevile din ceramica vitrificata la care
aceasta este data de rezistenta glazurii care se poate deteriora;
- Rezistenta la impact mai mare decat tevile din ceramica vitrificata;
- Flexibilitate marita in timp;
- La sarcini mecanice mari permite o anumita deformare fara a afecta structura
materialului;
Din punct de vedere economic, conform valorilor prezentate in devizele generale pentru
fiecare scenariu propus, se justifica folosirea conductelor PVC tip KG.
Tinand cont de valoarea mare a obiectivului de investitie folosirea tuburilor din ceramic vitrificata nu
este justifica in acest caz.
Analizand cele doua scenarii din punct de vedere economic, financiar, tehnologic, functional, al
sustenabilitatii si al riscurilor, se recomanda scenariul 1, acesta reprezentand varianta optima.

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obţinerea si amenajarea terenului;


Terenul pe care va fi amplasat obiectivul face parte din ampriza retelelor de strazi si drumuri din
localitate. Terenul studiat nu se află în arie naturală protejată la nivel local, naţional sau comunitar.

Suprafeţe ocupate definitiv:


- cămine de vizitare 296 buc S = 296 mp
- cămine de bransament 276 buc S = 166 mp
- staţie de pompare 9 buc S = 20 mp
............................................................................................................................................
TOTAL SUPRAFAŢĂ S = 482 mp

Suprafeţe ocupate temporar:


- conductă canalizare L= 14667 m
- conductă statii de pompare L= 4410 m
Total retea L = 19077 m
.............................................................................................................................................
TOTAL SUPRAFATA TEREN OCUPATA IN FAZA DE EXECUTIE L = 19042 mp

Accesul la spatiile amenajate se face din drumurile si strazile existente, fara sa fie necesare
amenajari suplimentare.

43
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;


Asigurarea organizării de şantier cu toate utilităţile necesare desfăşurării activităţii se va realiza din
cele existente în zona de amplasament .

Pentru functionarea obiectivului , solutia de asifgurare a utilitatilor va fi:


- energia electrica va fi asigurata de la reteaua existenta in apropiere, pe ampalsamentul strazilor, in
apropierea traseelor de canalizare propuse;

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
Obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate îl constituie realizarea reţelei de canalizare pentru apele
uzate menajere in localitaea Cipau, UAT, Iernut.
Realizarea retelei de canalizare in Cipau va contribui în mod substanţial la îmbunãtãţirea gradului
de igienă şi comfort al populaţiei şi la protecţia mediului.
La stabilirea traseului pentru colectoare principale s-a ţinut cont de configuraţia terenului (cote
topografice), pentru a reduce la minimum numărul staţiilor de pompare.
Reţelele de canalizare se vor monta de-a lungul drumurilor, în zona axului acestora, astfel incat
bransarea sa poata fi facuta cat mai simplu pentru locuintele de pe ambele parti .
Materializarea în teren a reţelelor presupune ocuparea temporară a terenurilor, urmând ca după
terminarea execuţiei acesta să fie redat circuitului iniţial.

Infrastructura de colectare şi transport de ape uzate menajere din satul Cipau este formată din :

Total lungimi de conducta a intregului sistem de canalizare 19.077 m


din care
-a. conducta cu transport gravitational :
- colector principali si secundari 12.183 m
- conducte pentru bransamente 2484 m
-b. conducte sub presiune 4410 m

- staţii de pompare 9 bucati


- camine de vizitare DN1000 296 bucati
- camine pentru bransamente 276 bucati

Tipuri de conducte care alcatuiesc sistemul propus:


- conducte de PVC-KG Dn 200 mm, L= 2482 m
- conducte de PVC-KG Dn 250 mm, L= 7842 m
- conducte de PVC-KG Dn 315 mm, L= 1859 m
- conducte de PVC-KG Dn 160 mm (bransamente) L= 2484 m
- Conductă de refulare PEHD Dn 90 mm L = 3025 m
- Conductă de refulare PEHD Dn 110 mm L = 1385 m

44
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Debitul de apă evacuat pentru localitatea Cipau s-a stabilit conform breviarului de calcul în baza:
- SR 1343/1/1995, Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi
- STAS 1478/1999, Alimentarea cu apă a centrelor populate
- SR 1846/2007 Calculul debitelor de apa uzate menajere
- Normativ P66/2001 pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă şi
canalizare a localităţilor în mediul rural.
- GP 106-04/2005 ,, Ghid de proiectare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul
rural’’
Pentru proiectarea obiectivului propus, s-au avut în vedere datele referitoare la numărul de locuitori
din Cipau, date ce au fost furnizate de catre UAT Iernut

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul necesarului de apă se folosesc relaţiile:

1 n
m 
Qzi,med =   N (i )  q s (i )  [m3/zi]
1000 k =1  i =1 
1 n
 m

Qzi,max =   N (i)  q s (i )  k zi (i )  [m3/zi]
1000 k =1  i =1 
1
1 n
m 
Qor,max = 24   N (i)  q s (i )  k zi (i)  k or (i)  [m3/h]
1000 k =1  i=1 
Necesarul de apă se determina analitic,diferenţiat pentru fiecare folosinţă şi cuprind următoarele categorii
de apă:
▪ apă pentru nevoi gospodăreşti: băut, prepararea hranei, spălatul corpului, spălatul rufelor şi
vaselor, curăţenia locuinţei etc.;
▪ apă pentru nevoi publice (qp);

În calculul necesarului de apă s-au luat in considerare urmatoarele:

Localitatea Cipau
Numar de locuitori prognozata 1360

Necesarul de apă pentru nevoile gospodăreşti s-a stabilit pentru zone cu gospodării având
instalaţii interioare de apă rece, caldă şi canalizare
Debitul specific luat in considerare - qg =120l/omxzi
Necesarul de apa pentru nevoi publice
Debitul specific luat in considerare
- qp =15l/omxzi-25l/omxzi
Kzi = 1,30 coeficient de variatie zilnica
Ko = 2,8 coeficient de variatie orara
Determinarea debitului de canalizare

Conform SR 1846/2007 debitele de apa uzată menajeră, care se evacueaza in reteaua de


canalizare Quz. se calculeaza cu relatia :
Quz= 0,8Qs,unde Qs este exprimat in debitul de apa Q zi med, Q zi max, Q orar max.
45
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Luand in considerare datele de mai sus a rezultat urmatoarele debite de canalizare.

BREVIAR DE CALCUL DEBIT CANALIZARE LOCALITATEA CIPAU, JUDETUL MURES


Pentru determinarea necesarului de apa ( distributie )
Calculul s-a facut conform STAS 1343 / 1 din 2006 si Normativul P - 66 din 2001.

Consum. Număr de utilizatori Debite specifice Necesar de apă

loc loc Qzi med Qzi max Qorar max


Kzi Ko
[l/pers.
[nr. pers.] m 3/zi l/sec m3/zi l/sec m 3/zi l/sec
Populatie zi]

1360 120 1.30 2.80 163.20 1.89 212.16 2.46 24.75 6.88

Număr de utilizatori Debite specifice Necesar de apă


Consum.

product magazi cabine


bar magazin Biserica cabinet chiosc mag. bar Biserica chiosc prod. mag. Kzi Ko Qzi med Qzi max Qorar max
ie n t

Alti [l/pers. [l/pers. [l/pers. [l/pers [l/pers. [l/pers. [l/per [ l/sec [ l/sec
nr.pers nr.pers nr. pers nr. pers nr. pers nr. pers nr. pers [ m3/zi ] [ m3/zi ] [ m 3/h ] [ l/sec ]
Consum. zi] zi] zi] . zi] zi] zi] s. zi] ] ]

5 2 10 2 1 4 1 30 30 30 30 30 30 30 1.30 2.80 0.75 0.01 0.98 0.01 0.11 0.03

Debite cumulate 163.95 1.90 213.14 2.47 24.87 6.91


debite de canalizare =80% din debitele de apa 0.8 131.16 1.52 170.51 1.97 19.89 5.53

Kzi = Ccoeficient de variatie zilnica;


K0= coeficient de variatie orara;

1. Necesarul de apa
Numar locuitori 1064 persoane
Debitul a fost calculate pentru o populatie de 1360 locuitori, avand in vedere cresterea poulatiei din
Cipau din ultimii ani.
Consum zilnic/locuitor = 120 l
Debitele de apă uzată au fost calculate STAS 1343 / 1 din 2006 si Normativul P - 66 din 2001.:

Qzi,med. uzat = 131.16 m3/zi = 1.52 l/s


Qzi.max.uzat= 170.51 m3/zi = 1.97 l/s
Qor.max.uzat= 19.89 m3/h = 5.53 l/s

La proiectarea reţelei de canalizare s-a avut în vedere asigurarea exigenţelor de performanţă în construcţii
conform STAS 12.400/1,2 – 88, privind:
• stabilitate şi rezistenţă la solicitări statice şi dinamice;
• siguranţă la utilizare;
• etanşeitate;
• siguranţă la foc;
• izolaţie exterioară termică şi anticorosivă.

Pentru siguranţa în exploatare a reţelei s-a ţinut cont de:


• agresivitatea solului faţă de materialul conductei;
• condiţii climatice;
• grad de poluare.
Împotriva acestor factori s-au luat o serie de măsuri, de prevederi:
• respectarea adâncimii de îngheţ, la pozare;
• subtraversări de drumuri, străzi, ape etc. protejate;
• semnalizarea corespunzătoare pentru reperarea conductelor în locuri cu circulaţie intensă.

