Sunteți pe pagina 1din 90

CODUL RUTIER ACTUALIZAT 2018

Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulata pe druuurile publice


In vigoare de la 01 februarie 2003
Forua aplicabila de la 20 septeubrie 2006
Ultua actualizare: 31 Maai 2019

Include uodifcarile aduse prin uruatoarele acte: HG 1391/2006; OUG 63/2006; L 6/2007; DCZ
347/2007; OUG 69/2007; DCZ 661/2007; DCZ 742/2008; OUG 146/2008; OUG 9/2009; OUG 54/2010;
L 202/2010; OG 5/2011; DCZ 500/2012; L 187/2012; L 203/2012; L 255/2013; OG 21/2014; L 93/2016;
OUG 41/2016; OG 14/2017; OUG 90/2017; L 345/2018.

Forma republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulata pe drumurile
publice, astel cum a fost aprobata cu modifcari si completari prin Legea nr. 49/2006, se aplica de la
data intrarii in vigoare a acesteia din urma, respectv de la 20 septembrie 2006.

CAPITOLUL I
Dispoziti generale

Art. 1. - (1) Circulata pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de


partcipant la trafc, drepturile, obligatile si raspunderile care revin persoanelor fiice si juridice,
precum si atributile unor autoritat ale administratei publice, insttuti si organiiati sunt supuse
dispoiitilor prevaiute in preienta ordonanta de urgenta.
(2) Dispoiitile prevaiute in preienta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fuente
si in siguranta a circulatei pe drumurile publice, precum si ocrotrea vieti, integritati corporale si a
sanatati persoanelor partcipante la trafc sau afate in iona drumului public, protecta drepturilor si
intereselor legitme ale persoanelor respectve, a proprietati publice si private, cat si a mediului.
(3) Autoritatea competenta in domeniul circulatei pe drumurile publice privind initerea si aviiarea
unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din
acest domeniu este Ministerul Administratei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politei
Romane.
(4) Reglementarile privind circulata pe drumurile publice se emit, dupa cai, de catre autoritatle
publice centrale sau locale cu atributi in acest domeniu, numai cu aviiul Inspectoratului General al
Politei Romane si cu respectarea acordurilor si conventilor internatonale la care Romania este parte.
(5) Prevederile preientei ordonante de urgenta se aplica tuturor partcipantlor la trafc, precum si
autoritatlor care au atributi in domeniul circulatei si sigurantei pe drumurile publice si in domeniul
protectei mediului.

Art. 2. - Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulate pe drumurile


publice se fac de catre polita rutera din cadrul Inspectoratului General al Politei Romane, care are
obligata sa ia masurile legale in caiul in care constata incalcari ale acestora.

1
Art. 3. - Circulata pe drumurile publice din iona de frontera si din alte ione pentru care, potrivit legii,
s-au stabilit restricti se face cu respectarea reglementarilor insttuite pentru acele ione.

Art. 4. - Controlul circulatei vehiculelor apartnand insttutilor din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta natonala se efectueaia de catre polita rutera, precum si de personalul desemnat de
catre aceste insttuti.

Art. 5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform
competentelor ce ii revin, cu aviiul politei rutere, este obligat sa instaleie indicatoare ori alte
dispoiitve speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le
mentna in stare corespuniatoare.
(2) Administratorul drumului public ori, dupa cai, antreprenorul sau executantul lucrarilor este obligat
sa semnaliieie corespuniator, cat mai repede posibil, orice obstacol afat pe partea carosabila, care
stanjeneste ori pune in pericol siguranta circulatei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.
(3) Autoritatle publice locale sunt obligate sa amenajeie statile mijloacelor de transport public de
persoane, prevaiute cu alveole sau refugii, cu aviiul politei rutere.
(4) Se interiic amplasarea constructilor de orice fel si practcarea actelor de comert pe trotuar sau pe
acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditile in care acestea ar afecta
siguranta circulatei pietonilor si vehiculelor.
(5) In perimetrul statilor mijloacelor de transport public de persoane pot f amenajate doar spatii
a) de asteptare pentru calatori;
b) pentru comercialiiarea legitmatilor de calatorie.
(6) In caiul producerii unui eveniment ruter ca urmare a starii tehnice necorespuniatoare a drumului
public, a nesemnaliiarii sau a semnaliiarii necorespuniatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori
lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul
lucrarilor raspunde, dupa cai, administratv, contraventonal, civil sau penal, in conditile legii.
(7) Orice masura de restricte a circulatei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul
drumului numai cu aviiul politei rutere.
(8) Prin excepte de la alin. (7), in caiuri temeinic justfcate, polita rutera poate dispune, fara acordul
administratorului drumului public, masuri temporare de restricte a circulatei pe drumurile publice.
(9) In scopul asigurarii desfasurarii in conditi de siguranta a circulatei pe drumurile publice, polita
rutera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa cai, desfintarea de
amenajari rutere.

Art. 6. - In sensul preientei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul
intelesi
1. acordare a prioritati - obligata oricarui partcipant la trafc de a nu isi contnua deplasarea sau de a
nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea ii obliga pe ceilalt partcipant la trafc care au
prioritate de trecere sa isi modifce brusc directa sau viteia de deplasare ori sa opreasca;
2. acostament - fasia laterala cuprinsa intre limita parti carosabile si marginea platormei drumului;
3. amenajari rutere - totalitatea constructilor, dispoiitvelor si oricaror mijloace tehnice, altele decat
cele destnate semnaliiarii, amplasate pe drumul public in scopul asigurarii securitati rutere;
4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca
o unitate;

2
5. autostrada - drumul natonal de mare capacitate si viteia, semnaliiat special, reiervat exclusiv
circulatei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietati riverane, prevaiut cu doua
cai unidirectonale, separate printr-o iona mediana sau, in mod exceptonal, prin alte modalitat, cu
excepta unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putn doua benii de circulate pe
sens si banda de urgenta, intersecti denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea find permise
numai prin locuri special amenajate;
6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utliiat in mod obisnuit pentru transportul
persoanelor sau marfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utliiate pentru
transportul persoanelor sau marfurilor. Vehiculele care se deplaseaia pe sine, denumite tramvaie,
precum si tractoarele agricole sau forestere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuiele sunt
considerate autovehicule;
61. anvelope de iarna - anvelope omologate conform Directvei 92/23/CE a Consiliului din 31 marte
1992 privind pneurile autovehiculelor si ale remorcilor acestora, precum si montarea lor,
Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organiiatei Natunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30
sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organiiatei Natunilor Unite CEE-ONU nr.
54, dupa cai.
7. banda de circulate - subdiviiiunea longitudinala a parti carosabile, materialiiata prin marcaje
rutere sau alte mijloace, daca are o latme corespuniatoare pentru circulata intr-un sens a unui sir de
vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaia pe doua rot;
8. banda de urgenta - subdiviiiunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea
dreapta a autostraiii, in sensul de circulate, destnata exclusiv statonarii autovehiculelor in caiuri
justfcate, precum si circulatei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaia la interventi sau
in misiuni cu caracter de urgenta;
9. banda reversibila - banda de circulate, marcata si semnaliiata, situata langa axa drumului, destnata
circulatei autovehiculelor intr-un sens sau in altul, in functe de intensitatea trafcului;
10. bicicleta - vehiculul prevaiut cu doua rot, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul
pedalelor sau manivelelor;
11. coloana ofciala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt insotte de unul
sau mai multe autovehicule ale politei rutere, care au in functune semnale speciale de avertiare
sonore si luminoase de culoare rosie;
12. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de
tractune, animale iiolate sau in turma, de povara ori de calarie;
13. Abrogat(a)
14. drum public - orice cale de comunicate terestra, cu excepta cailor ferate, special amenajata
pentru trafcul pietonal sau ruter, deschisa circulatei publice; drumurile care sunt inchise circulatei
publice sunt semnaliiate la intrare cu inscripti viiibile;
15. unitat de asistenta medicala autoriiate - unitatle sanitare cu personal califcat si cu dotare
corespuniatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatlor la obtnerea permisului de
conducere si a conducatorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestere ori de tramvaie,
autoriiate de autoritatea de sanatate publica judeteana sau de cea a municipiului Bucurest, dupa cai;
16. intersecte - orice incrucisare, jonctune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatile formate
de acestea;

3
161. inmatriculare/inregistrare - operatunea administratva prin care se atesta ca un vehicul poate
circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certfcatul de
inmatriculare/inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;
162. inmatriculare/inregistrare permanenta - operatunea de inmatriculare/inregistrare prin care se
atribuie certfcat de inmatriculare/inregistrare si numar de inmatriculare/ inregistrare pentru o
perioada nedeterminata;
163. inmatriculare temporara - operatunea de inmatriculare prin care se acorda certfcat de
inmatriculare si numar de inmatriculare pentru o perioada determinata;
17. localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnaliiate in
conformitate cu prevederile legale;
18. masa totala maxima autoriiata - masa maxima a unui vehicul incarcat, declarata admisibila in urma
omologarii de catre autoritatea competenta;
19. mijloc tehnic certfcat - dispoiitvul care dovedeste consumul de substante psihoactve ori
preienta in aerul expirat a alcoolului sau prin care se probeaia incalcari ale unor reguli de circulate;
20. mijloc tehnic omologat si verifcat metrologic - dispoiitvul care stabileste concentrata de alcool in
aerul expirat ori destnat masurarii viteiei;
21. moped - autovehicul, cu doua sau trei rot, a carui viteia maxima prin constructe este mai mare de
25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere
prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere interna
ori, dupa cai, electric, a carui putere nominala contnua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie
a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluiand masa bateriilor in caiul vehiculului electric. Este
asimilat mopedului cvadriciclul usor, astel cum este defnit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la
sectunea 4 din Reglementarile privind omologarea de tp si eliberarea carti de identtate a vehiculelor
rutere, precum si omologarea de tp a produselor utliiate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul
ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modifcarile si completarile
ulterioare;
22. motocicleta - autovehiculul cu doua rot, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o
capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteia maxima, prin constructe, depaseste 45
km/h;
23. parte carosabila - portunea din platorma drumului destnata circulatei vehiculelor; un drum
poate cuprinde mai multe part carosabile complet separate una de cealalta printr-o iona
desparttoare sau prin diferenta de nivel;
24. partcipant la trafc - persoana fiica ce utliieaia, la un moment dat, drumul public;
25. pista pentru biciclete - subdiviiiunea parti carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista
separata de drum, special amenajata, semnaliiata si marcata corespuniator, destnata numai
circulatei bicicletelor si mopedelor;
26. prioritate de trecere - dreptul unui partcipant la trafc de a trece inaintea celorlalt partcipant la
trafc cu care se intersecteaia, in conformitate cu prevederile legale privind circulata pe drumurile
publice;
27. remorca - vehiculul fara motor destnat a f tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau
forester;
28. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autoriiata nu depaseste 750 kg;
29. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autoriiata este preluata in parte de catre un
autovehicul sau de catre un tractor agricol sau forester;

4
291. suspendarea inmatricularii - operatune administratva care consta in interiicerea temporara a
dreptului de a pune in circulate si a utliia un vehicul pe drumul public;
30. tractor agricol sau forester - orice vehicul cu motor, care circula pe rot sau pe senile, avand cel
putn doua axe, a carui principala functe consta in puterea sa de tractune, conceput in special pentru
a trage, a impinge, a transporta ori a actona anumite echipamente, utlaje sau remorci utliiate in
exploatarea agricola ori forestera si a carui utliiare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al
marfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utliiate pentru transportul persoanelor sau al
marfurilor nu este decat o functe secundara. Sunt asimilate tractorului agricol sau forester vehiculele
destnate efectuarii de servicii ori lucrari, denumite masini autopropulsate;
31. Abrogat(a)
32. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai,
care dispune de o platorma independenta;
321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei rot dispuse simetric, a carui viteia maxima prin constructe
depaseste 45 km/h, care este echipat cu un motor avand o cilindree de peste 50 cm3, in caiul unui
motor cu ardere interna, sau cu un motor electric cu putere nominala contnua ce depaseste 4 kW;
33. trotuar - spatul longitudinal situat in partea laterala a drumului, separat in mod viiibil de partea
carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destnat circulatei pietonilor;
34. detnator mandatat - persoana fiica sau juridica care foloseste un vehicul in baia unui contract de
leasing sau contract de inchiriere;
35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaia pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare,
utliiat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii
sau lucrari; 351. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodata inmatriculat;
36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori
marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise,
prevaiute in reglementarile legale;
37. vehicul in circulate internatonala sau in trafc internatonal - vehiculul care, prin deplasarea sa,
depaseste cel putn o frontera de stat;
38. iona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructve ale
drumului, iona de protecte si iona de siguranta. Limitele ionelor drumurilor se stabilesc in
conformitate cu prevederile legale;
39. iona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe straii reiervate circulatei pietonilor,
unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulate, avand intrarile si iesirile
semnaliiate in conformitate cu prevederile legale;
40. iona reiidentala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulate, avand
intrarile si iesirile semnaliiate in conformitate cu prevederile legale.

5
CAPITOLUL II
Vehiculele

SECTIUNEA 1
Conditile privind circulata vehiculelor si controlul acestora

Art. 7. - Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice
privind siguranta circulatei rutere, protecta mediului si utliiarea conform destnatei.

Art. 8. - Pentru a f conduse pe drumurile publice, fecare autovehicul, tractor agricol sau forester si
tramvai trebuie sa fe dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri refectoriiante si un
stngator de incendiu, omologate.
Art. 9. - (1) Pentru a f inmatriculate, inregistrate sau admise in circulate, autovehiculele si tractoarele
agricole sau forestere, remorcile si tramvaiele trebuie sa fe omologate in conditile legii.
(2) Categoriile de vehicule care pot f admise in circulate fara a f omologate se stabilesc prin ordin al
ministrului transporturilor, constructilor si turismului, cu aviiul Ministerului Administratei si
Internelor Inspectoratul General al Politei Romane, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei,
Partea I.
(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identtate a vehiculului, eliberata in conditile
legii.
(4) Pentru a f mentnute in circulate, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu excepta masinilor
autopropulsate cu o viteia maxima constructva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu
senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tractune animala, se supun inspectei tehnice periodice,
conform legislatei in vigoare.
(5) Inspecta tehnica periodica se efectueaia in stati autoriiate, conform legislatei in vigoare.
(6) Pentru autovehiculele si tractoarele agricole sau forestere apartnand insttutilor din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta natonala, inspecta tehnica periodica se poate efectua si in stati
proprii, autoriiate potrivit legii.

Art. 10. - (1) Este interiisa circulata pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de
vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de raspundere civila auto pentru pagube produse
tertlor prin accidente de circulate, a celor pentru care a intervenit suspendarea inmatricularii,
precum si a vehiculelor inregistrate al caror termen de valabilitate a inspectei tehnice periodice a
expirat sau este anulata.
(2) Constatarea defcientelor vehiculelor se face de catre polita rutera, iar verifcarea starii tehnice a
vehiculelor afate in trafc pe drumurile publice se face de catre polita rutera, impreuna cu insttutile
abilitate de lege.

6
SECTIUNEA a 2-a
Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor

Art. 11. - (1) Proprietarii de vehicule sau detnatorii mandatat ai acestora sunt obligat sa le
inmatriculeie sau sa le inregistreie, dupa cai, inainte de a le pune in circulate, conform prevederilor
legale.
(2) Inmatricularea vehiculelor este contnua, de la admiterea in circulate pana la scoaterea defnitva
din circulate a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditi, potrivit prevederilor preientei
ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatunii
a) inscrierea in evidentele autoritatlor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate
asupra unui vehicul de catre primul proprietar;
b) transcrierea in evidentele autoritatlor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare
ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
(3) Operatunile prevaiute la alin. (2) se realiieaia pe baia datelor de identfcare ale vehiculului si ale
proprietarului si conditoneaia eliberarea de catre autoritatle competente, potrivit legii, a unui
certfcat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit si transcrierile
necesare in certfcatul de inmatriculare si in cartea de identtate a vehiculului.
(4) In caiul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se
inscriu in Registrul natonal de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate
consttuit de Directa Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor simultan cu
mentonarea incetarii calitati de ttular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realiiarea acestei
operatuni, noul proprietar este obligat sa solicite autoritati competente de inmatriculare transcrierea
transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 90 de iile de la data dobandirii dreptului de
proprietate asupra vehiculului.
(41) Organul fscal care opereaia scoaterea vehiculului din evidenta fscala a fostului proprietar are
obligata de a notfca instrainarea acestuia in cadrul schimbului de informati prevaiut de
reglementarile in materie fscala, in termen de 5 iile lucratoare, autoritati competente de
inmatriculare. Aceasta face mentunea privind instrainarea vehiculului in Registrul natonal de
evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate consttuit de Directa Regim Permise
de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, in termen de 30 de iile de la primirea notfcarii.
(42) De la data inregistrarii notfcarii prevaiute la alin. (4 1), autoritatea competenta de inmatriculare,
respectv Directa Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, transmite insttutilor
interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.
(43) In situata in care noul proprietar nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in
termenul prevaiut la alin. (4), inmatricularea vehiculului se suspenda de drept pana la data transcrierii
transmiterii dreptului de proprietate.
(44) In caiul in care pana la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate
asupra vehiculului, termenul prevaiut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de
proprietate.
(45) Suspendarea de drept a inmatricularii vehiculului intervine si la data expirarii sau, dupa cai, a
anularii inspectei tehnice periodice si inceteaia la data la care vehiculul trece o noua inspecte tehnica
periodica.

