Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN MANAGERIAL AL CATEDREI DE EDUCATIE FIZICA

AN SCOLAR 2011-2012
NR. MIJLOACE DE
CRT. OBIECTIVE REALIARE TERMEN RESPONSA
1. Diagnoza 1.1.Informarea privind activitatea
activitatilor desfasurata de catre colectivul
desfasurate la catedrei în anul precedent:
nivelul catedrei -studierea performantelor obtinute
de educatie- individual si in cadrul
fizica colectivului;
-studierea gradului de implicare a SEPTEMBRIE
cadrelor didactice în activitatile
2011
comisiei;
-studierea componentei calitative
a colectivului.
Pentru îmbunătăţirea calitătii Seful de cat
performanţelor se impune
implicarea întregului colectiv în
activitatea catedrei şi în
precizarea sferei de
responsabilitate a fiecăruia.
1.2.Analiza rezultatelor obtinute
în funcţie de obiectivele stabilite
la nivelul catedrei:
-condiţiile materiale si financiare
create pentru desfasurarea
activitătilor;
-calitatea incadrarii cadrelor SEPTEMBRIE Seful de cat
didactice;
2011
-gradul de realizare a obiectivelor
propuse în anul şcolar precedent:
-cauza reuşitelor şi a eşecurilor;
-atitudinea faţă de ideea de
reforma a invăţămantului ;
-contribuţia creatoare în domeniul
didactic.
2. Organizarea 2.1.Intocmirea graficului de
activitatilor activitati al comisiei pe
semestrele I si II . OCTOMBRIE Seful de cat
2.2Analizarea, alegerea ei 2011
comandarea materialelor
didactice.
2.3.Aplicarea la început de an
şcolar a testelor de evaluare
iniţială;
2.4.Realizarea unui schimb
permanent de experienţă între
membrii catedrei prin discuţii
curente asupra conţinuturilor
lecţiilor, metodelor de predare;
2.5.Achiziţionarea de materiale
informative educaţionale,sportive
în format C.D. şi D.V.D.
2.6.Organizarea de competiţii pe
şcoală pentru echipele
reprezentative ale colegiului
Dezbaterea 3.1.Se va cerceta lista cu
continuturilor programele şcolare;
programei 3.2.Se va urmări la conducerea
3. şcolare şcolii şi prin internet apariţia
tuturor modificărilor la Septembrie
programele şcolare; 2011
3.3.Dezbaterea conţinutului Iunie-2012
programelor,clarificarea tuturor
nelămuririlor şi luarea unor
decizii comune în legătură cu
modul de realizare a lor;
3.4.Realizarea unor modele
planificări anuale şi semestriale;
3.5. Participarea tuturor
membrilor catedrei la cercurile
pedagogice , consfătuiri sau alte
activităţi desfăşurate ,aplicării
corecte şi complete a programelor
şcolare.

4. Pefectionarea 4.1. Mobilizarea membrilor


stiintifico- catedrei în sprijinul perfectionării
metodica si activităţii la catedră prin studierea
pedagogica şi aplicarea noutăţilor;
4.2. Participarea tuturor Septembrie
membrilor catedrei la cecurile 2011
pedagogice; Iunie-2012
4.3. Pregătirea şi susţinerea unor Membrii
lecţii demonstrative. catedrei

5. Stimularea si 3.1.Depistarea elevilor cu


indrumarea aptitudini şi calităti deosebite la
elevilor invăţătura cât şi în activităţi Membrii
practice. catedrei
3.2.Constituirea echipelor Septembrie
reprezentative ale colegiului. 2011
3.2.Sprijinirea si stimularea Iunie
elevilor care participă la 2012
olimpiadele şcolare şi concursuri.
6. Introducerea 6.1. Apelarea la metode Septembrie Membrii
tehnologiilor demonstrative prin expunerea 2011 catedrei
didactice unor materiale audio-vizuale
moderne în
activitatea Iunie
didactica 2012

7. Evaluarea 7.1. Crearea unor exerciţii pentru Septembrie Membrii


elevilor în scopul utilizarea în evaluarea ulterioară 2011 catedrei
eficientizării 7.2. Imbunătăţirea bazei existente
sistemului
educaţional Iunie
2012

8. Mentinerea 8.1.Participarea la activitati Septembrie


membrilor organizate de ISJ Bacau, 2011 Membrii
catedrei în 8.2.Participarea la activitati catedrei
circuitul organizate de C.C.D. Bacau
informatiei 8.3.Elaborarea de articole,referate Iunie
necesare în vederea publicării lor 2012
exercitării
profesiei

9.1.Imbunatatirea bazei materiale


in scopul efincientizarii
procesului educativ
9. Funcţionalitatea 9.2.Realizarea unor mape
cabinetului de didactice in scopul:
educatie fizica -pregatirea elevilor cu deficiente Septembrie
motrice şi cerinţe educaţionale 2011
speciale.
9.3 Asigurarea resurselor
financiare pentru procurarea Iunie Membrii
consumabilelor necesare 2012 catedrei