Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT DE AUTOEVALUARE

ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

Numele şi prenumele cadrului didactic: GORAN LENUȚA


Specialitatea: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Perioada evaluării ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Prin prezentul RAPORT DE AUTOEVALUARE doresc să evidențiez activitatea instructiv- educativă


și activitatea metodico-științifică din anul școlar 2017-2018.
1. Proiectarea activității, privind criteriul de performanță:
1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum și adaptarea acesteia la particularitățile clasei de elevi:
La începutul anului şcolar am întocmit planificările calendaristice precum şi proiectarea
unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare,
corelând conţinuturile disciplinelor şi activităţile de învățare cu competențele urmărite. Permanent
am identificat resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi am selectat activităţi şi
situaţii de lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul
clasei, cu stilurile de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare.
1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității:
Am proiectat și am dus la îndeplinire, prin prezentarea colectivului de părinți a ofertei școlii,
obiectivele procesului de învățământ, strategii optime de îndeplinire a lor, în conformitate cu
documentele unității de învățământ, dovada evidentă a acestora fiind procesele verbale încheiate
în cadrul ședințelor și întâlnirilor cu părinții;
1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare:
Documentele proiective pentru anul şcolar 2017-2018 au fost realizate atât în format
electronic cât și letric;
În realizarea lecțiilor, diverselor activități extracurriculare și extrașcolare, pentru
comunicarea, crearea, transmiterea, stocarea şi gestionarea informaţiei am folosit instrumentele şi
resursele tehnologice din dotarea clasei și a școlii.
1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și
interesele educabililor, planul managerial al unităților:
Proiectarea activităţilor extracurriculare pentru programul elevilor din săptămâna”Să știi
mai multe,să fii mai bun!”am realizat-o în colaborare cu părinții ținând cont de opțiunile copiilor.
Activitățile extracurriculare proiectate au fost în concordanță cu documentele școlii. Am
urmat procedura și calendarul din anexa O.M cu referire la structura anului școlar. Am întocmit
un plan de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care a avut ca scop conştientizarea elevilor
clasei a II-a C în ceea ce privesc valorile educaţiei şi dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita
şcolară în ansamblul ei, (activităţi cultural artistice, excursii tematice, concursuri, activităţi de
voluntariat, etc.)
Activitatea comisiei CEAC s-a desfăşurat, conform planului managerial al unităţii şcolare şi
a planificării în vigoare. Am întocmit documentația comisiei CEAC, am completat formularul de
evaluare interna în format digital pe platforma ARACIP, am completat si actualizt datele școlii pe
platforma ARACIP, am revizuit proceduri în cadrul comisiei, etc.
2. Realizarea activităților didactice:
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formează
competențe specifice:
În proiectarea didactică am căutat să existe o deplină concordanţă între competenţele
specifice ce trebuiau formate-obiectivele operaţionale- conţinuturi-activităţi de învăţare-metode
didactice-mijloace didactice. Planificare unităților de învățare/realizarea lecțiilor s-a realizat
ținând cont de instruirea diferenţiată, particularitățile de vârstă și nevoile speciale ale copiilor.
Am conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau deja elevii mei
stabilind astfel şi modul diferenţiat de predare.
Am implicat elevii activ în derularea procesului de predare/ învățare prin folosirea
metodelor activ-participative, reușind prin asta creșterea stimei de sine și încrederea în capacitățile
lor intelectuale, încurajându-i permenent.
Pe tot parcursul orelor, am căutat să introduc şi să folosesc atât metode tradiţionale, dar mai
ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul pentru studiu.
2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea
optimizării activităților didactice- inclusiv a resurselor TIC:
Am utilizat în activitățile de predare/învățare manualul școlar, caiete-auxiliare speciale,
avizate M.E.N.,culegeri, cd-uri, laptop-ul şi alte materiale necesare;
Am realizat şi utilizat materiale didactice personale (planşe, rebusuri, machete), materiale
școlare aparținând bibliotecii școlare sau aflate în dotarea școlii;
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018 am desfăşurat activităţi în sala de clasă și la Biblioteca
școlară, unde elevii au avut acces la internet şi unde s-au putut folosi calculatorul, proiectorul și
TV Smart-ul pentru secvenţe din lecţii.