7
(46) In caiurile prevaiute la alin. (43) si (45), autoritatea competenta de inmatriculare, respectv Directa
Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, inregistreaia suspendarea inmatricularii in
Registrul natonal de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate. Datele
referitoare la suspendare se sterg dupa 5 ani de la data incetarii acesteia.
(47) Inregistrarea suspendarii inmatricularii potrivit alin. (46) in caiul prevaiut la alin. (45) se realiieaia
pe baia datelor referitoare la inspecta tehnica periodica a vehiculului existente in Registrul natonal
de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, respectv comunicate Directei
Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor de catre Registrul Auto Roman in conditi
stabilite prin protocol.
(48) In scopul verifcarii efectuarii inspectei tehnice periodice a vehiculului, respectv a valabilitati
acesteia, polita rutera are drept de acces pentru consultarea Registrului natonal de evidenta a
permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate in conditile stabilite prin protocolul incheiat
intre Inspectoratul General al Politei Romane si Directa Regim Permise de Conducere si Inmatriculare
a Vehiculelor.
(5) Solicitanti unei operatuni de inscriere a dreptului de proprietate in evidentele autoritatlor
competente pentru un vehicul ruter utliiat dobandit din alt stat trebuie sa faca dovada certfcarii
autentcitati vehiculului de catre Registrul Auto Roman. Certfcarea autentcitati vehiculului atesta
faptul ca formularul-tp al documentului care confrma inmatricularea anterioara a vehiculului, eliberat
de autoritatle competente din tara de provenienta, este autentc.
(6) Abrogat(a)
(7) Cu ocaiia realiiarii oricarei operatuni privind inmatricularea unui vehicul, verifcarea efectuarii
inspectei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectv a valabilitati
acestora, se poate face si pe cale informatca, in conditile stabilite prin protocol incheiat intre
autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratei si Internelor cu atributi de
organiiare si coordonare a actvitati de evidenta si eliberare a certfcatelor de inmatriculare si a
placutelor cu numere de inmatriculare si Registrul Auto Roman, respectv Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor.
(8) Abrogat(a)
(9) Societatle abilitate sa comercialiieie vehicule noi si societatle de leasing din Romania pot solicita,
pe cale informatca, inmatricularea sau autoriiarea proviiorie pentru circulate a vehiculelor, prin
intermediul unei aplicati informatce puse la dispoiite, in conditile stabilite prin protocol, de catre
autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratei si Internelor cu atributi de
organiiare si coordonare a actvitati de evidenta si eliberare a certfcatelor de inmatriculare si a
placutelor cu numere de inmatriculare.
(10) Proprietarul sau detnatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritati
competente inscrierea in certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modifcari a datelor
de identfcare a vehiculului respectv sau, dupa cai, ale proprietarului, in termen de 30 de iile de la
data la care a intervenit modifcarea.
(11) Cu ocaiia realiiarii operatunilor prevaiute la alin. (2), autoritatle competente de inmatriculare
inscriu in Registrul natonal de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate
consttuit de Directa Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor urmatoarele date in
format electronici
a) datele de identfcare a proprietarului si, dupa cai, a detnatorului mandatat ori a altei persoane, in
conditile art. 15 alin. (11);

8
b) datele de identfcare a vehiculului.
(12) Datele de identfcare prevaiute la alin. (11) lit. a) sunti
a) pentru persoanele fiicei numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, daca este
caiul, echivalentul acestuia, potrivit legislatei natonale aplicabile, respectv numarul de identfcare
fscala, locul si data nasterii, domiciliul/resedinta, precum si, optonal, un numar de telefon si adresa
de posta electronica ale persoanei;
b) pentru persoanele juridicei denumirea, sediul, codul de identfcare fscala, numarul de inregistrare
in registrul comertului, daca este caiul, sau codul unic de inregistrare, potrivit legii natonale
aplicabile, precum si, optonal, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale repreientantului
acestora.
(13) Datele de identfcare a vehiculului care se inscriu in Registrul natonal de evidenta a permiselor
de conducere si a vehiculelor inmatriculate si codurile armoniiate aferente acestora se stabilesc si se
actualiieaia prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Ofcial al
Romaniei, Partea I. (14) Datele prevaiute la alin. (11) se sterg dupa 10 ani de la data radierii
vehiculului.
(15) Registrul natonal de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate se
actualiieaia pe baia datelor furniiate in sistem informatiat de catre Registrul Auto Roman,
referitoare la inspecta tehnica periodica a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu ttlu gratuit.
(16) Directa Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor este autoriiata sa faca schimb
de date cu autoritatle competente de inmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin
obtnerea, respectv furniiarea datelor necesare, in scopul verifcarii, inaintea inmatricularii unui
vehicul, a statutului legal al acestuia in statul in care a fost inmatriculat anterior, in caiul in care exista
indoieli asupra situatei reale sau juridice a vehiculului. Verifcarea impreuna cu autoritatle
competente de inmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiia inclusiv prin
utliiarea unei platorme informatce in scopul facilitarii schimbului de informati.

Art. 111. - (1) Autoritatle competente sa realiieie operatuni de inmatriculare, autoriiare proviiorie si
eliberare a permiselor de conducere incaseaia tarifele aferente confectonarii si valorifcarii placilor cu
numere de inmatriculare permanenta, de proba, temporare si proviiorii, atribuirii unui numar de
inmatriculare preferental, pastrarii combinatei numarului de inmatriculare, precum si contravaloarea
certfcatelor de inmatriculare, a autoriiatilor proviiorii si a permiselor de conducere.
(2) Sumele prevaiute la alin. (1) pot f achitate prin virament, prin mijloace de plata online, prin
intermediul POS-urilor instalate la unitatle Treioreriei Statului sau la sediile insttutilor publice
benefciare ale sumelor si prin alte modalitat de plata reglementate de acte normatve in vigoare, prin
mandat postal sau in numerar la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul insttutilor prefectului, la casieriile unitatlor Treioreriei Statului,
in conditile legii. Pentru sumele incasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitatle Treioreriei
Statului, comisioanele se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul insttutilor publice din structura
carora fac parte unitatle Treioreriei Statului, iar pentru cele incasate prin intermediul POS-urilor
instalate la sediile insttutilor publice benefciare, comisioanele se suporta din bugetele acestora.
(3) Sumele prevaiute la alin. (1) se incaseaia intr-un cont distnct de disponibil deschis la unitatle
teritoriale ale Treioreriei Statului pe numele insttutei prefectului din care face parte serviciul public
comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

9
(4) Unitatle Treioreriei Statului la care isi au deschise conturile insttutile prefectului din care fac
parte serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
incaseaia sumele prevaiute la alin. (1) in numerar, in contul prevaiut la alin. (3).
(5) Sumele incasate in numerar la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere
si inmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile insttutilor prefectului in aceeasi ii, la terminarea
programului de lucru.
(6) Sumele predate la insttutile prefectului potrivit alin. (5) se depun de catre acestea in contul
distnct de disponibil prevaiut la alin. (3) in urmatoarea ii lucratoare.
(7) Sumele incasate in contul prevaiut la alin. (3) se vireaia de catre insttutile prefectului in contul de
venituri al bugetului actvitati fnantate integral din venituri proprii «Venituri din prestari servicii» al
Directei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevaiute la alin.
(1), respectv in contul Regiei Autonome «Administrata Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru
contravaloarea documentelor prevaiute la alin. (1) in termen de cel mult doua iile lucratoare de la
incasare.
(8) Resttuirea sumelor prevaiute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate
serviciile aferente, se face de catre Directa Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a
Vehiculelor, respectv de catre Regia Autonoma «Administrata Patrimoniului Protocolului de Stat», la
cererea scrisa a plattorului adresata acestora insotta de documentul prin care s-a efectuat plata.

Art. 12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepta celor trase sau impinse cu
mana si a bicicletelor, trebuie sa fe inmatriculate ori inregistrate, dupa cai, si sa poarte placute cu
numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu forme, dimensiuni si contnut prevaiute de
standardele in vigoare.
(2) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile publice
numai in conditile prevaiute prin regulament.

Art. 13. - (1) Autovehiculele, cu excepta mopedelor si a troleibuielor, precum si remorcile se


inmatriculeaia permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raia teritoriala
proprietarii isi au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditile stabilite prin reglementarile in vigoare.
(2) Autovehiculele, remorcile si tractoarele agricole sau forestere din dotarea Ministerului Apararii
Natonale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum si cele ale Serviciului Roman de Informati se
inregistreaia la aceste insttuti. Autovehiculele si remorcile pot, dupa cai, sa fe inmatriculate in
conditile prevaiute la alin. (1).
(3) Pana la inmatriculare, vehiculele prevaiute la alin. (1) pot circula cu numere proviiorii, pe baia
unei autoriiati speciale eliberate de autoritatea competenta.
(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaia, caroseaia ori testeaia autovehicule,
remorci sau tractoare agricole ori forestere li se pot elibera pentru acestea autoriiati si numere
pentru proba.
(5) Evidenta vehiculelor inmatriculate se tne la autoritatea competenta pe raia careia proprietarul isi
are domiciliul, resedinta sau sediul.

Art. 14. - (1) Tramvaiele, troleibuiele, mopedele, tractoarele agricole sau forestere, altele decat cele
prevaiute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destnate a f tractate de acestea, precum si vehiculele

10
cu tractune animala se inregistreaia la nivelul primarilor comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai
sectoarelor municipiului Bucurest, care, prin compartmentele de specialitate, tn si evidenta acestora.
(2) Abrogat(a)
Art. 15. - (1) Odata cu realiiarea operatunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta
elibereaia proprietarului sau detnatorului mandatat un certfcat de inmatriculare, conform categoriei
din care face parte vehiculul respectv, precum si placute cu numarul de inmatriculare.
(11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare
se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specifcandu-se calitatea in care aceasta poate
utliia vehiculul, in virtutea unui drept legal. In caiul in care proprietarul vehiculului este o societate de
leasing, este obligatorie mentonarea in certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de
identfcare ale detnatorului mandatat.
(2) Abrogat(a)
(3) Pentru vehiculele prevaiute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le inregistreaia
elibereaia proprietarilor acestora certfcate si placute cu numere de inregistrare, conform categoriei
din care fac parte vehiculele respectve.
(4) Forma, dimensiunile si contnutul certfcatului de inmatriculare si ale certfcatului de inregistrare
se stabilesc prin ordin al ministrului administratei si internelor, care se publica in Monitorul Ofcial al
Romaniei, Partea I.
(5) Este interiisa punerea in circulate a unui vehicul, inmatriculat sau inregistrat, care nu are montate
placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca
acestea nu sunt conforme cu standardele in vigoare, precum si in caiul in care certfcatul de
inmatriculare sau de inregistrare este retnut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fara
drept de circulate sau termenul de valabilitate a expirat.

Art. 16. - Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului proviioriu ori pentru probe a unui
vehicul se anuleaia de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost incalcate
normele legale referitoare la aceste operatuni.

Art. 17. - (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat
inmatricularea sau inregistrarea doar in caiul scoaterii defnitve din circulate a acestora, la cererea
proprietarului, in urmatoarele caiurii
a) proprietarul doreste retragerea defnitva din circulate a vehiculului si face dovada depoiitarii
acestuia intr-un spatu adecvat, detnut in conditile legii;
b) proprietarul face dovada deimembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitat specialiiate in
vederea deimembrarii;
c) la scoaterea defnitva din Romania a vehiculului respectv;
d) in caiul furtului vehiculului.
(2) Radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane,
se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea proprietarului, in conditile legii.
(3) Este interiisa circulata pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoiite a autoritati administratei publice locale, fara
stapan sau abandonate se radiaia din ofciu in termen de 30 de iile de la primirea dispoiitei
respectve.

11
(5) Radierea din evidenta a unui vehicul se face, din ofciu, de catre autoritatea care a efectuat
inmatricularea, si in urmatoarele situatii
a) in caiul notfcarii primite de la autoritat competente sau operatori economici autoriiat sa emita
certfcatul de distrugere, care atesta faptul ca vehiculul a fost defnitv scos din ui;
b) in caiul notfcarii primite de la autoritat competente, care atesta faptul ca vehiculul a fost
inmatriculat permanent in alt stat.
(6) In termen de 30 de iile de la data radierii vehiculului in conditile prevaiute la alin. (5), autoritatea
competenta il informeaia pe ttularul certfcatului de inmatriculare cu privire la efectuarea acestei
operatuni.

Art. 18. - In caiul pierderii, furtului, schimbarii numelui ori deteriorarii certfcatului de inmatriculare
sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectv este obligat sa solicite autoritati competente
eliberarea unui nou certfcat de inmatriculare sau de inregistrare, in conditile stabilite de autoritatea
competenta, in termen de 30 de iile de la data declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii
numelui ori de la data constatarii deteriorarii, dupa cai.

Art. 19. - Procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autoriiatei de circulate proviiorie
sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratei si internelor, care se
publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL III
Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1
Dispoiiti generale

Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau
forestere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespuniator.
(2) Permisele de conducere se elibereaia pentru urmatoarele categorii de vehiculei AM, A1, A2, A, B1,
B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.
(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevaiute la alin. (2), pentru care se elibereaia permise de
conducere, este prevaiuta in anexa nr. 1.
(4) Varsta minima pentru obtnerea permisului de conducere este dei
a) 16 ani implinit, pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1;
b) 18 ani implinit, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E si Tr;
c) 20 de ani implinit, daca persoana are o experienta de cel putn 2 ani de conducere a motocicletelor
din categoria A2, sau 24 de ani implinit, pentru motocicletele din categoria A;
d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum si pentru triciclurile cu motor din
categoria A;
e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

Art. 21. - (1) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestere ori de tramvaie trebuie
sa aiba cunostntele si indemanarea necesare conducerii si sa fe apt din punct de vedere medical si
psihologic.

12
(2) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestere ori de tramvaie vor f verifcat
periodic din punct de vedere medical si al capacitatlor psihologice, in conditile stabilite de
reglementarile in vigoare.

Art. 22. - (1) Examinarea medicala se realiieaia in scopul certfcarii starii de sanatate si a calitatlor
fiice necesare unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai.
(2) Afectunile medicale incompatbile cu calitatea de conducator de autovehicule, tractoare agricole
sau forestere ori tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatati Publice si se aproba prin ordin al
ministrului, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.
(3) Examinarea medicala se realiieaia in vedereai
a) aprobarii preientarii la examen pentru obtnerea permisului de conducere;
b) obtnerii certfcatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule, de tractoare
agricole sau forestere ori de tramvaie stabilit prin preienta ordonanta de urgenta;
c) verifcarii periodice, conform reglementarilor in vigoare.
d) efectuarea unei examinari medicale de specialitate la trimiterea medicului, in conditile alin. 6.
(4) Examinarea medicala a solicitantlor prevaiut la alin. (3) lit. a) si b), precum si a conducatorilor de
autovehicule, tractoare agricole sau forestere ori tramvaie se realiieaia in unitat de asistenta
medicala autoriiate, existente la nivelul fecarui judet, care au obligata luarii in evidenta a acestora.
(5) Lista unitatlor de asistenta medicala autoriiate se stabileste si se actualiieaia prin ordin al
ministrului sanatati, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I. Lista se publica si pe
pagina de internet a Ministerului Sanatati.
(6) Orice medic, atunci cand constata ca un conducator de autovehicul, de tractor agricol sau forester
ori tramvai, afat in evidenta sau ingrijirea sa, preiinta afectuni medicale prevaiute in ordinul
ministrului sanatati emis conform alin. (2), este obligat sa emita bilet de trimitere catre o unitate de
asistenta medicala autoriiata prevaiuta la alin. (4), cu diagnostcele constatate si cu datele de contact
ale unitati medicale in care medicul trimitator isi desfasoara actvitatea si sa consemneie acest lucru
in fsa medicala a conducatorului. Biletul de trimitere va f comunicat conducatorului, de indata, prin
orice mijloc de comunicare prevaiut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila,
republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare. In baia biletului de trimitere, in termen de 3 iile
lucratoare de la comunicarea acestuia, persoana care poseda permis de conducere este obligata sa se
preiinte la unitatea de asistenta medicala autoriiata pentru a efectua examinarea medicala de
specialitate.
(6^1) In caiul in care unitatea de asistenta medicala autoriiata, in urma realiiarii examenului de
specialitate necesar, stabileste ca persoana care poseda permis de conducere este inapta medical
pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai, aceasta este obligata, in
termen de o ii de la data constatarii, sa comunice reiultatul examinarii catre polita rutera in a carei
raia teritoriala unitatea isi desfasoara actvitatea, catre medicul trimitator, precum si persoanei
declarate inapta din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau
forester ori tramvai. In caiul in care persoana care poseda permis de conducere este declarata apta
medical, unitatea de asistenta medicala autoriiata comunica, in termen de 15 iile de la constatare,
reiultatul examinarii catre medicul trimitator.
(6^2) In caiul in care, in termen de 30 iile de la data comunicarii biletului de trimitere in conditile alin.
(6), medicul trimitator nu este instintat de catre unitatea de asistenta medicala autoriiata asupra
reiultatului examinarii, acesta este obligat sa comunice politei rutere pe a carei raia teritoriala acesta

13
isi desfasoara actvitatea numele, prenumele si codul numeric personal al persoanei afate in evidenta
sau ingrijirea sa, precum si informata ca aceasta a fost trimisa sa se preiinte pentru o examinare
medicala in conformitate cu prevederile alin. (6).
(6^3) La data primirii comunicarii prevaiute la alin. (6^1) teia I sau, dupa cai, la alin. (6^2), polita
rutera retrage permisul de conducere al persoanei respectve, facand mentune despre aceasta in
evidenta permiselor de conducere retnute si a sanctunilor aplicate conducatorilor de autovehicule,
tractoare agricole sau forestere ori tramvaie. Masura dispusa i se comunica, de indata, conducatorului
prevaiut la alin. (6).
(6^4) Persoana care poseda permis de conducere, declarata inapta medical pentru a conduce un
autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data
comunicarii acestui fapt de catre polita rutera in conditile alin. (6^3). In termen de maximum 3 iile
lucratoare de la aceasta data, conducatorul este obligat sa se preiinte la sediul politei rutere pentru a
preda permisul de conducere, in vederea retragerii acestuia, pana la incetarea cauielor pentru care s-a
luat aceasta masura.
(7) Verifcarea medicala se efectueaia in conditile stabilite prin ordin al ministrului sanatati publice,
care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.
(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta psihologic pentru a conduce
autovehicule, tractoare agricole sau forestere ori tramvaie se retrage de catre polita rutera si poate f
redobandit numai dupa incetarea motvului pentru care s-a luat aceasta masura.
(9) Aviiul de apt sau inapt medical poate f contestat doar pe baia unei expertie efectuate de
insttutile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partlor interesate.

SECTIUNEA a 2-a
Permisul de conducere

Art. 23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai pe
drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespuniator
categoriei din care face parte vehiculul respectv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de
circulate.
(2) Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestere ori tramvaie pe drumurile
publice, in conditile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaia un curs de pregatre
practca, in vederea obtnerii permisului de conducere, numai in preienta si sub supravegherea directa
a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritati
competente in tmpul desfasurarii probelor practce ale examenului pentru obtnerea permisului de
conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevaiute de lege.
(3) Pe parcursul actvitati de pregatre practca sau de examinare in vederea obtnerii permisului de
conducere, instructorul auto atestat ori, dupa cai, examinatorul impreuna cu persoana pe care o
supravegheaia sau o examineaia raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulate
sau, dupa cai, pentru pagubele produse tertlor ca urmare a producerii unui accident de circulate.
(31) Pregatrea teoretca si practca a persoanelor in vederea obtnerii permisului de conducere este
precedata de o evaluare obligatorie a capacitatlor psihologice solicitate in actvitatea de conducere a
autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestere ori tramvaielor. Evaluarea psihologica este

14
obligatorie in vederea obtnerii certfcatului de atestare profesionala pentru conducatorii de
autovehicule si de tramvaie stabilit prin preienta ordonanta de urgenta.
(32) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detnatori ai certfcatului de atestare profesionala,
vor f evaluat periodic din punct de vedere al capacitatlor psihologice solicitate in actvitatea de
conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, in conditile stabilite de reglementarile in vigoare.
(33) Evaluarea psihologica se efectueaia in conditile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor,
constructilor si turismului, in conditile legii, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.
(34) Evaluarea psihologica se realiieaia in laboratoare de specialitate autoriiate din cadrul insttutilor
abilitate.
(35) Lista laboratoarelor de specialitate autoriiate se stabileste si se actualiieaia prin ordin al
ministrului transporturilor, constructilor si turismului, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei,
Partea I.
(4) Persoanele care solicita preientarea la examen pentru obtnerea permisului de conducere sau a
unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditile de
varsta, sa fe apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatrii teoretce si practce prin
cursuri organiiate de unitat autoriiate, potrivit legii.
(5) Abrogat(a)
(6) Pot f atestat ca profesori de legislate sau instructori auto pentru pregatrea practca, fara
scolariiare si sustnerea examenului de atestare, politsti ruteri cu grad de ofter carora le-au incetat
raporturile de serviciu si care si-au desfasurat actvitatea neintrerupt in ultmii 10 ani in structurile
politei rutere.
(7) Politsti ruteri care nu au grad de ofter pot f atestat ca instructori auto pentru pregatrea
practca, daca indeplinesc conditile prevaiute la alin. (6).
(8) Abrogat(a)
(9) Examenul pentru obtnerea permisului de conducere consta in sustnerea unei probe teoretce de
verifcare a cunostntelor si a unei probe practce de verifcare a apttudinilor si comportamentului,
corespuniator categoriei de permis solicitat. Proba practca pentru categoria AM consta numai in
verifcarea apttudinilor in poligoane special amenajate. Conditile de obtnere a permisului de
conducere se stabilesc prin regulament.
(91) Pentru asigurarea si verifcarea legalitati examenului de obtnere a permisului de conducere,
modul de desfasurare a probei teoretce se inregistreaia video, iar in caiul probei practce atat video,
cat si audio, cu sisteme tehnice de monitoriiare. Pentru proba practca, sistemele tehnice de
monitoriiare se instaleaia pe autovehiculele folosite la sustnerea probei practce.
(92) Prin excepte de la prevederile alin. (9 1), nu se inregistreaia audio sau video proba practca
sustnuta pentru categoriile AM, A1, A2 si A.
(93) Sistemele tehnice de monitoriiare prevaiute la alin. (1) se asigura de catre serviciul public
comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor care organiieaia examenul de
obtnere a permisului de conducere.
(94) Procedura si conditile tehnice in care se realiieaia si stocheaia inregistrarile prevaiute la alin. (9 1),
precum si masurile pentru protejarea acestora si a datelor cu caracter personal se stabilesc, in
conditile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(10) Procedura de examinare pentru obtnerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al
ministrului administratei si internelor, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.

