Sunteți pe pagina 1din 30

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.

Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”
Clasa: a V-a A, B anul I de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR

Prof. Mihalache Gabriela

2
ARGUMENT

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea informaticii,


pătrunderea hardware-ului şi software-ului în ţara noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor
în acest domeniu. Învăţământul preuniversitar de informatică trebuie să asigure dobândirea, unor
cunoştinţe de informatică la nivel de cultură generală, care să permită utilizarea calculatorului în
activităţile proprii.
Utilizarea calculatorului în toate ramurile de activitate constituie o necesitate în aceşti ani. În
acest context dobândirea de cunoştinţe de specialitate şi abilităţi practice cât mai devreme constituie
un avantaj în deschiderea pentru performanţă şi creativitate.
Computerul a devenit pentru mulţi oameni un mod de viaţă: este folosit în redactarea
scrisorilor, a actelor oficiale, este un instrument puternic în publicitate şi este folosit în aproape
orice loc de muncă pentru facilitatea deosebită de a permite accesul rapid la informaţie; tendinţele
actuale indică migrarea tot mai acută spre corespondenţa prin intermediul Internet-ului via e-mail,
spre comerţul electronic, fie că vorbim de tranzacţii comerciale sau de cumpărăturile zilnice, iar mai
nou, au apărut afacerile în deplinul sens al cuvântului derulate din scaunul din faţa calculatorului de
acasă...
Acestea sunt doar câteva dintre motivele care fac din „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR” o disciplină opţională dorită atât de copii cât şi de părinţi şi, în acelaşi timp,
un obiect necesar chiar de la clasele primare.
Nu toţi copiii au acces la un computer – acesata este realitatea zilelor noastre. De aceea,
considerăm noi, familiarizarea elevilor cu primele noţiuni de informatică trebuie făcută măcar de la
clasa a V-a , în acest sens, profesorul propunându-şi să aducă lumea informaticii în prim plan, prin
acomodarea elevilor cu noţiunile noi legate de acest domeniu.
Astfel, elevul va fi instruit în legătură cu noţiunile de bază care, odată cunoscute, vor face
din computer un prieten de nedespărţit al copiilor. Aceştia vor învaţa ce este un calculator, ce legi îl
guvernează, cum poate fi folosit în folosul omului. Noţiuni ca sisteme de operare, programe
utilitare, memorie, tastatură etc. vor perfecta imaginea elevilor aflaţi la început pe drumul către
noua imagine a viitorului: unul mai bun, dar din care, cu siguranţă, „Tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor” nu va lipsi.

3
OBIECTIVE CADRU

1. Utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de procesare în scopul


preluării, prelucrării şi prezentării informaţiei.

2. Cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi modului de funcţionare a unui


sistem de calcul.

3. Utilizarea aplicaţiilor software generale şi specifice pentru rezolvarea


unor probleme din domeniul propriu de activitate.

4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte


interactive.

4
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
Competenţe specifice Conţinuturi
1. Definirea conceptelor de baza ale unui  Arhitectura generala a unui
sistem de calcul, precum si implicaţiile privind calculator
utilizarea lui
1.1. să identifice componentele hardware si  Norme de Tehnica Securităţii Muncii
software ale unui calculator  Care este structura unui calculator -
1.2. să descrie modul de funcţionare si identificarea componentelor unui calculator
rolul dispozitivelor periferice ale unui  Dispozitive periferice de intrare si de
calculator ieşire
1.3. să identifice componentele unei  Unitatea centrala. Componente si rolul lor.
unităţi centrale si sa descrie modul de  Activitate practica
funcţionare al acestora  Unităţi uzuale de măsurare a memoriei
1.4. să cunoască unităţile de măsurare
pentru capacitatea de memorie
1.5. să cunoască si sa utilizeze
componentele care alcătuiesc un calculator
2 Utilizarea sistemului de operare Windows 2. Sistemul de operare Windows
pentru stocare, prelucrare si prezentarea  Prezentare sistemul de operare
informaţiei Windows
2.1. să definească şi sa descrie principalele  Vizualizarea informaţiilor referitoare la
caracteristici ale unui sistem de operare resursele hardware si software ale
2.2 să cunoască limbajul necesar de calculatorului (versiune sistem de
specialitate operare, tipul procesorului, memorie
2.3. dobândirea deprinderilor de lucru cu instalata, etc.)
discurile logice, directoare, fişiere  Meniul Start
2.4. să descrie interfaţa sistemului de  Disc logic, director, fişier: identificare,
operare proprietăţi, vizualizare conţinut
2.5. să cunoască elemente de interfaţă  Operaţii cu directoare si fişiere: creare,
grafică. să utilizeze ferestrele, barele şi copiere, mutare, ştergere, căutare,
butoanele de lucru. redenumire, realizarea unei copii de
2.6. să utilizeze şi să descrie principalele siguranţa pe discheta, cd sau pe alt
setări de bază ale sistemului de calcul suport extern, vizualizare conţinutului,
2.7. sa dobândeasca deprinderi de lucru cu determinarea dimensiunii
discuri logice, directoare, fişiere.  Schimbarea directorului de lucru curent
2.8. sa utilizeze accesoriile sistemului de  Control Panel
operare Windows  Desktop: data, ora, volumul, opţiuni
2.9. să realizeze cu ajutorul mouse-ului desktop de afişare (de exemplu: opţiuni
desene în cadrul programului Paint pentru fundal, screen saver, diverse
2.10. să reprezinte informaţii sub formă de opţiuni de setare)
text sau imagine  Grupul de aplicaţii Accesories:
2.11 sa cunoască si sa utilizeze programe de NotePad, WordPad, Calculator, Games,
compresie si securitate a datelor Paint,
 Programe de arhivare. Programe
antivirus
3. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de 3. Procesorul de texte Microsoft Word
utilizare a procesorului de texte Microsoft
Word  Deschiderea şi închiderea aplicaţiei
3.1. enumerarea şi aplicarea operaţiilor de Microsoft Word;
bază necesare prelucrării unui text;  Creare, salvare, deschidere, închidere,
3.2. utilizarea operaţiilor de bază în listare, vizualizarea documentelor
procesarea textului;  Selectarea si copierea informaţiei