46
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

În vederea unei sistematizări a reţelei, ţinând cont de debitele influente în reţeaua de canalizare
proiectată, reţeaua colectoare va fi formată dintr-un colector principal, dispus de-a lungul drumului E60 ,
colectoare secundare dispuse de o parte şi de alta a drumului E 60 care au rol de a asigura bransarea
gospodariilor adiacente drumului , şi de colectoare secundare, dispuse în lungul străzilor secundare din
localitate, ce preiau fracţiuni din debitul uzat şi le transportă în colectorul principal sau în alte colectoare
secundare.
Reţeaua de canalizare menajeră proiectata funcţionează ca o canalizare închisă, în sistem
separativ, colectând apele uzate menajere de la utilizatorii locali, prin intermediul colectoarelor principale şi
secundare.
Traseul colectoarelor a fost ales astfel încât să respecte următoarele criterii;
• să treacă cât mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum;
• să rezulte un număr cât mai redus de intersecţii cu drumuri, zone inundabile;
• să asigure, pe cât posibil, curgerea gravitaţională a efluentului uzat spre punctele de descărcare;
• să se creeze posibilitatea de preluare de către colectorul principal, a debitelor uzate transportate de
colectoarele secundare.
• urmareste desfasurarea tramei stradale;
• asigurarea capacitatii de transport a debitelor colectate;;
• s-a tinut cont de configuratia terenului, de adâncimea de înghet, de sarcinile care actioneaza asupra
colectorului si de punctul de racord;
• asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzatoare care sa previna depunerile de
materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întretinere ale canalelor;
• transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se produca efecte daunatoare asupra mediului
înconjurator, riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul care lucreaza.
Reteaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cât posibil curgerea gravitationala, având în
vedere urmatoarele avantaje:
• asigura siguranta maxima în exploatare;
• costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor speciale de evacuare;
• apa colectata este evacuata direct, fara timpi de stationare.
Acolo unde nu s-a putut asigura curgerea gravitationala a apei menajera, s-a recurs la solutia de
construire statii de pompare apa uzata.
Dimensionarea conductelor de canalizare s-a făcut în funcţie de debitul transportat, condiţionând
un grad maxim de umplere a conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013. Debitul
uzat total ce trece prin secţiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor
tronsoanelor din amonte.
Diametrul colectoarului s-a determinat în funcţie de debitul uzat total şi panta de curgere a colectorului.
Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:
3/2 2/1 Q = A k ⋅⋅ R ⋅I ,
în care: Q = debitul de calcul al tronsonului [m3 /s];
A = aria secţiunii de curgere [m2 ];
k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PVC;
R = raza hidraulică a secţiunii de curgere [m];
I = panta radierului canalului.
Apele uzate care se evacuează în reţeaua de canalizare menajera proiectată nu trebuie să
conţină:
• materii în suspensie în cantităţi şi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a
canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normală, cum sunt: materialele care, la
vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora,
pot genera depuneri;

47
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

• diferitele substanţe care se pot solidifica şi astfel pot obtura secţiunea canalelor;
• corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm între
bare, iar în cazul fibrelor şi firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de păr de animale - care nu
trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;
• suspensiile dure şi abrazive ca pulberile metalice şi granulele de roci, precum şi altele asemenea,
care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

• păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderenţă pot conduce la
crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii canalului colector;
• substanţele care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţeaua de
canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereţii canale-lor, sau conduc la apariţia de
substanţe agresive noi;
• substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care este realizată reţeaua de
canalizare şi echipamentele şi conductele din staţia de epurare a apelor uzate;
• substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot
stânjeni exploatarea normală a canalului şi staţiei de epurare a apelor uzate sau care împreună cu aerul
pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de
carbon, solvenţi, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;
• substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în
pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;
• substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:
• metalele grele şi compuşii lor;
• compuşii organici halogenaţi;
• compuşii organici cu fosfor sau cu staniu;
• agenţii de protecţie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide,
algicide şi substanţele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor
sau a materialelor textile;
• substanţele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca:
acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen şi altele
asemenea;
• substanţele radioactive, inclusiv reziduurile;
• substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la
poluarea mediului;
• substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în reţeaua de
canalizare şi în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii
apei receptorului natural;
• substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;
• substanţe organice greu biodegradabile.
Reţelele de canalizare proiectate vor colecta numai apele menajere din gospodării, apele pluviale
fiind evacuate pe teren şi în rigolele stradale.
Reţelele s-au propus să se realizeze pe toate străzile localitatii, in acostamentul sau in axul
acestora.
Racordarea imobilelor se va face fie în căminele de pe reţea, fie direct in colectoarele de
canalizare, prin piese speciale de racordare.
Proiectarea acestor reţele s-a făcut ţinînd seama de Stasul 3051/81

Solutia constructiva de realizare a canalizarii


Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adâncimii de îngheţ prevăzută conform STAS 6054- 77.

48
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Fundul tranşeei trebuie să respecte panta minimă de 1‰ impusă de NP133-2013.


Realizarea contactului între baza tubului şi patul de fundare se face pe o suprafaţă corespunzătoare unui
unghi la centru de minim 90º.
Pentru curgerea gravitaţională s-a căutat realizarea unei pante cât mai apropiată de o paralelă cu panta
terenului, această soluţie fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se
obţine un minim de lucrări de terasamente şi se utilizează în mod optim diferenţa de nivel de care se
dispune.

Reţeaua de canalizare pentru apă uzată menajeră va fi pozată sub adâncimea minimă de îngheţ şi
va avea o pantă care să asigure o funcţionare optimă a sistemului de canalizare obţinându-se astfel o
viteză de autocurăţire a canalului. Materialul din care este realizat tubul de canalizare este PVC tip KG,
SN8.
Panta canalului s-a ales astfel încât la debite minime să se realizeze viteza de autocurăţire de 0,7
m/s, iar la debite maxime să nu se depăşească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform NP133-2013.
Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 10 cm grosime. Se va da o atenţie
deosebită umpluturii şi compactării manuale a tranşeei în dreptul conductei şi 40 cm deasupra ei.

Conducta va fi înglobată în strat de nisip până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului.

Se vor prevedea cămine de vizitare din beton conform SR EN 1917, amplasate în aliniamentul la
distanţe de maxim 60 m între ele, la intersecţie de străzi, schimbări de diametre de canal, schimbare de
pantă a canalului şi în punctele de schimbare a direcţiei canalului. Reteaua de canalizare se va executa,
din aval ( punctul de descãrcare ) spre amonte, astfel încât sã se asigure scurgerea apelor din sãpãturã şi
darea în folosintã a portiunilor executate.

In cazuri cu totul speciale se poate stabili altã ordine de atacare a lucrãrilor. Executia lucrãrilor de
canalizare se incepe prin recunoasterea terenului si trasarea axului canalului.
Execuţia tranşeei va fi în săpătură cu sanţ deschis, cu pereţi verticali sprijiniţi pentru a se evita
surpările de maluri. Sapatura pentru reteaua de canalizare se va executa mecanic pe 1m adancime de
la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor
necesare, iar restul manual pana la cota finala a sapaturii. Latimea de sapatura necesara pozarii retelei
de canalizare va fi urmatoarea:
- pentru retea canalizarea menajera cu φ ext 250 mm - 0.80 m;
- pentru retea canalizarea pluviala cu φ ext 315 mm - 1.00 m;

Pentru adancimi h mai mari de 4 m malurile transeii vor fi utilizate sprijiniri modulare de inventar
care vor adaptate la tipul de pamant si vor respecta conform normelor de Tehnica Securitatii Muncii (in
sarcina constructorului).
Ultimii 25cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea conductelor.
Patul de pozare al canalului se niveleaza la panta prevazuta in proiect, eventual denivelari se elimina prin
sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pământul rezultat din săpătură se depozitează pe o singură
parte a sanţului. Pentru a se lucra la uscat, se vor realiza epuismente pe timpul execuţiei.
Sãpãturile se vor executa conform specificatiilor din listele de cantitãti prevazute in Proiectul Tehnic
de Executie.

La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit. În lungul
sanţului se vor monta parapete de protecţie pe o singură latură (opusă laturii unde s-a depozitat pământul),
iar în locul de circulaţie pietonală se vor monta podeţe pietonale si unde este necesar pentru autovehicule.

49
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Umplerea tranşeei se va face în straturi succesive de pământ de 15 cm grosime cu udarea fiecărui strat.
Compactarea cu mijloace mecanice se admite la straturile situate la peste 80 cm peste creasta tuburilor.
Compactarea se face manual in straturi de 10 cm pana la 50 cm deasupra crestei canalului si apoi
mecanizat in straturi de 10 ÷ 20 cm, pana la cota terenului amenajat.

La umplerea completă a tranşeei se va avea grijă ca suprafaţa terenului să fie refăcută conform
amenajării iniţiale (drumuri, trotuare, zone verzi etc.).
Grila de avertizare, din polietilena de culoare maro, va fi montata la 0.5m deasupra generatoarei
superioare a conductei de canalizare.

Umpluturile in santurile retelelor de sub carosabil se vor face cu balast, compactat in straturi de 10 –
20 cm si se vor executa pana la cota fundatiei drumului, cu respectarea conditiilor impuse de STAS
2914/84 - terasamente pentru drumuri. Executia sistemului rutier se va face numai dupa receptia lucrarilor
de terasamente executate pana la cota patului drumului. Se va face verificarea gradului de compactare,
conf. STAS 2914/84

In urma realizarii lucrarilor sistemul rutier afectat va fi refacut astfel:

- Materialul rezultat din sapatura va fi evacuat complet, iar umplutura din balast se va executa in
straturi de 30 cm care vor fi compacttae. Umpluturle se vor realiza pana la -40cm de la nivelul
strazii amenajate.
- Straturile superioare vor fi refacute identic cu sistemul rutier initial .
- Se vor executa sprijiniri in zonele cu sapaturi adanci, sau langa constructii existente.
Executia retelei de canalizare se face in conformitate cu prevederile proiectului si a normativelor in
vigoare.
Materialele folosite la executia canalizarii sunt materiale performante, cu durata de viata de cca 50 ani.
La punerea lor in executie se vor respecta conditiile din Caietul de Sarcini.
Nerespectarea conditiilor de pozare a tuburilor din PVC si PAFS duce la deformarea acestora si ruperea lor
sub efectul incarcarii de pamant de deasupra si din trafic.
Lucrarile de canalizare se executa din aval in amonte, in modul acesta se poate verifica mai usor nivelul de
asezare si panta canalului, iar tronsonul de canal executat poate fi utilizat pentru evacuarea apelor pluviale
accidentale.