15
Art. 231 - (1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afa la studii in
Romania de cel putn 6 luni pot solicita obtnerea permisului de conducere autoritatlor competente sa
le examineie.
(2) In sensul preientei ordonante de urgenta, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au
domiciliul sau resedinta in Romania persoanele care se afa in una dintre urmatoarele situatii
a) locuiesc in mod obisnuit cel putn 185 de iile intr-un an calendaristc la o adresa sau la adrese din
Romania datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care
releva legaturi stranse cu adresa sau adresele din Romania, daca persoanele nu au legaturi
profesionale;
b) revin periodic la o adresa din Romania datorita unor legaturi personale cu adresa respectva, desi
locuiesc alternatv in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre ale Uniunii Europene
ori ale Spatului Economic European ori in Confederata Elvetana, deoarece legaturile lor profesionale
sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale;
c) locuiesc in mod obisnuit la o adresa din Romania datorita legaturilor personale cu adresa respectva,
desi locuiesc temporar si in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatului Economic European
ori in Confederata Elvetana pentru indeplinirea unei actvitat sau misiuni cu durata determinata.
(3) Persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania potrivit Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identtate ale cetatenilor
romani, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare, pot solicita obtnerea permisului de
conducere autoritatlor competente sa le examineie, daca se afa in una dintre situatile prevaiute la
alin. (2).
(4) Partciparea la studii in cadrul unei universitat sau scoli din Romania nu implica transferul
domiciliului sau al resedintei in Romania.
(5) Dovada incadrarii in una dintre situatile prevaiute la alin. (2), precum si a studiilor in Romania se
face, in conditile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevaiut la art. 23 alin. (10), cu
documentei
a) prevaiute de actele normatve care reglementeaia domiciliul, resedinta si actele de identtate ale
cetatenilor romani, libera circulate pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, Spatului Economic European si a cetatenilor Confederatei Elvetene sau regimul strainilor
in Romania;
b) emise de insttuta/insttutile de invatamant, acreditata/acreditate in conditile legii, care sa ateste
ca persoana urmeaia studii in Romania de cel putn 6 luni; c) alte documente justfcatve, dupa cai.

Art. 24. - (1) Examinarea pentru obtnerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realiieaia
de catre autoritatea competenta pe raia careia solicitanti isi au domiciliul ori resedinta in sensul art.
231 alin. (2) sau, in caiul celor afat la studii in Romania de cel putn 6 luni, de catre autoritatea
competenta pe raia careia se afa adresa unde locuiesc.
(11) Prin excepte de la prevederile alin. (1), candidati care solicita obtnerea categoriilor Tr, Tb sau Tv,
precum si candidati cu diiabilitat fiice pot f examinat de autoritatea competenta pe raia careia se
afa scoala de conducatori auto autoriiata unde acesta au absolvit cursurile de pregatre teoretca si
practca.
(2) Forma si contnutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratei si
internelor, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.

16
(3) In localitatle in care autoritatea competenta autoriieaia desfasurarea cursurilor de pregatre si
sustnerea examenului pentru obtnerea permisului de conducere, acestea se pot organiia, la cerere, si
in limba minoritati natonale respectve.
(4) In caiul cetatenilor straini si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care isi stabilesc
domiciliul ori resedinta in Romania sau, dupa cai, se afa la studii in Romania, examinarea la proba
teoretca pentru obtnerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de
circulate internatonala.
(5) Valabilitatea administratva a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este urmatoareai
a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv;
b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B,
Bl si BE.
(51) In caiul pierderii, furtului sau al deteriorarii permiselor de conducere ori al schimbarii numelui
ttularului, autoritatle competente elibereaia, dupa cai, un duplicat a carui valabilitate nu poate
depasi valabilitatea administratva a documentului inlocuit sau alt permis de conducere.
(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administratva se realiieaia numai
dupa efectuarea examinarii medicale prevaiute la art. 22.
(53) In caiurile prevaiute la alin. (5 1) si (52), eliberarea permiselor de conducere respectve se
realiieaia fara sustnerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in
Romania in sensul art. 231 alin. (2) ori care dovedesc ca se afa la studii in Romania de cel putn 6 luni si
care detn permis de conducere eliberat de autoritatle competente romane, in conditile stabilite prin
ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.
(6) Nu are dreptul sa se preiinte la examen pentru obtnerea permisului de conducere persoana care a
fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa defnitva, pentru o infractune la regimul
circulatei pe drumurile publice sau pentru o infractune care a avut ca reiultat uciderea sau
vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulate, cu
excepta caiurilor cand a intervenit una dintre situatile prevaiute la art. 116 alin. (1).
(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere
si inmatriculare a vehiculelor inscriu in Registrul natonal de evidenta a permiselor de conducere si a
vehiculelor inmatriculate consttuit de Directa Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a
Vehiculelor urmatoarele date in format electronici
a) datele de identfcare a ttularului permisului de conducere romanesc, care sunti numele de familie,
prenumele, codul numeric personal sau, daca este caiul, echivalentul acestuia, potrivit legislatei
natonale aplicabile, fotografa si semnatura ttularului, locul si data nasterii, domiciliul sau resedinta,
precum si, optonal, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale persoanei;
b) categoriile de vehicule pentru care poseda drept de conducere;
c) codurile armoniiate ale Uniunii Europene; d) datele de identfcare a permisului de conducere.
(8) Permisele de conducere romanest care au fost preschimbate cu documente similare in alte state
isi pierd valabilitatea. Notfcarile de preschimbare transmise de statele emitente se inscriu in Registrul
natonal de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate de catre Directa Regim
Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor sau de catre serviciile publice comunitare regim
permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
(9) Datele prevaiute la alin. (7) se sterg dupa 10 ani de la data incetarii valabilitati permisului de
conducere.

17
Art. 241. - (1) Permisele de conducere se elibereaia dupa cum urmeaiai
a) pentru categoriile C1, C, D1 si D - conducatorilor auto care detn permis de conducere categoria B si
care au promovat examenul corespuniator categoriei solicitate;
b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE - conducatorilor auto care detn permis de conducere
pentru categoriile B, C1, C, D1, respectv D si care au promovat examenul corespuniator categoriei
solicitate.
(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dupa cum
urmeaiai
a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru
ansamblurile de vehicule din categoria BE;
b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, daca
ttularii detn permis de conducere pentru categoria D;
c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectv categoria DE sunt valabile pentru
ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectv categoria D1E;
d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din
categoria AM;
e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria A1;
f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile si pentru categoriile A1 si A2, cele
eliberate pentru categoria B sunt valabile si pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt
valabile si pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile si pentru categoria
D1;
g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor avand
o putere de peste 15 kW, cu condita ca detnatorii permiselor sa aiba varsta de 21 de ani implinit.
h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile si
pentru categoria Tr, in anumite caiuri specifce;
i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile si pentru ansamblul
format dintr-un vehicul din categoria Tr si una sau doua remorci;
j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile si pentru vehiculele din
categoria Tb.
(21) Caiurile specifce pentru care se considera indeplinita condita prevaiuta la alin. (2) lit. h) pentru a
da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt urmatoarelei
a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa
totala maxima autoriiata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala
maxima autoriiata sa fe mai mica de 750 kg;
b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa
totala maxima autoriiata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala
maxima autoriiata sa fe mai mica de 3.500 kg;
c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa
totala maxima autoriiata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala
maxima autoriiata sa fe mai mica de 750 kg;
d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa
totala maxima autoriiata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala
maxima autoriiata sa fe mai mare de 750 kg.

18
(3) Persoanele care poseda permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de
vehicule prevaiute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, in caiul in care ansamblul depaseste 3.500 kg, numai
daca fac dovada ca au absolvit un curs de formare in cadrul unei unitat autoriiate de pregatre a
conducatorilor de vehicule.

Art. 25. - (1) Pentru conducatorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestere ori tramvaie care
au o vechime mai mica de un an de la obtnerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament
reguli suplimentare de circulate.
(2) Autovehiculele si tractoarele agricole sau forestere conduse de persoanele prevaiute la alin. (1)
vor purta un semn distnctv, in conditile stabilite prin regulament.

Art. 26. - Proprietarii sau detnatorii mandatat de autovehicule care efectueaia transport public de
persoane sau de marfuri periculoase sunt obligat sa asigure testarea anuala a conducatorilor de
autovehicule atestat profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acesta a
dispoiitilor legale care reglementeaia circulata pe drumurile publice.

Art. 27. – Abrogat(a)

Art. 28. - Evidenta permiselor de conducere retnute si a sanctunilor aplicate conducatorilor de


autovehicule, tractoare agricole sau forestere ori tramvaie se tne de catre polita rutera, in conditi
stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administratve.

Art. 281. - Prelucrarile de date cu caracter personal se realiieaia cu respectarea prevederilor legale
privind protecta persoanelor fiice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulate a acestor date.

CAPITOLUL IV
Seunalizarea rutera

Art. 29. - (1) Circulata pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulate si cu
respectarea semnifcatei semnaliiarii rutere realiiate prin mijloacele de semnaliiare, semnalele si
indicatile politstului ruter care dirijeaia circulata, semnalele speciale de avertiare luminoase sau
sonore, de semnaliiare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.
(2) Partcipanti la trafc sunt obligat sa respecte si semnalele politstlor de frontera, ale
indrumatorilor de circulate ai Ministerului Apararii Natonale, ale organelor fscale din cadrul Agentei
Natonale de Administrare Fiscala afat in indeplinirea atributilor de serviciu, ale agentlor cailor
ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatei pe sectoarele de drum pe care se
executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulate care actoneaia
in imediata apropiere a unitatlor de invatamant, precum si ale nevaiatorilor, potrivit prevederilor din
regulament.

Art. 30. - (1) Mijloacele de semnaliiare rutera sunti


a) sistemele de semnaliiare luminoasa sau sonora;

19
b) indicatoarele;
c) marcajele;
d) alte dispoiitve speciale.
2) Mijloacele de semnaliiare rutera se consttuie intr-un sistem unitar, se realiieaia si se instaleaia
astel incat sa fe observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atat pe tmp de ii, cat si pe tmp de
noapte, de cei carora li se adreseaia si trebuie sa fe in deplina concordanta intre ele, precum si intr-o
stare tehnica de functonare corespuniatoare.
(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatei in intersecti au urmatoarele semnifcatii
a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
b) semnalul de culoare rosie interiice trecerea;
c) semnalul de culoare galbena impreuna cu cel de culoare rosie interiic trecerea.
(4) Mijloacele de semnaliiare rutera, precum si alte dispoiitve speciale de acest fel se asigura, se
instaleaia si se intretn prin grija administratorului drumului public respectv ori al caii ferate, dupa
cai. Instalarea mijloacelor de semnaliiare rutera si a dispoiitvelor speciale se executa numai cu aviiul
prealabil al politei rutere.
(5) Mijloacele de semnaliiare si presemnaliiare a intersectilor dintre doua drumuri de categorii
diferite se asigura, se instaleaia si se intretn de catre administratorul fecarui drum, cu respectarea
modului de reglementare a circulatei stabilit in nodul ruter respectv.
(6) Mijloacele de semnaliiare rutera pot f insotte si de dispoiitve speciale de avertiare.
(7) Se interiici
a) amplasarea, in iona drumului public, de constructi, panouri sau dispoiitve ce pot f confundate cu
indicatoarele sau cu instalatile ce servesc la semnaliiarea rutera ori realiiarea de amenajari sau alte
obstacole care sunt de natura sa limiteie viiibilitatea ori efcacitatea acestora, sa stanjeneasca
partcipanti la trafc sau sa le distraga atenta, punand in pericol siguranta circulatei;
b) lipirea de afse, inscripti sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispoiitvele ce servesc la semnaliiarea
rutera, inclusiv pe suporturile acestora.

Art. 31. - Partcipanti la trafc trebuie sa respecte regulile de circulate, semnalele, indicatile si
dispoiitile politstului ruter, precum si semnifcata diferitelor tpuri de mijloace de semnaliiare
rutera, in urmatoarea ordine de prioritatei
a) semnalele, indicatile si dispoiitile politstului ruter;
b) semnalele speciale de avertiare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevaiute la art. 32
alin. (2) lit. a) si b);
c) semnaliiarea temporara care modifca regimul normal de desfasurare a circulatei;
d) semnalele luminoase sau sonore;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulate.

Art. 32. - (1) Semnalele speciale de avertiare luminoase sunt emise intermitent de dispoiitvele de
iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnifcatii
a) lumina rosie obliga partcipanti la trafc sa opreasca in directa de mers cat mai aproape de
marginea drumului;
b) lumina albastra obliga partcipanti la trafc sa acorde prioritate de trecere;

20
c) lumina galbena obliga partcipanti la trafc sa circule cu atente.
(2) Sunt autoriiate sa utliieie semnale speciale de avertiare luminoasei
a) pentru lumina rosie - autovehiculele apartnand politei si pompierilor
b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartnand politei, jandarmeriei, politei de frontera,
Agentei Natonale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectei
civile, Ministerului Apararii Natonale, unitatlor speciale ale Serviciului Roman de Informati si ale
Serviciului de Protecte si Paia, Administratei Natonale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului
Justtei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci cand se
deplaseaia in actuni de intervente sau in misiuni care au caracter de urgenta;
c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care
insotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele
destnate intretnerii, repararii ori verifcarii unor lucrari efectuate in partea carosabila sau executarii
unor lucrari de drumuri, curateniei straiilor, desiapeiirii sau tractarii, transportului si depanarii
autovehiculelor ramase in pana sau avariate, precum si tractoarele agricole sau forestere care
tracteaia utlajele agricole si tehnologice cu dimensiuni de gabarit depasite.
(3) Autovehiculele prevaiute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fe echipate si cu mijloace speciale sonore
de avertiare.
(4) Pe autovehiculele apartnand politei si pe cele prevaiute la alin. (2) lit. c) pot f instalate si
dispoiitve luminoase cu mesaje variabile, destnate partcipantlor la trafc.
(41) Pe autovehiculele Agentei Natonale de Administrare Fiscala, inscriptonate viiibil cu denumirea si
sigla insttutei din care fac parte, pot f instalate dispoiitve luminoase cu mesaje variabile, de care se
poate face ui pentru oprirea in trafc a autovehiculelor in scopul exercitarii atributilor de control
specifce, potrivit legii.
(5) Mijloacele speciale de avertiare, luminoase sau sonore, se certfca sau se omologheaia de
autoritatea competenta, potrivit legii. Conditile de utliiare a acestora se stabilesc prin regulament.

Art. 33. - (1) Semnaliiarea si amenajarile rutere necesare pe drumurile publice se asigura de catre
administratorul drumului respectv si se efectueaia numai cu aviiul politei rutere.
(2) Semnaliiarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este insotta
pe tmpul nopti de lampi cu lumina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaia de catre
executantul lucrarilor, cu aviiul politei rutere, astel incat sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor
partcipantlor la trafc, conform reglementarilor in vigoare.
(3) Semnaliiarea si amenajarile rutere se defnesc si se realiieaia in conditile stabilite prin
regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.
Art. 34. - Conditile de circulate pe viaducte si in tunele, precum si semnaliiarea acestora se stabilesc
prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

CAPITOLUL V
Reguli de circulate

SECTIUNEA 1
Obligatile partcipantlor la trafc

21
Art. 35. - (1) Partcipanti la trafc trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteie fuenta si
siguranta circulatei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca
prejudicii proprietati publice ori private.
(2) Partcipanti la trafc sunt obligat ca, la cererea politstului ruter, sa inmaneie acestuia documentul
de identtate sau, dupa cai, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a
vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente
prevaiute de lege.
(3) In exercitarea atributilor care ii revin, politstul ruter are dreptul sa verifce vehiculul, precum si
identtatea conducatorului sau a pasagerilor afat in interiorul acestuia atunci cand exista indicii
despre savarsirea unei fapte de natura contraventonala sau penala.
(4) In exercitarea atributilor de dirijare a circulatei rutere, politsti ruteri sunt obligat sa poarte
uniforma cu inscrisuri si insemne distnctve.
(41) Functonarii din cadrul Agentei Natonale de Administrare Fiscala, care in scopul exercitarii
atributilor de control specifce efectueaia semnale de oprire pentru conducatorii autovehiculelor,
sunt obligat sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distnctve si mijloace de protecte
fuorescent-refectoriiante pe fond de culoare rosie, stabilite prin hotarare a Guvernului.
(5) Politsti de frontera, indrumatorii de circulate ai Ministerului Apararii, agenti cailor ferate,
personalul autoriiat din iona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de
circulate sunt obligat ca, pe tmpul exercitarii atributilor, sa poarte echipament de protecte-
avertiare fuorescentrefectoriiant.
(6) Conducatorii autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestere cu masa maxima autoriiata mai
mare de 3,5 tone sunt obligat sa poarte echipament de protecte-avertiare fuorescent-refectoriiant
atunci cand executa interventi la vehiculul care se afa pe partea carosabila a drumului public.
(7) Nevaiatorii sunt obligat sa poarte in deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alba.

Art. 36. - (1) Conducatorii de autovehicule si tractoare agricole sau forestere si persoanele care ocupa
locuri prevaiute prin constructe cu centuri sau dispoiitve de siguranta omologate trebuie sa le poarte
in tmpul circulatei pe drumurile publice, cu excepta caiurilor prevaiute in regulament.
(11) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevaiute prin constructe cu centuri de siguranta
trebuie sa informeie pasagerii cu privire la obligata legala de a le purta in tmpul circulatei pe
drumurile publice.
(12) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevaiute prin constructe cu centuri de siguranta au
obligata sa se asigure ca, pe tmpul conducerii vehiculului, minorii poarta centurile de siguranta sau
sunt transportat numai in dispoiitve de fxare in scaune pentru copii omologate, in conditile
prevaiute de regulament.
(13) Conducatorilor de autovehicule le este interiis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in
autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu excepta celor destnate transportului
public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe
scaunul din fata, in conditile prevaiute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltme
de pana la 150 cm, pot f transportat in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta
doar daca ocupa, pe tmpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata.
(2) Pe tmpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele
transportate pe acestea au obligata sa poarte casca de protecte omologata.

