Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnaziala nr.

133, Bucuresti
Catedra de educaţie fizică

COMPONENŢA COMISIEI METODICE


Anul şcolar 2016-2017

Nr. Numele şi Vechimea Încadrarea Obiectul Ultima


Crt. Prenumele în predat perfecţionare Clasele
Profesorului învăţământ

1. SIMA DUMITRU 26 Profesor I Educaţie


Titular fizică
Grad I
2. LAUTARU 2 Profesor Educaţie
ALINA Suplinitor fizică
Fara Grad
3. JURACOVSCHI 0-2 Profesor Educaţie
ALINA Debutant fizică
Fara Grad
4. BADEA ANDREI 0-2 Profesor Educatie
Debutant fizica
Fara Grad

PLANUL MANAGERIAL AL CATEDREI DE


EDUCAŢIE FIZICĂ
ANUL ŞCOLAR 2016– 2017

OBIECTIVE OBIECTIVE MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMENI RESPONSA-


GENERALE DERIVATE CALENDARIS- BILITĂŢI
TICI
CURRICULUM

Elaborarea a) Analiza activităţilor desfăşurate în 1-12 septembrie SIMA


programelor de anul şcolar 2015 – 2016 de profesorii 2016 DUMITRU
activităţi catedrei de educaţie fizică; propuneri
semestriale şi şi măsuri de îmbunătăţire a
anuale activităţii;
b) Fixarea datelor şi temelor
şedinţelor de catedră pentru anul
scolar 2016 - 2017;
Consilierea c)Studierea programelor şcolare şi 1-12 septembrie Profesorii
cadrelor propunerea unor eventuale 2016 catedrei
didactice în modificări:
vederea d) Consultarea Ghidului metodologic 1-12 septembrie Profesorii
elaborării privind proiectarea documentelor de 2016 catedrei
planificărilor planificare şi evidenţă şi a
calendaristice şi instrucţiunilor metodice de
a proiectării desfăşurare a activităţilor;
unităţilor de e) Prezentarea unor planificări şi
învăţare unităţi de învăţare model oferite de 30 septembrie- 3 Profesorii
MECTS şi convenirea pentru octombrie catedrei
aplicarea unitară a acestora la nivel 2016
de catedra

Planificarea f)Repartizarea pe profesori a 3 - 14 octombrie


activităţilor de ramurilor sportive şi echipelor cu 2016 Membrii catedrei
pregătire care se vor prezenta în competiţii
specială a m)Stabilirea calendarului intern în 3 - 14 octombrie
elevilor care vor concordanţă cu cel al O.N.S.Ş. 2016
participa în
competiţiile g) Stabilirea graficului de pregătire a
O.N.S.Ş. şi alte echipelor şi elevilor pentru fiecare 30 septembrie -14
concursuri profesor; octombrie 2016
şcolare

Informarea h) analiza semestrială a activităţilor 30 septembrie Sima Dumitru


semestrială profesorilor din catedră şi elaborarea 2016
asupra activităţii informărilor pentru întocmirea 20 ianuarie 2017
catedrei de planului managerial al şcolii;
educaţie fizică
EVALUARE/ CONTROL

Elaborarea i) Stabilirea probelor şi normelor de 12 -23 septembrie Profesorii


instrumentelor control pe niveluri de clase şi sexe; 2016 catedrei
de evaluare şi k) Stabilirea ramurilor sportive ce
notare vor fi programate în funcţie de septembrie 2016
tradiţiile şcolii,baza materială din
şcoală şi opţiunile elevilor;
l) Stabilirea testelor iniţiale
19-23 septembrie Profesorii
2016 catedrei
Analiza Analiza rezultatelor la teste iniţiale şi - Semestrul I Sima Dumitru
periodică a probe de control - Sfîrşit de an
performanţelor
şcolare ale
elevilor
Monitorizarea m) Verificarea respectării Lunar
parcurgerii programelor şcolare şi a
programelor planificărilor realizate pe baza Sima Dumitru
şcolare la fiecare programelor;
clasă şi a n) Discutarea în şedinţa de catedră a Decembrie 2016
modului în care unor ore demonstrative ţinute de
se realizează profesori ai catedrei, având ca
evaluarea subiect realizarea evaluării, notarea
elevilor acestora;
o) Urmărirea modului în care se Februarie – mai
realizează evaluarea elevilor 2017
Evaluarea p) Întocmirea unei fişe de evaluare
activităţii privind activitatea fiecărui membru
membrilor al catedrei şi întocmirea unui raport Sima Dumitru
catedrei şi cu propuneri privind acordarea Iunie 2017
propunerea calificativelor anuale
calificativelor
anuale către
Consiliul de
Administraţie
DEZVOLTAREA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ

Stabilirea Se va pastra ordinea din tabelul 23 septembrie


atribuţiilor trimis doamnei profesoare 2016 Membrii catedrei
fiecărui membru metodiste Bancila Maria cu privire
al catedrei la repartizarea sarcinilor
membrilor catedrei pentru anul
scolar in curs (a se vedea
calendarul competitional intern al
scolii).

Colaborare cu Toţi membrii


cabinetul Urmărirea stării de sănătate a Tot anul şcolar catadrei
medical al şcolii elevilor prin consultarea fişelor
medicale şi legătura permanentă cu
medicul şcolar.

Efectuarea de Asistenţe şi interasistenţe, pe semestrial Sima Dumitru


asistenţă la ore parcursul celor două semestre

Asigurarea Colaborarea între toţi profesorii


circulaţiei catedrei, între aceştia şi managerul ori de câte ori Profesorii
informaţiei atât şcolii; colaborarea cu I.S.J.,Direcţia este cazul catedrei
pe orizontală cât pentru Tineret şi Sport, Palatul
şi pe verticală Copiilor, alte instituţii s.a.m.d.

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,


Prof. Sima Dumitru