Sunteți pe pagina 1din 23

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

Nr. 8 din 18 februarie 2009


privind acordarea tichetelor de vacanţă
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 8 din 18 februarie 2009
privind acordarea tichetelor de vacanţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI


PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 24 februarie 2009

Având în vedere criza financiară existentă la productivităţii muncii salariatului şi de motivare


nivel global, care afectează, în principal, a acestuia pentru a-şi menţine calitatea de
întreprinderile mici şi mijlocii din România, salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va
precum şi situaţia creată de presiunile genera stabilitate şi eficienţă mărite la nivelul
personalului bugetar pentru creşterea salariilor, sectorului privat şi în special în cazul
având în vedere faptul că întreprinderile mici întreprinderilor mici şi mijlocii.
şi mijlocii se află în prezent sub presiunea Având în vedere că toate aceste elemente
limitării posibilităţilor de creditare generată de vizează interesul public şi constituie situaţii
criza financiară şi sunt din ce în ce mai afectate extraordinare, a căror reglementare nu poate fi
de lipsa de lichidităţi din economie, ceea ce amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate
generează şi întârzieri în încasarea facturilor pentru instituirea cadrului normativ privind
aferente mărfurilor livrate sau serviciilor acordarea tichetelor de vacanţă.
prestate în favoarea propriilor beneficiari, Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă
având în vedere lipsa de forţă de muncă va duce la scăderea circulaţiei turistice în
calificată la nivelul întreprinderilor mici şi România, la creşterea ratei şomajului, aspecte
mijlocii, generată de fenomenul de emigrare cu care implicit vor genera un impact negativ
care ne-am confruntat în ultimii ani, care a asupra întregii economii.
generat deja creşteri salariale importante în În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia
sectorul privat în ultimii ani, pe fondul creşterii României, republicată,
economice şi a necesităţii de a asigura o forţă de
muncă stabilă, Guvernul României adoptă prezenta
având în vedere că în contextul actual generat ordonanţă de urgenţă.
de efectele crizei financiare întreprinderile mici
şi mijlocii nu mai au resurse pentru a ţine pasul ART. 1
cu creşterile salariale anunţate în sectorul (1) Începând cu data intrării în vigoare a
bugetar şi riscă să îşi piardă angajaţii, prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru
având în vedere investiţiile făcute de recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă
majoritatea angajatorilor în pregătirea forţei de a personalului salarial, angajatorii care
muncă angajate în vederea asigurării încadrează personal prin încheierea unui
sustenabilităţii întreprinderilor în condiţiile contract individual de muncă pot acorda, în
concurenţiale generate de aderarea la Uniunea condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite în
Europeană, continuare tichete de vacanţă.
prin introducerea tichetelor de vacanţă, (2) Instituţiile din sectorul bugetar definite
Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele
favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile publice, cu modificările ulterioare, şi Legii nr.
reale, şi în favoarea angajatorului, care are 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
posibilitatea şi este stimulat să acorde modificările şi completările ulterioare,
angajaţilor, alături de salariu, vacanţe în ţară, indiferent de sistemul de finanţare şi
prin intermediul tichetelor de vacanţă, cu rol de subordonare, inclusiv cele care se finanţează
recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a integral din venituri proprii, regiile autonome,

2/23
societăţile comerciale la care statul este acţionar concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta
unic sau acţionar majoritar, societăţile şi ordonanţă de urgenţă.
companiile naţionale care încadrează personal (2) Fiecare tichet de vacanţă este valabil dacă
prin încheierea unui contract individual de are înscrise următoarele menţiuni:
muncă acordă, în condiţiile legii, tichete de a) emitentul şi datele sale de identificare;
vacanţă. b) valoarea nominală a tichetului de vacantă;
(3) Tichetele de vacanţă se acordă în limitele c) angajatorul şi datele sale de identificare;
sumelor prevăzute cu această destinaţie în d) numele, prenumele şi codul numeric
bugetul de stat sau, după caz, în bugete locale, personal ale angajatului care este în drept să
pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în utilizeze tichetul de vacanţă;
limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie e) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a
în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;
potrivit legii, pentru celelalte categorii de f) interdicţia unităţii afiliate de a plăti
angajatori. diferenţa în bani dintre valoarea tichetului de
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către
acordate salariaţilor sub forma de tichete de utilizatorii tichetelor de vacanţă;
vacanţă este contravaloarea a 6 salarii de bază g) perioada de valabilitate a utilizării
minime brute pe ţară garantate în plată, pentru tichetului de vacanţă.
un salariat, în decursul unui an fiscal. (3) Emitenţii tichetelor de vacanţă au
(5) Tichetele de vacanţă sunt integral obligaţia de a asigura circulaţia tichetelor de
suportate de către angajator, în condiţiile art. 3. vacanţă în condiţii de siguranţă.
(6) Angajatorii acordă tichete de vacanţă (4) Tichetul de vacanţă are o perioadă de
numai în cazul în care în anul fiscal anterior au valabilitate de un an de la data emiterii.
obţinut profit sau venit, după caz. ART. 3
(7) Conţinutul minim al pachetului de servicii (1) Angajatorul împreună cu organizaţiile
care se poate achiziţiona prin intermediul sindicale legal constituite şi reprezentative la
tichetelor de vacanţă va fi stabilit prin normele nivelul unităţii sau, acolo unde nu este constituit
de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor
care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. stabilesc de comun acord emitentul tichetelor de
(8) Prestarea serviciilor achiziţionate prin vacanţă cu care vor contracta prestarea
intermediul tichetelor de vacanţă se face în serviciilor corespunzătoare.
unităţi turistice autorizate de Ministerul (2) Autorităţile şi instituţiile publice din
Turismului. sectorul bugetar vor contracta serviciile privind
(9) Angajatul care beneficiază de tichete de emiterea tichetelor de vacanţă cu emitenţii, în
vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă condiţiile legislaţiei în vigoare.
în cursul anului fiscal. (3) Sumele corespunzătoare tichetelor de
ART. 2 vacanţă acordate de către angajator sunt
(1) Tichetele de vacanţă sunt emise de către deductibile la calculul impozitului pe profit,
unităţi specializate în domeniul care face respectiv la calculul impozitului pe venit, în
obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi limita a 6 (şase) salarii de bază minime brute pe
autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, ţară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe
denumite în continuare emitenţi. Autorizaţia de an calendaristic, iar pentru salariat sunt scutite
funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de plata impozitului pe venituri şi a impozitelor
de Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al sociale aferente. Salariul de bază minim brut pe
ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea ţară garantat în plată este stabilit prin hotărâre a
Guvernului.