2.3 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate:
Periodic, am cerut părerea părinţilor (PV) şi am aplicat acestora scurte chestionare pentru a-
mi da seama dacă sunt mulţumiţi de procesul instructiv-educativ din şcoala noastră, de rezultatele
obţinute de elevi şi pentru a-mi face o părere despre ceea ce am putea face în plus pentru ca
aceştia să fie pe deplin mulţumiţi.
Elevii clasei a II-a C au participat și au obținut rezultate deosebite la concursurile școlare și
extrașcolare:
 Concursul școlar național de competență și performanță COMPER 2017-2018 Fundația
pentru științe și arte PARALELA 45 și MEN;
 Proiectul județean ”Micii Olimpici” Concurs interdisciplinar STAR KIDS București (
CAER 2017, poz. 1666);
 Concursul național ”Dialogul Artelor”- CAEN 2018/nr.24985/22.01.2018, pag. 3, poz.
55;
 Concurs Interjudețean ”Pas Cu Pas Spre Performanță” CAERI 2018/ poz. 864, Liceul
Teoretic ”Marin Preda” Turnu Măgurele(Mai 2018)
 Concursul Regional ”Magia Primăverii” , Ed. IV, CAERI/2018/poz. 867, Șc. Gimn.
”Mircea Cel Bătrân” Turnu Măgurele, Teleorman( Martie 2018)
 Concursul Regional ”Noi Și Natura” , Ed. X, CAERI/2018/poz. 1391- Palatul Copiilor
Alexandria-Clubul Copiilor Turnu Măgurele;
 Concursul județean de creație artistico- plastică și literară- ”Dunărea, colţ de poveste”
Șc. Gimn. ”Mircea Cel Bătrân” Turnu Măgurele, Teleorman( Mai 2018)
 Concursul regional ”Pasiunea mea e dansul” Clubul Copiilor Turnu Măgurele( CAERI
2018, poziția 605) Domeniul Cultural - artistic, dans;
 Concursul județean ”Ghiozdănelul cu idei” Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”
Alexandria – iunie 2018 ( CAERI – regional 1591- Povestea comunității noastre);
 Concurs Interjudețean ”Copilărie fericită” – Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Alexandria (CAERI 2018, poz. 432).
 Concursul național interdisciplinar ”Fii intelligent…la matematică” ed. 2017-2018
Asociaţia InteligenT-Pitești în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Editura Nomina;
 Concursul național interdisciplinar ”Comunicare. Ortografie.RO” ed. 2017-2018
Asociaţia InteligenT- Pitești în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Editura Nomina;
 Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi de verificare a competenţelor
dobândite, 2018 (Ediţia a VI-a, 25 aprilie 2018)CAER 2018/pag. 43, poz. 1919.
La toate aceste evenimente școlare și extrașcolare s-au realizat acorduri de parteneriat între Școala
Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”Turnu Măgurele și școlile organizatoare.
2.4 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni de
voluntariat:
Am fost implicată în activităţi extracurriculare la nivelul unităţii şcolare şi am consemnat
activităţile extraşcolare în diverse documente: procese- verbale, condică; am stimulat elevii
participanţi prin acordarea de diplome, premii, recompense materiale acordate cu sprijinul
părinţilor şi al şcolii.
Proiectarea activităţilor extracurriculare am făcut-o pe baza consultării elevilor, a familiilor
lor şi stabilirea de obiective educaţionale. Acestea au fost concretizate prin elaborarea proiectelor
educaționale:”Dascălului meu preferat”, ”1 Decembrie- Unirea- n cuget și simtiri!”, ”Eminescu-
veșnic nemuritor”, ”Îmi place să citesc”, ”Să facem pământul să zâmbească” și diverse activități
artistice: ”Poveste de Crăciun”, ”La mulți ani, mămica mea!”, ”Copile, azi e ziua ta!” Pe parcursul
anului școlar au mai fost desfășurate activități ca: vizionare de spectacole, excursii, participări la
manifestări organizate de Clubul Copiilor și de comunitatea locală.
Am coordonat, în parteneriat cu Clubul Copiilor, și participat cu Trupa”CHIC” la diverse
activități extrașcolare desfășurate la nivelul şcolii și a comunității locale .
Am participat la acțiuni de voluntariat organizate la nivelul școlii, colectând diverse
alimente, obiecte de îmbrăcăminte și jucării pentru Centrul de zi și elevi aflați în nevoi speciale, în
colaborare cu Asociația KIWANIS Turnu Magurele.
