Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Tema: Proprietăţi chimice ale bazelor


Clasa: a VIII-a
Categoria/tip lecţie: Dobândire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale:
O1 – să specifice proprietăţile chimice ale bazelor pe baza experimentelor efectuate
O2 -să scrie prin ecuaţii chimice proprietăţile chimice ale bazelor cu ajutorul indicaţiilor
profesorului
O3 -să efectueze corect experimente chimice folosind instrucţiuni scrise sau verbale
O4 –să formuleze concluzii pe baza observaţiilor obţinute în urma efectuării activităţilor
experimentale
O5 -să indice aplicaţiile practice ale proprietăţilor chimice ale bazelor pe baza
explicaţiilor

Strategia didactică:
a). sistemul metodologic: conversaţia euristică, experimentul cu caracter de cercetare,
descoperirea dirijată, exerciţiul şi explicaţia, turul galeriei.
b). resurse materiale: - instrumente de lucru: fişa de activitate experimentală, markere
colorate, hârtie A3, post-it-uri
- mijloace de învăţământ: sol. NaOH, sol.Ca(OH)2,sol. HCl, sol.
CuSO4, fenolftaleină, turnesol, eprubete, pahare Erlemeyer şi
Berzelius, hârtie de filtru, pâlnie.
c). forma de organizare: individual, pe grupe
Activitate profesor Activitate elevi Obs.
# Moment organizatoric: notează # Se pregătesc pentru lecţie, ascultă indicaţiile
absenţii, organizează clasa şi profesorului
indică ansamblul de activităţi pe
care va fi structurată ora
# Se verifică tema de casă #Elevii completează, corectează tema.

# În prima parte a lecţiei 1.Bazele sunt substanţe compuse ce au în


profesorul reactualizează compoziţie un atom de metal M, şi una sau
cunoştinţele elevilor prin mai multe grupari hidroxil, în funcţie de
formulare de înrebări: valenţa metalului. M(OH)n n-valenţa
1. Ce sunt bazele? Exemplificaţi. metalului
2. Bazele le putem clasifica în trei categorii:
2. Cum am clasificat bazele? solubile mai puţin solubile şi insolubile/greu
solubile.

# Prezintă tema lecţiei şi # Elevii notează titlul lecţiei pe caiete:


obiectivele propuse. „Proprietăţi chimice ale bazelor”

# Organizează clasa pe grupe, # Parcurg instrucţiunile de pe fişă şi sunt atenţi


distribuie fişele de lucru şi explică la explicaţiile profesorului.
modul de lucru.
# Solicită elevilor să efectueze #Efectuează experimentele din fişa de
experimentele din fişa de activitate experimentală apoi fiecare grupă îşi
activitate experimentală realizează posterul său conform cerinţelor.
# După expirarea timpului de #Expun posterul şi prezintă observaţiile. Aduc Pe O3
lucru, solicită câte un elev din completări sau adresează întrebări
fiecare grupă ca să prezinte
observaţiile făcute. Aduce #Sunt atenţi la explicaţia profesorului
completări acolo unde este cazul.
Pe O4
# Asigurarea retenţiei şi # Elevii rezolvă cerinţa şi comunică soluţiile
stimularea capacităţii de operare identificate.
cu cunoştinţele asimilate prin Pe O5
rezolvarea unui exerciţiu de
scriere corectă a unor ecuaţii
chimice.
# Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice 2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
dintre: H2SO4 +Mg(OH)2 → MgSO4+2H2O
a). hidroxid de potasiu şi dioxid 3NaOH +FeCl3→Fe(OH)3↓ +3 NaCl
de carbon Precizează ce proprietăţi chimice ale bazelor
b). acid sulfuric şi hidroxid de sunt evidenţiate prin aceste ecuaţii chimice. PeO1,
magneziu O2
c). hidroxid de sodiu şi clorură de
fier(III)

# Tema pentru acasă ex. 1din # Elevii notează tema de casă.


manual-lecţia Baze
Fişa de activitate experimentală
grupa 1
sol. NaOH, Ca(OH)2 sol. turnesol şi fenolftaleină
Acţiunea bazelor Substanţe folosite
asupra 4 eprubete conţinând două câte două, 2-3 mL sol. NaOH respectiv sol.
indicatorilor Ustensile Ca(OH)2
La masa de lucru aveţi eprubete conţinând câte 2-3mL soluţii de NaOH,
Modul de lucru Ca(OH)2. Adăugaţi în primele trei câte 2-3 picături de soluţie de
turnesol. Ce observaţi? Procedaţi în mod similar pentru a demonstra
acţiunea bazelor asupra fenolftaleinei. Ce observaţi?

În eprubetele în care s-a adăugat turnesol se observă apariţia culorii


Observaţii ……………….. iar în eprubetele în care s-a adăugat fenolftaleină
soluţiile se colorează în ……….. .
Ecuaţia chimică Nu este cazul

Concluzii Toate bazele solubile …………….. turnesolul şi ……………


(Generalizare) fenolftaleina, proprietăţi folosite la identificarea bazelor.(înroşesc,
albăstresc).