3/23
(4) Sumele prevăzute la alin. (3) nu se iau în tichetelor de vacanţă de către alte persoane
calcul nici pentru angajator, nici pentru angajat decât titularul tichetului de vacanţă.
la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează
determină în raport cu venitul salarial. cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei şi retragerea
Contravaloarea tichetelor de vacanţă nu se ia în certificatului de clasificare, respectiv a licenţei
calcul la stabilirea venitului salarial. de turism acceptarea de către unităţile afiliate de
(5) Valorile nominale permise pentru tichete de vacanţă pentru achiziţionarea de
tichetele de vacanţă sunt: 10, 20, 30, 40 şi 50 lei. servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului
ART. 4 minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
(1) Operatorii economici cu activitate de (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează
turism din România, autorizaţi de Ministerul cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta
Turismului, conform Ordonanţei Guvernului nr. unităţii afiliate de a da rest în bani la tichetul de
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea vacanţă.
activităţii de turism în România, aprobată cu (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
modificări şi completări prin Legea nr. sancţiunilor se fac de către personalul cu
755/2001, cu modificările ulterioare, care deţin atribuţii de control din cadrul Ministerului
structuri de primire turistice clasificate şi/sau Turismului.
agenţii de turism licenţiate şi care acceptă (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) - (3)
tichete de vacanţă ca modalitate de plată, se le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
denumesc, în mod convenţional şi în înţelesul Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţi afiliate. contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
(2) Comisionul maxim perceput de agenţiile completări prin Legea nr. 180/2002, cu
de turism, în calitate de unităţi afiliate, nu poate modificările şi completările ulterioare.
depăşi 10% din valoarea pachetului de servicii ART. 8
oferit utilizatorilor tichetelor de vacanţă. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a
ART. 5 prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul
(1) Ministerul Turismului va transmite Turismului şi Ministerul Muncii, Familiei şi
unităţilor emitente lista cu unităţile afiliate. Protecţiei Sociale vor supune spre aprobare, prin
(2) Orice plată, atât între angajatori şi hotărâre a Guvernului, normele metodologice de
unităţile emitente, cât şi între unităţile emitente aplicare a acesteia.
şi cele afiliate, se face numai prin intermediul
societăţilor bancare, potrivit legii. PRIM-MINISTRU
(3) Unităţile emitente vor plăti unităţilor EMIL BOC
afiliate cu care au încheiat contracte pentru
decontarea tichetelor de vacanţă contravaloarea Contrasemnează:
acestora după prestarea serviciilor de turism. Ministrul turismului,
ART. 6 Elena Gabriela Udrea
(1) Se interzice unităţii afiliate acordarea unui
rest de bani la tichetul de vacanţă. Ministrul muncii,
(2) Contravaloarea serviciilor turistice familiei şi protecţiei sociale,
prestate de către unităţile afiliate peste valoarea Marian Sârbu
tichetelor de vacanţă se suportă de către salariat.
ART. 7 Ministrul finanţelor publice,
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează Gheorghe Pogea
cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea
de către unitatea afiliată spre comercializare a Bucureşti, 18 februarie 2009.

4/23
HOTĂRÂRE nr. 215 din 4 martie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Se aprobă Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri,
Constantin Niţă
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

5/23
ANEXĂ

NORME METODOLOGICE din 4 martie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1 Contractul pentru achiziţionarea tichetelor de


(1)Prezentele norme metodologice sunt vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile
elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din emitente, va cuprinde următoarele clauze:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a)necesarul estimat anual de tichete de
8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă;
vacanţă, denumită în continuare ordonanţă de b)preţul imprimatului reprezentând tichetul de
urgenţă. vacanţă şi al livrării acestuia;
(2)Salariaţii care primesc tichetele de c)informaţii cu privire la unităţile afiliate la
vacanţă sunt denumiţi în continuare care beneficiarii pot folosi tichetele de
beneficiari. vacanţă;
CAPITOLUL II: Angajatorii d)condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi
Art. 2 rezilierea contractului;
e)alte clauze considerate necesare de către
(1)Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din părţi.
ordonanţa de urgenţă, împreună cu Art. 5
organizaţiile sindicale legal constituite şi Angajatorii care acordă tichete de vacanţă
reprezentative la nivelul unităţii sau acolo beneficiarilor vor cuprinde în bugetele de
unde nu este constituit un sindicat, cu venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii,
reprezentanţii beneficiarilor, stabilesc de într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumită
comun acord contractarea achiziţionării "Tichete de vacanţă", sumele destinate
tichetelor de vacanţă cu unităţile emitente. acoperirii valorii nominale a tichetelor de
(2)Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din vacanţă, potrivit celor convenite cu
ordonanţa de urgenţă contractează serviciile organizaţiile sindicale legal constituite sau,
privind emiterea tichetelor de vacanţă cu după caz, cu reprezentanţii beneficiarilor.
unităţile emitente, în condiţiile legislaţiei în Art. 6
vigoare. Pentru instituţiile publice tichetele de vacanţă
Art. 3 se acordă în limita sumelor prevăzute distinct
Angajatorii, care au obţinut în anul fiscal cu această destinaţie în bugetele de venituri
anterior profit sau venit, după caz, împreună şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui
cu organizaţiile sindicale legal constituite sau ordonator de credite.
cu reprezentanţii beneficiarilor, după caz, vor Art. 7
stabili prin contractele colective de muncă, Sumele reprezentând preţul imprimatelor
respectiv prin regulamentele interne în cazul contractate cu unitatea emitentă şi primite de
personalului contractual din instituţiile către angajator se suportă de către angajatori
bugetare reguli privind modul de acordare a din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor
tichetelor de vacanţă, care să prevadă: publice, aceste sume se suportă de la articolul
a)numărul beneficiarilor din unitate care pot bugetar "Alte cheltuieli materiale".
primi anual tichete de vacanţă şi nivelul Art. 8
sumelor care se acordă anual beneficiarilor La determinarea sumelor totale destinate
sub forma tichetelor de vacanţă, ţinând acoperirii valorii nominale a tichetelor de
seama de posibilităţile financiare proprii ale vacanţă se iau în calcul: valoarea nominală a
angajatorilor; tichetului de vacanţă, convenită de partenerii
b)categoriile de beneficiari care primesc sociali, şi numărul de beneficiari încadraţi cu
tichete de vacanţă. contract individual de muncă care vor
Art. 4 beneficia de tichete de vacanţă.
Art. 9