2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/ dezvoltării
competenței de „a învăța să înveți”:
Am avut în vedere formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea
formării /dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi‘’ prin promovarea studiului individual în
rezolvarea unor sarcini de lucru creative: Portofoliul și realizarea proiectului ”Clubul de lectură”
în parteneriat cu editura ”Litera”.
Am promovat rezolvarea unor sarcini de lucru în echipă atât în timpul lecțiilor cât și în
activitățile desfășurate în cadrul proiectelor inițiate la clasă.
3. Evaluarea rezultatelor învățării, vizează următoarele aspecte:
3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare:
Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-a făcut conform reglementărior legale şi
standardelor naţionale în vigoare.
Pentru a face învățarea mai atractivă pentru elevi, am folosit metode și instrumente
complementare de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, chestionarul,
proiectul, portofoliul, autoevaluarea.
Am asigurat transparența criteriilor și a rezultatelor activităților de evaluare prin elaborarea
de indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare test de evaluare, potrivit standardelor
curriculare de performanță, prin comunicarea acestor indicatori și asigurarea permanentă a feed-
back-ului.
3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor:
Am elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă, sumativă și finală) însoţite de obiective,
am făcut analiza rezultatelor acestora comparativ cu cele iniţiale și am aplicat, după caz, fişe de
ameliorare sau de dezvoltare, astfel încât aprecierea rezultatelor să conducă la ameliorarea sau la
dezvoltarea performanţelor şcolare.
Am organizat şedinţe cu părinţii, discuţii cu elevii pentru evaluarea nivelului de satisfacţie
faţă de calitatea educaţiei oferite, identificarea nevoilor/aşteptărilor acestora, am realizat corecţii
în funcţie de aşteptările acestora.
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de
evaluare unică, vizează următoarele aspecte:
Având în vedere evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, au fost
prezentate părinților obiectivele și criteriile Evaluării Naționale la clasa a II-a, iar la clasă am
elaborat și aplicat teste cu caracteristici asemănătoare testelor administrate la EN.
Am studiat modele de teste de pe site-ul edu.ro, didactic.ro și am selectat itemi potriviți ca
dificultate pentru realizarea unor teste.
Am folosit în scopul evaluării nenumărate fișe de lucru, chestionare, teste, fişe de observare;
am realizat evaluarea prin diferite forme: portofolii, referate, proiecte, participarea elevilor la
diferite concursuri județene, naționale și internaționale, enunțate la itemii anteriori, au confirmat
performanțele acumulate de elevii clasei a II-a C;
3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării, a constituit din următoarele aspecte:
Am promovat în cadrul lecţiilor desfăşurate autoevaluarea. Folosind uneori metode moderne
de predare-învăţare-evaluare, în care elevii au lucrat în perechi sau pe grupe, după rezolvarea
sarcinilor de lucru, aceştia au scimbat fişele/caietele între ei corectând exerciţiile/rezolvările
partenerilor lor, apreciindu-le cu calificativul corespunzător, pe care trebuia să-l motiveze. Astfel
evaluarea colegilor contribuie la realizarea unei aprecieri obiective şi din perspectiva elevului, nu
numai din partea cadrului didactic.
3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali:
Întâlnirile periodice cu părinții elevilor au avut loc aproape zilnic, în cadrul orelor de
consiliere, prevăzute joia, între orele 10 - 11(elevii având ora de educaţie fizică) și în cadrul
ședințelor cu părinții pentru care s-au întocmit procese verbale care se află la dosarul personal;
Pentu a menţine relaţia familie-şcoală am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii
periodice referitoare la progresul fiecărui elev, comportamentul social al acestora, iar când au
aparut anumite situaţii problematice (lipsa de responsabilitate, regres la învăţătura…), am căutat
împreună rezolvarea.
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării
rezultatelor învățării:
La început de an școlar am prezentat elevilor conținutul unui portofoliu și am stabilit
împreună modul de realizare. Copiii au realizat și prezentat portofolii educaționale, însumând
seturi de teste, fișe de lucru, de evaluare, creații proprii și altele;
S-a recurs la enunțarea periodică a modului de a estima conținutul portofoliilor de către elev
și părinte, în vederea obținerii unui feed-back pozitiv necesar în ajustarea cerințelor pedagogice;
4. Managementul clasei de elevi
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient ) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi:
Au fost prezentate (părinților și copiilor) şi afişate în sala de clasă normele care trebuie
respectate conform ROFUIP şi ROI.
Regulile stabilite împreună cu elevii, a fi respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de
la începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate printr-un afiş
pe peretele clasei.