22
(3) Conducatorilor de vehicule le este interiisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acesta se afa
in tmpul mersului, cu excepta celor prevaiute cu dispoiitve tp «maini libere».

Art. 37. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligat sa opreasca imediat, pe acostament sau, in lipsa
acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, in sensul de deplasare, la
apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulate prioritara care au in functune
mijloacele speciale de avertiare luminoasa de culoare rosie si sonore.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligat sa reduca viteia, sa circule cat mai aproape de marginea
drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de
circulate prioritara care au in functune mijloacele speciale de avertiare luminoasa de culoare
albastra si sonore.
(3) In situatile prevaiute la alin. (1) si (2), pietonilor le sunt interiise traversarea si circulata pe
carosabil pana la trecerea vehiculelor respectve.

Art. 38. - Conducatorii vehiculelor, cu excepta celor trase sau impinse cu mana, instructorii auto
atestat sa efectueie instruirea practca a persoanelor pentru obtnerea permisului de conducere,
precum si examinatorul autoritati competente, in tmpul desfasurarii probelor practce ale examenului
pentru obtnerea permisului de conducere, sunt obligat sa se supuna testarii aerului expirat si/sau
recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substante psihoactve,
la solicitarea politstului ruter.

Art. 39. - Proprietarul sau detnatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa comunice politei
rutere, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identtatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul
pentru a f condus pe drumurile publice.

Art. 40. - Regulile de circulate pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor si tractoarelor agricole
sau forestere destnate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit
depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, in
conformitate cu reglementarile in vigoare.

SECTIUNEA a 2-a
Reguli pentru circulata vehiculelor

§1. Poziti in tupul uersului si circulata pe benzi


Art. 41. - (1) Vehiculele si animalele, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis
accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, in sensul de circulate, cat mai
aproape de marginea parti carosabile, cu respectarea semnifcatei semnaliiarii rutere si a regulilor
de circulate.

23
(2) Numerotarea beniilor de circulate pe fecare sens se efectueaia in ordine crescatoare de la
marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. In caiul autostraiilor, banda de urgenta nu
intra in numerotarea beniilor de circulate.
(3) Daca un drum este prevaiut cu o pista speciala destnata circulatei bicicletelor, acestea vor f
conduse numai pe pista respectva.

Art. 42. - Cand circulata se desfasoara pe doua sau mai multe benii pe sens, acestea se folosesc de
catre conducatorii de vehicule in functe de intensitatea trafcului si viteia de deplasare, avand
obligata sa revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este
destnata vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Art. 43. - (1) Daca un drum este prevaiut cu o banda destnata vehiculelor lente sau transportului
public de persoane, semnaliiata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectva.
(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata langa marginea parti carosabile trebuie sa
acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaia transport public de persoane numai atunci
cand conducatorii acestora semnaliieaia intenta de a reintra in trafc din statile prevaiute cu alveole
si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun in pericol siguranta celorlalt partcipant la trafc.

§2. Maijloacele de avertzare folosite de conducatorii de vehicule


Art. 44. - (1) In circulata pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, in conditile
prevaiute de regulament, mijloacele de avertiare sonora si luminoasa afate in dotare si omologate.
(2) In circulata pe autostraii, pe drumurile expres si pe cele natonale europene (E) conducatorii de
autovehicule si tractoare agricole sau forestere sunt obligat sa foloseasca si in tmpul iilei luminile de
intalnire sau luminile pentru circulata diurna.
(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligat sa foloseasca luminile de intalnire pe toata
durata deplasarii acestora pe drumurile publice.
(4) In circulata pe drumurile publice se interiice detnerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor
speciale de avertiare sonora si luminoasa pe si in alte autovehicule decat cele prevaiute la art. 32
alin. (2), precum si detnerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna
functonare a dispoiitvelor de supraveghere a trafcului.
(5) Conducatorii de autovehicule pot f avertiat de polita rutera in legatura cu preienta in trafc a
dispoiitvelor de masurare a viteiei, prin mass-media sau panouri de avertiare. Conducatorii de
autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispoiitvelor de masurare a viteiei.

§3. Depasirea
Art. 45. - (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un
obstacol, afat pe acelasi sens de circulate, prin schimbarea directei de mers si iesirea de pe banda de
circulate sau din sirul de vehicule in care s-a afat inital.
(2) Conducatorul vehiculului care se angajeaia in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care
circula in fata sau in spatele lui nu a initat o asemenea manevra.
(3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulate,
conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun

24
de spatu sufcient pentru a reintra pe banda initala, unde au obligata sa revina dupa efectuarea
manevrei de depasire.
(4) Nu consttuie depasire, in sensul alin. (1), situata in care un vehicul circula mai repede pe una
dintre benii decat vehiculele care circula pe alta banda in acelasi sens de circulate.
(5) Depasirea se efectueaia numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al
carui conducator a semnaliiat intenta si s-a incadrat corespuniator parasirii sensului de mers spre
stanga se depaseste prin partea dreapta.
(6) Tramvaiul afat in mers poate f depasit si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic
sau cand intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatu sufcient.

Art. 46. - Obligatile conducatorilor vehiculelor care efectueaia depasirea si ale conducatorilor
vehiculelor care sunt depasite, precum si caiurile in care depasirea este interiisa se stabilesc prin
regulament.

§4. Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus


Art. 47. - Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreie intre vehicule o
distanta laterala sufcienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a beniii de circulate
respectve.

§5. Viteza si distanta dintre vehicule


Art. 48. - Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteia si sa o adapteie in
functe de conditile de drum, astel incat sa poata efectua orice manevra in conditi de siguranta.

Art. 49. - (1) Limita maxima de viteia in localitat este de 50 km/h.


(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatlor, administratorul drumului poate stabili,
pentru autovehiculele din categoriile A si B, si limite de viteia superioare, dar nu mai mult de 80 km/h.
Limitele de viteia mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu aviiul politei rutere.
(3) Pe anumite sectoare de drum, tnand seama de imprejurari si de intensitatea circulatei,
administratorul drumului, cu aviiul politei rutere, poate stabili si limite de viteia inferioare, dar nu
mai putn de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
(4) Limitele maxime de viteia in afara localitatlor sunti
a) pe autostraii - 130 km/h;
b) pe drumurile expres sau pe cele natonale europene (E) - 100 km/h;
c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.

Art. 50. - (1) Viteiele maxime admise in afara localitatlor pentru categoriile si subcategoriile de
autovehicule prevaiute la art. 15 alin. (2) sunt urmatoarelei
a) 130 km/h pe autostraii, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele natonale europene (E) si 90 km/
h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A si B;
b) 110 km/h pe autostraii, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele natonale europene (E) si 80 km/h
pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D si subcategoria D1;
c) 90 km/h pe autostraii, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele natonale europene (E) si 70 km/h
pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 si C1;
d) 45 km/h, pentru tractoare agricole sau forestere si mopede.

25
(2) Viteia maxima admisa in afara localitatlor pentru autovehiculele care tracteaia remorci sau
semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteia maxima admisa pentru categoria din care face
parte autovehiculul tragator.
(3) Viteia maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta
produse periculoase este de 40 km/h in localitat, iar in afara localitatlor de 70 km/h.
(4) Viteia maxima admisa in afara localitatlor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putn
de un an practca de conducere sau pentru persoanele care efectueaia pregatrea practca in vederea
obtnerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteia maxima admisa pentru
categoria din care fac parte autovehiculele conduse. Conducatorul unui vehicul care circula in spatele
altuia are obligata de a pastra o distanta sufcienta fata de acesta, pentru evitarea coliiiunii.

Art. 51. - (1) Este interiisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri pe drumurile
publice, cu excepta celor autoriiate de administratorul drumului respectv si aviiate de polita rutera.
(2) Organiiatorii concursurilor, antrenamentelor ori intrecerilor autoriiate sunt obligat sa ia toate
masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protecta celorlalt
partcipant la trafc.
(3) In cai de producere a unui eveniment ruter, ca urmare a neindeplinirii atributilor prevaiute la alin.
(2), organiiatorii acestora raspund administratv, contraventonal, civil sau penal, dupa cai. Autoritatle
publice locale, cu autoriiata administratorului drumului public si cu aviiul politei rutere sau la
solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realiiarea de amenajari rutere destnate
circulatei pietonilor, biciclistlor, vehiculelor cu tractune animala si calmarii trafcului, semnaliiate
corespuniator, in apropierea unitatlor de invatamant, pietelor, targurilor, spitalelor, precum si in
ionele cu risc sporit de accidente.

§6. Reguli referitoare la uanevre


Art. 54. - (1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directei de mers, de
iesire dintr-un rand de vehicule statonate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta
banda de circulate sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaia sa efectueie o
intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnaliieie din tmp si sa se asigure ca o poate face
fara sa perturbe circulata sau sa puna in pericol siguranta celorlalt partcipant la trafc.
(2) Semnaliiarea schimbarii directei de mers trebuie sa fe mentnuta pe intreaga durata a manevrei.

§7. Intersecti si obligata de a ceda trecerea


Art. 55. - Intersectile sunti
a) cu circulate nedirijata;
b) cu circulate dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectile in care circulata se desfasoara
in sens giratoriu.

Art. 56. - La apropierea de o intersecte conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteia care sa ii
permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere partcipantlor la trafc care au acest drept.

Art. 57. - (1) La intersectile cu circulate nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeie
trecerea vehiculelor care vin din partea dreapta, in conditile stabilite prin regulament.

26
(2) La intersectile cu circulate dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnifcata
indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatile ori semnalele politstului ruter.
(3) Patrunderea unui vehicul intr-o intersecte este interiisa daca prin aceasta se produce blocarea
intersectei.
(4) In intersectile cu sens giratoriu, semnaliiate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora
au prioritate fata de cele care urmeaia sa patrunda in intersecte.

Art. 58. - In caiul vehiculelor care patrund intr-o intersecte dintre un drum inchis circulatei publice si
un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.

Art. 59. - (1) In intersectile cu circulate nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde
prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand
efectueaia virajul spre stanga sau cand semnaliiarea rutera din acea iona stabileste o alta regula de
circulate.
(2) In intersecti, conducatorii vehiculelor care vireaia spre stanga sunt obligat sa acorde prioritate de
trecere vehiculelor cu care se intersecteaia si care circula din partea dreapta.
(3) In intersectile cu circulate dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritati de dreapta se
respecta numai in caiul in care doua vehicule urmeaia sa se intalneasca, fecare intrand in intersecte
de pe un drum semnaliiat cu un indicator avand aceeasi semnifcate de prioritate sau de pierdere a
prioritati.
(4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi
nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei saget verii pe fond negru, cu varful spre
dreapta, aprinderea acesteia semnifca permisiunea pentru vehicule de a-si contnua drumul in
directa indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condita acordarii prioritati
de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulate.

§8. Trecerea la nivel cu calea ferata


Art. 60. - (1) Partcipanti la trafc trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si
traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa cai.
(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevaiuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de
vehicule sunt obligat sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in curs
de coborare ori in poiite oriiontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea
trenului sunt in functune.
(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnaliiata corespuniator, conducatorii de vehicule
sunt obligat sa se conformeie semnifcatei semnalelor agentului de cale ferata.

§9. Autovehicule cu regiu de circulate prioritara


Art. 61. - (1) Au regim de circulate prioritara numai autovehiculele prevaiute la art. 32 alin. (2) lit. a) si
b), atunci cand se deplaseaia in actuni de intervente sau in misiuni care au caracter de urgenta.
Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie sa aiba in functune semnalele
luminoase si sonore.
(2) Conducatorii autovehiculelor apartnand insttutilor prevaiute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) pot
incalca regimul legal de viteia sau alte reguli de circulate, cu excepta celor care reglementeaia

27
trecerea la nivel cu calea ferata, atunci cand se deplaseaia in actuni de intervente sau in misiuni care
au caracter de urgenta.
(3) Cand pe drumul public circulata este dirijata de un politst ruter, conducatorii autovehiculelor
prevaiute la alin.

Art. 62. - (1) trebuie sa respecte semnalele, indicatile si dispoiitile acestuia. (1) La intrarea in
intersectile unde lumina rosie a semaforului este in functune ori indicatoarele obliga la acordarea
prioritati de trecere, conducatorii autovehiculelor prevaiute la art. 61 alin. (1) trebuie sa reduca viteia
si sa circule cu atente sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulate, in cai contrar
urmand sa raspunda potrivit legii.
(2) Cand doua autovehicule cu regim de circulate prioritara, care se deplaseaia in misiune avand
semnalele luminoase si sonore in functune, se apropie de o intersecte, venind din directi diferite,
vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.

§10. Oprirea, statonarea si parcarea


Art. 63. - (1) Se considera oprire imobiliiarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de
cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobiliiarea se considera statonare.
(2) Nu se considera oprirei
a) imobiliiarea vehiculului atat tmp cat este necesara pentru imbarcarea sau debarcarea unor
persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulata pe drumul public respectv;
b) imobiliiarea autovehiculului avand o masa totala maxima autoriiata de pana la 3,5 tone, atat tmp
cat este necesar pentru operatunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatle comerciale.
(3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele decat cele prevaiute la alin. (2) lit. b),
administratorul drumului public impreuna cu autoritatle administratei publice locale, cu aviiul politei
rutere, vor stabili programe sau intervale orare pe tmpul nopti, in care oprirea sau statonarea este
permisa pentru distribuirea marfurilor.
(4) Se considera parcare statonarea vehiculelor in spati special amenajate sau stabilite si semnaliiate
corespuniator.
(5) Vehiculul oprit sau statonat pe partea carosabila trebuie aseiat langa si in paralel cu marginea
acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnaliiare nu se dispune altel. Motocicletele
fara atas, mopedele si bicicletele pot f oprite sau statonate si cate doua, una langa alta.

Art. 64. - (1) Polita rutera poate dispune ridicarea vehiculelor statonate neregulamentar pe partea
carosabila. Ridicarea si depoiitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realiieaia de catre
administratile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa cai.
(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depoiitarea vehiculului statonat
neregulamentar se suporta de catre detnatorul acestuia.
(3) Ridicarea vehiculelor dispusa de polita rutera in conditile prevaiute la alin.

Art. 65. - (1) se realiieaia potrivit procedurii stabilite prin regulament. Caiurile si conditile in care
oprirea, statonarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, in
conformitate cu prevederile preientei ordonante de urgenta.

§11. Circulata vehiculelor destnate transportului de uarfuri sau transportului public de personae

28
Art. 66. - (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care
efectueaia transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport in cont propriu
de persoane cu microbuie si autobuie, transporturi agabaritce, precum si pentru autovehiculele de
transport marfa cu masa maxima autoriiata mai mare de 3,5 tone, care circula in trafc intern si
internatonal.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartnand Ministerului Afacerilor
Interne, Ministerului Apararii Natonale, Serviciului Roman de Informati, Serviciului de Protecte si
Paia si Administratei Natonale a Penitenciarelor.
(3) Conditile de obtnere a certfcatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului
transporturilor, constructilor si turismului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(4) Certfcatul de atestare profesionala care confera ttularului dreptul de a efectua actvitatea pentru
care a fost eliberat este valabil numai insott de permisul de conducere corespuniator categoriei din
care face parte vehiculul condus.

Art. 67. - Se interiice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase in


vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu indeplinesc conditile tehnice si de
agreere prevaiute in Acordul european referitor la transportul ruter internatonal al marfurilor
periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr.
31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detne certfcat A.D.R. corespuniator.

Art. 68. - (1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile
publice numai in conditile prevaiute de reglementarile in vigoare.
(2) Vehiculele care, prin constructe sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa si/sau
gabaritul prevaiute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de
administratorul drumului public sau, dupa cai, de autoritatle administratei publice locale, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 69. - Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse
periculoase, precum si cele de insotre trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertiare cu
lumina galbena, prevaiute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentna in
functune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

SECTIUNEA a 3-a
Reguli pentru alt partcipant la trafc

Art. 70. - (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba
varsta de cel putn 16 ani.

29
(2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de
cel putn 14 ani.
(3) Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fe echipate cu mijloace de
iluminare si dispoiitve refectoriiant-fuorescente. Este interiisa circulata acestora pe tmp de noapte
fara aceste mijloace si dispoiitve in stare de functonare.

Art. 71. - (1) Sunt interiise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractune animala, a masinilor si
utlajelor autopropulsate utliiate in lucrari de constructi, agricole si forestere, a animalelor de
povara, de tractune sau de calarie, precum si a animalelor iiolate sau in turma pe drumurile
natonale, in municipii si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare de interiicere a accesului.
(2) Autoritatle administratei publice locale au obligata sa amenajeie, cu acordul administratorului
drumului public si aviiul politei rutere, drumuri laterale, cai de acces catre aceste drumuri, precum si
locuri de traversare a drumurilor publice destnate circulatei animalelor si vehiculelor prevaiute la
alin. (1), semnaliiate corespuniator.
(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau
impinse cu mana, animalele de povara, de tractune si de calarie vor avea cate un conducator, iar
vehiculele cu tractune animala vor f echipate si cu mijloace de iluminare si dispoiitve refectoriiant-
fuorescente, in conformitate cu prevederile regulamentului.

Art. 72. - (1) Pietonii sunt obligat sa se deplaseie numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe
acostamentul din partea stanga a drumului, in directa lor de mers. Cand si acostamentul lipseste,
pietonii sunt obligat sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a parti carosabile, in
directa lor de mers.
(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajat in
traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnaliiate corespuniator, ori
la culoarea verde a semaforului destnat pietonilor.
(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin
locurile special amenajate si semnaliiate corespuniator, iar in lipsa acestora, in localitat, pe la coltul
straiii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalt partcipant la
trafc.
(4) Pietonii surprinsi si accidentat ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a
semaforului destnat acestora, sau a nerespectarii altor obligati stabilite de normele rutere poarta
intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditile in care conducatorul vehiculului respectv a
respectat prevederile legale privind circulata prin acel sector.
(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructe speciala, cele care
conduc vehicule destnate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, precum si cele care se deplaseaia
pe patne sau dispoiitve cu role.
(6) Se excepteaia de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politstul ruter si persoanele care
se afa pe platorma drumului public si sunt autoriiate, in exercitarea atributilor de serviciu, sa
indrume sau sa dirijeie circulata rutera, in conditile stabilite prin regulament.
(7) Este interiisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobiliiate, iar cand aceasta este permisa, conform
indicatoarelor sau marcajelor, latmea minima a trotuarului lasat la dispoiita pietonilor trebuie sa fe
de cel putn un metru.

30
Art. 73. - Regulile privind circulata pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tractune
animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organiiate, precum si de animale se
stabilesc prin regulament.