6/23
Angajatorii distribuie beneficiarilor tichetele (2)Serviciile prevăzute la alin. (1) se pot
de vacanţă, anual, cu respectarea strictă a achiziţiona de către beneficiar direct de la
prevederilor legale. Tichetele de vacanţă nu prestatorii de servicii turistice sau prin
pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia la intermediul agenţiilor de turism.
data stabilită pentru distribuire nu au achitat CAPITOLUL IV: Unităţile emitente
unităţii emitente, integral, contravaloarea Art. 15
nominală a tichetelor de vacanţă Potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanţa de
achiziţionate, inclusiv preţul imprimatelor urgenţă, unităţile emitente sunt persoane
reprezentând tichetele de vacanţă. juridice înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990
Art. 10 privind societăţile comerciale, republicată, cu
Angajatorii sunt obligaţi să organizeze o modificările şi completările ulterioare, care
evidenţă proprie, potrivit formularelor pot desfăşura activitatea specifică de acordare
prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) şi a tichetelor de vacanţă numai în baza
1b). autorizaţiei de funcţionare, acordată de
CAPITOLUL III: Beneficiarii Ministerul Finanţelor Publice potrivit criteriilor
Art. 11 aprobate prin ordin al ministrului finanţelor
Angajatorii vor face anual o evaluare a publice.
solicitărilor de tichete de vacanţă. Art. 16
Art. 12 (1)În vederea desfăşurării activităţii
(1)Beneficiarii care au primit tichete de specializate, unitatea emitentă încheie direct
vacanţă nominale sunt singurele persoane contracte cu unităţi afiliate, definite prin art. 4
îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă din ordonanţa de urgenţă.
în perioada menţionată pe acestea, şi în (2)Unităţile emitente au obligaţia ca înainte
exclusivitate pentru achitarea pachetului de de încheierea contractelor să solicite unităţilor
servicii turistice contractat. afiliate licenţa de turism în cazul agenţiilor de
(2)În cazul cumulului de funcţii, tichetele de turism şi certificatul de clasificare, în cazul
vacantă pot fi acordate numai de către structurilor de primire turistice.
angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au (3)Unităţile emitente încheie contracte numai
funcţia de bază, potrivit legii. cu unităţile afiliate care deţin licenţă de
Art. 13 turism sau certificat de clasificare, după caz,
Se interzice beneficiarului: emise de Ministerul Turismului, şi care sunt
a)utilizarea tichetelor de vacanţă pentru valabile la data încheierii contractului.
achiziţionarea altor servicii decât cele
prevăzute la art. 23;
(4)Lista unităţilor turistice autorizate se
b)primirea unui rest de bani la tichetul de postează de către Ministerul Turismului pe
vacanţă, în cazul în care suma site-ul oficial al instituţiei.
corespunzătoare solicitată este mai mică Art. 17
decât valoarea nominală a tichetului de Unităţile emitente înscriu în factură, în
vacanţă; vederea decontării de către angajator:
c)comercializarea tichetelor de vacanţă în a)numărul de ordine dintr-o serie continuă,
schimbul unor sume de bani; care caracterizează cronologia emisiei de
Art. 14 tichete de vacanţă a unităţii emitente;
b)preţul unitar al imprimatului reprezentând
(1)Beneficiarul poate utiliza tichetele de tichetul de vacanţă sau valoarea totală a
vacanţă pe baza actului de identitate numai imprimatelor;
pentru achiziţionarea de servicii prestate de c)valoarea nominală a unui tichet de vacanţă,
structuri de primire turistice clasificate de imprimată pe acesta, din seria livrată;
Ministerul Turismului, conform prevederilor d)valoarea totală corespunzătoare numărului
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind de tichete de vacanţă livrat;
organizarea şi desfăşurarea activităţii de e)numărul contului bancar distinct şi
turism în România, aprobată cu modificări şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul
completări prin Legea nr. 755/2001, cu unitatea emitentă.
modificările ulterioare. Art. 18

7/23
Unităţile emitente sunt obligate: Art. 20
a)să deschidă conturi sau subconturi bancare (1)Imprimatul reprezentând tichetul de
specifice şi distincte, prin care se vor derula vacanţă emis de unitatea emitentă trebuie să
sumele reprezentând încasările şi plăţile conţină următoarele elemente obligatorii:
aferente valorii nominale a tichetelor de a)seria numerică într-o ordine crescătoare,
vacanţă, respectiv încasarea de la angajatori corespunzătoare numărului de tichete de
a contravalorii nominale a tichetelor de vacanţă comandat de către angajator în baza
vacanţă achiziţionate în baza contractelor contractului de achiziţionare a tichetelor de
încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume vacanţă;
către unităţile afiliate, în exclusivitate pentru b)emitentul şi datele sale de identificare:
decontarea valorii nominale a tichetelor de denumirea, sediul, numărul de înmatriculare
vacanţă prezentate în baza contractelor la oficiul registrului comerţului şi codul unic
încheiate între unitatea emitentă şi unităţile de înregistrare;
afiliate respective; închiderea acestor conturi c)angajatorul şi datele sale de identificare:
sau subconturi bancare se face numai după ce denumirea, sediul, numărul de înmatriculare
unitatea emitentă face dovada organului la oficiul registrului comerţului şi codul unic
bancar că valoarea nominală a tichetelor de de înregistrare;
vacanţă emise şi încasate de unitatea d)spaţiul destinat înscrierii datelor
emitentă a fost decontată integral unităţilor beneficiarului: numele, prenumele şi codul
afiliate; numeric personal ale beneficiarului care este
b)diferenţa de sumă dintre valoarea nominală în drept să utilizeze tichetul de vacanţă,
a tichetelor de vacanţă emise şi încasate şi completat de angajator;
cea decontată către unităţile afiliate se e)valoarea nominală a tichetului de vacanţă,
virează la bugetul de stat; în cifre şi în litere, care este înscrisă de
c)să organizeze o evidenţă operativă proprie, angajator în comanda fermă transmisă
potrivit formularelor prevăzute ca model în unităţii emitente;
anexele nr. 2, 2a) şi 2b), şi să transmită date f)spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a
centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei şi fost utilizat, locaţia şi ştampila unităţii afiliate;
Protecţiei Sociale sau, după caz, Ministerului g)interdicţia unităţii afiliate de a plăti
Finanţelor Publice. diferenţa în bani dintre valoarea tichetului de
d)să asigure securitatea livrării tichetelor de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii
vacanţă la angajator şi a celor returnate de la către utilizatorii tichetelor de vacanţă;
unităţile afiliate; h)perioada de valabilitate a utilizării tichetului
e)să asigure elemente de securitate ale de vacanţă: luna şi anul emiterii şi luna şi
imprimatului; anul expirării.
f)să asigure transparenţa şi managementul (2)Imprimatul reprezentând tichetul de
circuitului financiar; vacanţă cu elementele minime se emite pe
g)să nu utilizeze sumele aferente tichetelor de suport de hârtie, pe care se imprimă valoarea
vacanţă pentru reinvestirea în alte scopuri nominală şi elementele obligatorii care
decât cele prevăzute de ordonanţa de asigură circulaţia acestuia în condiţii de
urgenţă. siguranţă.
Art. 19 Art. 21
În cazul în care la unităţile emitente Ministerul Documentele justificative privind operaţiunile
Finanţelor Publice, prin organele abilitate unităţilor emitente cu angajatorii şi unităţile
potrivit legii, constată nerespectarea afiliate sunt păstrate potrivit dispoziţiilor
prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare legale.
aprobate prin ordin al ministrului finanţelor CAPITOLUL V: Unităţile afiliate
publice, în baza cărora s-a acordat autorizaţia Art. 22
de funcţionare, precum şi a altor încălcări ale
prezentei hotărâri şi a ordonanţei de urgenţă,
(1)Unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 din
poate dispune suspendarea ori, după caz, ordonanţa de urgenţă, pot încheia contracte
retragerea autorizaţiei de funcţionare de prestări servicii cu unităţile emitente dacă
eliberate unităţilor emitente în cauză. deţin licenţă de turism valabilă în cazul

