Sunteți pe pagina 1din 5

Prof.

Maria Elisabeta Negru Program Şcoala Altfel


Şcoala Nr. 4 Piteşti Clasa a III-a D

PROGRAMUL ACTIVITǍŢILOR “ŞCOALA ALTFEL”


Perioada 2-6 aprilie 2012
Nr Data/Ziua/ Denumirea Tipul activităţii Forma de Clasa Responsabil Cadre didactice Loc de Parteneri
crt Interval activităţii organizare implicate desfăşurare
orar

1 2.04/Luni/ Cel mai bun - activitate culturală - povestirea / III D Prof.înv. primar - Prof.înv. primar Şcoala cu cls
9.00-12.00 recitator / povestitor - concurs de dramatizarea Negru Maria Negru Maria I-VIII Nr 4
recitare/ povestire unui text Piteşti
- concurs

2 3.04/Marţi/ Proiect „Micii -activitate cultural- -Parteneriat III D Prof.înv. primar -ed. Pârvu Florica, GPN Palatul Copiilor Palatul
9.00-13.00 ecologişti în artistică educaţional Negru Maria Nr. 4. Piteşti Piteşti Copiilor
acţiune”- activitatea -activitate de -schimb de -Dir.Prof.Georgescu Piteşti
„Mâini harnice” voluntariat experienta Daniela
- vizită -Prof.Madi Diaconu
- Prof. Carmen Dragomir
3 4.04/ „Povestea unei - activitate de -Parteneriat III D Prof.înv. primar - Director Adrian Editura Tiparg, Editura Tiparg
Miercuri/ cărţi” educaţie ecologica educaţional Negru Maria Sămărescu comuna Bradu
10.00-14.00 Vizită la tipografia şi protecţia mediului - vizită
Tiparg

4 5.04/Joi/ Tradiţii şi obiceiuri - decorare ouă (2h) -dezbatere III D Prof.înv. primar - Prof.înv. primar Şcoala cu cls
8.00-11.35 de Paşti -competiţie Negru Maria Negru Maria I-VIII Nr 4
-Prof. Boghetu Narcisa Piteşti
Cum să trăiesc -Prof. Otobîcu George
sănătos -activitate sportivă Cătălin
(1h)- ora 10.00

5 6.04/Vineri/ Drepturile -activitate de - dezbatere III D Prof.înv. primar Bibliotecare Desrobitu Biblioteca Biblioteca
8.00-11.35 mele educaţie civică -competiţie Negru Maria Judeţeană Judeţeană
- prezentare Power -concurs „Dinicu „Dinicu
Point Golescu”- Golescu”
parteneriat
Nr. înregistrare:

RAPORT DE ACTIVITATE
asupra activităţii desfăşurate în cadrul săptămânii „ Şcoala Altfel”
clasa a III-a D, prof. Negru Maria Elisabeta

Activitatea s-a desfăşurat conform planificării, atingând scopul şi obiectivele propuse. Acţiunea
pedagogică din această săptămână s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor
intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe
asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin
raportarea problematicii la experienţele copiilor.
1. Titlul proiectului: Şcoala Altfel
Scopul proiectului „ŞCOALA ALTFEL” a vizat îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul
cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:
Procesul de învăţare prin joc;
Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
Organizarea adecvată a ambientului educativ;
Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
2. Activităţile desfăşurate:
Prima activitate „Cel mai bun recitator/povestitor” s-a desfăşurat în şcoală, în sala de clasă. Elevii
au recitat poezii, au compus texte şi au povestit sau dramatizat.
A doua activitate „Mâini harnice” a făcut parte din proiectul „Micii ecologişti în acţiune” şi s-a
desfăşurat la Palatul Copiilor . Elevii au realizat activităţi ecologice în Pădurea Trivale şi au încondeiat
ouă şi au realizat lucrări practice îndrumaţi de doamnele implicate în proiect. La finalul activităţii s-a
organizat o expoziţie.
A treia activitate a făcut parte din proiectul „Povestea unei cărţi” şi s-a desfăşurat la Editura
Tiparg. Elevii au aflat că munca acestor oameni nu este uşoară şi că apariţia unei cărţi pe băncile
copiilor în prima zi de şcoală, se datorează muncii susţinute a unui colectiv de oameni care lucrează
pentru acelaşi scop. Aici au fost răsplătiţi cu auxiliare didactice de către d-l director Adrian Sămărescu.
A patra activitate „Tradiţii şi obiceiuri de Paşti” s-a desfăşurat în sala de clasă. Elevii au lucrat pe
echipe pentru încondeierea ouălor şi au povestit despre tradiţiile şi obiceiurilor româneşti. Activitatea
„Cum să trăiesc sănătos” s-a desfăşurat în sala de sport .
A cincea activitate „ Drepturile şi îndatoririle copiilor” s-a desfăşurat în Sala Tinerilor din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu”. Copiii au învăţat şi discutat despre drepturile lor, şi au fost
stimulaţi să reflecteze şi să analizeze cum sunt ele aplicate. D-na bibliotecară Mariana Desrobitu le-a
prezentat istoricul apariţiei drepturilor copiilor, Convenţia şi articolele pe care le conţine, organizaţii
naţionale şi internaţionale care au grijă ca aceste drepturi să fie cunoscute şi respectate. Elevii după ce
le-a fost expus prezentarea ppt au participat la o activitate de grup discutând liber despre drepturile şi
îndatoririle copiilor şi ale părinţilor şi apoi au avut de realizat o compunere pe tema activităţii
desfăşurate.
3. Tipul activităţilor: cultural –artistice, educaţie ecologică, educaţie civică, educaţie plastică,
concurs, .
4. Resurse implicate: prof. Maria Elisabeta Negru, Dir.Prof.Georgescu Daniela, Prof.Margareta
Diaconu, prof. Carmen Dragomir de la Palatul Copiilor, Desrobitu Mariana de la Biblioteca Judeţeană
„Dinicu Golescu”, dir. Adrian Sămărescu de la Editura Tiparg, prof. Cătălin Otobîcu, elevi, părinţi.
5. Parteneri implicaţi: Palatul Copiilor Piteşti, Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”, Editura
Tiparg,
6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor: Palatul Copiilor Piteşti, Biblioteca
Judeţeană „Dinicu Golescu”, Editura Tiparg,
7. Obiectivele urmărite :
Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
8. Modalităţi de evaluare a activităţii: jocuri de rol, colaje, desene, expoziţie, creaţie literară,
portofoliu