5
3.3. aplicarea diferitelor modalităţi de  Copierea si mutarea obiectelor
formatare a textului  Formatarea documentelor (formatarea la
3.4. formatarea corectă a unui a unui nivel de caracter, formatarea la nivel de
document paragraf, formatarea la nivel de
3.5. inserarea si prelucrarea unei imagini document)
intr-un document  Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare
3.6. aplicarea corectă a modului de tipărire (Drawing, WordArt, Picture)
a unui document;  Tipărirea documentelor;
3.7. realizarea unei aplicaţii practice  Sugestii: întocmirea unei cereri, realizarea
unei diplome, realizarea unui raport,
realizarea unei scrisori oficiale, întocmirea
unui referat la o disciplina studiata
 Organizarea aplicaţiilor realizate intr-o
structura de directoare proprie
4. formarea şi dezvoltarea deprinderilor de 4. Realizarea de prezentări. Aplicaţia Power
realizare a unei prezentări Point
4.1. aplicarea operaţiilor de bază necesare  Deschiderea şi închiderea aplicaţiei
realizării unei prezentări; Microsoft Power Point;
4.2. utilizarea operaţiilor de bază în  Operaţii cu documente (creare, salvare,
procesarea textului; deschidere, închidere);
4.3. Utilizarea operaţiilor de bază necesare  Utilizarea „Help”-ului;
pentru realizarea unei prezentări;  Crearea unei noi prezentări;
4.4. formatarea corectă a unui a unei  Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv
prezentări; (slide) – modificarea acestora;
4.5. utilizarea elementelor grafice în  Inserarea unui text sau a unei imagini;;
prezentare;  Formatarea textului – corp de literă, stil,
4.6. realizarea animaţiei într-o prezentare; mărime, culori, centrare, aliniere;
realizarea unei prezentări.  Inserarea obiectelor grafice în prezentare:
linii, casete, cercuri;
 Adăugarea de efecte de animaţie
 Schimbarea efectelor de animaţie
preselectate
 Adăugarea de efecte de tranziţie a
diapozitivelor
 Realizarea unei prezentări

6
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a V-a A, B anul I de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2015– 2016

Nr. Sem. Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr. de


Crt. ore
Identificarea elementelor Legislaţie şi conduită 1
specifice sistemelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor, aferentă
informatice conţinuturilor studiate
 Legislaţie referitoare la licenţe software şi drepturi
de utilizare aferente conţinuturilor studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite de
Internet
 Reguli de conduită recomandate la comunicarea
prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui de
utilizator şi a parolei de acces
 Recomandări de protejare a datelor personale
 Norme de Tehnica Seuritatii Muncii
1. I Arhitectura generala a unui  Care este structura unui calculator –
calculator identificarea componentelor unui calculator
 Dispozitive periferice de intrare si de iesire
 Unitatea centrala. Componen-te si rolul lor. 5
 Activitate practica: asocieri, rebus
 Unitati uzuale de masurare a memoriei
 Prezentare sistemul de operare Windows
2 I Sistemul de operare  Vizualizarea informaţiilor referitoare la
resursele hard-ware si software ale calcu-
latorului
 Intrarea şi ieşirea din Windows (Operaţiile Log
On/Off, Standby, Hibernate, Turn Off)
 Meniul Start
 Opetatii cu foldere si fisiere: Disc logic,
9
director, fişier: identificare, proprietăţi,
vizualizare conţinut
 Operaţii cu foldere şi: creare, copiere, mutare,
ştergere, căutare, redenumire
 Control Panel
 Grupul de aplicaţii Accesories
 Programe de arhivare. Programe antivirus
 Creare, salvare, deschidere, închidere, listare,
3. II Procesorul de texte vizualizarea documentelor Word
Microsoft Word  Formatarea documentelor (formatarea la nivel de
caracter, formatarea la nivel de paragraf, formatarea
la nivel de document)
12
 Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare
(Drawing, WordArt, Picture)
 Creare tabele
 Tipărirea documentelor;
 Realizarea unui document complex
4. II Realizarea unei prezentări.  Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Microsoft 8
Aplicaţia PowerPoint Power Point.
 Operaţii cu documente (creare, salvare, deschidere,
închidere).

7
 Utilizarea „Help”-ului.
 Crearea unei noi prezentări.
 Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) –
modificarea acestora
 Inserarea unui text sau a unei imagini;
 Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime,
culori, centrare, aliniere.
 Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii,
casete, cercuri.
 Adăugarea de efecte de animaţie
 Schimbarea efectelor de animaţie preselectate.
 Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor.
 Realizarea unei prezentări.

8
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a V-a A, B anul I de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2015– 2016
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.
specifice ore
Identificarea elementelor Cunoaşterea Legislaţie şi conduită 1 S1
specifice sistemelor normelor  Legislaţie referitoare la drepturile de
informatice specifice din autor, aferentă conţinuturilor studiate.
punct de vedere Legislaţie referitoare la licenţe software şi
social şi drepturi de utilizare aferente conţinuturilor
legislativ studiate. Legislaţie privind folosirea
facilităţilor oferite de Internet
 Reguli de conduită recomandate la
comunicarea prin Internet. Reguli şi
recomandări de stabilire a numelui de
utilizator şi a parolei de acces. Recomandări
de protejare a datelor personale
 Norme de Tehnica Securităţii Muncii 1 S2
1. Arhitectura generala 1.1 - 1.5  Care este structura unui calculator –
a unui calculator identificarea componentelor unui
calculator 1 S3
 Dispozitive periferice de intrare si de
ieşire 1 S4
 Unitatea centrala. Componente si rolul
lor. 1 S5
 Unităţi uzuale de măsurare a memoriei
 Evaluare 1 S6
 Prezentare sistemul de operare 1 S7
2. Sistemul de operare 2.1 - 2.11 Windows
 Vizualizarea informaţiilor referitoare la
resursele hard-ware si software ale
calcu-latorului
 Intrarea şi ieşirea din Windows 1 S8
(Operaţiile Log On/Off, Standby,
Hibernate, Turn Off)
 Meniul Start 1 S9
 Opetatii cu foldere si fisiere: Disc 1 S10
logic, director, fişier: identificare,
proprietăţi, vizualizare conţinut;
operaţii de creare, copiere, mutare,
ştergere, căutare, redenumire
 Control Panel 1 S11
 Evaluare 1 S12
 Grupul de aplicaţii Accesories 1 S13
 Programe de arhivare. Programe 1 S14
antivirus
 Recapitulare 1 S15
3. Procesorul de texte 3.1 - 3.7  Creare, salvare, deschidere, închidere, 1 S16
Microsoft Word listare, vizualizarea documentelor Word
 Formatarea documentelor (formatarea la
nivel de caracter, formatarea la nivel de 2 S17-S18
paragraf, formatarea la nivel de
document)