SECTIUNEA a 4-a
Circulata pe autostraii
Art. 74. - (1) Pe autostraii este interiisa circulata pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase
depasite, fara autoriiate speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform
reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau
impinse cu mana, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestere si a masinilor
autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructe sau din alte
cauie, nu pot depasi viteia de 50 km/h.
(2) De asemenea, pe autostraii sunt interiise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile
prototpurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatile, deflarile, caravanele publicitare,
antrenamentele si compettile sportve de orice fel, precum si cortegiile.
(3) Se interiice circulata, oprirea sau statonarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu excepta
caiurilor justfcate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulate prioritar.
(4) Circulata autovehiculelor destnate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaia,
de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostraiii, in sensul de mers.

SECTIUNEA a 5-a
Obligati in cai de accident
Art. 75. - Accidentul de circulate este evenimentul care intruneste cumulatv urmatoarele conditii
a) s-a produs pe un drum deschis circulatei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc;
b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putn unui
vehicul sau alte pagube materiale;
c) in eveniment a fost implicat cel putn un vehicul in miscare;
d) Abrogat(a)

Art. 76. - (1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu excepta celor cu tractune animala, care
circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in cai de
pagube produse tertlor prin accidente de circulate, conform legii.
(2) Polita rutera dispune masura retnerii certfcatului de inmatriculare sau inregistrare si retragerea
placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, afate in trafc,
eliberand dovada fara drept de circulate.
(3) Daca detnatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de iile de la data aplicarii
masurii prevaiute la alin. (2), polita rutera dispune radierea din evidenta a vehiculului.
Art. 77. - (1) Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulate in urma caruia a reiultat
moartea sau vatamarea integritati corporale ori a sanatati unei persoane este obligat sa ia masuri de
anuntare imediata a politei, sa nu modifce sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca
locul faptei.
(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostnta de producerea unui accident de circulate in
urma caruia a reiultat moartea sau vatamarea integritati corporale ori a sanatati uneia sau a mai
multor persoane, precum si in situata in care in eveniment este implicat un vehicul care transporta

31
marfuri periculoase este obligata sa anunte de indata polita si sa apeleie numarul natonal unic
pentru apeluri de urgenta 112, existent in retelele de telefonie din Romania.
(3) Este interiis oricarei persoane sa schimbe poiita vehiculului implicat intr-un accident de circulate
in urma caruia a reiultat moartea sau vatamarea integritati corporale ori a sanatati uneia sau a mai
multor persoane, sa modifce starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara incuviintarea
politei care cerceteaia accidentul.

Art. 78. - (1) Conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai, instructorului
auto atestat care se afa in procesul de instruire practca a unei persoane pentru obtnerea permisului
de conducere, precum si examinatorului autoritati competente in tmpul desfasurarii probelor
practce ale examenului pentru obtnerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre
categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat intr-un accident de circulate, le este interiis consumul
de alcool sau de substante psihoactve dupa producerea evenimentului si pana la testarea
concentratei alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
(2) In situata in care nu sunt respectate dispoiitile alin. (1), se considera ca reiultatele testului sau ale
analiiei probelor biologice recoltate refecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a
examinatorului respectv in momentul producerii accidentului.

Art. 79. - (1) Conducatorii de vehicule implicat intr-un accident de circulate in urma caruia au reiultat
numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati
a) sa scoata imediat vehiculele in afara parti carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest
lucru, sa le deplaseie cat mai aproape de bordura sau acostament, semnaliiandu-le preienta;
b) sa se preiinte la unitatea de polite competenta pe raia careia s-a produs accidentul in termen de
cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.
(2) Se excepteaia de la obligatile prevaiute la alin. (1) lit. b)i
a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditile legii;
b) conducatorul de vehicul care detne o asigurare facultatva de avarii auto, iar accidentul de circulate
a avut ca reiultat numai avarierea propriului vehicul.

Art. 80. - (1) Proprietarul, detnatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autovehicul si tractor
agricol sau forester, remorca ori tramvai a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de
circulate este obligat sa se preiinte in 24 de ore de la constatare la unitatea de polite pe raia careia s-
a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare.
(2) Persoanele prevaiute la alin. (1) sunt exceptate de la obligata preientarii la unitatea de polite
daca exista o asigurare facultatva in baia careia pot f despagubite pentru avarierea vehiculelor
respectve.
Art. 801. - In situatile prevaiute la art. 79 si 80, repararea vehiculelor se face pe baia documentului de
constatare eliberat de unitatea de polite ori, dupa cai, de societatle din domeniul asigurarilor.

Art. 802. - Persoanele fiice sau juridice autoriiate sa execute lucrari de reparati la vehicule avariate au
obligata sa tna evidenta proprie a reparatilor executate, potrivit legii, si sa comunice de indata, la
cererea politei rutere, datele inregistrate solicitate de aceasta.

32
Art. 81. - (1) In vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea societatlor din
domeniul asigurarilor, autoritatea care are in evidenta vehiculele inmatriculate sau inregistrate
comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau detnatorii mandatat ai vehiculelor.
(2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau a societatlor din domeniul asigurarilor,
polita rutera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.
(3) La solicitarea politei rutere, societatle din domeniul asigurarilor comunica in termenul stabilit de
aceasta copii ale documentelor referitoare la constatarile amiabile de accidente inregistrate in
evidenta acestora sau alte date expres cerute, in conditile legii.

SECTIUNEA a 6-a
Circulata autovehiculelor in trafcul internatonal

Art. 82. - (1) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestere si remorcile inmatriculate in Romania
pot trece frontera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditile cerute pentru a f admise
in circulata internatonala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil in conditile
stabilite prin tratatele la care Romania este parte sau care este eliberat de autoritatle competente ale
statelor membre ale Uniunii Europene ori Spatului Economic European sau a carui valabilitate este
recunoscuta in aceste state pe baia de reciprocitate.
(2) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestere si remorcile inmatriculate in alte state pot trece
frontera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditile tehnice
prevaiute in Conventa asupra circulatei rutere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratfcata de
Romania prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru caiurile de
raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.
(3) Abrogat(a)
(4) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestere si remorcile inmatriculate in alte state, detnute
de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot f conduse pe drumurile publice pe o
perioada de maximum 90 de iile de la introducerea acestora in tara, daca sunt asigurate pentru
caiurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulate.
(5) Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta in Romania pot sa isi inmatriculeie
autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raia careia au domiciliul ori resedinta,
dupa cai.
(6) Autovehiculele si tractoarele agricole sau forestere inmatriculate in statele care nu sunt semnatare
ale Conventei asupra circulatei rutere, prevaiuta la alin. (2), sunt obligate sa poarte in partea din
spate semnul distnctv al statului care a efectuat inmatricularea.

Art. 83. - (1) Au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc
conditile prevaiute la art. 20 si art. 23 alin. (1), ttularii permiselor de conducere natonale valabile,
eliberate de autoritatlei
a) statelor membre ale Conventei asupra circulatei rutere, prevaiuta la art. 82 alin. (2);
b) statelor membre ale Uniunii Europene;
c) statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de
conducere auto.
(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt ttulare ale unui
permis de conducere natonal eliberat de autoritatle unui stat care nu este membru al Conventei

33
asupra circulatei rutere si nici membru al Uniunii Europene ori cu care Romania nu a incheiat un
tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie sa posede si permis de
conducere internatonal.
(3) Permisele de conducere natonale eliberate de autoritatle prevaiute la alin. (1), precum si cele a
caror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral, detnute de persoane care au
domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2), pot f preschimbate cu documente
similare romanest, in conditile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in
Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL VI
Infractuni si pedepse

Art. 84. – Abrogat(a)


Art. 85. – Abrogat(a)
Art. 86. – Abrogat(a)
Art. 87. – Abrogat(a)

Art. 88. - (1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai in preienta unui politst ruter, in conditile
art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, in urmatoarele spati ale insttutilor medicalei
a) in interiorul unitatlor de asistenta medicala autoriiate;
b) in ambulante avand echipaj cu medic ori autospeciale cu aceasta functe apartnand Serviciului
mobil de urgenta, reanimare si descarcerare;
c) in interiorul unitatlor medico-legale.
(11) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregatre medicala de specialitate din echipajul
ambulantei sau autospecialei apartnand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare, care
intervine la evenimentele in legatura cu trafcul ruter, poate recolta mostre biologice in masura in care
prin aceasta nu se afecteaia acordarea asistentei medicale de urgenta sau de prim ajutor, precum si in
situata in care persoana implicata intr-un accident de circulate refuia transportul de urgenta la o
unitate sanitara sau starea sa de sanatate nu impune acest transport.
(12) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c).
(13) Transportul mostrelor biologice, recoltate in conditile alin. (11), la unitatea medico-legala in
vederea realiiarii analiiei toxicologice, va f efectuat de catre politstul ruter.
(2) Stabilirea concentratei de alcool sau a preientei in organism de substante psihoactve se face in
insttutile medicolegale autoriiate, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul
Sanatati.
(3) Stabilirea preientei alcoolului in aerul expirat sau testarea preliminara a preientei in organism a
unor substante psihoactve se face de catre polita rutera, cu ajutorul unor mijloace tehnice
certfcate. (4) Stabilirea concentratei de alcool in aerul expirat se face de catre polita rutera, cu
ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verifcat metrologic.
(5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligatvitatea
detnerii permisului de conducere, testata de politstul ruter cu un mijloc tehnic omologat si verifcat
metrologic si depistata ca avand o concentrate de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, ii

34
poate solicita acestuia sa i se recolteie mostre biologice in cadrul unitatlor sau insttutilor medicale
prevaiute la alin. (1), in vederea stabilirii imbibatei de alcool in sange.
(6) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligatvitatea
detnerii permisului de conducere, testata cu un mijloc tehnic omologat si verifcat metrologic si
depistata ca avand o concentrate de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, este obligata sa se
supuna recoltarii mostrelor biologice, in vederea stabilirii imbibatei de alcool in sange.
(7) Conducatorilor de vehicule pentru care legea prevede obligatvitatea detnerii permisului de
conducere, testat in trafc cu un mijloc certfcat care indica preienta in organism a unor substante
psihoactve, li se recolteaia obligatoriu mostre biologice.

Art. 89. – Abrogat(a)


Art. 90. – Abrogat(a)
Art. 91. – Abrogat(a)
Art. 92. – Abrogat(a)
Art. 93. – Abrogat(a)
Art. 94. – Abrogat(a)

CAPITOLUL VII
Raspunderea contraventonala
Art. 95. - (1) Incalcarea dispoiitilor preientei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc
elementele consttutve ale unei infractuni, consttuie contravente si se sanctoneaia cu avertsment
ori cu amenda ca sanctune principala si, dupa cai, cu una dintre sanctunile contraventonale
complementare prevaiute la art. 96 alin. (2).
(2) Avertsmentul consta in atentonarea verbala sau scrisa a contravenientului, insotta de
recomandarea de a respecta dispoiitile legale.
(3) Abrogat(a)
(4) Sanctunile contraventonale prevaiute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientlor,
persoane fiice ori juridice.

Art. 96. - (1) Sanctunile contraventonale complementare au ca scop inlaturarea unei stari de pericol
si preintampinarea savarsirii altor fapte interiise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin
care se aplica si sanctunea principala a ameniii sau avertsmentului.
(2) Sanctunile contraventonale complementare sunt urmatoarelei
a) aplicarea punctelor de penaliiare;
b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe tmp limitat;
c) confscarea bunurilor destnate savarsirii contraventilor prevaiute in preienta ordonanta de urgenta
ori folosite in acest scop;
d) imobiliiarea vehiculului;
e) radierea din ofciu a inmatricularii sau inregistrarii vehiculului, in caiurile prevaiute la art. 17 alin.
(4);
f) Abrogat(a)

35
(3) Pentru incalcarea unor norme la regimul circulatei, pe langa sanctunea principala sau, dupa cai,
una dintre sanctunile contraventonale complementare prevaiute la alin. (2) lit. c), d) si f), in caiurile
prevaiute la art. 108 alin. (1) se aplica si un numar de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penaliiare.
(4) In caiul cumulului de 15 puncte de penaliiare suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se
dispune de catre seful politei rutere din judetul sau municipiul Bucurest care il are in evidenta pe
ttularul permisului de conducere.
(5) Confscarea se dispune de catre polita rutera prin procesul-verbal de constatare a contraventei,
odata cu aplicarea sanctunii ameniii.
(6) Sunt supuse confscariii
a) mijloacele speciale de avertiare luminoase si sonore detnute, montate si folosite pe alte
autovehicule decat cele prevaiute la art. 32 alin. (2) si (3);
b) dispoiitvele care perturba functonarea mijloacelor tehnice de supraveghere a trafcului;
c) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare care nu corespund standardelor in vigoare
si care sunt montate pe vehicule;
d) Abrogat(a)
(7) Imobiliiarea unui vehicul consta in scoaterea acestuia in afara parti carosabile, pe acostament sau
cat mai aproape de marginea drumului, si punerea lui in imposibilitate de miscare prin folosirea unor
dispoiitve tehnice sau a altor mijloace de blocare.
(8) Imobiliiarea unui vehicul se dispune de catre politstul ruter, ca urmare a savarsirii de catre
conducatorul acestuia a uneia dintre faptele prevaiute la art. 117 alin. (1).

Art. 97. - (1) In caiurile prevaiute in preienta ordonanta de urgenta, politstul ruter dispune si una
dintre urmatoarele masuri tehnico-administratvei
a) retnerea permisului de conducere si/sau a certfcatului de inmatriculare ori de inregistrare sau,
dupa cai, a doveiii inlocuitoare a acestora;
b) retragerea permisului de conducere, a certfcatului de inmatriculare sau inregistrare ori a
placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;
c) anularea permisului de conducere.
d) ridicarea vehiculelor statonate neregulamentar.
(2) Retnerea permisului de conducere ori a certfcatului de inmatriculare sau de inregistrare se face
de catre politstul ruter, de regula odata cu constatarea faptei, eliberandu-se ttularului o dovada
inlocuitoare cu sau fara drept de circulate.
(3) Perioada in care ttularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul,
tractor agricol sau forester ori tramvai se considera perioada de suspendare a exercitarii dreptului de
a conduce.
(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre polita rutera in caiurile prevaiute la art.
22 alin. (6^3) si (8).
(5) Anularea permisului de conducere se dispune de catre polita rutera pe a carei raia de competenta
s-a produs una dintre faptele prevaiute la art. 114.
(6) Procedura aplicarii masurilor tehnico-administratve se stabileste prin regulament.

Art. 98. - (1) Ameniile contraventonale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului
punctelor-amenda aplicate.

36
(2) Un punct-amenda repreiinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare
a Guvernului.
(21) Prin excepte de la prevederile alin. (2), in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 un punct-
amenda este 145 lei.
(2^2) Prin excepte de la prevederile alin. (2), in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-
amenda este 145 lei.
(3) Contraventilor prevaiute in preienta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctuni carora
le corespunde un numar de puncte-amenda, in functe de gravitatea faptelor si de pericolul social pe
care acestea il preiinta.
(4) Clasele de sanctuni sunt urmatoarelei
a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;
b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;
c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;
d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;
e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda.
(5) Contraventile prevaiute la clasa a V-a de sanctuni se aplica persoanelor juridice.

Art. 99. - (1) Consttuie contraventi si se sanctoneaia cu amenda prevaiuta in clasa I de sanctuni
urmatoarele fapte savarsite de catre persoane fiicei
1. conducerea unui autovehicul in mod nejustfcat cu o viteia cu cel putn 10 km/h sub limita minima
obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectv;
2. nerespectarea obligatei de semnaliiare a manevrei de schimbare a directei de mers;
3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulata pe drumurile publice;
4. neindeplinirea obligatei proprietarului sau a utliiatorului de autovehicul si tractor agricol sau
forester de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia in alte imprejurari decat
in urma unui accident de circulate;
5. nerespectarea normelor privind circulata pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor
militare, ai grupurilor organiiate autoriiate si cortegiilor;
6. nerespectarea semnifcatei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor saget de
culoare galbena ori alba cu varful orientat in jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de
culoare verde in caiul beniilor cu circulate reversibila;
7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de iile de la data eliberarii documentului de
constatare a avariei;
8. nerespectarea obligatei pasagerilor afat intr-un autovehicul si tractor agricol sau forester de a
purta in tmpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispoiitvele de siguranta omologate;
9. nerespectarea obligatei de catre persoana transportata pe motocicleta sau pe moped de a purta, in
tmpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protecte omologata;
10. nerespectarea obligatei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea
acestuia, cand drumul are o singura banda;
11. nerespectarea regulilor de circulate de catre conducatorii de animale;
12. nerespectarea obligatei de a aplica semnul distnctv pe autovehicule si tractoare agricole sau
forestere conduse de persoane care au mai putn de un an vechime de la dobandirea permisului de
conducere;

37
13. lasarea libera in tmpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;
14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatilor ce le revin atunci cand se afa in vehicule;
15. nerespectarea semnifcatei culorii galbene a semaforului;
16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt
deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau iapada de natura a impiedica identfcarea numarului
de inmatriculare sau de inregistrare;
17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt
aplicate folii sau alte dispoiitve care nu permit citrea numarului de inmatriculare ori placutele nu
corespund standardelor in vigoare;
18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defciente majore, altele decat cele prevaiute la
art. 101 alin. (1) pct. 11.
(2) Amenda contraventonala prevaiuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor
agricol sau forester ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penaliiare,
conform art. 108 alin. (1) lit. a).

Art. 100. - (1) Consttuie contraventi si se sanctoneaia cu amenda prevaiuta in clasa a II-a de
sanctuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fiicei
1. nerespectarea semnalelor politstlor de frontera in punctele de trecere a fronterei de stat a
Romaniei, ale indrumatorilor de circulate ai Ministerului Apararii Natonale, ale organelor fscale din
cadrul Agentei Natonale de Administrare Fiscala, ale agentlor de cale ferata, ale persoanelor
desemnate pentru dirijarea circulatei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare
a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulate si ale nevaiatorilor;
2. nerespectarea regulilor de utliiare a mijloacelor de avertiare sonora de catre conducatorii de
vehicule, cu excepta celor care conduc autovehicule prevaiute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);
3. nerespectarea semnifcatei indicatoarelor si marcajelor de obligare;
4. neindeplinirea obligatei de a solicita autoritati competente, in termenul prevaiut de lege,
eliberarea unui nou permis de conducere sau certfcat de inmatriculare ori de inregistrare, in caiul in
care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de
vedere al formei si contnutului celor in vigoare;
5. lipsa dotarilor specifce la autovehiculele si tractoarele agricole sau forestere destnate invatarii
conducerii auto, prevaiute in reglementarile in vigoare;
6. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forester care are montate anvelope cu alte
dimensiuni sau caracteristci decat cele prevaiute in certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare ori
sunt uiate peste limita admisa;
7. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forester care, in mers sau statonare, polueaia
fonic sau emana noxe peste limita legal admisa;
8. nerespectarea traseelor stabilite de polita rutera pentru pregatrea practca sau sustnerea
examenului pentru obtnerea permisului de conducere;
9. nerespectarea obligatei de a circula pe un singur sir, indiferent de directa de deplasare, intr-o
intersecte in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatul dintre sina
din dreapta si trotuar nu permite circulata pe doua siruri;
10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor actvitat de natura a-i distrage atenta de la
conducere ori folosirea instalatilor de sonoriiare la un nivel de igomot care afecteaia deplasarea in
siguranta a lui si a celorlalt partcipant la trafc;

38
11. nerespectarea obligatei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea in
functune, in tmpul iilei, luminile de intalnire in circulata pe drumurile publice;
12. neutliiarea echipamentului de protecte-avertiare fuorescent-refectoriiant de catre persoana
care executa lucrari in iona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la
nivel;
13. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forester care nu este dotat cu trusa medicala,
triunghiuri refectoriiante si stngator pentru incendii, omologate.
(2) Amenda contraventonala prevaiuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor
agricol sau forester ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penaliiare,
conform art. 108 alin. (1) lit. b).
(3) Consttuie contravente si se sanctoneaia cu amenda prevaiuta in clasa a II-a de sanctuni si cu
aplicarea sanctunii contraventonale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce
pentru o perioada de 30 de iile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau
forester ori tramvai a urmatoarelor faptei
a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu
calea ferata;
b) neacordarea prioritati de trecere pietonilor angajat in traversarea regulamentara a drumului public
prin locurile special amenajate si semnaliiate, afat pe sensul de deplasare a autovehiculului,
tractorului agricol sau forester ori tramvaiului;
c) neacordarea prioritati de trecere vehiculelor care au acest drept;
d) nerespectarea semnifcatei culorii rosii a semaforului;
e) nerespectarea regulilor privind depasirea;
f) nerespectarea semnalelor, indicatilor si dispoiitilor politstului ruter afat in exercitarea atributilor
de serviciu;
g) nepreientarea la unitatea de polite competenta pe raia careia s-a produs un accident de circulate
din care au reiultat numai pagube materiale, cu excepta caiurilor prevaiute la art. 79 alin. (2).

