Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ALMA VIVA GROUP S.R.L.

COD: F622 FP
SECTIA SACI

FIŞA POSTULUI

DEFINIREA (DENUMIREA) POSTULUI:AMBALATOR


MANUAL Poziţia în COR: 932101
NUME PRENUME TITULAR:
DENUMIRE SECTOR DE ACTIVITATE :
OBIECTIVUL POSTULUI: realizarea producţiei de

V. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Postul imediat superior : Relaţii :


Relatii ierarhice : .
funcţionale : ceilalţi muncitori din cadrul secţiei
de colaborare : cu intreg personalul societatii.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ


( sarcini de serviciu; atributii ) – detaliate in anexa1
a) generale
b) specifice postului
c) referitoare la SMC
d) referitoare la mediu
e) referitoare la SSM si situatii de urgenta

VII. PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI

De bază : liceul
De specialitate : specializare în confecţii hârtie şi la locul de muncă.
Vechime în domeniu : cel puţin 1 an

VIII. COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ

Cunoaşte prevederile contractului colectiv de muncă .


Cunoaşte prevederile contractului individual de muncă.
Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi funcţionare
Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului Intern.
Cunoaşte şi respectă Normele Generale de PM , SSM şi PSI.
Posedă aptitudini specifice activităţii şi iniţiative .
Competentele profesionale, cognitive si sociale specifice postului.

IX. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ


- Program: 8 ore; se pot face şi ore suplimentare când situaţia solicită acest lucru;
- Natura muncii: munca este atât individuală cât şi de grup.
- Deplasări: obişnuit, deplasările privesc aria de acoperire a companiei.

X . OBIECTIVE de PERFORMANTA

Indeplinirea criteriilor de performanta la nivelul de performanta “Foarte ridicat”.

XI . CRITERII DE PERFORMANTA
Detaliate prin FIŞĂ DE EVALUARE Anexa 2.

XII. RASPUNDERI
Raspunde pentru indeplinirea responsabilitatilor alocate conform acestei fise de post si de
obtinerea rezultatelor prevazute. In aceasta privinta sunt aplicabile clauzele Regulamentului Intern
si ale Contractului Colectiv de Munca. In acest scop, isi desfasoara activitatea in conformitate cu
sistemul de management al calitatii aplicabile postului. Raspunde in cazul indeplinirii
necorespunzatoare sau neindeplinirii atributiilor ce-i revin, pentru prejudiciile aduse societatii,
conform legii.

Administrator Titular post

Am luat la cunostinta despre continutul acestei fise de post, pe care ma angajez sa-l respect.
Administrativ, Am primit un exemplar.
Drept pentru care semnez mai jos.

............................. Prenume…
Nume…
Data
Semnatura,

ANEXA: 1 nr. file …….


ANEXA: 2 nr. file …….

ANEXA 1
RESPONSABILITATI ( sarcini de serviciu; atributii )
generale
respecta strict programul de lucru folosindu-l integral si cu maxima eficienta;
realizeaza volumului de munca programat in conditii normale de lucru;
respecta strict disciplina si ordinea la locul de munca;
isi insuseste toate cunostintele necesare desfasurarii unei activitati normale si eficiente la locul de
munca ( cunostinte profesionale) si isi perfectioneaza continuu pregatirea profesionala si de
specialitate participand la cursuri de perfectionare ;
raspunde de respectarea prevederilor CCM, RI, deciziilor, hotararilor, regulamentelor si de
executarea altor sarcini dispuse de seful atelier /conducerea societatii la nivelul sau de
competente.
specifice postului
- asigura ambalarea produsului finit
-raspunde de calitatea ambalarii atat cantitativ cat si calitativ
alimentarea masinii cu toate materialele necesare realizarii productiei
-deserveste masina realizind toate comenzile necesare bunei functionari
-anunta mecanicul sau electricianul de serviciu in caz de defectiune sau avarie a masinii;
- respectă toate sarcinile de serviciu primite de la şeful de sectie
- anunţă şeful de sectie in cazul constatării unor nereguli d.p.d.v. al regulilor de P.M. şi P.S.I.;
- respectă metodologiile de lucru ale domeniului de activitate şi procedurile de lucru existente în
cadrul societăţii.
- Cresterea productivitatii cu min 5 % .
- Reducerea bracului total la 4 %
-raspunde de productia realizata ,atit cantitativ cit si calitativ
-preia masina in stare corespunzatoare de functionare si o preda la sfirsitul programului de lucru
depa ce a facut intrtinerea necesara
-urmareste si face tot ce este posibil pentru a se incadra in consumurile stabilite ,iar in caz contrar
anunta seful de schimb .
- Imbunatatirea calitatii , respectiv incadrarea produsului finit in abaterile dimensionale prevazute
de STAS .
- Păstrează confidenţialitatea rezultatelor obţinute;
- Ajută în caz de nevoie la diferite activităţi auxiliare din cadrul secţiei şi ale unităţii.
- Respectă normele de securitate, de P.M şi P.S.I. introduse de societate.
- Respectă cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001.
referitoare la SMC
cunoaste Politica SC “ ALMA VIVA GROUP” SRL, referitoare la calitate
raspunde de realizarea obiectivelor postului;
propune sugestii pentru imbunatatirea modului de lucru;
informeaza prompt conducatorul ierarhic de orice problema privind calitatea;
participa la cursurile de instruire si perfectionare in domeniul calitatii, din cadrul societatii,
insusindu-si cunostintele.
referitoare la mediu
ia masurile necesare pentru ca activitatea desfasurata sa nu afecteze mediul, sa nu produca
poluari accidentale;
sa nu deverseze la canalizare produsele uzate,
deseurile rezultate din procesul de productie se vor colecta in containere si se vor transporta la
rampa de gunoi;
colecteaza selectiv propriile deseuri pe care le depoziteaza in containere inscriptionate
corespunzator tipului de deseu colectat
referitoare la SSM si situatii de urgenta
isi insuseste si respecta regulile si instructiunile de SSM si pentru situatii de urgenta specifice
activitatii prestate ;
se prezinta la serviciu in deplina capacitate de munca, incat sa nu expuna pericolelor propria
persoana si pe ceilalti angajati ;
utilizeaza echipamentul individual de protectie si mijloacele de protectie individuala din dotare,
corespunzatoare scopului pentru care au fost acordate.