9
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a V-a A, B anul I de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2015– 2016
SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de


Săpt.
specifice ore
 Formatarea documentelor
2 S1-S2
(formatarea la nivel de caracter,
1. Procesorul de texte 3.1 - 3.7 formatarea la nivel de paragraf,
Microsoft Word formatarea la nivel de document)
 Lucrul cu imagini. Instrumente de
2 S3-S4
desenare (Drawing, WordArt,
Picture)
 Crearea tabele
2 S5-S6
 Tipărirea documentelor
1 S7
 Consolidare si Evaluare - realizarea
2 S8-S9
unui document complex
 Operaţii cu documente (creare, 1 S10
2. Realizarea unei 4.1 - 4.6 salvare, deschidere, închidere).
prezentări. Aplicaţia  Utilizarea „Help”-ului. 1 S11
PowerPoint  Crearea unei noi prezentări. 1 S12
 Inserarea unui text sau a unei
imagini;
 Alegerea caracteristicilor pentru 1 S13
diapozitiv (slide) – modificarea
acestora
 Formatarea textului – corp de literă, 1 S14
stil, mărime, culori, centrare, aliniere.
 Inserarea obiectelor grafice în 1 S15
prezentare: linii, casete, cercuri.
 Adăugarea de efecte de animaţie
 Schimbarea efectelor de animaţie
preselectate.
 Adăugarea de efecte de tranziţie a
diapozitivelor.
 Realizarea unei prezentări complexe. 2 S16-S18

Modalităţi de evaluare

- probe orale, prin urmărirea logicii şi dinamicii discursului oral, ceea ce oferă multă
libertate de manifestare a originalităţii precum şi formarea unui vocabular de
specialitate;
- probe practice, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a priceperilor şi
deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul pentru îndeplinirea sarcinilor
proprii şi pentru relaxare;
- referate, care presupun valorificarea metodei de învăţare prin descoperire, precum
şi studiul unor materiale suplimentare şi izvoare de informare diverse;

10
Bibliografie

1. EMANUELA CHERCHEZ, MARINEL ŞERBAN – Sisteme de calcul, Ed.


L&S, 1998
2. EMANUELA CHERCHEZ, MARINEL ŞERBAN – Tehnologia informaţiei,
Ed. L&S, 2000
3. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Metodologia aplicării curricumului, Bucureşti,
2001
4. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ghid metodologic – Tehnologia Informaţiei şi a
comunicaţiilor în procesul didactic, Bucureşti, 2002
5. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Ghid de evaluare – Informatică şi
tehnologia Informaţiei, Editura Dramis, Bucureşti, 2001
6. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-VIII,
Editura Paralele 45, Piteşti, 2003
7. Emanuela Cerchez, Marinel Şerban, Informatica pentru gimnaziu, Editura Polirom,
Iaşi 2002
8. Doru Popescu, s.a., Informatica pentru clasa a V-a, Editura Arves, Craiova 2003
9. Doru Popescu, s.a., Manual de informatică (Clasele V-VIII), Editura Sigma, 1998
10.Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Editura AXA
2008

11
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VI-a A, B anul II de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR

Prof. Mihalache Gabriela

12
ARGUMENT

“Tot mai larga circulaţie de care se bucură termenul de "inteligenţă artificială" este pe deplin
justificată: devine din ce în ce în ce mai greu să găseşti un domeniu ocolit de pătrunderea
tehnologiilor care utilizează inteligenta artificiala” (Dragos Noveanu, 2004).
Gratie acestui fapt, utilizarea computerelor tinde sa devina la fel de comuna ca si conducerea
unui automobil sau chiar a unei biciclete… In ultimul deceniu, cine stia sa utilizeze computerul era
privit ca un norocos, in viitorul deceniu cine nu va fi familiarizat cu domeniul va avea un handicap
profesional si chiar social serios.
De aceea am considerat ca invatarea unor fundamente ale informaticii si in principal a
operarii pe calculator este absolut necesara pentru evolutia scolara a tuturor elevilor din ziua de azi
si pentru succesul lor viitor, fiind o cerinta actuala a comunitatii din care facem parte.
O parte a elevilor sunt deja familiarizati cu computerul: au urmat cursuri de initiere in scoala
sau au invatat jucandu-se, acasa. Pentru ei, optionalul urmareste uniformizarea si consolidarea
cunostintelor dobandite deja, precum si aplicarea acestor cunostinte pentru facilitarea invatarii la
celelalte materii.
Pentru elevii care nu au luat inca un contact direct cu calculatorul, optionalul isi propune,
printr-o strategie diferentiata, familiarizarea cu cele mai comune operatii si aplicatii informatice,
astfel incat pana la sfarsitul anului scolar toti elevii din clasa sa poata utiliza computerul ca
instrument de baza in pregatirea lor scolara si in cercetarea lumii inconjuratoare.
Acest opţional este o continuare a celui din primul an de studiu, în care elevii s-au
familiarizat cu arhitectura generală a unui sistem de calcul şi cu tehnicile de tehnoredactare.
Dacă în primul modul din clasa a V-a elevii şi-au deprins abilităţi de tehnoredactare
computerizată la nivel începător – intermediar, în cadrul acestui modul vor ajunge la nivel avansat.

13
OBIECTIVE CADRU

1. Utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de procesare în scopul


preluării, prelucrării şi prezentării informaţiei.

2. Cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi modului de funcţionare a unui


sistem de calcul.

3. Utilizarea aplicaţiilor software generale şi specifice pentru rezolvarea


unor probleme din domeniul propriu de activitate.

4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte


interactive.