8/23
agenţiilor de turism şi, respectiv, certificat de (4)Nerespectarea dispoziţiilor art. 25
clasificare valabil în cazul structurilor de constituie contravenţie şi se sancţionează cu
primire turistice, conform prevederilor amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998, aprobată (5)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
cu modificări şi completări prin Legea nr. sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (4) se fac
755/2001, cu modificările ulterioare. de către personalul cu atribuţii de control din
(2)În baza contractelor de prestări de servicii cadrul Ministerului Finanţelor Publice, iar cele
încheiate cu unităţile emitente, unităţile prevăzute la alin. (2) şi (3) se fac de către
afiliate au următoarele obligaţii: personalul cu atribuţii de control din cadrul
a)să respecte interdicţiile prevăzute pentru Ministerului Turismului.
beneficiari la art. 13; (6)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4)
b)să primească tichetele de vacanţă doar le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
pentru prestaţiile prevăzute în art. 23; Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
c)să completeze în spaţiul destinat fiecărui al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
tichet de vacanţă nominal utilizat locaţia, data completări prin Legea nr. 180/2002, cu
primirii tichetului de vacanţă şi să aplice modificările şi completările ulterioare.
ştampila; Art. 25
d)să prezinte unităţii emitente la termenele
stabilite prin contract şi după prestarea
(1)Înregistrarea în contabilitate a
serviciilor tichetele de vacanţă primite, datate operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea
şi ştampilate, în vederea decontării; şi utilizarea tichetelor de vacanţă se face cu
e)alte obligaţii stabilite în baza contractelor de respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr.
prestări de servicii încheiate cu unităţile 82/1991, republicată, şi a reglementărilor
emitente. contabile aplicabile.
(3)Unităţile afiliate nu primesc tichete de (2)Evidenţa mişcării tichetelor de vacanţă se
vacanţă cu termenul de valabilitate expirat, în ţine la valoarea nominală imprimată pe
caz contrar acestea nu se vor decontata de acestea.
unitatea emitentă. (3)Gestionarea tichetelor de vacanţă se
Art. 23 efectuează, potrivit legii, de persoane
(1)Pachetul de servicii turistice care poate fi împuternicite în scris de către conducerea
achiziţionat pe baza tichetelor de vacanţă unităţilor angajatoare, respectiv a unităţilor
poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie emitente şi a unităţilor afiliate.
publică, transport, tratament balnear, Art. 26
agrement. Pentru fundamentarea stabilirii numărului
maxim de salariaţi care vor putea beneficia de
(2)Conţinutul minim al pachetului de servicii tichete de vacanţă, unităţile emitente
turistice conţine în mod obligatoriu servicii de autorizate de Ministerul Finanţelor Publice vor
cazare. prezenta informări periodice Ministerului
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale Turismului în cursul anului 2009 cu situaţia
Art. 24 privind angajatorii potenţiali care solicită
(1)Nerespectarea de către angajator a contractarea achiziţionării tichetelor de
dispoziţiilor art. 9 constituie contravenţie şi se vacanţă.
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la Art. 27
10.000 lei. Angajatorii, unităţile emitente şi unităţile
(2)Nerespectarea de către beneficiar a afiliate au obligaţia de a pune la dispoziţia
dispoziţiilor art. 13 constituie contravenţie şi organelor de control toate documentele
se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la solicitate în acţiunea de control, sub
10.000 lei. sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.
(3)Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) Art. 28
şi (3) constituie contravenţie şi se Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) fac parte
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la integrantă din prezentele norme.
10.000 lei.

9/23
ANEXA nr. 1: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de vacanţă achiziţionate, utilizate şi
returnate de către angajatori în anul .... luna .....
Denumirea angajatorului ..............................................................................
Adresa:
localitatea .................................................., str. ............................................... nr. ........,
sectorul ....... judeţul ....................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...........................................
Codul fiscal ..........................................................
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Nr. crt.
B - Denumirea unităţii/unităţilor emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru
achiziţionarea tichetelor de masă
C - Explicaţii
D - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentă
E - Tichetele de vacanţă distribuite salariaţilor
F - Tichetele de vacanţă returnate unităţii emitente
G - Stocul final de tichete de vacanţă
H - Observaţii: numărul şi data documentului de decontare a tichetelor de vacanţă cu unitatea
emitentă şi valoarea nominală a acestora

A B C D E F G H
Serii tichete
de vacanţă
Contractat Achiziţionat
achiziţionate
De la ... la ...
1. Numărul x
tichetelor
de
vacanţă
Valoarea
nominală
a
tichetelor
de
vacanţă
2. Numărul x
tichetelor
de
vacanţă
Valoarea
nominală
a
tichetelor
de
vacanţă
TOTAL Numărul x
tichetelor
de
vacanţă