ANEXA 2 pentru personal de executie


Punctaj
DIMENSIUNILE NIVELUL DE PERFORMANŢĂ/ Punctaj criteriu
PROFESIONALE Pondere Nivel de
performanţă
(CRITERII de
x Pondere
PERFORMANTA) Foarte ridicat Ridicat Mediu Scazut Foarte scăzut
5 4 3 2 1
CALITATEA LUCRĂRILOR Destul de des Se încadrează Calitate
Executarea corectă a Constant dar nu la minimul îndoielnică. În
sarcinilor conform Realizează lucrările sunt de întotdeauna prescripţiilor general se
instrucţiunilor, întotdeauna bună calitate. lucrările sunt de calitate. încadrează în
normativelor şi lucrări de de o calitate Uneori trebuie minimul
procedurilor calitate  corespunzăto controlat. prescripţiilor.
( raspunde de calitatea superioară. are.  
ambalarii,respecra  
metodologia de lucru ale
domeniului de
activitate,asigura
alimentarea masinii cu
toate materialele
necesare
Precum si toate atributiile
si sarcinile din fisa postului
si cele dispuse de
conducerea societatii) 5,0
RANDAMENTUL ÎN Depăşeşte cu
MUNCĂ regularitate Realizează Realizează Uneori îşi Frecvent nu
Productivitate. Ritm de volumul de volumul de lucru. destul de des, realizează îşi realizează
lucru. Îndeplinirea lucru cerut. Este disponibil la dar nu volumul de volumul de
volumului de muncă Este dinamic efort întotdeauna lucru. Este lucru. Nu este
stabilit. şi disponibil la suplimentar. volumul de lent sau disponibil la
efort  lucru. Este tergiversează. efort.
suplimentar. disponibil la
 efort doar la
cerere.  
 5,0
CUNOŞTINŢE ŞI Arată Arată aptitudini Destule Are cunoştinţe Pentru unele
APTITUDINI aptitudini şi şi cunoştinţe uneori, dar nu şi deprinderi la lucrări se
Experienţa. Cunoştinţe şi cunoştinţe satisfăcătoare. întotdeauna nivelul minim dovedeşte
deprinderi profesionale peste medie Aplică ceea ce dovedeşte acceptabil nepregătit.
necesare funcţiei. pentru toate ştie. aptitudini şi postului. Necesită o
activităţile. Le cunoştinţe pregătire
aplică  satisfăcătoare  suplimentară.
consecvent.  

 5,0
ADAPTARE Adaptare
PROFESIONALĂ Se Cu mici dificultăţi satisfăcătoare, Mai lent în Se adaptează
Adaptarea la condiţii noi acomodează se adaptează în dar cere o mai adaptarea la lent. Necesită
şi lucrări noi. foarte uşor şi mod satisfăcător. îndelungată lucrări noi. instructaje
repede în Instructaj perioadă de Necesită repetate şi
condiţii noi de normal. instruire. instruire îndelungate.
muncă.  completă şi
 amănunţită. 
  5,0
DISCIPLINA Abateri
Respectă sarcinile Manifestă un Întotdeauna În general Disciplinat, frecvente.
trasate. Încredere nivel ridicat de satisfăcător ca disciplinat; dar cere o Necesită
inspirată. Absenţe, disciplină. disciplină. rareori trebuie supraveghere supraveghere
întârzieri. controlat, şi îndrumare şi îndrumare
 îndrumat. peste normal. permanentă. 5,0
   

Punctaj total Nivel de performanţă general

115 – 125 Foarte ridicat (FR)

100 – 114 Ridicat (R)

75 – 99 Mediu (M)
50 – 74 Scăzut (S)

25 – 49 Foarte scăzut (FS)

Nota: daca la criteriile “Calitatea lucrarilor” sau “ Disciplina” calificativul este “foarte scazut” , indiferent de celelalte criterii
nivelul de performanta individual obtinut este “ foarte scazut” .

Punctajul total obţinut

Nivelul de performanţă rezultat