14
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Competenţe specifice Conţinuturi


1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a 1. Procesorul de texte Microsoft Word
procesorului de texte Microsoft Word
1.1. să cunoască şi să respecte normele de  Textul: Formatare document, formatare text;
tehnica securităţii muncii în utilizarea  Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea
calculatorului şi a componentelor lui unui stil noi;
1.2 să aplice diferite modalităţi de formatare a  Caractere diacritice, introducerea unor simboluri
textului si caractere speciale;
1.3. să aplice regulile generale de tehno-redactare  Cuprins: realizare, actualizare şi modificare,
si estetica a unui documentului aplicarea formatărilor;
1.4. să insereze in text simboluri speciale intr-un  Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, introducerea
document unei date intr-un tabel, operaţii asupra unui tabel;
1.5. să dezvolte deprinderi de organizare a unui  Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare;
document  Paginarea documentelor, antete si subsoluri de
1.6. să dezvolte deprinderi de inserare şi pagina, scrierea pe coloane
formatare a tabelelor intr-un document  Editorul de ecuaţii;
1.7. să dezvolte deprinderi de prelucrare a  Instrumnete de comunicare. Printarea unui
imaginii intr-un document folosind document;
instrumentele specifice de desenare
1.8. să insereze numere de pagină şi să modifice
opţiuni de afişare a acestora
1.9. să introducă un antet şi un subsol de pagină unui
document
1.10. să scrie un text dintr-un document pe mai
multe coloane
1.11. să insereze ecuaţii folosite pentru
redactarea documentelor ce conţin formule
matematice
1.12. să descrie şi să aplice corect modul de
tipărire a unui document
2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de realizare a 3. Aplicaţia PowerPoint
unei prezentări
2.1 însuşirea noţiunilor privind prezentările  Noţiuni privind prezentările
2.2. utilizarea diferitelor operaţii asupra  Diapozitivul
diapozitivelor  Imagini, poze şi obiecte desenate
2.3. deprinderea lucrului cu imagini  Grafice
2.4. utilizarea graficelor  Multimedia
2.5. pregătirea prezentărilor  Pregătirea prezentării
 Legături şi Macrocomenzi

15
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VI-a A, B anul II de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2015– 2016

Nr. Sem. Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr. de ore


Crt.
Identificarea elementelor Legislaţie şi conduită 1
specifice sistemelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor, aferentă
informatice conţinuturilor studiate
 Legislaţie referitoare la licenţe software şi drepturi de
utilizare aferente conţinuturilor studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite de
Internet
 Reguli de conduită recomandate la comunicarea prin
Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui de utilizator
şi a parolei de acces
Recomandări de protejare a datelor personale
 Textul: Formatare document, formatare text;
1. I Procesorul de texte  Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea
Microsoft Word unui stil noi;
 Caractere diacritice, introducerea unor simboluri si
caractere speciale;
 Cuprins: realizare, actualizare şi modificare,
aplicarea formatărilor;
 Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, introducerea
unei date intr-un tabel, operaţii asupra unui tabel;
 Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare; 18
 Paginarea documentelor, antete si subsoluri de
pagina, scrierea pe coloane
 Editorul de ecuaţii;
 Instrumnete de comunicare. Printarea unui
document;
 Crearea, salvarea si realizarea si rularea unei
2. II Aplicaţia Power Point prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare text,
inserare imagine, inserare grafice, inserare secvente
audio, inserare tabel)
 Imbunatairea prezentarii: efecte de anumatie,
scheme de animatie, efecte de tranzitie
 Optiuni avansate:
Afisarea selectiva a diapozitivelor 18
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii
Butoanele de actiune
Modficare subsol
Creion
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentări complexe

16
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VI-a A, B anul II de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2015– 2016
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.
specifice ore
Identificarea elementelor Cunoaşterea Legislaţie şi conduită 1 S1
specifice sistemelor normelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor,
informatice specifice din aferentă conţinuturilor studiate
punct de  Legislaţie referitoare la licenţe software şi
vedere social drepturi de utilizare aferente conţinuturilor
şi legislativ studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor
oferite de Internet
 Reguli de conduită recomandate la
comunicarea prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui
de utilizator şi a parolei de acces
 Recomandări de protejare a datelor
personale
 Textul: Formatare document, formatare 2 S2-S3
1. Procesorul de texte 1.1 – 1.12 text
Microsoft Word  Paragrafe: crearea unui paragraf, 2 S4-S5
borduri, crearea unui stil nou
 Caractere diacritice, introducerea unor 1 S6
simboluri si caractere speciale
 Cuprins: realizare, actualizare şi 2 S7-S8
modificare, aplicarea formatărilor
 Consolidare şi evaluare 1 S9
 Lucrul cu tabele : craerea unui tabel, 2 S10-S11
introducerea unei date intr-un tabel,
operatii asupra unui tabel
 Lucrul cu imagini. Instrumente de 2 S12-S13
desenare.
 Consolidare şi evaluare 1 S14
 Paginarea documentelor, antet şi 1 S15
subsoluri de pagină, scrierea pe coloane
 Editorul de ecuatii 1 S16
 Instrumnete de comunicare. Printarea 1 S17
unui document
 Recapitulare 1 S18

17
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VI-a A, B anul II de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2015– 2016
SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi


Nr. de ore Săpt.
specifice
 Crearea, salvarea si realizarea si 1 S1
2. Aplicaţia Power Point 2.1 - 2.5 rularea unei prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte 3 S2-S4
(inserare text, inserare imagine,
inserare grafice, inserare secvente
audio, inserare tabel)
 Imbunatairea prezentarii: efecte de 3 S5-S7
animatie, scheme de animatie,
efecte de tranzitie 4 S8-S11
 Optiuni avansate:
Afisarea selectiva a diapozitivelor
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii
Butoanele de actiune 1 S12
Modficare subsol
Creion 1 S13
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentari complexe 2 S14-S15
 Recapitulare 2 S16-S18

Modalităţi de evaluare

- teste, cu orientări specifice de genul: teste de cunoştinţe, de aptitudini, de


dezvoltare mintală, de comportament etc;
- rezolvare de probleme, care presupun soluţionarea unor situaţii conflictuale,
generate de neconcordanţele ivite între sistemul de achiziţii şi situaţiile concrete
descrise de un eveniment;
- portofoliul, elaborat pe baza aplicării unui ansamblu variat de probe şi instrumente
de evaluare, precum: teste şi lucrări scrise, teme de activitate independentă scrisă,
programe implementate independent etc.