La executie se vor respecta urmatoarele;


-sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura;
-sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament;
- parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala;
- semnalizare luminoasa pe timpul noptii si restrictii de circulatie in zona lucrarilor;
- capace la camine;
- scari de acces in camine.
In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectia muncii pentru evitarea
accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii fizice, enumeram:

Subtraversari pe traseul retelei de canalizare menajera


Pe traseul retelei de canalizare vor fi realizate 18 subtarversari .
- 6 subtraversari se vor realiza prin foraje orizontale executate perpendicular pe directia de circulatie a
drumului E 60:

50
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- 1 subtarversare prin foraj executata paralel cu drumul E60 , pe un sector in care spatiul dintre
acostament si proprietati este mic,
- 2 subtraversari executate prin foraj orizontal pe strada Campului.
Aceste lucrari au rolul de a proteja structurile rutiere existente.
Pe drumul recent modernizat din fonduri proprii de catre primaria Iernut pe care se situeaza scoala din
satul Cipau si unde UAT Oras Iernut intentioneaza sa construiasca un camin cultural sunt executate 8
subtraversari care vor facilita bransarea gospodariilor la reteaua de canalizare.
Pe restul strazilor conductele pentru bransare vor fi executate odata cu reteaua propusa, aceste
strazi fiind doar pietruite la acesta data.
Pe toate sectoarele de drumuri modernizate ( E60 si strada Campului ) , pozarea conductelor se
va face fara afectarea structurii rutiere.

Traseele sistemului de canalizare propus traverseaza in doua zone albia Vaii Cucerdea si intr-o zona
Paraul Deagului. Subtraversarile sub Valea Cucerdea sunt:
Valea Cucerdea - , L=8m;
( cu conducta de canalizare Dn315 protejata cu teava de otel DN350mm;)

Valea Cucerdea - L=8m;


( cu conducta sub presiune Dn90 protejata cu teava de otel;)

Paraul Deagului - de la SP1 la caminul de canalizare al relelei Iernut ; L=25 m;


( cu conducta sub presiune Dn110 protejata cu teava de otel;)

De asemenea , conductele vor trece pe sub 4 canale care leaga cateva balti de albia Muresului.
Protejarea conductelor la subtraversari se va face cu un tub de protectie din otel.
Conducta de protecţie va avea la capete cate un camin.
Vor fi montate 18 tuburi de protective din otel. cu lungimea variind intre totala de 340m, pentru realizarea
subtraversarilor, avand lungimi cuprinse intre 8.00 – 30.00 m

La subtraversarile conductelor sub presiune sub albiile paraului Deagului si Vaii Cucerdea si a
canalelor vor fi prevazute armaturi pentru aerisire si termoizolatie.
Montarea tubului de protectie la subtraversarile drumurilor vor fi executate prin foraj care se va
face la o adancime astfel incat sa se realizeze o acoperire de 1,50 m de la nivelul carosabilului la
generatoarea superioara a tubului de protectie din otel.
Cursurile de apa vor fi traversate utilizand tehnologia de foraj orizontal dirijat. Odata cu executia
forajelor se vor monta si tuburile de protectie prin care vor fi montate conductele de canalizare.
Stabilirea secţiunilor de subtraversare s-a făcut în funcţie de configuraţia reţelei de canalizare,
ţinând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuţiei subtraversării. S-a încercat evitarea
realizării subtraversărilor în sectoare având:
- consolidări de terasamente;
- intersecţii sau racordări;
- ramblee cu înălţime peste 5 m;
- terenuri nestabile sau alunecătoare.
Unghiul de intersecţie între axa conductei şi axa căii de comunicaţie trebuie să fie cât mai apropiat de
90° , dar nu mai mic de 60° .
Subtraversarea drumului E60 se va face prin foraj orizontal dirijat, distanţele minime şi materialele din
care se realizează subtraversarea fiind stabilite conform STAS 9312/87, funcţie de clasa sau categoria
tehnică a drumului.

51
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Cămine de vizitare
Pe colectoarele de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare. Caminele de vizitare proiectate, necesare
unei bune functionari a canalizarii, se vor executa conform STAS 2448/82 si caietului de sarcini .
Scopul acestor cămine este de a primi apele uzate de la gospodăriile localnicilor, precum şi de a
supraveghea şi a întreţine reţeaua de canalizare, prin curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru
controlul cantitativ şi calitativ al apelor.
Amplasarea acestor cămine se face :
- în aliniament, care se vor amplasa la o distanta de maxim 60.00 m
- în punctele de schimbare a dimensiunilor
- în punctele de schimbare a pantelor
- în punctele de schimbare a direcţiei reţelei
S-a urmărit ca amplasarea căminelor pe reţea să se facă pe cât posibil, în dreptul grupurilor de
case pentru evitarea realizării de cămine suplimentare în momentul realizării branşamentelor de canalizare.
Distanţa optimă dintre doua camine pentru întreţinerea reţelei de canalizare, ţinând cont de utilajele
existente pe piaţa romanească este de 60.00 m.
Căminele s-au prevăzut a se executa din beton armat, cu diametrul Dn 1000 mm.
Aceste cămine sunt conform Stas 2448/82 care vor avea următoarele părţi componente :
- fundaţia din beton armat
- camera de lucru din tuburi circulare din beton Dn1000mmn Stas 816
- coş de acces din tuburi circulare din beton Dn800mm Stas 816
- placă din beton armat cu ramă şi capac
- scări de acces din OB37 F20mm
- capace carosabile pentru canalizare conform STAS 2308-81

Pentru trecerea tuburilor din PVC prin fundatia de beton a caminelor de vizitare se vor folosi piese speciale
din PVC de etanseitate,

Racorduri individuale la reteaua de canalizare menajera


La limita de proprietate a fiecarei gospodarii va fi realizat cate un camin de bransare realizat din
elemente prefabricate din beton cu DN600 mm, dotat cu capac necarosabil.
Racordarea imobilelor se va realiza prin intermediu acestor camine de bransament fie în căminele
de pe colectoarele principale, fie direct in colectoarele de canalizare, printr-o piesă specială de racordare,
prin intermediul unor conducte de tip PVC-KG cu diametrul de 160 mm. Vor fi realizate un numar de 276
camine.
Cuplarea conductelor de racord la canalizare se poate realiza în două variante:

-cuplarea într-un cămin de vizitare.


Pentru aceasta, se va perfora tubul caminului şi va fi prevăzută o garnitură specială pentru cuplarea
tubului din PVC;
• cuplarea direct pe conducta de canalizare, prin intermediul ramificatiilor din PVC, avand iesire pe 160 mm
la 450 , sau prin intermediul unor cuplaje cu articulatie sferica.
Lungimea medie a unui racord de canalizare este de cca. 6,0 m, rezultand o lungime totala de 2484 m
conducta PVC SN4, Dn 160 mm.

52
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

STATII DE POMPARE
In punctele joase ale retelei de canalizare menajera proiectata in localitatea Cipau, precum si
pentru dirijarea apelor menajere catre Statia de Epurare, a fost necesară amplasarea a 9 staţii de pompare
de apa uzata menajera. Staţiile de pompare preiau efluentul uzat din zonele joase şi îl pompează prin
intermediul conductelor de refulare în tronsoane situate la o cotă superioară.

Soluţia utilizării staţiilor de pompare prefabricate în construcţie monobloc PEHD cu separare de


solide şi pompe în montaj uscat, în detrimentul soluţiei clasice de realizare a staţiilor de pompare din
chesoane de beton armat cu montarea echipamentelor de pompare în mediu umed, prezintă o serie de
avantaje pe care le vom enumera:
1. timp scurt de instalare;
2. datorită sistemului cu separator de solide a ansamblului de pompare, în corpul pompei nu vor
ajunge corpuri solide cu diametrul mai mare de 30 mm astfel încat:
a) se vor folosi pompe cu rotor cu pasaj liber de trecere mic şi randament mare obţinându-se o
economie de cost cu energia electrică în valoare de (procent %).
b) dispare posibilitatea blocării rotorului rezultând un număr redus de intervenţii, practic acestea
se vor realiza numai pentru operaţii de mentenanţă programată deci implicit costuri de exploatare mai mici
. 3. evacuarea corpurilor solide se face în mod automat fără a fi necesară intervenţia operatorului
uman, staţia putând funcţiona fără supraveghere prin urmare cheltuielile cu personalul se reduc.
4. pompele fiind în montaj uscat operaţiunile de mentenanţă se pot face în staţie, pe poziţie,
nefiind necesară scoaterea pompelor la suprafaţă şi curăţarea lor. De asemenea, montajul uscat (cu
separare de solide) asigură şi posibilitatea montării în interiorul staţiei de pompare a echipamentelor
electrice, reducând astfel investiţiile necesare acestui scop, care în cazul soluţiei cu cheson se realizează
la suprafaţă.
5. pereţii căminului fiind realizaţi în construcţie monobloc (fără îmbinări cu garnitură) şi perete
dublu se asigură o etanşare perfectă pe întreaga durată de viaţă, deci nu va apărea fenomenul de
infiltraţie, fenomen care duce la funcţionarea continuă a pompelor ceea ce presupune un consum
suplimentar de energie şi uzură prematură a pompelor.
6. din punct de vedere al funcţionării, staţia de tip prefabricat, realizată din PEHD, datorită
modului de realizare cu cheson de aspiraţie etanş, nu eliberează gaze urât mirositoare în atmosferă,
sistemul fiind perfect etanş. Astfel, apa uzată intra într-un compartiment închis şi nu are contact direct cu
aerul, realizându-se astfel o protecţie a mediului înconjurător corespunzătoar.
7. In ceea ce priveşte exploatarea staţiei de pompare compactă, de tip prefabricat cu separare
de solide, aceasta are un grad de eficienţă extrem de ridicat. Datorită căminului etanş, accesul în interiorul
staţiei se face extrem de uşor. Verificarea şi întreţinerea echipamentelor se realizează fără a pune în
pericol sănătatea şi securitatea muncitorilor din exploatare.
Solutia va fi adoptata pentru 7 din cele 9 statii de pompare.
Pentru statiile de pompare care vor prelua apele uzate menajere de la un numar mic de
consumatori si debitele sunt mici vor fi montate statii de pompare imersate ( statiile SP5 si SP6).