4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situației conflictuale:
În anul școlar 2017- 2018, în colectivul clasei a II-aC, nu au existat situații conflictuale și nu
a fost necesară realizarea unei strategii de monitorizare și gestionare a unei situații conflictuale.
Mi-am îndeplinit cu regularitate sarcinile serviciului pe școală, în timpul pauzelor,
supraveghind comportamentul elevilor, corectându-i, luând atitudine la momentul potrivit.
4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor:
Am creat copiilor condiţii pentru a se lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate
ritmului acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor
posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie, dar i-am şi stimulat să se încadreze
alteori în timpul dat).
Am situat elevul în centrul procesului de predare –învăţare. În cadrul lecţiilor teoretice
/practice am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate, astfel încât
fiecare elev să se regăsească, să-şi descopere şi să-şi îmbunătăţească cele mai bune aptitudini.
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică:
Pentru o mai bună organizare a colectivului de elevi am trasat anumite responsabilitati
elevilor, am impus reguli de conduită în vederea obținerii unui climat cât mai plăcut.
În activităţile pe care le-am propus şi la care am participat, atât în cadrul parteneriatelor, cât
şi în cadrul activităţilor de la clasă, am implicat elevii în realizarea unor activităti de bună practică
precum: realizarea de planşe/afişe educative, atragerea atenţiei asupra protecţiei mediului, prin
utilizarea materialelor reciclabile, ecologizare etc
5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
5.1 Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la
programele de formare continuă/ perfecționare:
Am urmat şi finalizat trei cursuri de formare în acest an şcolar:
1. Leadership și management în organizațiile școlare – acreditat Ordin MEN nr.
4586/09.08.2017 – cu durata de 120 de ore și 30 credite profesionale transferabile/CCDTR-
Asociația Proeuro-Cons Slatina;
2. Management educaţional – acreditat prin Ordinul MENCŞ Nr. 5990/16.12.2015 – cu
durata de 90 de ore şi 25 de credite profesionale transferabile/ Asociația Proeuro-Cons Slatina;
3. „Inovatii curiculare in invatamantul primar”/ Programul de formare acreditat MECS/
Asociatia START PENTRU FORMARE/ modul lung (91 ore)- CPT: 21.
4. Curs formare Metodist învățământ primar, 24 ore/2017-2018.
Am redactat și publicat diverse articole metodico- științifice în volumele tipărite pe hârtie
sau în format electronic ale simpozioanelor naționale și internaționale, cu participare directă sau
indirectă, funcție de locul desfășurării acestora.(”A fi profesor în era digitală”- Conferința
Internațională cu tema: Profesor în secolul XXI- tehnologie și creativitate/ Istanbul, Turcia).
5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabilului:
Am efectuat, în calitate de metodist, inspecţii la clasă pentru concursul de ocupare a
posturilor didactice în învăţământul preuniversitar pentru disciplina ”Limba și literatura română,
elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din
învățământul primar”(iunie 2018) candidaților: Cornea Florin Marinel, Stăvărache Olimpia
Mariana și Roată Moale Neli și am participat la inspecţia tematică ”Verificarea modului de
proiectare și desfășurare a procesului de învățământ în regim simultan, în anul școlar 2017- 2018”
în Școala Gimnazială Ciuperceni și Școala Gimnazială Lița.
Ca membru al Consiliului Consultativ al I.Ș.J.Teleorman, am făcut parte din Comisia de
coordonare și evaluare a dosarelor pentru concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea
2018, învățământ primar.
În cadrul Cercului Pedagogic al învățătorilor, zona Turnu Măgurele am susținut activitatea
”Raport privind rezultatele Evaluării naționale-clasa a II-a” la Școala Gimnazială”Mircea cel
Bătrân” Turnu Măgurele- Teleorman.
Am colaborat activ cu ISJ Teleorman, ca metodist pentru învățământul primar.
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional și dosarului personal.-
Am realizat și actualizat permanent Portofoliul învățătorului. Acesta respectă structura stabilită de
către echipa managerială, iar materialele acestuia sunt relevante pentru activitatea desfășurată la clasă.
5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu
elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității- familiile
elevilor).