10/23
Valoarea
nominală
a
tichetelor
de
vacanţă

Conducătorul unităţii,
....................
Conducătorul compartimentului financiar-
contabilitate,
....................
ANEXA nr. 1a): SITUAŢIA ANALITICĂ a tichetelor de vacanţă distribuite salariaţilor de către
angajatori în luna .................. anul ......
Denumirea angajatorului .....................................................
Adresa:
localitatea ......................................, str. ................................ nr. ........, sectorul .......... ,
judeţul ................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ..........................................
Codul fiscal ................................................
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Nr. crt.
B - Numele şi prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de vacanţă
C - Codul numeric personal
D - Numărul tichetelor de vacanţă distribuite nominal
E - Seria tichetelor de vacanţă distribuite nominal (de la ..... la .....)
F - Semnătura salariatului

A B C D E F

TOTAL: X

Conducătorul unităţii,
....................
Conducătorul compartimentului financiar-
contabilitate,
....................
ANEXA nr. 1b): SITUAŢIA ANALITICĂ a tichetelor de vacanţă returnate de salariaţi angajatorilor în
luna ........................... anul ....
Denumirea angajatorului ......................................................
Adresa:
localitatea ................................................., str. ............................................... nr. ........,
sectorul ..............., judeţul ..................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...................................................
Codul fiscal ..........................................................

Numărul Semnătura
Seria
Codul tichetelor de persoanei
Nr. tichetelor de Semnătura
Numele şi prenumele numeric vacanţă re desemnate
crt. vacanţă re salariatului
personal turnate de de angajator
turnate
salariat să primească

11/23
tichetele de
vacanţă
returnate

TOTAL: x x x

Conducătorul unităţii,
....................
Conducătorul compartimentului financiar-
contabilitate,
....................
ANEXA nr. 2: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de vacanţă emise de unitatea emitentă în
semestrul ...................... anul ......
Denumirea unităţii emitente .............................................................................................
Adresa:
localitatea ..............................................., str. ........................................ nr. ................,
sectorul ......................, judeţul ................................
Numărul autorizaţiei de funcţionare ...................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...........................................
Codul fiscal .................................................
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Cantitatea
B - Valoarea

Din care:
Nr. Total
Explicaţii U.M. Luna I Luna II Luna III Luna IV Luna V Luna VI
crt. semestru
A B A B A B A B A B A B
1. Tichete de vacanţă
achiziţionate şi
decontate de
angajatori conform
anexei nr. 2a)
2. Tichete de vacanţă
returnate de
angajatori ca
neutilizate de salariaţi
în unităţile afiliate
3. Tichete de vacanţă
decontate unităţilor
afiliate conform
anexei nr. 2b)
Cantitate = numărul total de tichete de vacanţă

Conducătorul unităţii,
....................
Conducătorul compartimentului financiar-
contabilitate,
....................
ANEXA nr. 2a): SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de vacanţă pe angajatori în luna ...........
anul ....

12/23
Denumirea unităţii emitente ...............................................................................................
Adresa:
localitatea .........................................., str. ................................... nr. ........................,
sectorul ......................, judeţul ................................
Numărul autorizaţiei de funcţionare ............................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ......................................
Codul fiscal .............................................
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Nr. crt.
B - Denumirea angajatorilor
C - Codul fiscal
D - Numărul tichetelor de vacanţă achiziţionate
E - Seriile tichetelor de vacanţă achiziţionate (de la .... la .....)
F - Valoarea nominală a unui tichet de vacanţă
G - Valoarea tichetelor de vacanţă achiziţionate (col. 3 x col. 5)
H - Numărul şi data actului de achiziţionare şi de decontare a tichetelor de vacanţă
I - Numărul tichetelor de vacanţă returnate de către angajator
J - Numărul şi data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor de vacanţă
returnate

A B C D E F G H I J
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conducătorul unităţii,
....................
Conducătorul compartimentului financiar-
contabilitate,
....................

ANEXA nr. 2b): SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de vacanţă pe unităţi afiliate, decontate
de unitatea emitentă în luna .................... anul ..........
Denumirea unităţii emitente ..........................................................................................
Adresa:
localitatea ........................................, str. ............................... nr. ................., sectorul
.........., judeţul ................................
Numărul autorizaţiei de funcţionare ........................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......................................
Codul fiscal ..........................................................
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Nr. crt.
B - Denumirea unităţii afiliate
C - Numărul tichetelor de vacanţă primite de la salariaţi
D - Valoarea totală a tichetelor de vacanţă primite de la salariaţi
E - Numărul tichetelor de vacanţă decontate de unitatea emitentă
F - Valoarea totală a tichetelor de vacanţă decontată unităţii afiliate de unitatea emitentă
G - Numărul şi data documentului de decontare

13/23
H - Observaţii

A B C D E F G H
0 1 2 3 4 5 6 7

Conducătorul unităţii,
....................
Conducătorul compartimentului financiar-
contabilitate,
....................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 9 martie 2009

14/23
ORDIN Nr. 487 din 11 martie 2009
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei şi
finanţelor referitoare la autorizarea operatorilor economici din domenii cu
reglementări specifice

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE


PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 25 martie 2009

Având în vedere prevederile: specifice şi a Regulamentului de organizare şi


- art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea organizare, funcţionare şi control vamal al
tichetelor de vacanţă; activităţii de comercializare a mărfurilor în
- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, a
privind acordarea tichetelor de masă, cu Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării
completările ulterioare; unităţilor emitente de tichete de masă şi a celor
- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor
privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă,
de creşă, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, se modifică şi
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind se completează după cum urmează:
organizarea şi funcţionarea Ministerului 1. Titlul ordinului se modifică şi va avea
Finanţelor Publice, următorul cuprins:
"ORDIN
ministrul finanţelor publice emite următorul privind aprobarea componenţei Comisiei pentru
ordin: autorizarea operatorilor economici din domenii
cu reglementări specifice şi a Regulamentului de
ART. I organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a
Punctul 1 al articolului 1 din Ordinul Normelor de organizare, funcţionare şi control
ministrului economiei şi finanţelor nr. vamal al activităţii de comercializare a
2.006/2008 pentru stabilirea componenţei mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free
Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a diplomatic şi a Criteriilor referitoare la
aparatelor de marcat electronice fiscale, publicat autorizarea funcţionării unităţilor emitente de
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. tichete"
504 din 4 iulie 2008, se modifică şi va avea 2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
următorul cuprins: 3. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.
"1. secretarul de stat din Ministerul Finanţelor 4. După articolul 5 se introduc trei noi
Publice, coordonator al Direcţiei generale articole, articolele 5^1, 5^2 şi 5^3, cu următorul
management al domeniilor reglementate specific cuprins:
- preşedinte." "ART. 5^1
ART. II Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor funcţionării unităţilor emitente de tichete de
nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei vacanţă, prevăzute în anexa nr. 12.
Comisiei pentru autorizarea operatorilor ART. 5^2
economici din domenii cu reglementări