Bibliografie
1. Marius Ududec, Culegere de probleme Pascal, Editura Cygnus,
Suceava, 2005
2. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-VIII,
Editura Paralele 45, Piteşti, 2003
3. Liliana Arici, Informatica pentru clasa a VI-a – Caiet de lucru, Editura Polirom, Iaşi
2005
4. Doru Popescu, s.a., Informatica pentru clasa a VI-a, Editura Arves, Craiova 2004
5. Dan Grigore, Probleme de programare – clasa a VI-a, Editura Teora, Bucureşti
2004
6. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Editura
AXA 2008

18
7. Cristian Udrea, Teorie si aplicatii – Arves – 2001

19
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VII-a A, B anul III de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR

Prof. Mihalache Gabriela

20
ARGUMENT

Educaţia şcolară trebuie să aibă ca principiu minimizarea efortului în zona


cantitativului şi maximizarea în cea a calitativului şi că în atingerea acestui
deziderat informatica, prin metodele şi mijloacele ei, are un rol determinant.
Astfel, opţionalul urmăreşte, ca elevii să îşi perfecţioneze deprinderile de
editare de texte prin utilizarea unui editor de texte specializat. De asemenea, elevii
vor şti să lucreze cu fonturi, să facă operaţii de formatare la nivel de caracter şi
paragraf, să întocmească tabele şi să realizeze pliante şi afişe.
Formarea deprinderilor de utilizare a celui mai popular editor de texte, şi
anume Microsoft Word, dă elevilor posibilitatea de a-şi întocmi referate, teme şi
alte lucrări, personalizându-le şi dându-le originalitate.
Nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se
transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui,
se ajunge la concluzia că informaţiile trebuie stocate, prelucrate şi transmise în
condiţii care asigură corectitudine şi exactitate. Microsoft Excel este un cel mai
utilizat software pentru calcul tabelar.
Prin opţionalul de faţă se urmăreşte o continuare şi, în acelaşi timp, o
necesară completare a noţiunilor legate de informatică şi de tehnologia informaţiei
şi a comunicaţiilor studiate în anii precedenţi.

OBIECTIVE CADRU

1. Utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de procesare în scopul


preluării, prelucrării şi prezentării informaţiei.

2. Cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi modului de funcţionare a unui


sistem de calcul.

3. Utilizarea aplicaţiilor software generale şi specifice pentru rezolvarea


unor probleme din domeniul propriu de activitate.

4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte


interactive.

21
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
Competenţe specifice Conţinuturi
1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a 1. Procesorul de texte Microsoft Word
procesorului de texte Microsoft Word
1.1. să cunoască şi să respecte normele de tehnica  Textul: Formatare document,
securităţii muncii în utilizarea calculatorului şi a formatare text;
componentelor lui  Paragrafe: crearea unui paragraf,
1.2 să aplice diferite modalităţi de formatare a textului borduri, crearea unui stil noi;
1.3. să aplice regulile generale de tehno-redactare si estetica  Caractere diacritice, introducerea
a unui documentului unor simboluri si caractere speciale;
1.4. să insereze in text simboluri speciale intr-un document  Cuprins: realizare, actualizare şi
1.5. să dezvolte deprinderi de organizare a unui document modificare, aplicarea formatărilor;
1.6. să dezvolte deprinderi de inserare şi formatare a  Lucrul cu tabele: crearea unui tabel,
tabelelor intr-un document introducerea unei date intr-un tabel,
1.7. să dezvolte deprinderi de prelucrare a imaginii intr-un operaţii asupra unui tabel;
document folosind instrumentele specifice de desenare  Lucrul cu imagini. Instrumente de
1.8. să insereze numere de pagină şi să modifice opţiuni de afişare desenare;
a acestora  Paginarea documentelor, antete si
1.9. să introducă un antet şi un subsol de pagină unui document subsoluri de pagina, scrierea pe
1.10. să scrie un text dintr-un document pe mai multe coloane coloane
1.11. să insereze ecuaţii folosite pentru redactarea  Editorul de ecuaţii;
documentelor ce conţin formule matematice  Instrumnete de comunicare. Printarea
1.12. să descrie şi să aplice corect modul de tipărire a unui unui document;
document
2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de realizare a unei 2. Aplicaţia PowerPoint
prezentări
 Noţiuni privind prezentările
2.1 însuşirea noţiunilor privind prezentările
 Diapozitivul
2.2. utilizarea diferitelor operaţii asupra diapozitivelor
 Imagini, poze şi obiecte desenate
2.3. deprinderea lucrului cu imagini
 Grafice
2.4. utilizarea graficelor
 Multimedia
2.5. pregătirea prezentărilor
 Pregătirea prezentării
 Legături şi Macrocomenzi
3. Utilizarea aplicaţiilor pentru calcul tabel 3. Programul de calcul tabelar Microsoft
3.1. să aplice diferite modalităţi de formatare a textului Excel
3.2. să dezvolte deprinderi de organizare a unui document
3.3 aplicarea operaţiilor elementare si a conceptelor de  Introducere (deschiderea aplicaţie,
baza ale aplicaţiei Excel salvarea unei foi/registru de calcul,
3.4. să utilizeze opţiuni de formatare şi gestionare a datelor folosirea funcţiei „ajutor”, închiderea
din foile de calcul aplicaţiei)
3.5. să utilizeze opţiuni de formatare şi gestionare a datelor  Introducerea de informaţii într-o celulă
din foile de calcul (numere, text, simboluri si prelucrări
3.6. să utilizeze funcţiilor statistice simple de date)
3.7. să utilizeze funcţiile logice  Formatarea documentelor Excel
3.8. să utilizeze funcţiile matematice  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
3.9. să utilizeze funcţiile calendaristice funcţiile de timp statistice
3.10. să utilizeze modalităţi de adresare a celulelor  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
3.11. completarea automată a unei serii de formule logice
3.12. să folosească funcţii specifice de sortare a datelor  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
3.13. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de matematice
grafice şi diagrame  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
3.14. utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de dată si timp
calcul  Completarea automata a formulelor. Serii
de date
 Sortarea datelor
 Grafice pentru tabele
 Tipărirea unui fişier Excel

22
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VII-a A, B anul III de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2015-2016