Soluţia constructivă adoptată staţiilor de pompare ape uzate menajere


Construcţia staţiilor de pompare ape uzate menajere, este alcătuită dintr-un cămin modular din
PEHD cu diametrul de sconstrucţie monobloc, cu peretele în construcţie dublă, , compatibil pentru instalări
în soluri cu pânza freatică aproape de suprafaţă şi care în cazul deteriorării unuia dintre pereţi să rămână
în continuare complet etanş evitându-se infestarea apei din pânza freatică sau apariţia infiltraţiilor, echipate
cu 2 electropompe (1A + 1R), complet automatizate.
Căminul pentru instalare uscata cu separare de solide, va fi complet echipat potrivit destinaţiei
sale, fiind dotat cu:
- 2 electropompe pentru apă uzată (o pompă activă şi una de rezervă) montate uscat;

53
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- un sistem care să nu permită corpurilor solide grosiere din apele reziduale să vină în contact
direct cu electropompele, acest sistem se auto - curaţă şi se auto - goleşte în mod automat fără a fi nevoie
de intervenţia operatorului uman;
- vane, clapeţi, ţevi refulare, sistem de ventilaţie, pompă drenaj, senzori de nivel, sistem iluminare
interior, rezervor interior de colectare;
- capac de acoperire necarosabil;
- panou electric şi de automatizare.

Modul de funcţionare:

Pentru staţiile de pompare cu separare de solide, apele reziduale ajung în rezervorul de distribuţie
şi trec mai departe în bazinul de separare a solidelor care este deschis în acel moment. Aici, solidele sunt
reţinute de clapele de separare şi sunt reţinute prin “filtrare”. Numai apa reziduală “subţire” mai poate să
ajungă prin pompă în rezervorul mare, comun, de colectare. Dacă se umple rezervorul de colectare, creşte
şi nivelul apei din bazinul de separare a solidelor.
Clapeta sferică de reţinere închide automat intrarea, declanşând procesul de pompare, în funcţie
de nivel. Pompa debitează şi deschide clapele de separare cu debitul apei reziduale “subţiri”. Apa reziduală
parcurge bazinul de separare a solidelor şi transportă, astfel, solidele “separate prin filtrare” în conducta de
evacuare sub presiune. Are loc spălarea şi curăţarea întregului sistem de separare a solidelor. În timpul
procesului de pompare, potrivit modului de funcţionare cu pompe montate uscat şi sistem de separare a
solidelor, pompele nu vin în contact direct cu solidele grosiere din apele reziduale.

De aici rezultă următoarele avantaje:


- costuri reduse de întreţinere şi de exploatare pentru părţile mobile ale pompelor;
- spaţiul în care este montată pompa rămâne uscat, curat şi fără miros permitand montarea panoului în
acelaşi spaţiu;
- condiţii igienice pentru lucrările de întreţinere şi montaj;
- echipare ca staţie cu 2 pompe (1A+1R apă uzată); staţia rămâne pe deplin funcţională chiar în timpul
întreţinerii unei pompe;
- electropompe pentru ape uzate, cu rotor adaptat;
- fără probleme de coroziune, fără repercusiuni în cazul formării hidrogenului sulfurat;
- utilizarea de pompe cu pasaj sferic < 80 mm, ca urmare, un necesar mai redus de putere, la un
randament superior;
- uzură mai redusă;
- pompe submersibile pentru ape uzate cu grad de protecţie IP68.

Utilajele de dotare a căminului


Electropompele pentru vehicularea apelor uzate cu conţinut de fecale, fixate cu dispozitiv pentru instalare
verticală uscată, cu 10 m de cablu, vor avea următoarele caracteristici:
- carcasa pompei, carcasa motorului şi rotorul pompei vor fi confecţionate din fontă;
- arbore din inox;
- senzori de nivel;
- parametrii temperaturii apei: 0° - +50° C;
- motorul este trifazat testat in conformitate cu prevederile: IEC 34 – 5;
- grad de protectie motor - IP 68, clasa de izolatie F;
- motor rebobinabil;
- pasaj sferic < 80 mm.

54
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Electropompele vor fi submersibile pentru ape uzate cu rotor adaptat (posibilitatea de a modifica
dimensiunea rotorului astfel încât punctul de funcţionare să fie situat pe curba pompei), rezistente la
coroziune şi fără repercursiuni în cazul formării hidrogenului sulfurat.
Etanşarea trebuie să fie alcătuită din doua etanşări mecanice dispuse într-o carcasă constând din
două părti fixe din material masiv - carbura de siliciu, două inele de alunecare separate din carbură de
siliciu şi două garnituri de arbore statice. Nu se acceptă lubrifierea etanşării cu lichidul pompat.

De asemenea, căminul este echipat cu o pompa de drenaj montată în başa acestuia, cu o platformă
intermediară şi un compartiment cu rol de rezervor în care va avea loc şi procesul de separare a solidelor.
Căminul este prevazut cu orificii pentru cablurile electrice Dn 110 mm, orificii pentru ventilaţii Dn 150
mm, orificiu pentru refulare, orificiu pentru intrare conductă în cămin, conductă pe care este prevazută o
vană cuţit având diametrul conductei influentului.

Accesul în căminul staţiei se realizează prin intermediul unei scări metalice cu ajutor, gură de
acces având dimensiunile minime de 800x800 mm. Căminul va fi prevazut cu un sistem de iluminare
interioara.

Sursa de alimentare a acestei instalatii este reţeaua locală de distribuţie.


Întregul sistem al alimentării şi distribuţiei de 0,4 kV realizează urmatoarele protectii:
a) Pe partea de alimentare cu energie electrică la:
• scurtcircuit;
• suprasarcină;
b) Pe partea de distribuţie a energiei către consumatorii tehnologici la:
• scurtcircuit;
• suprasarcină;
c) Pe partea de distribuţie a energiei către restul consumatorilor la:
• scurtcircuit;
• suprasarcină.
Pentru funcţionarea echipamentelor de pompare, acesta va fi racordat la reţeaua electrică existentă în
amplasament, prin realizarea unui branşament trifazic în cablu subteran de 0,4 KV, până la BMPT.
Se va solicita de catre beneficiar (UAT Iernut) un ATR – aviz tehnic de racordare la S.C. ELECTRICA
S.A.,.
Prin acest ATR se vor impune condiţiile furnizorului în care se realizează alimentarea cu energie
electrică a celor 9 staţii de pompare şi se realizează prin taxă de racordare.
Staţiile de pompare sunt prevăzute cu tablou de distribuţie, grup de măsură, priză de pământ.
Lucrările propuse spre realizarea branşamentului electric cuprind:
- pozarea cablului subteran racordat la LEA 0,4 Kv la un BMPT montat pe confecţii metalice, încastrat
în beton lângă cămin;
- BMPT-ul se va achipa conform ST4/2003, sistem TN, cu întrerupător diferenţial fix cu Ir = 10 A, Iind =
300 mA, DPST, contor trifazic pentru energie activă şi reactivă, conectare directă, 5(20) A, clasa de
precizie 2 respectiv 3.
Tabloul electric de distribuţie este prevăzut cu priză de pământ.

Camere gratar
Pentru impiedicarea accesului corpurilor solide în interiorul căminelor staţiilor de pompare, ceea ce
ar putea cauza defectarea electropompelor submersibile cu care sunt dotate staţiile, se impune realizarea
acestor tipuri de construcţii amonte de staţiile de pompare.

55
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Separarea corpurilor solide se va realiza cu ajutorul camerelor grătar dispuse amonte de staţiile de
pompare. Construcţiile vor fi realizate din elemente de beton prefabricat, iar impiedicarea accesului
materialelor grosiere în caminul staţiilor, se va realiza cu ajutorul grătarului montat în interiorul acestor
construcţii, existând posibilitatea de curăţare în timpul exploatării.
La elaborarea soliţiei tehnice privind modul de realizare a camerelor, s-a ţinut cont de uşurinţa
modului de intervenţie asupra acestora în exploatare.