- am respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției școlare;
- am colaborat și cu alți colegi în realizarea unor sarcini de muncă la nivelul școlii;
- am fost receptivă la cerințele expuse de către corpul de conducere a unității școlare, am participat
la toate activităţile de desfăşurare a simulărilor de teste naţionale, la olimpiade şi concursuri şcolare, la
serbări, şedinţe etc.; am păstrat și menținut o legătură strânsă cu elevii/ părinții cu scopul dobândirii
succesului școlar al elevilor; am cooperat cu conducerea şcolii în scopul completării platformei ARACIP,
cu documentele şi datele necesare-toate acestea au necesitat timp de lucru nelimitat, în afara orelor de curs.
5.5 Manifestarea atitudinii morale și civice(limbaj, ținută, respect, comportament), respectarea
și promovarea deontologiei profesionale
- am o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea
unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora;
- am o relație deosebită, caldă, apropiată cu toți părinții elevilor în realizarea corespunzătoare a
demersului didactic și a activităților extrașcolare.
Am respectat deontologia profesională, având un comportament caracterizat prin
respect,cinste, corectitudine, colaborare și un limbaj adecvat în tonalități normale față de elevi,
colegi, părinți.
6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare:
6.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale
Am încheiat acorduri de parteneriat cu școli din întreaga țară, în cadrul multor proiecte județene,
regionale, naționale și internaționale, simpozioane și concursuri.
Toate implicările în parteneriatele și proiectele realizate înseamnă dezvoltarea instituției în care îmi
desfășor activitatea, implicarea activă a elevilor și părinților acestora, obținerea de premii, diplome și
medalii.
6.2 Promovarea ofertei educaționale;
Am promovat oferta educațională a școlii, atât părinților elevilor din clasa a II-aC, cât și la nivel
local, județean, național, prezentând gama largă de discipline de studiu opționale, dotările materiale și de
personal calificat și specializat, performanțele școlare obținute de-a lungul anilor, reputația de marcă a
instituției și acumulările pozitive în toate planurile de activitate, prin pliante, mass media site- uri de
socializare ;
6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la
concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare:
Elevii clasei a II-aC s-au remarcat prin rezultate foarte bune la concursurile școlare și extrașcolare
în anul școlar 2017-2018:
Am făcut cunoscute performanțele prin prezentarea la simpozioane, prin participarea la
numeroase concursuri şcolare dar şi prin realizarea şi moderarea grupului ” Clasa "smart"-Școala
Mircea cel Bătrân”, grup care numără 80 de membri, care are foarte multe postări și popularizează
activitatea elevilor clasei pe care o conduc şi imaginea unităţii noastre de învăţământ.
6.4 Realizarea/ participarea la programe/ activități de prevenire și combatere a violenței și
comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, familial și societate:
- m-am implicat în acțiuni realizate de Poliția de Proximitate, în cadrul acordului de parteneriat
existent între școală și Poliție, proiect care a avut, printre altele și efect moralizator, de însușire a unor
comportamente morale și sănătoase: prevenirea incendiilor, comportamentul în caz de cutremur, prevenirea
consumului de droguri și alte substanțe nocive.
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitatea muncii și de PSI și ISUJ
pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a
sarcinilor suplimentare:
- mi-au fost făcute cunoscute normele de sănătate și securitate a muncii de către responsabilul pe
școală a PSI pe care, la rândul meu le-am popularizat în rândul elevilor încă de la începutul anului şcolar şi
pe care le-am consemnat în procesele verbale existente la dosarul personal;
6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității în nivelul organizației:
- s-a observat un real progres școlar al clasei la sfârșitul anului şcolar;
- am confirmat și am tratat cu responsabilitate și promptitudine cerințele conducerii unității,
responsabilului de comisie, CA;
- mă autoperfecționez pentru a realiza sarcinile în mod corespunzător și exemplar.
7. Conduita profesională
7.1 Manifestarea atitudinii morale şi civice( limbaj, ţinută, respect, comportament
Am promovat o atitudine de înaltă ţinută morală faţă de toţi colegii, educabilii şi părinţii acestora.
Nu am avut niciun conflict cu colegii, elevii ori părinţii acestora şi am rezolvat cu tact orice problemă
internă a colectivului de elevi.
7.2 Respectarea și promovarea deontologiei profesionale
Am respectat toate normele deontologice potrivit statutului cadrului didactic. Mi-am
îndeplinit toate sarcinile de serviciu la timp, nu am lipsit niciodată de la program şi am participat
la toate şedinţele de lucru la care am fost convocată.

Prof. înv. primar Lenuța Goran

S-ar putea să vă placă și