Fişa de activitate experimentală


grupa 2
sol. NaOH şi sol. HCl, fenolftaleină
Reacţia bazelor cu Substanţe folosite
acizii eprubete, pipetă
Ustensile
În capsula de porţelan de la masa de lucru, puneţi 5 picături de sol.
Modul de lucru NaOH, adăugaţi 1 picătură fenolftaleină. Puneţi apoi 5 picături sol. HCl.
Ce observaţi? Încălziţi uşor capsula. Ce observaţi?
În capsula ce conţine NaOH, la adăugarea fenolftaleinei se observă
Observaţii colorarea soluţiei în ........................ iar după adăugarea HCl soluţia se
........................... . După încălzire apa se .....................şi în capsulă
rămân cristale albe de ...........

Ecuaţia chimică ............. + ............ → ................ + ................

Concluzii Bazele reacţionează cu ..............., formând .............. şi apă.


(Generalizare) Bază + ........... → ................ + apă
Reacţia este cunoscută şi sub denumirea de reacţie de ........................... .
Fişa de activitate experimentală
grupa 3
Sol. limpede Ca(OH)2 (apă de var)
Reacţia bazelor cu Substanţe folosite
oxizii acizi Pahar Berzelius, tub de sticlă.
Ustensile
În paharul Berzelius de la masa de lucru se află o sol. diluată de
Modul de lucru Ca(OH)2, expiraţi (suflaţi) încet, cu multă atenţie, printr-un tub de sticlă
introdus în soluţia din pahar (astfel veţi introduce CO2 din aerul expirat
din plămâni). Ce observaţi?
După introducerea CO2 în paharul cu sol.Ca(OH)2 se observă
Observaţii o ......................... a soluţiei.

Ecuaţia chimică ............. + .......... → ............↓ + H2O

Concluzii Bazele reacţionează cu oxizii acizi formând .............. şi ............


(Generalizare) Bază + ........ ......... → ......... + apă

Fişa de activitate experimentală


grupa 4
sol.CuSO4 şi sol.NaOH
Reacţia bazelor Substanţe folosite
solubile cu sărurile Eprubete, pâlnie de sticlă, pahar Erlemeyer, pahar Berzelius, hârtie de
Ustensile filtru
În eprubeta cu sol. de CuSO4, adăugaţi sol NaOH. Ce observaţi? Filtraţi
Modul de lucru substanţa solidă obţinută în eprubetă folosind ustensilele de la masa de
lucru.
Se observă apariţia în eprubetă a unei substanţe ..................., de culoare
Observaţii .................... care se depune pe fundul eprubetei. Substanţa solidă care
se depune se numeşte .....................

Ecuaţia chimică ............. + ............... → Cu(OH)2↓ + ..............

Concluzii Reacţia dintre o bază ........... şi o sare, duce la formarea unei baze
(Generalizare) greu ......................... şi o altă sare.
....................... + sare → ...................................... + altă sare
Nume elevului:
Clasa a VIII-a
Test de progres

1. Completează propoziţiile lacunare de mai jos:


a). Bazele (hidroxizii) sunt substanţe ............... ce conţin un atom de metal M şi un număr
de grupări hidroxil (OH), egal cu ................ metalului.
b). După solubilitatea în apă, bazele se clasifică în: baze uşor ..............., solubile şi
insolubile sau ........ solubile.
(20 puncte)
2. a). Scrieţi formulele chimice pentru următoarele baze şi clasificaţi:
- hidroxid de sodiu:
- hidroxid de fier (III):
- hidroxid de calciu:
(15 puncte)
b). Se dau următoarele formule chimice: HOH, Mg(OH)2, Al(OH)3,
SO2(OH)2, NaOH. Determinaţi formulele care corespund unor baze. Subliniaţi cu o linie.
(15 puncte)

3. Identificaţi substanţele notate cu literele a...d, din următorul şir de reacţii


chimice.

K + H2O → a + H2↑
CaO + H2O → b
CuSO4 + NaOH → c↓ + Na2SO4
d + HCl → MgCl2 + H2O

(40 puncte)

90 puncte +10 puncte din oficiu =100 puncte (nota se obţine împârţind la 10 nr. de puncte obţinut)
Barem de corectare

1 Răspuns: a). compuse, valenţa


b). solubile, greu
Pentru fiecare cuvânt identificat se acordă 5 puncte:
5pX4=20 puncte

2 NaOH - bază uşor solubilă


Fe(OH)3 -bază insolubilă
Ca(OH)2 - bază puţin solubilă
Pentru clasificare şi fiecare formulă chimică scrisă corect se acordă câte 5 puncte:
5px3=15 puncte

Pentru fiecare bază identificată corect se acordă 5puncte: Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.
5px3=15 puncte

3. a -KOH b - Ca(OH)2 c - Cu(OH)2 d - Mg(OH)2


Pentru fiecare substanţă identificată se acordă 5 puncte 5px4=20 puncte
Pentru fiecare ecuaţie chimică scrisă corect se acordă 5 puncte 5px4=20 puncte

Total: 90 puncte

90 puncte + 10 puncte din oficiu = 100 puncte


(nota se obţine împărţind punctajul obţinut la 10)

S-ar putea să vă placă și