Art. 101. - (1) Consttuie contraventi si se sanctoneaia cu amenda prevaiuta in clasa a III-a de
sanctuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fiicei
1. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forester cu permis de conducere a carui
valabilitate a expirat;
2. Abrogat(a)
3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul in Romania care nu a preschimbat
permisul de conducere obtnut in alt stat, in termenul prevaiut de lege; 4. neindeplinirea obligatilor
de preschimbare a certfcatului de inmatriculare sau de inregistrare a Art. 101.
autovehiculului si tractorului agricol sau forester ori remorcii in caiurile prevaiute de lege;
5. nepastrarea distantei laterale sufciente fata de vehiculul care circula din sens opus;
6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnifcatei indicatoarelor si marcajelor de
interiicere sau restricte ori a celor temporare, cu excepta celor care interiic accesul sau depasirea
care se incadreaia in alta clasa de sanctuni;
7. nerespectarea obligatei de a permite parasirea intersectei conducatorului vehiculului ramas in
interiorul acesteia;
8. nerespectarea normelor privind circulata bicicletelor;
9. nereducerea viteiei in caiurile prevaiute de regulament;

39
10. montarea la autovehicul si tractor agricol sau forester, remorca sau tramvai a luminilor de alta
culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispoiitve de avertiare sonora sau accesorii ori modifcari
neomologate;
11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forester, remorca sau tramvai cu defciente
majore la sistemul de franare sau mecanismul de directe, la sistemul de iluminare sau de avertiare
sonora ori cand acestea lipsesc;
12. nerespectarea regulilor in caiul imobiliiarii involuntare in pasaje subterane si tuneluri;
13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule;
14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulata cu usile deschise
ori deschiderea acestora in tmpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci cand acesta este
oprit sau statonat, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalt partcipant la
trafc;
15. oprirea autovehiculelor destnate transportului public de persoane in alte locuri decat in statile
semnaliiate ca atare;
16. nerespectarea regulilor privind circulata pe benii;
17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua rot, fara a se asigura contactul cu partea
carosabila pe ambele rot.
18. nerespectarea obligatei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevaiute la
art. 35 alin. (2).
(2) Amenda contraventonala prevaiuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor
agricol sau forester ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penaliiare,
conform art. 108 alin. (1) lit. c).
(3) Consttuie contravente si se sanctoneaia cu amenda prevaiuta in clasa a III-a de sanctuni si cu
aplicarea sanctunii contraventonale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o
perioada de 60 de iile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forester ori
tramvai a urmatoarelor faptei
a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a
semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulate din care au reiultat avarierea unui
vehicul sau alte pagube materiale;
b) nerespectarea interdictei temporare de circulate insttuite pe un anumit segment de drum public;
c) nerespectarea regulilor de circulate la trecerea unei coloane ofciale sau intercalarea intr-o astel de
coloana;
d) circulata pe sens opus, cu excepta caiurilor in care se efectueaia regulamentar manevra de
depasire.

Art. 102. - (1) Consttuie contraventi si se sanctoneaia cu amenda prevaiuta in clasa a IV-a de
sanctuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fiicei
1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care preiinta defciente periculoase sau al carui
termen de valabilitate a inspectei tehnice periodice a expirat;
2. Abrogat(a)
3. conducerea unui vehicul cu tractune animala neinregistrat;
4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in caiurile si termenele prevaiute de lege;
5. conducerea unui autovehicul destnat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detne
atestatul profesional;

40
6. neefectuarea verifcarii medicale periodice;
7. Abrogat(a)
8. detnerea simultana a doua permise de conducere natonale, dintre care unul eliberat de o
autoritate competenta straina;
9. lipirea de afse, inscripti sau inscrisuri pe indicatoarele sau dispoiitvele ce servesc la semnaliiarea
rutera, inclusiv pe suporturile acestora;
10. detnerea, montarea sau folosirea in circulata pe drumurile publice a mijloacelor speciale de
avertiare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;
11. detnerea, montarea sau folosirea in circulata pe drumurile publice a dispoiitvelor care perturba
functonarea normala a dispoiitvelor de masurare a viteiei;
12. folosirea nejustfcata a mijloacelor speciale de avertiare luminoase sau sonore de catre
conducatorii autovehiculelor care au regim de circulate prioritara;
13. Abrogat(a)
14. necomunicarea de catre proprietarul sau utliiatorul unui vehicul, la solicitarea politei rutere, a
identtati persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a f condus;
15. neindeplinirea obligatilor ce ii revin conducatorului de vehicule care efectueaia transport public
de persoane sau de marfuri;
16. nerespectarea obligatilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractune animala;
17. nerespectarea dispoiitilor art. 74 privind circulata pe autostraii;
18.Abrogat(a)
19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si tractoare agricole sau
forestere si remorci care circula in baia autoriiatei pentru probe;
20. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forester care circula in baia autoriiatei pentru
probe in afara judetului sau a municipiului Bucurest in raia caruia isi are sediul ttularul autoriiatei;
21. nerespectarea semnifcatei luminii rosii a dispoiitvelor instalate pentru semnaliiarea beniilor cu
circulate reversibila;
22. savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea
de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare partcipantlor la trafc;
23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau
vehicule, dupa cai;
24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;
25. nepreientarea, in mod nejustfcat, in termenul stabilit la unitatea de polite rutera la care au fost
invitate pentru solutonarea oricarei probleme legate de calitatea de partcipant la trafc sau de
proprietar ori utliiator de vehicul;
26. patrunderea pe drumurile publice moderniiate cu un vehicul care are pe rot sau pe caroserie
noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale
ce pun in pericol siguranta circulatei;
27. transportul animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;
28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu iapada, gheata sau polei, fara ca
acesta sa fe dotat cu anvelope de iarna, iar in caiul autovehiculului de transport marfa cu o masa
totala maxima autoriiata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai
mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fe echipate cu
anvelope de iarna pe rotle axei/axelor de tractune sau fara a avea montate pe aceste rot lanturi sau
alte echipamente antderapante certfcate;

41
29. neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul si tractor agricol sau forester inmatriculat intr-
un stat care nu este semnatar al Conventei asupra circulatei rutere, a semnului distnctv al statului
care a efectuat inmatricularea;
30. Abrogat(a)
31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portlor de gabarit instalate inaintea trecerii la nivel cu calea
ferata;
32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea
gabaritului de libera trecere semnaliiat corespuniator;
33. montarea pe autovehicul a unui sistem antfurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai
mult de un minut consecutv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevaiut de lege;
34. neaplicarea, in partea din spate a vehiculului care efectueaia transport public de persoane sau de
marfuri, a indicatorului cu limitele de viteia admise pentru categoria din care face parte vehiculul
condus;
35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbrii, luneta sau pe geamurile laterale, cu
excepta celor omologate si/sau certfcate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate
corespuniator;
36. aplicarea de afse, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbrii, luneta sau geamurile
laterale care restrang sau estompeaia viiibilitatea sub limita legal admisa ori impiedica sau
diminueaia efcacitatea dispoiitvelor de iluminare si semnaliiare luminoasa ori citrea numarului de
inmatriculare;
37. incalcarea obligatilor referitoare la circulata pe drumurile publice a vehiculelor care transporta
produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit.
38. nerespectarea obligatei de comunicare prevaiute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea
de date inexacte ori incomplete.
39. conducerea unui vehicul a carui inmatriculare este suspendata. 20/05/2018 - punctul va f introdus
prin Ordonanta 14/2017.
40. neindeplinirea de catre medic a obligatei prevaiute la art. 22 alin. (6) si alin. (6^2).
(2) Amenda contraventonala prevaiuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor
agricol sau forester ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penaliiare,
conform art. 108 alin. (1) lit. d).
(3) Consttuie contravente si se sanctoneaia cu amenda prevaiuta in clasa a IV-a de sanctuni si cu
aplicarea sanctunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada
de 90 de iile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai a
urmatoarelor faptei
a) conducerea sub infuenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu consttuie, potrivit legii, infractune;
b) conducerea vehiculului cu defciente periculoase la sistemul de franare sau la mecanismul de
directe;
c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in
curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functune;
d) Abrogat(a)
e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a viteiei maxime admise pe sectorul de drum respectv si pentru
categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice
omologate si verifcate metrologic.

42
Art. 103. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau
forestere se dispunei
a) pentru o perioada de 30 de iile, daca ttularul permisului de conducere a savarsit contraventi care
cumuleaia 15 puncte de penaliiare;
b) pentru o perioada de 60 de iile, daca ttularul permisului de conducere cumuleaia din nou cel putn
15 puncte de penaliiare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultmei suspendari a exercitarii
dreptului de a conduce.
c) pentru o perioada de 90 de iile cand fapta conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau
forester ori tramvai a fost urmarita ca infractune la regimul circulatei pe drumurile publice, precum si
in caiul accidentului de circulate din care a reiultat decesul sau vatamarea corporala a unei persoane
si instanta de judecata sau procurorul a dispus clasarea, renuntarea la urmarirea penala, renuntarea la
aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei, daca pentru regula de circulate incalcata
preienta ordonanta de urgenta prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce.
(11) In situata prevaiuta la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule,
tractoare agricole sau forestere ori tramvaie se dispune de catre seful politei rutere pe raia careia a
fost savarsita fapta.
(2) In caiul in care conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai savarseste,
intr-un interval de 6 luni de la data resttuirii permisului de conducere, din nou o noua fapta prevaiuta
la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) si art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majoreaia cu inca
30 de iile.
(3) In caiurile prevaiute la alin. (1) si (2) hotararea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce
se comunica ttularului de catre serviciul politei rutere, care are in evidenta contravenientul, in
termen de 10 iile de la data constatarii ultmei contraventi.
(4) Punctele de penaliiare se anuleaia la implinirea termenului de 6 luni de la data constatarii
contraventei.
(5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaia toate punctele de penaliiare acumulate
pana in acel moment.
(6) In caiurile prevaiute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se preiinte la unitatea de polite pe
raia careia domiciliaia sau isi are resedinta in sensul art. 231 alin. (2) ori, dupa cai, locuieste, in
situata persoanelor afate la studii in Romania, in termen de 5 iile de la primirea instintarii scrise,
pentru a preda permisul de conducere.
(7) Nepreientarea contravenientului in termenul prevaiut la alin. (6), in mod nejustfcat, atrage
majorarea cu 30 de iile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevaiuta la alin.
(1) lit. a) si b).
(8) In situata in care autoritatea emitenta a permisului de conducere a sesiiat instanta de judecata
potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin ordin
suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestere,
suspendare ce opereaia pana la ramanerea defnitva si irevocabila a hotararii judecatorest. In acest
cai, ttularul este obligat sa se preiinte la unitatea de polite pe raia careia domiciliaia, are resedinta
sau, dupa cai, locuieste, in situata persoanelor afate la studii in Romania, in termen de 5 iile de la
comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.

Art. 104. - La cererea ttularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre
seful politei rutere a judetului sau a municipiului Bucurest pe raia careia a fost savarsita fapta ori de

43
catre seful politei rutere din Inspectoratul General al Politei Romane, dar nu mai putn de 30 de iile,
in conditile prevaiute in regulament.

Art. 105. - Consttuie contraventi si se sanctoneaia cu amenda prevaiuta in clasa a V-a de sanctuni
urmatoarele fapte savarsite de catre persoane juridicei
1. nesemnaliiarea sau semnaliiarea necorespuniatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu
calea ferata, conform standardelor in vigoare; neinlaturarea obstacolelor care impiedica viiibilitatea
conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;
2. neindeplinirea obligatilor de instalare a mijloacelor de semnaliiare rutera, precum si a
dispoiitvelor speciale de acest fel;
3. nesemnaliiarea sau semnaliiarea necorespuniatoare, conform standardelor in vigoare, a
obstacolelor sau lucrarilor afate in iona drumului public;
4. neasigurarea starii de viabilitate a parti carosabile potrivit standardelor in vigoare, precum si
neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor afate pe partea carosabila;
5. amplasarea in iona drumului public de dispoiitve care pot f confundate cu indicatoarele ori
instalatile care servesc la semnaliiarea rutera ori realiiarea de constructi sau instalati ori crearea de
alte obstacole de natura sa le limiteie viiibilitatea sau efcacitatea;
6. insttuirea de restricti de circulate pe drumurile publice fara autoriiata administratorului drumului
si aviiul politei rutere;
7. nerespectarea termenelor si conditilor stabilite de administratorul drumului public si de polita
rutera privind amplasarea si executarea de lucrari in iona drumului public;
8. nerespectarea obligatilor de catre executant sau, dupa cai, benefciar ca, dupa terminarea
lucrarilor in partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putn la starea
initala;
9. neindeplinirea obligatilor ce le revin, potrivit normelor legale, in legatura cu vehiculele si
conducatorii acestora;
10. necomunicarea, in termen, la cererea politei rutere, a identtati persoanei careia i-a incredintat
vehiculul pentru a f condus pe drumurile publice;
11. lipsa dotarilor specifce obligatorii pentru admiterea si mentnerea in circulate a vehiculelor;
12. neasigurarea insotrii deplasarii vehiculelor care efectueaia transport de marfuri sau produse
periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;
13. nerespectarea obligatei de a echipa personalul de execute a lucrarilor in iona drumului public cu
echipamente de protecte-avertiare fuorescent-refectoriiant;
14. amplasarea statilor mijloacelor de transport public de persoane fara aviiul politei rutere;
15. nerespectarea obligatilor de a efectua orele de educate rutera in unitatle de invatamant;
16. practcarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar in afara
localitatlor, in iona de siguranta a drumului public;
17. refuiul nejustfcat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul ori de a elibera placutele cu
numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori de a mentona in certfcatul de inmatriculare datele
de identfcare a utliiatorului;
18. neindeplinirea, de catre proprietarul sau detnatorul mandatat al vehiculului, a obligatei de a
solicita autoritati competente inscrierea in certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare a datelor
de identfcare a utliiatorului;

44
19. neindeplinirea obligatilor ce revin organiiatorilor intrecerilor autoriiate de a lua toate masurile
necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protecta celorlalt partcipant
la trafc;
20. neindeplinirea obligatei, de catre autoritatle publice locale, de a efectua amenajari rutere
destnate circulatei pietonilor, biciclistlor, vehiculelor cu tractune animala si calmarii trafcului,
precum si nesemnaliiarea sau semnaliiarea necorespuniatoare a acestora;
21. incredintarea unui vehicul destnat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a f
condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat
profesional;
22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/
sau gabaritul depasit fara autoriiate speciala emisa in conditile legii ori pe alte trasee decat cele
stabilite de autoritatea competenta;
23. neindeplinirea obligatei de instintare a politei rutere de pe a carei raia de competenta pleaca
transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destnate;
24. neindeplinirea obligatei de catre autoritatle administratei publice locale de a amenaja drumuri
laterale in conditile art. 71 alin. (2);
25. nerespectarea obligatei administratorului drumului public sau autoritati publice locale de a
executa sau, dupa cai, de a desfinta amenajarile rutere, in termenul stabilit impreuna cu polita
rutera;
26. punerea in aplicare a planurilor de urbanism generale, ionale sau de detaliu, fara ca acestea sa fe
aviiate in prealabil de catre administratorul drumului public si polita rutera;
27. incalcarea dispoiitilor legale privind efectuarea de modifcari si completari in certfcatul de
inmatriculare sau de inregistrare ori in cartea de identtate a vehiculului, precum si verifcarea tehnica
periodica a acestuia fara solicitarea preientarii de catre proprietar a doveiii existentei asigurarii de
raspundere civila pentru pagube produse tertlor prin accidente de autovehicule;
28. neindeplinirea obligatei de intretnere a drumului public pe tmp de iarna, potrivit reglementarilor
in vigoare.
29. nerespectarea obligatei de comunicare prevaiute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea
de date inexacte ori incomplete.
30. neindeplinirea de catre unitatea medicala autoriiata a obligatei de a comunica in termenul
prevaiut la art. 22 alin. (6^1) faptul ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul,
tractor agricol sau forester ori tramvai politei rutere pe a carei raia teritoriala isi desfasoara
actvitatea, precum si medicului trimitator.

Art. 106. - (1) Pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce,
conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forester si tramvai trebuie sa se preiinte la serviciul
politei rutere care il are in evidenta, pentru verifcarea cunoasterii regulilor de circulate, dupa cum
urmeaiai
a) cand permisul de conducere i-a fost retnut pentru conducerea sub infuenta bauturilor alcoolice
sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea
rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulate din care a reiultat avarierea
unui vehicul sau alte pagube materiale;

45
b) cand fapta a fost urmarita ca infractune contra sigurantei circulatei pe drumurile publice, iar
procurorul a dispus clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta a dispus renuntarea la
aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei;
c) cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conform
art. 104.
(2) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau
forestere ori tramvaie se prelungeste cu 30 de iile, daca ttularul permisului de conducere nu
promoveaia testul de cunoastere a regulilor de circulate, in situatile prevaiute la alin. (1) lit. a) si b),
sau nu se preiinta la serviciul politei rutere pentru sustnerea verifcarii cunoasterii regulilor de
circulate.

Art. 107. - Sanctunile prevaiute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2)
si la art. 106 se aplica si instructorului auto atestat, afat in procesul de instruire practca a persoanelor
pentru obtnerea permisului de conducere, ori examinatorului afat in tmpul desfasurarii probei
practce a examenului pentru obtnerea permisului de conducere.