STATII DE POMPARE APA UZATA MENAJERA CU INSTALARE IMERSATA A


ELECTROPOMPELOR - SP5, SP6
.
Echiparea statiei va cuprinde:
- 2 electropompe (1+1) montate imersat
- un sistem care sa permita extragerea electropompelor fara ca operatorul uman sa fie nevoit sa
intre in interiorul statiei de pompare,
- radier din otel-beton turnat in interiorul statiei din constructia acesteia – evitandu-se astfel
executia acestuia in momentul instalarii
- statia trebuie dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru protectia
electropompelor
- radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decata corpul statiei pentru a se realiza
ancorarea antiflotatie
- vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi deservita din exteriorul
statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare,
- capac carosabil clasa D400 EN 124 din fonta inscriptionat cu “ canal + numele producatorului de
electropompe cu care este dotata statia de pompare”- asistat la deschidere cu piston hidraulic+ tija
antivant, etans la apa pana la presiunea de 1 bar, masurata din exterior spre interior si viceversa, cu cheie
de manevra + cheie de inchidere- deschidere + sistem de blocare in mimin 3 puncte, cu suprafata
antialunecare si cu d int min 740 mm, vopsit in camp electrostatic.
- panou electric si automatizare.
Tensiunea de alimentare 3 x 400 V; Frecventa de alimentare: 50 Hz.
Condiţii privind exigenţe şi performanţe:
Statia de pompare trebuie sa fie complet etansa la apa si mirosuri si accesibila in interior prin
intermediul unei scari de inox cu trepte antialunecare si cu ajutor de acces izolat in zona de maner pentru
protejarea maini operatorului uman.
Statia de pompare echipata cu 2 pompe trebuie sa ramana complet functionala in timpul
interventiei la una din electropompe.
Sa fie echipata cu 2 robineti de retinere pentru ape uzate menajere cu actionare “self-acting”.
Statia de pompare echipata cu cos de retinere a materialelor solide, din
PEID100/PVC/PA/ABS/PTFE/POM/PVC-Usi cu platforma de siguranta pentru eviatrea planjarii in gol a
operatorului uman.
Peretele caminului sa fie in constructie .Nu se admite ca corpul statie sa fie din conducta spiralata
sau corugata.
Furnizorul trebuie sa faca dovada ca statia de pompare este avizta de un verificator dotari
tehnologice industriale (DTI) confrom : Legii 440/2002 , HG 51/1996 si OG 95/1999.
Electropompe pentru vehicularea apelor uzate cu conţinut de fecale, fixate cu dispozitiv pentru
instalare verticala umeda, etansare prin intermediul unei garnituri profilate din elastomer special resistenta
la apa uzata, NU se admite etansare metal pe metal; cu 15 m de cablu turnat, contacte protective ale
bobinajului.
Electropompele vor avea următoarele caracteristici:

56
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- carcasa pompei,carcasa motorului si rotorul pompei vor fi confectionate din fonta;


- parametrii temperaturii apei 0o - +50o C
- motorul este trifazat testat în conformitate cu prevederile. IEC 34 – 5
- grad de protecţie motor - IP 68, clasa de izolaţie F
- motor rebobinabil
- pasaj sferic >40 mm
Electropompele sa fie submersibile pentru ape uzate cu rotor adaptat (posibilitatea de a modifica
dimensiunea rotorului astfel incat punctul de functionare sa fie situat pe curba pompei), rezistente la
coroziune si fara repercursiuni in cazul formarii hidrogenului sulfurat.
Electropompele trebuie sa aiba posibilitatea semnalizarii prezentei apei din camera statorica.
Etanşarea sa fie alcatuita din două etanşări mecanice dispuse într-o carcasă constând din două
părţi fixe din material masiv carbură de siliciu, două inele de alunecare separate din carbură de siliciu şi
două garnituri de arbore statice din Viton.
Nu se accepta lubrifierea etansarii cu lichidul pompat.
Furnizorul trebuie sa prezinte calculul de rezistenta al peretilor caminului.
- Automatul programabil aflat in componenta tabloului de automatizare sa permita o
extindere a intrarilor/iesirilor de minim 20%. Algoritmul care ruleaza in automatul
programabil trebuie sa respecte principiul statiei de pompare si sa fie furnizat /avizat
de catre producatorul statiei ( tratarea avariilor//conditiile optime de
pompare/managementul sistemelor alcatuite din mai multe statii de pompare).

Panoul de control şi automatizare pentru 1+1 pompe va avea următoarele funcţii:


- controlul automat al pompelor; schimbarea automată secvenţială a pompelor în operare;
posibilitate operare automata – 0 – manuală
- dotat cu senzor de nivel care comanda electropompele in functie de nivelul apei din bazin
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română, certificat de comformitate, certificat de
calitate şi garanţie
Se impune ca producatorul ansamblului statiei de pompare sa fie si producatorul pompelor, pentru
a garanta buna functionare a intregului sistem.
Furnizorul va prezenta o lista de referinte pentru 3 statii functionale, cu sistemul solicitat mai sus, la
nivel european.
Furnizorul trebuie sa prezinte dovada ca durata de viata a statie de pompare este de minim 48 ani
- Conform HG. 2139/2004 modif HG. 1496/2008 – Grupa 1.8.12 – Statii de pompare si separare a apei
Pompele sa fie certificate CE conform normelor europene in vigoare.
Furnizorul va include obligatoriu o fisa de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului.
Condiţii de garanţie şi post garanţie: se vor acorda piese de schimb şi service în perioada de
garanţie (contra cost) . Termenul de garanţie va fi de min 24 luni de la livrare

CAMIN DECANTOR STATIE DE POMPARE APA UZATA MENAJERA


Inainte de fiecare statie de pompare a apelor uzate menajere se va amplasa cate un camin de
decantare dotat cu vana pe conducta de intrare si gratar pentru oprrea obiectelor care ar putea periclita
functionarea optima a statiei de pompare.
Caminul decantor va fi realizat subteran, din PEID/PVC sau din beton armat, compatibil pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa
ramana in continuare complet etans evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

57
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Echiparea caminului va cuprinde:


- camin cu partea inferioara mai adanca decat radierul conductei de intrare cu minim 500 mm
- radier din beton armat;
- caminul trebuie dotata cu un un gratar din otel , culisabil pe directie verticala pentru a putea fi curatat cu
usurinta
- radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul caminului pentru a se realiza
ancorarea;
- vana instalata pe conducta de intrare in caminul decantor, care poate fi deservita din exteriorul acestuia
de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul caminului decantor
- capac carosabil clasa D400 EN 124 din fonta..

Condiţii privind exigenţe şi performanţe:


Caminul trebuie sa fie complet etans la apa si mirosuri si accesibila in interior cu trepte
antialunecare si cu ajutor de acces izolat in zona de maner pentru protejarea maini operatorului uman.
Caminul trebuie sa fie echipat cu cos de retinere a materialelor solide, pentru protectia statiei de
pompare instalata in aval de caminul decantor.
Caminul decantor trebuie sa aiba o conexiune 2” pentru re-flushing.

Conducte de refulare statii de pompare apa uzata


Pomparea apelor uzate catre punctele situate la o cotă superioară, se va face prin intermediul
conductelor de refulare realizate din tuburi PEID PE 100. Traseul în plan al conductelor de refulare a fost
ales astfel încât apa uzată influentă în staţia de pompare să fie transportată către un colector cu curgere
gravitationala, a cărui traseu este cel mai scurt. Pozarea conductelor de refulare se va face în tranşee cu
lăţimea de 0,7 m la adâncimi care să determine o acoperire cu pământ de minim 0,9 m. Profilul de pozare
al conductelor, în special patul de rezemare şi modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform
recomandărilor producătorului de material tubular. Conductele de refulare vor fi realizate din tuburi din
PEID PE100, cu diametre de 90 şi 110 mm, îmbinate prin fuziunea cap la cap a capetelor. Lungimea totala
a conductelor de refulare este de 4410,0 m, având lungimea şi diametrul pentru fiecare staţie de pompare
conform tabelului de mai jos:
Pe traseul conductelor de refulare se vor realiza subtraversari ale albiilor si drumului national.
Drumuri Subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal si prin protejarea conductei de refulare cu un tub
de protectie din PEID PE 100 Dn 225 mm – pentru traversarea cursurilor de apa, respectiv OL219x6 mm
pentru traversarile conductelor de drum. Tuburile de protectie se vor monta pe toata lungimea
subtraversarii. Lungime totala aferenta subtraversarilor conductelor de refulare este de 56,0 m.

Caracteristicile funcţionale ale staţiilor de pompare ape uzate pe reţeaua de canalizare menajeră proiectata
in Cipau sunt:

STATIA DE POMPARE 1 (SP1)


Statia de pompare va fi echipata cu:
• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA
58
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

• Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 19.50 mc/h
• Inaltime de pompare H = 27 mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 110mm

STATIA DE POMPARE 2 (SP2)


Statia de pompare va fi echipata cu:
• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA
• Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 12mc/h
• Inaltime de pompare H = 6mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 90

STATIA DE POMPARE 3 (SP3)


Statia de pompare va fi echipata cu:
• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA
• Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 13 mc/h
• Inaltime de pompare H = 21 mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 90

STATIA DE POMPARE 4 (SP4)


Statia de pompare va fi echipata cu:
• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

59
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA


• Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 12 mc/h
• Inaltime de pompare H = 6 mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 90

STATIA DE POMPARE 5 (SP5) –


Statie de pompare apa uzata menajera cu instalare imersata a electropompelor;
- 2 electropompe (1+1) montate imersat
- Debit Q = 12.00mc/h
- Inaltime minima de pompare H = 7.00 mCA

Statia de pompare va fi echipata cu:


• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 12 mc/h
• Inaltime de pompare H = 7 mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 90

STATIA DE POMPARE 6 (SP6)


Statie de pompare apa uzata menajera cu instalare imersata a electropompelor;
Statia de pompare va fi echipata cu:
• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 12 mc/h
• Inaltime de pompare H = 6mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 90

60
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

STATIA DE POMPARE 7 (SP7) – cu separare de solide


Statia de pompare va fi echipata cu:
• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA
• Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.
Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 12 mc/h
• Inaltime de pompare H = 7 mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 90

STATIA DE POMPARE 8 (SP8)


Statia de pompare va fi echipata cu:
• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA
• Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.
Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 12 mc/h
• Inaltime de pompare H = 8 mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 90

STATIA DE POMPARE ( SP9)
Statia de pompare va fi echipata cu:
• 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)
• Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)
• Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA
• Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.
Caracteristici:
• Debit de pompare Q = 12 mc/h
• Inaltime de pompare H = 4 mCA
• Tensiune de alimentare 230 / 400 V
• Frecventa 50 Hz
• Dn 90

Electropompele pentru vehicularea apelor uzate cu conţinut de fecale, fixate cu dispozitiv pentru instalare
verticală uscată, cu 10 m de cablu, vor avea următoarele caracteristici:

61
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

- carcasa pompei, carcasa motorului şi rotorul pompei vor fi confecţionate din fontă;
- arbore din inox;
- senzori de nivel;
- parametrii temperaturii apei: 0o - +50o C;
- motorul este trifazat testat in conformitate cu prevederile: IEC 34 – 5;
- grad de protectie motor - IP 68, clasa de izolatie F;
- motor rebobinabil;
- pasaj sferic < 80 mm.