15/23
(1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise "ART. 1
unităţilor emitente de tichete de masă, de Autorizarea operatorilor economici să
tichete-cadou şi de tichete de creşă şi de tichete desfăşoare activităţi în regim duty-free şi/sau
de vacanţă este prevăzut în anexa nr. 13. duty-free diplomatic, autorizarea funcţionării
(2) Autorizaţia de funcţionare va conţine unităţilor emitente de tichete de masă,
următoarele elemente: autorizarea funcţionării unităţilor emitente de
a) codul autorizaţiei; tichete-cadou şi tichete de creşă, precum şi
b) elementele de identificare ale unităţii autorizarea unităţilor emitente de tichete de
emitente; vacanţă, denumiţi în continuare operatori, se
c) natura activităţii; realizează prin intermediul Comisiei pentru
d) locaţia în care se va desfăşura activitatea; autorizarea operatorilor economici din domenii
e) perioada de valabilitate. cu reglementări specifice, denumită în
(3) Direcţia de specialitate din cadrul continuare comisie, structură
Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de interdepartamentală care îşi desfăşoară
management al domeniilor reglementate specific activitatea în sediul Ministerului Finanţelor
va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un Publice."
cod de autorizare, ţinând un registru special în 8. La anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 3
acest sens, şi va avea următoarea configuraţie: se modifică şi va avea următorul cuprins:
RO 123 XX 00000, unde: "(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru
- RO reprezintă codul ISO al ţării; toţi operatorii economici din domeniile cu
- 123 reprezintă o secvenţă de 3 caractere reglementări specifice - operatorii economici
pentru identificarea unităţii emitente; autorizaţi să desfăşoare activităţi în regim duty-
- XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii free şi/sau duty-free diplomatic, operatorii
autorizate, respectiv: TM - tichete de masă; CC economici care funcţionează ca unităţi emitente
- tichete-cadou şi tichete de creşă; TV - tichete de tichete de masă, operatorii economici care
de vacanţă; funcţionează ca unităţi emitente de tichete-
- 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere cadou şi tichete de creşă, precum şi operatorii
pentru identificarea numărului de autorizaţii economici care funcţionează ca unităţi emitente
alocate unei unităţi emitente. de tichete de vacanţă."
ART. 5^3 9. La anexa nr. 8, punctul 4 se modifică şi va
Autorizaţiile de funcţionare deja emise rămân avea următorul cuprins:
valabile până la expirarea perioadei de "4. Unităţile emitente de tichete de masă nu
valabilitate." pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează
5. Articolul 6 se modifică şi va avea obligaţii restante la bugetul general consolidat.
următorul cuprins: Nu se consideră obligaţii restante:
"ART. 6 a) obligaţiile pentru care operatorii economici
Anexele nr. 1 - 13 fac parte integrantă din au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în
prezentul ordin." vigoare la data autorizării;
6. La anexa nr. 1, punctul 1 se modifică şi va b) debitele suplimentare şi accesoriile
avea următorul cuprins: aferente acestora, stabilite de organele de
"1. Secretarul de stat din Ministerul inspecţie fiscală şi care se află în diferite stadii
Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei de contestare sau judecată şi pentru care a fost
generale management al domeniilor dispusă suspendarea executării, în condiţiile
reglementate specific - preşedinte." legii;
7. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va c) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse
avea următorul cuprins: în titluri executorii pentru care instanţele de

16/23
judecată au dispus suspendarea executării care vor dispune măsuri de oprire a activităţii,
silite." informând totodată comisia în vederea
10. La anexa nr. 8, punctul 5 se abrogă. suspendării autorizaţiei de funcţionare sau
11. La anexa nr. 8, după punctul 7 se introduc retragerii acesteia."
trei noi puncte, punctele 7^1, 7^2 şi 7^3, cu 14. La anexa nr. 8, punctul 10 se abrogă.
următorul cuprins: 15. La anexa nr. 10, punctul 5 se modifică şi
"7^1. În situaţia în care un operator economic va avea următorul cuprins:
deţine autorizaţie de funcţionare pentru o locaţie "5. Unităţile emitente de tichete-cadou şi de
şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a tichete de creşă nu pot fi autorizate în situaţia în
autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, care înregistrează obligaţii restante la bugetul
va depune la organul emitent o cerere de general consolidat. Nu se consideră obligaţii
autorizare suplimentară, însoţită de documentele restante:
prevăzute la pct. 13 şi cu îndeplinirea a) obligaţiile pentru care operatorii economici
ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în
pct. 3. vigoare la data autorizării;
7^2. În situaţia menţionată la pct. 7^1, b) debitele suplimentare şi accesoriile
comisia va emite o autorizaţie de completare aferente acestora, stabilite de organele de
care va avea acelaşi termen de valabilitate cu inspecţie fiscală şi care se află în diferite stadii
autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub de contestare sau judecată şi pentru care a fost
sintagma <<Autorizaţie de funcţionare>>, dispusă suspendarea executării, în condiţiile
cuvântul <<completare>>. legii;
7^3. Operatorii economici care îşi schimbă c) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse
sediul social sau denumirea ori renunţă la un în titluri executorii pentru care instanţele de
punct de lucru au obligaţia de a solicita judecată au dispus suspendarea executării
modificarea autorizaţiei de funcţionare în silite."
termen de 30 de zile de la data înregistrării 16. La anexa nr. 10, punctul 6 se abrogă.
modificării. Comisia va emite o nouă autorizaţie 17. La anexa nr. 10, după punctul 8 se
de funcţionare care va avea acelaşi termen de introduc trei noi puncte, punctele 8^1, 8^2 şi
valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va 8^3, cu următorul cuprins:
înscrie, sub sintagma <<Autorizaţie de "8^1. În situaţia în care un operator economic
funcţionare>>, cuvântul <<modificare>>." deţine autorizaţie de funcţionare pentru o locaţie
12. La anexa nr. 8, punctul 8 se modifică şi va şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a
avea următorul cuprins: autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii,
"8. În cazul în care în activitatea desfăşurată va depune la organul emitent o cerere de
de unităţile emitente se constată abateri de la autorizare suplimentară, însoţită de documentele
prevederile legale în vigoare referitoare la prevăzute la pct. 14 şi cu îndeplinirea
tichetele de masă, comisia poate dispune ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la
suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o pct. 4.
perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni sau retragerea 8^2. În situaţia menţionată la pct. 8^1,
acesteia." comisia va emite o autorizaţie de completare
13. La anexa nr. 8, punctul 9 se modifică şi va care va avea acelaşi termen de valabilitate cu
avea următorul cuprins: autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub
"9. Constatarea abaterilor se efectuează de sintagma <<Autorizaţie de funcţionare>>,
către Ministerul Finanţelor Publice, prin cuvântul <<completare>>.
organele cu atribuţii de control, sau de către 8^3. Operatorii economici care îşi schimbă
echipa de specialişti prevăzută la pct. 13 lit. g), sediul social sau denumirea ori renunţă la un