Art. 108. - (1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai
a uneia sau mai multor contraventi atrage, pe langa sanctunea ameniii, si aplicarea unui numar de
puncte de penaliiare, dupa cum urmeaiai
a) 2 puncte de penaliiare pentru savarsirea urmatoarelor faptei
1. folosirea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul si tractor agricol sau forester
care circula din sens opus;
2. folosirea telefoanelor mobile in tmpul conducerii, cu excepta celor prevaiute cu dispoiitve de tp
"maini libere";
3. nerespectarea obligatei de a purta, in tmpul circulatei pe drumurile publice, centura de siguranta
ori castle de protecte omologate, dupa cai;
4. depasirea cu 10-20 km/h a viteiei maxime admise pe sectorul de drum respectv pentru categoria
din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si
verifcate metrologic;
5. circulata pe un sector de drum pe care accesul este interiis;
6. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea beniii de
circulate sau a directei de mers;
7. nerespectarea obligatei de a folosi luminile de intalnire si pe tmpul iilei ori a luminilor pentru
circulata diurna, pe autostraii, drumuri expres si pe drumuri natonale europene (E);
8. oprirea neregulamentara;
9. folosirea incorecta a luminilor de drum fata de autovehiculul si tractorul agricol sau forester care
circula in fata sa, in aceeasi directe de mers.
b) 3 puncte de penaliiare pentru savarsirea urmatoarelor faptei
1. oprirea nejustfcata sau circulata pe banda de urgenta a autostraiilor ori oprirea pe partea
carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor natonale europene (E);
2. depasirea cu 21-30 km/h a viteiei maxime admise pe sectorul de drum respectv pentru categoria
din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si
verifcate metrologic;

46
3. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea beniii de
circulate sau a directei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au reiultat
avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
4. nepastrarea unei distante corespuniatoare fata de vehiculul care il precede, daca prin aceasta s-a
produs un accident din care au reiultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
5. nerespectarea semnifcatei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul statilor de tramvai;
6. patrunderea intr-o intersecte atunci cand circulata in interiorul acesteia este blocata;
7. statonarea neregulamentara;
8. folosirea luminilor de ceata in alte conditi decat pe tmp de ceata;
9. nerespectarea obligatei conducatorului de autovehicul de se asigura ca persoanele minore poarta
centuri de siguranta sau sunt transportate in dispoiitve de fxare in scaune pentru copii omologate, in
conditile prevaiute de regulament;
10. nerespectarea dispoiitilor art. 36 alin. (13) sau a conditilor prevaiute de regulament privind
transportul copiilor in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta;
c) 4 puncte de penaliiare pentru savarsirea urmatoarelor faptei
1. nerespectarea obligatilor care ii revin in caiul vehiculelor ramase in pana sau avariate;
2. refuiul inmanarii actului de identtate, permisului de conducere, certfcatului de inmatriculare sau
de inregistrare, a celorlalte documente prevaiute de lege, la cererea politstului ruter, precum si
refuiul de a permite verifcarea vehiculului;
3. depasirea cu 31-40 km/h a viteiei maxime admise pe sectorul de drum respectv pentru categoria
din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si
verifcate metrologic;
4. circulata in tmpul nopti sau iiua, pe tmp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentala, cu
un autovehicul si tractor agricol sau forester fara lumini sau fara semnaliiare corespuniatoare;
5. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forester sau tractarea unei remorci atunci cand
dovada inlocuitoare a certfcatului de inmatriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de
circulate sau durata acesteia a expirat;
d) 6 puncte de penaliiare pentru savarsirea urmatoarelor faptei
1. refuiul de a permite imobiliiarea vehiculului sau verifcarea tehnica a acestuia;
2. nerespectarea semnifcatei semnalelor regulamentare ale agentlor de cale ferata care dirijeaia
circulata la trecerile la nivel cu calea ferata;
3. depasirea cu 41-50 km/h a viteiei maxime admise pe sectorul de drum respectv pentru categoria
din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si
verifcate metrologic;
4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu
numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de
inregistrare nu sunt fxate in locurile special destnate;
5. circulata sau statonarea pe spatul interiis care separa sensurile de circulate pe autostrada;
6. statonarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada in alte locuri decat cele special amenajate si
semnaliiate;
7. executarea pe autostrada a manevrei de intoarcere sau de mers inapoi, circulata sau traversarea de
pe un sens de circulate pe celalalt prin ionele interiise, respectv prin iona mediana sau racordurile
dintre cele doua part carosabile;

47
8. nerespectarea semnifcatei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere;
Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale
ferata;
9. schimbarea directei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se incalca marcajul
longitudinal contnuu care separa sensurile de circulate;
10. patrunderea intr-o intersecte dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea
circulatei in interiorul intersectei.
(2) Procedura de inregistrare a punctelor de penaliiare se stabileste prin regulament.

Art. 109. - (1) Constatarea contraventilor si aplicarea sanctunilor se fac direct de catre politstul ruter,
iar in punctele de trecere a fronterei de stat a Romaniei, de catre politsti de frontera.
(2) Constatarea contraventilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certfcate sau
mijloace tehnice omologate si verifcate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de
constatare a contraventei.
(3) In caiurile prevaiute la alin. (2), procesul-verbal se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa
stabilirea identtati conducatorului de vehicul, mentonandu-se aceasta in procesul-verbal, fara a f
necesara confrmarea faptelor de catre martori.
(4) Forma si contnutul procesului-verbal de constatare a contraventei se stabilesc prin regulament.
(5) Contravenientul, cu excepta persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult doua iile
lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventei, jumatate din minimul
ameniii prevaiute de lege.
(6) Pentru ameniile contraventonale in cuantum de pana la 20 puncte-amenda, contravenientul
poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul ameniii prevaiute de lege.
(7) In caiul prevaiut la alin. (6), agentul constatator elibereaia contravenientului chitanta
repreientand contravaloarea ameniii, in care se mentoneaia data, numele si prenumele
contravenientului, fapta savarsita, actul normatv care stabileste si sanctoneaia contraventa, numele,
prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifind necesara incheierea procesului-verbal de
constatare a contraventei daca nu se dispune si o sanctune contraventonala complementara.
(8) Ameniile privind circulata pe drumurile publice se achita in conditile legii si se fac venit integral la
bugetele locale.
(9) Prevederile preientei ordonante de urgenta referitoare la contraventi se completeaia cu cele ale
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventilor, aprobata cu modifcari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modifcarile si completarile ulterioare, daca prin preienta
ordonanta de urgenta nu se dispune altel.

Art. 110. - In caiul in care impotriva ttularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta
prevaiuta la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune
pe intreaga perioada cat dureaia interiicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupata de
conducator de autovehicul.

Art. 111. - (1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retne in urmatoarele
caiurii
a) la cumularea a cel putn 15 puncte de penaliiare;

48
b) cand ttularul acestuia a savarsit una dintre infractunile prevaiute la art. 334, art. 335 alin. (2), art.
336, 337, art. 338 alin. (1) si la art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;
c) la savarsirea uneia dintre contraventile prevaiute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin.
(3) si in situata prevaiuta la art. 115 alin. (1);
d) cand ttularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau
forestere ori tramvaie;
e) cand preiinta modifcari, stersaturi sau adaugari ori este deteriorat;
f) cand se afa in mod nejustfcat asupra altei persoane;
g) cand perioada de valabilitate a expirat.
(2) La retnerea permisului de conducere, in caiurile prevaiute la alin. (1), ttularului acestuia i se
elibereaia o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulate.
(3) In situatile prevaiute la alin. (1) lit. a) si d), la art. 102 alin. (3) lit. a) si c) din preienta ordonanta de
urgenta, precum si in cele mentonate la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338
alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se
elibereaia fara drept de circulate.
(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forester ori tramvai,
implicat intr-un accident de circulate din care a reiultat uciderea sau vatamarea corporala a unei
persoane, se retne de catre polita rutera daca acesta a incalcat o regula de circulate, eliberandu-se
dovada inlocuitoare fara drept de circulate, in situata in care regula de circulate incalcata este una
dintre cele prevaiute la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), sau dovada inlocuitoare cu drept de circulate
pentru o perioada de 15 iile, in celelalte caiuri.
(5) In situatile prevaiute la alin. (1) lit. e) si g) si la alin. (3) lit. b) si e) din preienta ordonanta de
urgenta, la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), precum si la art. 334 alin. (1) si (3) din Codul penal,
dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaia cu drept de circulate pentru o perioada
de 15 iile.
(6) La cererea ttularului permisului de conducere retnut in conditile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4),
procurorul care efectueaia urmarirea penala sau exercita supravegherea cercetarii penale ori, in faia
de judecata, instanta de judecata investta cu solutonarea cauiei poate dispune prelungirea dreptului
de circulate, cu cate cel mult 30 de iile, pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de
sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau, dupa cai, pana la ramanerea defnitva a
hotararii judecatorest. Modul de solutonare a cererii de prelungire a dreptului de circulate se
comunica si sefului politei rutere pe raia careia s-a comis fapta.
(7) Alineatele (3)-(5) se aplica in mod corespuniator si in situata in care se retne dovada inlocuitoare
a permisului retnut pentru o fapta savarsita anterior, afata in termenul de valabilitate. Termenul de
valabilitate al noii doveii nu il poate depasi pe cel al primei doveii.
(8) In caiul suspendarii permisului de conducere pentru o perioada determinata, cu eliberarea unei
doveii inlocuitoare cu drept de conducere pentru 15 iile, suspendarea exercitarii dreptului de a
conduce vehicule incepe in unul din urmatoarele caiurii
a) din momentul expirarii termenului de valabilitate a doveiii inlocuitoare;
b) din momentul depunerii doveiii inlocuitoare, de catre conducatorul auto, la oricare unitate de
polite rutera in una din iilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia.

Art. 112. - (1) Certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se
retne de catre polita rutera in urmatoarele caiurii

49
a) vehiculul inregistrat nu are efectuata inspecta tehnica periodica valabila ori aceasta este anulata;
b) nu sunt respectate normele tehnice constructve referitoare la transportul produselor periculoase;
c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnaliiare, dispoiitvele de iluminare si
semnaliiare luminoase, mijloacele fuorescent-refectoriiante, prevaiute in normele tehnice in
vigoare; d) vehiculul circula cu defciente majore sau periculoase la sistemele de iluminare-
semnaliiare sau cu alte dispoiitve decat cele omologate;
e) sistemul de franare de serviciu preiinta defciente majore sau periculoase;
f) sistemul de franare de securitate sau de statonare preiinta defciente majore sau periculoase;
g) mecanismul de directe preiinta defciente majore sau periculoase;
h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristci decat cele prevaiute in cartea de identtate a
vehiculului, preiinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uiate peste limita legal admisa;
h1) autovehiculul nu este dotat, la circulata pe drumurile publice acoperite cu iapada, gheata sau
polei, cu anvelope de iarna, iar autovehiculul de transport marfa cu o masa totala maxima autoriiata
mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune,
inclusiv cel al conducatorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarna pe rotle axei/axelor de
tractune ori nu au montate pe aceste rot lanturi sau alte echipamente antderapante certfcate;
i) igomotul in mers sau statonare depaseste limita legal admisa pentru tpul respectv de vehicul;
j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
k) elementele dispoiitvului de cuplare pentru remorcare preiinta uiuri pronuntate ori nu sunt
compatbile, find de natura sa provoace desprinderea remorcii sau deiechilibrarea ansamblului;
l) autovehiculul, tractorul agricol sau forester ori tramvaiul au aplicate pe parbrii, luneta sau
geamurile laterale afse sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespuniator ori
accesorii care restrang sau estompeaia viiibilitatea in tmpul mersului, atat din interior, cat si din
exterior;
m) autovehiculul si tractorul agricol sau forester au aplicate pe partea frontala si/sau posterioara a
acestuia afse, inscrisuri sau reclame care diminueaia efcacitatea dispoiitvelor de iluminare si
semnaliiare luminoasa ori citrea numarului de inmatriculare;
n) autovehiculul si tractorul agricol sau forester preiinta scurgeri semnifcatve de carburant sau
lubrifant;
o) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au
aplicate dispoiitve de iluminare, altele decat cele omologate;
p) datele din certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu caracteristcile tehnice ale
vehiculului;
r) vehiculul nu a fost radiat din circulate in caiurile prevaiute in preienta ordonanta de urgenta;
s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in cai de pagube produse tertlor prin accidente de
circulate, conform legii;
t) detnatorul vehiculului nu a preschimbat certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare, in
conformitate cu prevederile legale;
u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;
v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr-o stare avansata de degradare;
x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule si tractoare agricole sau forestere destnate invatarii
conducerii autovehiculelor in procesul instruirii persoanelor in vederea obtnerii permisului de
conducere, prevaiute de reglementarile in vigoare.
y) inmatricularea vehiculului este suspendata, in conditile legii.

50
(2) In situatile prevaiute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r), s) si y), la retnerea certfcatului
de inmatriculare sau de inregistrare, politstul ruter elibereaia conducatorului de vehicul o dovada
inlocuitoare fara drept de circulate, iar in caiurile prevaiute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n),
t), u), v) si x), o dovada inlocuitoare cu drept de circulate pentru 15 iile.
(3) In situatile prevaiute la alin. (1) lit. b), o), p), r), s) si y), odata cu retnerea certfcatului de
inmatriculare politstul ruter retrage si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare.
(4) Certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau de
inregistrare, cu excepta celor care nu corespund standardelor, se resttuie proprietarului sau
utliiatorului vehiculului de catre polita rutera, la preientarea de catre acesta a doveiii incetarii
motvului pentru care documentul a fost retnut, in conditile prevaiute in regulament, precum si la
incetarea suspendarii inmatricularii vehiculului.
(5) In caiul in care certfcatul de inmatriculare sau de inregistrare a fost retnut ca urmare a savarsirii
unei contraventi privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defciente majore sau
periculoase, acesta se resttuie proprietarului sau utliiatorului de catre polita rutera la preientarea
doveiii eliberate de catre Registrul Auto Roman din care reiulta ca defcienta a fost remediata.
20/05/2018 - alineatul va f introdus prin Ordonanta 14/2017.

Art. 113. - (1) Permisul de conducere se resttuie ttularuluii


a) la expirarea perioadei de suspendare;
b) Abrogat(a)
c) la incetarea masurii de siguranta prevaiute la art. 108 lit. c) din Codul penal;
d) Abrogat(a)
e) in baia hotararii judecatorest ramase defnitve prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori
procesulverbal de constatare a contraventei a fost anulat;
f) la incetarea cauielor pentru care a fost retras permisul de conducere in conditile art. 97 alin. (4),
certfcata printr-un act medico-legal.
(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus
suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politei rutere pe raia careia a fost
constatata fapta, resttuirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o
ii lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.
(12) In situata resttuirii permisului de conducere potrivit alin. (11), Inspectoratul General al Politei
Romane comunica sanctunea aplicata autoritati straine care a eliberat documentul.
(2) Permisul de conducere se resttuie de catre polita rutera in conditile stabilite in regulament.

Art. 114. - (1) Anularea permisului de conducere se dispune in urmatoarele caiurii


a) ttularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa
defnitva pentru o infractune care a avut ca reiultat uciderea sau vatamarea corporala a unei
persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulate;
b) ttularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa
defnitva, pentru infractunile prevaiute la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art.
338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;
c) Abrogat(a)

51
d) ttularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa defnitva,
pedeapsa complementara a interiicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite
de instanta prevaiuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.
e) permisul de conducere a fost obtnut cu incalcarea normelor legale, situate constatata de instanta
competenta.
f) permisul de conducere a fost obtnut in perioada in care ttularul era cercetat sau judecat in cadrul
unui proces penal pentru savarsirea unei infractuni la regimul circulatei pe drumurile publice, atunci
cand acesta a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa defnitva.
(2) Permisul de conducere se anuleaia si in caiul in care ttularul acestuia a decedat.
(3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament.

Art. 115. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se
dispune de catre polita rutera din cadrul Inspectoratului General al Politei Romane si in caiul in care
impotriva ttularului acestuia s-a hotarat o astel de masura de catre o autoritate straina competenta
pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditile stabilite prin Conventa europeana cu
privire la efectele internatonale ale interiicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor,
adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratfcata de Romania prin Legea nr. 126/1997.
(2) Hotararea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului
de conducere se comunica ttularului de catre polita rutera care a dispus masura.

Art. 116. - (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii defnitve a
unei hotarari judecatorest de condamnare pentru una dintre faptele prevaiute la art. 114 alin. (1) si la
art. 115 alin. (1) se poate preienta la examen pentru obtnerea unui nou permis de conducere, pentru
toate categoriile avute anterior, dupa cai, daca a intervenit una dintre situatile urmatoarei
a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei ameniii sau a pedepsei in regim de privare de
libertate ori la locul de munca;
b) a trecut un an de la data graterii pedepsei sau a ramanerii defnitve a hotararii judecatorest prin
care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
c) a intervenit amnista; d) interiicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite
de instanta prevaiuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.
(2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, inainte de intrarea in vigoare a preientei
ordonante de urgenta, ca urmare a savarsirii, intr-un interval de 6 luni de la resttuirea permisului de
conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate
preienta la examen in vederea obtnerii unui nou permis de conducere, fara a f necesara trecerea
vreunui termen de la data aplicarii masurii administratve.
(21) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnarii pentru o
infractune care a fost deiincriminata, in conditile art. 4 din Codul penal, se poate preienta la
autoritatea competenta pe raia careia isi are domiciliul sau resedinta, pentru eliberarea unui nou
permis de conducere, in conditile ordinului ministrului afacerilor interne prevaiut la art. 24 alin. (53),
fara a mai sustne examen si cu preientarea documentului care atesta o astel de situate.
(22) In situata in care anularea permisului de conducere nu a fost dispusa pana la depunerea cererii de
resttuire de catre ttularul permisului de conducere, condamnat defnitv pentru o infractune care a
fost deiincriminata, in conditile art. 4 din Codul penal, seful serviciului ruter competent dispune
resttuirea acestuia, in baia documentului care atesta o astel de situate.

52
(3) Pentru preientarea la examen in vederea obtnerii unui nou permis de conducere, persoana afata
in una dintre situatile prevaiute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada cai
a) este apta din punct de vedere medical;
b) nu a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa defnitva pentru una dintre infractunile
prevaiute la art. 24 alin. (6), cu excepta caiurilor in care a intervenit una dintre situatile prevaiute la
alin. (1).

Art. 117. - (1) Imobiliiarea unui vehicul se dispune de catre politstul ruter in caiul savarsirii de catre
conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele faptei
a) conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu numar de inmatriculare sau de
inregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;
b) conducerea unui vehicul care deterioreaia drumul public sau afecteaia mediul ori care preiinta
defciente periculoase la sistemul de franare sau la mecanismul de directe;
c) conducerea unui vehicul cu incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori
cu gabarite si/sau mase depasite;
d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura
penala; e) refuia sa se legitmeie;
f) se afa sub infuenta bauturilor alcoolice, a substantelor psihoactve, iar conducerea vehiculului nu
poate f asigurata de o alta persoana;
g) nu respecta tmpii de conducere si de odihna prevaiut de lege.
(2) Imobiliiarea unui vehicul se dispune si in caiul in care conducatorul acestuia ori unul dintre
pasageri savarseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savarsirea unei infractuni.
(3) Pentru oprirea fortata sau imobiliiarea in caiurile prevaiute la alin. (1) si (2), polita rutera poate
utliia dispoiitve speciale omologate.
(4) Procedura de imobiliiare a vehiculelor in caiurile prevaiute la alin. (1) si (2) se stabileste prin
regulament.

