Sunteți pe pagina 1din 6

Test admitere la Academia de Poliţie 5

1. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia de la 1866 prevedea:
a. independenţa statului faţă de turci;
b. inviolabilitatea teritoriului românesc;
c. răspunderea parlamentarilor;
d. unitatea tuturor teritoriilor româneşti.

2. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Termen care desemna în documentele externe populaţia de limba romanică de la nord şi sud
de Dunăre:
a. romanici;
b. daco-romani;
c. slavi;
d. vlahi.

3. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a semnat cu U.R.S.S. acordul prin care sunt create sovromurile, în anul:
a. 1945;
b. 1946;
c. 1947;
d. 1948.

4. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


În anul 1370, în Ţara Românească a fost înfiinţată:
a. Mitropolia de la Vicina;
b. Mitropolia de la Argeş;
c. Mitropolia de la Severin;
d. Episcopia de la Buzău.

5. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cea mai importantă grupare extremistă din România, condusă de Corneliu Zelea Codreanu,
a fost:
a. Frontul Renaşterii Naţionale;
b. Liga Apărării Naţional Creştine;
c. Garda de Fier;
d. Liga Arhanghelului Mihail.

6. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Liderul politic care a transformat antisemitismul în politică de stat a fost:
a. Ion Antonescu;
b. I.V. Stalin;
c. Adolf Hitler;
d. Benito Mussolini.

7. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Modificarea sistemului electoral prin creşterea vârstei de participare la vot (de la vârsta de
30 de ani) se regăseşte în:
a. Constituţia din 1866;
b. Constituţia din 1923;
c. Constituţia din 1938;
d. Constituţia din 1948.

8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cele două instituţii comune Principatelor înfiinţate de Convenţia de la Paris sunt:
a. Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie şi Comisia Centrală;
b. Comisia Centrală şi Corpul Ponderator;
c. Comisia Centrală şi Consiliul Legislativ;
d. Înalta Curte de Justiţie şi Consiliul Legislativ.

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Încheierea oficială a procesului de colectivizare a agriculturii:
a. 1948;
b. 1949;
c. 1961;
d. 1962.

10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Bazele sistemului bicameral românesc au fost puse prin:
a. Regulamentele Organice;
b. Convenţia de la Paris;
c. Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris;
d. Constituţia din 1866.

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Constituirea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice;
B. Izbucnirea revoluţiei bolşevice din Rusia;
C. N.S. Hruşciov denunţă regimul impus de Stalin.
a. ABC
b. BAC
c. CBA
d. CAB

12. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Tratativele de pace de la Focşani;
B. Alcătuirea proiectului unei „republici aristocratice”;
C. Memoriul trimis de boierii români împăratului Napoleon Bonaparte.
a. ABC
b. BAC
c. BCA
d. CBA

13. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Izbucneşte criza economică mondială;
B. Constituirea blocului politic francez „Frontul popular”;
C. Revoluţia Spartachistă din Germania.
a. BAC
b. BCA
c. CAB
d. CBA

14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Prima constituţie care impune democraţia;
B. Constituţia care impune statul de drept;
C. Constituţia care întăreşte puterea regală.
a. ABC
b. ACB
c. CAB
d. CBA

15. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Realizarea dualismului austro-ungar;
B. Reprezentanţii Şcolii Ardelene redactează documentul „Supplex Libellus Valachorum”;
C. Mişcarea lui Ioan Inochentie Micu, episcop unit din Transilvania.
a. ABC
b. BAC
c. CAB
d. CBA

16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Constituirea alianţei dintre fruntaşii saşilor şi secuilor cu nobilimea maghiară;
B. Ştefan Werböczi alcătuieşte codul de legi, Tripartitum, prin care românii primesc
statutul de toleraţi;
C. Emiterea diplomelor lui Ludovic d’Anjou care condiţionează calitatea de nobil de
apartenenţa la catolicism.
a. ABC
b. BAC
c. CAB
d. CBA

17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Tratat antiotoman încheiat între Ţara Românească şi Sigismund de Luxemburg, regele
Ungariei;
B. Bătălia de la Rovine între Mircea cel Bătrân şi otomani;
C. Cruciada de la Nicopole.
a. ABC
b. BAC
c. BCA
d. CAB

18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Marea Adunare Naţională de la Blaj adoptă Petiţia naţională;
B. Mişcarea revoluţionară de la Iaşi;
C. Transilvania este împărţită de revoluţionari în 15 prefecturi.
a. ABC
b. BCA
c. BAC
d. CAB
19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Constituirea Partidului Naţional Liberal;
B. Participarea României la al doilea război balcanic;
C. Aderarea României la Tripla Alianţă.
a. ABC
b. ACB
c. BAC
d. BCA

20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a hotărât unirea Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România;
B. Partidul Naţional Român elaborează „Declaraţia de la Oradea” care declară naţiunea
română liberă;
C. Sfatul Ţării proclamă independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti.
a. ABC
b. BCA
c. CAB
d. CBA

21. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc prevedeau unirea Principatelor sub un prinţ străin; ţăranii,
participanţi la activitatea Adunărilor ad-hoc, cer desfiinţarea clăcii şi împroprietărirea.

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Ştefan cel Mare încearcă să contracareze pretenţiile hegemonice ale Poloniei prin
apropierea de Ungaria; în 1459 Ştefan cel Mare încheie o convenţie cu regele polon
Cazimir IV, recunoscându-i suzeranitatea.

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

În urma procesului de romanizare desfăşurat în Dacia şi Dobrogea s-a format populaţia


daco-romană; romanizarea a continuat şi după abandonarea provinciei Dacia de către
romani.
24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Constituţia României din 1938 îl proclamă pe rege „capul statului” ; prin această
Constituţie este creat Consiliul de Coroană ca organ permanent consultativ, cu membri
numiţi de rege.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Obţinerea independenţei a permis politicienilor şi intelectualilor români să-şi îndrepte


atenţia asupra desăvârşirii unităţii naţionale ; o altă consecinţă a obţinerii independenţei a
fost proclamarea României ca Regat şi a lui Carol I ca rege, la 14/26 martie 1883.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Principiul „luptei de clasă” este fundamentat de V.I. Lenin, în „Manifestul Partidului


Comunist”; Karl Marx considera că societatea comunistă se va edifica în ţările dezvoltate
în care proletariatul, mai numeros, va prelua puterea prin revoluţie.

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Criza dinastică din 1925 presupune renunţarea la tron de către principele Carol;
Parlamentul numeşte ca succesor pe fiul său Mihai.

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

În timpul regimului fanariot se constată permanentizarea sistemului de vânzare a tronului;


în această perioadă, Domnul era considerat un simplu funcţionar otoman, asimilat rangului
unui paşă cu două tuiuri.

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

În 1932, ca urmare a câştigării alegerilor parlamentare, Adolf Hitler devine cancelar al


Germaniei; după acapararea puterii, Hitler începe lupta prin orice mijloace împotriva
evreilor.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Constituţia din 1965 proclamă proprietatea socialistă în toate domeniile; conform acestei
Constituţii, comerţul exterior este monopol de stat.

Notă:
Fiecare item are o singură variantă de răspuns corectă.
Fiecare item are câte 10 puncte.

S-ar putea să vă placă și