Specificatii de performanta ale pompelor;

Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a lucrărilor de proiectare şi inginerie va putea fi posibilă prin
respectarea cadrului normativ atât în ceea ce priveşte conţinutul cadru al documentaţiei cât şi specificaţiile
tehnice de proiectare şi executare a lucrării.
Prin respectarea conţinutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul
este asigurat că i se pun la dispoziţie toate informaţiile necesare luării unor decizii corecte, în derularea
investiţiei. Elaborarea soluţiilor de realizare a obiectivelor proiectate atât în prezentul studiu precum şi la
fazele următoare de proiectare, se va face cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice în vigoare:
• Ordinul 195/2005 – privind Protecţia mediului;
• Legea 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107/1996 a apelor;
• Directiva 85/337/CE;
• Directiva 97/11/CE;
• NP 133/2013 – ”Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor
• STAS 10617 – 2 /1984 „Ţevi din polietilenă de înaltă densitate. Dimensiuni”;
• STAS 6002 – 88 – „Camine pentru bransamente de apa”;
• SR 1846/1-2006 ‘’Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1. Determinarea debitelor de ape
uzate de canalizare’’
• STAS 2448 /1982 „Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare.”;
• STAS 2308- 81 “ Capace şi rame pentru cămine de vizitare”;
• SR 8591-1/1997 „Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane, executate în săpătură”
• STAS 9570-1/1989 „Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi”;
• STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri”;
• Legea 107/96 “Legea apelor”;
• Legea 137/95 “Legea mediului”;
Investiţia se va realiza în condiţiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată şi
completată ulterior, respectiv cu parcurgerea în continuare a următoarelor etape:
- obţinerea Certificatului de Urbanism la faza D.T.A.C.;
- întocmirea proiectului tehnic şi elaborarea detaliilor de execuţie;
- întocmirea Documentaţiei Tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire;
- obţinerea avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;
- obţinerea Autorizaţiei de Construire.

Lucrările se vor desfăşura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuţia, atestat
conform normelor legale în vigoare.

La executarea şi predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr.10 –1995 privind
calitatea în construcţii şi H.G. nr. 273-1994 privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

62
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

acestora. În conformitate cu prevederile legale, cele trei părţi implicate, respectiv beneficiarul, proiectantul
şi constructorul se vor îngriji de întocmirea Cărţii Tehnice a construcţiei.

f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:


Analiza stadiului actual al dezvoltării infrastructurii in satul Cipau, a evidenţiat următoarea situaţie
existentă a utilităţilor:
• Apa potabilă – de la reteaua orasului Iernut;
• Canalizare menajera -nu exista un sistem de canalizare menajera.
Prin implementarea proiectului se vor crea conditiile de introducerea a apelor uzate intr-un sistem
de canalizare pentru toti locuitorii din satul Cipau. Apele uzate vor fi epurate in statia de epurare existenta
in Iernut.
• Gaz metan În zona studiată există reţele de alimentare cu gaz metan, din care sunt alimentaţi
consumatorii existenţi prin branşamente individuale, executate la limita de proprietate. Pentru execuţia
lucrărilor proiectate nu este necesară asigurarea acestei utilităţi.
• Telefonie -există reţele de telefonie amplasate pe stâlpii reţelelor electrice, în condiţii tehnice de
coexistenţă. Aceste reţele nu sunt sistematizate şi realizate conform cerinţelor de standard.
• Energie electrică şi iluminat public Asigurarea lor este deservită de o reţea de alimentare cu
energie electrică de joasă tensiune, racordată în posturile de transformare existente în zonă.

A. În etapa de execuţie a lucrărilor:


Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara lucrarilor de constructie
si efectuarii probei de etanseitate si presiune, se va asigura cu ajutorul cisternelor. În ceea ce priveşte
consumul de energie electrică, în general pentru executarea lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite
sunt alimentate de generatoare proprii, însă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face
branşamente la reţeaua de joasă tensiune.

B. În etapa de exploatare
La execuţia şi, respectiv, la exploatarea obiectivului analizat este necesară asigurarea cu energie
electrica pentru cele 9 statii de pompare propuse. Alimentarea cu energie electrica in cele 9 puncte de
consum se va face conform A.T.R. emis de S.C. ELECTRICA S.A.
Toate lucrările necesare pentru racordarea la reţeaua de medie tensiune, se vor realiza conform ATR.
După obţinerea ATR-ului, se va întocmi un studiu de soluţie şi proiect tehnic de către o firmă atestată
ANRE, pentru acest tip de lucrare, documentaţii ce se vor supune avizării în Comisia Tehnică Economică a
S.C. ELECTRICA S.A.

- Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării

Necesarul de energie electric ce trebuie asigurat pentru statiile de pompare:

Pentru functionarea statiilor de pompare a apei uzate menajere sunt necesare urmatoarele puteri
disponibile aferente fiecarei statii de pompare :
SP1 – putere instalata 11.5 kW
SP2 – putere instalata 1.2 kW
SP3 – putere instalata 11.5 kW
SP4 – putere instalata 1.2 kW

63
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

SP5 – putere instalata 1.2 kW


SP6 – putere instalata 1.2 kW
SP7 – putere instalata 1.2 kW
SP8 – putere instalata 1.2 kW
SP9 – putere instalata 1.2 kW
In total pentru functionarea tuturor staiilor de pompare este necesara o putere instalata totala de
31.40 kW.
FORTA DE MUNCA:
Locuri de munca actuale:
– total personal existent: 0
– Din care personal de executie: 0
– Administratie: 0
Numar de locuri de munca in faza de executie: in faza de executie a lucrarilor numarul de locuri
de munca va fi de cca 25 persoane.
Număr de locuri de muncă nou create: 0 posturi
Reteaua de canalizare care va fi realizata in CIpau va fi exploatata si intretinuta de personalul
existent, care deservesc retelele de canalizare, statiile de pompare si statia de epurare din Iernut.

g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:


Concluziile evaluării impactului asupra mediului pentru lucrările propuse
Prin aplicarea soluţiilor propuse, reţele de canalizare se asigură un grad de epurare care respectă
condiţiile impuse de normativele NTPA 011-2002 şi NTPA 001-2002.
Datorită procesului tehnologic performant se elimină negativ impactul la contactul cu mediul
înconjurator.
Prin prezenta lucrare nu se afectează mediul înconjurator,lucrările de săpătură vor fi coroborate cu
lucrările de drumuri,care se vor reface după terminarea lucrărilor de canalizare.
Transportul apei uzate prin conductele din PVC se face în deplină siguranţă din punct de vedere
ecologic, chimic şi sanitar.
PVC-ul este rezistent la acţiunea soluţiilor apoase, a sărurilor anorganice şi la majoritatea acizilor
şi bazelor iar în urma montajului se asigură o bună etanşare a conductelor, nepermiţând infiltraţii de apă.

Prin această lucrare se urmăreşte


a) reducerea gradului de poluare a solului
Cauzele degradării solului sunt fie naturale, fie legate direct sau indirect de activitatea omului.
Poluarea solului este considerată o consecinţă a unor obiceiuri sau practici necorespunzătoare,
datorate îndepărtării, deversării sau depozitării la întâmplare a rezidurilor rezultate din activitatea omului, a
deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice.
Prin investiţia propusă se vor putea elimina aceşti factori care duc la degradarea solului.

b) reducerea gradului de poluare a aerului


Toate categoriile de gaze, particule şi vapori (rezultate din fermentaţia anoxcă a apelor uzate
deversate la întamplare) care se deplasează în atmosferă sau sunt antrenate de curenţii de aer, care pot
produce modificări ale mediului de viaţă şi pot provoca îmbolnăvirea populaţiei. Prin această investiţie se
contribuie substanţial la reducerea gradului de poluare a aerului şi la imbunătăţirea confortului populaţiei.
c) reducerea gradului de poluare a apei.

64
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Apa folosită în scopuri casnice sau industriale se reîntoarce în natură cu proprietăţi modificate,
purtând cu sine deşeuri antrenate sau dizolvate. După provenienţa şi caracterele comune, în localitatea
Cipau se disting următoarele tipuri de poluanţi :
- substanţe chimice ( provenind în principal de la agenţi economici şi gospodării)
- suspensii (fibre de lemn, celuloză, păr, oase, deşeuri de carne etc)
- substanţe organice (reziduri biologice, resturi din industria alimentară, gunoaie etc)
- microorganisme patogene (de la dispensare medicale, locuinţe, crescătorii de animale etc.)

Realizarea reţelei de canalizare va conduce la reducerea considerabilă a gradului de poluare a


apelor.
Reţelele de canalizare propuse sunt montate subteran şi oferă o buna protecţie fonică. Prin
dimensionarea corectă, vitezele de curgere se situează în regimul economic, nivelul de zgomot fiind
coborât.
De asemenea utilajele ce se vor monta au un nivel de zgomot redus, mărind gradul de confort al
personalului din exploatare.

În concluzie investiţia propusă are un impact pozitiv asupra mediului prin :


-reducerea gradului de poluare a pârâurilor din apropiere
-revitalizarea fântânilor
-creşterea calităţii aerului
-creşterea calităţii solului
-creşterea nivelului de trai al populaţiei din acestă zonă.

