Sunteți pe pagina 1din 4

EXTRAS

Jud. Sectorului 1 – Bucureşti, sent. civ. nr. 8676/06.05.2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de

4.10.2010, sub nr. 46431/299/2010, petentul S.R. a formulat plângere contravenţională

împotriva procesului-verbal de contravenţie CC nr. 7283393/1.10.2010 în contradictoriu cu

intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de Poliţie Rutieră,

solicitând anularea acestuia

În motivare, petentul a arătat că la data de 1.10.2010, în jurul orei 19:00, conducea

autoturismul cu nr. de înmatriculare B-[…] , iar în intersecţia de la Piaţa Charles de Gaulle a

fost oprit şi amendat pentru pătrunderea în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului

electric, cu reţinerea permisului. Pentru că nu a intrat pe culoarea roşie, iar agentul aflat în

interiorul intersecţiei, într-o maşină de patrulare, nu avea cum să perceapă momentul când

s-au schimbat culorile semaforului, petentul a solicitat prezentarea unui mijloc de probă, mai

ales că autoturismul agentului de poliţie era dotat cu cameră de înregistrare video. Agentul

a recunoscut că nu are niciun mijloc de probă.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile art. 118 din O.U.G. nr. 195/2002 rap la art. 32 din

OG 2/2001.

Cererea a fost scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Intimata, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Birgada de Poliţie

Rutieră, legal citată, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii ca

neîntemeiată, arătând că săvârşirea contravenţiei a fost constatată în mod direct de către

agentul constatator.
Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri, în administrarea căreia s-au depus

procesul-verbal de contravenţie şi practica judiciară.

Analizând întregul material probator în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 7283393/1.10.2010, încheiat de

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiulul Bucureşti – Brigada de Poliţie Rutieră, a fost

sancţionat petentul S.R. cu sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 240 lei şi

sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce, reţinându-se în sarcina sa

că la data de 1.10.2010, a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare B-[…] din direcţia

Bd. Aviatorilor Piaţa Charles de Gaulle, şi a pătruns în intersecţie la culoarea roşie a

semaforului electric care funcţiona normal.

Potrivit art. 34 alin. 1 din OG 2/2001, instanţa va proceda la verificarea legalităţii şi

temeiniciei procesului-verbal.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal de contravenţie, instanţa constată că

procesul-verbal este încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, acesta cuprinzând

menţiuniile obligatorii prevăzute de O.G. 2/2001 sub sancţiunea nuilităţii absolute nefiind

afectat de alte vicii de natură să ducă la anularea sa.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenţie, instanţa reţine că petentul a

contestat situaţia de fapt reţinută prin procesul-verbal de contravenţie cu privire la

contravenţia de trecere pe roşu, atât la momentul încheierii procesului-verbal arătând la

rubrica obiecţiuni că agentul nu avea cum să vadă semaforul şi că agentul recunoaşte că

nu are nici o probă şi că îi creează un prejudiciu, cât şi în faţa instanţei prin plângerea

formulată.

Analizând procesul verbal şi modul în care a fost încheiat acesta prin prisma dispoziţiilor

art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (în continuare CEDO), instanţa reţine

că jurisprudenţa CEDO a inclus în notiunea de “acuzaţie în materie penală" şi materia


contravenţională, având în vedere calificarea dată în dreptul intern faptei, câmpul de

aplicare general al normei, gravitatea faptei, cât şi preeminenta caracterului represiv al

sancţiunii (hotărârile din cauzele Engel c. Olandei şi Campbell şi Fell c. Regatului Unit). Din

acest punct de vedere se impune în mod necesar respectarea garanţiilor specifice

recunoscute persoanei acuzate, între care şi prezumţia de nevinovăţie a petentului, ce

priveşte şi aspectul sarcinii probaţiunii în cadrul soluţionării unei plângeri contravenţionale,

care fără îndoială profită persoanei acuzate şi incumbă intimatei.

Tot Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat însă (hotărârea pronunţată în

cauza Salabiaku c. Franţei, Anghel c. României) şi faptul că prezumţiile de fapt şi de drept

sunt recunoscute în toate sistemele juridice, fiind permisă utilizarea acestora şi în materie

penală, pentru dovedirea vinovăţiei făptuitorului, cu respectarea unor limite rezonabile,

ţinând seama de gravitatea mizei şi prezervând drepturile apărării. Prin urmare, prezumţia

de nevinovăţie nu are caracter absolut, după cum nici prezumţia de veridicitate a faptelor

constatate de agent şi consemnate în procesul-verbal nu are caracter absolut, prezumţia de

veridicitate putând opera până la limita la care prin aplicarea ei nu s-ar ajunge în situaţia ca

persoana învinuită de săvârşirea faptei să fie pusă în imposibilitatea de a face dovada

contrarie celor consemnate în procesul-verbal, deşi din probele adrninistrate de „acuzare"

instanţa nu poate fi convinsă de vinovăţia „acuzatului”, dincolo de orice îndoială rezonabilă.

În prezenta cauză, instanţa reţine că nu poate opera prezumţia de temeinicie a

procesului-verbal de contravenţie, având în vedere împrejurarea că petentul a susţinut în

mod constant, încă din momentul încheierii procesului-verbal de contravenţie că nu a

săvârşit fapta contravenţională reţinută în sarcina sa, respectiv că nu a circulat la culoarea

roşie a semaforului electric, astfel încât se naşte o îndoială rezonabilă cu privire la

săvârşirea de către petent a faptei contravenţionale.


Prin urmare, în lipsa unor probe care să confirme situaţia de fapt reţinută în procesul-

verbal de contravenţie, aplicarea prezumtiei de temeinicie a procesului-verbal de

contravenţie în prezenta cauză ar fi contrară garanţiilor prevăzute de art. 6 CEDO

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001 şi a art. 6

paragraful 2 din CEDO, instanţa va admite plângerea şi va dispune anularea procesului-

verbal de contravenţie seria CC nr. 7283393/1.10.2010 întocmit de intimata Direcţia

Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de Poliţie Rutieră, în ceea ce

priveşre contravenţia de trecere pe culoarea roşie a semaforului electric, va exonera

petentul S.R. de plata amenzii în cuantum de 240 lei şi va înlătura sancţiunea

complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de

zile.