17/23
punct de lucru au obligaţia de a solicita care vor dispune măsuri de oprire a activităţii,
modificarea autorizaţiei de funcţionare în informând totodată comisia în vederea
termen de 30 de zile de la data înregistrării suspendării autorizaţiei de funcţionare sau
modificării. Comisia va emite o nouă autorizaţie retragerii acesteia."
de funcţionare care va avea acelaşi termen de 20. La anexa nr. 10, punctul 11 se abrogă.
valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va 21. După anexa nr. 11 se introduce o nouă
înscrie, sub sintagma <<Autorizaţie de anexă, anexa nr. 12, al cărei cuprins este
funcţionare>>, cuvântul <<modificare>>." prevăzut în anexa nr. 1, care face parte
18. La anexa nr. 10, punctul 9 se modifică şi integrantă din prezentul ordin.
va avea următorul cuprins: 22. După anexa nr. 12 se introduce o nouă
"9. În cazul în care în activitatea desfăşurată anexă, anexa nr. 13, al cărei cuprins este
de unităţile emitente se constată abateri de la prevăzut în anexa nr. 2, care face parte
prevederile legale în vigoare referitoare la integrantă din prezentul ordin.
tichetele-cadou şi tichetele de creşă, comisia ART. III
poate dispune suspendarea autorizaţiei de Prezentul ordin se publică în Monitorul
funcţionare pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 Oficial al României, Partea I.
luni sau retragerea acesteia."
19. La anexa nr. 10, punctul 10 se modifică şi Ministrul finanţelor publice,
va avea următorul cuprins: Gheorghe Pogea
"10. Constatarea abaterilor se efectuează de
către Ministerul Finanţelor Publice, prin Bucureşti, 11 martie 2009.
organele cu atribuţii de control, sau de către Nr. 487.
echipa de specialişti prevăzută la pct. 14 lit. g),

18/23
ANEXA 1
(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 2.007/2008)

CRITERIILE referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de vacanţă

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) b) înscrierea elementelor de individualizare şi


din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. personalizare, precum şi înscrierea pe tichetele
8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, de vacanţă a valorii nominale;
unităţile emitente de tichete de vacanţă sunt c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie
obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, pentru imprimat) cu particularităţi distincte care
care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, să nu permită falsificarea tichetelor de vacanţă
avându-se în vedere următoarele criterii: (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă
1. Unităţile care solicită autorizaţie de culoarea în cazul în care tichetul de vacanţă este
funcţionare trebuie să dovedească faptul că fotocopiat, microlinii care nu se disting la
funcţionează legal pe teritoriul României şi că în fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de
actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin
activitate operaţiuni privind emiterea şi următoarele elemente: seria tichetului, anul de
gestionarea biletelor de valoare. valabilitate şi valoarea nominală a acestuia;
2. Capitalul social subscris şi vărsat de d) existenţa spaţiilor distincte necesare
unităţile emitente de tichete de vacanţă la data producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi
solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să distrugerii tichetelor de vacanţă. Activitatea în
reprezinte echivalentul în lei a cel puţin un aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către
milion euro, luându-se în calcul cursul de personalul autorizat în condiţiile de siguranţă
schimb la data înfiinţării societăţii sau la data prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin
ultimei majorări a capitalului social, înregistrată mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de
la registrul comerţului. producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de
3. Pentru unităţile solicitante care deţin siguranţă, sisteme de alarmă);
autorizaţie pentru emiterea de tichete de masă e) conducerea evidenţei tehnico-operative şi
şi/sau de tichete-cadou şi tichete de creşă, contabile a tichetelor de vacanţă distinct de a
condiţia de existenţă a unei valori minime a celorlalte valori materiale, în conformitate cu
capitalului social subscris şi vărsat la data prevederile legale în vigoare aplicabile
solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim formularelor tipizate cu regim special;
prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de f) mijloacele tehnice necesare (reţea de
masă şi pentru unităţile emitente de tichete- calculatoare) şi personalul specializat care să
cadou şi de tichete de creşă. permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet
4. Unităţile care solicită autorizaţie de de vacanţă pe tot circuitul său (execuţie,
funcţionare trebuie să dovedească faptul că păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor
dispun de un ansamblu de măsuri de securitate ce urmează să fie distruse, astfel încât să se
care să garanteze buna funcţionare a sistemului poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă
tichetelor de vacanţă, şi anume: a acestora;
a) asigurarea cu personal de specialitate şi g) mijloacele de transport speciale utilizate
dotarea cu echipament şi cu alte mijloace fixe pentru transportul biletelor de valoare şi
necesare pentru executarea tichetelor de asigurarea protecţiei transportului;
vacanţă; h) asigurarea transportului tichetelor de
vacanţă neutilizate, în condiţii de securitate.