CAPITOLUL VIII
Cai de atac iupotriva procesului-verbal de constatare a contraventei

Art. 118. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventilor se poate depune plangere, in
termen de 15 iile de la comunicare, la judecatoria in a carei raia de competenta a fost constatata
fapta.
(2) Plangerea suspenda executarea ameniilor si a sanctunilor contraventonale complementare de la
data inregistrarii acesteia pana la data pronuntarii hotararii judecatorest.
(3) Dovada inregistrarii plangerii depuse la judecatorie in termenul prevaiut la alin. (1) se preiinta de
contravenient la unitatea de polite din care face parte agentul constatator, care va efectua mentunile
in evidente si ii va resttui permisul de conducere.
(31) Abrogat(a)
(4) In termen de 15 iile de la data pronuntarii hotararii judecatorest prin care instanta a respins
plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventei, contravenientul este obligat sa se
preiinte la serviciul politei rutere care il are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.

53
(5) Nepreientarea contravenientului in termenul prevaiut la alin. (4), in mod nejustfcat, atrage
majorarea cu 30 de iile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.

Art. 119. - In caiul in care fapta unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forester ori
tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulate, instanta de judecata investta cu
solutonarea cauiei va cita unitatea de polite din care face parte agentul constatator, partle implicate
in eveniment si societatea de asigurare.
Art. 120. - (1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 iile de la data comunicarii acestuia, precum si,
dupa cai, hotararea judecatoreasca prin care s-a solutonat plangerea consttuie ttluri executorii, fara
vreo alta formalitate.
(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romani cu domiciliul sau, dupa cai,
reiidenta normala in strainatate, devenite ttlu executoriu, se comunica de catre polita rutera pe raia
careia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Politei Romane.
(3) Polita rutera din cadrul Inspectoratului General al Politei Romane comunica in scris
Inspectoratului General al Politei de Frontera, in cel mult 6 luni de la primirea ttlului executoriu,
numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a
contraventei, precum si suma datorata, pentru a f luate in evidenta si a f conditonata intrarea pe
teritoriul Romaniei a contravenientului.

Art. 121. - (1) Abrogat(a)


(2) Executarea sanctunii contraventonale complementare se prescrie in acelasi termen in care se
prescrie sanctunea contraventonala principala.

CAPITOLUL IX
Atributi ale unor uinistere si ale altor autoritat ale aduinistratei publice

Art. 122. - Ministerul Transporturilor, Constructilor si Turismului are urmatoarele atributii


a) ia masuri pentru mentnerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le
administreaia;
b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretnerea mijloacelor de semnaliiare rutera, precum si a
echipamentelor destnate sigurantei circulatei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea
standardelor in vigoare;
c) autoriieaia efectuarea lucrarilor in ionele de siguranta si protecte a drumurilor din administrarea
sa, verifca modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d) stabileste conditile tehnice si metodologia de omologare si certfcare a echipamentelor, pieselor
de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;
e) autoriieaia infintarea si functonarea statilor de inspecte tehnica periodica, supravegheaia si
controleaia actvitatea acestora si atesta personalul care efectueaia inspecta tehnica periodica;
f) stabileste norme metodologice si organiieaia pregatrea, examinarea si atestarea profesionala a
instructorilor si profesorilor de legislate in domeniul pregatrii candidatlor pentru obtnerea
permisului de conducere, in conditile legii;

54
g) stabileste conditile tehnice si metodologice de omologare pentru circulata pe drumurile publice a
vehiculelor, de inspecte tehnica periodica, de certfcare a autentcitati, de identfcare, precum si de
verifcare tehnica in trafc a vehiculelor;
h) autoriieaia infintarea si functonarea scolilor pentru pregatrea conducatorilor de autovehicule si
tractoare agricole sau forestere;
i) stabileste norme obligatorii privind organiiarea si desfasurarea transporturilor rutere si controleaia
respectarea acestora;
j) elaboreaia reglementari specifce in domeniul transporturilor rutere;
k) omologheaia vehicule pentru circulate;
l) certfca si/sau omologheaia echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru
vehiculele fabricate in tara sau importate;
m) autoriieaia agenti economici care desfasoara actvitat de reparati, de reglari, de modifcari
constructve, de reconstructe a vehiculelor, precum si de deimembrare a acestora;
n) asigura efectuarea certfcarii autentcitati sau a identfcarii vehiculelor rutere, in vederea
inmatricularii acestora;
o) asigura eliberarea carti de identtate a vehiculelor rutere;
p) stabileste normele metodologice si organiieaia pregatrea si examinarea conducatorilor auto, in
vederea obtnerii certfcatelor de atestare profesionala.
q) elaboreaia, in conditile legii, norme privind evaluarea capacitatlor psihologice solicitate in
actvitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestere ori tramvaielor.

Art. 123. - Ministerul Apararii are urmatoarele atributii


a) indruma, supravegheaia si controleaia circulata pe drumurile publice a vehiculelor apartnand
acestui minister si controleaia respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor
de circulate;
b) coopereaia cu polita rutera pentru realiiarea actunilor de insotre a coloanelor ofciale militare,
precum si a vehiculelor din parcul propriu;
c) inregistreaia vehiculele din parcul propriu si tne evidenta acestora;
d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autoriieaia
personalul didactc din scolile de pregatre a conducatorilor auto din sistemul propriu, in vederea
obtnerii permisului de conducere;
e) organiieaia si executa inspecta tehnica periodica a vehiculelor din unitatle afate in subordinea sa;
f) elaboreaia, impreuna cu Ministerul Administratei si Internelor, norme privind conditile in care pot
circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
g) elaboreaia, impreuna cu Ministerul Administratei si Internelor, norme privind controlul circulatei
autovehiculelor apartnand Ministerului Apararii si insotrea coloanelor militare.

Art. 124. - Ministerul Educatei si Cercetarii are urmatoarele atributii


a) asigura, prin programa scolara, educata rutera a prescolarilor si elevilor din invatamantul
preuniversitar;
b) asigura, in unitatle de invatamant specialiiate, pregatrea cursantlor in vederea obtnerii
permisului de conducere;

55
c) indruma, coordoneaia si controleaia, prin inspectoratele scolare, actvitatea de educate rutera in
unitatle de invatamant, inclusiv de pregatre si de perfectonare a cadrelor didactce desemnate sa
execute astel de actvitat;
d) asigura materialul didactc pentru laboratoarele de educate rutera si parcurile-scoala proprii de
circulate.

Art. 125. - Ministerul Sanatati Publice are urmatoarele atributii


a) elaboreaia norme referitoare la examinarea medicala a candidatlor la examenul pentru obtnerea
permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatle sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de
circulate generate de cauie medicale;
c) elaboreaia norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole
sau forestere si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii
intoxicatei etlice si a starii de infuenta a substantelor psihoactve asupra comportamentului
conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestere si tramvaie;
d) stabileste semnul distnctv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii
vehiculelor;
e) stabileste si certfca contnutul truselor medicale de prim ajutor.

Art. 126. - Comisia pentru Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu polita rutera intocmesc programe
de prevente rutera si indruma, coordoneaia si controleaia modul de aplicare a acestora. Fondurile
necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
impreuna cu societatle de asigurare autoriiate.

Art. 127. - (1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multdisciplinare in domeniul sigurantei
circulatei rutere, in subordinea Guvernului functoneaia Consiliul Interministerial pentru Siguranta
Rutera*).
(2) Atributile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutera se stabilesc prin hotarare a
Guvernului. In preient, potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 437/1995 privind infintarea
Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutera, acesta este organ consultatv al Guvernului, care
asigura concepta de ansamblu si coordonarea pe plan natonal a actvitatlor privind imbunatatrea
fuentei circulatei si sigurantei rutere.

Art. 128. - (1) Autoritatle administratei publice locale au urmatoarele atributii


a) iau masuri pentru mentnerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le
administreaia, precum si pentru iluminarea corespuniatoare a acestora, conform legii;
b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretnerea mijloacelor de semnaliiare rutera si a
echipamentelor destnate sigurantei circulatei, conform standardelor in vigoare, tnand evidenta
acestora;
c) intocmesc si actualiieaia planurile de organiiare a circulatei pentru localitatle urbane si iau masuri
pentru realiiarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fuentei si sigurantei trafcului, precum si
a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu aviiul politei rutere;
d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulate, statonare si parcare pentru
diferite categorii de vehicule, cu aviiul politei rutere;

56
e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulata pietonilor,
vehiculelor cu tractune animala, a tractoarelor agricole sau forestere, de piste pentru biciclete,
precum si de benii destnate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le
administreaia, cu aviiul politei rutere;
f) inregistreaia si tn evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii;
g) iau masuri pentru ridicarea si depoiitarea, in spati special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor,
caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a
circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
h) iau masuri pentru asigurarea spatului si depoiitarii vehiculelor cu tractune animala, depistate
circuland pe drumurile publice pe care le este interiis accesul;
i) sprijina actvitatle organiiate de Ministerul Educatei si Cercetarii si de Ministerul Administratei si
Internelor pentru educata rutera a elevilor.
(2) Proiectele de sistematiare a localitatlor, de reglementare a circulatei, precum si a drumurilor
publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatle publice locale, vor f aviiate de
seful politei rutere a judetului, municipiului Bucurest sau, dupa cai, al politei rutere din
Inspectoratul General al Politei Romane.

Art. 129. - (1) Ministerul Administratei si Internelor si autoritatle administratei publice locale iau
masuri pentru populariiarea regulilor de circulate in randul tuturor persoanelor care folosesc
drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare.
(2) In unitatle de invatamant prescolar, primar si gimnaiial obligatoriu se desfasoara cel putn o ora de
educate rutera pe saptamana, pe parcursul anului scolar.
(3) Mass-media poate sprijini actunile Ministerului Administratei si Internelor si ale autoritatlor
administratei publice locale in legatura cu populariiarea regulilor de circulate pe drumurile publice.
(4) Polita rutera din cadrul Inspectoratului General al Politei Romane se va implica in realiiarea
programelor de siguranta rutera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organiiatei
Natunilor Unite.

Art. 130. - Orele de educate rutera din insttutile de invatamant prescolar, primar si gimnaiial se
desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatei si cercetarii si al
ministrului administratei si internelor, care se publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL X
Dispoziti fnale
Art. 131. - In desfasurarea actvitatlor de prevenire a accidentelor rutere, polita rutera poate solicita
sprijinul unor asociati profesionale si al unor conducatori de autovehicule si tractoare agricole sau
forestere, care consimt sa partcipe voluntar la acestea, conform legii.

Art. 132. - Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratei si Internelor, destnate
campaniilor si actvitatlor de educate rutera.

Art. 133. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele
politstlor ruteri sunt prevaiute in anexa nr. 2.

57
(2) Anexa prevaiuta la alin. (1) poate f modifcata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baia
modifcarilor si completarilor aduse conventilor si acordurilor internatonale in domeniu, la care
Romania este parte.

Art. 1331. - Substantele ori produsele stupefante prevaiute in preienta ordonanta de urgenta, precum
si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc si se actualiieaia periodic, prin lege, la
propunerea Ministerului Sanatati.

Art. 134. - (1) Preienta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe
aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulata pe drumurile publice, cu modifcarile
ulterioare, republicat in Buletnul Ofcial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte
dispoiiti contrare preientei ordonante de urgenta.
(2) In termen de 30 de iile de la data publicarii Ministerul Administratei si Internelor va elabora
regulamentul de aplicare a preientei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a
Guvernului.

Art. 135. - In termen de 90 de iile de la publicarea in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I, a legii de
aprobare a preientei ordonante de urgenta*), la propunerea Ministerului Administratei si Internelor,
Guvernul va emite hotararea de modifcare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulata pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul preientei ordonante de urgenta, care
se va publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I.
*) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulata pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20
marte 2006.

Art. 136. - In termen de 90 de iile de la publicarea in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I, a legii de
aprobare a preientei ordonante de urgenta, ministerele cu atributi in domeniul circulatei pe
drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea I,
normele de aplicare a prevederilor preientei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaiai
a) Ministerul Administratei si Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24
alin. (2) si ale art. 83 alin. (4);
b) Ministerul Transporturilor, Constructilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si
ale art. 66 alin. (3);
c) Ministerul Transporturilor, Constructilor si Turismului si Ministerul Administratei si Internelor,
pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);
d) Ministerul Sanatati, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) si (7) si ale art. 125 litera a);
e) Abrogat(a)
f) Ministerul Transporturilor, Constructilor si Turismului, Ministerul Educatei si Cercetarii si Ministerul
Administratei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8); g) Ministerul Apararii si Ministerul
Administratei si Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g); h) Ministerul Educatei si Cercetarii
si Ministerul Administratei si Internelor, pentru prevederile art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art.
1331. Art. 135. Art. 136.

58
Art. 137. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din preienta ordonanta de urgenta.

* Preienta ordonanta de urgenta transpune in legislata natonala prevederile art. 4 alin. (1) teia fnala
si alin. (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1)
teia intai si alin. (5) teia intai si art. 12 din Directva 2006/126/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul
Ofcial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modifcarile si completarile
ulterioare, precum si art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teia intai si teia fnala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teia
intai si lit. b) din Directva (91/671/CEE) a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utliiarea
obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fxare a copiilor in scaune in vehicule, publicata
in Jurnalul Ofcial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astel cum a fost modifcata prin Directva de
punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modifcare a Directvei 91/671/CEE
a Consiliului privind utliiarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru
copii in vehicule. 20/05/2018 - paragraful va f modifcat prin Ordonanta 14/2017, dupa cum urmeaiai
Preienta ordonanta de urgenta transpune in legislata natonala prevederile art. 4 alin. (1) teia fnala si
alin. (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teia
intai si alin. (5) teia intai si art. 12 din Directva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Ofcial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modifcarile si completarile ulterioare, ale
art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teia intai si teia fnala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teia intai si lit. b) din
Directva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utliiarea obligatorie a centurilor de
siguranta si a sistemelor de fxare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Ofcial, seria L,
nr. 373 din 31 decembrie 1991, astel cum a fost modifcata prin Directva de punere in aplicare
2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modifcare a Directvei 91/671/CEE a Consiliului
privind utliiarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in
vehicule, precum si ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a alin. (3) si art. 9 din Directva 1999/37/CE a
Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, publicata in
Jurnalul Ofcial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astel cum a fost modifcata si
completata prin Directva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicata in Jurnalul Ofcial
al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directva 2006/103/CE a Consiliului din
20 noiembrie 2006, publicata in Jurnalul Ofcial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie
2006, prin Directva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicata in Jurnalul Ofcial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, si prin Directva 2014/46/UE a Parlamentului European si
a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicata in Jurnalul Ofcial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29
aprilie 2014.

NOTA:
Reproducem mai jos textul art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulata pe drumurile publice, care nu a fost inclus in forma
republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002i
 “ART. II. - Preienta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Ofcial
al Romaniei, Partea I."

59
ANEXA Nr. 1
Categorii de vehicule pentru care se elibereaza peruisul de conducere

Categoriile de vehicule pentru care se elibereaia permisul de conducere, prevaiute la art. 20 alin. (2),
se defnesc asteli
a) categoria AMi mopede;
b) categoria A1i
1. motociclete cu cilindree maxima de 125 cm 3, cu puterea maxima de 11 kW si cu un raport
putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;
2. tricicluri cu motor cu puterea maxima de 15 kW;
c) categoria A2i motociclete cu puterea maxima de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu
depaseste 0,2 kW/kg si care nu sunt derivate dintr-un vehicul avand mai mult de dublul puterii sale;
d) categoria Ai motociclete cu sau fara atas si tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;
e) categoria B1i cvadricicluri a caror masa proprie nu depaseste 400 kg (550 kg pentru vehiculele
destnate transportului de marfuri), neincluiand masa bateriilor in caiul vehiculelor electrice si care
sunt echipate cu motor cu ardere interna a carui putere neta maxima nu depaseste 15 kW sau cu
motor electric a carui putere nominala contnua maxima nu depaseste 15 kW;
f) categoria Bi
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autoriiata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de
locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala
maxima autoriiata nu depaseste 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autoriiata nu depaseste 4.250 kg, format dintr-
un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autoriiata depaseste
750 kg;
g) categoria BEi ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autoriiata depaseste 4.250 kg,
format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca sau semiremorca a carei masa totala
maxima autoriiata nu depaseste 3.500 kg;
h) categoria C1i autovehiculul, altul decat cel din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima
autoriiata depaseste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, si care este proiectat si construit pentru
transportul a maximum 8 pasageri in afara de conducatorul auto. Autovehiculului din aceasta
categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autoriiata nu depaseste 750 kg;

60
i) categoria C1Ei
1. ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C1 si o remorca sau
semiremorca a carei masa totala maxima autoriiata este mai mare de 750 kg, cu condita ca masa
totala maxima autoriiata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;
2. ansamblurile de vehicule in care vehiculul tragator face parte din categoria B, iar remorca sau
semiremorca sa are o masa totala maxima autoriiata de peste 3.500 kg, cu condita ca masa totala
maxima autoriiata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;
j) categoria Ci
1. autovehiculul, altul decat cele din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autoriiata este
mai mare de 3.500 kg si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in
afara conducatorului auto;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima
autoriiata nu depaseste 750 kg;
k) categoria CEi ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o
remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autoriiata este mai mare de 750 kg;
l) categoria D1i
1. autovehiculul proiectat si construit pentru transportul a maximum 16 pasageri in afara de
conducatorul auto si a carui lungime maxima nu depaseste 8 m;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei
masa totala maxima autoriiata nu depaseste 750 kg;
m) categoria D1Ei ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o
remorca a carei masa totala maxima autoriiata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fe
destnata transportului de persoane;
n) categoria Di autovehiculul destnat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune,
in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a
carei masa totala maxima autoriiata nu depaseste 750 kg;
o) categoria DEi ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o
remorca a carei masa totala maxima autoriiata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fe
destnata transportului de persoane;
p) categoria Tri tractoare agricole sau forestere.
r) categoria Tbi troleibui;
s) categoria Tvi tramvai.

61
ANEXA Nr. 2
INDICATOARE RUTIERE
 Indicatoare de avertiare
 Indicatoare de prioritate
 Indicatoare de interiicere sau restricte
 Indicatoare de obligare
 Indicatoare de orientare si reglementare
 Indicatoare de informare
 Indicatoare rutere informare turistca
 Panouri aditonale
 Semafoare pentru dirijarea circulatei
 Indicatore kilometrice
 Mijloace de semnaliiare a lucrarilor
 Mijloace auxiliare de semnaliiare
 Marcaje rutere pe carosabil
 Semnalele agentului de circulate

Indicatoare de avertzare

62
63
64
 Indicatoare de prioritate

 Indicatoare de interzicere sau restricte

65
66
67
68
Indicatoare de obligare

69
Indicatoare de orientare si regleuentare

70
71
72
Indicatoare de inforuare

73
74
75
76
Indicatoare rutere inforuare turistca

77
Panouri aditonale

78
Seuafoare pentru dirijarea circulatei

79
80
Indicatore kilouetrice

Mijloace de semnaliiare a lucrarilor

81
82
Mijloace auxiliare de semnaliiare

83
Marcaje rutere pe carosabil

84
85
86
87
88
Semnalele agentului de circulate

89
90

S-ar putea să vă placă și