Nr. Sem. Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr. de


Crt. ore
Identificarea elementelor Legislaţie şi conduită 1
specifice sistemelor Legislaţie referitoare la drepturile de autor, aferentă
informatice conţinuturilor studiate. Legislaţie referitoare la licenţe
software şi drepturi de utilizare aferente
conţinuturilor studiate. Legislaţie privind folosirea
facilităţilor oferite de Internet
Reguli de conduită recomandate la comunicarea prin
Internet. Reguli şi recomandări de stabilire a numelui
de utilizator şi a parolei de acces. Recomandări de
protejare a datelor personale
Textul: Formatare document, formatare text;
1. I Procesorul de texte Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea
Microsoft Word unui stil noi;
Caractere diacritice, introducerea unor simboluri si
caractere speciale;
Cuprins: realizare, actualizare şi modificare, aplicarea
formatărilor;
Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, introducerea unei
date intr-un tabel, operaţii asupra unui tabel; 12
Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare;
Paginarea documentelor, antete si subsoluri de
pagina, scrierea pe coloane
Editorul de ecuaţii; Instrumnete de comunicare.
Printarea unui document;
Crearea, salvarea si realizarea si rularea unei
2. I şi II Aplicaţia Power Point prezentari
Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare text,
inserare imagine, inserare grafice, inserare secvente
audio, inserare tabel)
Imbunatairea prezentarii: efecte de anumatie, scheme
de animatie, efecte de tranzitie 10
Optiuni avansate: Afisarea selectiva a diapozitivelor,
Ciclarea prezentarii, Cronometrarea prezentarii,
Butoanele de actiune, Modficare subsol, Creion,
Coordononate de diapozitive, Realizarea unei
prezentări complexe
Introducere (deschiderea aplicaţie, salvarea unei
3. II Programul de calcul tabelar foi/registru de calcul, folosirea funcţiei „ajutor”,
Microsoft Excel închiderea aplicaţiei)
Introducerea de informaţii într-o celulă( numere, text,
simboluri si prelucrări simple de date)
Formatarea documentelor Excel
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii statistice
13
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii matematice
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si timp
Completarea automata a formulelor. Serii de date
Sortarea datelor. Grafice pentru tabele
Tipărirea unui fişier Excel

23
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VII-a A, B anul III de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICA SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2015-2016
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.


specifice ore
Identificarea elementelor Cunoaşterea Legislaţie şi conduită 1 S1
specifice sistemelor normelor Legislaţie referitoare la drepturile de autor,
informatice specifice din aferentă conţinuturilor studiate . Legislaţie
punct de referitoare la licenţe software şi drepturi de
vedere social utilizare aferente conţinuturilor studiate.
şi legislativ Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite de
Internet
Reguli de conduită recomandate la comunicarea
prin Internet. Reguli şi recomandări de stabilire a
numelui de utilizator şi a parolei de acces.
Recomandări de protejare a datelor personale
Textul: Formatare document, formatare text 1 S2
1. Procesorul de texte 1.1 – 1.2 Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea 1 S3
Microsoft Word unui stil nou 1 S4
Caractere diacritice, introducerea unor simboluri
si caractere speciale 1 S5
Cuprins: realizare, actualizare şi modificare,
aplicarea formatărilor 1 S6
Consolidare şi evaluare 1 S7
Lucrul cu tabele: craerea unui tabel, introducerea
unei date intr-un tabel, operatii asupra unui tabel
Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare. 1 S8
Consolidare şi evaluare
Paginarea documentelor, antet şi subsoluri de 1 S9
pagină, scrierea pe coloane 1 S10
Editorul de ecuatii 1 S11
Instrumnete de comunicare. Printarea unui 1 S12
document
Recapitulare 1 S13
Crearea, salvarea si realizarea si rularea unei 1 S14
2. Aplicaţia Power Point 2.1 - 2.5 prezentari
Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare text, 1 S15
inserare imagine, inserare grafice, inserare
secvente audio, inserare tabel)
Imbunatairea prezentarii: efecte de anumatie, 1 S16
scheme de animatie, efecte de tranzitie
Recapitulare 2 S17-S18

24
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VII-a A, B anul III de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICA SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2015-2016
SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.


specifice ore
2. Aplicaţia Power 2.1 – 2.5 Optiuni avansate: Afisarea selectiva a 2 S1 – S2
Point diapozitivelor; Ciclarea prezentarii;
Cronometrarea prezentarii; Butoanele de
actiune; Modficare subsol; Creion;
Coordononate de diapozitive
Realizarea unei prezentari complexe 3 S3 – S5
Programul Excel
1 S6
3. Programul de 3.1 – 3.14 Introducere; Introducerea informaţiilor intr-o
1 S7
calcul tabelar celulă
Microsoft Excel Formatarea documentelor Excel
1 S8
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
1 S9
statistice
Evaluare
1 S10
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
1 S11
matematice
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si
1 S12
timp
1 S13
Completarea automata a formulelor. Serii de
date
2 S14- S15
Sortarea datelor; Grafice pentru tabele;
1 S16
Tipărirea unui fişier Excel
1 S18
Recapitulare

Modalităţi de evaluare
- teste, cu orientări specifice de genul: teste de cunoştinţe, de aptitudini, de
dezvoltare mintală, de comportament etc;
- rezolvare de probleme, care presupun soluţionarea unor situaţii conflictuale,
generate de neconcordanţele ivite între sistemul de achiziţii şi situaţiile concrete
descrise de un eveniment;
- fişe de lucru, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a priceperilor şi
deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii;

Bibliografie
1. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-VIII,
Editura Paralele 45, Piteşti 2003
2. Doina Logofătu, C++. Probleme rezolvate şi algoritmi, Editura Polirom, Iaşi 2006
3. Nicu George Bizdoaca, s.a., Iniţiere în Internet, e-mail şi chat, Editura Arves,
Craiova 2005
4. Steve Johnson, Office 2003, Editura Teora, Bucureşti 2003
5. Lewis Nancy, Microsoft Office 2003, Etitura Teora, Bucureşti 2004
6. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Ed. AXA
2008
7. Cristian Udrea, Teorie si aplicatii – Arves - 2001

25
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VIII-a A, B anul IV de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR

Prof. Mihalache Gabriela

26
ARGUMENT

Informatica este disciplina care asigură îmbinarea culturii generale cu


cunoştinţe de strictă specialitate şi conturează dimensiuni practice cunoştinţelor, adică
studiul acesteia se face pe fondul de cunoştinţe şi deprinderi de la disciplinele de
cultură generală. Profesorul trebuie să valorifice potenţialul creativ al disciplinei,
dezvoltând flexibilitatea ei, formând deprinderi şi atitudini conform conţinutului de idei.
Datorită impactului pe care informatica îl are astăzi în toate profesiile, rezultă
caracterul ei interdisciplinar. Deci, nu putem vorbi despre informatică pur şi simplu. Ea
nu poate fi privită ca o disciplină independentă. Din acest motiv, opţionalul îşi propune
familiarizarea elevilor cu alte aplicaţii des folosite în ultimul timp. Este vorba în primul
rând de aplicaţia Microsoft PowerPoint. Familiarizarea cu această aplicaţie dă
posibilitatea elevilor să-şi prezinte în mod electronic munca desfăşurată, referatele
întocmite, pasiunile, etc. Prezentările computerizate întocmite de elevi vor putea fi
derulate în ritmul dorit şi vor putea cuprinde imagini, sunete şi animaţii care vor da
dinamism prezentării şi vor fi mai uşor receptate. Aceasta le permite elevilor atât
întocmirea unor baze de date sortate pe diverse criterii, cât şi posibilitatea
reprezentării grafice a datelor prelucrate de calculator.
O altă aplicaţi care se bucură de un mare succes în rândul elevilor o reprezintă
de calcul tabelar Microsoft Excel.
De asemenea, opţionalul urmăreşte familiarizarea elevilor cu noţiunea de reţea
de calculatoare şi cu mediul Internet. Dacă deceniile trecute au fost marcate de
apariţia şi perfecţionarea calculatoarelor personale, începând cu anii ’90 s-a
generalizat conectarea acestora în reţele de calculatoare, extinse pe arii din ce în ce
mai largi. Astfel, şcoala trebuie să se adapteze din mers noile tehnologii informatice,
iar termeni şi expresii precum Internet, e-mail, web, navigare fac parte din vocabularul
curent al elevului din noua eră, dominată de calculatoare şi comunicaţii.
Studiul acestei discipline opţionale îşi propune familiarizarea elevilor cu
elementele de bază ale noilor tehnologii informaţionale. Conţinutul ştiinţific este centrat
pe obiective, profesorul având posibilitatea de a alege activităţile specifice atingerii
acestora. Prin obiectivele propuse se vizează dezvoltarea deprinderilor moderne de
utilizare şi cunoaştere a modului de mânuire a instrumentelor informatice precum şi
dezvoltarea deprinderilor de lucru individual şi în echipă.

27
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
Competenţe specifice Conţinuturi
1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de realizare a unei 1. Aplicaţia PowerPoint
prezentări
 Noţiuni privind prezentările
1.1 însuşirea noţiunilor privind prezentările
 Diapozitivul
1.2. utilizarea diferitelor operaţii asupra diapozitivelor
 Imagini, poze şi obiecte desenate
1.3. deprinderea lucrului cu imagini
 Grafice
1.4. utilizarea graficelor
 Multimedia
1.5. pregătirea prezentărilor
 Pregătirea prezentării
 Legături şi Macrocomenzi
2. Utilizarea aplicaţiilor pentru calcul tabel 2. Programul de calcul tabelar Microsoft Excel
2.1. să aplice diferite modalităţi de formatare a textului
2.2. să dezvolte deprinderi de organizare a unui document  Introducere (deschiderea aplicaţie, salvarea unei
2.3 aplicarea operaţiilor elementare si a conceptelor de foi/registru de calcul, folosirea funcţiei „ajutor”,
baza ale aplicaţiei Excel închiderea aplicaţiei)
2.4. să utilizeze opţiuni de formatare şi gestionare a datelor  Introducerea de informaţii într-o celulă (numere,
din foile de calcul text, simboluri si prelucrări simple de date)
2.5. să utilizeze opţiuni de formatare şi gestionare a datelor  Formatarea documentelor Excel
din foile de calcul  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii statistice
2.6. să utilizeze funcţiilor statistice  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice
2.7. să utilizeze funcţiile logice  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii matematice
2.8. să utilizeze funcţiile matematice  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si timp
2.9. să utilizeze funcţiile calendaristice funcţiile de timp  Completarea automata a formulelor. Serii de date
2.10. să utilizeze modalităţi de adresare a celulelor  Sortarea datelor
2.11. completarea automată a unei serii de formule  Grafice pentru tabele
2.12. să folosească funcţii specifice de sortare a datelor  Tipărirea unui fişier Excel
2.13. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de
grafice şi diagrame
2.14. utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de
calcul
3. Definirea conceptelor de bază cu privire la reţelele de 3. Reţele de calculatoare
calculatoare
3.1. definirea conceptului de reţea de calculatoare şi  Definiţia reţelei de calculatoare; enumerarea
enumerarea avantajelor lucrului în reţea; avantajelor şi dezavantajelor lucrului în reţea;
3.2. clasificarea corectă a reţelelor;  Clasificarea reţelelor;
3.3. argumentarea necesităţii securizării calculatoarelor şi a  Partajarea resurselor;
reţelelor de calculatoare  Drepturi de acces;
4. Dezvoltarea capacităţii de proiectare şi executare a unor 4. Internet
lucrări pe calculator  Servicii Internet
4.1 să navigheze pe Internet pentru preluarea unor date  World Wide Web
4.2. să se familiarizeze cu programele de navigare pe Internet  Browser.. Motoare de Căutare
4.3. să realizeze un material cu ajutorul informaţiilor  Poştă electronică
căutate/găsite prin utilizarea motoarelor de căutare
5. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de proiectare web 5. Limbajul HTML
 Introducere – Limbaj HTML
5.1. definirea noţiunilor legate de limbajul HTML
Etichete folosite la definirea unei simple pagini web
5.2. să utilizeze corect structura unui document HTML
 Fonturi si culori - Culoare
5.3. utilizarea modalităţilor de formatare a textului într-o pagină
Tipul sau stilul
web
Mărimea
5.4. utilizarea modalităţilor de formatare a textului într-o pagină
Grosimea
web
 Imagini - Inserare
5.5. să insereze o imagine într-o pagină web
Poziţionare
5.6. să adauge un chenar unei imagini într-o pagină web
Bordură
5.7. să alinieze o imagine într-o pagină web
Dimensionare
5.8. să acceseze informaţiilor dintr-o pagina web prin
 Legături - Inserare link-uri
intermediul legăturilor (link-urilor)
 Liste - Liste simple, Liste ordonate, Liste
5.9. să enumere informaţiile unei pagini web sub forma unei
neordonate
liste
 Tabele - Inserare table, Formatare tabel
5.10. să insereze şi să formateze un tabel intr-o pagină web

