Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ PERIŞ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


Str.Principală, Nr.582, Loc. Periș, Jud. Ilfov, CUI 4420686,
tel. 021 2670 969, e-mail scoala13_peris@yahoo.com

Nr. _________/____________________

Avizat, Aprobat,
Director,

Numele și prenumele__________________________ în ședința Comisiei de Orientare Școlară și Profesională

Semnătura,__________________________________ din data _____________________

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT

pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale

Numele şi prenumele copilului/elevului:


Mama :
Tata:
Reprezentantul legal al copilului:
Data naşterii:
Domiciliul:
Unitatea de învăţământ la care este înscris:
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. din emis de
C.J.R.A.E Ilfov
Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat:
Responsabilul de caz servicii educaţionale:
Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES conform ART. 51 aliniat (2) prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
HRANĂ, RECHIZITE ŞCOLARE, ECHIPAMENT (îmbrăcăminte, încălţăminte)

ART. 51 aliniat (2) - (Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei
şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor
şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului,
precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale
judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.
Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES
Persoana
responsabilă de
Tipul de Instituția Obiective Data de Perioada acordare a
serviciu/interventie responsabilă începere de serviciului
acordare a
serviciului (date de contact)

Limba română :

Servicii Liceul - Formarea deprinderilor 02.02.2018 Prof.înv.primar


educaționale Teoretic de citire corectă,
I.Petruș- conștientă în ritm propriu 02.02.2018 Telefon:
Otopeni 15.06.2018
- Formarea deprinderilor
de scriere corectă

-Dezvoltarea capacității Prof.înv.primar


de exprimare orală și
scrisă în ritm propriu

Matematică: Telefon:

- Cunoașterea și
utilizarea conceptelor
specifice activităților
matematice: să efectueze
operații de adunare,
scădere ,înmulțire și
împărțire cu numere
naturale.

Servicii de -Atingerea nivelului


asistență minim al programelor
psihopedagogică C.S.E.I. școlare adaptate: 02.02.2018 02.02.2018
prin cadrul didactic Periș
itinerant și de Limba română :
sprijin - Formarea deprinderilor
de citire corectă,
conștientă în ritm propriu
- Formarea deprinderilor
de scriere corectă

-Dezvoltarea capacității
de exprimare orală și Prof.itinerant
scrisă în ritm propriu

Matematică:

- Cunoașterea și
utilizarea conceptelor
specifice activităților
matematice: să efectueze
operații de adunare,
scădere ,înmulțire și
împărțire cu numere
naturale .

Servicii de - - - - -
consiliere si
orientare școlară

Servicii de terapie - - - - -
logopedica/terapia
tulburărilor de
limbaj

Asigurare transport -
la unitatea de
învățământ - - - -

Măsuri de sprijin
pentru educația
incluzivă** - curriculum adaptat 02.02.2018 -Prof.înv.primar
pentru limba română și
C.S.E.I. matematică clasa a-III-a 15.06.2018 Telefon:
Periș -mărirea numărului de 02.02.2018
ore pentru învățarea,
fixarea noțiunilor
- adaptarea metodelor și
strategiilor de învățare
-exersarea
comportamentelor și
atitudinilor formate în
activități de tip -Prof.itinerant
integrativ;

-colaborarea cu echipa
multidisciplinară privind
elaborarea si
implementarea PSI-ului,
ținându-se cont de
particularitățile
psihoindividuale ale
elevului și de resursele
umane și materiale
existente în unitatea de
învățământ;

-informarea conducerii
unității de învățământ și
a cadrelor didactice cu
privire la educația
incluzivă și la măsurile
necesare pentru o
integrare eficientă;

-monitorizarea
implementării PSI-ului în
scopul identificării la
timp a dificultăților de
implementare a planului
și remedierii acestora cu
profesioniștii și părinții

Data: 02.02.2018
Responsabil caz servicii psihoeducaționale,
Prof.itinerant de sprijin:

Nume și prenume Semnătură


Prof.
Prof .