Concluziile impactului asupra mediului la execuţia lucrărilor


Execuţia reţelelor stradale de canalizare nu afectează major mediul înconjurător sub cele trei
forme – aer, apă ,sol,dar totuşi pot apărea :
Surse de poluare aer.
Poluarea poate apărea datorită gazelor emise de utilajele de săpat şi a mijloacelor de transport
pămâmt în timpul execuţiei proiectului. Aceasta poate avea efecte asupra oamenilor care locuisc în
preajma lucrărilor. În aceste zone pot apărea poluari de durară scurtă, cu particole de Nox emise de
utilajele de construcţii şi transport în timpul efectuării săpăturilor. Pentru restul perioadei de lucru: montaj
conducte şi execuţie cămine, nivelul poluării va fi redus semnificativ.
Pe parcursul execuţiei vor fi perioade scurte de timp de stress chimic pentru vegetaţie, datorită
expunerii la impurităţi (Nox) pe odistanţă de 200 m în jurul lucrărilor.
De asemenea, stresul chimic asupra vegetaţiei se generează şi de emisiile de NO2 şi SO2 din
eşapamentele utilajelor care se extind pe o distanţă de până la 300m.
Gazele acide (NO2,SO2) şi particolele emise în atmosferă în timpul funcţionării utilajelor pot aduce
o suplimentare temporară a agresivităţii admosferice.
În sezonul rece, când probabilitatea de a fi umiditate în atmosferă este de 75%, implicit creşte
aciditatea. În aceste situaţii nu se lucrează.
Emisiile utilajelor pe perioada de lucru nu afectează clădirile din zonă.
În timpul perioadei de exploatare a reţelelor distribuţie apă nu sunt estimate efecte negative asupra
aerului din atmosferă.

Măsuri de protecţia aerului


Chiar dacă se consideră un impact nesemnificativ asupra calităţii aerului, în perioada de execuţie a
lucrărilor din prezentul proiect, se recomandă o serie de măsuri pentru reducerea emisiilor şi minimalizarea
producerii disconfortului:
▪ Menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare de funcţionare bună, respectarea

65
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

programelor de reparaţii revizii şi de reparaţii a acestora.


▪ Prevenirea ridicării prafului prin acţiuni de stropire în timpul perioadelor de secetă.
▪ Asigurarea unei gospodăriri bune a materialelor.
▪ Stropirea căilor de acces din apropierea şantierului pentru prevenirea ridicării prafului

Surse de poluare a apelor


Poluarea posibilă poate apărea şi datorită rafalelor de vânt sezoniere care ar isca praful în timpul
săpării, depozitării şi transportului pământului excedentar rezultat la montarea conductelor în canale.
De asemenea, după finalizarea reţelelor si căminelor, pot rezulta un număr mare de materiale
brute care, în absenţa unui bun control făcut de către conducerea şantierului, pot duce la efecte negative
asupra mediului.
Aceste materiale sunt:
▪ materiale brute de construcţii, ciment, balast, nisip, pietriş, cofraje
▪ materiale secundare de construcţii: apă de ciment, reziduri de ciment, rumeguş şi alte reziduri
din activitatea de construcţii.
▪ alte materiale şi substanţe folosite în organizarea de şantier: uleiuri şi combustibili pentru
utilaje şi autovehicule, deşeuri menajere-ambalaje de plastic.
Aceste materiale, în urma unor ploi torentiale, pot ajunge în cursurile de apa din apropiere,
contribuind în acest fel la creşterea poluării apei şi a solului, în special în cazul lichidelor care se scurg din
utilaje, în mod accidental.

Măsuri de protecţia a cursurilor de apa din apropiere


În perioada de executare a lucrărilor, principalele aspecte care trebuiesc luate în considerare sunt
tehnologia de executare a lucrărilor şi măsurile de siguranţă ce trebuiesc luate. În şantier vor fi bine
cunoscute şi aplicate de către toţi lucrătorii.
Deşeurile solide, uleiurile şi combustibilii, nu vor fi vărsate. Este recomandată selectarea acestora
şi predarea lor la companii specializate.
Întreţinera, alimentarea cu combustibil, curaţirea autovehiculelor şi a utilajelor se va face în locuri
special amenajate.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:


a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi,fara
TVA de construcţii şi pe parcursul desfăşurării acestora.
Această categorie include cheltuieli privind consultanţa tehnică şi/ sau juridică, asistenţa tehnică, eventuale
servicii bancare, organizarea de şantier, fiind prezentate în Devizul financiar şi Devizul general.
Devizele sunt prezentate în anexele 3 si 7, anexate prezentului capitol.
Evaluarile pentru subcapitolul “Cheltuieli diverse si neprevazute” au fost stabilite la un procent de 2,5% din
valoarea lucrarilor de baza, conform H.G. nr. 907 / 2016.
Valoare totala investitie cu T.V.A.: 10.194.170 LEI

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice
atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele
şi reglementările tehnice în vigoare;

66
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

In urma realizarii lucrarilor propuse in proiect va fi asigurata o retea de canalizare cu lungimea de


20995 m la care vor fi realizate 276 de bransamente care vor deservi 276 de gospodarii din satul Cipau.

Reteaua va fi legata la colectorul principal al orasului Iernut care descarca in Statia de epurare a
orasului.

Total lungimi de conducta a intregului sistem de canalizare 19.077 m


din care
-a. conducta cu transport gravitational :
- colector principali si secundari 12.183 m
- conducte pentru bransamente 2484 m
-b. conducte sub presiune 4410 m

- staţii de pompare 9 bucati


- camine de vizitare DN1000 296 bucati
- camine pentru bransamente 276 bucati

Tipuri de conducte care alcatuiesc sistemul propus:


- conducte de PVC-KG Dn 200 mm, L= 2482 m
- conducte de PVC-KG Dn 250 mm, L= 7842 m
- conducte de PVC-KG Dn 315 mm, L= 1859 m
- conducte de PVC-KG Dn 160 mm (bransamente) L= 2484 m
- Conductă de refulare PEHD Dn 90 mm L = 3025 m
- Conductă de refulare PEHD Dn 110 mm L = 1385 m

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi


ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Acest proiect are o implicatie semnificativa in cea ce priveste calitatea vietii pentru 1064 de personae-
locuitori ai satului Cipau. Proiectul va asigura un sistem centralizat de colectare , canalizare si epurare
apelor uzate provenite din activitatea menajera care , coroborat cu alte doua proiecte de dezvoltare si
modernizare a infrastructurii din satul Cipau (Construire Camin Cultural si Modernizare drum- tronson 1 )
ce se intentioneaza a fi realizate prin POR 2014-2020 AXA 13.1 , va aduce la cresterea standardului de
viata a locuitorilor din satul Cipau.
Beneficiari ai acestui proiect vor fi si inclusiv 60 de familii respectiv 305 persoane - cetateni de etnie roma
care locuiesc pe strada ce se are in vedere a fi modernizata (proiect Modernizare drum- tronson1

In nurma realizarii lucrarilor se va realiza bransarea la sistemul de canalizare a minim 276 de gospodarii
din localitatea Cipau, judetul Mures.
Investitia va avea impact asupra intregii comunitati prin crerea posibilitatii bransarii a minim 85 % din
gospodariile din localittae si a institutiilor, agentilor economici care-si desfasioara activitatea in perimetrul
satului.

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni

36 luni

67
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii


preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

SATISFACEREA CERINTELOR ESENTIALE CONFORM LEGII NR.10/95 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN


LEGEA NR. 177/2015, PRIVIND SOLUTIA PROPUSA:

Cerinta “A” – REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE


Rezistenta si stabilitatea contructiei sunt asigurate conform legislatiei in vigoare.
Toate elemenetele componente ale sistemului indeplinesc conditiile de rezistenta si stabilitate.

Cerinta “B” – SECURITATE LA INCENDIU


Obiectivul nu pune probleme privind securitatea la incendiu; Sistemul este alactuit din conducte
subterane si statii de pompare care colecteaza si transporta apele uzate menajere.

Cerinta “C” – IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR


a. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR:

Prin executarea lucrarilor de introducerea a retelei de canalizare menajera in satele Cipau vor aparea
influenţe favorabile asupra factorilor de mediu, de sanatate publica, şi din punct de vedere economic şi
social. Toate acestea, au ca rezultat scaderea gradului de poluare a apei, a vegetaţiei, şi a solului, prin
eliminarea apelor uzate descarcate in cursuri de apa, vai sau direct in sol.
Analiza starii iniţiale a mediului şi evaluarea impactului asupra sanataţii populaţiei şi a mediului, se vor
realiza in conformitate cu prevederile Directivei nr.97 / 11/ EEC din 3 martie 1997 ce amendeaza Directiva
nr.85/ 337/ EEC precum şi cu prevederile legislaţiei romaneşti, dintre care menţionam:
• asigurarea conformarii cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate;
• Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului - republicata in M.Of. nr.70/2000;

b. REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI:


Dupa executarea lucrarilor proiectate vor aparea influenţe favorabile asupra factorilor de mediu din
punct de vedere economico social, in stransa legatura cu efectele pozitive ce rezulta din imbunataţirea
condiţiilor de trafic ce apar in urma realizarii lucrarilor de modernizare.
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţa de situaţia existenta asupra
solului, microclimatului, peisajului sau din punct de vedere arhitectural. Nu sunt afectate obiective de
interes cultural sau istoric.
Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu,
cat şi din punct de vedere economic şi social:
• va scadea gradul de poluare al apelor de suprafata si subterana;
• va crea un impact pozitiv asupra solului;
• creşterea calităţii vieţii pentru rezidenţi localitatii;
• creşterea atractivităţii zonei pentru noi investiţii private.

68
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

În activitatea de constructie si intretinere se va tine seama de reglementarile în vigoare privind


colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.