19/23
5. Unităţile emitente de tichete de vacanţă nu punct de lucru au obligaţia de a solicita
pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează modificarea autorizaţiei de funcţionare în
obligaţii restante la bugetul general consolidat. termen de 30 de zile de la data înregistrării
Nu se consideră obligaţii restante: modificării. Comisia va emite o nouă autorizaţie
a) obligaţiile pentru care operatorii economici de funcţionare care va avea acelaşi termen de
au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va
vigoare la data autorizării; înscrie, sub sintagma "Autorizaţie de
b) debitele suplimentare şi accesoriile funcţionare", cuvântul "modificare".
aferente acestora, stabilite de organele de 11. În cazul în care în activitatea desfăşurată
inspecţie fiscală şi care se află în diferite stadii de unităţile emitente se constată abateri de la
de contestare sau judecată şi pentru care a fost prevederile legale în vigoare referitoare la
dispusă suspendarea executării, în condiţiile tichetele de vacanţă, comisia poate dispune
legii; suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o
c) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni sau retragerea
în titluri executorii pentru care instanţele de acesteia.
judecată au dispus suspendarea executării silite. 12. Constatarea abaterilor se efectuează de
6. Unităţile care solicită autorizaţie de către Ministerul Finanţelor Publice, prin
funcţionare vor prezenta distinct un angajament organele cu atribuţii de control, sau de către
din care să rezulte că vor respecta toate echipa de specialişti prevăzută la pct. 15 lit. g),
prevederile dispoziţiilor legale în vigoare care vor dispune măsuri de oprire a activităţii,
referitoare la tichetele de vacanţă, inclusiv informând totodată comisia în vederea
criteriile care stau la baza eliberării autorizaţiei suspendării autorizaţiei de funcţionare sau
de funcţionare. retragerii acesteia.
7. Pe baza prezentelor criterii, autorizaţia de 13. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii
funcţionare se eliberează pe o perioadă de un an. de suspendare a activităţii, dacă unitatea
Unităţile emitente de tichete de vacanţă vor emitentă în cauză face dovada remedierii
solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii.
calendaristice înainte de data expirării Constatarea remedierii se efectuează de către
autorizaţiei de funcţionare. echipa de specialişti prevăzută la pct. 15 lit. g).
8. În situaţia în care un operator economic 14. În situaţia în care, la data expirării
deţine autorizaţie de funcţionare pentru o locaţie termenului de suspendare, unitatea emitentă nu
şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a face dovada remedierii cauzelor care au condus
autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, la aplicarea sancţiunii, comisia dispune
va depune la organul emitent o cerere de retragerea autorizaţiei de funcţionare.
autorizare suplimentară, însoţită de documentele Retragerea autorizaţiei îşi produce efecte de la
prevăzute la pct. 15 şi cu îndeplinirea data comunicării deciziei.
ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la 15. Unităţile care solicită autorizaţie de
pct. 4. funcţionare vor depune la direcţia de specialitate
9. În situaţia menţionată la pct. 8, comisia va cu atribuţii de management al domeniilor
emite o autorizaţie de completare care va avea reglementate specific din cadrul Ministerului
acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia Finanţelor Publice un dosar cu următorul
iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma conţinut:
"Autorizaţie de funcţionare", cuvântul a) cererea de autorizare;
"completare". b) un certificat constatator emis de oficiul
10. Operatorii economici care îşi schimbă registrului comerţului, din care să rezulte
sediul social sau denumirea ori renunţă la un capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii,

20/23
obiectul de activitate (operaţiuni care privesc - un reprezentant al Direcţiei de reglementări
emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod contabile din cadrul Ministerului Finanţelor
CAEN 181 şi cod CAEN 6612), administratorii, Publice;
însoţit de copia certificatului de înregistrare - un reprezentant al Direcţiei generale juridice
eliberat potrivit reglementărilor legale în din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
vigoare; - un reprezentant al Direcţiei generale a
c) certificatul emis de organele competente, tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului
care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute Finanţelor Publice;
la pct. 5; - un reprezentant al Direcţiei generale de
d) adeverinţa emisă de unitatea bancară, din inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale
care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un de Administrare Fiscală;
cont sau un subcont bancar distinct prin care se - un reprezentant al direcţiei generale a
vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor finanţelor publice judeţene sau a municipiului
nominale ale tichetelor de vacanţă; Bucureşti, după caz;
e) angajamentul unităţii emitente că prin - un reprezentant al Companiei Naţionale
contul sau subcontul bancar distinct prin care se "Imprimeria Naţională" - S.A.
vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor Nota de constatare va fi semnată de ambele
nominale ale tichetelor de vacanţă nu vor fi părţi.
utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia 16. Prin derogare de la prevederile pct. 3,
viramentului bancar; unităţile care depun solicitări de autorizare până
f) cazierul judiciar al la data de 1 iunie 2009 şi care deţin autorizaţie
administratorului/administratorilor şi al pentru emiterea de tichete de masă şi/sau de
directorului economic şi/sau financiar, însoţit de tichete-cadou şi tichete de creşă vor face dovada
declaraţia pe propria răspundere a condiţiei de existenţă a unei valori minime a
acestuia/acestora că ocupă această funcţie în capitalului social subscris şi vărsat, cumulativ
cadrul societăţii; cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile
g) nota de constatare întocmită de o echipă de emitente de tichete de masă şi pentru unităţile
specialişti, care să ateste existenţa cerinţelor emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă,
prevăzute la pct. 1 - 6, compusă din: în termen de 60 de zile de la data de valabilitate
- un reprezentant al Direcţiei generale a autorizaţiei. Neîndeplinirea prevederilor
management al domeniilor reglementate specific menţionate anterior conduce la retragerea
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; autorizaţiilor emise.

21/23
ANEXA 2
(Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 2.007/2008)

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
COMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR
ECONOMICI DIN DOMENII CU REGLEMENTĂRI SPECIFICE

AUTORIZAŢIE
Cod .....................

În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor de


............................................................................., se autorizează unitatea emitentă
............................................, cu sediul social în ............................................., cod unic de înregistrare
............................................., pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor de
...................................., realizată în următoarele locaţii:
1. Sediul ................................................................
2. Sediul ................................................................

Preşedinte,
.................................
(semnătura şi ştampila)

Data emiterii ...........................


Valabilă de la data de ..................
până la data de .........................

---------------

22/23
SC Edenred Romania SRL
Calea Şerban Vodă 133,
sector 4, Bucureşti, cod 040205

Punct de lucru Sfântu Gheorghe

B-dul 1 Decembrie 1918, Bl. 18, Sc. C-D


Sfântu Gheorghe, Covasna, cod 520080

Nr. Registrul Comertului: J40/5659/1998


Cod Fiscal: RO 10696741
Capital social subscris şi vărsat: 6 712 120 lei

Tel: 021 301 33 11


Fax: 021 301 33 44

edenred.romania@edenred.com
www.edenred.ro

23/23