9. Rezultatele înregistrate:
La toate activităţile desfăşurate elevii au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile
realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a
elevilor şi a părinţilor.
 dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale
şi autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare;
 ghid de sugestii metodologice şi lucrări practice privind transferul performativ al conţinuturilor
din curriculumul de baza în activităţi extracurriculare;
 programe de cercuri în învăţământul preuniversitar primar;
 identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii;
 expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară ( fişe de lucru, lucrări ale elevilor);
 atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunităţii;
 identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu specific
educaţional şi cuprinderea acestor colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele informative
ale proiectului;
Alte rezultate înregistrate ; album foto, produse realizate de elevi, prezentări PPT, expoziţie
foto / desene, fişe cu impresiile elevilor, expoziţie cu produsele realizate de elevi.
Concluzii: Prezentul proiect, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanentă
a echipei de proiect, va conduce nemijlocit la conştientizarea comunităţii locale, a preşcolarilor şi
elevilor privind importanţa activităţilor cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi sportive în
afirmarea personalităţii acestora, a dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii.
Prin derularea responsabilă a proiectului educaţional, elevii clasei a III- a D vor avea
posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă.
Vor conştientiza valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor activităţi
recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.
10. Analiza SWOT:
a) Puncte tari:
 buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale;
 munca în echipă;
 implicarea în activităţi a elevilor şi cadreloor didactice în realizarea obiectivelor;
 crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale;
 cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă
profesionale, inclusiv managerială;
b) Puncte slabe:
 insuficientă informare şi timp insuficient pentru a se realiza astfel de activităţi;
 cadru restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice
 reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor părinţi;
 fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute
de elevi;
 neimplicarea părinţilor în activităţi datorită serviciului.
c) Oportunităţi:
 Amploarea efectelor activităţilor cultural artistice şi sportive,
 Dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în
parteneriat;
 Creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru
dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;
d) Ameninţări :
 Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ şcolarilor privind rolul lor de principal
partener educaţional al şcolii;
 Instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale
pentru a participa la activităţi;
 Criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, conservatorismul;
 Multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare;
 Motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice.
11. Recomandări şi sugestiii de ameliorare a programului:
 Fiind un an experimental al acestui program, consider că pentru a nu se mai suprapune
activităţile ar fi mult mai eficientă organizarea acestora pe parcursul mai multor luni şi nu
condensate pe parcursul unei săptămâni şi pe cicluri de învăţământ.
 Perioada de desfăşurare ar fi mai bună în luna mai-iunie, când timpul este favorabil;
 Acordarea unor fonduri pentru derularea activităţilor;
 Gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport în comun în această săptămână.

Nume şi prenume Director/ Semnătură


Prof. Adriana Ion

Nume şi prenume consilier educativ/ Semnătură


Prof. Cornelia Bădiţă

Nume şi prenume coordonator proiect/Semnătura


Prof. dr. Maria Elisabeta Negru