Obligatiile care rezulta din prevederile Legii nr.137/l995 sunt urmatoarele:


- se vor recicla deseurile refolosibile, prin integrarea lor, în masura posibilitatilor;
- se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevazute in
acordul si / sau autorizatia de mediu;

Cerinta “D” – SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE


Staiile de pompare vor fi echipate si dotate cu sisiteme de protectie impotriva electrocutarii.

Cerinta “E” – PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI


In perioada de executie zgomotul produs cu ocazia functionarii utilajelor si a mijloacelor de trasport
se incadreaza in prevederile STAS 10009-88, nedepasind limitele prevazute si anume: la limita incintei ziua
– 65 dB, iar dupa ora 20,00-55 dB. Nu se va lucra in perioada de odihna.
Statiile de pompare vor fi echipate cu pompe moderne, nivelul de zgomot produs fiind redus.

Cerinta “F” – ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA


Statiile de pompare vor fi echipate cu pompe automatizate, cu un consum redus de energie.

Cerinta “G” – UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE


La realizarea lucrarilor de terasamente vor fi utilizate materiale locale.

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi


economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din


fonduri de la bugetul de stat/bugetul local si fonduri externe nerambursabile .
Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cofinanțarea din partea solicitantului
este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se
implementează
Cursul euro este de 4.6575 cel din ghid , curs luna martie 2018

69
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME


6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
Certificatul de urbanism cu nr. 22 din 19.03.2018 emis de Primaria Iernut

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
- C.F. NR. 54458, NR. CAD. 54458 Suprafata: 30.126 mp
- C.F. NR. 54456, NR. CAD. 54456 Suprafata: 3.874 mp
- C.F. NR. 54452, NR. CAD. 54452 Suprafata: 6.775 mp
- C.F. NR. 54447, NR. CAD. 54447 Suprafata: 10.980 mp
- C.F. NR. 54455, NR. CAD. 54455 Suprafata: 1.484 mp
- C.F. NR. 54445, NR. CAD. 54445 Suprafata: 9.037 mp
- C.F. NR. 54457, NR. CAD. 54457 Suprafata: 16.135 mp
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a
impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în
documentaţia tehnico-economică
Notificare mediu conform anexa 1

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot
condiţiona soluţiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei :


U.A.T.Oras Iernut, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, Cod Postal 545100, Județul Mureș

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni
calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani,
resurse necesare
Durata de implementare a investitiei este de 36 de luni
Durata de realizare a investitiei este de 36 de luni
Etapele realizarii proiectului :
a) Organizare procedura de achizitie servicii de proiectare si executie lucrari-6 luni
b) Realizarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si detaliilor de executie si verificator proiect-
5 luni

70
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

c) Contractare servicii asistenta tehnica , consultanta etc-1/2 luni


d) Realizarea lucrarilor de C+M -36 luni
e) Receptia la terminarea lucrarilor si incheierea proiectului 1 luna

Durata de implementare a investitiei este de ………..


La acestea se adauga intretinerea si urmarirea in timp a constructiei precum si receptia
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
Exploatarea si intretinerea obiectivului presupune respecatrea unui calendar privind revizia instalatiilor ,
dotarilor si utilajelor din cadrul obiectivului, lucrarile permanente de intretinere a instalatiilor, conductelor,
echipamentelor.
Pentru evacuarea apelor uzate şi a celor meteorice în reţeaua
publică de canalizare este necesar să existe un contract între societatea de colectare a apelor uzate şi
beneficiarii instalaţii iorinterioare de canalizare, iar, din punct de vedere tehnic, racordu
să fie executat şi întreţinut în conformitate cu reglementările societăţii
.Principalele condiţii care se impun apelor uzate evacuate în reţele de canalizare sunt:
»să nu fie agresive pentru materialul din care este executată reţeaua
»să nu fie nocive sau să emită gaze toxice, vătămătoare pentru personalul de exploatare
»să nu prezinte pericol de incendiu şi explozie
»să nu creeze dificultăţi în realizarea proceselor de epurare şi să nu conţină substanţe care să precipite în
contract cu apa uzată din reţeaua de canalizare
»să nu conţină materii în suspensie, care să corodeze pereţii canalului sau să se depună şi să provoace
înfundări
»să nu conţină corpuri plutitoare, să nu conţină hidrocarburi,uleiuri şi grăsimi care să adere la pereţii
canalului, etc.

Beneficiarul instalaţiei interioare de canalizare are următoarele obligaţii:


»apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere
al calităţii, prevederile "normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare
ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare
»să nu evacueze în reţeaua interioară de canalizare substanţe,deşeuri, reziduri etc., care ar putea duce la
înfundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a reţelei publice de canalizare
»să asigure curăţenia şi integritatea căminului de racord.

Proprietarii construcţiilor precum şi administratorii construcţiilor în care se desfăşoară activităţi de la care


rezultă substanţe care pot fi dăunătoare pentru reţeaua de canalizare, au obligaţia ca, în timpul exploatării
instalaţiilor, să facă periodic şi controlul calităţii apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare publică
în vederea prevenirii unor efecte dăunătoare locale, precum şi asupra reţelei publice de canalizare.
Controlul calităţi apei uzate se va face în laboratoare de specialitate.
Proprietarii şi administratorii clădirilor care asigură exploatarea instalaţiilor de canalizare, ce fac obiectul
prezentului proiect,răspund de calitatea apelor evacuate în reţeaua publică de canalizare.In blocurile de
locuinţe, precum şi în alte clădiri, unde folosirea necorespunzătoare a instalaţiei de canalizare poate
perturba buna ei funcţionare, se vor afişa, la loc vizibil instrucţiunile de exploatarea instalaţiei de
canalizare cu indicaţiile de folosire raţională a acesteia exploatarea reţelei de canalizare cuprinde
totalitatea operaţiilor activităţilor efectuate de către personalul angajat în vederea funcţionării corecte a
sistemului de canalizare în scopul obţinerii în final a unui afluent epurat care să respecte indicatorii de

71
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

calitate impuşi de normativele în vigoare. Tinand seama de mărimea sistemului 1ca debit 2, componenţa
sa , gradul de automatizare a proceselor şi dotarea cu aparatură automată de măsură şi control a unor
indicatori de calitate ai apei uzate , pentru exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a reţelei
de canalizare la nivelul parametrilor de funcţionare prevăzuţi în proiect este necesară
elaborarea unui regulament de exploatare care să conţină principalele reguli şi prevederi
necesare funcţionării corecte aacestuia.
Regulamentele de exploatare vor fi elaborate prin grija beneficiarului de operatorii de servicii,
primărie, regie de gospodărie comunală, societate privată, etc conform legislaţiei în vigoare, fie de
personalul propriu, avandu-se în vedere indicaţiile din proiect, instrucţiunile de exploatare,
avizele, recomandările avizatorilor.

Date privind forţa de muncă :


7.3.1 Total personal existent
: 0
din care personal de execuţie: 0
7.3. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Locuri de muncă nou-create 0


7.3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii şi experienţă profesionala) ,
relevante pentru proiect:
Primar , Ioan Nicoara.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale


Prin capacitate managerială se înțelege modul de a conduce, a gestiona, a ghida oamenii şi
organizaţia spre atingerea misiunii şi a obiectivelor, comunicare şi leadership.

Managerul de proiect va fi responsabil de realizarea urmatoarelor activitati in cadrul proiectului :

Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerii rezultatelor


planificate în proiect;
Conducerea negocierilor cu furnizorii şi medierea comunicarii dintre contractor si terte parti;
Supraveghează activitatea zilnică a proiectului și gestionează echipa proiectului;
Participă la diferite ședințe și la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a
acestora;
Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizațional și conceptual;
Asigură un circuit informațional adecvat, discuții și feedback dintre diferiți actori;
Se asigură executarea la timp a activităților;
Întocmește graficul cererilor de plată;
Întocmește cererile de plată;
Întocmește planul de proiect care va cuprinde: rezumatul proiectului, sfera de acoperire a
contractului, planul tehnic, calitatea și managementul, organizarea și personalul, calendarul de
activități, resursele și facilitățile, evaluarea riscului și managementul riscului;
Organizează și coordonează procurarea de bunuri și servicii în cadrul proiectului;

72
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

Realizarea studiilor de piaţă actualizate pentru a justifica valorile bugetare;


Întocmirea documentaţiei de achiziţii în condiţiile prevăzute legislația în vigoare și de normele
metodologice ale P.O.R.;
Întocmeşte modelele de contracte de prestări servicii, execuție lucrări şi de furnizare;
Gestioneaza eventualele acte aditionale intervenite in relatia cu furnizorii şi/sau prestatorii;
Monitorizează contractele de achiziţii încheiate;

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Dupa toate cele prezentate, concluzia acestui studiu de fezabilitate este implementarea proiectului in forma
prezentata la scenariul 1.

73
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

B. PIESE DESENATE
00A - Plan de incadrare in zona
00B - Plan de situatie general
01 - Plan de situatie 1
02 - Plan de situatie 2
03 - Plan de situatie 3
04 - Plan de situatie 4
05 - Plan de situatie 5
06 - Plan de situatie 6
07 - Plan de situatie 7
08 - Plan de situatie 8
09 - Plan de situatie 9
10 - Plan de situatie 10
11 - Plan de situatie 11
12 - Plan de situatie 12
13 - Plan de situatie 13
14 - Plan de situatie 14
15 - Plan de situatie 15
16 - Plan de situatie 16
17 - Plan de situatie 17
18 - Plan de situatie 18
19 - Plan de situatie 19

Intocmit:
ing. Nistor Paul

74
URBIS CONCEPT SRL J12/1014/2011,CUI:28381002 Cluj-N,Strada Trifoiului, nr16H, ap.2,,mobil 0745.46.01.40

(8) AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

1. Avizul beneficiarului
2. Certificatul de urbanism
3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor
4. Acord de mediu
5. Ate avize

Intocmit:
Ing. Nistor Paul

75

S-ar putea să vă placă și