28
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VIII-a A, B anul IV de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2015– 2016

Nr. Sem. Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr. de


Crt. ore
Identificarea elementelor Legislaţie şi conduită 1
specifice sistemelor Legislaţie referitoare la drepturile de autor, aferentă
informatice conţinuturilor studiate. Legislaţie referitoare la
licenţe software şi drepturi de utilizare aferente
conţinuturilor studiate. Legislaţie privind folosirea
facilităţilor oferite de Internet
Reguli de conduită recomandate la comunicarea
prin Internet. Reguli şi recomandări de stabilire a
numelui de utilizator şi a parolei de acces.
Recomandări de protejare a datelor personale
Crearea, salvarea si realizarea si rularea unei
1. I Aplicaţia Power Point prezentari
Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare text,
inserare imagine, inserare grafice, inserare secvente
audio, inserare tabel)
Imbunatairea prezentarii: efecte de anumatie,
6
scheme de animatie, efecte de tranzitie
Optiuni avansate: Ciclarea prezentarii,
Cronometrarea prezentarii, Butoanele de actiune,
Modficare subsol, Coordononate de diapozitive,
Realizarea unei prezentări complexe
Introducere (deschiderea aplicaţie, salvarea unei
2. I Programul de calcul tabelar foi/registru de calcul, folosirea funcţiei „ajutor”,
Microsoft Excel închiderea aplicaţiei)
Introducerea de informaţii într-o celulă( numere,
text, simboluri si prelucrări simple de date)
Formatarea documentelor Excel
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii statistice
8
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii matematice
Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si timp
Completarea automata a formulelor. Serii de date
Sortarea datelor, Grafice pentru tabele
Tipărirea unui fişier Excel
Definiţia reţelei de calculatoare; enumerarea
3. II Reţele de calculatoare avantajelor şi dezavantajelor lucrului în reţea;
Clasificarea reţelelor; Partajarea resurselor; 3
Drepturi de acces;
Servicii Internet, World Wide Web, Browser..
4. II Internet Motoare de Căutare, Poştă electronică 3

Introducere – Limbaj HTML, Fonturi si culori,


5. II Limbaj HTML Efecte aplicate unui text, Imagini, Legături, Liste, 15
Tabele, Forme, Realizare proiect complex

29
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VIII-a A, B anul IV de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2014– 2015
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de


specifice ore Săpt.
Identificarea Cunoaşterea Legislaţie şi conduită 1 S1
elementelor specifice normelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor, aferentă
sistemelor informatice specifice din conţinuturilor studiate
punct de  Legislaţie referitoare la licenţe software şi drepturi
vedere social de utilizare aferente conţinuturilor studiate
şi legislativ  Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite de
Internet
 Reguli de conduită recomandate la comunicarea
prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui de
utilizator şi a parolei de acces
 Recomandări de protejare a datelor personale
 Crearea, salvarea si realizarea si rularea unei 1 S2
1. Aplicaţia Power Point 1.1 - 1.5 prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare 1 S3
text, inserare imagine, inserare grafice, inserare
secvente audio, inserare tabel)
 Imbunatairea prezentarii: efecte de animatie,
scheme de animatie, efecte de tranzitie
 Optiuni avansate: 1 S4
Afisarea selectiva a diapozitivelor
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii 1 S5
Butoanele de actiune
Modficare subsol
Creion
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentari complexe 2 S6- S7
Programul Excel
2. Programul de calcul 2.1 – 2.14  Introducere: Introducerea informaţiilor intr-o celulă 1 S8
tabelar Microsoft Excel  Formatarea documentelor Excel
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii statistice 1 S9
 Evaluare 1 S10
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice 1 S11
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii matematice 1 S12
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si timp
 Sortarea datelor 1 S13
 Grafice pentru tabele 1 S14
 Recapitulare 1 S15
 Definiţia reţelei de calculatoare; enumerarea 1 S16
3. Reţele de 3.1 - 3.3 avantajelor şi dezavantajelor lucrului în reţea;
calculatoare  Clasificarea reţelelor;
 Evaluare 1 S17
1 S18

30
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala "Dimitrie A.Sturdza" Iasi
Profesor: Mihalache Gabriela
Disciplina: Informatică opţional – „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”
Clasa: a VIII-a A, B anul IV de studiu
An şcolar: 2015 – 2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2015– 2016
SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.


specifice ore
 Servicii Internet 1 S1
4. Internet 4.1 – 4.3  World Wide Web
 Browsere. Motoare de Căutare 1 S2
 Poştă electronică 1 S3
 Introducere – Limbaj HTML 2 S4-S5
5. Limbaj HTML 5.1 – 5.10 Etichete folosite la definirea unei simple
pagini web
 Fonturi si culori 2 S6-S7
Culoare
Tipul sau stilul
Mărimea
Grosimea
 Imagini 2 S8-S9
Inserare
Poziţionare
Bordură
Dimensionare
 Legături 1 S10
Inserare link-uri
 Liste 2 S11-S12
Liste simple
Liste ordonate
Liste neordonate
 Tabele 2 S13- S14
Inserare tabel
Formatare tabel
 Realizare proiect complex 2 S15-S18

Modalităţi de evaluare
- fişe de lucru, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a priceperilor şi
deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii;
- proiecte, prin lăsarea elevilor libertatea în a improviza, adapta şi interpreta cerinţa
într-un mod personal;
- probe orale, prin urmărirea logicii şi dinamicii discursului oral, ceea ce oferă multă
libertate de manifestare a originalităţii precum şi formarea unui vocabular de
specialitate;
Bibliografie
1. Steve Johnson, Office 2003, Teora, Bucureşti 2003
2. Lewis Nancy, Microsoft Office 2003, Etitura Teora, Bucureşti 2004
3. Emanuela Cerchez, Internet, Editura Polirom, Iaşi 2000
4. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Editura AXA
2008

31